NOTAT 19. februar Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet"

Transkript

1 Torben Brøgger Partner Sagsnr tb/ralp/kkp T NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet 1. Indledning og sammenfatning Skanderborg Byråd har besluttet at opføre et administrations- og idrætscenter ("Fælledprojektet"), hvor blandt andet kommunens administration, der i dag er fordelt på 7 lokaliteter, samles. Samtidig påtænkes det, at andre brugere og funktioner kan integreres i byggeriet, herunder fx Skanderborg Lokalpoliti. Byggeriets samlede arealbehov vil udgøre ca kvadratmeter. Efter det af kommunen oplyste, er Skanderborg Lokalpolitis forventede arealbehov på ca. 500 kvadratmeter. Skanderborg Kommune har bedt Bech-Bruun vurdere, om kommunen som led i realisering af Fælledprojektet kan opføre og indgå lejeaftale med Skanderborg Lokalpoliti om ca. 500 kvadratmeter. Sammenfattende er det vores vurdering, at Skanderborg Kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne lovlig vil kunne opføre og udleje ca. 500 kvadratmeter til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet. Hvis Skanderborg Kommunes forudsætning for at udleje lokaler til Skanderborg Lokalpoliti på nuværende tidspunkt er, at kommunen ikke i fuldt omfang vil kunne udnytte samtlige etagemeter af Fælledprojektet, og at der således fra starten, og indtil de påtænkte kommunale funktioner er integreret og samlet i bygningen, vil være et større antal overskydende etagemeter, som Skanderborg Kommune til gengæld på sigt forventer at udnytte i fuldt omfang, kan udlejning efter vores vurdering ske med hjemmel i kommunalfuldmagtens grundsætning om overskudskapacitet. Notatet er disponeret således, at pkt. 2 indeholder en kort gennemgang af forudsætningerne for Fælledprojektet, herunder de interesser, som Skanderborg Kommune har oplyst, at kommunen Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Aarhus C T F CVR-nr København Aarhus

2 har ved det nuværende "naboskab" med Skanderborg Lokalpoliti, og som ønskes videreført som led i realiseringen af Fælledprojektet. I pkt. 3 er kommunalfuldmagtens grundsætning om udlejning af overskudskapacitet behandlet. Pkt. 4 indeholder en gennemgang og vurdering af kommunalfuldmagten i forhold til ønsket om at inddrage Skanderborg Lokalpoliti i Fælledprojektet. Endelig indeholder pkt. 5 en sammenfattende konklusion. 2. Opførelse af nyt samlet administrationscenter og idrætsanlæg på Fælleden Skanderborg Byråd har besluttet at optage byggeriet af et administrations- og idrætscenter på anlægsbudgetterne for ud fra en vision om at skabe et levende og attraktivt miljø og et dynamisk samlingspunkt for kommunens borgere samt en attraktiv og rationel arbejdsplads. Administrationen i Skanderborg Kommune er i dag fordelt på 7 lokaliteter. Det er samtidig visionen, at andre brugere og funktioner kan integreres i byggeriet, herunder fx Skanderborg Lokalpoliti. Fælledprojektets samlede arealbehov vil udgøre ca kvadratmeter. Fælledprojektet forventes gennemført som et samlet udbud (OPS-projekt) omfattende projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af nybyggeriet. Skanderborg Kommune betaler og bliver ejer af anlægget ved ibrugtagning, hvorefter der betales løbende driftsbetalinger til OPSleverandøren. Skanderborg Lokalpoliti har i dag til huse i Skanderborg Kommunes tidligere rådhus, der ligger i direkte tilknytning til det nuværende rådhus. Det tidligere rådhus ejes i dag af staten. Skanderborg Lokalpoliti ser meget gerne, at det tætte samarbejde, som i dag findes med Skanderborg Kommune som følge af Skanderborg Lokalpolitis nuværende placering, kan fortsætte. Skanderborg Lokalpoliti har derfor rettet henvendelse til Skanderborg Kommune for at undersøge mulighederne for at blive en del af Fælledprojektet. Skanderborg Kommune har oplyst, at kommunen finder, at det nuværende samarbejde med Skanderborg Lokalpoliti indebærer en række gevinster for kommunen. Skanderborg Kommune har derfor en særlig interesse i, at samarbejdet kan fortsætte som led i realiseringen af Fælledprojektet. Den nuværende placering af Skanderborg Lokalpoliti i direkte tilknytning til rådhuset indebærer også for Skanderborg Kommune en række fordele og synergieffekter i form af det "naboskab", der eksisterer mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Lokalpoliti. Hensigtsmæssigheden i, at kommunens medarbejdere som følge af det direkte "naboskab" kan være bindeled 2

3 mellem borgere, der kontakter kommunen, men som (også) har brug for lokalpolitiets hjælp, kan nævnes som eksempel. Samtidig har borgerne i Skanderborg Kommune en tryghed ved det "naboskab", der eksisterer mellem kommunen og lokalpolitiet. Foruden den nuværende placering af Skanderborg Lokalpoliti i direkte tilknytning til rådhuset, har Skanderborg Lokalpoliti i dag tillige et mindre kontor på Skanderborg Kommunes administrationscenter i Ry, ligesom Skanderborg Lokalpoliti de seneste 6 måneder har haft kontor på Jobcentret i Hørning, hvilket endvidere har styrket de eksisterende relationer mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Lokalpoliti. Skanderborg Kommune ønsker derfor undersøgt, om Skanderborg Kommune lovligt vil kunne indgå lejeaftale med Skanderborg Lokalpoliti om ca. 500 kvadratmeter i Fælledprojektet. Skanderborg Lokalpoliti er del af Sydøstjyllands Politikreds, der organisatorisk er organiseret under Justitsministeriet. Det er derfor som udgangspunkt udelukkende en statslig opgave at opføre og vedligeholde de bygninger og lokaler, som Politiet skal udøve deres virke fra. Der ses ikke i lovgivningen at være særskilt hjemmel til, at kommuner kan opføre og udleje bygninger til Politiet. Med baggrund i Skanderborg Kommunes ovennævnte interesse i at indgå lejeaftale med Skanderborg Lokalpoliti vurderes det i det følgende, om dette kan ske med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler. 3. Lovlig overskudskapacitet En kommune kan lovligt med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne udleje overskydende lokaler og bygninger på markedsvilkår, som kommunen for en kortere eller længere periode ikke skal benytte til normale kommunale formål. Begrundelsen herfor er, at ledige lokaler er en overskydende kapacitet, der ikke kan afskaffes, og derfor principielt kan sælges for at undgå et værdispild. Indenrigsministeriet har i en række tilfælde tilkendegivet, at kommuner lovligt kan udleje overskydende lokaler. Samtidig er det anført i den juridiske litteratur, at udlejning af overskydende lokaler må tillades i videre omfang (end til private), når udlejning sker til andre offentlige myndigheder. Hvis Skanderborg Kommune således forventer, at der fra starten af Fælledprojektet og i en årrække vil være en mindre overskudskapacitet, da Skanderborg Kommune finder det mest hensigtsmæssigt fra starten at have en kapacitet, som er tilstrækkelig til at samle de funktioner, som på sigt forventes etableret i det nye administrationscenter, vil kommunen efter vores vurde- 3

4 ring med den begrundelse lovligt kunne udleje de overskydende lokaler til Skanderborg Lokalpoliti. En aftale med Skanderborg Lokalpoliti skal ud fra samme begrundelse være tidsbegrænset, således at Skanderborg Kommune har mulighed for på et senere tidspunkt at inddrage de lokaler, som forudsættes anvendt af Skanderborg Lokalpoliti til opfyldelse af den oprindelige vision med administrationscentret. Er forudsætningerne for at inddrage Skanderborg Lokalpoliti som en del af Fælledprojektet derimod, at Skanderborg Kommune ønsker at fortsætte det nuværende samarbejde med Skanderborg Lokalpoliti og de særlige fordele og synergieffekter i form af det naboskab, der eksisterer mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Lokalpoliti, kan dette ikke ske med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet. Inddrages Skanderborg Lokalpoliti som led i realiseringen af Fælledprojektet ud fra denne forudsætning, som omtalt i pkt. 2, afhænger lovligheden heraf, om Skanderborg Kommune har en særlig kommunal interesse heri. 4. Kommunalfuldmagten Skanderborg Kommune har med hjemmel i kommunalfuldmagten en vis frihed til anvendelse af kommunens økonomiske ressourcer. Kommunens dispositionsfrihed i henhold til kommunalfuldmagten er dog undergivet en række grundsætninger, der indeholder begrænsninger og krav, som angiver, hvilke aktiviteter der ligger hhv. indenfor og udenfor kommunernes dispositionsfrihed. Det bemærkes, at der skal foretages en konkret vurdering af, om Skanderborg Kommune lovligt kan udleje en begrænset del af Fælledprojektet til Skanderborg Lokalpoliti. Det fremhæves, at en evt. aftale mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Lokalpoliti forudsættes indgået på markedskonforme vilkår, og der vil derfor ikke være noget element af tilskud i aftalen. 4.1 Kommunal interesse Det er et centralt punkt i forbindelse med afgrænsningen af kommunalfuldmagten, at en kommune (kun) kan udføre eller støtte en aktivitet, i det omfang der er en kommunal interesse i aktiviteten. Hvordan den kommunale interesse nærmere skal fastlægges, er naturligt nok ikke helt klart. Udgangspunktet tages i, at en kommune grundlæggende er en (tvungen) sammenslutning af borgere inden for et geografisk område, som skal stå sammen om at løse fælles opgaver. Der er derfor en kommunal interesse i en aktivitet, hvis den imødekommer et fælles behov i det lokalsamfund, som kommunen udgør. Det betyder dog ikke, at der bogstavligt skal være tale om et fælles behov, som alle rent faktisk har. En kommune kan derfor støtte eller varetage en aktivitet, hvis denne har en sådan karakter, at alle eller mange af kommunens bor- 4

5 gere i princippet kunne have nytte af den. Samtidig kan støtte eller varetagelsen af en aktivitet også være indirekte. På denne baggrund anses byplan- og byudviklingsmæssige forhold som udgangspunkt for en kommunal interesse (hvilket i øvrigt har sammenhæng med kommunernes opgaver som planmyndighed efter planloven). Sådanne forhold har fx kunnet begrunde, at kommuner køber og sælger jord til byggegrunde, ligesom kommuner har kunnet overlade en grund gratis til kirkebyggeri ud fra sådanne hensyn. I forbindelse med byplanformål kan også nævnes interessen i et æstetisk bybillede, da Indenrigsministeriet har udtalt, at en kommune lovligt kunne dække statens merudgifter til at anbringe en retsbygning ved byens torv med en passende facade. Indenrigsministeriet har også accepteret, at en kommune stod som bygherre for en selvejende institution af museal karakter, hvis formålet herved var at få indflydelse på tilrettelæggelsen af byggeriet. Indenrigsministeriet har som kommunal tilsynsmyndighed også behandlet spørgsmålet om lovligheden af en kommunes (deltagelse i) opførelsen af en bygning med henblik på efterfølgende udlejning heraf. Indenrigsministeriet har i en udtalelse af 4. februar 2003 vedrørende en kommunes opførelse og udlejning af lokaler til en række uddannelsesinstitutioner udtalt, at den pågældende kommune havde en kommunal interesse i at få samlet uddannelsesaktiviteterne i samme bygning - også for de aktiviteter, der ikke blev varetaget af kommunen. I den konkrete sag ønskede den pågældende kommune at opføre og udleje et samlet uddannelseshus for hhv. en sygeplejeskole, et pædagogseminarium og et handelsgymnasium. Forudsætningen herfor var, at der kunne indgås længerevarende, uopsigelige lejeaftaler med de enkelte uddannelsesinstitutioner. Anlægsudgiften påregnedes forrentet hovedsageligt gennem lejeindtægterne. For så vidt angår handelsgymnasiet kunne kommunen lovligt med hjemmel i lovgivningen etablere lokalerne til brug herfor. Hvad angår sygeplejeskolen blev anlægsudgifterne - der ikke påregnedes forrentet fuldstændigt gennem lejeindtægterne - betalt af amtskommunen. I relation til pædagogseminariet udtalte ministeriet, at udgangspunktet for lovligheden af etablering af lokaler hertil måtte vurderes ud fra, om kommunen lovligt kunne yde anlægstilskud til seminariet - dette på trods af, at kommunen ikke havde til hensigt at yde anlægstilskud. Denne vurdering skulle foretages efter kommunalfuldmagtens regler, da der ikke var hjemmel hertil i lovgivningen, og ifølge ministeriet var lovgivningen derfor omvendt heller ikke til hinder herfor. Ministeriet udtalte, at kommunen lovligt kunne yde tilskud til et privat seminar, hvis der var en særlig kommunal interesse heri. Efter ministeriets opfattelse indebar dette, at en kommune tillige kunne opføre en bygning med henblik på udlejning til det pågældende seminar, hvis kommunen havde en særlig kommunal interesse heri. Konkret fandt ministeriet, at kommunen havde en særlig interesse i pædagogseminariet, da en stor del af seminariets elever var fra kommunen, og da kommunen havde mangel på pædagoger til ansættelse i kommunale institutioner. 5

6 Det er vores vurdering, at ovenstående praksis fra Indenrigsministeriet viser, at kommuner lovligt kan opføre og stille lokaler til rådighed i en række tilfælde, hvor kommunen har en særlig interesse heri. Den anførte praksis understøtter efter vores opfattelse, at Skanderborg Kommune vil kunne indgå lejeaftale om ca. 500 kvadratmeter i Fælledprojektet med Skanderborg Lokalpoliti. Skanderborg Kommune har som begrundelse for udlejning af en begrænset del af Fælledprojektet til Skanderborg Lokalpoliti anført, at den nuværende placering af lokalpolitiet i direkte tilknytning til rådhuset (kommunen) indebærer en række fordele for kommunen, der ønskes videreført som led i realiseringen af Fælledprojektet. De gevinster, som kommunen opnår, er bl.a. en række synergieffekter på baggrund af det "naboskab", der eksisterer mellem kommunen og lokalpolitiet i dag. Samtidig har borgerne i Skanderborg Kommune en tryghed ved det "naboskab", der eksisterer mellem kommunen og lokalpolitiet. Endvidere har Skanderborg Kommune anført at det forventes, at der vil opstå nye synergier mellem Skanderborg Lokalpoliti og Skanderborg Kommunes administration, idet alle Skanderborg Kommunes forskellige funktioner samles i det nye administrationscenter, ligesom de eksisterende synergier kan intensiveres ved, at de allerede etablerede samarbejder kan udbygges. Inddragelse af Skanderborg Lokalpoliti i Fælledprojektet kan desuden være med til at understøtte kommunens vision for projektet, der er at skabe et levende og attraktivt miljø og et dynamisk samlingspunkt for kommunens borgere. Ved Fælledprojektet samles administrationen i Skanderborg Kommune, der i dag er fordelt på 7 lokaliteter. Placeringen af Skanderborg Lokalpoliti som en del af Fælledprojektet vil således blive en del af - og højne - serviceniveauet, som kommunen kan tilbyde kommunens borgere. Det er på denne baggrund vores vurdering, at Skanderborg Kommune har en særlig kommunal interesse i at inddrage lokalpolitiet i Fælledprojektet. 4.2 Lokalitetsprincippet Yderligere en afgrænsning af kommunalfuldmagten følger af det såkaldte lokalitetsprincip. Det indebærer, at kommuner kun kan varetage opgaver eller støtte opgaver, som interessemæssigt er knyttet til kommunen. Denne afgrænsning har dels en geografisk side dels en side, der trækker grænser i forhold til andre administrative niveauer (regionerne og staten). Lokalitetsprincippet hænger til en vis grad sammen med den kommunale interesse, jf. pkt Der er ingen kommunal interesse for den enkelte kommune i at varetage opgaver, som tilgodeser enkeltpersoner, grupper af personer eller virksomheder i andre kommuner, ligesom der ikke er nogen kommunal interesse i at varetage opgaver, som andre myndigheder er sat til at varetage. 6

7 Det antages, at Skanderborg Lokalpoliti udøver hovedparten af sin "virksomhed" inden for Skanderborg Kommune, hvilket i det følgende lægges til grund. Som også anført ovenfor, er det dog som udgangspunkt udelukkende en statslig opgave at opføre og vedligeholde de bygninger og lokaler, som Politiet skal udøve deres virke fra, hvilket også gør sig gældende i relation til Skanderborg Lokalpoliti. I relation hertil er det væsentligt at bemærke, at kommuner ikke er afskåret fra at yde økonomisk støtte til eller i øvrigt beskæftige sig med (aspekter af) opgaver, der som udgangspunkt er statslige. I det omfang, der foreligger en kommunal interesse, kan kommunen - i hvert fald i visse tilfælde - yde en økonomisk støtte eller varetage opgaver, som står i forhold til kommunens interesse. Indenrigsministeriet har, som også anført ovenfor pkt. 4.1, udtalt, at en kommunes interesse i placeringen og den ydre tilpasning i bybilledet af en retsbygning kunne begrunde, at kommunen dækkede statens merudgifter ved at anbringe bygningen ved byens torv med en passende facade. Kommuner har også lovligt kunne støtte banegårdsflytninger. Som eksempel herpå fremhæves Indenrigsministeriets brev af 28. december 1993, hvori ministeriet udtalte, at kommuner som udgangspunkt ikke kan varetage (eller yde økonomiske tilskud til varetagelse af) opgaver, som det efter lovgivningen udelukkende påhviler statslige myndigheder at løse. Et kommunalt ønske om at oprette en statslig service for kommunens borgere kan ifølge ministeriet ikke i sig selv antages at være tilstrækkeligt til at fravige dette udgangspunkt. I den konkrete sag fandt ministeriet imidlertid, at kommunen lovligt kunne opføre den pågældende stationsbygning. Ministeriet lagde herved bl.a. til grund, at opførelsen af stationsbygningen i væsentlig udstrækning ville tjene kommunale formål i form af tilvejebringelse af en arkitektonisk helhed i bymidten og tilvejebringelse af faciliteter for buspassager mv. Desuden lagde ministeriet til grund, at der ikke var tale om tilskud til DSB. Hvor en kommune yder tilskud til eller i øvrigt beskæftiger sig med opførelse af en bygning til brug for en statslig myndighed, må dette tilskud eller "støtten" ikke overstige de samlede merudgifter, som det statslige byggeprojekt påføres som følge af det kommunale ønske vedrørende udseende eller placering af bygningen mv. Videre må der ikke være tale om et kommunalt tilskud til staten. Den anførte praksis viser således, at Skanderborg Kommunes interesse i placeringen af Skanderborg Lokalpoliti kan tillægges betydning ved vurderingen af lovligheden af at inddrage Skanderborg Lokalpoliti i Fælledprojektet. Det bemærkes dog samtidig, at ønsket om at placere Skanderborg Lokalpoliti i Fælledprojektet forudsættes ikke at være begrundet i en forudsætning om at bevare lokalpolitiet i kommunen. 7

8 4.3 Forholdsmæssighed Kommunalfuldmagtens rammer er desuden underlagt et proportionalitetsprincip, hvorved kommunalfuldmagten begrænses af et krav om forholdsmæssighed. Dette krav har nær sammenhæng til kravet om kommunal interesse. Det er en nærliggende konsekvens af dette krav, at en kommune kun kan yde støtte til eller beskæftige sig med en aktivitet, i det omfang det svarer til den kommunale interesse. Det er oplyst, at Skanderborg Kommune forventer at skulle udleje ca. 500 kvadratmeter til Skanderborg Lokalpoliti af Fælledprojektets samlede arealbehov på ca kvadratmeter. Det ønskede antal kvadratmeter, som skal udlejes til Skanderborg Lokalpoliti udgør således en relativt begrænset del af projektets samlede arealbehov. Sammenholdt med kommunens interesse i at integrere Skanderborg Lokalpoliti i realiseringen af Fælledprojektet, jf. ovenfor pkt. 4.1, er det vores vurdering, at den ønskede udlejning af ca. 500 kvadratmeter af projektets samlede ca kvadratmeter opfylder kravet om forholdsmæssighed. 4.4 Forbud mod kommunal erhvervsvirksomhed Det er almindeligt antaget, at der gælder en uskreven hovedregel om, at kommuner (medmindre der foreligger lovhjemmel) er afskåret fra alene eller i samarbejde med andre at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Som en konsekvens heraf kan en kommune ikke i almindelighed opføre bygninger alene med henblik på udlejning eller salg, medmindre der er lovhjemmel hertil. En kommune, der ejer en ejendom, som den for en kortere eller længere periode ikke skal benytte til normale kommunale formål, kan dog lovligt udleje denne på markedsvilkår. Eksempelvis vil en nedlagt skole kunne udlejes til private til fx kontorformål eller lager, så længe den ikke skal anvendes af kommunen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at ovenstående har omdrejningspunkt i opførelse af og/eller udlejning af lokaler til private, mens det i den juridiske litteratur anføres, at en kommune har videre adgang hertil til andre offentlige myndigheder, hvilket i forhold Skanderborg Kommunes ønske om inddragelse af Skanderborg Lokalpoliti i Fælledprojektet skal tillægges betydning. Da Skanderborg Kommune varetager saglige kommunale interesser ved udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti sammenholdt med det generelle forbud mod, at kommunen driver udlejningsvirksomhed, vil det ved udlejning af bygninger og/eller lokaler i Fælledprojektet til Skanderborg Lokalpoliti efter vores vurdering være en betingelse, at Skanderborg Kommune ikke opkræver større lejebetaling af Skanderborg Lokalpoliti end til dækning af omkostningerne, dvs. der må ikke udlejes med henblik på fortjeneste, jf. også ovenfor pkt

9 Under forudsætning af, at omkostningerne til etableringen af den del af Fælledprojektet, som skal udlejes til Skanderborg Lokalpolitiet, dækkes ved forrentning af fremtidige lejebetalinger, vil dette efter vores vurdering ikke være i strid med kommunalfuldmagtens forbud mod kommunal erhvervsvirksomhed. Samtidig bemærkes, at det ved lejefastsættelsen skal sikres, at der ikke ydes tilskud til Skanderborg Lokalpoliti (staten), jf. også ovenfor pkt Konklusion Hvis Skanderborg Kommunes forudsætning for at udleje lokaler til Skanderborg Lokalpoliti på nuværende tidspunkt er, at kommunen ikke i fuldt omfang vil kunne udnytte samtlige etagemeter af Fælledprojektet, og at der således fra starten, og indtil de påtænkte kommunale funktioner er integreret og samlet i bygningen, vil være et større antal overskydende etagemeter, som Skanderborg Kommune til gengæld på sigt forventer at udnytte i fuldt omfang, vil udlejningen lovligt kunne ske med hjemmel i kommunalfuldmagtens grundsætninger om overskudskapacitet. Er forudsætningerne for at inddrage Skanderborg Lokalpoliti som en del af Fælledprojektet derimod, at Skanderborg Kommune ønsker at fortsætte det nuværende samarbejde med Skanderborg Lokalpoliti og de særlige fordele og synergieffekter i form af det naboskab, der eksisterer mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Lokalpoliti, kan dette ikke ske med hjemmel i kommunalfuldmagtens grundsætning om overskudskapacitet. Der ses ikke i lovgivningen at være særskilt hjemmel til, at Skanderborg Kommune kan udleje ca. 500 kvadratmeter af Fælledprojektet til Skanderborg Lokalpoliti, og spørgsmålet om lovligheden heraf skal derfor afgøres efter kommunalfuldmagtsreglerne. Lovligheden af at inddrage Skanderborg Lokalpoliti som led i realiseringen af Fælledprojektet afhænger af, om Skanderborg Kommune har en særlig kommunal interesse heri. Det er vores vurdering, at Skanderborg Kommune har en særlig kommunal interesse i at bevare de fordele for kommunen, som det nuværende "naboskab" med Skanderborg Lokalpoliti indebærer. Samtidig vil inddragelsen af Skanderborg Lokalpoliti i Fælledprojektet kunne bidrage til at understøtte den vision, som Skanderborg Kommune har for projektet. Den foreliggende praksis fra Indenrigsministeriet understøtter desuden efter vores vurdering, at Skanderborg Kommune lovligt kan udleje de ca. 500 kvadratmeter af Fælledprojektet til Skanderborg Lokalpoliti af projektets samlede ca kvadratmeter. Vi lægger i denne forbindelse afgørende vægt på Indenrigsministeriet brev af 28. februar 1993 om opførelse af en stationsbygning til DSB og Indenrigsministeriets udtalelse af 4. februar 2003 vedrørende en kommunes opførelse og udlejning af lokaler til en række uddannelsesinstitutioner, hvor ministeriet i begge tilfælde fandt at de pågældende kommuner varetog en lovlig kommunal interesse. 9

10 De to nævnte sager har for så vidt angår de faktisk forhold stor lighed med Fælledprojektet og Skanderborg Kommunes ønske om at inddrage Skanderborg Lokalpoliti ved realisering af projektet. Sammenfattende er det vores vurdering, at Skanderborg Kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne lovlig kan opføre og udleje ca. 500 kvadratmeter til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet. Det er efter vores vurdering et krav, at det ved fastsættelse af lejens størrelse sikres, at der ikke opkræves større lejebetalinger end til dækning af omkostningerne ved projektet og fremtidig leje af lokaler, dvs. der må ikke udlejes med henblik på fortjeneste. Aarhus, den 19. februar 2013 Torben Brøgger 10

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Kommunens sagsnr Gigantium

Kommunens sagsnr Gigantium Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Kommunens sagsnr. 2017-060157 Gigantium 14. september 2018 Aalborg Kommune har den 13. juli 2018 skrevet til Ankestyrelsen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Skanderborg Kommunes udleje af grund til et hotel

Skanderborg Kommunes udleje af grund til et hotel Ankestyrelsens brev til Skanderborg Kommune Skanderborg Kommunes udleje af grund til et hotel Skanderborg Kommune bad den 3. april 2018 Ankestyrelsen om tilladelse til at sælge en grund uden offentligt

Læs mere

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET.

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Indledning. Fonden FÆNGSLET har i forlængelse af budgetforlig for 2013 ansøgt om støtte

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Forhåndsudtalelse om parkeringshus. Ankestyrelsen vurderer, at Sønderborg Kommune

Forhåndsudtalelse om parkeringshus. Ankestyrelsen vurderer, at Sønderborg Kommune Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune om parkeringshus Forhåndsudtalelse om parkeringshus Sønderborg Kommune har den 16. marts 2018 rettet henvendelse til Ankestyrelsen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Bornholms Regionskommunes køb og udlejning af tankstation

Bornholms Regionskommunes køb og udlejning af tankstation Ankestyrelsens brev til Bornholms Regionskommune 18. januar 2019 J.nr. 2017-56102 Bornholms Regionskommunes køb og udlejning af tankstation Gennem presseomtale blev Ankestyrelsen i midten af 2017 opmærksom

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Forhåndsudtalelse om udlejning af tidligere folkeskole

Forhåndsudtalelse om udlejning af tidligere folkeskole Ankestyrelsens brev til Hvidovre Kommune om udlejning af skole 22. juni 2018 Forhåndsudtalelse om udlejning af tidligere folkeskole Hvidovre Kommune har den 13. september 2017 rettet henvendelse til Ankestyrelsen,

Læs mere

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme.

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme. Notat om hjemfaldspligt på de private ejendomme. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Jakob Tønners Dato: 1. december 2014/jtq 1. Indledning Hvidovre Kommune har en

Læs mere

Min vurdering nedenfor knytter sig udelukkende til spørgsmålet om ekspropriationsmuligheden og ikke andre temaer.

Min vurdering nedenfor knytter sig udelukkende til spørgsmålet om ekspropriationsmuligheden og ikke andre temaer. Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg 16. maj 2013 Journalnr.: 17-200354 att.: Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl lfh@codexlaw.dk Ekspropriation 1. Indledning Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Brønderslev Kommune. Forhåndsudtalelse om genopførelse af en bygning

Ankestyrelsens brev til Brønderslev Kommune. Forhåndsudtalelse om genopførelse af en bygning Ankestyrelsens brev til Brønderslev Kommune 16. maj 2019 Forhåndsudtalelse om genopførelse af en bygning Brønderslev Kommune har den 27. februar 2019 skrevet til Ankestyrelsen. Brønderslev Kommune har

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Byrådsmedlem Lars Søgaard har ved mail af 26. august 2014 ønsket følgende spørgsmål besvaret:

Byrådsmedlem Lars Søgaard har ved mail af 26. august 2014 ønsket følgende spørgsmål besvaret: Vedrørende: Muligheder for øget grundsag - svar på spørgsmål fra Lars Søgaard Sagsnavn: Muligheder for øget boliggrundsalg - forespørgsel fra Lars Søgaard Sagsnummer: 13.06.02-A26-1-14 Skrevet af: Søren

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

- kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse

- kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Forbud og hjemler - kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, den 3. september 2015 2 Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M 3. maj 2010 Støtte til befordring af gymnasie- og EUC-elever. Statsforvaltningen har undersøgt spørgsmålet om lovligheden af en beslutning i Morsø

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

I statsforvaltningens udtalelse af 21. januar 2013 er blandt andet anført følgende:

I statsforvaltningens udtalelse af 21. januar 2013 er blandt andet anført følgende: Brøndby Kommune Park Allé 160 2605 Brøndby Sagsnr. 2013-07369 Doknr. 91083 Dato 24. juni 2013 Vedr. Brøndby Kommunes køb af en del af Brøndby Stadion I brev af 12. april 2013 (som er modtaget i Økonomi-

Læs mere

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Pkt.nr. 2 Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Midlertidige lejeboliger til tilflyttere

Midlertidige lejeboliger til tilflyttere Ankestyrelsens brev til Bornholms Regionskommune Midlertidige lejeboliger til tilflyttere Bornholms Regionskommune har den 25. april 2018 skrevet til Ankestyrelsen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S

NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 302693-DJU NOTAT vurdering af udbudsregler ved indkøb afydelser hos Ae Birk A/S 1. Indledning og formål De fælleskommunale selskaber Østdeponi og

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 22. januar 2014 RA/SV Vedr.: Vand- og spildevandsforsyningers adgang til at yde økonomisk støtte til foreninger, aktiviteter og lignende

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

Forhåndsudtalelse vedrørende affaldsforbehandlingsanlæg Bech-Bruuns sagsnr

Forhåndsudtalelse vedrørende affaldsforbehandlingsanlæg Bech-Bruuns sagsnr Bech-Bruun Advokatpartnerselskab Langelinie Allé 35 2100 København Ø Forhåndsudtalelse vedrørende affaldsforbehandlingsanlæg Bech-Bruuns sagsnr. 028672-0017 Bech-Bruun har på vegne af Bornholms Affaldsbehandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter Sundhedsudvalget (2. samling) L 74 - Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. maj 2005 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-2000-10 Sagsbeh.: DSI Fil-navn: div. notat 30.05.

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Kr. 800 pr. m² om året ekskl. fællesudgifter uden tillæg for særindretninger

Kr. 800 pr. m² om året ekskl. fællesudgifter uden tillæg for særindretninger Sag 051309NP Ca. 527 m² lejemål i nyt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 44, 8660 Skanderborg Kr. 800 pr. m² om året ekskl. fællesudgifter uden tillæg for

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

BIBESKÆFTIGELSESNÆVNET

BIBESKÆFTIGELSESNÆVNET BIBESKÆFTIGELSESNÆVNET 5.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 1 Bibeskæftigelsesnævnet har i 2008 truffet afgørelse i følgende sager: A. Offentlige råd og nævn Tilladelse til, at en højesteretsdommer kunne

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme retsinformation.dk - BEK nr 799 af 24/06/2011 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=137809 Side 1 af 2 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-2011 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Kommunal erhvervsvirksomhed. Advokat, partner Johan Weihe DAKOFA, den 3. september 2015

Kommunal erhvervsvirksomhed. Advokat, partner Johan Weihe DAKOFA, den 3. september 2015 Kommunal erhvervsvirksomhed Advokat, partner Johan Weihe DAKOFA, den 3. september 2015 2 Kommunalfuldmagtsreglerne Hvad er kommunalfuldmagten? Grundlovens 82: Kommunernes ret til under statens tilsyn at

Læs mere

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne Foreningen af Fjernvarmeforbrugere Sneglerupvej 2 4571 Grevinge Sagsnr. 2014-2745 Doknr. 92379 Dato 02-04-2014 Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Tilsynet anmoder om en udtalelse særligt vedrørende følgende to forhold, som behandles nedenfor:

Tilsynet anmoder om en udtalelse særligt vedrørende følgende to forhold, som behandles nedenfor: Notat Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål stillet af Statsforvaltningen vedr. kommunens byportaler Sagsnavn: Klage til Statsforvaltningen fra Danske Medier vedr. digitale byportaler Sagsnummer: 00.00.00-A00-4-14

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. Vejledende udtalelse om udstedelse af værdikuponer til tilflyttere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. Vejledende udtalelse om udstedelse af værdikuponer til tilflyttere Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune Vejledende udtalelse om udstedelse af værdikuponer til tilflyttere 9. maj 2019 Sønderborg Kommune har den 11. december 2018 skrevet til Ankestyrelsen med anmodning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere