Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9."

Transkript

1 Jr.nr. 206/4 Den DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. april Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 1,7162% i forhold til grundbeløb pr. 31. mar (Grundbeløb ganges med 1, for at finde aktuelle beløb.) Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelses graden. Løntabellen side 10, 11 og 12 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. På side 9 er løntabel beregnet til pædagogisk personale. Alle lærere og bhkl.ledere på basistrin 2 og 3 skal have OK08-tillæg på kr. årligt, mens lærer og bhkl.ledere på basistrin 1 skal have OK08-tillæg på kr. årligt i niveau. Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Evt. udbetaling af særlige feriedage, skal for leder, lærere og bhkl.ledere udbetales ved slutningen af skoleåret (= 31. juli). Deltidsansatte Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet. (Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad). For lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2013/14: Tabelløn gange årligt timetal incl. egentid divideret med 1.672,4 (Nettoårsnorm i 2013/14). Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af egentid og pension gældende for hele skoleåret. Se mere om beskæftigelsesgrad på side 6. I skoleårene 2013/14 og 2014/15 er antallet af arbejdsdage: 227, forudsat at ferien følger Undervisningsministeriets anbefaling. Næste løntabel udsendes med virkning fra 1. august 2014, hvor alle lærere og børnehaveklasseledere får et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (OK13-tillæg).

2 2 Beregning af beskæftigelsesgrad for ansatte, der kun er ansat en del af skoleåret I lønbrøkens tæller indgår skoletid opgjort konkret ifølge arbejdstidsplan og/eller lokalaftale. Lønbrøkens nævner beregnes som 7,4 timer gange samtlige mulige arbejdsdage i perioden*) minus en forholdsmæssig del**) af egentidsnormen på 400 t. for lærere og 300 t. for bhkl. ledere. Egentiden opgøres pr. arbejdsdag (skoledage, E-dage, pædagogiske dage og afspadseringsdage eller nul-dage ) i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage (227 i 13/14 forudsat at ferien følger UVMs anbefaling). (Download regnearket Aktplan.xls fra vores hjemmeside og kig på arket DAkt ) *)Dvs. alle hverdage (mandag til fredag), der ikke er søgnehelligdage eller afsat til ferie (de 5 uger). **) = antallet af arbejdsdage i perioden divideret med skoleårets samlede antal arbejdsdage. Månedlige tillæg for alle lærere, bhkl.ledere og skoleledere Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten 6)...108,35 kr. Månedlige tillæg for øvr. ansatte med mindst 40,54% beskæftigelse Gruppelivspræmie pr. 1. aug 2010 (Øvrige ansatte*) i TopDanmark)...130,00 kr. *) 'øvrige ansatte' omfatter ikke pædagogisk personale med pension i PBU Særlige månedlige tillæg til visse ansatte Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:...60,01 kr. Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen 22)...30,01 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 1 (x BG)...440,77 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 2-3 (x BG)...669,63 kr. Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef 1 ) ,94 kr. Flydende tillæg til spec.uv. af svært handikappede pr. 60 min. U-tid 2 ):..19,33 kr. (Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag 1) 1) Souscheftillæg er pensionsgivende uanset pensionsform 2) Det forudsættes at behovet pr. barn er mindst 12 lektioner a 45 min. pr. uge. Gælder også ekstra da. for 2-sprogede. Gives kun for timer, der er givet tilskud til fra SPSU. Undervisningstillæg se side 6. Taksterne pr. 1. april 2010, 2012 og 2013 for godtgørelser pr. time : Natpenge for tjeneste i tiden ,70 kr. Godtgørelse for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 04, grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl ,61 kr. Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer...6,70 kr. Godtgørelse for omlagt tjeneste...28,29 kr. Ovenstående godtgørelser beregnes for hver påbegyndt halve time Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. dag...62,27 kr. Natpenge og godtgørelser kan ved lokalaftale omregnes og udbetales som faste løntillæg!

3 3 Lønberegning for enkelte timer Lønnen for én enkelt arbejdstime beregnes som årslønnen divideret med bruttoårsnormen. Løn pr. arbejdstime = årsløn divideret med 1.924, se side 10. Lønudbetaling til skolens fastansatte lærere sker i henhold til aktivitetsplanen. For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Overtid lønnes med timeløn beregnet som vist ovenfor med et tillæg på 50%. Hvis der efter aktivitetsplanen er planlagt overtid, udbetales overarbejdet løbende. Aktivitetsplanen kan kun ændres fremadrettet, hvis forudsætningerne er ændret væsentligt. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen. Uv.timer udløser uv-tillæg. For plustidsbeskæftigede er det først overtid, når merbeskæftigelsen overstiger den aftalte forhøjede årsnorm. For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning for at få egentiden beregnet efter den endelige beskæftigelsesgrad, dog højest svarende til fuld tid. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres aktivitetsplanen fremadrettet for at få beregnet en ny BG. Alle timer for deltidsbeskæftigede, der ligger ud over den aftalte BG, medregnes i feriepengegrundlaget og pension til Lærernes Pension. ANDRE SATSER Dagpengesatser pr. 1. jan 2014 Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge: 815 kr. pr. dag Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge: 668 kr. pr. dag Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats Ved 1., 2. og 3. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.: 815 kr. pr. dag, forudsat dagpengeret og at beskæftigelseskrav om 74 løntimer inden for sidste 4 arbejdsuger er opfyldt. Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 674 af 3/7-09 ved betaling af 1., 2 og 3. ledighedsdags dagpenge. ATP til timelønnede: Arb.giverandel pr. time: 1,28 kr., arbejdstagerandel pr. time: 0,64 kr. ATP for alle fast månedslønnede: A-sats. Beskæftigelsesgrad A-sats Mindst 27/37 Mindre end 27/37 men ATP mindst 18/37 Mindre end 18/37 men mindst 9/37 Under 9/37 Beskæf.grad omregnet: 9/37 = 0,2432 Arb.givers andel: 180,00 120,00 60,00 0,00 18/37 = 0,4865 Ansattes andel: 90,00 60,00 30,00 0,00 27/37 = 0,7297 Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen 32) ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.

4 Km.satser for tjenesterejser, pr. 1. jan (Fællesoverenskomsten Bilag 1) Statens lave sats for kørsel i egen bil...2,10 kr. pr. km. Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)...3,73 kr. pr. km. Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten Bilag 1) For tjenesterejser i Danmark (pr. 1. jan ) ,00 kr. pr. døgn Fradrag for morgenmåltid (15% af dagpengebeløbet)... 59,70 kr. pr. måltid Fradrag for middagsmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,40 kr. pr. måltid Fradrag for aftenmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,40 kr. pr. måltid Døgnbeløb efter fradrag for måltider...99,50 kr. pr. døgn Timedagpenge pr. time... 16,58 kr. pr. time For tj.rejser i (de fleste) udlande efter fradrag for måltider (pr. 1. jan ) ,00 kr. pr. dag (Se i øvrigt Finansministeriets cir. af 30. juni 2000 og Satsreguleringscirkulæret af 20. dec. 2012) 4 Lønninger for timelønnede vikarer o.a. (Organisationsaftalen 33-36) Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Undervisningsopgaver 239,97-339,96 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 173,31-273,30 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Andre vikarer: Undervisningsopgaver 206,64-339,96 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 139,98-273,30 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning. Feriegodtgørelse på 12 1 / 2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto. Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer og refusionen fra Fordelingssekretariatet. Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen 17 og bilag 4) I løntabellerne er medtaget kolonner med pensionsgivende løn og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,30% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge og særlige feriedage heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter, kan beregnes ud fra kolonnen pensionsgivende løn.) Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på pension (gælder også timelønnede med fast ansættelsesforhold. Medlemmer af Efterlønskassen, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse, kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pen sionstilsvar til Efterlønskassen udgør 15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 6. For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende. Oversigt over cirkulærer udgivet vedrørende beregning af løn og tillæg mv. dato:.. om arbejdstid... for lærere, ledere og bhkl.ledere Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere Fællesoverenskomsten Sammenskrevet i Ansættelsesvilkår OK udgivet marts 2012 Fornyelse pr. 1. august 2013 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster

5 LØNTRIN pr. 1. august 2013 for lærere og børnehaveklasseledere Anciennitet 5 Lærere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. Børnehaveklasseledere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. 0 år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere Lærere og bhkl.ledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet, udgør en lukket gruppe, som skal have et trin 4-tillæg, (som evt. kan være på 0 kr.). INTERVALLØN MV. FOR LEDERE: 1. skoleleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2013 ( ) skoleleder indtil 99 elever skoleleder elever skoleleder 350 og derover kostafd.-intervaller Skoler med Grundbeløb april 2013 ( ) ovenstående intervalbund og -top forhøjes med bund top bund top intervaltillæg til leder indtil 24 kostelever intervaltillæg til leder kostelever intervaltillæg til leder over 59 kostelever viceleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2013 ( ) Viceleder indtil 349 elever Viceleder 350 og derover afd.leder-intervaller Alle skoler Grundbeløb april 2013 ( ) afdelingsleder alle afd.leder v. boafdeling alle Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det relevante interval. Lønaftale fremsendes til godkendelse hos FSL. Ministeriet har udsendt nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere. Se bemyndigelsesbrev fra UVM fra 20. juni 2004.

6 6 FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen 6 og bilag 3 A) Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering sker ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under anciennitetsgivende timetal enten ikke medregnes (før ) eller kun medregnes forholdsmæssigt (efter ) i lønancienniteten. Fuldt lønanciennitetsgivende (netto-)timetal er: 15/37 x 1.672,4 (2013/14) = 678 timer incl. egentid eller 15/37 x 1.272,4= 515,84 timer excl. egentid for lærere under 60 år. Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer (egentid + skoletid) divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2013/14 = 1.672,4. Tiden til ferie og søgnehelligdage i alt kan beregnes således: Beskæftigelsesgraden x (1.924 nettoårsnormen). Ved overgang fra stilling som bhkl.leder til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke! Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i Lærernes Pension Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den pågældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen. Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten foregår i et helt skoleår. (Timelønnede, uanset om de er beskæftiget mere end 3 mdr., får ikke uv.tillæg.) Ved stillinger med kombination af lærerog børne have klasselederarbejde skal der udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg. hovedbeskæftigelsen. Lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen (eller P25) får ikke pension af uv.tillæg! Se dog supplerende pension næste side. Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i kl. får min. 66,65 kr. i undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Organisationsaftalen Bilag 1 pkt. 2. Del-aktivitetsplan og arbejdstidsopgørelse Når en lærer tiltræder i løbet af skoleåret, når en lærer får væsentlige ændringer i beskæftigelsen, eller er ansat en periode mindre end et helt skoleår, skal der udarbejdes en aktivitetsplan som kun dækker perioden. I Skoleårets planlægning, vejledning og skemaer kan man på siderne 38 og 39 se eksempel på et sådant skema. Ved fratræden skal arbejdstiden opgøres. En beskrivelse af fremgangsmåden fremgår af Skoleårets planlægning side 40 og 41. (Se i øvrigt regnearket Aktplan.xls, som kan downloades fra vores hjemmeside, specielt arket DAkt.)

7 7 SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 4) Ved skoler med mindst 35 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder, en lærer eller en bhkl.leder. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen. Skolen bestemmer selv, når elevtaller er på mindst 65, om den vil have ansat en viceleder, eller om souscheffunktionen skal varetages af en lærer eller bhkl.leder. Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag 6) Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 43,99 kr. for hver deltagende lærerstuderende. Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold: ,84 kr. Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid (1 lektion = 45 min.!)...461,71 kr. Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende...230,84 kr. Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen mellem lærerens sædvanlige timeløn og 230,84 kr. Se nærmere om honorering af ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktik i Ansættelsesvilkår OK side 82 ff. Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr ) Opmærksomheden henledes på, at ansatte i lukkede grupper med pension i Efterlønskassen/P25 med skyggeforløb skal have supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl.ledere: skalatrin 33. For ansatte på intervalløn kan der være forskellige skalatrin. For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat kun skulle indbetales med 17,3%, hvis supplerende pension måtte være aftalt for lærere og bhkl.ledere. Seniorbonus er udfaset pr. 31. dec Lønberegningsregneark til såvel lærere, ledere, bh.kl.ledere samt øvrige kan downloades fra Gå ind under "administration" og vælg fra fillisten. I lønberegningsarket for lærere, ledere, bhkl.ledere ligger også et ark til beregning af trin 4-tillæg som benyttes til de lærere og bhkl.ledere, som pr. 1. april 2013 havde opnået 12 års lønanciennitet.

8 8 De forskellige faste løndele for lærere og bhkl.ledere: pensionsgivende 1) afhængig af BG reguleret kommentar 1. Basisløn x x x Basistrin Områdetillæg x Kun i stedtillægsområde Udligningstillæg x x x 4. Kvalifikationstillæg x (x) x 5. Funktionstillæg x (x) x 6. Undervisningstillæg x x 7. Trin 4-tillæg x x x Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug Varige eller midlertidige decentralt aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er nummererede i skolens lønprotokol. Evt. afhængig af BG. Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis. Særligt udligningstillæg til ansatte med 12 års anciennitet pr. 1/ OK08-tillæg x x Særligt tillæg givet 1. april Ulempegodtgørelse x To takster for over eller under 50% beskæftigelsesgrad. 10. Lokalaftalt ulempegodtg. (x) 2) (x) 2) Aftalt i skolens lokalaftale for arbejdstid. Afløser natpenge mv. 11. Gruppeliv 12. Souscheftillæg x x Obligatorisk for lærere og bhkl.- ledere uanset beskæftigelsesgrad. Pensionsgivende uanset pensionsform. 1) For lærere og bhkl.ledere med tjenestemandspension er de pensionsgivende løndele ikke nødvendigvis pensionsgivende, bortset fra souscheftillæg. Der kan dog være aftalt supplerende pension. 2) Lokalaftalt tillæg til afløsning af arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, kan være aftalt afhængig af beskæftigelsesgrad og kan være aftalt reguleret med procentreguleringen. Engangsløndele: Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned: Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede. Resultatlønstillæg Km.godtgørelse Timedagpenge Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, såkaldte natpenge (Hvis ikke de er afløst af et fast tillæg) Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning) Jubilæumsgratiale Praktikvederlag Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag M.fl.

9 LØNTABEL for pæd. personale ved friskoler med overenskomst med BUPL 9 1,7162% Månedslønninger pr. 1. april 2013, for pædagogisk personale ved friskoler Skalatrin II III IV V VI Pensionsg. løn 14,3% pension 15,8% pension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Timelønnede (under 3 måneders beskæftigelse og tilkaldevikarer) ikke pædagoguddannede 139,35 pædagoguddannede 186,14 Timelønnede ungarbejdere II III IV V VI 16-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 79,42 81,07 82,22 83,87 85,01 17-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 89,04 90,90 92,18 94,04 95,32 ATP ATP følger A-satserne se side 3 Særlige tillæg Tillæg for pædagogiske støtteforanstaltninger mv. aftales lokalt Puljepenge pr. time 60,00 TR-tillæg pr. md. 549,27 Tillæg til praktikansvarlig pr. md. (Praktikanters løn: se bilag i overenskomst) 678,11 Godtgørelser (timetillæg ydes med halvdelen for hver påbegyndt halve time) Tillæg pr. time for omlagt tjeneste 28,29 Tillæg for delt tjeneste pr. gang 40,61 Tillæg for tredelt tjeneste pr. gang 62,27 Natpenge for tjeneste i tiden ,70 Tillæg pr. time for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl ,61 Weekendtaksten gælder også for helligdage og 5. juni efter kl. 12 og 24. dec. efter kl. 14. Ovenstående godtgørelser kan ved lokal aftale konverteres til faste månedlige ulempetillæg Lønforløb for afdelingsledere: (oprykning efter 4 års lederanciennitet) Ordninger under 30 børn: skalatrin 39 og 41 Ordninger med børn: skalatrin 39, 41 og 43 Ordninger med 150 børn og derover: skalatrin 47 Lønforløb for øvrigt pædagogisk personale: (oprykning efter 2 års anciennitet) Tidsbegr. ikke udd. jf. aftalen 2, stk.3 aflønnes efter skalatrin 14 Uddannede pædagoger: skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36 Anderledes pæd. uddannede: skalatrin 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 (Lukket gruppe) Ikke pæd. uddannede: skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19 Ikke pæd. udd. med PGU eller PAU: skalatrin 20, 21, 24, 25 og 27 Lønforløb for ordninger uden daglig ledelse (oprykning efter 2 års anciennitet) Kan kun benyttes ved ordninger med højst 30 i børnetal! Pædagoguddannede: + 2 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Ikke pædagoguddannede, herunder med PGU/PAU: + 6 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Fuld anciennitet opnås ved en beskæftigelsesgrad på 15/37 = 0,4054 og derover Ved beskæftigelsesgrader under 0,4054 beregnes ancienniteten forholdsmæssigt Ved kombinationsbeskæftigelse sammenlægges beskæftigelsesgraderne FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

10 LØNTABEL 10 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Timelønninger pr. 1. april 2014, statens takster Basistrin Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- Skalatrin II III IV V VI giv. løn Læ1 147,87 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 147,87 Læ2 157,57 + 1,72 + 2,96 + 4,68 + 5,93 157,57 Læ3 172,19 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 172,19 Læ4 185,77 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 185,77 Bh1 140,94 + 2,34 + 3,90 + 6,24 + 7,80 140,94 Bh2 147,87 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 147,87 Bh3 153,48 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 153,48 Bh4 163,39 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 163, ,71 99,53 100,79 102,61 103,88 90, ,21 101,07 102,37 104,23 105,53 92, ,75 102,66 103,99 105,90 107,22 93, ,33 104,29 105,65 107,61 108,96 95, ,96 105,97 107,36 109,37 110,75 96, ,63 107,69 109,11 111,17 112,60 98, ,35 109,46 110,92 113,03 114,48 99, ,12 111,28 112,77 114,93 116,43 101, ,93 113,14 114,68 116,89 118,42 103, ,79 115,06 116,63 118,90 120,47 105, ,26 116,59 118,20 120,53 122,14 106, ,23 118,62 120,27 122,65 124,30 108, ,25 120,70 122,39 124,83 126,53 110, ,33 122,84 124,57 127,08 128,81 112, ,47 125,03 126,81 129,38 131,16 114, ,10 126,74 128,56 131,19 133,02 116, ,35 129,06 130,93 133,63 135,50 118, ,67 131,44 133,36 136,13 138,04 120, ,40 133,24 135,21 138,05 140,01 123, ,20 135,11 137,12 140,04 142,05 125, ,38 137,37 139,44 142,42 144,49 127, ,41 139,40 141,47 144,45 146,52 130, ,58 141,49 143,50 146,40 148,41 132, ,82 143,65 145,60 148,42 150,38 134, ,11 145,85 147,74 150,47 152,37 137, ,45 148,09 149,92 152,56 154,39 139, ,85 150,38 152,14 154,68 156,44 142, ,29 152,72 154,41 156,84 158,52 145, ,79 155,11 156,71 159,03 160,63 147, ,35 157,54 159,06 161,25 162,77 150, ,96 160,03 161,45 163,52 164,95 153, ,64 162,56 163,89 165,82 167,15 156, ,37 165,14 166,37 168,15 169,38 159, ,16 167,78 168,90 170,52 171,64 162, ,01 170,47 171,48 172,93 173,94 165, ,93 173,21 174,10 175,38 176,26 169, ,91 176,01 176,76 177,86 178,62 172, ,06 178,98 179,61 180,53 181,16 176, ,24 181,94 182,43 183,14 183,63 179, ,49 184,97 185,30 185,79 186,12 183, ,81 188,05 188,23 188,47 188,64 187, ,20 191,20 191,20 191,20 191,20 191, ,44 195,44 195,44 195,44 195,44 195, ,80 199,80 199,80 199,80 199,80 199, ,29 204,29 204,29 204,29 204,29 204, ,89 208,89 208,89 208,89 208,89 208, ,48 218,48 218,48 218,48 218,48 218, ,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233, ,42 249,42 249,42 249,42 249,42 249, ,49 275,49 275,49 275,49 275,49 275, ,45 313,45 313,45 313,45 313,45 313,46 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

11 LØNTABEL 11 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Årslønninger pr. 1. april 2014, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , ,76 Læ , ,34 Læ , ,67 Læ , ,33 Bh , ,13 Bh , ,76 Bh , ,13 Bh , ,95 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen Gl. skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin Nyt skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , lærere , lærere, ny skyggef , lærere, gl. skyggef , lærere, ny skyggef , lærere , lærere/ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

12 LØNTABEL 12 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Månedslønninger pr. 1. april 2014, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , , , , , , ,32 Læ , , , , , , , ,70 Læ , , , , , , , ,06 Læ , , , , , , , ,20 Bh , , , , , , , ,18 Bh , , , , , , , ,32 Bh , , , , , , , ,10 Bh , , , , , , , ,32 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , , , , , , , , , , , ,75 Gl. skyggeforløb (læ.) , , , , , ,33 omklass. pr. aug , , , , , ,42 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,42 skalatrin , , , , , ,00 skalatrin , , , , , ,08 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,50 skalatrin , , , , , ,25 skalatrin , , , , , , , , , , , ,08 Nyt skyggeforløb (læ.) , , , , , ,67 omklass. pr. aug , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,67 skalatrin , , , , , ,92 skalatrin , , , , , ,42 skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 bhkl.ledere 3.490, , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.556, , , , , , ,42 bhkl.ledere 3.624, , , , , , ,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.765, , , , , , ,58 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , , , , , , , ,42 lærere 3.990, , , , , , ,67 lærere, ny skyggef , , , , , , ,67 lærere, gl. skyggef , , , , , , ,17 lærere, ny skyggef , , , , , , , , , , , , ,25 lærere 4.412, , , , , , , , , , , , ,50 lærere/ledere 4.598, , , , , , ,08 ledere 4.700, , , , , , ,25 ledere 4.805, , , , , , ,83 ledere 4.913, , , , , , ,17 ledere 5.023, , , , , , ,08 ledere 5.254, , , , , , ,92 ledere 5.607, , , , , , ,83 ledere 5.998, , , , , , , , , , , , ,33 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 3. januar 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. april 2016 til 31. marts 2017 Version: 1. april 2016 Lilleskolerne Denne version af løntabellen er udgivet af Private Gymnasier Foreningen

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 5. januar 2017 Foreningen af Kristne Friskoler Denne version er udgivet af: Deutsche Schul- und

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Udgivet d. 8. marts 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und Sprachverein Danmarks Private Skoler Dansk Friskoleforening

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende for perioden: 1.april 2017 til 30. november 2017 Udgivet d. 8. juni 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul-

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2017 Pr. 30. april 2017 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2017 Frist for ajourføring: 15. maj 2017 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007 Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen I dette hæfte findes lønninger efter statens tjenestemandslønsystem. Der er også udarbejdet

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten Til alle frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning - OK 2011 - frie

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

Basisløntrin 1-7. Basisløntrinnene er 1-årige. Fastansat

Basisløntrin 1-7. Basisløntrinnene er 1-årige. Fastansat Løntabeller 1. april 2017 Lærerløn Lærere aflønnes på basisløntrin 1-7 eller basisløntrin 2-8. Basisløntrin 1-7 gælder for undervisning på EUD/HG. Basisløntrin 2-8 gælder, hvis der undervises i mindst

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kommuner Lønninger 1. april 2009

Kommuner Lønninger 1. april 2009 Kommuner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i kommuner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere