Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541"

Transkript

1 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

2 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms

3 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg

4 Indhold Del I. Indledning Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdet i arbejdsgruppen Arbejdsgruppens anbefalinger...7 Del II. Gældende lovgivning, praksis og procedurer på visumområdet EU og Schengen Visumkodeksens materielle regler om, hvornår der kan meddeles visum Visumkodeksens regler om procedurerne ved behandling af visumansøgninger Gældende national regulering Organisering af de visumudstedende myndigheder De danske visumregler Dansk visumpraksis Almindelige forvaltningsretlige regler Proceduren for indgivelse af visumansøgninger til Danmark Den praktiske behandling af visumsager Statistiske oplysninger...31 Del III. Undersøgelse af visumsagsbehandlingen i andre Schengen-lande Oplysninger om andre Schengen-landes visumpraksis Svensk regulering Organisering af de visumudstedende myndigheder De svenske visumregler Svensk visumpraksis Forvaltningsretlige regler Norsk regulering Organisering af de visumudstedende myndigheder De norske visumregler

5 3.3. Norsk visumpraksis Forvaltningsretlige regler Proceduren for indgivelse af visumansøgninger til Norge Dokumentationskrav ved ansøgninger om visum til Norge Andre Schengen-landes praksis på udvalgte områder Finland Nederlandene Spanien Schweiz og Østrig Sammenfatning sammenligning af Danmark med de øvrige lande...54 Del IV. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Initiativer på forretningsområdet Red Carpet for forretningsrejsende Udvidelse af den nuværende forhåndsgodkendelsesordning for virksomheder i Danmark Særlige ordninger for visumpligtige søfolk Initiativer på turistområdet Forbedring af rejsebureau- og turistordningerne Sagsbehandlingstid Information om visumpraksis Generelle initiativer Generel udvidelse af brugen af visa gældende for flere indrejser Indførelse af dispensationsadgang i forhold til gyldigheden af tilbagerejsetilladelser Præcisering af reglerne om udstedelse af et nationalt begrænset visum inden for en halvårsperiode Lempelse af dokumentationskrav Ændring af udlændingelovens karensregler Organiseringen af de visumudstedende myndigheder Afslagskompetence til de danske repræsentationer

6 4.2. Repræsentationsaftaler Myter og misforståelser om dansk visumpraksis Danmarks image som et mere eller mindre tilgængeligt land Myter og misforståelser om dansk visumpraksis Andre landes erfaringer med myter Arbejdsgruppens anbefalinger om initiativer til bekæmpelse af myter og misforståelser Del V. Sammenfatning Bilag

7 Del I. Indledning 1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at regeringen vil gennemføre en gennemgribende revision af de danske visumregler for at styrke virksomhedernes forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv. Revisionen skal sikre, at reglerne bliver tidssvarende og i tråd med visumreglerne i vores nabolande. I overensstemmelse hermed nedsatte regeringen arbejdsgruppen om revision af de danske visumregler i marts Arbejdsgruppens kommissorium I arbejdsgruppens kommissorium er følgende anført om arbejdsgruppens opgaver og sammensætning: Der nedsættes [.] en bredere, tværministeriel arbejdsgruppe på embedsmandsniveau med Justitsministeriet som formand og med deltagelse af Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Herudover indbydes repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og Danmarks Rejsebureau Forening til at deltage. Andre ministerier og eksterne interessenter kan inddrages i relevant omfang. Denne arbejdsgruppe skal sikre, at visumreglerne er tidssvarende og i tråd med visumreglerne i vores nabolande. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse se nærmere på de danske visumregler i forhold til visumreglerne i vores nabolande, navnlig med henblik på om muligt ad denne vej at styrke danske virksomheders og det danske turisterhvervs konkurrenceevne og understøtte bestræbelserne på at fastholde og tiltrække udenlandske investeringer og internationale organisationers tilstedeværelse i Danmark. Arbejdsgruppen skal endvidere se nærmere på, hvorledes mulighederne for at fastholde og udbygge systemet med repræsentationsaftaler med andre lande kan fremmes. Arbejdsgruppen skal således undersøge vore nabolandes visumregler samt deres administration og organisering af arbejdet på visumområdet. Arbejdsgruppen vil fastlægge, hvilke nabolande der omfattes af undersøgelsen, herunder eksempelvis Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Undersøgelsen skal danne grundlag for arbejdsgruppens vurdering af og konkrete forslag til nye måder, hvorpå regler og administration samt organiseringen af visumområdet kan styrke dansk erhvervsliv og turisterhvervet under fortsat iagttagelse af de forvaltningsretlige regler og under behørig hensyntagen til de nævnte immigrations- og sikkerhedsmæssige hensyn. Arbejdsgruppen vil ligeledes vurdere de økonomiske konsekvenser af de konkrete forslag. 5

8 Arbejdsgruppen skal endvidere på baggrund af en høring af de danske ambassader vurdere, om der i enkelte lande eller brancher måtte være misopfattelser af eller myter om mulighederne for opnåelse af forretnings- eller turistvisum til Danmark, som bør søges korrigeret. Arbejdsgruppen skal afrapportere til regeringen senest den 1. oktober 2012 med henblik på drøftelse i regeringens koordinationsudvalg af mulige regelændringer. Kommissoriearbejdet afvikles inden for eksisterende økonomiske rammer. Arbejdsgruppernes eventuelle forslag om ændring af visumpraksis afholdes inden for de involverede ministeriers eksisterende økonomiske rammer. Arbejdsgruppens kommissorium vedlægges som bilag 1 til rapporten. 3. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af denne rapport følgende sammensætning: Kontorchef Lennart Houmann, Justitsministeriet (formand), tiltrådt pr. 1. april 2013 Kontorchef Christina Toftegaard Nielsen, Justitsministeriet (formand), udtrådt pr. 1. april 2013 Fuldmægtig Pernille Bjørnholk, Justitsministeriet (sekretær) Centerchef Ole Egberg Mikkelsen, Udenrigsministeriet Kontorchef Torben Gettermann, Udenrigsministeriet Fuldmægtig Maja Åkerlund Petersen, Udenrigsministeriet Chefkonsulent Niels-Henrik Larsen, Erhvervs- og Vækstministeriet Chefkonsulent Mette Kryger Gram, Økonomi- og Indenrigsministeriet Chefkonsulent Kirsten Meier, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Kontorchef Lisbet Lindschouw Sørensen, Udlændingestyrelsen Kontorchef Susanne Meyersahm, Udlændingestyrelsen Souschef Pernille Piel-Steenberg, Udlændingestyrelsen Politifuldmægtig Signe Egsgaard, Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Direktør Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening Politisk konsulent Anna Cathrine Andersen, Danmarks Rejsebureau Forening Chefkonsulent Sune K. Jensen, Dansk Industri Chefkonsulent Henning Gade, Dansk Arbejdsgiverforening Markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv 6

9 4. Arbejdet i arbejdsgruppen Der er afholdt en række møder i visumarbejdsgruppen i efteråret og vinteren Herudover har arbejdsgruppen overværet den praktiske visumsagsbehandling på Den Danske Ambassade i Moskva og drøftet dansk visumpraksis med en række repræsentanter fra forskellige erhvervsorganisationer, rejsebureauer mv., der har erfaring med at indhente visum til Danmark. Arbejdsgruppen har endvidere besøgt Den Norske Ambassade i Moskva og fået et indblik i, hvilke initiativer de norske myndigheder har gennemført med henblik på at tiltrække turister til landet. Arbejdsgruppen har desuden indsamlet en række oplysninger om visumadministrationen i Sverige, Norge, Finland, Nederlandene, Spanien, Østrig og Schweiz. Med henblik på at afdække eventuelle myter og misforståelser om dansk visumpraksis har Udenrigsministeriet foretaget en høring af de danske ambassader i udlandet. 5. Arbejdsgruppens anbefalinger Det er arbejdsgruppens vurdering, at visumreglerne generelt er tidssvarende, og at den praktiske administration af reglerne i det store hele er velfungerende. Sammenligningen af dansk praksis med praksis i andre Schengen-lande har bl.a. vist, at de danske myndigheder har en lav afslagsprocent (4,5 % i 2012) på visumansøgninger, ligesom de danske myndigheder også har en kort sagsbehandlingstid for ansøgninger om forretningsvisa og turistvisa (gennemsnitligt 5 dage i 2012). Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at regelgrundlaget og praksis i langt de fleste tilfælde opfylder de danske virksomheders og turisterhvervets behov. Efter arbejdsgruppens opfattelse kan det dog påvirke såvel Danmarks image som mulighederne for samhandel, at der visse steder i verden har været og i mindre omfang fortsat er begrænsede muligheder for at ansøge om visum med Danmark som hoveddestination som følge af opsagte eller suspenderede repræsentationsaftaler. På enkelte områder har arbejdsgruppen identificeret uhensigtsmæssige procedurer eller praksis, som arbejdsgruppen derfor foreslår ændret, men arbejdsgruppens anbefalinger fokuserer navnlig på, hvilke initiativer der kan gennemføres for at aflive eventuelle myter om dansk visumpraksis og styrke Danmarks image på visumområdet ved at signalere tilgængelighed. 7

10 Efter arbejdsgruppens opfattelse kan Danmarks image på visumområdet således have betydning for de danske virksomheders og turisterhvervets muligheder for at markedsføre Danmark som attraktivt for samhandel og turister. Nedenfor er arbejdsgruppens anbefalinger gengivet summarisk. For en uddybende beskrivelse af anbefalingerne henvises til sammenfatningen sidst i rapporten og oversigten i bilag 2, hvor alle arbejdsgruppens anbefalinger er medtaget med henvisninger til de afsnit i rapporten, hvor emnerne er nærmere beskrevet. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. følgende tiltag på visumområdet: Indførelse af en Red Carpet-ordning for forretningsrejsende Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres en ordning, hvor virksomheder i udlandet kan akkrediteres (blåstemples), således at medarbejdere og andre personer med fast tilknytning til virksomheden kan få visum efter en særligt hurtig og smidig procedure. Udvidelse af forhåndsgodkendelsesordningen for virksomheder i Danmark Arbejdsgruppen anbefaler, at den eksisterende ordning bliver justeret, således at ansøgere, som er inviteret til Danmark af en forhåndsgodkendt virksomhed, får mulighed for at få visum efter en særligt hurtig og smidig procedure. Fleksibel visumpraksis for visumpligtige sømænd Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. en fleksibel håndtering af ansøgninger om visum på grænsen samt en udvidet brug af visa gældende for flere indrejser og med længere gyldighed. Forbedring af rejsebureau- og turistordningerne Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at de eksisterende rejsebureauordninger i Indien og Kina udvides til også at omfatte turistordninger i lighed med ordningerne i Rusland og Ukraine, således at rejsebureauer i de pågældende lande kan akkrediteres, uanset om de samarbejder med et akkrediteret rejsebureau eller en akkrediteret hotelkæde/sommerhus-udlejningskæde i Danmark. Delvis afslagskompetence til de danske repræsentationer i udlandet Arbejdsgruppen anbefaler, at de danske repræsentationer får kompetence til at meddele afslag i alle sager, der kan oplyses tilstrækkeligt på stedet, således at Udlændingestyrelsen alene skal behandle visumansøgninger i første instans, hvis sagerne kræver yderligere undersøgelser, inden der kan træffes afgørelse. Dette forventes at nedbringe sagsbehandlingstiden betydeligt. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at Udlændingestyrelsen skal være klageinstans i de sager, hvor repræsentationerne meddeler afslag i første instans. 8

11 Genetablering eller erstatning af opsagte repræsentationsaftaler Arbejdsgruppen anser det for vigtigt, at myndighederne fortsætter arbejdet med at genetablere eller erstatte de opsagte/suspenderede repræsentationsaftaler. Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at der i videst muligt omfang anvendes outsourcing-bureauer på lokaliteter, hvor der ikke er udsigt til, at en opsagt repræsentationsaftale kan genetableres eller erstattes af en ny aftale. Bekæmpelse af myter Arbejdsgruppen anbefaler, at notatet om visumpraksis som ifølge rejsebranchen har givet anledning til negativ presseomtale i udenlandske medier afløses af en bekendtgørelse med tilhørende vejledning til myndighederne. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at der udarbejdes brugervenligt informationsmateriale rettet til ansøgerne, bl.a. i form af vejledninger om visumreglerne, ansøgningsprocedurerne og den typiske sagsbehandlingstid i brochurer og på relevante hjemmesider. 9

12 10

13 Del II. Gældende lovgivning, praksis og procedurer på visumområdet 1. EU og Schengen Danmark indtrådte i Schengen-samarbejdet i marts Schengen-samarbejdets formål er at skabe et fælles område uden indre grænser. Udgangspunktet for Schengen-samarbejdet er ophævelse af personkontrollen ved de fælles grænser inden for Schengen-området suppleret med fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser og ens visumregler for tredjelandsborgere. Derudover indebærer Schengen-samarbejdet også en styrkelse af landenes samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, illegal indvandring m.m. Danmark deltager fuldt ud i det praktiske samarbejde, men som følge af Danmarks forbehold om EU s samarbejde om retlige og indre anliggender deltager Danmark ikke i vedtagelsen af retsakter inden for Schengen-samarbejdet. Danmark kan dog ensidigt beslutte at gennemføre retsakter, der udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, hvorefter Danmark er folkeretligt forpligtet af reglerne, jf. protokollen vedrørende Danmarks særlige stilling. For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke tredjelandes statsborgere der skal have visum ved passage af EU s ydre grænser, og spørgsmålet om en ensartet udformning af visa, deltager Danmark dog fuldt ud i EU s overstatslige samarbejde, da disse områder blev en del af det overstatslige samarbejde allerede i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 med senere ændringer om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (visumforordningen) regulerer, hvilke landes statsborgere der skal have visum. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeksen) indeholder regler vedrørende grænsekontrol, herunder en række grundlæggende indrejsebetingelser, som en udlænding skal opfylde for at kunne opholde sig i et Schengen-land i op til 3 måneder. Den 5. april 2010 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visum (visumkodeksen) i kraft. Visumkodeksen er gennemført i dansk ret ved lov nr af 27. december 2009 om ændring af udlændingeloven. Med visumkodeksen blev de tidligere Schengen-regler og retsakter vedrørende betingelser og procedurer for udstedelse af visa samlet i én retsakt, og et af de primære formål med kodeksen er at øge gennemsigtigheden af reglerne. Med visumkodeksen blev der indført krav til sagsbehandlingstiden, ligesom der blev indført visse retssikkerhedsgarantier, som f.eks. krav 11

14 om begrundelse af afslag. Da visumkodeksens materielle bestemmelser overlader et stort skøn til Schengen-landenes myndigheder, er der fortsat store forskelle på Schengenlandenes visumpraksis. Visumkodeksen suppleres af en visumhåndbog, som indeholder vejledende retningslinjer for den praktiske anvendelse af visumkodeksen. Håndbogen er ikke bindende for myndighederne, men indeholder væsentlige fortolkningsbidrag og tilstræber en ensartet anvendelse af reglerne. 1 De enkelte Schengen-landes elektroniske visumsystemer er koblet til et fælles europæisk visumsystem, VIS. Idriftsættelsen af VIS-systemet blev påbegyndt den 11. oktober 2011 i bl.a. Nordafrika og vil blive udrullet trinvis over resten af verden. 2 Schengen-landene er generelt forpligtede til at tage hensyn til immigrations- og sikkerhedsrisikoen for de øvrige Schengen-lande i deres nationale visumpraksis. Dette skyldes, at en udlænding, der får tilladelse til at indrejse i ét Schengen-land, som følge af de åbne grænser kan rejse videre til et andet Schengen-land uden at skulle igennem en grænsekontrol. Schengen-landene har derfor et fælles ansvar for at føre kontrol med de ydre grænser, hvor udstedelse af visum til Schengen-området spiller en ikke uvæsentlig rolle. Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet og tilslutningen til visumkodeksen indebærer således, at Danmark i sin visumpraksis er forpligtet til at tage hensyn til immigrations- og sikkerhedsrisikoen i forhold til alle Schengen-landene ikke kun i forhold til Danmark Visumkodeksens materielle regler om, hvornår der kan meddeles visum Visumkodeksen indeholder nogle få materielle regler om, hvorvidt en visumansøgning skal imødekommes eller afslås. Der er i det væsentlige tale om en videreførelse af tidligere regler og praksis. Et visum til et Schengen-land skal som udgangspunkt udstedes som et ensartet visum (Schengen-visum), der er gyldigt for indrejse og ophold i alle Schengen-landene, jf. artikel 23, stk Europa-Kommissionens afgørelse af 19. marts 2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. 2 Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarige ophold (VIS-forordningen) er gennemført i dansk ret ved lov nr. 431 af 1. juni

15 Visumkodeksens artikel 21 oplister en række forhold, som de nationale myndigheder skal undersøge ved behandlingen af en visumansøgning. Det fremgår bl.a., at det skal kontrolleres, om ansøgeren opfylder de grundlæggende indrejsebetingelser, der følger af Schengengrænsekodeksen. Myndighederne skal således påse, - at ansøgeren har et gyldigt rejsedokument, - at ansøgeren har redegjort for formålet med det forventede ophold, - at ansøgeren har nødvendige midler til underhold og hjemrejse, - at ansøgeren ikke er indberettet til Schengen-informationssystemet (SIS) som uønsket, - at ansøgeren ikke udgør en trussel for Schengen-landenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller nationale sikkerhed eller sundhed, og - at ansøgeren ikke er optaget på FN s eller EU s sanktionslister. De nationale myndigheder skal endvidere vurdere, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring eller for medlemsstaternes sikkerhed, og om ansøgeren agter at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om. Herudover skal det kontrolleres, - om ansøgerens rejsedokument er ægte, - om ansøgeren har en passende og gyldig rejsesygeforsikring, og - om ansøgerens eventuelle ophold i Schengen-området vil komme til at overstige de maksimale 90 dage pr. halvår, som et visum kan meddeles for. Ifølge visumkodeksens artikel 24 og bilag VII, punkt 4, kan et Schengen-visum udstedes for en, to eller flere indrejser. Gyldighedsperioden må ikke overstige fem år, og visummet giver højst ret til 90 dages ophold pr. halvår. Det følger af visumkodeksens artikel 32, stk. 1, at der skal meddeles afslag på en ansøgning om Schengen-visum, hvis en række betingelser ikke er opfyldt. De betingelser, der fremgår af artikel 32, svarer indholdsmæssigt til betingelserne i artikel

16 Det følger endvidere af visumkodeksens artikel 32, stk. 2, at et afslag på visum og begrundelsen for afslaget skal meddeles ansøgeren ved hjælp af en standardformular, der fremgår af visumkodeksens bilag VI. Der er tale om et afkrydsningsskema, der oplister 11 forskellige begrundelser for afslag på en ansøgning om visum, samt en klagevejledning. Standardformularen vedlægges som bilag 3 til rapporten. Ifølge visumkodeksens artikel 32, stk. 3, har ansøgere, der har fået afslag på visum, ret til at påklage afgørelsen. Klagesager føres mod den medlemsstat, der har truffet den endelige afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Det følger herudover af visumkodeksens artikel 25, at der undtagelsesvist kan meddeles nationalt begrænset visum (VLTV) til en ansøger, som ikke opfylder de grundlæggende betingelser for at få visum. Et nationalt begrænset visum giver som udgangspunkt kun ret til at indrejse i det visumudstedende land, men ikke i de øvrige Schengen-lande Visumkodeksens regler om procedurerne ved behandling af visumansøgninger Indgivelse af visumansøgninger En ansøgning om visum skal indgives til en repræsentation for det Schengen-land, som ansøgeren ønsker at besøge. Hvis ansøgeren ønsker at besøge flere Schengen-lande, skal visumansøgningen indgives til en repræsentation for det Schengen-land, som udgør rejsens hoveddestination, eller hvis hoveddestinationen ikke kan fastslås til en repræsentation for det land, som ansøgeren først vil indrejse i, jf. visumkodeksens artikel 5, stk. 1. En visumansøgning skal som udgangspunkt indgives til en repræsentation i det land, hvor ansøgeren har sin lovlige bopæl. Hvis ansøgeren opholder sig lovligt i et andet land end bopælslandet, kan ansøgningen dog også indgives til en repræsentation i dette land, hvis ansøgeren begrunder ønsket om at indgive ansøgningen dér, jf. visumkodeksens artikel 6. Efter visumkodeksens artikel 8 kan Schengen-landene indgå repræsentationsaftaler, hvilket betyder, at en repræsentation for et Schengen-land får kompetence til at modtage og eventuelt behandle ansøgninger om visa på et andet Schengen-lands vegne. Det følger af visumkodeksens artikel 9, at en visumansøgning tidligst kan indgives tre måneder før starten på det forventede ophold. Der kan i den forbindelse stilles krav om, at ansøgeren 14

17 bestiller tid til indgivelse af ansøgningen. Mødet skal som hovedregel finde sted inden for to uger fra den dato, hvor der blev anmodet om mødet. Det følger endvidere af visumkodeksens artikel 9, at en ansøgning kan indgives direkte på den visumudstedende repræsentation, via et akkrediteret kommercielt foretagende (dvs. et rejsebureau), via bemyndigede honorære konsulater eller via en ekstern tjenesteyder (dvs. et outsourcing-bureau). Ifølge visumkodeksens artikel 10 skal ansøgeren ved indgivelsen af visumansøgningen indlevere et udfyldt ansøgningsskema, et gyldigt rejsedokument og et foto samt evt. tillade registrering af sine fingeraftryk. Endvidere skal ansøgeren betale visumgebyr, fremlægge nødvendig dokumentation for formålet med visumopholdet mv. samt evt. dokumentere at være i besiddelse af en passende og gyldig rejsesygeforsikring. Det følger desuden af visumkodeksens artikel 10, at en ansøger som udgangspunkt skal møde personligt op ved indgivelsen af en visumansøgning. Dog kan kravet om personligt fremmøde fraviges, hvis der er tale om en ansøger, som repræsentationen kender for sin integritet og pålidelighed. På de lokaliteter, hvor VIS-systemet er taget i brug, skal en ansøger altid møde personligt op ved indgivelsen af den første visumansøgning, idet der skal optages fingeraftryk, jf. visumkodeksens artikel 13. Dokumentation Det følger af visumkodeksens artikel 14, at en ansøger sammen med en visumansøgning skal fremlægge dokumentation for rejsens formål, dokumentation for tilstrækkelige midler til ophold og hjemrejse samt dokumentation, der giver mulighed for at vurdere, om ansøgeren har til hensigt at forlade Schengen-området inden udløbet af det visum, der ansøges om. Bilag II til visumkodeksen indeholder en ikke-udtømmende liste over den dokumentation, som de nationale myndigheder kan kræve af ansøgeren, jf. artikel 14, stk. 3. Inden for rammerne af det lokale Schengen-samarbejde vurderes det, om der er behov for at supplere og harmonisere listerne over dokumentation for at tage hensyn til de lokale forhold, jf. artikel 14, stk. 5. I det omfang, der er udarbejdet lokale dokumentationslister, kan Schengen-landene ikke generelt fravige disse lister, men repræsentationerne har dog mulighed for at fravige et eller flere dokumentationskrav, hvis de kender ansøgeren for den pågældendes integritet og pålidelighed, navnlig i form af lovlig anvendelse af tidligere visa, forudsat at der ikke hersker tvivl om, at 15

18 den pågældende opfylder de grundlæggende indrejsebetingelser, 3 jf. visumkodeksens artikel 14, stk. 6. Sagsbehandlingstid Efter visumkodeksens artikel 23 skal der træffes beslutning om en visumansøgning inden for 15 kalenderdage regnet fra datoen for indgivelsen af en antagelig visumansøgning. Dette tidsrum kan i individuelle tilfælde forlænges til højst 30 kalenderdage eller undtagelsesvist til 60 kalenderdage i særlige tilfælde, hvor der er brug for indhentelse af supplerende dokumentation. Gebyrer Det følger af visumkodeksens artikel 16, at en visumansøger som udgangspunkt skal betale et visumgebyr på 60. Nogle persongrupper skal dog betale et lavere gebyr, mens andre persongrupper helt er fritaget for kravet om gebyrbetaling. Ud over visumgebyret kan eksterne tjenesteydere (outsourcing-bureauer) opkræve et supplerende servicegebyr, jf. visumkodeksens artikel Gældende national regulering 2.1. Organisering af de visumudstedende myndigheder Behandlingen af visumansøgninger, der indgives på de danske repræsentationer De danske repræsentationer i udlandet er i medfør af udlændingelovens 47, stk. 2, bemyndiget til at udstede Schengen-visum. Deres kompetence er efter den nuværende ordning begrænset til enten at afvise en visumansøgning på grund af formelle mangler eller at imødekomme ansøgningen. De danske repræsentationer har derimod ikke beføjelse til at meddele afslag på visum. En visumansøgning til Danmark behandles som udgangspunkt af den repræsentation, hvor ansøgningen indgives. Repræsentationen har kompetence til at meddele visum, men hvis repræsentationen vurderer, at der bør meddeles afslag, eller at der er behov for yderligere undersøgelser af faktiske forhold i sagen for at afklare, om der er en immigrations- eller 3 Jf. Schengen-grænsekodeksens artikel 5, stk

19 sikkerhedsrisiko, skal repræsentationen videresende sagen til Udlændingestyrelsen, der herefter skal træffe en afgørelse. Udlændingestyrelsen kan meddele afslag i sagen eller bemyndige den relevante danske repræsentation til at udstede et visum. Ca. 90 % af de visumansøgninger, der behandles af de danske myndigheder, bliver imødekommet på de danske repræsentationer i udlandet, og yderligere ca. 4,3 % af ansøgningerne imødekommes efter forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Af samtlige ansøgninger meddeles der således afslag i ca. 5,7 %. 4 Repræsentationsaftaler Danmark har ikke en viseringsbemyndiget repræsentation i alle lande, men har i nogle lande/områder valgt i stedet at benytte muligheden for at lade en repræsentation, der repræsenterer et andet Schengen-land modtage og behandle ansøgninger om Schengen-visa på Danmarks vegne. Efter udlændingelovens 47, stk. 2, kan Justitsministeriet således bemyndige Udenrigsministeriet til at indgå repræsentationsaftaler med andre Schengen-lande i overensstemmelse med visumkodeksens artikel 8. I sager, hvor en visumansøgning er indgivet via et andet Schengen-lands repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, foretager den udenlandske repræsentation den indledende vurdering af, om der kan meddeles visum, på grundlag af det repræsenterende Schengen-lands regler og praksis. Hvis det repræsenterende Schengen-land vurderer, at der ikke kan meddeles visum efter det pågældende lands nationale regler, afhænger det videre forløb af, om det pågældende land er tildelt afslagskompetence i repræsentationsaftalen med Danmark. Hvis det repræsenterende Schengen-land er tildelt afslagskompetence, færdigbehandler repræsentationen sagen ud fra det pågældende lands egne regler, og en eventuel klage over afgørelsen skal indgives til klageinstansen i det pågældende land. Hvis det repræsenterende land derimod kun er tildelt kompetence til at meddele visum men ikke afslagskompetence forelægges ansøgningen for Udlændingestyrelsen i Danmark, som 4,Tallene er opgjort på baggrund af registreringer i visumsystemet IVR-VIS. Der er tale om foreløbigt fastfrosne registreringer for året 2012, opgjort pr. 5. januar Der henvises i øvrigt til del II, afsnit

20 herefter træffer afgørelse i sagen. I disse sager vil en eventuel klage skulle indgives til Justitsministeriet. De danske repræsentationer modtager og behandler ansøgninger om Schengen-visa på enkelte andre Schengen-landes vegne. Disse repræsentationsaftaler omfatter alene kompetencen til at meddele visum. Hvis repræsentationen overvejer at give afslag på visum, forelægges ansøgningen for det repræsenterede Schengen-lands relevante myndigheder, der herefter træffer den endelige beslutning om ansøgningen, jf. visumkodeksens artikel 8, stk. 2. Udlændingestyrelsens sagsbehandling på visumområdet i øvrigt Ud over de ovennævnte ansøgninger om Schengen-visum til Danmark, som Udlændingestyrelsen modtager fra de danske repræsentationer, behandler Udlændingestyrelsen også en række andre typer af sager på visumområdet. For det første behandler Udlændingestyrelsen alle sager vedrørende nationalt begrænset visum (VLTV) til Danmark. Hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få et Schengen-visum, har Udlændingestyrelsen således mulighed for at udstede et visum, der alene er gyldigt for Danmark, 5 jf. udlændingelovens 4 a og visumkodeksens artikel 25. Udlændingestyrelsen behandler endvidere alle visumansøgninger, som er indgivet via udenlandske repræsentationer, og hvor destinationen er Grønland eller Færøerne, jf. anordningerne om ikrafttræden af udlændingeloven i henholdsvis Grønland og Færøerne, 47, stk Herudover behandler Udlændingestyrelsen alle ansøgninger om forlængelse af visum fra udlændinge, der allerede er indrejst og opholder sig her i landet, jf. udlændingelovens 4 b og udlændingebekendtgørelsens 20. Udlændingestyrelsen behandler desuden ansøgninger om forhåndsgodkendelse af danske virksomheder og ansøgninger om akkreditering af danske rejsebureauer. 5 Et nationalt begrænset visum kan undtagelsesvis udstedes med gyldighed for mere end det udstedende land, hvis det eller de andre lande giver deres samtykke hertil, jf. visumkodeksens artikel 25, stk Jf. anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af Udlændingeloven og anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af Udlændingeloven. 18

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 5. april 2010 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: NOTAT om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold til notat

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 23. marts 2009 Kontor: Internationalt J.nr.: 2009/4050-1268 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Færøernes stilling i forhold til den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet

Færøernes stilling i forhold til den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet Responsum Færøernes stilling i forhold til den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet Professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen 1. Baggrund Færøerne ønsker at overtage udlændingeområdet og grænsekontrollen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2010 K(2010)3667 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2010 om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde (Kun den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.5.2004 KOM(2004) 391 endelig 2004/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere