Århus Kommune. Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 614 Ny busgade mellem Frederiksgade og Åboulevarden samt ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i Frederiksgade. Århus City Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK December 2001

2 Østergade Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny busgade mellem Frederiksgade og Åboulevarden samt ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i Frederiksgade. Århus City 614 Åboulevarden Frederiksgade Søndergade Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 56 Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor December 2002

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 1 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 614 Ny busgade mellem Frederiksgade og Åboulevarden samt ny bebyggelse til boligog erhvervsformål i Frederiksgade. Århus City. INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... 9 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen NY HOVEDDISPOSITION FOR Å-FRILÆGNING - FASE 2... BILAG 1 TRAFIKDIAGRAM - BUSGADEFORLØB OG ADGANG TIL P-KÆLDRE... BILAG 2 LOKALPLANKORT... BILAG 3

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Lokalplanområdet Denne lokalplan gælder for et område, der omfatter ejendommene Frederiksgade 18 B, 18 C, Åboulevarden 47 samt et vejareal, der er en del af Frederiksgade og Busgaden. Ejendommene Frederiksgade 20 og Åboulevarden 45 indgår i mindre omfang i lokalplanområdet. Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort og ligger i byzone, er ved lokalplanens udarbejdelse privat og kommunalt ejet. Frederiksgade 18 B og 18 C beliggende bag træet Baggrunden for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at åbne mulighed for en forlægning af busaksen/busgaden fra Frederiksgade til Åboulevarden. Ved forlægningen afkortes busforløbet fra Busgadehuset til Emil Vetts Passage med en ny linieføring

6 3 gennem den eksisterende karrébebyggelse imellem Frederiksgades vestside og Åboulevardens nordside. Samtidig hermed etableres der fra Åboulevarden en ny vejadgang til p-huset i Østergade og til og fra et nyt p-anlæg under en planlagt ny bebyggelse ved Frederiksgade og Telefontorvet. Forlægningen af busaksen betyder, at Frederiksgade i forbindelse med en planlagt bebyggelse på østsiden kan reetableres i sit historiske forløb, der kan friholdes for buspassage ved S-svinget Emil Vetts Passage / Frederiksgade. Byrådet vedtog oktober 1998 en ideskitse til dispositionsplan vedrørende åfrilægning, omlægning af en del af Busgaden, ny bebyggelse til city-formål ved Telefontorvet, Frederiksgade og Fiskergade og ny bebyggelse til city-formål ved Østergade. Lokalplanen er således en opfølgning på ideskitsen Ny hoveddisposition for Å-frilægning - Fase 2 - Immervad / Slusebroen, jvf. bilag 1. Med en gennemførelse af de angivne dispositionsplanideer og dermed nærværende lokalplan, vil der kunne opnås nogle kvalitetsmæssige fordele og forbedringer. Strækningen mellem den foreslåede nye bro ved Immervad og Emil Vetts Passage vil få en række visuelle kvaliteter samt begrænset trafik og dermed mindre støj. Endvidere vil en genskabelse af det oprindelige forløb af Frederiksgade medvirke til at styrke Frederiksgades funktion som gågade. Planens hovedtræk Lokalplanen udlægger et byggefelt fra Frederiksgade til Åboulevarden. Byggefeltet er afgrænset af facadelinierne. Ejendommene Frederiksgade 18 B og 18 C samt de to nederste etager og en bagbygning af ejendommen Åboulevarden 47 forudsættes nedrevet med henblik på at etablere en ny overdækket busvej i et samlet forløb fra Frederiksgade til Åboulevarden. Med adgang fra Åboulevarden etableres der under den nye busgade en ny adgang til P-huset i Østergade (de 2 dæk under terræn), således at frakørsel sker til Åboulevarden i stedet for til Fiskergade. Den eksisterende rampe til Fiskergade nedlægges. Tilkørsel til P-huset i Østergade sker fortsat fra J. M. Mørks Gade og Østergade. Den nye adgang tilsluttes endvidere et nyt P-anlæg i tilknytning til en planlagt ny bebyggelse ved Frederiksgade og Telefontorvet med mulighed for til- og frakørsel til Åboulevarden. Lokalplanen præciserer endvidere, at der kan opføres en ny bebyggelse til boligog erhvervsformål på ejendommene Frederiksgade 18 B og 18 C, hvor buspassagen udgør den nederste del af bygningen. I facadebebyggelsen - Åboulevarden 47 - forudsættes en etablering af en 2 etages høj port. Ny bebyggelse mod Frederiksgade kan opføres med maksimalt 4 etager, incl. vejtunnel, i en højde af maksimalt 15 m målt i forhold til skellet mod Frederiksgade og mellem Frederiksgade 18 B og 16. Ovenpå det overdækkede busgadeforløb skal der etableres friarealer for de af lokalplanen omfattede ejendomme.

7 4 Lokalplanen udlægger en del af vejarealet Frederiksgade og Busgaden som en trafikplads, der skal indrettes med henblik på at sikre fodgængere i forhold til buspassagen fra Busgadehuset. Illustrationerne viser i forenklet form forslaget til den nye busgade og nye bebyggelse, der i hovedtrækkene danner grundlag for lokalplanen. Frederiksgade lp-området Illustrationsplan

8 5 Åboulevarden Lp-området Eksempel på ny bebyggelse i Frederiksgade og indretning af friareal ovenpå vejtunnel.

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at området kan anvendes til busgade placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyn til den omliggende bebyggelse og et vejareal af Frederiksgade og Busgaden kan anvendes som en trafikplads med henblik på fodgængeres sikkerhed i forhold til buspassage 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset, som vist på lokalplankortet, og omfatter jvf. matrikelkortet matr. nr. 382a, 383b, 383c, del af 382d, 380 og del af gadeareal af Frederiksgade, litra v, Århus Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 1. april 2000 udstykkes i området. Se fodnote b 18e 382e 382f d 375b 375e 382a 382b 382d 383c a 383b 384 "v" b 373b 372a 375a 379a b 205b 205a 373a 372c 228e 229b b b Matrikelkort 1: pr. 1. april I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Magistratens 2. Afdeling.

10 7 3. Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Område I Området er udlagt til busgade og tilkørsel til p-anlæg samt til bolig- og erhvervsformål, jvf. lokalplankortet, bilag 3. Område II Området bibeholdes som offentligt vejareal, jvf. lokalplankortet. Området skal i forbindelse med en omlægning af busaksen indrettes med henblik på at sikre fodgængere i forhold til buspassage og varetilkørsel. 4. Udstykning Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Område I På lokalplankortet, bilag 3, er med raster vist det areal, der er udlagt til busgadetunnel og en personbiltunnel. Busgadetunnelen skal udmunde i Åboulevarden og Frederiksgade. Personbiltunnelen skal udmunde i Åboulevarden, og tunnelen skal fungere som adgangsvej til ny P-kælder ved Telefontorvet og som udkørsel for P-huset ved Østergade. Anden adgang til lokalplanområdet etableres ikke. Område II Området skal udformes som en trafikplads for dobbeltrettet bustrafik. Pladsen skal i sin udformning sikre fodgængere i forhold til buspassage. Der skal i bustunnellen sikres en frihøjde på minimum 4,5 m og en indvendig bredde på minimum 7,5 m. Der skal reserveres arealer til parkeringsformål i overensstemmelse med: Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. 6. Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m Stk. 1. Ny bebyggelse må kun opføres indenfor det på lokalplankortet viste byggefelt og med facade i byggefeltets grænse mod Frederiksgade, jvf. lokalplankortet, bilag 3.

11 8 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Ny bebyggelse må ikke opføres med et etageareal, der overstiger 1200 m 2. Minimum 600 m 2 etageareal skal indrettes til boligformål. Ny bebyggelse kan opføres med maksimalt 4 etager, incl. vejtunnel, i en højde af maksimalt 15 m målt i forhold til skellet mod Frederiksgade og mellem Frederiksgade 18 B og 16. Mindre bygningsdele som f.eks. elevator- og trappetårne, ventilationsanlæg o.lign. kan dog i mindre omfang overstige den angivne maksimale højde, såfremt disse i øvrigt harmonerer med bebyggelsen. Ventilationsafkast fra busgaden skal opføres i en bygningsmæssig sammenhæng med ny bebyggelse. Bygningsreglementets bestemmelser om højder og afstande i forhold til vej, naboskel og sti gælder ikke for bebyggelse i lokalplanområdet. Såvel busgade- som personbilstunnel skal udføres konstruktionsmæssigt som selvstændige bygværker uden statisk sammenhæng med omkringliggende bygninger. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse skal fremstå med facader i en kombination af tunge materialer som tegl og beton og en let facadebeklædning Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning samt reklamer tilpasses det omgivende bygningsmiljø på en sådan måde, at der efter Magistratens 2. Afdelings skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Til facadebeklædning må ikke benyttes reflekterende materiale, som kan give anledning til sundhedsmæssige risici. Materiale til udvendig facadebeklædning med angivelse af reflektionskoefficienten set i forhold til almindeligt vinduesglas og termoruder skal forelægges Magistratens 2. Afdeling til godkendelse. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Glasoverdækninger, elevator- og trappetårne, ventilationsanlæg o.lign. skal udformes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhedsvirkning. Elektronisk formidling af budskaber så som reklamer på tag og facader skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling Skilte, skilteophængning og lignende, der ikke længere anvendes, kan kræves fjernet af Magistratens 2. Afdeling, ligesom retablering herefter kan kræves og skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling.

12 9 9. Opholdsarealer Inden for lokalplanområdet skal der indrettes opholdsarealer svarende til mindst 2% af etagearealet. Opholdsarealer over terrænniveau, på tage og lignende, må indrettes og medregnes i den samlede opholdsarealberegning. 10. Støjforhold Stk. 1. Stk. 2 Stk. 2. Stk. 3. Vejtrafikstøj Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse (kontorer) og beboelsesejendomme ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører udendørs opholdsarealer (i gårdrum) ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Virksomhedsstøj Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Vibrationer Vibrationer skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til Århus Kommunale Værkers varmeforsyning har fundet sted.

13 10 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område CY og CY, hvor anvendelsen er fastlagt til cityformål. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til henholdsvis 250 og 225 for karréens samlede areal (incl. vejareal), og det maksimale etageantal er fastsat til 5. Det fastlægges endvidere, at karréens indre gennem tilføjelse af ny bebyggelse efter en samlet plan skal kunne fremtræde som et klart afgrænset byrum, fortrinsvis med henblik på fodgængerfærdsel og -ophold. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, idet lokalplanen sammen med den af byrådet i oktober 1998 vedtagne Ny hoveddisposition for Å-frilægning - fase 2 - Immervad / Slusebroen udgør den samlede plan for karréen. 0 BL F CY CY CY CY CY OF CY BL 2 OF CY CY CY CY CY CY OF Udsnit af kommuneplanens rammer Mål 1:5.000

14 11 Ny hoveddisposition for å-frilægning - fase 2 - Immervad / Slusebroen Byrådet vedtog i oktober 1998 ovennævnte dispositionsplanskitse, hvor bl.a. lokalplanområdet indgår, jvf. bilag 1. Formålet med de skitserede dispositionsplanideer er dels at skabe bedre opholdsog oplevelsesrammer for byens brugere omkring byens historiske centrum - broen ved Immervad, dels at forbedre buspassagen i området ved en forlægning af busgaden. I den sammenhæng åbnes der mulighed for at reetablere Frederiksgades historiske forløb med bygninger på østsiden. Busforløbet fra Busgadehuset til Emil Vetts Passage afkortes med en ny linieføring gennem den eksisterende karrébebyggelse imellem Frederiksgades vestside og Åboulevardens nordside. Under den nye busvej vil der, med adgang fra Åboulevarden, kunne etableres en adgang til p-anlægget ved Busgaden og kommende parkering i tilknytning til ny bebyggelse. Lokalplan nr Temaplan om strøggadernes anvendelse og bygningers ydre fremtræden og skiltning. Centrale dele af Århus Midtby. Nærværende lokalplanområde er også omfattet af lokalplan nr. 591, der bl.a. fastlægger, at anvendelsen af stueetagen forbeholdes til detailhandel og publikumsorienterede funktioner. Facadeændringer skal udføres under hensyntagen til såvel den pågældende bygnings oprindelige ydre fremtræden samt det omgivende bygningsmiljø. Endelig skal ny bebyggelse opføres under hensyntagen til, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. Århus Kommuneatlas Området, som lokalplanen omfatter, er ifølge kommuneatlasset ikke udpeget som område med særlige bevaringsværdier. Visuel påvirkning af kysten Bebyggelse, der opføres i h.t. lokalplanen, vil ikke påvirke kysten visuelt, idet det ikke vil være muligt at se bebyggelsen fra kysten som følge af eksisterende høje omgivende bebyggelser, der skærmer for indblik. Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag o.lign.) skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jvf. museumslovens 26. Trafikforhold Realiseringen af busgadegennembruddet vil indebære en omlægning af trafikken i området omkring Immervad - og på lidt længere sigt også af trafikken på den vestlige del af Åboulevarden, jævnfør den tidligere vedtagne disposition for å-frilægningen mellem Immervad og Slusebroen. Den forventede fremtidige trafikafvikling i området fremgår af den viste trafikplan.

15 12 Trafikplan Busruten forlægges med et mere direkte forløb mellem Busgaden og Åboulevarden, og forlægningen vil muliggøre en bedre afvikling af bustrafikken. Busserne vil krydse Åboulevarden direkte og uden krydsende biltrafik. I forbindelse med forlægningen vil 4 buslinier der i dag benytter Busgaden og Åboulevarden blive omlagt til Vester Alle. Den nye busgade/bustunnel forventes fremover befærdet af godt 700 busser i tidsrummet mellem kl og Busgaden påregnes endvidere anvendt til taxakørsel, men ikke til gang og cykeltrafik. Dimensionerne på tunnelrøret er vurderet at være tilstrækkelige til en eventuel fremtidig sporvognsdrift. Med tilslutning til Åboulevarden og under bustunnellen etableres en ny adgang til nye og eksisterende p-anlæg ved Østergade. Herved vil adgangen til mange p-anlæg i City blive mere klar og entydig - orienteret mod den vestlige del af Åboulevarden. Hvad angår biltrafik ender Åboulevarden fra vest således i en adgang til nævnte p-anlæg samt til Magasins P-hus (450 pladser) - umiddelbart vest for busrutens krydsning af Åboulevarden. Tilkørslen til p-huset i Østergade vil dog fortsat skulle ske via J. M. Mørks Gade og Østergade. Den nye adgang/personbiltunnel - der skal fungere som adgang til og fra ca. 90 p- pladser i et nyt byggeri ved Frederiksgade/Telefontorvet og som frakørsel for de ca. 130 p-pladser i anlægget i Østergade (de 2 dæk under terræn) - forventes benyttet af ca ind- og udkørende køretøjer pr. døgn. Den nye adgang til p-anlæggene erstatter den eksisterende frakørselsrampe fra p-huset i Østergade til Fiskergade, hvilket muliggør ny bebyggelse ved Frederiksgade og Telefontorvet.

16 13 Der forudsættes ikke anlagt parkering i lokalplanområdet. I forlægningen af busruten indgår at biltrafik ikke længere passerer på tværs af denne på Åboulevarden. Dette indebærer at trafikbetjeningen (hovedsagelig i form af vareleverancer) af Telefontorvet, den nederste del af Frederiksgade og Åboulevarden på strækningen overfor Magasin fremover betjenes via Fiskergade, som åbnes mod Frederiksgade. På længere sigt omfatter trafikomlægningerne en forlægning af trafikken på Åboulevarden, på strækningen mellem busruten og Vester Alle, til sydsiden af Århus Å. Hvad angår de trafikale konsekvenser forventes der på Åboulevarden følgende fremtidige trafikbelastninger som følge af busgadegennembruddet og ændrede adgangsforhold til p-anlæg: Vester Alle - J. M. Mørks Gade ca køretøjer pr. døgn J. M. Mørks Gade - Grønnegade ca køretøjer pr. døgn Grønnegade - Busgaden ca køretøjer pr. døgn Trafikbelastningen på J. M. Mørks Gade og Østergade forventes ikke ændret i forhold til dagens situation (hvor P-huset ved Salling er udvidet og Fredens Torv er lukket). Trafikbelastningen i Fiskergade forventes fremover ændret som følge af flere forhold. Fiskergade vil aflastes for trafik som følge af, at frakørslen fra p-anlægget i Østergade fremover skal ske til Åboulevarden, samt i mere begrænset omfang som følge af at eksisterende p-anlæg i baggården ved Tele Danmarks ejendom reduceres. P-anlæg til en ny bebyggelse på samme ejendom betjenes fra Åboulevarden. Modsat vil Fiskergade få en mindre forøgelse af trafikbelastningen som følge af, at adgang (hovedsagelig for vareleverancer) til de fremtidige gågadeområder ved Telefontorvet, den nedre del af Frederiksgade samt Åboulevarden mellem Busgaden og Immervad skal ske via Fiskergade. Hertil kommer, at den planlagte ny bebyggelse ved Frederiksgade/Telefontorvet samt det fremtidige Clemensborg - for så vidt angår vareleverancer - skal betjenes via Fiskergade. Samlet forventes trafikbelastningen i Fiskergade reduceret med i størrelsesordenen køretøjer pr. døgn i forhold til dagens situation (hvor P-huset ved Salling er udvidet). Støjforhold Lokalplanen indeholder - i overensstemmelse med kommuneplanens støjbestemmelser - bestemmelser til sikring af et maksimalt indendørs støjniveau på 30 db(a), hidrørende fra vejtrafik, i lokaler til beboelse samt til kontorformål og lignende støjfølsomme anvendelser. Endvidere indgår bestemmelser om et maximalt udendørs støjniveau på 55 db(a) på udendørs opholdsarealer (i gårdrum). Tunnelkonstruktionerne vil være fraisoleret i forhold til eksisterende og nye bygninger, og støj fra selve tunnelanlæggene vil på denne måde være dæmpet med

17 14 omkring 50 db - hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at overholde nævnte krav. Ved tunneludmundingerne vil støjudstrålingen blive begrænset ved brug af lydabsorberende beklædninger af tunnelrørene. En overholdelse af støjkravene i bebyggelsen orienteret mod Frederiksgade og Åboulevarden vurderes at medføre behov for særlige støjdæmpende vindueskonstruktioner, idet det maksimale udendørs vejstøjniveau på sådanne facader - jf. Den nordiske beregningmodel for vejtrafikstøj - kan opgøres til mellem 60 og 65 db(a) på døgnbasis. Omlægningen af bustrafikken i området vil i øvrigt reducerede den eksisterende støjbelastning på de berørte dele af Frederiksgade og Åboulevarden. Lokalplanen indeholder endvidere en bestemmelse om, at virksomhed i lokalplanområdet ikke må påføre omgivelserne et støjniveau, der overskrider de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens bestemmelser om virksomhedsstøj. Vibrationer Den nye overdækkede busgade vil passere tæt forbi nye og eksisterende bygninger, og der vil derfor ske en overførsel af rystelser (vibrationer) gennem jorden til disse i lighed med, hvad der sker i smalle gader med bustrafik. Tunnelkonstruktionerne vil derfor blive støj- og vibrationsmæssigt fraisoleret i forhold til nye og eksisterende bygninger ved indskud af bløde materialer, så der ikke bliver konstruktiv og direkte forbindelse mellem busgadetunnel og bygninger. I tilknytning til tunnelprojektet vil Miljøstyrelsens vejledende grænser for vibrationer - jf. Miljøstyrelsens vejledning nr /8 - skulle overholdes. Ventilation og sikkerhed Koncentrationen af udstødningsgasser m.m. i og ved de 2 tunneller vil blive reguleret, om muligt ved hjælp af naturlig ventilation. Såfremt mekanisk ventilation er påkrævet, vil afkast af ventilationsluft ske under hensyntagen til de lokale omgivelser - herunder ved krav til placering, højde og udformning af afkast samt om nødvendigt rensning af ventilationsluft. Hvad angår ventilering af tunnellen til p-anlæggene gælder, at denne eventuelt koordineres med ventilering af det ene eller begge p-anlæg. I tilknytning til indretning af ventilation vil gældende grænseværdier for udstødningsgasser m.m. - jf. Arbejdstilsynets anvisning nr , december skulle overholdes. Begge tunnelanlæg dimensioneres så gældende forskrifter og bestemmelser vedr. flugtveje er overholdt. Tunnellerne udføres med brandhæmmende foranstaltninger og det samlede anlæg skal godkendes af brandmyndighederne.

18 15 Forureningsforhold - jord Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse foretaget en historisk gennemgang af de tidligere aktiviteter i lokalplanområdet, og på baggrund heraf er der efterfølgende foretaget miljøtekniske undersøgelser. Forureningsparametrene i de analyserede boringer overholder alle Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Fyldjorden fra Frederiksgade 18 B og Åboulevarden 47 kan derfor efter sortering af tegl og beton disponeres helt frit, mens jorden fra Frederiksgade 18 C, hvor der er fundet et mindre olieindhold, efter sortering kan deponeres som miljøpåvirket jord på Århus Kommunes Jorddepot. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Kollektiv trafik Den nye busgade vil betyde omlægning af buslinierne gennem centrum. Ved planens udarbejdelse kører linierne 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 53, 56 og 58 gennem Busgaden og linierne 1, 2, 6, 9, 11, 16, 56 og 58 fortsætter via Åboulevarden og Emil Vetts Passage. Linierne 7, 10, 17 og 53 kører ad Åboulevarden mod Vester Alle. Den nye bustrace direkte mellem Busgaden og Åboulevarden/Emil Vetts Passage giver anledning til, at busbetjeningen af centrum orienteres nord-syd, idet linierne 1, 2, 6, 9, 11, 16, 56 og 58 fremover vil benytte denne rute, medens linierne 7, 10, 17 og 53 vil blive omlagt ad Rådhuspladsen- Vester Alle. Det nye trace for den kollektive trafik indrettes således - herunder med hensyn til fritrumsprofil - at det vil kunne benyttes ved en eventuel fremtidig sporvognsdrift. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Vandforsyning: Varmeforsyning: NRGi Grenåvej Århus N Århus Kommunale Værker efter det til enhver tid gældende regulativ og vilkår i øvrigt. Ny bebyggelse skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser.

19 16 Kloakforsyning:: Spildevand: Kloakering skal ske i henhold til den til en hver tid gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune, ved Miljøkontoret, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj. Spildevand skal afledes til eksisterende spildevandsledninger. Regnvand: Regnvand skal afledes til Århus Å. Ændring af eksisterende forhold Der skal i forbindelse med udarbejdelse af projekt tages hensyn til eksisterende ledninger i området. Oplysninger om eksisterende stikledninger kan fås ved henvendelse til Bygningsinspektorat Midt. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

20 17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan

21 N Lokalplan nr. 615 Lokalplan nr. 614 Lokalplan nr. 628 BILAG 1 NY HOVEDDISPOSITION FOR Å-FRILÆGNING - FASE 2

22 Signaturforklaring : Bustrafik. Personbdtrafik. P-koaldre. Principiel vejadgang. BILAG 2 STADSARKITEKTENS KONTOR I ÅRHUS - BYPLANAFDELINGEN Lokalplan nr Trafikdiagram Busgade forløb og adgang til P-kældre TEGN. NR. MÅL 1 :500 DATO: TEGN. AF

23

24 18 Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 614 i mødet den 19. december 2001 Århus Byråd, den P.b.v Louise Gade Poul B. Skou Ole Østergaard Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 13. februar 2002

25 13.februar Foranstående er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 614 i mødet den 30. maj 2001 Århus Byråd, den P.b.v. Lokalplanforslaget er offentlig fremlagt i perioden fra den 20. juni 2001 til den 29. august 2001 Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 614 i mødet den 19. dec Århus Byråd, den P.b.v. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 659 Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Januar 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 633 Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK April 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 637 Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods KONGSBAK INFORMATIK December 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg i Viby

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 733

Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City - supplering til lokalplan nr. 665 samt Lokalplan nr. 665: Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City Februar 2005 / November

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Århus City. December 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Århus City. December 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 664 Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Århus City KONGSBAK INFORMATIK December 2002 Østergade Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade,

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN 88. For "Posefabrikken" ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 88. For Posefabrikken ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 88 For "Posefabrikken" ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001 772 forslag Jernbanen Søndervangs Allé Runegårdsvej Søndervangen Ringvej Syd Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Den Gamle By. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Den Gamle By. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 789 Udvidelse af Den Gamle By KONGSBAK INFORMATIK Februar 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Den Gamle By Indeholder tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2001 789 Langelandsgade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere