Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Pædagogik Barneperspektiv og børnemiljø Voksenperspektiv og arbejdsmiljø Formidling Udearealer Børn med særlige behov (Rummelighed - inklusion) Punkter til overvejelse i forhold til arkitektur og materialevalg Institutionsstørrelse og alderssammensætning Institutioner i lokalområdet/nærmiljøet

2 2.2

3 1. Indledning Når en daginstitution skal renoveres eller en ny institution skal bygges er det vigtigt at tænke langsigtet, være visionær og at være opmærksom på, at pædagogik ikke er noget statisk, men at der hele tiden foregår dynamiske processer. Det kan være svært at forudse fremtiden, men der skal tages bevidste valg ud fra den virkelighed som er nu og de tanker og tendenser fagpersoner fra daginstitutioner ser for fremtiden. Vand, varme, el et must i et hvert byggeri. På samme måde er det er ikke mere et spørgsmål om, der skal være informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Nu er spøgsmålet, hvilke digitale medier skal installeres og hvordan skal /kan de bruges? Både i forhold til at børn skal arbejde med literacy kompetencer og i det hele taget udforske og eksperimentere med de digitale medier. Samt at informations- og kommunikationsteknologi skal bruges administrativt.. Hvad er daginstitutionens funktion om 20 år? Er det et universitet hvor børnene har tid og rum til at udforske, det de er optaget af voksne forsker i menneskers udvikling, relationer, samspil m.m. service for dagligdags praktiske gøremål udføres for forældre, ansatte og andre. børnene leger i forskellige laboratorier til de er 18 år eller længere omverdenen er kommet ind i institutionen, den bruges af andre faggrupper end børn, forældre og pædagoger der er små øer, hvor børnene kan fordybe sig instrumenterne er indbygget i væggene børnene er blevet fysisk større børn er påmonteret bærbare computere påmonteret, som en naturlig del af kroppen de træner deres kroppe i store sale med tekniske installationer tommelfingeren er ved at udvikle et ekstra led til betjening af tastaturer de programmerer deres legetøj de maler levende billeder forskere, designere, kunstnere etc. bruger børnenes ideer og måde at tænke på i udviklingen af nye produkter og samværsformer 2.3

4 2. Pædagogik Punkter til overvejelse: Har institutionen en filosofi/grundidé? f.eks., natur, musik, design, idræt, kultur, strukturel opbygning. Hvordan tænkes filosofien/ideen optimalt ind i de fysiske rammer? Er filosofien/grundideen langtidsholdbar? Hvilke læringsmiljøer (værksteder) er allerede i huset? skal disse opprioritere/ændres? skal der indtænkes nye? Hvordan kan børns udvikling af sociale kompetencer understøttes bygningsmæssigt? Tages der hensyn til individuelle forskelligheder og at børnene kan være sammen uden at være tvunget til det? Hvordan tages der højde for at børn møder forskellige udfordringer som giver mulighed for læring og udvikling? Hvordan skabes rum til fordybelse og aktivitet (for børns leg, aktiviteter i mindre grupper)? Hvordan skabes rum til fordybelse og aktivitet i forhold til brug af forskellige materialer og medier (både digitale og mere traditionelle medier) De fire elementer (jord, vand, ild, luft) er grundlæggende for menneskers liv, skal disse elementer have høj prioritet? Giver de fysiske rammer mulighed for at leve op til dagtilbudsloven f.eks. i forhold til de pædagogiske læreplaner? Er der skabt mulighed for kropslig og musisk udfoldelse? Hvordan skal der tages højde for foranderlighed i pædagogikken? Skal der laves mobile rum til fordybelse, eksperimentering, og udvikling af længerevarende projekter? Hvordan indrettes børnetoiletterne/puslepladserne? hvordan indtænkes arbejdet her som en pædagogisk opgave? 3. Barneperspektiv og børnemiljø Børnenes tanker/udsagn/ideer til livet i daginstitutioner bruges i forbindelse med nybyggeri. Der er lavet interview med børn om deres ønsker til børnehuse, det er bl.a. Rigtig god plads Steder hvor man må larme mit private rum et pauserum til børn Mulighed for at gå på opdagelse, og noget der er farligt 2.4

5 Mulighed for overraskelser At være alene uden voksne, at have deres univers i fred, undslippe voksnes regulering, planlægning og være deres egen herre Adgang til de fire elementer De voksnes interesse for det som børnene er optaget af Børnemiljøvurderingerne viser, at børnene vil have toiletter der ikke lugter og er beskidte. 4. Voksenperspektivet og arbejdsmiljø Følgende punkter bør overvejes: Personale Hvordan kan der skabes overskuelighed og rigelig med plads? Er der arbejdsplads til forberedelse, dokumentation, opsamling, vejledning Opfylder daginstitutionen arbejdsmiljølovens krav? Hvis ikke hvor skal der sættes ind? Skal der være en voksenafdeling eller skal der tænkes helt nyt? Hvordan skal voksenafdeling indrettes (med personalestue, kontor, møderum, toiletter, bad osv.)? Er der i huset indtænkt hensigtsmæssige ergonomiske forhold, f.eks. hæve/sænke pusleborde, stole, borde, mobile podier til af- og påklædning af børn, mobile depoter m.m.? Er der taget højde for lette arbejdsgange i forhold til oprydning og rengøring? Hvordan kan de fysiske rammer understøtte arbejdet med at inddrage omverdenen bl.a. andre fagfolk, nærmiljøet, forældrene? Forældre Garderoben er bindeled mellem hjem og institution, derfor skal det overvejes om garderoben er hensigtsmæssigt placeret, har en passende størrelse og indretning? skal garderoben være et sted, der udleveres information? Hvordan skal skiltningen være? Er det tydeligt, når man træder ind i huset, hvor man skal gå hen? Er der mulighed for, at forældrene kan sidde ned og klæde deres barn på? Er der mulighed for opbevaring af autostole, weekendtasker? 2.5

6 Er der gode parkeringsforhold og plads til forældrenes cykler, cykelanhængere og klapvogne? Skal der være aktivitetsrum for forældrene et rum hvor forældrene kan snakke sammen? Skal forældrene kunne bruge institutionen ud over åbningstid? Og hvad kræver dette? 5. Formidling Hvordan skal formidlingen tænkes ind i de fysiske rammer? Giver dette anledning til mange fleksible rum? I en institution er der brug for at kunne formidle information mellem forældre og personale, f.eks. skriftligt og visuelt på opslagstavle, via IT, dagbøger, udstillinger af billeder, tegninger og børnenes produkter. 6. Udearealer Pædagogiske indretningshensyn: Ved nyanlæg eller fornyelse af en eksisterende legeplads kan man stille følgende spørgsmål: Hvilken aldersgruppe skal benytte legepladsen? Er der problemstillinger som børnemiljøvurderingerne peger på, at der skal arbejdes med? Hvilke lege og legeformer skal kunne foregå på legepladsen? Hvilke sanse- og udviklingsmæssige erfaringer skal legepladsen give børnene? Hvordan tages der højde for, at legepladsen både dækker pigernes og drengenes behov for leg og samvær? Hvordan sikres at legepladsen fremstår foranderlig så den f.eks. afspejler årstidens skift Skal der anlægges en udearbejdsplads og hvad skal funktionen være? Hvad skal der være på udearealet, for at de voksne føler sig inspireret og har lyst til at være der? Hvordan skabes der mulighed for, at børn og pædagoger kan foretage sig noget sammen? Hvordan sikre man sig, at legepladsen både giver rum til utrygge og usikre børn og samtidig rummer udfordringer for de andre børn? Hvor skal der være overdækkede områder? 2.6

7 Er der naturlige eller kunstige skyggeområder? Er der gode adgangsforhold mellem hus og legeplads? Kan der komme maskiner ind på legepladsen f.eks. i forbindelse med udskiftning af sand? Er der mulighed for leg/aktiviteter med de fire elementer? Skal der anlægges kolonihave/køkkenhave Skal der være opdeling i aktivitets- og stille områder (udendørs værksteder)? Er legepladsen tilpas drænet? Er der et udetoilet til børn og voksne? Er der vand på legepladsen? Hvordan skal opbevaring af cykler og legetøj fungere? Hvordan skal skuret placeres og indrettes? Skal der være udekøkken og udebruser? Skal der være hyggekrog for forældre? Hvordan kan legepladsen bruges af andre f.eks. forældre og beboere i nærområdet? Og hvad kræver dette? 7. Børn med særlige behov (Inklusion, rummelighed) Hvilke krav er der til de fysiske rammer for at Jeres hus kan rumme børn med særlige behov i forhold til: Mulighed for motorisk træning Ekstra rum til særlig træning og stimulering Samtalerum til behandling, møder og forældresamtaler Afskærmet afdeling/område hvor der er mulighed for ro/fordybelse 8. Punkter til overvejelse i forhold til arkitektur og materialevalg Bør der i stedet for flere store rum, som ligner hinanden, planlægges med mange mindre, forskelligartede rum og nogle få større til at mødes i? Skal rummene nemt kunne ændres efter skiftende behov?bør der være vekslen mellem højloftede og lavloftede rum der evt. kan give mulighed for varierede rummelige oplevelser? Bør der indarbejdes podier, trapper med brede trin og forskellige niveauer i bygningerne. Når man er lille, er det attraktivt at kunne bevæge sig op og se omgivelserne fra en ny vinkel? 2.7

8 Skal bygningen åbne sig mod det offentlige rum, så barnet kan følge livet udenfor, vinke og forbipasserende kan kigge ind? Bør der være nicher og kroge, som støtter barnets behov for afgrænsning, når det leger? Bør bygningerne opføres med forskellige sunde, naturlige materialer, som giver barnet sanselige oplevelser, når det rører, ser eller hører? Hvilke materialer benyttes for at sikre en god kvalitet i forhold til slid? (her tænkes bl.a. på arbejdet med skabende processer) Bør der være forskelligartede varme gulve trægulve, klinkegulve og linoleumsgulve? Bør overgange mellem ude og inde være overdækket og lukket med glas, så man forår og efterår kan lege lunt inde, mens det rusker ude? (følge årstidens skrift, farver, lys) Bør der være steder til at sjaske med vand og steder til at lege med ild og jord. (et eksperimentarium) Bør der være rum med forskelligartede lyskilder og variabelt lys bestemt af rummets formål? Bør der være lys i gulvet, i vægge og i lofter? Bør der være laboratorier, hvor insekter, planter og naturvidenskab kan undersøges? Bør der være indendørs pjaskeområde? Bør der være brændeovn/masseovn? Bygningen bør være opført under hensyntagen til en økologisk bæredygtig energiklasse. Bør der være meget mere plads!? Hvordan sikres, at de fysiske rammer fremstår, som en bygning med et æstetisk udtryk, der virker inspirerede til aktivitet og fordybelse både for børn og voksne. 9. Institutionsstørrelse og alderssammensætning Har institutionen en passende størrelse? skal den evt. være mindre eller større? Er der institutioner i området, der vil være hensigtsmæssigt at blive fusioneret med? Vil det være muligt at lave en fælles satellit med fælles faciliteter for flere institutioner i et lokalområde? Er den eksisterende alderssammensætning hensigtsmæssig? 2.8

9 Er institutionen fremtidssikret i forhold til gæstehuse, vuggestuegrupper, fleksible rum? 10. Institutioner i lokalområdet/nærmiljøet Skal legepladsen være åben for alle i lokalområdet? Hvad vil det betyde for indretningen? Skal huset kunne bruges af andre borgere i nærmiljøet? Hvad vil det betyde i forhold til indretningen? Vil det være muligt at etablere fælles faciliteter, hvor flere institutioner i et nærområde går sammen, så et hus har et atelier, et andet hus børnekøkken, et tredje hus motorikrum osv.? Kildehenvisninger: Hæfte 1 5, Børneinstitutioner byggeri og indretning, Kroghs Forlag Fremtidens børnebyggeri, rum til leg og læring. Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri, Århus kommune, Børn og unge august

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER 1 2 3 4 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 4 5 5 9 9 10 14 14 16 18 20 22 24 24 25 FORORD

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere