Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget"

Transkript

1 Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006

2 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: Endelig Dato: 15. juni 2006 Forfatter: Trine Bjerre Jensen/TBJ Kvalitetskontrol: Hans Bengtsson/HaB Godkendt af: Hans Bengtsson/HaB Sag nr. og filnavn: I:\SAG\06\981.00\Rap\Endelig rapport.doc

3 Indhold RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG FORMÅL 5 2 STRATEGI FOR UNDERSØGELSER Hovedvolden (Vest for stadsgraven) Dyssen (Øst for Stadsgraven) Bredzone i Stadsgraven Magasindammene Andre prøvetagningssteder 9 3 UNDERSØGELSESRESULTATER Kvalitetskriterier Hovedvolden (Vest for Stadsgraven) Dyssen (Øst for Stadsgraven) Bredzone i stadsgraven Vest for Stadsgraven Øst for Stadsgraven Magasindammene Bjørnekloen Den Blå Karamel Andre prøvetagningssteder Jordbunke ved bredzone B Nordområdet VURDERING OG ANBEFALINGER Arealanvendelse Grundvand Recipienter 18 5 REFERENCER 19 1

4 BILAG BILAG 1: BILAG 2: BILAG 3: BILAG 4: BILAG 5: BILAG 6: BILAG 7: Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Situationsplan med forureningsniveauer - Voldanlæg og bredzoner Situationsplan med forureningsniveauer - Bjørnekloen Situationsplan med forureningsniveauer - Den blå karamel Boreprofiler fra Den blå Karamel Analyseresultater Analyserapporter 2

5 Resumé Nærværende rapport omhandler resultaterne af en orienterende forureningsundersøgelse på Christianiaområdets voldanlæg, som NIRAS har udført for Slots- og Ejendomsstyrelsen i foråret Ved undersøgelsen er der foretaget en opdeling af selve volden og bredzonerne i felter af ca meter. På voldanlægget er der udtaget jordprøver af overfladejorden (de øverste 15 cm), og i bredzonen er der udtaget jordprøver i to dybdemæssige niveauer: ca cm under terræn og ca cm. Jordprøverne er analyseret for olie, tungmetaller og tjærestoffer. Derudover er udvalgte jordprøver analyseret for trotyl (TNT). På Hovedvolden (vest for Stadsgraven) blev der i de sydligste felter konstateret forurening med bly svarende til klasse 3. Derudover er der konstateret forurening svarende til klasse 2 på Hovedvolden, med undtagelse af et felt ved Den blå Karamel, hvor der er konstateret ren jord. Forureningen på Hovedvolden består primært af tungmetallet bly. Bredzonen ud for Fabriksområdet 130 ved vandet, som benyttes til bolig samt til rekreativt område, er kraftig forurenet med tungmetaller. Forureningsniveauerne er over afskæringskriterierne, og der bør således ikke være kontakt med den pågældende jord. Derudover er der i bredzonen mellem Frederiks og Carls Bastion og i det nordligste felt konstateret forurening over afskæringskriteriet. I de resterende felter for bredzonen vest for Stadsgraven er der konstateret forureninger svarende til klasse 2 og 3. Forureningen i bredzonen er mere sammensat end på Hovedvolden og består af en række tungmetaller samt af tjærestoffer og olie. På Dyssen (øst for Stadsgraven) er der overalt konstateret forurening af overfladejorden, svarende til klasse 2, 3 og 4. På Midtdyssen og den sydligste del af Syddyssen er der fundet kraftig forurening med zink over afskæringskriteriet. På Midtdyssen er der desuden konstateret kraftigere forurening med olie, svarende til klasse 4. Ved de fem redaner er bredzonerne undersøgt for forurening. Den sydligste er forurenet svarende til klasse 2; den midterste er klasse 4, mens de øvrige er klasse 3. 3

6 Der er udelukkende fundet indhold af trotyl ved det tidligere trotylstøberi umiddelbart nordøst for Dyssebroen, hvor der også tidligere er konstateret trotyl. Ved magasindammen Bjørnekloen er der fundet varierende forureningsniveauer i klasse 1-4. De primære forureningskomponenter er bly, cadmium, olie og tjærestoffet benz(a)pyren. Ved magasindammen Den blå Karamel er der i de øverste jordprøver konstateret forurening med bly, zink og benz(a)pyren op til klasse 4. De dybere jordlag er ikke forurenede. Der er ikke konstateret tegn på opfyldning af dammen, og størstedelen af tilgroningen skyldes rødder og hængedynd ovenpå vandspejlet. Nogen af de konstaterede forureninger vurderes at kunne udgøre en risiko for mennesker og miljø ved længere tids påvirkning / regelmæssig kontakt. Der er flere steder konstateret forurening i niveauer, for hvilke der ved følsom arealanvendelse skal foretages afskæring, så der ikke kan opnås kontakt med jorden. I forbindelse med jordflytning skal alt jord betragtes som forurenet. 4

7 1 Indledning og formål I forbindelse med eventuel genopretning af voldanlægget på Christianiaområdet er det vigtigt at have kendskab til forureningsniveauet i de øvre jordlag. Dette er ligeledes en vigtig parameter for sikring af en rekreativ anvendelse af arealet. Nærværende rapport er en orienterende forureningsundersøgelse af de forskellige voldelementer. Der foreligger ikke mange informationer om forureningsniveauet af voldene og magasindammene. Baseret på de militære aktiviteter, herunder fremstilling af ammunition og anvendelse af området som skydevolde, samt det faktum, at der er sket en omfattende opfyldning af områderne, må det dog forventes, at anlæggene er forurenet i større eller mindre grad. Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over forureningsniveauerne på voldanlægget, så det på baggrund heraf er muligt at vurdere økonomien i genopretningsprojektet samt at danne et grundlag for at få tilladelse til en eventuel jordflytning. 5

8 2 Strategi for undersøgelser Antallet af prøver og analyseparametre er udelukkende baseret på behovet for at opnå et orienterende overblik over forureningssituationen. Det må forventes, at der i forbindelse med eventuelle ansøgninger om endelige tilladelser til jordflytning vil være behov for yderligere dokumentationsanalyser. Analyserne for tjærestoffer, tungmetaller og olie er udført hos laboratoriet AnalyCen i Fredericia. Analyserne for trotyl er udført hos laboratoriet Analytica i København. 2.1 HOVEDVOLDEN (VEST FOR STADSGRAVEN) I nærværende rapport betegnes voldanlægget vest for Stadsgraven for Hovedvolden. På voldanlægget er der igennem mange år sket slidtage og jorderosion, ligesom der også er foregået udgravning i anlægget. Det er vigtigt at bestemme jordens forureningsniveau for at kunne vurdere om nedskreden jord frit kan flyttes tilbage i forbindelse med en reetablering af voldanlægget. Desuden har jordens forureningsniveau også betydning for anvendelse af voldanlægget som rekreativt område. Jordprøverne er udtaget på den del af voldanlægget, som ligger ud mod Stadsgraven. Volden er inddelt i felter på meter. Dog er der enkelte steder sket en inddeling i felter på meter, hvor der var et ønske en hyppigere prøvetagningsfrekvens. Dette var tilfældet på den sydlige del af Hovedvolden og ud for Fabriksområdet 130, hvor der er historiske oplysninger om aktiviteter, som kan have medført forurening (våbenfremstilling og deponering af affald). I alt er der på Hovedvolden udtaget prøver i 17 felter, hvis placering er angivet på bilag 1. I hvert prøvetagningsfelt er der udtaget en blandprøve af fem stik i 0-10 cm s dybde. Prøverne er udtaget jævnt fordelt over siden på voldanlægget. Ved tegn på nedskredet jord er der udtaget prøver af denne. Jordprøverne er analyseret for tjærestoffer (også kaldet PAH er), tungmetaller (bly, kobber, cadmium, nikkel, chrom, zink og kviksølv) og olie (totalkulbrinter). Derudover er prøverne i felterne V5A og V5B analyseret for BTEX er (benzen, toluen, ethylbenzen og xylener), da der er historiske oplysninger om oplag af benzin i dette område. 6

9 Der er tidligere konstateret indhold af trotyl i jorden umiddelbart nordøst for Dyssebroen ved det tidligere trotylstøberi. Derfor er enkelte jordprøver også analyseret for trotyl i områder, hvor der ud fra historiske oplysninger er risiko for forurening med trotyl, samt generelt i hele området for at foretage en screening for trotylforurening. 2.2 DYSSEN (ØST FOR STADSGRAVEN) I nærværende rapport dækker betegnelsen Dyssen over området øst for Stadsgraven med undtagelse af de fem redaner. På Dyssen var det ønsket at få en generel vurdering af forureningsniveauet i jorden. Området er inddelt i prøvetagningsfelter af meter. Dog er der som ved undersøgelsen af Hovedvolden foretaget en inddeling i mindre felter af meter, hvor der var et ønske en hyppigere prøvetagningsfrekvens. Dette var tilfældet umiddelbart øst for Dyssebroen, hvor der som nævnt har ligget et trotylstøberi og hvor der i 1999 blev der konstateret kraftig forurening med trotyl (TNT). Trotylforureningen blev konstateret ved Midtdyssen 36, jf. bilag 1. I alt er der på Dyssen udtaget prøver i 15 felter, hvis placering er angivet på bilag 1. I hvert prøvetagningsfelt er der udtaget en blandprøve af fem stik i 0-10 cm s dybde. Prøverne er udtaget jævnt fordelt over området fra bredzonen og ind til og med volden. I felt 28b blev der ikke udtaget prøver fra det indhegnede område, hvor der tidligere er konstateret kraftig forurening med trotyl. Jordprøverne er analyseret for tjærestoffer (også kaldet PAH er), tungmetaller (bly, kobber, cadmium, nikkel, chrom, zink og kviksølv) og olie (totalkulbrinter). Derudover er enkelte jordprøver også analyseret for trotyl i såvel områder, hvor der ud fra historiske oplysninger er risiko for forurening med trotyl, samt generelt over hele området for at foretage en screening for trotylforurening. 2.3 BREDZONE I STADSGRAVEN Specielt i området omkring de sydlige bastioner er der sket en opfyldning udenfor volden. For at kunne vurdere muligheden for at genoprette bredzonen til det oprindelige forløb er der udtaget og analyseret jordprøver fra bredzonen. Bredzonen er vest for Stadsgraven blevet inddelt i felter af meter afhængig af de historiske oplysninger om aktiviteter, som kan have medført forurening. Det område, hvor prøvetagningsfrekvensen er størst er syd for Dyssebroen, hvor der tidligere har været fabrikation 7

10 af ammunition, herunder værksteder, smedie, sliberi og blystøberi, samt skydebane og benzinmagasin. Øst for Stadsgraven er der kun udtaget prøver i bredzonen ud for Redan, jf. bilag 1. I hvert prøvetagningsfelt er der udtaget en blandprøve af fem stik i to dybdemæssige niveauer: ca cm under terræn og ca cm under terræn. Prøverne betegnes som henholdsvis øvre og nedre, og de blev udtaget ved at udføre håndboringer. Jordprøverne er analyseret for de samme parametre som for Hovedvolden og Dyssen, nemlig for tjærestoffer, tungmetaller og olie. Enkelte jordprøver er også analyseret for trotyl. 2.4 MAGASINDAMMENE Ved nærværende undersøgelse er de to nordlige magasindamme undersøgt for forurening. Den nordligste dam, som også betegnes Bjørnekloen, er tilgroet i bredderne, men har også en større åben vandflade. På arealerne for den åbne vandflade udtog dykkere jordprøver fire steder ved at presse såkaldte kajakrør (klare plexiglasrør af ca. 1,2 meter) ned i bundsedimentet. Fra den øvre og den nedre del af kajakrørene blev det udtaget prøver til analyse. Derudover blev der udtaget jordprøver fra 8 felter langs bredderne. Disse prøver blev udtaget som blandprøver af fem stik i to dybdemæssige niveauer: ca cm under terræn og ca cm under terræn. Prøverne betegnes som henholdsvis øvre og nedre, og de blev udtaget ved at udføre håndboringer. På den nordlige side af dammen blev der ligeledes udtaget en prøve med fiskenet af det øvre sediment i dammen. Den sydlige af dammene, som også betegnes Den blå Karamel er stærkt tilgroet. Der er udført 9 håndboringer til ca. 1,5 meter under terræn (m.u.t.), og der er udtaget jordprøver i dybderne 0,2; 0,5, 1,0 og 1,5 m.u.t. Flere steder bestod terrænoverfladen af trærødder og hængedynd, mens der under disse var vand. Der er derfor kun udtaget jordprøver fra søbunden og nedefter disse steder. Samtlige jordprøver fra magasindammene blev af NIRAS målt for flygtige organiske forureninger (PID-måling) efter opbevaring ved stuetemperatur i ca. 1 døgn. På baggrund af PID-resultaterne og med henblik på at få en geografisk spredning i prøverne blev der udvalgt 15 jordprøver fra hver af magasindammene til analyse for tjærestoffer, tungmetaller og olie. 8

11 2.5 ANDRE PRØVETAGNINGSSTEDER Jordbunke ved bredzone 3 Ved besigtigelse af undersøgelsesområdet blev der konstateret en bunke jord på den nordlige del af feltet B3 (bredzone 3). Jordbunken var ca. 1,5 m 3 m og ca. 0,8 m høj, jf. nedenstående foto 1 og 2. Foto 1 Foto 2 For at bestemme forureningsniveauet af jorden i bunken er der udtaget en prøve af fem stik i bunken. Prøven er analyseret for indhold af tjærestoffer, tungmetaller og olie. Nordområdet På foranledning af beboerne blev der udtaget og analyseret en jordprøve ved Nordområdet Prøven er udtaget som en blandprøve af overfladejorden. Prøven er analyseret for indhold af tjærestoffer, tungmetaller og olie. 9

12 3 Undersøgelsesresultater Resultaterne for de analyserede jordprøver er angivet i bilag 6, hvor der ligeledes er angivet Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier fra /ref.1/ samt kriterier for forureningsklasser i henhold til Arbejder du med forurenet jord i Københavns Kommune /ref.2/. Analyserapporterne er vedlagt i bilag 7. På bilag 2 er forureningsniveauerne angivet. 3.1 KVALITETSKRITERIER Miljøstyrelsen opererer med to kvalitetskriterier (jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet), som benyttes i forbindelse med risikovurdering i forhold til anvendelse af et forurenet areal til følsom anvendelse (herunder bolig, børneinstitution, legeplads, rekreativt område mv.). Jordkvalitetskriteriet angiver det niveau, hvorunder jorden frit kan anvendes til den mest følsomme anvendelse såsom private haver, børnehaver og legepladser. Afskæringskriteriet angiver det niveau, hvorover der skal foretages en fuldstændig afskæring fra jorden, så der ikke kan forekomme direkte kontakt med den forurenede jord. Afskæringskriteriet er kun fastsat for visse immobile og ikke-/svært nedbrydelige stoffer såsom tungmetaller og tjærestoffer. Intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet benævnes rådgivningsintervallet. Forureningsklasserne /ref. 2/ er en inddeling efter forureningskoncentrationer og benyttes udelukkende i forbindelse med håndtering af forurenet jord. Klasse 1 Jord tilhørende klasse 1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Klasse 2 - lettere forurenet jord Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden kan så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. 10

13 Man skal dog være opmærksom på, at genanvendelse kræver tilladelse/godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven ( 19 eller 33), med mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen. Klasse 3 - forurenet jord til rensning eller deponering Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering, med mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen. Klasse 4 - kraftigere forurenet jord til rensning med eventuel efterfølgende deponering Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning, med mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen. I bilag 6 er overskridelser af jordkvalitetskriterier angivet med fed skrift, mens overskridelser af afskæringskriterierne er angivet med en gråtoning. I bilaget er desuden angivet forureningsklassen for den aktuelle jordprøve. På bilag 2-4 er forureningsniveauerne angivet på en situationsplan for henholdsvis volden og bredzonerne, Bjørnekloen og Den blå karamel. 3.2 HOVEDVOLDEN (VEST FOR STADSGRAVEN) Jordprøverne fra Hovedvolden betegnes V1-V16 og resultaterne fremgår af bilag 6 Der er generelt på Hovedvolden konstateret lettere forurening med tungmetallet bly på op til to gange jordkvalitetskriteriet, hvilket svarer til klasse 2-jord. Dog er der for voldzonerne V1-V3 samt V5A konstateret klasse 3-jord med bly på op til 320 mg bly/kg TS, og i V5A er der konstateret klasse 3-jord med kviksølv. I V5A, V7 og V10 er der konstateret lettere forurening med tungmetallet cadmium, mens der i V1, V2 og V5A er konstateret lettere forurening med tjærestoffet benz(a)pyren. Der er ikke målt indhold af olie (også kaldet total kulbrinter) over jordkvalitetskriteriet på Hovedvolden. V5A og V5B er analyseret for benzinstoffer (BTEX er - benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) på grund af oplysninger om tidligere benzinmagasin. Der er ikke konstateret BTEX er i jordprøverne. Laboratoriet kom ved en fejl ligeledes til at analysere V7-V13 for BTEX er, og her blev der heller ikke konstateret tegn på benzinforurening. 11

14 Jorden på den sydlige del af Hovedvolden samt ved V5A skal betragtes som klasse 3 i forbindelse med en eventuel flytning af jorden. Den resterende del af jorden på Hovedvolden skal betragtes som klasse 2. Seks voldprøver på Hoveddyssen er analyseret for trotyl, jf. bilag 1. Ingen af prøverne viste indhold af trotyl. 3.3 DYSSEN (ØST FOR STADSGRAVEN) Jordprøverne fra Dyssen betegnes V17-V30, og resultaterne fremgår af bilag 6. Prøverne fra bredzonerne ved redanerne behandles særskilt i afsnit Der er på Midtdyssen (V22-V24) samt på den sydligste del af Syddyssen (V30) konstateret kraftig forurening over afskæringskriteriet. Ved V22 og V23 er der konstateret forurening over afskæringskriteriet for zink, mens der i V24 er konstateret overskridelser af afskæringskriteriet for benz(a)pyren samt en olieforurening på 390 mg/kg. På Syddyssen er der i V30 konstateret kraftig forurening over afskæringskriteriet for zink og nikkel. Der er overalt på Dyssen konstateret lettere forurening med bly. Med undtagelse af V25 er der overalt også konstateret lettere forurening med cadmium, og der er mange steder også konstateret lettere forurening med tjærestoffet benz(a)pyren. Endelig er der analyseret for trotyl seks steder, som fremgår af bilag 1. I V27a blev der konstateret 0,089 mg/kg trotyl, mens der i V28b blev målt 1,0 mg/kg trotyl. Begge steder var trotylindholdet givet ved stoffet 2,4,6-trinitrotoluen. Der er ikke konstateret trotyl i de øvrige analyserede jordprøver på Dyssen. Der findes ikke noget jordkvalitetskriterium for trotyl, men Embedslægen har tidligere anbefalet en grænseværdi på 25 mg/kg. De målte værdier overskrider således ikke den anbefalede grænseværdi. Der er dog tidligere konstateret meget kraftig forurening med trotyl ved det tidligere trotylstøberi i felt V28b. Ved den tidligere påviste forurening er der foretaget markering af det forurenede område, og der er i forbindelse med nærværende undersøgelse ikke udtaget prøver fra det markerede område. I forbindelse med jordflytning fra Dyssen skal jorden betragtes som forurenet, idet der er konstateret klasse 2-, klasse 3- og klasse 4-jord. 12

15 3.4 BREDZONE I STADSGRAVEN Vest for Stadsgraven Bredzonerne vest for Stadsgraven betegnes B1-B20. Som det fremgår af analyseresultaterne af jordprøverne (bilag 6) er der konstateret kraftig forurening med tungmetaller ved B6, B7, B9, B10, B16 og B18, hvor der er konstateret forurening over afskæringskriteriet for et eller flere tungmetaller. Forureningsniveauerne er afbildet på situationsplanen i bilag 2. Specielt ved B6 og B7 er forureningsniveauerne meget høje, da der her er konstateret mg bly/kg TS, hvor jordkvalitetskriteriet er på 40 mg/kg TS og afskæringskriteriet er på 400 mg/kg TS. I B6, B7 og B9 er der desuden konstateret kviksølv over afskæringskriteriet. Derudover er størstedelen af bredzonen forurenet i rådgivningsintervallet med bly og med cadmium i B7-B12, B14-B20. Med hensyn til tjærestoffer er der konstateret overskridelse af afskæringskriteriet for stoffet benz(a)pyren i B9 og B20. I B1-B3, B6-B12, B16-B18 og B20 er der konstateret forurening i rådgivningsintervallet med benz(a)pyren. Der er kun konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for olie (total kulbrinter) i B7-B9 samt i B18 og B20. Generelt ses højere forureningsniveauer i de øvre prøver udtaget 0-10 cm under terræn i forhold til prøverne udtaget cm under terræn. Dette indikerer, at de nedre prøver er udtaget i de (mere) intakte sedimenter, mens de øverste lag sandsynligvis er mere påvirkede af diffus forurening fra eksempelvis trafik og de tidligere aktiviteter på området. Ved B8 og B11-B12 ses imidlertid højere forureningsniveauer i de nedre prøver. I B8 kan forskellen sandsynligvis forklares, at prøven blev udtaget i udkanten af en sti, da det ikke var muligt at udtaget den direkte i bredzonen. Det øverste opgravede materiale bestod af sand og grus, som syntes tilført for nyligt. Den nedre prøve repræsenterer sandsynligvis derimod en tidligere fritliggende jordoverflade. Hvad der er årsagen til kraftigere forurening i de nedre prøver i B11 og B12 er uvist, men der kan være tale om, at der er tilført renere jord til de ovre jordlag. Dog er forskellen i forureningsniveau på de øvre og nedre prøver i B11 og B12 ikke større, end at den også kan være tilfældig. Der er i B7, B8 og B9 konstateret indhold af total kulbrinter på mg/kg TS, hvilket er en overskridelse af jordkvalitetskriteriet, 13

16 som er på 100 mg/kg TS. Laboratoriet har beskrevet det som en blanding af motor-/smøreolie og tjære/asfalt. Derudover blev der kun konstateret olie i bredzonen på Hovedvolden i B18 (100 mg/kg TS) og B20 (180 mg/kg TS). B7 og B8 er analyseret for benzinstoffer (BTEX er - benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) på grund af oplysninger om tidligere benzinmagasin. Der er ikke konstateret BTEX er i jordprøverne. Laboratoriet kom ved en fejl også til at analysere B11-B17 for BTEX er, og her blev der heller ikke konstateret tegn på benzinforurening. Bredzonerne B5, B11, B13, B15, B17 og B19 er analyseret for trotyl, men viste ikke indhold heraf Øst for Stadsgraven Bredzoneprøverne øst for Stadsgraven betegnes B21-B25. Analyseresultaterne er angivet i bilag 6, og i bilag 2 er forureningsniveauerne afbildet. I B21-B25 er der konstateret lettere forurening med bly, cadmium og benz(a)pyren. Derudover er der i B21 konstateret olieforurening på 260 mg/kg TS, mens der er B22 også er konstateret nikkel over afskæringskriteriet. I B23 er der som i det omkringliggende voldprøver konstateret kraftig forurening med zink over afskæringskriteriet, og i B24 er der konstateret zink over jordkvalitetskriteriet. Endelig er der i B25 konstateret nikkel over afskæringskriteriet. Generelt ses højere forureningsniveauer i de øvre prøver udtaget 0-10 cm under terræn i forhold til prøverne udtaget cm under terræn. Dette indikerer, at de nedre prøver er udtaget i de intakte sedimenter, mens de øverste lag er påvirket med forurening fra diffus forurening fra eksempelvis trafik og fra de tidligere aktiviteter på området. B22 og B24 er analyseret for trotyl, men der er ikke konstateret indhold af dette. 3.5 MAGASINDAMMENE Bjørnekloen Jordprøverne ved Bjørnekloen betegnes K1-K4 for prøverne udtaget i dammen, mens prøverne i bredzonen betegnes M1-M8. Sedimentprøven ved Bjørnekloen 382 er benævnt K4-net. Resultaterne fremgår af bilag 6 og er afbildet på bilag 3. Prøverne er afbildet som henholdsvis som øvre og nedre refererende til dybdeniveauet prøverne er udtaget i i forhold til overfladen af bredzonen og søbunden. 14

17 Sedimentet i magasindammen ( K-prøverne ) er generelt rent. Kun i to af de analyserede sedimentprøver er der konstateret mindre overskridelser af jordkvalitetskriteriet. I den nedre prøve fra K1 er konstateret olie (også benævnt total kulbrinter) i koncentrationen 210 mg/kg tør jord (TS), hvor kvalitetskriteriet er på 100 mg/kg TS. I den øvre prøve i K3 er der konstateret bly i koncentrationen 50 mg/kg TS, hvor kvalitetskriteriet er på 40 mg/kg TS. Derimod ses højere forureningsniveauer i bredzonen omkring dammen ( M-prøverne ). I seks af de otte bredzoneprøver er der konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for olie, idet der er målt mg/kg TS. Derudover er der målt 580 mg/kg TS i K4-net. I samtlige bredzoneprøver ved Bjørnekloen er der konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for bly, som er 40 mg/kg TS, idet der er målt blyindhold i intervallet mg/kg TS. Yderligere er der målt kviksølv over jordkvalitetskriteriet (1 mg/kg TS) i en enkelt af bredzoneprøverne samt i K4-net, hvor der henholdsvis er målt 2,1 og 1,3 mg/kg TS. Endelig er der konstateret mindre overskridelser af kvalitetskriteriet for tungmetallet cadmium og tjærestoffet benz(a)pyren i henholdsvis fire og fem af de otte bredzoneprøver Den Blå Karamel Prøverne ved Den Blå Karamel betegnes BM1-BM9. Resultaterne af analyserne kan ses på bilag 4. I forbindelse med borearbejdet blev der foretaget en prøvebeskrivelse af det opborede materiale. Den geologiske bedømmelse af materialet fremgår af boreprofilerne i bilag 5. Det fremgår heraf, at der ikke var tegn på opfyldning med affald i magasindammen. Flere steder skyldtes den synlige tilgroning, at vandspejlet er dækket med rødder og hængedynd. Disse steder blev der først truffet fast bund under vandet. I forbindelse med nærværende undersøgelse, blev nævnte forhold registreret i BM3, BM4 og BM7. I de øverste jordprøver, som er udtaget 0,2 og 0,5 meter under terræn (mut.), er der overalt konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet. I BM1 og BM2 er der udelukkende konstateret forurening med bly. I BM5, BM6, BM8 og BM9 er der konstateret bly ( mg/kg TS), cadmium (2,2-14 mg/kg TS) og benz(a)pyren (0,51-1,2 mg/kg TS), og i BM5, BM6 og BM8 er der ligeledes konstateret zink i koncentrationen mg/kg TS. Derudover blev der 0,2 mut. i BM9 konstateret kviksølv (1,5 mg/kg TS), mens der i BM6 blev konstateret nikkel på 42 mg/kg TS. 15

18 Ved de prøvetagningssteder, hvor der blev konstateret forurening i de øvre 0,2-0,5 mut. blev der derimod konstateret ren jord i prøverne 1,0-1,5 mut. I BM7 er der heller ikke konstateret forurening over jordkvalitetskriteriet, selv om prøven repræsenterer det øverste sediment. I BM3 og BM4 er der også analyseret jordprøver fra det øverste sediment, svarende til 1,3 mut. Disse viste imidlertid blyforurening på henholdsvis 44 og 430 mg/kg TS. Det tyder således på, at det øverste sediment i magasindammen er påvirket i større eller mindre grad af forurening, mens det underliggende sediment er rent. Der ses ingen tydelige geografisk udbredelse af forureningen, men prøverne udtaget i den nordligste 2/3 af dammen visere kraftigere forurening end i den sydlige del. 3.6 ANDRE PRØVETAGNINGSSTEDER Jordbunke ved bredzone B3 I jordbunken ved bredzone B3 er der konstateret forurening med tjærestoffer (PAH er) og tjærestoffet benz(a)pyren samt bly. Jorden svarer til klasse Nordområdet Ved Nordområdet er der konstateret indhold af kviksølv på 17 mg/kg tør jord (TS). Jordkvalitetskriteriet er 1,0 mg/kg TS, mens afskæringskriteriet er på 3,0 mg/kg TS. Der er således tale om en kraftig forurening med kviksølv. Derudover er der konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for olie, tjærestoffer inklusiv stoffet benz(a)pyren samt tungmetallerne bly og cadmium. 16

19 4 Vurdering og anbefalinger Ved nærværende undersøgelse er der i hele området konstateret forurening i jorden i niveauer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium med undtagelse af et enkelt område. Flere steder er der også konstateret forurening over Miljøstyrelsens afskæringskriterium. Det er normalt, at der ses lettere forurening med bly og tjærestoffer (herunder benz(a)pyren) i byområder og i gamle industriområder, hvor forureningen stammer fra trafikos og udledning af forurening fra skorstene og afbrænding af kul, koks og andet brændsel i forbindelse med opvarmning. Dette er også tilfældet flere steder på Christianiaområdets voldanlæg, hvor der er kun er konstateret forurening med mindre overskridelse af jordkvalitetskriteriet. En del af forureningen konstateret i forbindelse med denne undersøgelse er dog såkaldte punktkildeforureninger, som forventes at være tilført jorden fra aktiviteter, som har foregået i området. Der er flere steder konstateret kraftig forurening. 4.1 AREALANVENDELSE Christianiaområdet benyttes i dag til boligområde og rekreativt areal samt en mindre del til erhverv. De konstaterede forureninger udgør ikke en akut risiko ved kontakt med jorden. For dele af området, hvor der er konstateret indhold af miljøfremmede stoffer over afskæringskriterierne, vurderes der dog at være risiko for gener ved længere tids påvirkning / regelmæssig hudkontakt. Sammen med embedslægerne og de kommunale børnelæger har Miljøkontrollen fastlagt fire råd for børns udendørs leg i daginstitutioner med lettere forurenet jord. De fire råd gælder alle børn og voksne, der færdes udendørs. 1. Vask hænderne hver gang, du har været ude at lege. Vask altid hænder inden måltiderne. Er du på tur, så brug gerne en våd engangsklud eller en vådserviet til at få hænderne fri for snavs. 2. Tør skoene af for jord og sand, før du går ind. 3. Skift sko, når du går indenfor. 17

20 4. Dyrk grøntsager i ren jord, hvis børnene skal være med til at så, luge og høste. Hvor jorden er lettere forurenet, anbefales det ligeledes, at legepladser og åbne arealer indrettes, så især de mindste børn undgår direkte kontakt med jorden. F.eks. ved at plante bunddækkeplanter, så græs eller lignende. Yderligere oplysninger kan du få på Miljøkontrollens hjemmeside: Ved meget forurenet jord (dvs. over afskæringskriteriet) vil miljømyndigheden fjerne forureningen eller sikre, at der ikke er kontakt til bar jord. Der kan imidlertid vare mange år, før Miljøkontrollen (og fra 1/ Region Hovedstaden) når at oprense alle forureninger på forurenede boligområder herunder Christianiaområdet. Hvis der skal ske bygge- og anlægsaktiviteter eller ændring af arealanvendelsen er det bygherren, som skal stå for oprensningen 4.2 GRUNDVAND Der er ikke udtaget prøver af grundvandet i området. Da der ikke indvindes drikkevand i området, og da der primært er tale om forureninger med tungmetaller og tjærestoffer, som ikke er særlig mobile, forventes de konstaterede forureninger ikke at udgøre en risiko for grundvandsressourcen i området. 4.3 RECIPIENTER Der er ikke udtaget prøver af vandet i magasindammene eller i Stadsgraven. Det er dog sandsynligt, at vandet vil være påvirket af de kraftige jordforureninger. Ud for Fabriksområdet 130 samt ved Den blå Karamel er der konstateret kraftig forurening med zink, hvilket kan påvirke økosystemet. 18

21 5 Referencer /ref. 1/ /ref. 2/ Miljøstyrelsen. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. Opdateret december Miljøkontrollen. Arbejder du med forurenet jord i Københavns Kommune

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Husk at vaske hænder, når du har leget med jord!

Husk at vaske hænder, når du har leget med jord! Husk at vaske hænder, når du har leget med jord! Vask altid hænder efter leg med jord Victors 4 enkle råd i hverdagen I en storby som København er jordoverfladen lettere forurenet mange steder. Det siger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved:

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved: Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse ved: - Bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation - Tidligere konstaterede jordforureninger Januar 2008 Christianiaområdet Orienterende

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 indføres der nye regler på jordforureningsområdet. Der indføres et begreb, der kaldes områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at al jord i byzonen er

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af midlertidigt mellemdepot for jord på dele af matr. nr. 859 Horsens Markjord

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af midlertidigt mellemdepot for jord på dele af matr. nr. 859 Horsens Markjord Horsens Vand A/S Grønlandsvej 5 8700 Horsens mail@horsensvand.dk Teknik og Miljø Miljø Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskom.dk KS: SPE Sagsnr: 2012-003157 Tilladelse

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON 2 Endelig 12.11.2008 CaK/LST TBJ HaB 1 Version 2 29.10.2008 CaK/LST TBJ HaB Udgave

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

INCREMENTAL SAMPLING: EKSEMPLER. Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Rådgiver: NIRAS Laboratorium: Eurofins

INCREMENTAL SAMPLING: EKSEMPLER. Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Rådgiver: NIRAS Laboratorium: Eurofins INCREMENTAL SAMPLING: EKSEMPLER Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Rådgiver: NIRAS Laboratorium: Eurofins Fagsession 5: Prøvetagningsstrategi Vingsted 2013 ANALYSEBLANKET Hvad repræsenter

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere