Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven."

Transkript

1 Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde herved vægt på, at der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse, at der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere, at iværksætterhuset skulle udlejes til flere iværksættere og etableres med mulighed for fælles faciliteter og rådgivning, at lejen var fastsat på markedsvilkår, samt at udlejningen stod åben for en afgrænset gruppe af virksomheder. Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at den skete afgrænsning af virksomhederne ikke skulle være sagligt begrundet. Afgørelse Silkeborg Kommune - iværksætterhus - erhvervsudviklingsloven Beslutning Sagsfremstilling Retsgrundlag Begrundelse Silkeborg Kommune - iværksætterhus - erhvervsudviklingsloven I brev af 16. december 2003 har Silkeborg Kommune anmodet Tilsynsrådet for Århus Amt om en udtalelse i anledning af Silkeborg Kommunes deltagelse i gennemførelsen af et erhvervsfremmeprojekt. I forbindelse med nedlæggelse af tilsynsrådene er sagen pr. 1. januar 2004 overtaget af Statsamtet Århus (det kommunale tilsyn). Beslutning Statsamtet (det kommunale tilsyn) udtaler, at tilsynet ikke finder grundlag for at antage, at Silkeborg Kommunes engagement i Silkeborg Industri- og Håndværkerhus er i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Sagsfremstilling Det fremgår af Silkeborg Kommunes brev af 16. december 2003, at Silkeborg Kommunes Økonomiudvalg i sit møde den 17. november 2003 godkendte, at Silkeborg Kommune engagerer sig i og herunder yder støtte til gennemførelse af et erhvervsfremmeprojekt med arbejdstitlen Korshøj Udviklingspark (nu Silkeborg Industri- og Håndværkerhus). Det fremgår videre af kommunens brev, at projektets formål er, at tilbyde iværksættere og unge virksomheder inden for fremstilling og håndværk velegnede

2 og let tilgængelige rammer for etablering af virksomhed, at skabe et innovativt miljø med fagligt og praktisk samspil mellem virksomhederne, samt at sikre virksomhederne efter en 3-5-årig periode i udviklingsparken et godt fundament for fortsat vækst i større rammer i Silkeborgområdet. Det fremgår videre, at projektets målgruppe er virksomheder, der kan opfylde følgende kriterier: - arbejder inden for fremstilling eller håndværk - har været i gang i højst tre år - kan opstille og begrunde sit vækstpotentiale til brug for visitationsudvalget - kan tilslutte sig projektets formål om innovation gennem positivt samspil. Om projektets organisering fremgår det, at projektet gennemføres som et fællesprojekt mellem Erhvervsrådet, ErhvervsUdviklingsCenter Silkeborg (EUC Silkeborg) og Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommunes primære rolle er via en tidsbegrænset lejeaftale at stille ejendommen Korshøjvej 1 gratis til rådighed for projektet med henblik på fremleje på nærmere fastlagte vilkår til virksomheder inden for målgruppen. Lejeindtægten i forbindelse med fremleje forudsættes at blive i projektet (formelt EUC). Silkeborg Kommune skal derudover afholde diverse faste udgifter vedrørende ejendommen samt bidrage med konsulentbistand af forskellig art i forbindelse med projektets igangsætning og videreudvikling. Vedrørende ejendommen Korshøjvej 1 fremgår det, at Silkeborg Kommune siden begyndelsen af 2003 uden held har forsøgt at sælge denne ejendom via ejendomsmægler. I stedet for at lade ejendommen stå og forfalde vil Silkeborg Kommune stille ejendommen gratis til rådighed for Udviklingsparken gennem en tidsbegrænset aftale med EUC Silkeborg. Det fremgår, at Silkeborg Kommunes årlige driftsudgifter til projektet bliver ca kr. Dertil kommer en engangsudgift på ca kr. Det fremgår videre, at EUC Silkeborg indgår tidsbegrænsede fremlejekontrakter med virksomhederne. Det fremgår videre, at virksomhederne betaler en leje på gennemsnitligt 200 kr. pr. m 2 etageareal, ligesom virksomhederne betaler for forbrug. -- Der har efterfølgende været yderligere korrespondance i sagen. I brev af 21. april 2004 har Silkeborg Kommune sendt kopi af vedtægterne for Den selvejende institution EUC Silkeborg. Det fremgår af vedtægternes 2, at institutionens formål er følgende: Institutionens formål er gennem ErhvervsUdviklingsCenter Silkeborg at fremme iværksætterlysten i området og øge overlevelsesraten blandt områdets iværksættere.

3 Institutionen skal skabe de bedst mulige vilkår for start og fortsat drift af ny virksomhed i området ved at tilbyde - rådgivning til og uddannelse af iværksættere og kommende iværksættere - fysiske rammer, hvor iværksættere i opstartsfasen kan få adgang til diverse faciliteter og samtidig sikres sparring og samvær med ligesindede - bemandet produktudviklingsværksted, der kan hjælpe iværksættere og mindre virksomheder med udvikling af prototyper o.lign., - anden kursusvirksomhed Institutionen skal fremme iværksætterlysten bl.a. ved at indgå i samarbejde med områdets folkeskoler og uddannelsesinstitutioner. Institutionen skal samarbejde med øvrige erhvervsfremme aktører og private virksomheder med henblik på at sikre den bedst mulige samlede udnyttelse af områdets vækstmuligheder. Tilsynet har i brev af 9. juni 2004 anmodet Silkeborg Kommune om at oplyse, hvorvidt det er kommunens opfattelse, at virksomhederne betaler markedslejen og i bekræftende fald hvorledes dette er konstateret. Silkeborg Kommune har i brev af 1. juli 2004 oplyst, at det er kommunens opfattelse, at med en lejebetaling på 200 kr. pr. m 2 betaler virksomhederne den markedsleje, der kan opnås i området. I brev af 18. oktober 2004 anmodede tilsynet Silkeborg Kommune om at indsende dokumentation for, at virksomhedernes lejebetaling svarer til markedslejen. I brev af 28. januar 2005 har Silkeborg Kommune sendt en vurdering af 21. januar 2005, udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Preben Vemmelund. Det fremgår af vurderingen, at det konkluderes, at bygningens noget specielle indretning ikke nødvendigvis medfører en rationel udlejning, da der er indrettet mange rum og gangarealer. Under hensyntagen til disse forhold samt de for tiden herskende priser og markedsforhold ansættes udlejningsværdien til 200 kr. pr. m 2 i markedsleje. Silkeborg Kommune har telefonisk den 8. marts 2005 oplyst, at der efter kommunens opfattelse er tale om et iværksætterhus. Det blev videre oplyst, at der ikke i Silkeborgområdet findes tilsvarende private iværksætterhuse, ligesom der ikke er mulighed for gennem private institutioner at tilvejebringe lokaler til udlejning til iværksættere. Specialkonsulent Lars Bechmann Møller, Erhvervs- og Byggestyrelsen har telefonisk den 9. marts 2005 oplyst, at betingelsen om at udlejningen skal stå åben for alle efter styrelsens opfattelse må fortolkes som alle relevante virksomheder. Udlejning i forbindelse med et iværksætterhus må således efter styrelsens opfattelse gerne være begrænset til bestemte brancher, så længe afgrænsningen er sagligt begrundet. Retsgrundlag 1 og 2 i lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996) er sålydende:

4 1. Lovens formål er at fremme kommunernes og amtskommunernes medvirken i den lokale erhvervsudvikling, at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling og at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling. 2. Kommuner og amtskommuner kan alene eller i samarbejde med andre iværksætte kollektive erhvervsudviklingsaktiviteter i form af information, rådgivning, erhvervsudviklingsprojekter, forskerparker og anden erhvervsmæssig service, som stilles til rådighed for alle erhvervsvirksomheder eller grupper af virksomheder i kommunen eller amtskommunen. Kommuner og amtskommuner kan herunder medvirke til at udvikle den lokale og regionale erhvervsmæssige infrastruktur gennem koordinerende indsatser og ved etablering af servicetilbud og serviceinstitutioner, der har til formål at fremme produktudvikling samt at fremme etablering og udvikling af virksomheder. Stk. 2. Kommuner og amtskommuner kan yde lån og tilskud til de i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder medfinansiere programmer under Det Europæiske Fællesskab, jf. dog stk. 4. Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger kan foregå i selskabsform. Stk. 4. Gennem de i stk. 1 og 2 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Stk. 5. Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 4. Begrundelse Statsamtet (det kommunale tilsyn) påser efter 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, at kommunerne overholder lovgivningen. Tilsynet omfatter spørgsmål om, hvorvidt der er sket tilsidesættelse af lovgivningen - herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Tilsynet kan ikke tage stilling til, om en kommunal beslutning eller sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Tilsynet har lagt til grund for udtalelsen, at det ovenfor i sagsfremstillingen beskrevne projekt kan karakteriseres som det, der i litteraturen er omtalt som et iværksætterhus. Det fremgår af Kommunal Erhvervsvirksomhed, af Frederik Gammelgaard, 2004, side , at ordlyden af erhvervsudviklingslovens 2, stk. 1, ikke ses at begrænse kommuners adgang til at opføre, indrette og drive iværksætterhuse med det formål at skaffe egnede lokaler til nye virksomheder. Det fremgår videre, at det i bemærkningerne til lovforslaget er forudsat, at loven som udgangspunkt ikke indeholder hjemmel til at opføre, indrette og drive iværksætterhuse. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan en kommune kun i særlige tilfælde opføre, indrette og drive iværksætterhuse og kun under forudsætning af, at der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse, at der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere, at iværksætterhuset skal kunne udlejes til flere iværksættere og etableres med mulighed for fælles faciliteter og rådgivning, at lejen fastsættes på markedsvilkår,

5 samt at udlejningen står åben for alle. Der henvises endvidere til Kommunalret, af Jens Garde og Karsten Revsbech, 2002, side Det fremgår af sagen, at det er Silkeborg Kommune, der ejer ejendommen, samt at ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet. Det er således EUC Silkeborg, der indretter og driver iværksætterhuset. Uanset at det er EUC Silkeborg, der indretter og driver iværksætterhuset, finder tilsynet, at ovennævnte betingelser skal være opfyldt, samt at det påhviler Silkeborg Kommune at sikre dette. Tilsynet har herved lagt vægt på, at det følger af erhvervsudviklingslovens 2, stk. 4, at der gennem de omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Silkeborg Kommune må - som alternativ til selv at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter - gerne overlade opgaven til private, så længe det sikres, at den kommunale støtte alene ydes til aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage, således at der ikke kanaliseres kommunal støtte til enkelte virksomheder. Tilsynet finder ikke grundlag for at antage, at Silkeborg Kommunes engagement i Silkeborg Industri- og Håndværkerhus er i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet har herved lagt vægt på Silkeborg Kommunes oplysning om, at der ikke i Silkeborgområdet findes tilsvarende private iværksætterhuse, ligesom der ikke er mulighed for gennem private institutioner at tilvejebringe lokaler til udlejning til iværksættere. Tilsynet har endvidere lagt vægt på, at iværksætterhuset kan udlejes til flere iværksættere, og at der er mulighed for fælles faciliteter og rådgivning. Tilsynet finder videre, at det må lægges til grund, at lejen er fastsat på markedsvilkår. Tilsynet har herved lagt vægt på, at statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Preben Vemmelund vurderer, at markedslejen kan ansættes til 200 kr. pr. m 2. Endelig finder tilsynet ikke grundlag for at antage, at det strider mod lovens 2, stk. 1, at udlejningen er begrænset til virksomheder, der arbejder inden for fremstilling eller håndværk. Tilsynet har herved lagt vægt på, at det fremgår af ordlyden af 2, stk. 1, at erhvervsudviklingsaktiviteter kan stilles til rådighed for grupper af virksomheder. Tilsynet har endvidere lagt vægt på, at det fra Erhvervsog Byggestyrelsen er oplyst, at det er styrelsens opfattelse, at udlejningen gerne må være begrænset til bestemte brancher, så længe afgrænsningen er sagligt begrundet. Tilsynet finder ikke grundlag for at antage, at den skete afgrænsning af virksomhederne ikke skulle være sagligt begrundet. Tilsynet finder, at der er mulighed for, at der i forbindelse med projektet kanaliseres kommunale midler til EUC Silkeborg, idet EUC Silkeborg ikke betaler for at leje Silkeborg Kommunes ejendom, samtidig med at fremlejeindtægterne bliver i projektet (EUC Silkeborg).

6 Tilsynet finder, at en eventuel støtte til EUC Silkeborg ligeledes har hjemmel i erhvervsudviklingslovens 2, stk. 1. Tilsynet har herved lagt vægt på, at kommuner efter bestemmelsen har hjemmel til alene eller i samarbejde med andre at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter i form af rådgivnings- og informationsaktiviteter. Kommunen har derfor hjemmel til at etablere og yde støtte til erhvervsudviklingscentre, erhvervsråd mv. Der henvises til Kommunal Erhvervsvirksomhed, af Frederik Gammelgaard, 2004, side 233. Tilsynet forudsætter, at de kommunale midler (støtte) alene anvendes til støtteberettigede formål, og at dette løbende påses af Silkeborg Kommune. På denne baggrund foretager tilsynet ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Peter Christensen statsamtmand Malene Weis Stranddorf Fuldmægtig

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere