Jr.nr. 206/4 Den Løbenr.:035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035"

Transkript

1 Jr.nr. 206/4 Den DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. april Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 31,0660% i forhold til grundbeløb pr. 1. okt (Grundbeløb ganges med 1, for at finde aktuelle beløb.) Der er altså ingen generel lønstigning pr. 1. april Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelses graden. Løntabellen side 10, 11 og 12 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. På side 9 er løntabel beregnet til pædagogisk personale. Alle lærere og bhkl.ledere på basistrin 2 og 3 med mindre end 12 års anciennitet skal have OK08-tillæg på kr. årligt, mens lærer og bhkl.ledere på basistrin 1 skal have OK08- tillæg på kr. årligt i 97-kr. OK08-tillæg, der beregnes for ansatte med under 12 års anciennitet, er ikke pensionsgivende. Der er med virkning fra april 2009 indført en garantilønsordning også kaldet et teknisk trin 4 for lærere og bhkl.ledere, der har opnået 12 års anciennitet. Stigningen på de kr. (OK08-tillæg) kan helt eller delvist være indeholdt i garantilønnen. Sker oprykning til 12 års anciennitet efter den 1. april 2009, bortfalder det hidtidige OK08-tillæg. Et evt. beregnet nyt OK08-tillæg bliver i modsætning til det oprindelige pensionsgivende. Fra 1. august 2008 er plustid indført som begreb. Bruttoårsnormen kan efter lokal aftale (mll. bestyrelsen og TR) og aftale med den enkelte forhøjes med indtil 260 timer (= 5 t. pr. uge i gnsn.). Alle arbejdstids- og løndele, der afhænger af beskæftigelsesgraden, forhøjes da forholdsmæssigt på tilsvarende måde, som de formindskes ved deltidsbeskæftigelse.. Evt. udbetaling af særlige feriedage, skal for leder, lærere og bhkl.ledere udbetales ved slutningen af skoleåret (= 31. juli). Deltidsansatte Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet. (Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad). For lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2010/11: Tabelløn gange årligt timetal incl. egentid divideret med 1.694,6 (Nettoårsnorm i 2010/11). Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af egentid og pension gældende for hele skoleåret. Se mere om beskæftigelsesgrad på side 6.

2 2 I skoleåret 2011/12 er nettoårsnormen: 1.687,2timer, antallet af arbejdsdage: 230, forudsat at ferien følger Undervisningsministeriets anbefaling. Beregning af beskæftigelsesgrad for ansatte, der kun er ansat en del af skoleåret I lønbrøkens tæller indgår skoletid opgjort konkret ifølge arbejdstidsplan og/eller lokalaftale. Lønbrøkens nævner beregnes som 7,4 timer gange samtlige mulige arbejdsdage i perioden*) minus en forholdsmæssig del**) af egentidsnormen på 400 t. for lærere og 300 t. for bhkl.ledere. Egentiden opgøres pr. arbejdsdag (skoledage, E-dage, pædagogiske dage og afspadseringsdage eller nul-dage ) i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage (229 i 10/11 forudsat at ferien følger UVMs anbefaling). (Download regnearket Aktplan.xls fra vores hjemmeside og kig på arket DAkt ) *)Dvs. alle hverdage (mandag til fredag), der ikke er søgnehelligdage eller afsat til ferie (de 5 uger). **) = antallet af arbejdsdage i perioden divideret med skoleårets samlede antal arbejdsdage. Månedlige tillæg for alle lærere, bhkl.ledere og skoleledere Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten 6)...108,35 kr. Månedlige tillæg for øvr. ansatte med mindst 40,54% beskæftigelse Gruppelivspræmie pr. 1. aug 2010 (Øvrige ansatte*) i TopDanmark)...130,00 kr. *) 'øvrige ansatte' omfatter ikke pædagogisk personale med pension i PBU Særlige månedlige tillæg til visse ansatte Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:...58,98 kr. Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen 22)...29,49 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 1 (x BG)...436,89 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 2-3 under 12 års anc.(x BG)..655,33 kr. Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef 1 ) ,56 kr. Flydende tillæg til spec.uv. af mindst 6 ugl. timer pr. 60 min. U-tid 2 ):...19,00 kr. (Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag 1) 1) Souscheftillæg er pensionsgivende uanset pensionsform 2) Bevillingsskrivelsen fra SU-styrelsen skal være påtegnet SH, gælder også ekstra da. for 2-sprogede Garantiløn se i øvrigt side 5 Mindste mdl. garantiløn til lærere m. 12 års anciennitet (x BG) ,33 kr. Mindste mdl. garantiløn til bhkl.ledere m. 12 års anciennitet (x BG) ,47 kr. Undervisningstillæg se side 5. Taksterne pr. 1. april 2010 og 2011 for godtgørelser pr. time : Natpenge for tjeneste i tiden excl. fortæring...22,32 kr. Natpenge for tjeneste i tiden incl. fortæring... 11,16 kr. Godtgørelse for tjeneste på lørdage efter kl. 14, mandage kl ,81 kr. Godtgørelse for tjeneste på søn- og helligdage fra kl , grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl ,92 kr. Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer...6,59 kr. Godtgørelse for indgreb i på forhånd fastlagte fridage...14,81 kr. Godtgørelse for omlagt tjeneste...26,21 kr. Ovenstående godtgørelser beregnes for hver påbegyndt halve time Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. dag...61,22 kr. Natpenge og godtgørelser kan ved lokalaftale omregnes og udbetales som faste løntillæg!

3 3 Lønberegning for enkelte timer Lønnen for én enkelt arbejdstime beregnes som årslønnen divideret med bruttoårsnormen. Løn pr. arbejdstime = årsløn divideret med 1.924, se side 10. Lønudbetaling til skolens fastansatte lærere sker i henhold til aktivitetsplanen. For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Overtid lønnes med timeløn beregnet som vist ovenfor med et tillæg på 50%. Hvis der efter aktivitetsplanen er planlagt overtid, udbetales overarbejdet løbende. Aktivitetsplanen kan kun ændres fremadrettet, hvis forudsætningerne er ændret væsentligt. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen. Uv.timer udløser uv-tillæg. For plustidsbeskæftigede er det først overtid, når merbeskæftigelsen overstiger den aftalte forhøjede årsnorm. For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning for at få egentiden beregnet efter den endelige beskæftigelsesgrad, dog højest svarende til fuld tid. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres aktivitetsplanen fremadrettet for at få beregnet en ny BG. Alle timer for deltidsbeskæftigede, der ligger ud over den aftalte BG, medregnes i feriepengegrundlaget og pension til Lærernes Pension. ANDRE SATSER Dagpengesatser pr. 1. jan 2011 Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge: 766 kr. pr. dag Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge: 628 kr. pr. dag Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats Ved 1., 2. og 3. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.: 766 kr. pr. dag, forudsat dagpengeret og at beskæftigelseskrav om 74 løntimer inden for sidste 4 arbejdsuger er opfyldt. Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 674 af 3/7-09 ved betaling af 1., 2 og 3. ledighedsdags dagpenge. ATP til timelønnede: Arb.giverandel pr. time: 1,28 kr., arbejdstagerandel pr. time: 0,64 kr. ATP for alle fast månedslønnede: A-sats. Beskæftigelsesgrad A-sats Mindst 27/37 Mindre end 27/37 men ATP mindst 18/37 Mindre end 18/37 men mindst 9/37 Under 9/37 Beskæf.grad omregnet: 9/37 = 0,2432 Arb.givers andel: 180,00 120,00 60,00 0,00 18/37 = 0,4865 Ansattes andel: 90,00 60,00 30,00 0,00 27/37 = 0,7297 Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen 32) ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2011) kr. ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2011) kr. ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2011) kr. Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.

4 Km.satser for tjenesterejser, pr.1. jan (Fællesoverenskomsten Bilag 1) Statens lave sats for kørsel i egen bil...2,00 kr. pr. km. Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)...3,67 kr. pr. km. Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten Bilag 1) For tjenesterejser i Danmark (pr. 1. jan og 2011) ,00 kr. pr. døgn Fradrag for morgenmåltid (15% af dagpengebeløbet)... 58,50 kr. pr. måltid Fradrag for middagsmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,00 kr. pr. måltid Fradrag for aftenmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,00 kr. pr. måltid Døgnbeløb efter fradrag for måltider...97,50 kr. pr. døgn Timedagpenge pr. time... 16,25 kr. pr. time For tj.rejser i (de fleste) udlande efter fradrag for måltider (pr. 1. jan. 10) ,75 kr. pr. dag (Se i øvrigt Finansministeriets cir. af 30. juni 2000 og Satsreguleringscirkulæret af 13. januar 2011) 4 Lønninger for timelønnede vikarer o.a. (Organisationsaftalen 33-36) Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Undervisningsopgaver 235,92-334,22 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 170,39-268,69 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Andre vikarer: Undervisningsopgaver 203,15-334,22 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 137,62-268,69 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning. Feriegodtgørelse på 12 1 / 2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto. Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer og refusionen fra Fordelingssekretariatet. Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen 17 og bilag 4) I løntabellerne er medtaget kolonner med pensionsgivende løn og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,30% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge og særlige feriedage heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter, kan beregnes ud fra kolonnen pensionsgivende løn.) Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på pension (gælder også timelønnede med fast ansættelsesforhold. Medlemmer af Efterlønskassen, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse, kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pen sionstilsvar til Efterlønskassen udgør 15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 6. For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende. Oversigt over cirkulærer udgivet vedrørende beregning af løn og tillæg mv. dato:.. om arbejdstid... for lærere, ledere og bhkl.ledere Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere Fællesoverenskomsten Ny aftale er indgået med virkning fra 1. april 2011, men den er endnu ikke officielt offentliggjort.

5 LØNTRIN pr. 1. april 2009 for lærere og børnehaveklasseledere Anciennitet 5 Lærere Årlig grundbeløb Basistrin 97-kr. Børnehaveklasseledere Årlig grundbeløb Basistrin 97-kr. 0 år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh Garantiløn Garantiløn 12 år tekn. trin tekn. trin Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere Garantilønnen (teknisk trin 4) udgør den mindste samlede faste pensionsgivende løn (inkl. udligningstillæg, varige lokalaftalte kvalifikationtillæg og samt lokalt aftalte varige funktionstillæg, der ydes til bestemte løntrin eller generelt) for lærere og bhkl.ledere, der har 12 års anciennitet og derover. INTERVALLØN MV. FOR LEDERE: 1. skoleleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2011 ( ) skoleleder indtil 99 elever skoleleder elever skoleleder 350 og derover kostafd.-intervaller Skoler med Grundbeløb april 2011 ( ) intervaltillæg til leder indtil 24 kostelever intervaltillæg til leder kostelever intervaltillæg til leder over 59 kostelever viceleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2011 ( ) Viceleder indtil 349 elever Viceleder 350 og derover afd.leder-intervaller Alle skoler Grundbeløb april 2011 ( ) afdelingsleder alle afd.leder v. boafdeling alle Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det relevante interval. Lønaftale fremsendes til godkendelse hos FSL. Ministeriet har udsendt nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere. Se bemyndigelsesbrev fra UVM fra 20. juni 2004.

6 6 FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen 6 og bilag 3 A) Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering sker ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under anciennitetsgivende timetal enten ikke medregnes (før ) eller kun medregnes forholdsmæssigt (efter ) i lønancienniteten. Fuldt lønanciennitetsgivende (netto-)timetal er: 15/37 x 1.694,6 (2010/11) = 687 timer incl. egentid eller 15/37 x 1.294,6 = 524,84 timer excl. egentid for lærere under 60 år. Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer (egentid + skoletid) divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2010/11 = 1.694,6. Tiden til ferie og søgnehelligdage i alt kan beregnes således: Beskæftigelsesgraden x (1.924 nettoårsnormen). Ved overgang fra stilling som bhkl.leder til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke! Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i Lærernes Pension Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den pågældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen. Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten foregår i et helt skoleår. (Timelønnede, uanset om de er beskæftiget mere end 3 mdr., får ikke uv.tillæg.) Ved stillinger med kombination af lærerog børne have klasselederarbejde skal der udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg. hovedbeskæftigelsen. Lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen (eller P25) får ikke pension af uv.tillæg! Se dog supplerende pension næste side. Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i kl. får min. 65,53 kr. i undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Organisationsaftalen Bilag 1 pkt. 2. Del-aktivitetsplan og arbejdstidsopgørelse Når en lærer tiltræder i løbet af skoleåret, når en lærer får væsentlige ændringer i beskæftigelsen, eller er ansat en periode mindre end et helt skoleår, skal der udarbejdes en aktivitetsplan som kun dækker perioden. I Skoleårets planlægning, vejledning og skemaer kan man på siderne 38 og 39 se eksempel på et sådant skema. Ved fratræden skal arbejdstiden opgøres. En beskrivelse af fremgangsmåden fremgår af Skoleårets planlægning side 40 og 41. (Se i øvrigt regnearket Aktplan.xls, som kan downloades fra vores hjemmeside, specielt arket DAkt.)

7 7 SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 4) Ved skoler med mindst 35 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder, en lærer eller en bhkl.leder. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen. Skolen bestemmer selv, når elevtaller er på mindst 65, om den vil have ansat en viceleder, eller om souscheffunktionen skal varetages af en lærer eller bhkl.leder. Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag 6) Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 43,25 kr. for hver deltagende lærerstuderende. Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold: ,95 kr. Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid (1 lektion = 45 min.!)...453,92 kr. Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende...226,95 kr. Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen mellem lærerens sædvanlige timeløn og 226,95 kr. Se nærmere om honorering af ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktik i Det orange hæfte side 67. Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr ) Opmærksomheden henledes på at ansatte i lukkede grupper med pension i Efterlønskassen/P25 med skyggeforløb skal have supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl.ledere: skalatrin 33. For ansatte på intervalløn kan der være forskellige skalatrin. For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat kun skulle indbetales med 17,3%, hvis supplerende pension måtte være aftalt for lærere og bhkl.ledere. Seniorbonus fortsætter uændret frem til 31. dec I perioden 1. jan. 09 til 31. dec. 11 skal lærere, ledere og bhkl.leder, der fylder 62 år og derover have beregnet seniorbonus på 2,9% af den samlede tekniske årsløn inkl. pensionsbidrag. Seniorbonussen udbetales som løn, pension eller omregnes til fridage efter særlige regler. Se under FAQ på dansk friskoleforenings hjemmeside (øverste linie). Lønberegningsregneark kan downloades fra Gå ind under 'skoleadministration' og vælg ' downloadside'. Derefter kan kategorien 'lønberegning' vælges i kolonnen til højre. For timelønsansat pædagogisk personale, der følger aftale mellem Dansk Friskoleforening og BUPL, sker der væsentlig stigning i satserne pr. 1. august 2011: Stedtillægsområde II III IV V VI Ikke pædagoguddannede 177,45 181,14 183,71 187,40 189,96 Anderledes uddannede 194,96 199,25 202,22 206,51 209,48 Uddannede pædagoger 218,03 221,78 224,36 228,11 230,70 Satserne for timelønnede på side 9 erstattes af ovenstående pr. 1. august 2011.

8 8 De forskellige faste løndele for lærere og bhkl.ledere: pensionsgivende 1) afhængig af BG reguleret kommentar 1. Basisløn x x x Basistrin Områdetillæg x Kun i stedtillægsområde Udligningstillæg x x x 4. Kvalifikationstillæg x (x) x 5. Funktionstillæg x (x) x 6. Undervisningstillæg x x 7. Garantitillæg x x x Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug Varige eller midlertidige decentralt aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er nummererede i skolens lønprotokol. Evt. afhængig af BG. Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis. Udfylder gabet op til garantilønnen for ansatte m. 12 års anciennitet. 8. OK08-tillæg 2) x x Særligt tillæg givet 1. april Ulempegodtgørelse x To takster for over eller under 50% beskæftigelsesgrad. 10. Lokalaftalt ulempegodtg. (x) 3) (x) 3) Aftalt i skolens lokalaftale for arbejdstid. Afløser natpenge mv. 11. Gruppeliv 12. Souscheftillæg x x Obligatorisk for lærere og bhkl.- ledere uanset beskæftigelsesgrad. Pensionsgivende uanset pensionsform. 1) For lærere og bhkl.ledere med tjenestemandspension er de pensionsgivende løndele ikke nødvendigvis pensionsgivende, bortset fra souscheftillæg. Der kan dog være aftalt supplerende pension. 2) For lærere og bhkl.ledere, der opnår 12 års anciennitet efter 1. april 2009, vil et evt. OK08-tillæg, der beregnes på dette tidspunkt, være pensionsgivende. 3) Lokalaftalt tillæg til afløsning af arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, kan være aftalt afhængig af beskæftigelsesgrad og kan være aftalt reguleret med procentreguleringen. Engangsløndele: Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned: Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede. Resultatlønstillæg Km.godtgørelse Timedagpenge Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, såkaldte natpenge (Hvis ikke de er afløst af et fast tillæg) Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning) Jubilæumsgratiale Praktikvederlag Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag M.fl.

9 LØNTABEL for pæd. personale ved friskoler med overenskomst med BUPL 9 31,0660 Månedslønninger pr. 1. april 2011, for pædagogisk personale ved friskoler Skalatrin II III IV V VI Pensionsg. løn 13,5% pension 15% pension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Timelønnede (under 3 måneders beskæftigelse) jf. aftalen 43 gældende til 31. juli ,40 122,92 124,67 127,20 128,95 ikke uddannede ,25 139,10 141,08 143,93 145,91 anderledes uddannede ,35 147,85 149,57 152,07 153,80 uddannede ATP ATP følger A-satserne Særlige tillæg i aftalen Mdl. tillæg til støttepædagoger x beskæftigelsesgrad for opgaven 1.343,43 7 stk. 1 Støttepædagogtillæg pr. (kerneydelses)time 11,13 Mdl. tillæg pr. handikappet barn til fordeling mellem det pæd. personale 393,20 7 stk. 2 Puljepenge pr. time 60,00 16 Godtgørelser (timetillæg ydes med halvdelen for hver påbegyndt halve time) Tillæg pr. time for omlagt tjeneste 27,81 21 stk. 1 Tillæg for delt tjeneste pr. gang 39,92 21 stk. 2 Tillæg for tredelt tjeneste pr. gang 61,22 21 stk. 3 Natpenge for tjeneste i tiden excl. fortæring pr. time 22,32 21 stk. 6 Natpenge for tjeneste i tiden incl. fortæring pr. time 11,16 21 stk. 6 Tillæg pr. time for tjeneste på lørdage efter kl. 14 og mandage kl ,81 21 stk. 5 Tillæg pr. time for tjeneste på søn- og helligdage kl ,92 21 stk. 5 Godtgørelse for indgreb i på forhånd fastlagte fridage pr. time 14,81 21 stk. 5 Ovenstående godtgørelser kan ved lokal aftale konverteres til faste månedlige ulempetillæg Lønforløb for afdelingsledere: Ordninger under 30 børn: skalatrin 38 og 41 med oprykning efter 4 års lederanciennitet Ordninger med børn: skalatrin 38, 41 og 43 med oprykning efter 4 års lederanciennitet Ordninger med 150 børn og derover: skalatrin 47 Lønforløb for øvrigt pædagogisk personale: Tidsbegr. ikke udd. jf. aftalen 2, stk.3 aflønnes efter skalatrin 13 2 stk. 3 Uddannede pædagoger: skalatrin 27, 29, 31, 33 og 35 med oprykning efter 2 års anciennitet 6 stk. 1 Anderledes uddannede pædagoger: skalatrin 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 35 med oprykning efter 2 års anciennitet 6 stk. 2 Ikke uddannede pædagoger: skalatrin 14, 15, 16 og 17 med oprykning efter 2 års anciennitet 6 stk. 3 Lønforløb for ordninger uden daglig ledelse 5 Alle: skalatrin 28, 32 og 36 med oprykning efter 4 års anciennitet Fuld anciennitet opnås ved en beskæftigelsesgrad på 15/37 = 0,4054 og derover 10 Ved beskæftigelsesgrader under 0,4054 beregnes ancienniteten forholdsmæssigt Ved kombinationsbeskæftigelse sammenlægges beskæftigelsesgraderne 4 FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

10 LØNTABEL 10 (Prc.regulering = 31,0660) 31,0660 Timelønninger pr. 1. april 2010, statens takster Basistrin Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- Skalatrin II III IV V VI giv. løn Læ1 145,37 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 145,37 Læ2 154,91 + 1,72 + 2,96 + 4,68 + 5,93 154,91 Læ3 169,28 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 169,28 Bh1 138,56 + 2,34 + 3,90 + 6,24 + 7,80 138,56 Bh2 145,37 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 145,37 Bh3 150,89 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 150, ,06 97,85 99,09 100,88 102,12 89, ,53 99,37 100,64 102,47 103,75 90, ,05 100,93 102,23 104,11 105,41 92, ,61 102,53 103,87 105,79 107,13 93, ,21 104,18 105,55 107,52 108,89 95, ,85 105,87 107,27 109,30 110,70 96, ,54 107,61 109,05 111,12 112,55 98, ,27 109,40 110,87 112,99 114,46 99, ,06 111,23 112,74 114,92 116,43 101, ,89 113,12 114,67 116,90 118,44 103, ,34 114,62 116,21 118,49 120,07 105, ,27 116,61 118,24 120,58 122,20 106, ,26 118,66 120,32 122,73 124,39 108, ,30 120,76 122,47 124,93 126,64 110, ,40 122,92 124,67 127,20 128,95 112, ,01 124,60 126,39 128,98 130,77 114, ,22 126,88 128,72 131,37 133,21 116, ,50 129,22 131,11 133,83 135,71 118, ,20 130,99 132,92 135,72 137,65 121, ,97 132,83 134,81 137,67 139,65 123, ,12 135,05 137,09 140,02 142,05 125, ,11 137,05 139,08 142,01 144,05 127, ,25 139,10 141,08 143,93 145,91 130, ,45 141,22 143,14 145,92 147,84 132, ,70 143,39 145,25 147,93 149,80 134, ,00 145,59 147,39 149,99 151,78 137, ,35 147,85 149,57 152,07 153,80 140, ,76 150,15 151,80 154,19 155,84 142, ,22 152,49 154,07 156,34 157,92 145, ,73 154,89 156,38 158,53 160,03 148, ,30 157,33 158,73 160,76 162,16 150, ,93 159,82 161,13 163,02 164,33 153, ,61 162,36 163,57 165,31 166,52 156, ,36 164,95 166,05 167,64 168,75 159, ,16 167,59 168,58 170,01 171,00 163, ,03 170,29 171,16 172,42 173,29 166, ,96 173,04 173,78 174,86 175,60 169, ,06 175,96 176,58 177,48 178,10 173, ,18 178,88 179,36 180,05 180,53 176, ,38 181,85 182,18 182,65 182,98 180, ,64 184,88 185,05 185,29 185,46 184, ,97 187,97 187,97 187,97 187,97 187, ,15 192,15 192,15 192,15 192,15 192, ,43 196,43 196,43 196,43 196,43 196, ,84 200,84 200,84 200,84 200,84 200, ,37 205,37 205,37 205,37 205,37 205, ,80 214,80 214,80 214,80 214,80 214, ,22 229,22 229,22 229,22 229,22 229, ,21 245,21 245,21 245,21 245,21 245, ,84 270,84 270,84 270,84 270,84 270, ,62 302,62 302,62 302,62 302,62 302,62 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

11 LØNTABEL 11 (Prc.regulering = 31,0660) 31,0660 Årslønninger pr. 1. april 2010, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , ,16 Læ , , ,41 Læ , , ,95 Bh , , ,48 Bh , , ,16 Bh , , ,53 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , ,34 Gl. skyggeforløb (læ.) ,48 omklass. pr. aug ,41 skalatrin ,14 skalatrin ,06 skalatrin ,40 skalatrin ,54 skalatrin ,31 skalatrin ,50 skalatrin ,93 skalatrin ,18 skalatrin ,09 skalatrin , ,65 Nyt skyggeforløb (læ.) ,52 omklass. pr. aug ,06 skalatrin ,50 skalatrin ,81 skalatrin ,61 skalatrin ,32 skalatrin , , , , , , ,23 bhkl.ledere , ,99 bhkl.ledere , ,74 bhkl.ledere , ,64 bhkl.l./læ.gl.skyggef , ,21 bhkl.ledere , ,80 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , ,56 lærere , ,68 lærere, ny skyggef , ,34 lærere, gl. skyggef , ,88 lærere, ny skyggef , , ,46 lærere , , ,20 lærere/ledere , ,53 ledere , ,30 ledere , ,29 ledere , ,74 ledere , ,87 ledere , ,75 ledere , ,90 ledere , , ,42 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

12 LØNTABEL 12 (Prc.regulering = 31,0660) 31,0660 Månedslønninger pr. 1. april 2010, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , , , , , , ,18 Læ , , , , , , , ,54 Læ , , , , , , , ,32 Bh , , , , , , , ,20 Bh , , , , , , , ,18 Bh , , , , , , , ,22 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , , , , , , , , , , , ,11 Gl. skyggeforløb (læ.) , , , , , ,79 omklass. pr. aug , , , , , ,78 skalatrin , , , , , ,10 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,87 skalatrin , , , , , ,63 skalatrin , , , , , ,61 skalatrin , , , , , ,96 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,52 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , , , , , , , ,30 Nyt skyggeforløb (læ.) , , , , , ,38 omklass. pr. aug , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,29 skalatrin , , , , , ,73 skalatrin , , , , , ,80 skalatrin , , , , , ,94 skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 bhkl.ledere 3.431, , , , , , ,58 bhkl.ledere 3.496, , , , , , ,73 bhkl.ledere 3.563, , , , , , ,39 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , ,10 bhkl.ledere 3.701, , , , , , ,82 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , , , , , , , ,55 lærere 3.923, , , , , , ,89 lærere, ny skyggef , , , , , , ,78 lærere, gl. skyggef , , , , , , ,74 lærere, ny skyggef , , , , , , , , , , , , ,96 lærere 4.337, , , , , , , , , , , , ,27 lærere/ledere 4.520, , , , , , ,38 ledere 4.621, , , , , , ,78 ledere 4.724, , , , , , ,19 ledere 4.830, , , , , , ,06 ledere 4.939, , , , , , ,07 ledere 5.165, , , , , , ,15 ledere 5.512, , , , , , ,08 ledere 5.897, , , , , , , , , , , , ,70 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 3. januar 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. april 2016 til 31. marts 2017 Version: 1. april 2016 Lilleskolerne Denne version af løntabellen er udgivet af Private Gymnasier Foreningen

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 5. januar 2017 Foreningen af Kristne Friskoler Denne version er udgivet af: Deutsche Schul- und

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Udgivet d. 8. marts 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und Sprachverein Danmarks Private Skoler Dansk Friskoleforening

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende for perioden: 1.april 2017 til 30. november 2017 Udgivet d. 8. juni 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul-

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2017 Pr. 30. april 2017 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2017 Frist for ajourføring: 15. maj 2017 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007 Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen I dette hæfte findes lønninger efter statens tjenestemandslønsystem. Der er også udarbejdet

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten Til alle frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning - OK 2011 - frie

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i specialskoler for børn samt PPR 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900. Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. oktober 2015 Reguleringsprocenten fra 1. oktober til 31. december 2015 er 1,311333 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2000 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSKONSULENTER

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere