Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9."

Transkript

1 Jr.nr. 206/4 Den DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. april Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 1,7162% i forhold til grundbeløb pr. 31. mar (Grundbeløb ganges med 1, for at finde aktuelle beløb.) Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelses graden. Løntabellen side 10, 11 og 12 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. På side 9 er løntabel beregnet til pædagogisk personale. Alle lærere og bhkl.ledere på basistrin 2 og 3 skal have OK08-tillæg på kr. årligt, mens lærer og bhkl.ledere på basistrin 1 skal have OK08-tillæg på kr. årligt i niveau. Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Evt. udbetaling af særlige feriedage, skal for leder, lærere og bhkl.ledere udbetales ved slutningen af skoleåret (= 31. juli). Deltidsansatte Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet. (Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad). For lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2013/14: Tabelløn gange årligt timetal incl. egentid divideret med 1.672,4 (Nettoårsnorm i 2013/14). Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af egentid og pension gældende for hele skoleåret. Se mere om beskæftigelsesgrad på side 6. I skoleårene 2013/14 og 2014/15 er antallet af arbejdsdage: 227, forudsat at ferien følger Undervisningsministeriets anbefaling. Næste løntabel udsendes med virkning fra 1. august 2014, hvor alle lærere og børnehaveklasseledere får et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (OK13-tillæg).

2 2 Beregning af beskæftigelsesgrad for ansatte, der kun er ansat en del af skoleåret I lønbrøkens tæller indgår skoletid opgjort konkret ifølge arbejdstidsplan og/eller lokalaftale. Lønbrøkens nævner beregnes som 7,4 timer gange samtlige mulige arbejdsdage i perioden*) minus en forholdsmæssig del**) af egentidsnormen på 400 t. for lærere og 300 t. for bhkl. ledere. Egentiden opgøres pr. arbejdsdag (skoledage, E-dage, pædagogiske dage og afspadseringsdage eller nul-dage ) i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage (227 i 13/14 forudsat at ferien følger UVMs anbefaling). (Download regnearket Aktplan.xls fra vores hjemmeside og kig på arket DAkt ) *)Dvs. alle hverdage (mandag til fredag), der ikke er søgnehelligdage eller afsat til ferie (de 5 uger). **) = antallet af arbejdsdage i perioden divideret med skoleårets samlede antal arbejdsdage. Månedlige tillæg for alle lærere, bhkl.ledere og skoleledere Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten 6)...108,35 kr. Månedlige tillæg for øvr. ansatte med mindst 40,54% beskæftigelse Gruppelivspræmie pr. 1. aug 2010 (Øvrige ansatte*) i TopDanmark)...130,00 kr. *) 'øvrige ansatte' omfatter ikke pædagogisk personale med pension i PBU Særlige månedlige tillæg til visse ansatte Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:...60,01 kr. Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen 22)...30,01 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 1 (x BG)...440,77 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 2-3 (x BG)...669,63 kr. Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef 1 ) ,94 kr. Flydende tillæg til spec.uv. af svært handikappede pr. 60 min. U-tid 2 ):..19,33 kr. (Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag 1) 1) Souscheftillæg er pensionsgivende uanset pensionsform 2) Det forudsættes at behovet pr. barn er mindst 12 lektioner a 45 min. pr. uge. Gælder også ekstra da. for 2-sprogede. Gives kun for timer, der er givet tilskud til fra SPSU. Undervisningstillæg se side 6. Taksterne pr. 1. april 2010, 2012 og 2013 for godtgørelser pr. time : Natpenge for tjeneste i tiden ,70 kr. Godtgørelse for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 04, grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl ,61 kr. Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer...6,70 kr. Godtgørelse for omlagt tjeneste...28,29 kr. Ovenstående godtgørelser beregnes for hver påbegyndt halve time Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. dag...62,27 kr. Natpenge og godtgørelser kan ved lokalaftale omregnes og udbetales som faste løntillæg!

3 3 Lønberegning for enkelte timer Lønnen for én enkelt arbejdstime beregnes som årslønnen divideret med bruttoårsnormen. Løn pr. arbejdstime = årsløn divideret med 1.924, se side 10. Lønudbetaling til skolens fastansatte lærere sker i henhold til aktivitetsplanen. For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Overtid lønnes med timeløn beregnet som vist ovenfor med et tillæg på 50%. Hvis der efter aktivitetsplanen er planlagt overtid, udbetales overarbejdet løbende. Aktivitetsplanen kan kun ændres fremadrettet, hvis forudsætningerne er ændret væsentligt. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen. Uv.timer udløser uv-tillæg. For plustidsbeskæftigede er det først overtid, når merbeskæftigelsen overstiger den aftalte forhøjede årsnorm. For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning for at få egentiden beregnet efter den endelige beskæftigelsesgrad, dog højest svarende til fuld tid. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres aktivitetsplanen fremadrettet for at få beregnet en ny BG. Alle timer for deltidsbeskæftigede, der ligger ud over den aftalte BG, medregnes i feriepengegrundlaget og pension til Lærernes Pension. ANDRE SATSER Dagpengesatser pr. 1. jan 2014 Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge: 815 kr. pr. dag Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge: 668 kr. pr. dag Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats Ved 1., 2. og 3. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.: 815 kr. pr. dag, forudsat dagpengeret og at beskæftigelseskrav om 74 løntimer inden for sidste 4 arbejdsuger er opfyldt. Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 674 af 3/7-09 ved betaling af 1., 2 og 3. ledighedsdags dagpenge. ATP til timelønnede: Arb.giverandel pr. time: 1,28 kr., arbejdstagerandel pr. time: 0,64 kr. ATP for alle fast månedslønnede: A-sats. Beskæftigelsesgrad A-sats Mindst 27/37 Mindre end 27/37 men ATP mindst 18/37 Mindre end 18/37 men mindst 9/37 Under 9/37 Beskæf.grad omregnet: 9/37 = 0,2432 Arb.givers andel: 180,00 120,00 60,00 0,00 18/37 = 0,4865 Ansattes andel: 90,00 60,00 30,00 0,00 27/37 = 0,7297 Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen 32) ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.

4 Km.satser for tjenesterejser, pr. 1. jan (Fællesoverenskomsten Bilag 1) Statens lave sats for kørsel i egen bil...2,10 kr. pr. km. Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)...3,73 kr. pr. km. Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten Bilag 1) For tjenesterejser i Danmark (pr. 1. jan ) ,00 kr. pr. døgn Fradrag for morgenmåltid (15% af dagpengebeløbet)... 59,70 kr. pr. måltid Fradrag for middagsmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,40 kr. pr. måltid Fradrag for aftenmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,40 kr. pr. måltid Døgnbeløb efter fradrag for måltider...99,50 kr. pr. døgn Timedagpenge pr. time... 16,58 kr. pr. time For tj.rejser i (de fleste) udlande efter fradrag for måltider (pr. 1. jan ) ,00 kr. pr. dag (Se i øvrigt Finansministeriets cir. af 30. juni 2000 og Satsreguleringscirkulæret af 20. dec. 2012) 4 Lønninger for timelønnede vikarer o.a. (Organisationsaftalen 33-36) Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Undervisningsopgaver 239,97-339,96 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 173,31-273,30 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Andre vikarer: Undervisningsopgaver 206,64-339,96 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 139,98-273,30 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning. Feriegodtgørelse på 12 1 / 2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto. Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer og refusionen fra Fordelingssekretariatet. Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen 17 og bilag 4) I løntabellerne er medtaget kolonner med pensionsgivende løn og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,30% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge og særlige feriedage heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter, kan beregnes ud fra kolonnen pensionsgivende løn.) Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på pension (gælder også timelønnede med fast ansættelsesforhold. Medlemmer af Efterlønskassen, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse, kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pen sionstilsvar til Efterlønskassen udgør 15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 6. For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende. Oversigt over cirkulærer udgivet vedrørende beregning af løn og tillæg mv. dato:.. om arbejdstid... for lærere, ledere og bhkl.ledere Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere Fællesoverenskomsten Sammenskrevet i Ansættelsesvilkår OK udgivet marts 2012 Fornyelse pr. 1. august 2013 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster

5 LØNTRIN pr. 1. august 2013 for lærere og børnehaveklasseledere Anciennitet 5 Lærere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. Børnehaveklasseledere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. 0 år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere Lærere og bhkl.ledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet, udgør en lukket gruppe, som skal have et trin 4-tillæg, (som evt. kan være på 0 kr.). INTERVALLØN MV. FOR LEDERE: 1. skoleleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2013 ( ) skoleleder indtil 99 elever skoleleder elever skoleleder 350 og derover kostafd.-intervaller Skoler med Grundbeløb april 2013 ( ) ovenstående intervalbund og -top forhøjes med bund top bund top intervaltillæg til leder indtil 24 kostelever intervaltillæg til leder kostelever intervaltillæg til leder over 59 kostelever viceleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2013 ( ) Viceleder indtil 349 elever Viceleder 350 og derover afd.leder-intervaller Alle skoler Grundbeløb april 2013 ( ) afdelingsleder alle afd.leder v. boafdeling alle Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det relevante interval. Lønaftale fremsendes til godkendelse hos FSL. Ministeriet har udsendt nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere. Se bemyndigelsesbrev fra UVM fra 20. juni 2004.

6 6 FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen 6 og bilag 3 A) Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering sker ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under anciennitetsgivende timetal enten ikke medregnes (før ) eller kun medregnes forholdsmæssigt (efter ) i lønancienniteten. Fuldt lønanciennitetsgivende (netto-)timetal er: 15/37 x 1.672,4 (2013/14) = 678 timer incl. egentid eller 15/37 x 1.272,4= 515,84 timer excl. egentid for lærere under 60 år. Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer (egentid + skoletid) divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2013/14 = 1.672,4. Tiden til ferie og søgnehelligdage i alt kan beregnes således: Beskæftigelsesgraden x (1.924 nettoårsnormen). Ved overgang fra stilling som bhkl.leder til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke! Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i Lærernes Pension Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den pågældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen. Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten foregår i et helt skoleår. (Timelønnede, uanset om de er beskæftiget mere end 3 mdr., får ikke uv.tillæg.) Ved stillinger med kombination af lærerog børne have klasselederarbejde skal der udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg. hovedbeskæftigelsen. Lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen (eller P25) får ikke pension af uv.tillæg! Se dog supplerende pension næste side. Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i kl. får min. 66,65 kr. i undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Organisationsaftalen Bilag 1 pkt. 2. Del-aktivitetsplan og arbejdstidsopgørelse Når en lærer tiltræder i løbet af skoleåret, når en lærer får væsentlige ændringer i beskæftigelsen, eller er ansat en periode mindre end et helt skoleår, skal der udarbejdes en aktivitetsplan som kun dækker perioden. I Skoleårets planlægning, vejledning og skemaer kan man på siderne 38 og 39 se eksempel på et sådant skema. Ved fratræden skal arbejdstiden opgøres. En beskrivelse af fremgangsmåden fremgår af Skoleårets planlægning side 40 og 41. (Se i øvrigt regnearket Aktplan.xls, som kan downloades fra vores hjemmeside, specielt arket DAkt.)

7 7 SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 4) Ved skoler med mindst 35 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder, en lærer eller en bhkl.leder. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen. Skolen bestemmer selv, når elevtaller er på mindst 65, om den vil have ansat en viceleder, eller om souscheffunktionen skal varetages af en lærer eller bhkl.leder. Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag 6) Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 43,99 kr. for hver deltagende lærerstuderende. Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold: ,84 kr. Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid (1 lektion = 45 min.!)...461,71 kr. Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende...230,84 kr. Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen mellem lærerens sædvanlige timeløn og 230,84 kr. Se nærmere om honorering af ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktik i Ansættelsesvilkår OK side 82 ff. Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr ) Opmærksomheden henledes på, at ansatte i lukkede grupper med pension i Efterlønskassen/P25 med skyggeforløb skal have supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl.ledere: skalatrin 33. For ansatte på intervalløn kan der være forskellige skalatrin. For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat kun skulle indbetales med 17,3%, hvis supplerende pension måtte være aftalt for lærere og bhkl.ledere. Seniorbonus er udfaset pr. 31. dec Lønberegningsregneark til såvel lærere, ledere, bh.kl.ledere samt øvrige kan downloades fra Gå ind under "administration" og vælg fra fillisten. I lønberegningsarket for lærere, ledere, bhkl.ledere ligger også et ark til beregning af trin 4-tillæg som benyttes til de lærere og bhkl.ledere, som pr. 1. april 2013 havde opnået 12 års lønanciennitet.

8 8 De forskellige faste løndele for lærere og bhkl.ledere: pensionsgivende 1) afhængig af BG reguleret kommentar 1. Basisløn x x x Basistrin Områdetillæg x Kun i stedtillægsområde Udligningstillæg x x x 4. Kvalifikationstillæg x (x) x 5. Funktionstillæg x (x) x 6. Undervisningstillæg x x 7. Trin 4-tillæg x x x Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug Varige eller midlertidige decentralt aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er nummererede i skolens lønprotokol. Evt. afhængig af BG. Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis. Særligt udligningstillæg til ansatte med 12 års anciennitet pr. 1/ OK08-tillæg x x Særligt tillæg givet 1. april Ulempegodtgørelse x To takster for over eller under 50% beskæftigelsesgrad. 10. Lokalaftalt ulempegodtg. (x) 2) (x) 2) Aftalt i skolens lokalaftale for arbejdstid. Afløser natpenge mv. 11. Gruppeliv 12. Souscheftillæg x x Obligatorisk for lærere og bhkl.- ledere uanset beskæftigelsesgrad. Pensionsgivende uanset pensionsform. 1) For lærere og bhkl.ledere med tjenestemandspension er de pensionsgivende løndele ikke nødvendigvis pensionsgivende, bortset fra souscheftillæg. Der kan dog være aftalt supplerende pension. 2) Lokalaftalt tillæg til afløsning af arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, kan være aftalt afhængig af beskæftigelsesgrad og kan være aftalt reguleret med procentreguleringen. Engangsløndele: Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned: Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede. Resultatlønstillæg Km.godtgørelse Timedagpenge Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, såkaldte natpenge (Hvis ikke de er afløst af et fast tillæg) Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning) Jubilæumsgratiale Praktikvederlag Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag M.fl.

9 LØNTABEL for pæd. personale ved friskoler med overenskomst med BUPL 9 1,7162% Månedslønninger pr. 1. april 2013, for pædagogisk personale ved friskoler Skalatrin II III IV V VI Pensionsg. løn 14,3% pension 15,8% pension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Timelønnede (under 3 måneders beskæftigelse og tilkaldevikarer) ikke pædagoguddannede 139,35 pædagoguddannede 186,14 Timelønnede ungarbejdere II III IV V VI 16-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 79,42 81,07 82,22 83,87 85,01 17-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 89,04 90,90 92,18 94,04 95,32 ATP ATP følger A-satserne se side 3 Særlige tillæg Tillæg for pædagogiske støtteforanstaltninger mv. aftales lokalt Puljepenge pr. time 60,00 TR-tillæg pr. md. 549,27 Tillæg til praktikansvarlig pr. md. (Praktikanters løn: se bilag i overenskomst) 678,11 Godtgørelser (timetillæg ydes med halvdelen for hver påbegyndt halve time) Tillæg pr. time for omlagt tjeneste 28,29 Tillæg for delt tjeneste pr. gang 40,61 Tillæg for tredelt tjeneste pr. gang 62,27 Natpenge for tjeneste i tiden ,70 Tillæg pr. time for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl ,61 Weekendtaksten gælder også for helligdage og 5. juni efter kl. 12 og 24. dec. efter kl. 14. Ovenstående godtgørelser kan ved lokal aftale konverteres til faste månedlige ulempetillæg Lønforløb for afdelingsledere: (oprykning efter 4 års lederanciennitet) Ordninger under 30 børn: skalatrin 39 og 41 Ordninger med børn: skalatrin 39, 41 og 43 Ordninger med 150 børn og derover: skalatrin 47 Lønforløb for øvrigt pædagogisk personale: (oprykning efter 2 års anciennitet) Tidsbegr. ikke udd. jf. aftalen 2, stk.3 aflønnes efter skalatrin 14 Uddannede pædagoger: skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36 Anderledes pæd. uddannede: skalatrin 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 (Lukket gruppe) Ikke pæd. uddannede: skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19 Ikke pæd. udd. med PGU eller PAU: skalatrin 20, 21, 24, 25 og 27 Lønforløb for ordninger uden daglig ledelse (oprykning efter 2 års anciennitet) Kan kun benyttes ved ordninger med højst 30 i børnetal! Pædagoguddannede: + 2 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Ikke pædagoguddannede, herunder med PGU/PAU: + 6 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Fuld anciennitet opnås ved en beskæftigelsesgrad på 15/37 = 0,4054 og derover Ved beskæftigelsesgrader under 0,4054 beregnes ancienniteten forholdsmæssigt Ved kombinationsbeskæftigelse sammenlægges beskæftigelsesgraderne FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

10 LØNTABEL 10 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Timelønninger pr. 1. april 2014, statens takster Basistrin Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- Skalatrin II III IV V VI giv. løn Læ1 147,87 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 147,87 Læ2 157,57 + 1,72 + 2,96 + 4,68 + 5,93 157,57 Læ3 172,19 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 172,19 Læ4 185,77 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 185,77 Bh1 140,94 + 2,34 + 3,90 + 6,24 + 7,80 140,94 Bh2 147,87 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 147,87 Bh3 153,48 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 153,48 Bh4 163,39 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 163, ,71 99,53 100,79 102,61 103,88 90, ,21 101,07 102,37 104,23 105,53 92, ,75 102,66 103,99 105,90 107,22 93, ,33 104,29 105,65 107,61 108,96 95, ,96 105,97 107,36 109,37 110,75 96, ,63 107,69 109,11 111,17 112,60 98, ,35 109,46 110,92 113,03 114,48 99, ,12 111,28 112,77 114,93 116,43 101, ,93 113,14 114,68 116,89 118,42 103, ,79 115,06 116,63 118,90 120,47 105, ,26 116,59 118,20 120,53 122,14 106, ,23 118,62 120,27 122,65 124,30 108, ,25 120,70 122,39 124,83 126,53 110, ,33 122,84 124,57 127,08 128,81 112, ,47 125,03 126,81 129,38 131,16 114, ,10 126,74 128,56 131,19 133,02 116, ,35 129,06 130,93 133,63 135,50 118, ,67 131,44 133,36 136,13 138,04 120, ,40 133,24 135,21 138,05 140,01 123, ,20 135,11 137,12 140,04 142,05 125, ,38 137,37 139,44 142,42 144,49 127, ,41 139,40 141,47 144,45 146,52 130, ,58 141,49 143,50 146,40 148,41 132, ,82 143,65 145,60 148,42 150,38 134, ,11 145,85 147,74 150,47 152,37 137, ,45 148,09 149,92 152,56 154,39 139, ,85 150,38 152,14 154,68 156,44 142, ,29 152,72 154,41 156,84 158,52 145, ,79 155,11 156,71 159,03 160,63 147, ,35 157,54 159,06 161,25 162,77 150, ,96 160,03 161,45 163,52 164,95 153, ,64 162,56 163,89 165,82 167,15 156, ,37 165,14 166,37 168,15 169,38 159, ,16 167,78 168,90 170,52 171,64 162, ,01 170,47 171,48 172,93 173,94 165, ,93 173,21 174,10 175,38 176,26 169, ,91 176,01 176,76 177,86 178,62 172, ,06 178,98 179,61 180,53 181,16 176, ,24 181,94 182,43 183,14 183,63 179, ,49 184,97 185,30 185,79 186,12 183, ,81 188,05 188,23 188,47 188,64 187, ,20 191,20 191,20 191,20 191,20 191, ,44 195,44 195,44 195,44 195,44 195, ,80 199,80 199,80 199,80 199,80 199, ,29 204,29 204,29 204,29 204,29 204, ,89 208,89 208,89 208,89 208,89 208, ,48 218,48 218,48 218,48 218,48 218, ,16 233,16 233,16 233,16 233,16 233, ,42 249,42 249,42 249,42 249,42 249, ,49 275,49 275,49 275,49 275,49 275, ,45 313,45 313,45 313,45 313,45 313,46 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

11 LØNTABEL 11 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Årslønninger pr. 1. april 2014, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , ,76 Læ , ,34 Læ , ,67 Læ , ,33 Bh , ,13 Bh , ,76 Bh , ,13 Bh , ,95 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen Gl. skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin Nyt skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , lærere , lærere, ny skyggef , lærere, gl. skyggef , lærere, ny skyggef , lærere , lærere/ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

12 LØNTABEL 12 (Prc.regulering = 1,017162) 1,7162% Månedslønninger pr. 1. april 2014, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , , , , , , ,32 Læ , , , , , , , ,70 Læ , , , , , , , ,06 Læ , , , , , , , ,20 Bh , , , , , , , ,18 Bh , , , , , , , ,32 Bh , , , , , , , ,10 Bh , , , , , , , ,32 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , , , , , , , , , , , ,75 Gl. skyggeforløb (læ.) , , , , , ,33 omklass. pr. aug , , , , , ,42 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,42 skalatrin , , , , , ,00 skalatrin , , , , , ,08 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,50 skalatrin , , , , , ,25 skalatrin , , , , , , , , , , , ,08 Nyt skyggeforløb (læ.) , , , , , ,67 omklass. pr. aug , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,67 skalatrin , , , , , ,92 skalatrin , , , , , ,42 skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 bhkl.ledere 3.490, , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.556, , , , , , ,42 bhkl.ledere 3.624, , , , , , ,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.765, , , , , , ,58 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , , , , , , , ,42 lærere 3.990, , , , , , ,67 lærere, ny skyggef , , , , , , ,67 lærere, gl. skyggef , , , , , , ,17 lærere, ny skyggef , , , , , , , , , , , , ,25 lærere 4.412, , , , , , , , , , , , ,50 lærere/ledere 4.598, , , , , , ,08 ledere 4.700, , , , , , ,25 ledere 4.805, , , , , , ,83 ledere 4.913, , , , , , ,17 ledere 5.023, , , , , , ,08 ledere 5.254, , , , , , ,92 ledere 5.607, , , , , , ,83 ledere 5.998, , , , , , , , , , , , ,33 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(11) juni 2009 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 033-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GEW side 2 Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48 Cir. om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere INDHOLD Aftale om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere Om arbejdstid mv. for ledere... 2 Om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere... 5 Bilag 1:

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2009 Cirkulære

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler overenskomsthåndbog ok 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere