Risk Management. Risk Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risk Management. Risk Management"

Transkript

1 Risk Management Alle gør det Sporadisk. Ser på nogle forud definerede risikofaktorer. Har det som et element i projektledelse. Kortlægger Risici, inden de starter et projekt. Har overvejet, hvad der kan gå galt. Risk Management Næsten ingen gør det Systematisk. Kommer hele vejen rundt i risikovurderingen (BEPEST) Anvender det som en del af deres Governance model. Meget få følger systematisk op, reviderer og lærer af erfaringerne. Meget få har et systematisk early warning system. Næsten alle kan hente benefits ved systematisk at arbejde med Risk Management, som den beskrives i M_o_R M_o_R is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

2 Hvad er Risk Management? Alm. anvendt definition. Risikostyring er den identifikation, vurdering og prioritering af risici efterfulgt af koordineret og økonomisk anvendelse af ressourcerne til at minimere, overvåge og kontrollere sandsynligheden for og/eller virkningen af uheldige omstændigheder. Douglas Hubbard "At Risk Management: Why It's Broken and How to fix it" pg. 46, John Wiley & Sons, 2009 M_o_R s bredere og dybere definition Management of Risk (M_o_R ) er bestemt til at hjælpe organisationer med at indføre en effektiv ramme for at træffe informerede beslutninger om de risici, der påvirker deres ydeevne og/eller mål på tværs af alle organisatoriske aktiviteter, på strategisk, program-, projekt- og operationelt niveau. M_o_R ; Management of Risk: Guidelines for Practitioners, OGC

3 Hvorfor M-o-R Benefits x Bedre leverancer x Reduktion i tid brugt til brandslukning x Øget mulighed for at forandrings initiativer lykkes. x Mere fokus på, internt at gøre de rigtige ting på den rette måde. x Bedre grundlag for udarbejdelse af strategiske indstillinger x Opnåelse af konkurrencemæssige fordele x Færre pludselige chok og uvelkomne overraskelser x Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. x Mindre spild og snyd x Mere værdi for pengene x Forbedret innovation x Bedre styring af udviklings- og vedligeholdelse aktiviteter. Cost x Øget tidsforbrug til forberedelse og opfølgning.

4 Hvad er en risiko ifølge M_o_R? Risiko defineres som»en usikker begivenhed eller række af begivenheder, som hvis den/de opstår, vil have indvirkning på opfyldelse af målene «. En risiko består af en kombination af sandsynligheden for en trussel indtræder, og omfanget af dens indvirkning på målet. Risiko bruges til at beskrive en usikker begivenhed, der kan have en negativ eller positiv indvirkning på målet. M_o_R ; Management of Risk: Guidelines for Practitioners, OGC

5 Hvad tilbyder M_o_R En model der beskriver bedste praksis indenfor Risk Management. (iht. OGC undersøgelse) Model der integrerer Risk Management som en del af CORPORATE GOVERNANCE. Struktur der sikrer helheden og den organisatoriske opbakning. Oversigt over værktøjer til Risk Management.(1) Retningslinjer for implementering af Risk Management. Forudsætninger for M-o-R. En model der skal til tilpasses den enkelte virksomheds kontekst og de initiativer, der skal igangsættes

6 M_o_R strukturen

7 Organisatorisk perspektiv Lang sigtet Strategisk Mellem sigtet Programmer Projekter Kort sigtet Daglig drift

8 Organizational Context Stakeholders Involvement Organizational objectives M_o_Rapproach Reporting Roles and responsibilities Support structure Early warning indicators 12 principper M_o_R Risikostyring bør afspejle organisationens kontekst og arten af den organisatoriske aktivitet under behandling. Risikostyring bør inddrage de vigtigste interessenter Risikostyring bør foretages ud fra klare mål (Business Case) En organisation bør udvikle en tilgang til risikostyring, der afspejler dens mål Ledelsen i en organisation skal have, revidere og handle ud fra en risikostyring rapport En organisation bør fastlægge klare roller og ansvar for forvaltningen af risici i form af ledelse, styring, kontrol, løbende risikostyring, rapportering og revision. Der bør etableres en struktur til at støtte forvaltningen af risiko for den organisatoriske aktivitet under overvejelse. Et foretagende skal etablere tidlig varslings indikatorer for kritiske aktiviteter for som en del af proaktiv risikostyring at give oplysninger om den potentielle kilde til risiko. Review cycle En organisation bør regelmæssigt vurdere den risiko, organisationen står over for, og de politikker, processer og planer, der skal håndtere dem Risikostyring bør genkende og reagere på hindringer for Overcoming barriers to M_o_R gennemførelsen Supporting culture Continual improvement En organisation bør fastlægge den rigtige kultur for støtte til risikostyring i hele organisationen En organisation bør udvikle strategier til at forbedre sin risikostyring modenhed til at fremme bedste praksis

9 Process map PEST prompt SWOT RACI diagram Impact matrix Risk assessment BRBS (Risk wbs) BRT (Risk taxomony) Cause and effekt diagram Delphi Technique Gap analysis Pareto analyses Risk map Probability trees Værktøjer til Risk Management eks. fra M_o_R Proces kortlægning, der bruges til at beskrive arbejdsgange i diagrammer og støtte tekst, for at kunne vurdere, om processen kan optimeres, og hvor risici kan indtræffe. PEST, som er en forkortelse for politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer, hjælper med at finde uopdagede risici, hele vejen rundt. Giver et samlet overblik over svagheder /styrker og trusler/muligheder, og hermed et godt udgangspunkt for at træffe beslutninger omkring det samlede risikobillede og modstandskraften Beskriver deltagernes roller og ansvar i virksomheden og/eller en aktivitet i forhold til at levere aftalte bidrag og giver et overblik over, hvem der udfører, er ansvarlig, rådgiver og informeres. Matrix med stakeholders vigtighed og betydning for aktiviteten, giver et overblik over, hvem der skal acceptere, og hvem der skal informeres. Spørgeramme, der afdækker de typiske kritiske problemområder, og gennem et regneark giver et overblik og sikrer, at de vigtigste risikoområder vurderes. En teknik med udgangspunkt i WBS til at afdække kilden til risiciene, der organiserer og definerer det samlede omfang af opgaver, som er fastlagt til at udføre virksomhedens eller projektets mål. Tjekliste, der organiserer virksomhedens kendte risici i almindelige klasser opdelt i elementer og karakteristika, og giver udgangspunkt for eksponering, måling, styring og rapportering Fish-bone diagram der er en grafisk fremstilling af årsagerne til forskellige begivenheder, der fører til en eller flere konsekvenser, og giver overblik over sammenhængene En systematisk, interaktiv metode, som bygger på et panel af eksperter, som besvarer et spørgeskema i to eller flere runder, og giver bredere og bedre funderede svar på hvad og hvordan. Spørgeskemaundersøgelse der undersøger vigtigheden af at bearbejde forskellige risici, og giver mulighed for at prioritere risikoindsatsen. Analyse der fokuser på de risici, der har størst effekt, og skaber fokus på de risici, der påvirker mest. Klassificering af risici, der giver overblik over betydning af de forskellige risici Grafisk oversigt over mulige hændelser som følge af en beslutning, der giver mulighed for at vurdere, hvordan en beslutning påvirker forløbet samt estimering af konsekvenser.

10 Rolle RISK MANAGEMENT ROLLER I M_o_R Opgaver bl.a. Virksomhedens direktion/ledelse Overvåge og sikre, at Risk Management politikkerne efterleves af alle Definere virksomhedens risikovillighed Sikre sammenhængen mellem Risk strategierne Den operationelle ledelse Funktionschefer Sikrings team Risiko specialist Operationel teammedlem Sikre at strukturen og kontrolprocedurerne fungerer Sikre at de udpegede Risk Management strategier eksisterer Sikre at strategierne efterleves Ansvarlig for risiko eskalationen Godkende review og ændringer Hjælpe med at implementere Risk Management praksis og stakeholders management Sikre at værktøjer og struktur implementeres og efterleves Sikre de nødvendige ressourcer Vurdere behovet for investeringer i risikostyringen Sikre klarhed omkring ansvar og implementere risikostyringen Godkende de værktøjer og procedurer, der anvendes Review af den måde, risikostyringen gennemføres på Review af den operationelle kontrol og effektiviteten af denne Udføre opgaver specificeret i politikkerne og strategierne Vedligeholde Risk-, forslags- og hændelseslog Eskalere risici Medvirke ved udvikling af politikker og strategier Tildele specialist ressourcer Vurdere effektiviteten af analyser og foreslå forbedringer Deltage i identifikationen, vurderingen og kontrollen med trusler og muligheder

11 Hvor gør M_o_R en forskel? 1. Værktøjer (oversigt /beskrivelse af vigtigste værktøjer) 2. Ledelsesinvolvering gennem hele processen. 3. Risikohåndtering der gennemsyrer alle niveauer (overordnet mellem - og operationelt niveau) 4. Inddragelse af alle områder inddrages (BEPEST - forretningsmæssigt, miljø, politisk, økonomisk, socialt, teknologisk) 5. Virksomhedens ledelse forholder sig til egen risikovillighed og risikohåndtering og udarbejder strategier og politikker. 6. Ansvarsfordelingen er klar. 7. Erfaringer opsamles, og der skabes et mere reelt grundlag for at vurdere, hvilke risici der bør vurderes, samt sandsynlighed, effekt og håndtering af disse. 8. Der etableres et early warning system, så man altid er på forkant. 9. Metode og resultater er dokumenteret

12 M_0_R og PRINCE2 PRINCE2's tilgang til risikostyring er baseret på OGCs puplikation: Management of Risk: Guidance for Practitioners. Risikostyring i PRINCE2 er baseret på en række principper, af hvilke følgende er passende i projekt sammenhæng. Projektlederens Risk Management opgaver: 1. Forstå projektets kontekst 2. Inddrage de berørte parter 3. Opstille klare målsætninger i projektet 4. Udvikle projektets tilgang til risikostyring 5. Rapportering om risici regelmæssigt 6. Definere klare roller og ansvar 7. Oprette en struktur og kultur, der støtter risiko management 8. Holde øje med tidlige alarmindikatorer 9. Etablere en refleksiv cyklus og have fokus på fortsat forbedring MANAGING SUCCESSFULL PROJECT WITH PRINCE2, KAP.8 PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

13 Roller Program- eller organisations ledelse Styregruppeformand Seniorbruger Seniorleverandør Projektleder Teamleder Projektsikring Projektsupport RISK MANAGEMENT ROLLER I PRINCE 2 Opgaver (bl.a) Udarbejdelse af politikker og processer til risikostyring OVERORDNET ansvarlig for: Risikostyringen Alle risici afdækkes Eskalering Identifikation af risici ift. brugerne Identifikation, vurdering og kontrol af risici ift. leverancerne Udarbejdelse af risikostrategi og risiko log. Afdækning af risici Identifikation, vurdering og kontrol af risici gennem hele processen Deltage i identifikationen, vurderingen og kontrollen af risici. Gennemgang af Risk Management udførelsen og sikre, at den er i overensstemmelse med strategien Assistere projektlederen med vedligeholdelse af risiko registreringen

14 EMPLEMENTERINGS VANSKELIGHEDER 1. Ledelsen ønsker ikke at blive konfronteret med evt. risici. Det er nogle gange lettere at få tilgivelse end lov. Utålmodighed ( beslutsomhed ). 2. Uklare mål Hvad helt præcist skal risiciene vurderes i forhold til 3. Lille Risk Management modenhed i virksomheden. Handlingsmønster er reaktivt; præget af brandslukning 4. Irrationelle motiver som magt (frygten for at få reduceret sin magt) 5. Korttidshukommelse (det plejer jo at gå meget godt) M_o_R og PRINCE er et godt udgangspunkt MEN IKKE EN GARANTI FOR SUCCES Det er ikke Leth, men gevinsten er stor!

15 FIND JERES RISK MANAGEMENT MODENHED OG START ARBEJDET MED AT FLYTTE JER DERHEN, HVOR I ØNSKER AT VÆRE RISK MANAGEMENT (RM) MODENHED Beskrivelse Ad Hoc RM Risici registreres Risici kvantificeres Risici modelleres RM udnyttes aktivt til udforskning af muligheder Risiko effektmål defineres Praksis Inkonsistent og/eller isoleret brug af visse RM teknikker Risici identifice- res og vurderes. Risikomodsvar søges aktivt Risiko sandsynlighe- der, økonomisk effekt og risiko eksponering beregnes Risiko afhængighed er styret, faste virksomhedsforankrede RM processer og afdækningsmetoder Forventningsværdier beregnes; trusler og muligheder heri udforskes; læring og genbrug; trendanalyser Rutinemæssig budgettering med risiko udnyttelse; risikopolitik baserede KPI ere for ledelse og projektledere Indikatorer Handlingsmønster reaktivt; ofte brandslukning Lokal støtte og anerkendelse af RM RM støttes på virksomhedsniveau, udbredt anerkendelse af fordele Proaktive RM processer, fald i problemantal; aktiv risiko politik i organisationen Effektiv problem forebyggelse; og lessonslearned kultur; udbredt udnyttelse af muligheder i risici Risikoudnyttelse dominerer virksomhedskulturen; bundlinje effekt synliggøres Frit efter: Managing Risk for projects and programmes af John Bartlett,., Project Manager Today Publications, 2008

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere