Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541"

Transkript

1 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

2 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms

3 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg

4 Indhold Del I. Indledning Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdet i arbejdsgruppen Arbejdsgruppens anbefalinger...7 Del II. Gældende lovgivning, praksis og procedurer på visumområdet EU og Schengen Visumkodeksens materielle regler om, hvornår der kan meddeles visum Visumkodeksens regler om procedurerne ved behandling af visumansøgninger Gældende national regulering Organisering af de visumudstedende myndigheder De danske visumregler Dansk visumpraksis Almindelige forvaltningsretlige regler Proceduren for indgivelse af visumansøgninger til Danmark Den praktiske behandling af visumsager Statistiske oplysninger...31 Del III. Undersøgelse af visumsagsbehandlingen i andre Schengen-lande Oplysninger om andre Schengen-landes visumpraksis Svensk regulering Organisering af de visumudstedende myndigheder De svenske visumregler Svensk visumpraksis Forvaltningsretlige regler Norsk regulering Organisering af de visumudstedende myndigheder De norske visumregler

5 3.3. Norsk visumpraksis Forvaltningsretlige regler Proceduren for indgivelse af visumansøgninger til Norge Dokumentationskrav ved ansøgninger om visum til Norge Andre Schengen-landes praksis på udvalgte områder Finland Nederlandene Spanien Schweiz og Østrig Sammenfatning sammenligning af Danmark med de øvrige lande...54 Del IV. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Initiativer på forretningsområdet Red Carpet for forretningsrejsende Udvidelse af den nuværende forhåndsgodkendelsesordning for virksomheder i Danmark Særlige ordninger for visumpligtige søfolk Initiativer på turistområdet Forbedring af rejsebureau- og turistordningerne Sagsbehandlingstid Information om visumpraksis Generelle initiativer Generel udvidelse af brugen af visa gældende for flere indrejser Indførelse af dispensationsadgang i forhold til gyldigheden af tilbagerejsetilladelser Præcisering af reglerne om udstedelse af et nationalt begrænset visum inden for en halvårsperiode Lempelse af dokumentationskrav Ændring af udlændingelovens karensregler Organiseringen af de visumudstedende myndigheder Afslagskompetence til de danske repræsentationer

6 4.2. Repræsentationsaftaler Myter og misforståelser om dansk visumpraksis Danmarks image som et mere eller mindre tilgængeligt land Myter og misforståelser om dansk visumpraksis Andre landes erfaringer med myter Arbejdsgruppens anbefalinger om initiativer til bekæmpelse af myter og misforståelser Del V. Sammenfatning Bilag

7 Del I. Indledning 1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at regeringen vil gennemføre en gennemgribende revision af de danske visumregler for at styrke virksomhedernes forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv. Revisionen skal sikre, at reglerne bliver tidssvarende og i tråd med visumreglerne i vores nabolande. I overensstemmelse hermed nedsatte regeringen arbejdsgruppen om revision af de danske visumregler i marts Arbejdsgruppens kommissorium I arbejdsgruppens kommissorium er følgende anført om arbejdsgruppens opgaver og sammensætning: Der nedsættes [.] en bredere, tværministeriel arbejdsgruppe på embedsmandsniveau med Justitsministeriet som formand og med deltagelse af Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Herudover indbydes repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og Danmarks Rejsebureau Forening til at deltage. Andre ministerier og eksterne interessenter kan inddrages i relevant omfang. Denne arbejdsgruppe skal sikre, at visumreglerne er tidssvarende og i tråd med visumreglerne i vores nabolande. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse se nærmere på de danske visumregler i forhold til visumreglerne i vores nabolande, navnlig med henblik på om muligt ad denne vej at styrke danske virksomheders og det danske turisterhvervs konkurrenceevne og understøtte bestræbelserne på at fastholde og tiltrække udenlandske investeringer og internationale organisationers tilstedeværelse i Danmark. Arbejdsgruppen skal endvidere se nærmere på, hvorledes mulighederne for at fastholde og udbygge systemet med repræsentationsaftaler med andre lande kan fremmes. Arbejdsgruppen skal således undersøge vore nabolandes visumregler samt deres administration og organisering af arbejdet på visumområdet. Arbejdsgruppen vil fastlægge, hvilke nabolande der omfattes af undersøgelsen, herunder eksempelvis Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Undersøgelsen skal danne grundlag for arbejdsgruppens vurdering af og konkrete forslag til nye måder, hvorpå regler og administration samt organiseringen af visumområdet kan styrke dansk erhvervsliv og turisterhvervet under fortsat iagttagelse af de forvaltningsretlige regler og under behørig hensyntagen til de nævnte immigrations- og sikkerhedsmæssige hensyn. Arbejdsgruppen vil ligeledes vurdere de økonomiske konsekvenser af de konkrete forslag. 5

8 Arbejdsgruppen skal endvidere på baggrund af en høring af de danske ambassader vurdere, om der i enkelte lande eller brancher måtte være misopfattelser af eller myter om mulighederne for opnåelse af forretnings- eller turistvisum til Danmark, som bør søges korrigeret. Arbejdsgruppen skal afrapportere til regeringen senest den 1. oktober 2012 med henblik på drøftelse i regeringens koordinationsudvalg af mulige regelændringer. Kommissoriearbejdet afvikles inden for eksisterende økonomiske rammer. Arbejdsgruppernes eventuelle forslag om ændring af visumpraksis afholdes inden for de involverede ministeriers eksisterende økonomiske rammer. Arbejdsgruppens kommissorium vedlægges som bilag 1 til rapporten. 3. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen havde ved afgivelsen af denne rapport følgende sammensætning: Kontorchef Lennart Houmann, Justitsministeriet (formand), tiltrådt pr. 1. april 2013 Kontorchef Christina Toftegaard Nielsen, Justitsministeriet (formand), udtrådt pr. 1. april 2013 Fuldmægtig Pernille Bjørnholk, Justitsministeriet (sekretær) Centerchef Ole Egberg Mikkelsen, Udenrigsministeriet Kontorchef Torben Gettermann, Udenrigsministeriet Fuldmægtig Maja Åkerlund Petersen, Udenrigsministeriet Chefkonsulent Niels-Henrik Larsen, Erhvervs- og Vækstministeriet Chefkonsulent Mette Kryger Gram, Økonomi- og Indenrigsministeriet Chefkonsulent Kirsten Meier, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Kontorchef Lisbet Lindschouw Sørensen, Udlændingestyrelsen Kontorchef Susanne Meyersahm, Udlændingestyrelsen Souschef Pernille Piel-Steenberg, Udlændingestyrelsen Politifuldmægtig Signe Egsgaard, Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Direktør Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening Politisk konsulent Anna Cathrine Andersen, Danmarks Rejsebureau Forening Chefkonsulent Sune K. Jensen, Dansk Industri Chefkonsulent Henning Gade, Dansk Arbejdsgiverforening Markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv 6

9 4. Arbejdet i arbejdsgruppen Der er afholdt en række møder i visumarbejdsgruppen i efteråret og vinteren Herudover har arbejdsgruppen overværet den praktiske visumsagsbehandling på Den Danske Ambassade i Moskva og drøftet dansk visumpraksis med en række repræsentanter fra forskellige erhvervsorganisationer, rejsebureauer mv., der har erfaring med at indhente visum til Danmark. Arbejdsgruppen har endvidere besøgt Den Norske Ambassade i Moskva og fået et indblik i, hvilke initiativer de norske myndigheder har gennemført med henblik på at tiltrække turister til landet. Arbejdsgruppen har desuden indsamlet en række oplysninger om visumadministrationen i Sverige, Norge, Finland, Nederlandene, Spanien, Østrig og Schweiz. Med henblik på at afdække eventuelle myter og misforståelser om dansk visumpraksis har Udenrigsministeriet foretaget en høring af de danske ambassader i udlandet. 5. Arbejdsgruppens anbefalinger Det er arbejdsgruppens vurdering, at visumreglerne generelt er tidssvarende, og at den praktiske administration af reglerne i det store hele er velfungerende. Sammenligningen af dansk praksis med praksis i andre Schengen-lande har bl.a. vist, at de danske myndigheder har en lav afslagsprocent (4,5 % i 2012) på visumansøgninger, ligesom de danske myndigheder også har en kort sagsbehandlingstid for ansøgninger om forretningsvisa og turistvisa (gennemsnitligt 5 dage i 2012). Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at regelgrundlaget og praksis i langt de fleste tilfælde opfylder de danske virksomheders og turisterhvervets behov. Efter arbejdsgruppens opfattelse kan det dog påvirke såvel Danmarks image som mulighederne for samhandel, at der visse steder i verden har været og i mindre omfang fortsat er begrænsede muligheder for at ansøge om visum med Danmark som hoveddestination som følge af opsagte eller suspenderede repræsentationsaftaler. På enkelte områder har arbejdsgruppen identificeret uhensigtsmæssige procedurer eller praksis, som arbejdsgruppen derfor foreslår ændret, men arbejdsgruppens anbefalinger fokuserer navnlig på, hvilke initiativer der kan gennemføres for at aflive eventuelle myter om dansk visumpraksis og styrke Danmarks image på visumområdet ved at signalere tilgængelighed. 7

10 Efter arbejdsgruppens opfattelse kan Danmarks image på visumområdet således have betydning for de danske virksomheders og turisterhvervets muligheder for at markedsføre Danmark som attraktivt for samhandel og turister. Nedenfor er arbejdsgruppens anbefalinger gengivet summarisk. For en uddybende beskrivelse af anbefalingerne henvises til sammenfatningen sidst i rapporten og oversigten i bilag 2, hvor alle arbejdsgruppens anbefalinger er medtaget med henvisninger til de afsnit i rapporten, hvor emnerne er nærmere beskrevet. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. følgende tiltag på visumområdet: Indførelse af en Red Carpet-ordning for forretningsrejsende Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres en ordning, hvor virksomheder i udlandet kan akkrediteres (blåstemples), således at medarbejdere og andre personer med fast tilknytning til virksomheden kan få visum efter en særligt hurtig og smidig procedure. Udvidelse af forhåndsgodkendelsesordningen for virksomheder i Danmark Arbejdsgruppen anbefaler, at den eksisterende ordning bliver justeret, således at ansøgere, som er inviteret til Danmark af en forhåndsgodkendt virksomhed, får mulighed for at få visum efter en særligt hurtig og smidig procedure. Fleksibel visumpraksis for visumpligtige sømænd Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. en fleksibel håndtering af ansøgninger om visum på grænsen samt en udvidet brug af visa gældende for flere indrejser og med længere gyldighed. Forbedring af rejsebureau- og turistordningerne Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at de eksisterende rejsebureauordninger i Indien og Kina udvides til også at omfatte turistordninger i lighed med ordningerne i Rusland og Ukraine, således at rejsebureauer i de pågældende lande kan akkrediteres, uanset om de samarbejder med et akkrediteret rejsebureau eller en akkrediteret hotelkæde/sommerhus-udlejningskæde i Danmark. Delvis afslagskompetence til de danske repræsentationer i udlandet Arbejdsgruppen anbefaler, at de danske repræsentationer får kompetence til at meddele afslag i alle sager, der kan oplyses tilstrækkeligt på stedet, således at Udlændingestyrelsen alene skal behandle visumansøgninger i første instans, hvis sagerne kræver yderligere undersøgelser, inden der kan træffes afgørelse. Dette forventes at nedbringe sagsbehandlingstiden betydeligt. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at Udlændingestyrelsen skal være klageinstans i de sager, hvor repræsentationerne meddeler afslag i første instans. 8

11 Genetablering eller erstatning af opsagte repræsentationsaftaler Arbejdsgruppen anser det for vigtigt, at myndighederne fortsætter arbejdet med at genetablere eller erstatte de opsagte/suspenderede repræsentationsaftaler. Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at der i videst muligt omfang anvendes outsourcing-bureauer på lokaliteter, hvor der ikke er udsigt til, at en opsagt repræsentationsaftale kan genetableres eller erstattes af en ny aftale. Bekæmpelse af myter Arbejdsgruppen anbefaler, at notatet om visumpraksis som ifølge rejsebranchen har givet anledning til negativ presseomtale i udenlandske medier afløses af en bekendtgørelse med tilhørende vejledning til myndighederne. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at der udarbejdes brugervenligt informationsmateriale rettet til ansøgerne, bl.a. i form af vejledninger om visumreglerne, ansøgningsprocedurerne og den typiske sagsbehandlingstid i brochurer og på relevante hjemmesider. 9

12 10

13 Del II. Gældende lovgivning, praksis og procedurer på visumområdet 1. EU og Schengen Danmark indtrådte i Schengen-samarbejdet i marts Schengen-samarbejdets formål er at skabe et fælles område uden indre grænser. Udgangspunktet for Schengen-samarbejdet er ophævelse af personkontrollen ved de fælles grænser inden for Schengen-området suppleret med fælles regler for passage af Schengen-områdets ydre grænser og ens visumregler for tredjelandsborgere. Derudover indebærer Schengen-samarbejdet også en styrkelse af landenes samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, illegal indvandring m.m. Danmark deltager fuldt ud i det praktiske samarbejde, men som følge af Danmarks forbehold om EU s samarbejde om retlige og indre anliggender deltager Danmark ikke i vedtagelsen af retsakter inden for Schengen-samarbejdet. Danmark kan dog ensidigt beslutte at gennemføre retsakter, der udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, hvorefter Danmark er folkeretligt forpligtet af reglerne, jf. protokollen vedrørende Danmarks særlige stilling. For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke tredjelandes statsborgere der skal have visum ved passage af EU s ydre grænser, og spørgsmålet om en ensartet udformning af visa, deltager Danmark dog fuldt ud i EU s overstatslige samarbejde, da disse områder blev en del af det overstatslige samarbejde allerede i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 med senere ændringer om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (visumforordningen) regulerer, hvilke landes statsborgere der skal have visum. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeksen) indeholder regler vedrørende grænsekontrol, herunder en række grundlæggende indrejsebetingelser, som en udlænding skal opfylde for at kunne opholde sig i et Schengen-land i op til 3 måneder. Den 5. april 2010 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visum (visumkodeksen) i kraft. Visumkodeksen er gennemført i dansk ret ved lov nr af 27. december 2009 om ændring af udlændingeloven. Med visumkodeksen blev de tidligere Schengen-regler og retsakter vedrørende betingelser og procedurer for udstedelse af visa samlet i én retsakt, og et af de primære formål med kodeksen er at øge gennemsigtigheden af reglerne. Med visumkodeksen blev der indført krav til sagsbehandlingstiden, ligesom der blev indført visse retssikkerhedsgarantier, som f.eks. krav 11

14 om begrundelse af afslag. Da visumkodeksens materielle bestemmelser overlader et stort skøn til Schengen-landenes myndigheder, er der fortsat store forskelle på Schengenlandenes visumpraksis. Visumkodeksen suppleres af en visumhåndbog, som indeholder vejledende retningslinjer for den praktiske anvendelse af visumkodeksen. Håndbogen er ikke bindende for myndighederne, men indeholder væsentlige fortolkningsbidrag og tilstræber en ensartet anvendelse af reglerne. 1 De enkelte Schengen-landes elektroniske visumsystemer er koblet til et fælles europæisk visumsystem, VIS. Idriftsættelsen af VIS-systemet blev påbegyndt den 11. oktober 2011 i bl.a. Nordafrika og vil blive udrullet trinvis over resten af verden. 2 Schengen-landene er generelt forpligtede til at tage hensyn til immigrations- og sikkerhedsrisikoen for de øvrige Schengen-lande i deres nationale visumpraksis. Dette skyldes, at en udlænding, der får tilladelse til at indrejse i ét Schengen-land, som følge af de åbne grænser kan rejse videre til et andet Schengen-land uden at skulle igennem en grænsekontrol. Schengen-landene har derfor et fælles ansvar for at føre kontrol med de ydre grænser, hvor udstedelse af visum til Schengen-området spiller en ikke uvæsentlig rolle. Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet og tilslutningen til visumkodeksen indebærer således, at Danmark i sin visumpraksis er forpligtet til at tage hensyn til immigrations- og sikkerhedsrisikoen i forhold til alle Schengen-landene ikke kun i forhold til Danmark Visumkodeksens materielle regler om, hvornår der kan meddeles visum Visumkodeksen indeholder nogle få materielle regler om, hvorvidt en visumansøgning skal imødekommes eller afslås. Der er i det væsentlige tale om en videreførelse af tidligere regler og praksis. Et visum til et Schengen-land skal som udgangspunkt udstedes som et ensartet visum (Schengen-visum), der er gyldigt for indrejse og ophold i alle Schengen-landene, jf. artikel 23, stk Europa-Kommissionens afgørelse af 19. marts 2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. 2 Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarige ophold (VIS-forordningen) er gennemført i dansk ret ved lov nr. 431 af 1. juni

15 Visumkodeksens artikel 21 oplister en række forhold, som de nationale myndigheder skal undersøge ved behandlingen af en visumansøgning. Det fremgår bl.a., at det skal kontrolleres, om ansøgeren opfylder de grundlæggende indrejsebetingelser, der følger af Schengengrænsekodeksen. Myndighederne skal således påse, - at ansøgeren har et gyldigt rejsedokument, - at ansøgeren har redegjort for formålet med det forventede ophold, - at ansøgeren har nødvendige midler til underhold og hjemrejse, - at ansøgeren ikke er indberettet til Schengen-informationssystemet (SIS) som uønsket, - at ansøgeren ikke udgør en trussel for Schengen-landenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller nationale sikkerhed eller sundhed, og - at ansøgeren ikke er optaget på FN s eller EU s sanktionslister. De nationale myndigheder skal endvidere vurdere, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring eller for medlemsstaternes sikkerhed, og om ansøgeren agter at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om. Herudover skal det kontrolleres, - om ansøgerens rejsedokument er ægte, - om ansøgeren har en passende og gyldig rejsesygeforsikring, og - om ansøgerens eventuelle ophold i Schengen-området vil komme til at overstige de maksimale 90 dage pr. halvår, som et visum kan meddeles for. Ifølge visumkodeksens artikel 24 og bilag VII, punkt 4, kan et Schengen-visum udstedes for en, to eller flere indrejser. Gyldighedsperioden må ikke overstige fem år, og visummet giver højst ret til 90 dages ophold pr. halvår. Det følger af visumkodeksens artikel 32, stk. 1, at der skal meddeles afslag på en ansøgning om Schengen-visum, hvis en række betingelser ikke er opfyldt. De betingelser, der fremgår af artikel 32, svarer indholdsmæssigt til betingelserne i artikel

16 Det følger endvidere af visumkodeksens artikel 32, stk. 2, at et afslag på visum og begrundelsen for afslaget skal meddeles ansøgeren ved hjælp af en standardformular, der fremgår af visumkodeksens bilag VI. Der er tale om et afkrydsningsskema, der oplister 11 forskellige begrundelser for afslag på en ansøgning om visum, samt en klagevejledning. Standardformularen vedlægges som bilag 3 til rapporten. Ifølge visumkodeksens artikel 32, stk. 3, har ansøgere, der har fået afslag på visum, ret til at påklage afgørelsen. Klagesager føres mod den medlemsstat, der har truffet den endelige afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. Det følger herudover af visumkodeksens artikel 25, at der undtagelsesvist kan meddeles nationalt begrænset visum (VLTV) til en ansøger, som ikke opfylder de grundlæggende betingelser for at få visum. Et nationalt begrænset visum giver som udgangspunkt kun ret til at indrejse i det visumudstedende land, men ikke i de øvrige Schengen-lande Visumkodeksens regler om procedurerne ved behandling af visumansøgninger Indgivelse af visumansøgninger En ansøgning om visum skal indgives til en repræsentation for det Schengen-land, som ansøgeren ønsker at besøge. Hvis ansøgeren ønsker at besøge flere Schengen-lande, skal visumansøgningen indgives til en repræsentation for det Schengen-land, som udgør rejsens hoveddestination, eller hvis hoveddestinationen ikke kan fastslås til en repræsentation for det land, som ansøgeren først vil indrejse i, jf. visumkodeksens artikel 5, stk. 1. En visumansøgning skal som udgangspunkt indgives til en repræsentation i det land, hvor ansøgeren har sin lovlige bopæl. Hvis ansøgeren opholder sig lovligt i et andet land end bopælslandet, kan ansøgningen dog også indgives til en repræsentation i dette land, hvis ansøgeren begrunder ønsket om at indgive ansøgningen dér, jf. visumkodeksens artikel 6. Efter visumkodeksens artikel 8 kan Schengen-landene indgå repræsentationsaftaler, hvilket betyder, at en repræsentation for et Schengen-land får kompetence til at modtage og eventuelt behandle ansøgninger om visa på et andet Schengen-lands vegne. Det følger af visumkodeksens artikel 9, at en visumansøgning tidligst kan indgives tre måneder før starten på det forventede ophold. Der kan i den forbindelse stilles krav om, at ansøgeren 14

17 bestiller tid til indgivelse af ansøgningen. Mødet skal som hovedregel finde sted inden for to uger fra den dato, hvor der blev anmodet om mødet. Det følger endvidere af visumkodeksens artikel 9, at en ansøgning kan indgives direkte på den visumudstedende repræsentation, via et akkrediteret kommercielt foretagende (dvs. et rejsebureau), via bemyndigede honorære konsulater eller via en ekstern tjenesteyder (dvs. et outsourcing-bureau). Ifølge visumkodeksens artikel 10 skal ansøgeren ved indgivelsen af visumansøgningen indlevere et udfyldt ansøgningsskema, et gyldigt rejsedokument og et foto samt evt. tillade registrering af sine fingeraftryk. Endvidere skal ansøgeren betale visumgebyr, fremlægge nødvendig dokumentation for formålet med visumopholdet mv. samt evt. dokumentere at være i besiddelse af en passende og gyldig rejsesygeforsikring. Det følger desuden af visumkodeksens artikel 10, at en ansøger som udgangspunkt skal møde personligt op ved indgivelsen af en visumansøgning. Dog kan kravet om personligt fremmøde fraviges, hvis der er tale om en ansøger, som repræsentationen kender for sin integritet og pålidelighed. På de lokaliteter, hvor VIS-systemet er taget i brug, skal en ansøger altid møde personligt op ved indgivelsen af den første visumansøgning, idet der skal optages fingeraftryk, jf. visumkodeksens artikel 13. Dokumentation Det følger af visumkodeksens artikel 14, at en ansøger sammen med en visumansøgning skal fremlægge dokumentation for rejsens formål, dokumentation for tilstrækkelige midler til ophold og hjemrejse samt dokumentation, der giver mulighed for at vurdere, om ansøgeren har til hensigt at forlade Schengen-området inden udløbet af det visum, der ansøges om. Bilag II til visumkodeksen indeholder en ikke-udtømmende liste over den dokumentation, som de nationale myndigheder kan kræve af ansøgeren, jf. artikel 14, stk. 3. Inden for rammerne af det lokale Schengen-samarbejde vurderes det, om der er behov for at supplere og harmonisere listerne over dokumentation for at tage hensyn til de lokale forhold, jf. artikel 14, stk. 5. I det omfang, der er udarbejdet lokale dokumentationslister, kan Schengen-landene ikke generelt fravige disse lister, men repræsentationerne har dog mulighed for at fravige et eller flere dokumentationskrav, hvis de kender ansøgeren for den pågældendes integritet og pålidelighed, navnlig i form af lovlig anvendelse af tidligere visa, forudsat at der ikke hersker tvivl om, at 15

18 den pågældende opfylder de grundlæggende indrejsebetingelser, 3 jf. visumkodeksens artikel 14, stk. 6. Sagsbehandlingstid Efter visumkodeksens artikel 23 skal der træffes beslutning om en visumansøgning inden for 15 kalenderdage regnet fra datoen for indgivelsen af en antagelig visumansøgning. Dette tidsrum kan i individuelle tilfælde forlænges til højst 30 kalenderdage eller undtagelsesvist til 60 kalenderdage i særlige tilfælde, hvor der er brug for indhentelse af supplerende dokumentation. Gebyrer Det følger af visumkodeksens artikel 16, at en visumansøger som udgangspunkt skal betale et visumgebyr på 60. Nogle persongrupper skal dog betale et lavere gebyr, mens andre persongrupper helt er fritaget for kravet om gebyrbetaling. Ud over visumgebyret kan eksterne tjenesteydere (outsourcing-bureauer) opkræve et supplerende servicegebyr, jf. visumkodeksens artikel Gældende national regulering 2.1. Organisering af de visumudstedende myndigheder Behandlingen af visumansøgninger, der indgives på de danske repræsentationer De danske repræsentationer i udlandet er i medfør af udlændingelovens 47, stk. 2, bemyndiget til at udstede Schengen-visum. Deres kompetence er efter den nuværende ordning begrænset til enten at afvise en visumansøgning på grund af formelle mangler eller at imødekomme ansøgningen. De danske repræsentationer har derimod ikke beføjelse til at meddele afslag på visum. En visumansøgning til Danmark behandles som udgangspunkt af den repræsentation, hvor ansøgningen indgives. Repræsentationen har kompetence til at meddele visum, men hvis repræsentationen vurderer, at der bør meddeles afslag, eller at der er behov for yderligere undersøgelser af faktiske forhold i sagen for at afklare, om der er en immigrations- eller 3 Jf. Schengen-grænsekodeksens artikel 5, stk

19 sikkerhedsrisiko, skal repræsentationen videresende sagen til Udlændingestyrelsen, der herefter skal træffe en afgørelse. Udlændingestyrelsen kan meddele afslag i sagen eller bemyndige den relevante danske repræsentation til at udstede et visum. Ca. 90 % af de visumansøgninger, der behandles af de danske myndigheder, bliver imødekommet på de danske repræsentationer i udlandet, og yderligere ca. 4,3 % af ansøgningerne imødekommes efter forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Af samtlige ansøgninger meddeles der således afslag i ca. 5,7 %. 4 Repræsentationsaftaler Danmark har ikke en viseringsbemyndiget repræsentation i alle lande, men har i nogle lande/områder valgt i stedet at benytte muligheden for at lade en repræsentation, der repræsenterer et andet Schengen-land modtage og behandle ansøgninger om Schengen-visa på Danmarks vegne. Efter udlændingelovens 47, stk. 2, kan Justitsministeriet således bemyndige Udenrigsministeriet til at indgå repræsentationsaftaler med andre Schengen-lande i overensstemmelse med visumkodeksens artikel 8. I sager, hvor en visumansøgning er indgivet via et andet Schengen-lands repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, foretager den udenlandske repræsentation den indledende vurdering af, om der kan meddeles visum, på grundlag af det repræsenterende Schengen-lands regler og praksis. Hvis det repræsenterende Schengen-land vurderer, at der ikke kan meddeles visum efter det pågældende lands nationale regler, afhænger det videre forløb af, om det pågældende land er tildelt afslagskompetence i repræsentationsaftalen med Danmark. Hvis det repræsenterende Schengen-land er tildelt afslagskompetence, færdigbehandler repræsentationen sagen ud fra det pågældende lands egne regler, og en eventuel klage over afgørelsen skal indgives til klageinstansen i det pågældende land. Hvis det repræsenterende land derimod kun er tildelt kompetence til at meddele visum men ikke afslagskompetence forelægges ansøgningen for Udlændingestyrelsen i Danmark, som 4,Tallene er opgjort på baggrund af registreringer i visumsystemet IVR-VIS. Der er tale om foreløbigt fastfrosne registreringer for året 2012, opgjort pr. 5. januar Der henvises i øvrigt til del II, afsnit

20 herefter træffer afgørelse i sagen. I disse sager vil en eventuel klage skulle indgives til Justitsministeriet. De danske repræsentationer modtager og behandler ansøgninger om Schengen-visa på enkelte andre Schengen-landes vegne. Disse repræsentationsaftaler omfatter alene kompetencen til at meddele visum. Hvis repræsentationen overvejer at give afslag på visum, forelægges ansøgningen for det repræsenterede Schengen-lands relevante myndigheder, der herefter træffer den endelige beslutning om ansøgningen, jf. visumkodeksens artikel 8, stk. 2. Udlændingestyrelsens sagsbehandling på visumområdet i øvrigt Ud over de ovennævnte ansøgninger om Schengen-visum til Danmark, som Udlændingestyrelsen modtager fra de danske repræsentationer, behandler Udlændingestyrelsen også en række andre typer af sager på visumområdet. For det første behandler Udlændingestyrelsen alle sager vedrørende nationalt begrænset visum (VLTV) til Danmark. Hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få et Schengen-visum, har Udlændingestyrelsen således mulighed for at udstede et visum, der alene er gyldigt for Danmark, 5 jf. udlændingelovens 4 a og visumkodeksens artikel 25. Udlændingestyrelsen behandler endvidere alle visumansøgninger, som er indgivet via udenlandske repræsentationer, og hvor destinationen er Grønland eller Færøerne, jf. anordningerne om ikrafttræden af udlændingeloven i henholdsvis Grønland og Færøerne, 47, stk Herudover behandler Udlændingestyrelsen alle ansøgninger om forlængelse af visum fra udlændinge, der allerede er indrejst og opholder sig her i landet, jf. udlændingelovens 4 b og udlændingebekendtgørelsens 20. Udlændingestyrelsen behandler desuden ansøgninger om forhåndsgodkendelse af danske virksomheder og ansøgninger om akkreditering af danske rejsebureauer. 5 Et nationalt begrænset visum kan undtagelsesvis udstedes med gyldighed for mere end det udstedende land, hvis det eller de andre lande giver deres samtykke hertil, jf. visumkodeksens artikel 25, stk Jf. anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af Udlændingeloven og anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af Udlændingeloven. 18

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler. forretningsbesøg og turistbesøg

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler. forretningsbesøg og turistbesøg Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Indhold Del I. Indledning...5 1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen...5 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2008/4009-83

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. som ændret den 1. december 2013

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. som ændret den 1. december 2013 NOTAT Dato: 27. november 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0063 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 som ændret den 1. december 2013 Indhold 1 Indledning 4 2 Væsentlige

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 5. april 2010 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: NOTAT om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold til notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2010/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Aarhus Universitet 12. marts 2013. Pernille Piel-Steenberg Udlændingestyrelsen

Aarhus Universitet 12. marts 2013. Pernille Piel-Steenberg Udlændingestyrelsen Aarhus Universitet 12. marts 2013 Pernille Piel-Steenberg Udlændingestyrelsen Plan for den næste time Lidt om Visumkontoret Erfaringsudveksling Visumansøgninger i praksis Grænsen mellem visum og arbejdstilladelser

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening Falkoner Allé 58 B DK-2000 Frederiksberg Tlf: 35 35 66 11 Fax: 35 35 88 59 drf@travelassoc.dk www.drf-dk.

Danmarks Rejsebureau Forening Falkoner Allé 58 B DK-2000 Frederiksberg Tlf: 35 35 66 11 Fax: 35 35 88 59 drf@travelassoc.dk www.drf-dk. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 10 - Bilag 1 Offentligt Danmarks Rejsebureau Forening Falkoner Allé 58 B DK-2000 Frederiksberg Tlf: 35 35 66 11 Fax: 35 35 88 59 drf@travelassoc.dk www.drf-dk.dk

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.2.2015 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Side 1/5 Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Firmanavn CVR-nummer Firmaadresse i Danmark Branche Firma telefonnummer Firma e-mail Firma hjemmeside Kontaktpersonen for værtsfirmaet Navn Kontaktadresse,

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 14. september 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 3.U.

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 14. september 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 3.U. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 14. september 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 3.U. J. nr.: 2002/4131-11 Fil-navn: Visumpraksisnotat NOTAT om visumpraksis gældende fra den 1. oktober 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 23. marts 2009 Kontor: Internationalt J.nr.: 2009/4050-1268 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign.

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. Visuminvitation VU3_da_200117 Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. 1. Oplysninger om værten (foreningen/organisationen/institutionen)

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 28. august 2009 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 09/01938 Sagsbeh.: MMI Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen), bemyndigelse

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2014/0094(COD) 24.6.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 1. november 2006

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 1. november 2006 NOTAT Dato: 12. oktober 2006 Kontor: Visum, Udsendelse og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4131-11 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 1. november 2006 1. Indledning...2 2. Retsgrundlag...3 3. Kompetencefordelingen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 15.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 243/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater (beretning nr. 15/04)

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Evaluering af visumadministration. - forretning og turisme

Evaluering af visumadministration. - forretning og turisme Evaluering af visumadministration - forretning og turisme Januar 2010 Evaluering af visumadministration forretning og turisme Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)

Fremsat den 7. oktober 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) 2009/1 LSF 3 Offentliggørelsesdato: 08-10-2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Vis mere... Den fulde tekst Fremsat den 7. oktober 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater

visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater Beretning til statsrevisorerne om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater Juni 2005 RB A201/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2007/2 LSF 105 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 127 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 127 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 127 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 22. maj 2008 Kontor: Internationalt J.nr.: 2007/4050-1102 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og møde

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

1. Baggrund for visumsagsbehandlingen

1. Baggrund for visumsagsbehandlingen UDENRIGSMINISTERIET Den 14. oktober 2005 Under henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 15. juni 2005, hvormed fulgte statsrevisorernes beretning nr. 15 2004 om visumadministrationen på danske ambassader

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt Notat F O R E L Ø B I G T S A M L E N O T A T for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 8.-9. oktober

Læs mere

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

SAMARBEJDE OM ASYL OG INDVANDRING

SAMARBEJDE OM ASYL OG INDVANDRING Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Administrationsafdelingen Internationalt kontor Journalnummer: 09/10477 Sagsbehandler: MDS BILAG 1, jf. pind 3 RETSAKTER VEDTAGET EFTER

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere