PRÆSTEMARKSHUSENE Afd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009"

Transkript

1 Referat af Budgetmøde 7. september 2011 Afdeling:, Præstemarkshusene Dato: Onsdag den 7. september 2011 Tid: Kl Sted: Antal fremmødte: Ternehavens beboerhus 31 beboere, som repræsenterede 26 husstande = 29 % fremmøde Hver husstand = 2 stemmer dvs i alt 52 stemmer. Øvrige deltagere uden stemmeret: Bo Jørgensen (adm. Direktør), Stig Lysdal (næstformand selskabsbestr.), Michael Sandberg (servicecenter øst) og Niels R Poulsen (Byg & Anlæg) 1. Valg af dirigent Stig Lysdal enstemmigt valgt. Stig bekræfter at mødet var rettidigt indkaldt og at dagsorden ligeledes udsendt rettidigt. 2. Valg af referent og stemmetællere Referent: Lisbeth Frørup (notat) og Jens Frederiksen (referat) Stemmetæller: Tage Nielsen (SV11) og Bo Jørgensen (BoSj) 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning (Jens F) Ja, nu sidder vi her igen og 1 år er gået siden vores sidste budgetmøde. Og hvad har vi så lavet siden sidste møde? Af beboer arrangementer har der været følgende: Medio september sidste år holdt vi Åbent Hus (på TV52, st) i forbindelse med et BL landsdækkende reklamefremstød for almene boliger. Som vi husker det, blev der opnoteret personer og der var omkring personer på visit, både naboer på den anden side af vejen og beboere så langt væk som fra København. Medio december sidste år holdt vi traditionen tro: Gløgg & Æbleskiver (på TV52), hvor der også var udlevering af 3 x julekurve fra Lotteri-trækningen. I maj måned afholdte vi et ekstra ordinært beboermøde. På grund af fodfejl i forbindelse med indkaldelsen af mødet, blev det ikke beslutningsdygtig men alene til et orienterende møde. I fremtiden vil vi fortsat tilstræbe at afholde et forårsmøde, men vil så blot kalde det: ekstra beboermøde og fremdeles overholde de gældende varslingsregler. I august måned på en af de få tørre og solbeskinnede dage arrangerede vi sommerfesten, som kun holdes hvert 2. eller 3. år. Over 35 var med til spisningen og flere kom til senere. Tak til Bøffen, som var så venlig og turde lægge græsplænen til opstilling af teltet. Vi har aflyst et par planlagte arrangementer, for det meste på grund af ressourcemæssige grunde. Siden sidste budgetmøde har fået 4 nye indflytninger og 2 interne flytninger. Side 1 af 5

2 I afdelingsbestyrelsen er vi målrettet gået efter at tilføre ny viden og kompetence. I oktober måned sidste år var Diana og Kirsten på et BoSj 2-dagskursus for nye bestr. medlemmer. I oktober måned sidste år var Otto og Jens på BoSj områdemøde for service øst Knolden. I november måned sidste år var Kirsten på et BL weekend kursus: Tid til nyt, om finansiering af arbejde afdelingen. I november måned sidste år var Kirsten og Diana på et BoSj temamøde: Driftsplanlægning eller markvandring. I januar måned var Kirsten og Diana på et BoSj opfølgningsmøde af kursuset nye bestr.medlemmer I januar var Jens på BL weekendkonference for 2. kreds I marts måned var Kirsten på et BoSj weekendkursus: Tryghed og trivsel I marts måned var Diana på et BL 1- dagskursus: Budget I marts måned var Jens på et BL weekend kursus: Regnskab og nøgletal I maj måned var Jens den eneste deltager fra vores afdeling på BoSj repræsentantskabsmødet i Ringsted. I juni måned var Kirsten og Jens på et BoSj aftenmøde: Budgetforudsætning for budget 2012 Herudover har vi holdt vores månedlige bestyrelsesmøde, som regel den første mandag i måneden. Så I kan med rette spørge: Har vi haft tid til at lave andet? Ja, det mener vi. Vi vægter information til jer beboere meget højt, så vi holder fortsat fast i den månedlige udgivelse af BeboerINFO Nyt, som i øvrigt også kan læses på hjemmesiden. Vores hjemmesiden (www.bosj.dk/01009) er også højt prioriteret og udbygges til stadighed med bl.a. arkivmateriale fra tidligere år. BeboerINFO mappen, mødereferater fra afd.bestyrelses- og beboermøde er også tilgængelig på hjemmesiden. De sager, som vi beskæftiger os med i afd.bestyrelsen, tildeler vi med arkiv-nr, vi kalder det mærkesags-nummer (MKS-nr). I 2010 havde vi i alt 54 mærke-sager, hvoraf 12 endnu mangler af blive afsluttet. I 2011 har vi indtil nu åbnet 33 mærkesager. Vi har fortsat 5 ikke afsluttede mærkesager fra 2009 og før. På hjemmesiden kan du finde en oversigt over alle mærkesagerne og se hvornår de er afsluttet. Vi har også nogle sager, som vi ikke har nået. Bl.a. en spørgeskema omkring helhedsplaner. Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet til de medarbejdere i administrationsselskabet, som vi har haft kontakt med i årets løb. Der er kommet en del nye personer til, som vi har skullet lære at kende. Men samarbejdet lover godt for fremtiden. Der skal også lyde en tak for samarbejdet med de medarbejdere i service øst, som vi har haft kontakt med i årets løb. Vi har (igen-igen) fået ny områdeleder her i foråret: Michael Sandberg. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde. Side 2 af 5

3 Til Tage Nielsen skal der også lyde en stor tak for din utrættelige indsats med salg af lotterilodder og omdeling af gevinster. Du har formået at opbygge en saldo på kontoen så stor som aldrig før. Så nu må vi snart se at få arrangeret nogle beboerarrangementer, inden pengetanken sprænger i luften. Sidst men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til hele afdelingsbestyrelsen for et konstruktivt og ikke mindst vigtigt, et hyggeligt samarbejde. Og I skal have tak for jeres utrolige tålmodighed selvom jeg overdænger jer med s og papir. Vi skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen da Lisbeth Frørup og suppleanterne Otto Nielsen og Diana Kow ikke genopstiller. Tak er et fattigt ord, men I skal alle have rigtig mange tak for jeres indsats i afd.bestyrelsen. (blomst og vin til afgående bestr.medlem og suppleanter) Til allersidst skal der også lyde en tak til alle jer beboere her i afdelingen. Med jeres kommentarer (mest de positive) giver det afd.bestyrelsen en følelse af, at vi lever og det giver i øvrigt også god næring til vores fortsatte arbejde for udvikling af vores boligområde. Der var spørgsmål til hvordan man kunne hvad eller hvordan afslutning er på de enkelte mærkesager. Jens svarede, at der i fremtiden vil blive en afslutningskonklusion for de enkelte mærkesager (som ikke indeholder noget personligt) og at samme konklusion vil fremgå at bestr.mødereferatet. Beretning godkendt uden yderligere kommentarer. 4. Fremlæggelse af regnskab for år 2010 til orientering. Regnskabet for 2010 viste et overskud på DKK ,- Jens Frederiksen gennemgik regnskabet. Der var spørgsmål til hvorfor der i 2010 regnskab var realiseret DKK ,- når der i budget 2012 ikke var afsat noget beløb. Årsagen skyldes omlægningen, således der i budget 2012 alene skal betales for den anvendte tid til syn af lejligheder, hvorimod regnskab 2010 var fast afregningsbeløb pr. syn. Flere spørgsmål, primært afledt af misforståelse, blev udredt og sammenhæng forklaret 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for år 2012 Jens Frederiksen gennemgik langtidsbudget Planlagt vedligehold (konto 116) for 2012: DKK ,- Jens Frederiksen gennemgik oplægget til driftsbudget 2012, som resulterer i huslejestigning på 8,1 %. Der blev stillet spørgsmål til hvornår fuge omkring vinduer. Jens svarede at der allerede er afsat penge på alm. vedligehold (konto 115), så hvis nogen konstaterer mangler i fuger omkring vinduer, skal dette meddeles til kundecentret. Der blev stillet spørgsmål til maling af hovedtrapper til dobbelthusene. I budget 2012 er der afsat penge og budgettet vil bliver ændret fra 2013, således at der bliver afsat penge hvert år til maling af trapperne. Der vil blive lavet en afkrydsningsliste/år således at servicecenter øst holder styr på hvem der har fået udleveret maling. Der blev stillet spørgsmål til hvornår der bliver gjort noget ved vægge og lofter i kældrene. Jens opfordrede til at man indsendte forslag til behandling på næste budgetmøde, for at alle beboere kan tage stilling til, hvor mange penge man vil bruge på renoveringen. Afd.bestyrelsen vil også arbejde på forslag. Side 3 af 5

4 Herefter blev indkomne forslag behandlet med budgetmæssige konsekvenser: Forslag 1: Termofotografering af husene. Forslaget enstemmigt vedtaget, hvilket medfører en huslejestigning på 0,8 %. Forslag 2 : Fældning af højt løvtræ Præstemarksvej 65. Forslaget vedtaget med 24 stemmer for og 20 imod. Forslaget medfører en huslejestigning på 0,2 % Forslag 3: Snerydning. Forslaget nedstemt med 2 stemmer for og 50 imod. Konsekvenser bliver at vi selv fremover skal rydde sne og lave glatførebekæmpelse på fortov. Forslag 4: Opsætning af holder til hundeposer. Forslaget nedstemt med 6 stemmer for og 46 imod. Forslag 5: Flytning af postkasser (A). Forslaget vedtaget med 42 stemmer for og 10 imod. Forslag 6: Flytning af postkasser (B). Forslaget bortfaldet til fordel for forslag 5. Forslag 7: Flytning af postkasser (C). Forslaget bortfaldet til fordel for forslag 5. Forslag 8: Stoppe trapperenovering i enkelthusene: Forslaget nedstemt med 0 stemmer for og 52 imod. Herefter blev det samlede driftsbudget 2012 med 9,1 % (8,1% + 0,8% + 0,2%) huslejestigning vedtaget med 49 stemmer for og 3 undlod at stemme. 6. Orientering om status på opretning af udv. råderetssager Niels R Poulsen fra Byg&Anlæg orienterede om den aktuelle status for udvendig råderet. Der mangler fortsat at blive fjernet nogle havehuse/skure. Afd.bestyrelsen har medio august fået en liste med 18 uafklarede sager. Afd.bestyrelse skal give tilbagemelding til B&A, hvilke sager (kun på tale med evt. nedrivning og bortskaffelse) som kan forventes udført af afdelingen og hvilke sager, som B&A skal tage sig af. Kommunens facadeudvalg har været på besøg i afd. De boliger, som pt har carporte eller lign. Bygninger liggende foran huset ud mod vej, vil ved fraflytning få pålæg om at flytte disse bygninger. Niels roste afdelingens råderetskatalog (afsnit 8 og 9 i BeboerINFO mappen eller på hjemmesidden) og opfordrede alle til at henvise til sider i kataloget, når der søges og råderetssager. Der er kommet nye retningslinjer ifm ansøgning om råderet, som for os betyder mindre omkostninger for at få de resterende råderetssager fuldstændig lovliggjort. Mere herom senere, når vi kender de faktiske forhold. En beboer havde ikke fået svar på brev vedr. bygning. Niels lovede at svare. 7. Indkomne forslag Indkomne forslag (alle fra afd.bestyrelsen) uden budgetmæssige konsekvenser: Forslag 9: Revideret farveplan afsnit 7.1 og 7.2 Forslagene enstemmigt vedtaget. Forslag 10: Revideret Postkasse afsnit 5.23 Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 11: Revideret Husorden afsnit 5.2 Forslaget enstemmigt vedtaget. Side 4 af 5

5 8. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år) Enstemmig og uden modkandidat valgt: Kurt Berthlensen, Solvænget 9, st. 9. Valg af 2 suppleanter (valgperiode 1 år) 1. suppl.: Enstemmigt og uden modkandidat valgt Per Højrup, Solvænget 23, st 2. suppl.: Enstemmigt og uden modkandidat valgt Pia Elmdam, Solvænget 37, st (på grund af fravær blev fuldmagt for opstilling afleveret til dirigent) 10. Eventuelt Sluttelig tak for fantastisk positiv og konstruktivt møde på afdelingsbestyrelsens vegne Jens Frederiksen Stig Lysdal Formand dirigent Referent: Lisbeth Frørup/Jens Frederiksen Side 5 af 5

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere