Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9."

Transkript

1 Jr.nr. 206/4 Den DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. april Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 1,7162% i forhold til grundbeløb pr. 31. mar (Grundbeløb ganges med 1, for at finde aktuelle beløb.) Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelses graden. Løntabellen side 10, 11 og 12 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. På side 9 er løntabel beregnet til pædagogisk personale. Alle lærere og bhkl.ledere på basistrin 2 og 3 skal have OK08-tillæg på kr. årligt, mens lærer og bhkl.ledere på basistrin 1 skal have OK08-tillæg på kr. årligt i niveau. Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Evt. udbetaling af særlige feriedage, skal for leder, lærere og bhkl.ledere udbetales ved slutningen af skoleåret (= 31. juli). Deltidsansatte Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet. (Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad). For lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2013/14: Tabelløn gange årligt timetal incl. egentid divideret med 1.672,4 (Nettoårsnorm i 2013/14). Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af egentid og pension gældende for hele skoleåret. Se mere om beskæftigelsesgrad på side 6. I skoleårene 2013/14 og 2014/15 er antallet af arbejdsdage: 227, forudsat at ferien følger Undervisningsministeriets anbefaling. Næste løntabel udsendes med virkning fra 1. august 2014, hvor alle lærere og børnehaveklasseledere får et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (OK13-tillæg).

2 2 Beregning af beskæftigelsesgrad for ansatte, der kun er ansat en del af skoleåret I lønbrøkens tæller indgår skoletid opgjort konkret ifølge arbejdstidsplan og/eller lokalaftale. Lønbrøkens nævner beregnes som 7,4 timer gange samtlige mulige arbejdsdage i perioden*) minus en forholdsmæssig del**) af egentidsnormen på 400 t. for lærere og 300 t. for bhkl. ledere. Egentiden opgøres pr. arbejdsdag (skoledage, E-dage, pædagogiske dage og afspadseringsdage eller nul-dage ) i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage (227 i 13/14 forudsat at ferien følger UVMs anbefaling). (Download regnearket Aktplan.xls fra vores hjemmeside og kig på arket DAkt ) *)Dvs. alle hverdage (mandag til fredag), der ikke er søgnehelligdage eller afsat til ferie (de 5 uger). **) = antallet af arbejdsdage i perioden divideret med skoleårets samlede antal arbejdsdage. Månedlige tillæg for alle lærere, bhkl.ledere og skoleledere Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten 6)...108,35 kr. Månedlige tillæg for øvr. ansatte med mindst 40,54% beskæftigelse Gruppelivspræmie pr. 1. aug 2010 (Øvrige ansatte*) i TopDanmark)...130,00 kr. *) 'øvrige ansatte' omfatter ikke pædagogisk personale med pension i PBU Særlige månedlige tillæg til visse ansatte Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:...60,01 kr. Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen 22)...30,01 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 1 (x BG)...440,77 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 2-3 (x BG)...669,63 kr. Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef 1 ) ,94 kr. Flydende tillæg til spec.uv. af svært handikappede pr. 60 min. U-tid 2 ):..19,33 kr. (Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag 1) 1) Souscheftillæg er pensionsgivende uanset pensionsform 2) Det forudsættes at behovet pr. barn er mindst 12 lektioner a 45 min. pr. uge. Gælder også ekstra da. for 2-sprogede. Gives kun for timer, der er givet tilskud til fra SPSU. Undervisningstillæg se side 6. Taksterne pr. 1. april 2010, 2012 og 2013 for godtgørelser pr. time : Natpenge for tjeneste i tiden ,70 kr. Godtgørelse for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 04, grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl ,61 kr. Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer...6,70 kr. Godtgørelse for omlagt tjeneste...28,29 kr. Ovenstående godtgørelser beregnes for hver påbegyndt halve time Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. dag...62,27 kr. Natpenge og godtgørelser kan ved lokalaftale omregnes og udbetales som faste løntillæg!

3 3 Lønberegning for enkelte timer Lønnen for én enkelt arbejdstime beregnes som årslønnen divideret med bruttoårsnormen. Løn pr. arbejdstime = årsløn divideret med 1.924, se side 10. Lønudbetaling til skolens fastansatte lærere sker i henhold til aktivitetsplanen. For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Overtid lønnes med timeløn beregnet som vist ovenfor med et tillæg på 50%. Hvis der efter aktivitetsplanen er planlagt overtid, udbetales overarbejdet løbende. Aktivitetsplanen kan kun ændres fremadrettet, hvis forudsætningerne er ændret væsentligt. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen. Uv.timer udløser uv-tillæg. For plustidsbeskæftigede er det først overtid, når merbeskæftigelsen overstiger den aftalte forhøjede årsnorm. For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning for at få egentiden beregnet efter den endelige beskæftigelsesgrad, dog højest svarende til fuld tid. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres aktivitetsplanen fremadrettet for at få beregnet en ny BG. Alle timer for deltidsbeskæftigede, der ligger ud over den aftalte BG, medregnes i feriepengegrundlaget og pension til Lærernes Pension. ANDRE SATSER Dagpengesatser pr. 1. jan 2014 Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge: 815 kr. pr. dag Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge: 668 kr. pr. dag Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats Ved 1., 2. og 3. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.: 815 kr. pr. dag, forudsat dagpengeret og at beskæftigelseskrav om 74 løntimer inden for sidste 4 arbejdsuger er opfyldt. Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 674 af 3/7-09 ved betaling af 1., 2 og 3. ledighedsdags dagpenge. ATP til timelønnede: Arb.giverandel pr. time: 1,28 kr., arbejdstagerandel pr. time: 0,64 kr. ATP for alle fast månedslønnede: A-sats. Beskæftigelsesgrad A-sats Mindst 27/37 Mindre end 27/37 men ATP mindst 18/37 Mindre end 18/37 men mindst 9/37 Under 9/37 Beskæf.grad omregnet: 9/37 = 0,2432 Arb.givers andel: 180,00 120,00 60,00 0,00 18/37 = 0,4865 Ansattes andel: 90,00 60,00 30,00 0,00 27/37 = 0,7297 Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen 32) ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.

4 Km.satser for tjenesterejser, pr. 1. jan (Fællesoverenskomsten Bilag 1) Statens lave sats for kørsel i egen bil...2,10 kr. pr. km. Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)...3,73 kr. pr. km. Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten Bilag 1) For tjenesterejser i Danmark (pr. 1. jan ) ,00 kr. pr. døgn Fradrag for morgenmåltid (15% af dagpengebeløbet)... 59,70 kr. pr. måltid Fradrag for middagsmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,40 kr. pr. måltid Fradrag for aftenmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,40 kr. pr. måltid Døgnbeløb efter fradrag for måltider...99,50 kr. pr. døgn Timedagpenge pr. time... 16,58 kr. pr. time For tj.rejser i (de fleste) udlande efter fradrag for måltider (pr. 1. jan ) ,00 kr. pr. dag (Se i øvrigt Finansministeriets cir. af 30. juni 2000 og Satsreguleringscirkulæret af 20. dec. 2012) 4 Lønninger for timelønnede vikarer o.a. (Organisationsaftalen 33-36) Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Undervisningsopgaver 239,97-339,96 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 173,31-273,30 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Andre vikarer: Undervisningsopgaver 206,64-339,96 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 139,98-273,30 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning. Feriegodtgørelse på 12 1 / 2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto. Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer og refusionen fra Fordelingssekretariatet. Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen 17 og bilag 4) I løntabellerne er medtaget kolonner med pensionsgivende løn og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,30% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge og særlige feriedage heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter, kan beregnes ud fra kolonnen pensionsgivende løn.) Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på pension (gælder også timelønnede med fast ansættelsesforhold. Medlemmer af Efterlønskassen, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse, kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pen sionstilsvar til Efterlønskassen udgør 15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 6. For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende. Oversigt over cirkulærer udgivet vedrørende beregning af løn og tillæg mv. dato:.. om arbejdstid... for lærere, ledere og bhkl.ledere Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere Fællesoverenskomsten Sammenskrevet i Ansættelsesvilkår OK udgivet marts 2012 Fornyelse pr. 1. august 2013 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster

5 LØNTRIN pr. 1. august 2013 for lærere og børnehaveklasseledere Anciennitet 5 Lærere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. Børnehaveklasseledere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. 0 år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere Lærere og bhkl.ledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet, udgør en lukket gruppe, som skal have et trin 4-tillæg, (som evt. kan være på 0 kr.). INTERVALLØN MV. FOR LEDERE: 1. skoleleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2013 ( ) skoleleder indtil 99 elever skoleleder elever skoleleder 350 og derover kostafd.-intervaller Skoler med Grundbeløb april 2013 ( ) ovenstående intervalbund og -top forhøjes med bund top bund top intervaltillæg til leder indtil 24 kostelever intervaltillæg til leder kostelever intervaltillæg til leder over 59 kostelever viceleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2013 ( ) Viceleder indtil 349 elever Viceleder 350 og derover afd.leder-intervaller Alle skoler Grundbeløb april 2013 ( ) afdelingsleder alle afd.leder v. boafdeling alle Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det relevante interval. Lønaftale fremsendes til godkendelse hos FSL. Ministeriet har udsendt nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere. Se bemyndigelsesbrev fra UVM fra 20. juni 2004.

6 6 FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen 6 og bilag 3 A) Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering sker ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under anciennitetsgivende timetal enten ikke medregnes (før ) eller kun medregnes forholdsmæssigt (efter ) i lønancienniteten. Fuldt lønanciennitetsgivende (netto-)timetal er: 15/37 x 1.672,4 (2013/14) = 678 timer incl. egentid eller 15/37 x 1.272,4= 515,84 timer excl. egentid for lærere under 60 år. Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer (egentid + skoletid) divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2013/14 = 1.672,4. Tiden til ferie og søgnehelligdage i alt kan beregnes således: Beskæftigelsesgraden x (1.924 nettoårsnormen). Ved overgang fra stilling som bhkl.leder til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke! Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i Lærernes Pension Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den pågældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen. Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten foregår i et helt skoleår. (Timelønnede, uanset om de er beskæftiget mere end 3 mdr., får ikke uv.tillæg.) Ved stillinger med kombination af lærerog børne have klasselederarbejde skal der udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg. hovedbeskæftigelsen. Lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen (eller P25) får ikke pension af uv.tillæg! Se dog supplerende pension næste side. Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i kl. får min. 66,65 kr. i undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Organisationsaftalen Bilag 1 pkt. 2. Del-aktivitetsplan og arbejdstidsopgørelse Når en lærer tiltræder i løbet af skoleåret, når en lærer får væsentlige ændringer i beskæftigelsen, eller er ansat en periode mindre end et helt skoleår, skal der udarbejdes en aktivitetsplan som kun dækker perioden. I Skoleårets planlægning, vejledning og skemaer kan man på siderne 38 og 39 se eksempel på et sådant skema. Ved fratræden skal arbejdstiden opgøres. En beskrivelse af fremgangsmåden fremgår af Skoleårets planlægning side 40 og 41. (Se i øvrigt regnearket Aktplan.xls, som kan downloades fra vores hjemmeside, specielt arket DAkt.)

7 7 SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 4) Ved skoler med mindst 35 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder, en lærer eller en bhkl.leder. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen. Skolen bestemmer selv, når elevtaller er på mindst 65, om den vil have ansat en viceleder, eller om souscheffunktionen skal varetages af en lærer eller bhkl.leder. Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag 6) Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 43,99 kr. for hver deltagende lærerstuderende. Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold: ,84 kr. Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid (1 lektion = 45 min.!)...461,71 kr. Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende...230,84 kr. Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen mellem lærerens sædvanlige timeløn og 230,84 kr. Se nærmere om honorering af ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktik i Ansættelsesvilkår OK side 82 ff. Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr ) Opmærksomheden henledes på, at ansatte i lukkede grupper med pension i Efterlønskassen/P25 med skyggeforløb skal have supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl.ledere: skalatrin 33. For ansatte på intervalløn kan der være forskellige skalatrin. For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat kun skulle indbetales med 17,3%, hvis supplerende pension måtte være aftalt for lærere og bhkl.ledere. Seniorbonus er udfaset pr. 31. dec Lønberegningsregneark til såvel lærere, ledere, bh.kl.ledere samt øvrige kan downloades fra Gå ind under "administration" og vælg fra fillisten. I lønberegningsarket for lærere, ledere, bhkl.ledere ligger også et ark til beregning af trin 4-tillæg som benyttes til de lærere og bhkl.ledere, som pr. 1. april 2013 havde opnået 12 års lønanciennitet.

8 8 De forskellige faste løndele for lærere og bhkl.ledere: pensionsgivende 1) afhængig af BG reguleret kommentar 1. Basisløn x x x Basistrin Områdetillæg x Kun i stedtillægsområde Udligningstillæg x x x 4. Kvalifikationstillæg x (x) x 5. Funktionstillæg x (x) x 6. Undervisningstillæg x x 7. Trin 4-tillæg x x x Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug Varige eller midlertidige decentralt aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er nummererede i skolens lønprotokol. Evt. afhængig af BG. Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis. Særligt udligningstillæg til ansatte med 12 års anciennitet pr. 1/ OK08-tillæg x x Særligt tillæg givet 1. april Ulempegodtgørelse x To takster for over eller under 50% beskæftigelsesgrad. 10. Lokalaftalt ulempegodtg. (x) 2) (x) 2) Aftalt i skolens lokalaftale for arbejdstid. Afløser natpenge mv. 11. Gruppeliv 12. Souscheftillæg x x Obligatorisk for lærere og bhkl.- ledere uanset beskæftigelsesgrad. Pensionsgivende uanset pensionsform. 1) For lærere og bhkl.ledere med tjenestemandspension er de pensionsgivende løndele ikke nødvendigvis pensionsgivende, bortset fra souscheftillæg. Der kan dog være aftalt supplerende pension. 2) Lokalaftalt tillæg til afløsning af arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, kan være aftalt afhængig af beskæftigelsesgrad og kan være aftalt reguleret med procentreguleringen. Engangsløndele: Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned: Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede. Resultatlønstillæg Km.godtgørelse Timedagpenge Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, såkaldte natpenge (Hvis ikke de er afløst af et fast tillæg) Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning) Jubilæumsgratiale Praktikvederlag Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag M.fl.

9 LØNTABEL for pæd. personale ved friskoler med overenskomst med BUPL 9 1,7162% Månedslønninger pr. 1. april 2013, for pædagogisk personale ved friskoler Skalatrin II III IV V VI Pensionsg. løn 14,3% pension 15,8% pension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Timelønnede (under 3 måneders beskæftigelse og tilkaldevikarer) ikke pædagoguddannede 139,35 pædagoguddannede 186,14 Timelønnede ungarbejdere II III IV V VI 16-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 79,42 81,07 82,22 83,87 85,01 17-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 89,04 90,90 92,18 94,04 95,32 ATP ATP følger A-satserne se side 3 Særlige tillæg Tillæg for pædagogiske støtteforanstaltninger mv. aftales lokalt Puljepenge pr. time 60,00 TR-tillæg pr. md. 549,27 Tillæg til praktikansvarlig pr. md. (Praktikanters løn: se bilag i overenskomst) 678,11 Godtgørelser (timetillæg ydes med halvdelen for hver påbegyndt halve time) Tillæg pr. time for omlagt tjeneste 28,29 Tillæg for delt tjeneste pr. gang 40,61 Tillæg for tredelt tjeneste pr. gang 62,27 Natpenge for tjeneste i tiden ,70 Tillæg pr. time for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl ,61 Weekendtaksten gælder også for helligdage og 5. juni efter kl. 12 og 24. dec. efter kl. 14. Ovenstående godtgørelser kan ved lokal aftale konverteres til faste månedlige ulempetillæg Lønforløb for afdelingsledere: (oprykning efter 4 års lederanciennitet) Ordninger under 30 børn: skalatrin 39 og 41 Ordninger med børn: skalatrin 39, 41 og 43 Ordninger med 150 børn og derover: skalatrin 47 Lønforløb for øvrigt pædagogisk personale: (oprykning efter 2 års anciennitet) Tidsbegr. ikke udd. jf. aftalen 2, stk.3 aflønnes efter skalatrin 14 Uddannede pædagoger: skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36 Anderledes pæd. uddannede: skalatrin 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 (Lukket gruppe) Ikke pæd. uddannede: skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19 Ikke pæd. udd. med PGU eller PAU: skalatrin 20, 21, 24, 25 og 27 Lønforløb for ordninger uden daglig ledelse (oprykning efter 2 års anciennitet) Kan kun benyttes ved ordninger med højst 30 i børnetal! Pædagoguddannede: + 2 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Ikke pædagoguddannede, herunder med PGU/PAU: + 6 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Fuld anciennitet opnås ved en beskæftigelsesgrad på 15/37 = 0,4054 og derover Ved beskæftigelsesgrader under 0,4054 beregnes ancienniteten forholdsmæssigt Ved kombinationsbeskæftigelse sammenlægges beskæftigelsesgraderne FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

10 LØNTABEL 10 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Timelønninger pr. 1. april 2014, statens takster Basistrin Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- Skalatrin II III IV V VI giv. løn Læ1 147,87 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 147,87 Læ2 157,57 + 1,72 + 2,96 + 4,68 + 5,93 157,57 Læ3 172,19 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 172,19 Læ4 185,77 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 185,77 Bh1 140,94 + 2,34 + 3,90 + 6,24 + 7,80 140,94 Bh2 147,87 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 147,87 Bh3 153,48 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 153,48 Bh4 163,39 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 163, ,71 99,53 100,79 102,61 103,88 90, ,21 101,07 102,37 104,23 105,53 92, ,75 102,66 103,99 105,90 107,22 93, ,33 104,29 105,65 107,61 108,96 95, ,96 105,97 107,36 109,37 110,75 96, ,63 107,69 109,11 111,17 112,60 98, ,35 109,46 110,92 113,03 114,48 99, ,12 111,28 112,77 114,93 116,43 101, ,93 113,14 114,68 116,89 118,42 103, ,79 115,06 116,63 118,90 120,47 105, ,26 116,59 118,20 120,53 122,14 106, ,23 118,62 120,27 122,65 124,30 108, ,25 120,70 122,39 124,83 126,53 110, ,33 122,84 124,57 127,08 128,81 112, ,47 125,03 126,81 129,38 131,16 114, ,10 126,74 128,56 131,19 133,02 116, ,35 129,06 130,93 133,63 135,50 118, ,67 131,44 133,36 136,13 138,04 120, ,40 133,24 135,21 138,05 140,01 123, ,20 135,11 137,12 140,04 142,05 125, ,38 137,37 139,44 142,42 144,49 127, ,41 139,40 141,47 144,45 146,52 130, ,58 141,49 143,50 146,40 148,41 132, ,82 143,65 145,60 148,42 150,38 134, ,11 145,85 147,74 150,47 152,37 137, ,45 148,09 149,92 152,56 154,39 139, ,85 150,38 152,14 154,68 156,44 142, ,29 152,72 154,41 156,84 158,52 145, ,79 155,11 156,71 159,03 160,63 147, ,35 157,54 159,06 161,25 162,77 150, ,96 160,03 161,45 163,52 164,95 153, ,64 162,56 163,89 165,82 167,15 156, ,37 165,14 166,37 168,15 169,38 159, ,16 167,78 168,90 170,52 171,64 162, ,01 170,47 171,48 172,93 173,94 165, ,93 173,21 174,10 175,38 176,26 169, ,91 176,01 176,76 177,86 178,62 172, ,06 178,98 179,61 180,53 181,16 176, ,24 181,94 182,43 183,14 183,63 179, ,49 184,97 185,30 185,79 186,12 183, ,81 188,05 188,23 188,47 188,64 187, ,20 191,20 191,20 191,20 191,20 191, ,44 195,44 195,44 195,44 195,44 195, ,80 199,80 199,80 199,80 199,80 199, ,29 204,29 204,29 204,29 204,29 204, ,89 208,89 208,89 208,89 208,89 208, ,48 218,48 218,48 218,48 218,48 218, ,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233, ,42 249,42 249,42 249,42 249,42 249, ,49 275,49 275,49 275,49 275,49 275, ,45 313,45 313,45 313,45 313,45 313,46 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

11 LØNTABEL 11 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Årslønninger pr. 1. april 2014, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , ,76 Læ , ,34 Læ , ,67 Læ , ,33 Bh , ,13 Bh , ,76 Bh , ,13 Bh , ,95 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen Gl. skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin Nyt skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , lærere , lærere, ny skyggef , lærere, gl. skyggef , lærere, ny skyggef , lærere , lærere/ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

12 LØNTABEL 12 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Månedslønninger pr. 1. april 2014, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , , , , , , ,32 Læ , , , , , , , ,70 Læ , , , , , , , ,06 Læ , , , , , , , ,20 Bh , , , , , , , ,18 Bh , , , , , , , ,32 Bh , , , , , , , ,10 Bh , , , , , , , ,32 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , , , , , , , , , , , ,75 Gl. skyggeforløb (læ.) , , , , , ,33 omklass. pr. aug , , , , , ,42 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,42 skalatrin , , , , , ,00 skalatrin , , , , , ,08 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,50 skalatrin , , , , , ,25 skalatrin , , , , , , , , , , , ,08 Nyt skyggeforløb (læ.) , , , , , ,67 omklass. pr. aug , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,67 skalatrin , , , , , ,92 skalatrin , , , , , ,42 skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 bhkl.ledere 3.490, , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.556, , , , , , ,42 bhkl.ledere 3.624, , , , , , ,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.765, , , , , , ,58 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , , , , , , , ,42 lærere 3.990, , , , , , ,67 lærere, ny skyggef , , , , , , ,67 lærere, gl. skyggef , , , , , , ,17 lærere, ny skyggef , , , , , , , , , , , , ,25 lærere 4.412, , , , , , , , , , , , ,50 lærere/ledere 4.598, , , , , , ,08 ledere 4.700, , , , , , ,25 ledere 4.805, , , , , , ,83 ledere 4.913, , , , , , ,17 ledere 5.023, , , , , , ,08 ledere 5.254, , , , , , ,92 ledere 5.607, , , , , , ,83 ledere 5.998, , , , , , , , , , , , ,33 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere