Skimmelsvampens vækstbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvampens vækstbetingelser"

Transkript

1 TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige over beskeden siger Lotte Pia Uttrup, indehaver af firmaet Lotte Pia Uttrup Rådgivende Ingeniør ApS. 2 Lotte Pia Uttrups virksomhed har specialiseret sig i indeklima, bl.a. skimmelsvampevækst og fugt- og vandskader, og hun forklarer, at folks reaktion på ordet skimmelsvamp ofte et ligeså voldsom, som folks reaktion var på ordet asbest i 80 erne og 90 erne. Jeg oplever at der er en udtalt uvidenhed om skimmelsvamp, og at folk ofte bliver positivt overraskede, når vi fortæller, at deres bolig ikke skal rives ned. Skimmelsvamp kan fjernes, også selvom væksten er massiv, siger hun. De tre grupper skimmelsvampe Når Lotte Pia Uttrup fortæller om sit arbejde, vælger hun at tale om vækst af skimmelsvamp, og ikke som det oftest omtales angreb af skimmelsvamp. Skimmelsvampe er normalt ikke sundhedsfarlige, og findes overalt hvor vi færdes, både i naturen og i bygninger. Skimmelsvampe er et meget vigtigt led i naturens eget genbrugssystem. De kan ofte grupperes i tre kategorier: I den første kategori er de nyttige skimmelsvampe, der kan findes i en lang række produkter fra fødevare- og medicinalindustrien. Her er de ofte uerstattelige, fx findes de i roquefortost og i penicillin. En anden kategori, er de svampe der nedbryder vores fødevare, og dermed er en del af naturens effektive genbrugssystem. Desværre er det også den gruppe af skimmelsvampe, der oftest er skyld i at folk udvikler skimmelsvampeallergi. I den sidste kategori er de skimmelsvampe der kan findes i vores bygninger, hvor de ofte på grund af manglende ventilation og for meget fugt, trives fint. De ødelægger ikke bygningerne, men er ofte meget giftige, og kan give alvorlige helbredsproblemer. Skimmelsvampens vækstbetingelser Lotte Pia Uttrup fortæller at vækst af skimmelsvamp kræver, at tre betingelser er opfyldt. Der skal være en høj relativ fugtighed i materialet, gerne over 75 %, der skal være næring i form af organisk materiale, og endelig må der ikke være for koldt, under 5 C, eller for varmt, C. Skimmelsvampene findes ofte på mørke, fugtige og uventilerede steder, hvor de har optimale vækstbetingelser. Når luften og omgivelserne fyldes med usynlige svampesporer og afgasningsstoffer, er der risiko for at personer får vejrtrækningsproblemer, bronkitis og allergisk astma. Andre gener kan være træthed og ledsmerter. Typisk vil fugtproblemer i bygningen vise sig som mørke skjolder på fx ydervægge. På disse områder vil skimmelvæksten have gode vækstbetingelser. De mørke skjolder er et advarselssignal, som de fleste reagerer på, og dermed få løst problemet, forklarer Lotte Pia Uttrup, og fortsætter: Men skimmelvækst i opholdsrum behøver ikke altid være synlig, og kan eksempelvis trives fint på bagsiden af tapet der er opsat på en fugtig ydervæg, uden at der er synlige skjolder på væggen. Projektgranskning og kvalitetssikring Det kan være forbundet med mange ubehagelige oplevelser, hvis ens virksomhed involveres i sager om skimmelvækst. Uanset om man er professionel bygherre, ejendomsadministrator eller entreprenør, kan de økonomiske udgifter i forbindelse med genhusning, retssager Fortsættes næste side

2 Forebyggelse af fugt og skimmelvækst I planlægnings-, anlægs- og byggefasen kan flere tiltag forebygge vækst af skimmelsvamp i det færdige byggeri: 22 tag højde for det fugtige klima 22 afdæk byggeriet omhyggeligt, fx totalinddækning 22 hold byggematerialerne tørre og rene også under transporten 22 hold orden og ryd op på pladsen hver dag 22 følg nøje leverandørens anvisninger 22 beregn god tid i tidsplanen til affugtningen 22 lav løbende fugtmålinger og dokumenter disse 22 dokumenter fugtniveauet i betondækket 22 brug selvudtørrende beton 22 støvsug grundigt inden gulve bliver lagt og køkkener monteret Skimmelsvamp på godt og ondt fortsat og dårlig medieomtale være uoverskuelige, siger Lotte Pia Uttrup og fortsætter: Derfor er det vigtigt, at man allerede i projekteringsfasen har fokus på risikoen for skimmelvækst. Vand skal ledes væk fra bygningen, konstruktioner skal ventileres tilstrækkeligt, og kuldebroer skal undgås. Både rådgivere og udførende skal udføre kvalitetssikring, og projektgranskning, med henblik på at minimere risikoen for fugt i byggefasen, og i det færdige byggeri. Et andet fokusområde Lotte Pia Uttrup peger på, er modtagekontrol, proceskontrol og materialehåndtering: Selv gennemtænkte projekter kan få problemer med skimmelvækst, hvis de materialer der indbygges er for fugtige, eller hvis konstruktionerne står uafdækkede gennem byggeforløbet. Hun fremhæver derfor modtagekontrol og afdækning som vigtige elementer i byggeriet. Og oplag af materialer skal helst undgås. Er det uundgåeligt, skal materialerne opbevares forsvarligt, så de ikke opfugtes efter leveringen. Foto: Herlev Stilladser Afdækning af bygningen udføres bedst som totalinddækning, men kan også, efter grundig planlægning, udføres som partielinddækning. Afdækning med presenning er sjældent en optimal løsning, fordi vand kan trænge ind ved samlinger og langs presenningens kanter. Planlægning reducerer risikoen for skimmelvækst Lotte Pia Uttrup peger på, at mange problemer kan løses ved at udarbejde og følge en tidsplan, hvor der tages højde for hvornår de enkelte materialer leveres, og at de kan holdes tørre under og efter indbygningen. Det er entreprenørens ansvar at beskytte sit arbejde, indtil arbejdet er afleveret. Endelig mener hun at det værd at bemærke sig, at der det nye bygningsreglement stilles strenge krav til, at bygningsdele og konstruktioner skal udformes så de ikke medfører risiko for skimmelvækst, ligesom materialer ikke må indbygges med for høj restfugt. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at øge opmærksomheden omkring fugt i byggefasen. Med god planlægning af byggeriet, og en effektiv kvalitetssikring, kan man undgå mange fugtproblemer, og dermed også slippe for en ofte uoverskuelig økonomisk byrde, der kan være konsekvensen for et firma der trækkes gennem retssager, og efterfølgende mangel- og fejludbedring. Endelig vil mange fremtidige brugere undgå den psykisk opslidende periode med helbredsproblemer, og utryghed i familiens boligsituation. Kvalitetssikring, modtagekontrol og proceskontrol Ved nybyggeri benyttes der ofte materialer der tilfører bygningen fugt. Terrændæk og fundamenter støbes på pladsen, der opstilles bagmurselementer der står uafdækkede i en periode, og der spartles og males. Ifølge Lotte Pia Uttrup er det ofte manglende kontrol af luftfugtighed og restfugt i byggematerialer der skaber skimmelvækstproblemer. Hun fortæller at byggefugt kan give anledning til skjult skimmelvækst, typisk bag køkkenelementer, bag gipsplader og under trægulve. Træbaserede plader som krydsfiner og OSB-plader er følsomme overfor skimmelvækst, og udsættes de for høj byggefugt, kan der ske en kondensering på overfladen af pladerne, der kan skabe grobund for skimmelvækst. En kontrolleret affugtning af bygningen, og en effektiv kontrol af restfugten i de indbyggede materialer, kan minimere risikoen for fugtproblemer. Derfor understreger Lotte Pia Uttrup, at det er vigtigt at entreprenøren gør det til en god arbejdsvane blandt sine medarbejdere, at udfører en effektiv modtagekontrol og kvalitetssikring. Derved har entreprenøren også en større sikkerhed for, at de arbejder han afleverer, lever op til kravene der stilles i Bygningsreglementet. Renovering og energiforbedringer af eksisterende bygninger Efterisolering af ældre bygninger kræver, at den rådgivende og den udførende er opmærksom på de fugtproblemer der kan opstå i bygningen forbindelse med energiforbedringerne. Derfor skal energiforbedringer udføres med omtanke. Fx kan udskiftning af vinduer ændre radikalt på indeklimaet i boligen, fordi nye vinduer er mere tætte end gamle. Dette kan medføre at det naturlige luftskifte nedsættes, og luftfugtigheden i bygningen øges, og dermed også risikoen for skimmelvækst. 2

3 Helbredsproblemer ved skimmelvækst Luftvejsinfektioner - især lungebetændelse og astmatisk bronkitis 22 Irriterede slimhinder øjne, næse og hals 22 Astma- og allergisymptomer 22 Nedsat korttidshukommelse 22 Diarré, kvalme og opkastninger 22 Gigtlignende smerter i led og influenzalignende symptomer 22 Børn, allergikere og astmatikere er de første til at reagerer på skimmelvækst. Tag symptomerne alvorligt. OBS! 22 Modtagekontrol 22 Udfør kvalitetssikring 22 Lav løbende fugtmålinger - dokumentér målingerne 22 Støvsug betondækket inden gulvet lægges 22 Udtag kontrol af skimmel Nye gulve i eksisterende huse 2 Udskiftning af gulve i ældre bygninger, er ofte forbundet med mange overvejelser. Mange af disse gulve er typisk udført som strøgulve, ofte med en ubetydelig eller ingen isolering under terrændækket. Ofte er der ikke et kapillarbrydende lag under terrændækket, og der er ikke udført afbrydelse af kuldebroen mellem terrændæk og fundament. Før det nye gulv etableres, bør der derfor foretages grundige undersøgelser af den eksisterende konstruktion. Energiforbedrende konstruktioner kan på ganske få uger, give fugtproblemer, og vil danne grobund for skimmelvækst under det nye gulv. Fugten kan bevæge sig ud i de tilstødende vægge, og kan give skimmelvækst bag fodpaneler og mellem tapet og ydervæg. Kapillarbrydende lag Manglende, eller dårligt virkende, kapillarbrydende lag under terrændækket, stiller meget høje krav til den nye gulvkonstruktion. Det kan, på grund af den opstigende grundfugt, være forbundet med store fugttekniske risici at udføre konstruktioner med fugtfølsomme materialer, hvorfor det anbefales af udlægge mindre fugtfølsomme gulve, fx klinker, eller at udføre en ny terrændækskonstruktion. I tilfælde hvor der alligevel udføres fugtfølsomme gulvkonstruktioner over sådanne terrændæk uden kapillarbrydende lag, skal der udlægges en effektiv fugtspærre over terrændækket. Før udlægning af fugtspærre skal det nøje undersøges, om fugtspærren kan give fugtproblemer andre steder i konstruktionen. Isoleringslaget over dampspærren bør ikke være mere end 50 mm, og alle rør der føres under gulvet skal isoleres. Isolering Er der ikke udlagt et isoleringslag under terrændækket, bør der ikke udlægges mere end 50 mm isolering over fugtspærren. Hvis der er udlagt et lag isolering under terrændækket, kan isoleringslaget over fugtspærren øges, dog under hensyntagen til, at fugtspærren skal placeres i den øverste tredjedel af konstruktionens samlede isoleringstykkelse. Rør i strøkonstruktion eller i betonlaget I ældre ejendomme er der ofte trukket uisolerede vandførende rør i strøgulvskonstruktionen. Disse rør kan angribes af rust på grund af fugt fra den underliggende konstruktion, og kondensering på rørene Foto: BYG-ERFA når kulde og varme mødes. De kan derfor gennemtære, og der kan opstå meget store fugtskader. Vandskadede gulve, skal udtørres under løbende kontrol, og der må først lægges nyt trægulv, når der er sikkerhed for, at terrændækket har en RF på højst 65 %, og konstruktionerne er afrenset for eventuel skimmelvækst. Nye vandførende rør der trækkes under et strøgulv skal altid isoleres, og bør placeres over et eventuelt isoleringslag. Der må ikke udføres skjulte samlinger i rørene. Trækkes der rør i en strøgulvkonstruktion, skal der altid udlægges en effektiv fugtspærre. Fugtspærre Under nye trægulvskonstruktioner udført over ældre terrændæk, skal der altid udlægges en egnet fugtspærre. Fugtspærren skal være robust, og udføres i materialer der tåler den persontrafik der er der er under udførelsen af det nye gulv. Normalt vil en 0,2 mm plastfolie være tilstrækkelig. For at undgå kondens på oversiden af fugtspærren, skal denne placeres i den øverste tredjedel af det samlede isoleringslag. Gennemføringer i fugtspærren bør undgås, og er de uundgåelige, skal de udføres tætte, og materialerne der anvendes til tætningen, skal være robuste og ældningsbestandige. 2

4 Hvis du vil vide mere 22 BYG ERFA har over 35 blade om skimmel Bygningsreglementet BR SBI-anvisning 216 til bygningsreglementet fugttekniske krav til nye gulve. Se under gulvfakta og valg af gulv 22 håndbogen TRÆ41 - Grundbog om lægning og reparation af trægulve fra TræInformation 22 Når du støder på skimmelsvampe faktablad, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Krybekældre 2 Efterisolering af krybekældre bør ofte ske ved, at fjerne det eksisterende bjælkelag, og etablere et nyt terrændæk. Det er forbundet med stor risiko, at efterisolerer eksisterende krybekældre, fordi det ofte er umuligt at sikre en tilstrækkelig ventilation, og derved opnå et rimeligt fugtniveau. 2 Gulve i nyere huse 2 I nye huse hvor der udlægges trægulve, er risikoen for skimmelvækst normalt størst, hvis der ikke sker en kontrolleret udtørring af det støbte terrændæk. Uanset om gulvet udføres i nye eller eksisterende huse, skal der altid udføres en kontrol af restfugten i betonlaget. Nye terrændæk udføres med et effektivt isolerings- og kapillarbrydende lag under det støbte terrændæk, hvorfor det normalt vil være uproblematisk at lægge trægulve når den relative fugtighed (RF) i betonlaget er på højst 65 %. Det anbefales at terrændæk i nye huse, der har stået uafdækkede, og dermed har været fugtpåvirkede over lang tid, kontrolleres for eventuel skimmelvækst, inden der udlægges gulve. Kuldebroer der opstår i forbindelse med gennemføringer i terrændækket, eller ved støbte skillevægsfundamenter kan skabe kondensproblemer og med tiden skimmelvækst. Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på disse problemer. 2 Foto: Ulrik Samsøe Figen Mycometer-testen 2 Mycometer-testen er en hurtig, effektiv og anerkendt metode til at afgøre og dokumentere, hvorvidt der er tale om skimmelvækst eller ej. Fordelen er, at Mycometer-testen kan udtages af entreprenøren eller byggelederen, og så der er hurtig tilbagemelding fra laboratoriet. Testen analyseres af certificerede personer. Se mere på 2

5 Totalinddækning Vinterkonsulenterne har udarbejdet en model der kan anvendes til at få en vurdering af, hvor vidt det kan betale sig at anvende en totalinddækning i kortere eller længere tid på projektet. Modellen kan ses på Rådgivere med speciale i skimmelvækst i bygninger 22 Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS Bygge og Miljøteknik a/s 22 Hussvamp Laboratoriet ApS 22 Dansk Bygnings Analyse 22 Bøgh & Helstrup 22 Østergaard Bygge og Miljøteknik a/s 22 Goritas 22 Teknologisk Institut Skimmelsvamp i tagrum Foto: BYG-ERFA 2 Fugtproblemer i tagrum, opdages ofte først, når skaden er meget alvorlig. Mange tagkonstruktioner som flade tage og paralleltage, har mange skjulte konstruktioner der er utilgængelige, hvorfor skimmelsvampen kan vokse ugeneret i lang tid. Det samme kan gælde for tage hvor der er adgang til loftrummet, fordi det kun er sjældent man besigtiger loftrummet. Derfor er det vigtigt at konstruktioner i taget holdes tørre under og efter arbejdet er afsluttet. De to vigtigste forudsætninger for at bevare tagkonstruktionen tør, er korrekt dimensioneret ventilation og en tæt dampspærre. Ved nye tagkonstruktioner, er det ydermere vigtigt, at de materialer der benyttes er tørre ved indbygningen. Projekt- og procesgranskning Før arbejdet gennemføres, bør der gennemføres en grundig projektgranskning af de foreslåede konstruktioner. Konstruktioner der kan skabe fugt, der ikke kan ventileres væk, skal ændres så de ikke genererer fugt. Konstruktionsløsninger der kan forventes at skabe kondens, skal udformes med effektiv ventilering, så kondensvandet ikke ophobes. Foto: BYG-ERFA Alle konstruktioner udføres så regnvand fra undertag, skotrender, gennemføringer, tagrender og tagebeklædninger ledes effektivt væk fra bygningen. Afdækning Uanset om tagarbejdet foregår på et nyt eller gammelt tag, er en af de vigtigste forebyggende foranstaltninger mod opfugtning i byggeperioden, en effektiv afdækning af taget, indtil den endelig tagbeklædning er udlagt. De endelige udgifter ved totalinddækninger kan vise sig at være minimale, og i nogle tilfælde er det en rigtig god forretning. Der kan arbejdes kontinuerligt på taget uden hensyntagen til vejret, og presningerne skal ikke tages af hver morgen, og ligges på igen hver aften. Ofte vil der være behov for langt mindre mekanisk affugtning af de underliggende konstruktioner, og indbyggede materialer holdes konstant tørre, også i dagstimerne, hvor de uden afdækning normalt står frit eksponeret for vejrliget. Ventilation Alle tagkonstruktioner skal ventileres, også selvom at der er opsat en effektiv dampspærre. Det er ofte fugtig varm rumluft der Foto: Herlev Stilladser trænger op i tagrummet fra de underliggende konstruktioner, der giver vækst af skimmel på konstruktionerne i tagrummet. Den fugtige rumluft kan kondensere på undertag, tagmateriale, spær og eventuel gangbro. Er der ikke en effektiv ventilation, kan fugten ophobes, og i løbet af kort tid, vil der være risiko for skimmelvækst, og efter længere tids opfugtning, kan der komme vækst af trænedbrydende svampe. Dampspærre Energiforbedringer i tagrum i ældre bygninger, kræver at der er etableret en effektiv dampspærre mod de opvarmede rum. I bygninger med pudsede lofter, kan dampspærren undværes, hvis den er uden revner og sprækker, eller på anden måde er skadet. Er der den mindste tvivl om pudslagets tilstand, bør der udføres et nyt loft, fx med gipsplader, hvor der mellem puds og gipsplader monteres en dampspærre. Ved større renoveringer af tagkonstruktioner, vil der ofte være så store påvirkninger af det eksisterende pudslag, at dette ikke mere kan betragtes som effektiv dampbremse. I sådanne tilfælde skal der opsættes nyt loft, med en effektiv dampspærre. 2

6 Når skaden er sket 2 Lotte Pia Uttrup er ikke i tvivl om, at tiden spiller en stor faktor i bekæmpelsen af skimmelsvamp. Skadesomfanget kan øges betragteligt, jo længere tid der går før skaden udbedres. Hun påpeger at det er vigtigt at få lokaliseret og repereret årsagen til fugtophobningen, fx vandskade, og derefter at få affugtet konstruktionerne omkring skadesområdet. Vi registrerer omfanget af skimmelsvampe med en Mycometer test. Og laver løbende nye test under hele udbedringsforløbet, ligesom vi konstant udfører fugtmålinger af de omkringliggende konstruktioner siger hun. Vi anbefaler normalt at når skadesomfanget er under 3 m2, så kan afrensningen foretages af alle, men er skaden større, bør udbedringer og afrensning foretages af professionelle. Alle beklædninger af træ og gips bør udskiftes, ligesom overflader som fx tapet. Bærende konstruktioner som vægge, bjælkelag og spær afrenses, og inden der monteres nye beklædninger, foretager vi en sidste mycometer test, for at sikrer, at vi har fjernet al vækst, slutter Lotte Pia Uttrup. 2 BYG ERFA balde om fugt og skimmel Undersøgelser, måleudstyr og -metoder, ventilation, materialer, udtørring BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (27) BYG-ERFA erfaringsblad (29) Terrændæk, kældre, krybekældre, fundamenter, gulve BYG-ERFA erfaringsblad (12) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (43) Ydervægge, lette vægge, facadefuger, efterisolering, vådrum BYG-ERFA erfaringsblad (21) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (21) BYG-ERFA erfaringsblad (31) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (42) BYG-ERFA erfaringsblad (42) Se den fulde liste med titel på TEMA er udgivet af Dansk Byggeris Træsektion, februar 2009 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer. Tryk: Elbo Grafisk A/S. Papir: 200g multiart, mat

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere