Lønoversigt Januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønoversigt Januar 2016"

Transkript

1 Lønoversigt Januar 2016

2

3 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser, indeholder satser for alle fagområder. Det drejer sig om sygedagpenge efter sygedagpengeloven, løn under sygdom og tilskadekomst efter overenskomsterne, feriegodtgørelse, betaling ved graviditet og barsel, bidrag til pension m.v. Afsnit 2 10 indeholder lønsatser for de enkelte fagområder. Det drejer sig om overenskomstmæssige lønsatser, genetillæg, satser for rejsegodtgørelse, samt andre relevante oplysninger fra de forskellige fagområder. Afsnit 11 indeholder de særlige satser der er gældende for lærlinge og elever. Afsnit 12 indeholder de særlige satser der er gældende for Dansk Byggeris funktionæroverenskomster med HK og TL. Lønoversigten indeholder ikke uddybende forklaringer til den lovgivning og de overenskomster, der danner baggrund for tallene og satserne. Nærmere oplysninger findes i overenskomsterne, Dansk Byggeris cirkulært/nødvendigt viden, BYGGERIET og gældende lovgivning. Spørgsmål til Dansk Byggeris Lønoversigt kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet, på telefon eller pr. mail på Ikrafttrædelse Hvor intet andet er udtrykkeligt nævnt, skete ikrafttrædelsestidspunktet som udgangspunkt fra begyndelsen af den lønningsuge/lønningsperiode, hvori 1. marts 2015 indgik. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelle bestemmelser A Sygedagpenge efter sygedagpengeloven B Løn under sygdom og tilskadekomst C Feriegodtgørelse under sygdom og ved tilskadekomst m.v D Forsikringsordning for mindre virksomheder E Betalt frihed ved graviditetsundersøgelser F Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption G Betalt frihed til forældreorlov H DA-Barsel I Betalt frihed ved børns første sygedag J Løn ved barns hospitalsindlæggelse K Ferie-, søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing L Søgnehelligdage / Feriefridage M Særlig opsparingsordning N Pensions- og sundhedsordning O Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov P Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) 16 1 Q Skattefri befordringsgodtgørelse R Skattefri kost og logi S Overenskomsternes udviklingsfonde T Samarbejde og arbejdsmiljø U DA/LO- Udviklingsfonden V VEU-godtgørelse X Løn for EGU-elever Y Finansieringsbidrag (ATP, AES, AUB) Bygge- og Anlægsoverenskomsten med 3F og Jord- og Betonoverenskomsten med BJMF A Mindstebetalingssatsen B Ungarbejdere C Akkordarbejde

5 2 D Minutfaktor E Tagdækning F Fast timetillæg for servicepræget stillads G Forskudt arbejdstid H Holddriftsarbejde I Overtidstillæg J Rådighedsvagt K Hotel og fortæring L Kørselsgodtgørelse M Velfærdsforanstaltninger N Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond Bygningsoverenskomsten med 3F Tømrer-, bygningssnedker-, tækkemænd og glarmestersvende A Minimallønssatsen B Ungarbejdere C Akkordarbejde D Forskudt arbejdstid E Overarbejdstillæg F Rådighedsvagt G Øvrige tillæg H Overnatning I Transportgodtgørelse J Velfærdsforanstaltninger Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F Murerarbejdsmandsoverenskomsten med BJMF A Minimallønssatsen og akkordafsavnstillæg B Akkordarbejde C Overtidstillæg D Værktøjsgodtgørelse E Ovntillæg F Hotel og fortæring G Rejsegodtgørelse H Velfærdsforanstaltninger

6 4 I Uddannelsesfond Gulvoverenskomsten med 3F A Minimallønssatsen B Ungarbejderløn C Akkordarbejde D Overarbejdstillæg E Overnatning F Transportgodtgørelse Industrioverenskomsten med 3F Fælles bestemmelser A Ungarbejdere B Forskudt arbejdstid C Holddriftsarbejde D Deltidsarbejde Specialarbejdere ansat på permanente arbejdspladser A Mindstebetalingssatsen B Arbejdsbestemt mindstebetalingssats C Minutfaktor D Overtidstillæg E Bygge- og anlægsbranchens uddannelsesfond F Velfærdsforanstaltninger Dansk Betonindustri Forening (DBI) A Mindstebetalingssatsen B Anciennitetstillæg C Arbejdsbestemte mindstebetalingssatser D Minutfaktor E Overtidstillæg F Velfærdsforanstaltninger ved udearbejde Stenhuggere, stenindustriarbejdere og stukkatører A Minimallønssatsen B Tillæg til faglærte stenhuggere og stukkatører

7 6.3 C Tillæg til uddannede stenindustriarbejdere D Tillæg til specialarbejdere på stenhuggerier E Øvrige tillæg F Overtidstillæg G Rådighedsvagt H Hotel og fortæring I Bygge og Anlægsbranchens uddannelsesfond Industrilakerere A Minimaltimeløn B Smudstillæg C Overtidstillæg D Rådighedsvagt E Hotel og fortæring Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F A Minimallønssatsen B Ungarbejdere C Øvrige tillæg D Speciel arbejdstid E Deltidsarbejde uden for normal arbejdstid F Holdrift Maleroverenskomsten med Malerforbundet i Danmark A Akkordarbejde B Timelønnen skiltemalere C Timelønnen servicearbejde D Ungarbejderes timeløn (serviceaftalen) E Overtidstillæg F Kørselsgodtgørelse G Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling H Samarbejde og udvikling Overenskomsten for Metal og Blik- og Rørarbejde med Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark A Mindstebetalingssatsen

8 9 B Forskudt arbejdstid C Holddrift D Overtidstillæg E Rådighedsvagt El-overenskomsten med Dansk El-Forbund A Mindstebetalingssatsen B Forskudt arbejdstid C Holddrift D Overtidstillæg Elever A Lønsatser B Løn for elever indenfor handel og kontor C Løn for elever i teknikerfaget D Løn for EUX-elever E Voksenelever F Tilskud til elever (refusion) G Betalt frihed ved graviditetsundersøgelse H Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption I Betalt frihed ved barns/børns første sygedag J Løn ved barns hospitalsindlæggelse K Løn under sygdom L Rejsegodtgørelse i praktikperioden M Kørselsgodtgørelse ved skoleophold N Feriefridage O Pension P Forsikring til elever Formandsoverenskomsten og Lederaftalen med Dansk Formands Forening og Lederne A Lønbestemmelser B Feriefridage

9 1 Generelle bestemmelser 1 A Sygedagpenge efter sygedagpengeloven Sygedagpenge udbetales til medarbejdere, der opfylder anciennitetsbestemmelserne i sygedagpengeloven, men som ikke har været ansat længe nok til at få udbetalt løn under sygdom i henhold til de enkelte overenskomster. Sygedagpengelovens anciennitetsbestemmelser: Medarbejderen har været ansat i virksomheden i de sidste 8 uger før fraværet og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer. Fra 4. januar 2016 udgør sygedagpengene maksimalt Pr. time... kr. 112,97 Pr. uge... kr ,00 Arbejdsgiverperioden er ifølge sygedagpengeloven 30 kalenderdage fra 1. hele fraværsdag. 1 B Løn under sygdom og tilskadekomst Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge-og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København, 3F-Industrioverenskomsten og Metal- og Blik- og Røroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 El-overenskomsten sædvanlig løn. HK-overenskomsten fuld løn jf. funktionærlovens regler. Teknikeroverenskomsten fuld løn jf. funktionærlovens regler. 9

10 1 C Feriegodtgørelse under sygdom, forældreorlov og ved tilskadekomst m.v. Feriegodtgørelse af fraværsperioder, hvor der betales løn Hvis medarbejdere får løn under sygdom og tilskadekomst, løn under barsels- og fædreorlov, løn under barns hospitalsindlæggelse mv. med betalingssatser iht. overenskomst, beregnes der i denne periode feriepenge med... 12,50 % og søgnehelligdags- og feriefridagsgodtgørelse med... 7,60 % På maleområdet udgør søgnehelligdagsgodtgørelsen... 7,45 % Sygeferiegodtgørelse af sygeperioder med sygedagpenge For medarbejdere, der ikke modtager løn under sygdom og dermed feriegodtgørelse efter ovenstående regler, beregnes sygeferiegodtgørelsen efter nedenstående regler. I kalenderåret 2016 udgør sygeferiegodtgørelsen for: Hovedstaden Faglærte på byggepladser pr. dag... kr. 180,25 Ikke faglærte arbejdere pr. dag... kr. 164,10 Provinsen Faglærte på byggepladser pr. dag... kr. 168,95 Ikke faglærte arbejdere pr. dag... kr. 168,30 Sygeferiegodtgørelse optjenes i 5 dage pr. uge for hele fraværsuger. Malersvende For malersvende og servicearbejdere på malerområdet beregnes sygeferiegodtgørelsen, når medarbejderen får sygeløn og sygedagpenge. Sygeferiegodtgørelsen udgør... 12,50 % af gennemsnitslønnen i virksomheden i den øvrige del af ferieåret. Det er en betingelse, at fraværet har varet mere end tre dage. Maskinsnedkere og træindustriarbejdere For maskinsnedkere, træindustriarbejdere, tømrer- og snedkersvende på permanente arbejdspladser beregnes sygeferiegodtgørelsen, når medarbejderen får sygeløn og sygedagpenge. 10

11 Sygeferiegodtgørelsen der beregnes af gennemsnitslønnen de sidste 4 fulde uger før sygdommen udgør... 12,50 % Generelle betingelser Hovedreglen er, at den særlige sygeferiegodtgørelse, først betales fra anden sygefraværsdag. En lønmodtager der har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har dog ret til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret. Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjenes retten til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag forholdsmæssigt. Der er ikke længere krav om 12 måneders anciennitet indenfor 24 måneder, ligesom der ikke længere er en maksimal periode for betaling af sygeferiegodtgørelse. 1 D Forsikringsordning for mindre virksomheder Præmiesatsen udgør i kalenderåret 2016 af den årlige lønsum 0,79 % Lønsum for optagelse i forsikringsordningen må ikke pr. år overstige 1750 x 4.180,00... kr ,00 Udelukkelsesgrænsen er pr. år 2160 x 4.180,00... kr ,00 Der udbetales først refusion fra 2. fraværsdag. Se i øvrigt 1 E Betalt frihed ved graviditetsundersøgelser Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København, 3F-Industrioverenskomsten (Stenhuggere, stenindustriarbejdere, stukkatører og industrilakerere) fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Teknikeroverenskomsten fuld løn. 11

12 1 F Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge-og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F Industrioverenskomsten, Metal- og Blik- og Røroverenskomsten samt El-overenskomsten, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 HK-overenskomsten fuld løn. (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten fuld løn Gældende for alle ovennævnte overenskomster: Moderen: Faderen: 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødsel (barselsorlov). 2 uger efter fødsel eller hjemkomst fra hospitalet. Adoptanter: 14 uger fra barnets modtagelse. 1 G Betalt frihed til forældreorlov (13 uger) Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F-Industrioverenskomsten, Metal-og Blik- og Røroverenskomsten samt El-overenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 HK-overenskomsten, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 143,50 12

13 (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 143,50 Gældende for alle ovennævnte overenskomster: Af de 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Betalingen af de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen og varsles med 3 uger med mindre andet aftales. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Det forudsættes, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. 1 H DA-Barsel Bidraget til DA-Barsel udgør pr. år pr. fuldtidsansat... kr. 600,00 Der skal betales for overenskomstansatte medarbejdere over 18 år, (ekskl. Formandsoverenskomsten). Der skal endvidere betales for voksenelever over 25 år. Der kan i DA-Barsel ( søges refusion for udgifter til løn under barsel udover dagpengesatsen. Den samlede maksimale refusionsbetaling inkl. dagpengesats, opsparing til ferie- og SH-dage samt pension udgør i alt pr. time i kr. 187,55 Refusion af det forhøjede pensionsbidrag der refunderes de første 14 uger udgør af ovenstående sats pr. time... kr. 8,50 Der skal først søges barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og derefter hos DA-Barsel. 1 I Betalt frihed ved børns første sygedag Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F-Industrioverenskomsten samt Metal- og Blik- og Røroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 13

14 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 3F-Industrioverenskomsten (Stenhuggere/ stenindustriarbejdere og stukkatører) medarbejderens sygedagpengebetaling, dog maksimalt pr. time... kr. 119,50 3F-Industrioverenskomsten (Industrilakerere) efter 5 måneders anciennitet pr. time... kr. 124,50 Maleroverenskomsten efter 6 måneders anciennitet, fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 El- overenskomsten sædvanlig timeløn. HK- overenskomsten sædvanlig løn. (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsterne sædvanlig løn. 1 J Løn ved barns hospitalsindlæggelse Betalingen efter følgende overenskomster udgør: Bygge-og Anlægsoverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten, Murerarbejdsmandsoverenskomsten i København og Frederiksberg kommuner, 3F Industrioverenskomsten samt Metal- og Blik- og Røroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 139,50 Bygningsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten samt Industri- Træ og Møbeloverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 137,50 Maleroverenskomsten fuld løn, dog maksimalt pr. time... kr. 128,75 El- overenskomsten sædvanlig timeløn. HK-overenskomsten sædvanlig løn. (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten sædvanlig løn. 1 K Ferie-, søgnehelligdags- og feriefridagsopsparing Af den ferieberettigede løn betales: 14

15 Feriepenge... 12,50 % Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling, pr. 1. marts ,60 % Malere: Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling... 7,45 % 1 L Søgnehelligdage / Feriefridage Forskudsudbetalingen udgør pr. dag: For voksne arbejdere... kr ,00 For ungarbejdere... kr. 600,00 For malere henvises særskilt til afsnit 8. 1 M Særlig opsparingsordning For medarbejdere på funktionærlignende vilkår opretter virksomheden en særlig opsparingsordning der beregnes af den ferieberettigede indkomst og udgør... 1,70 % På Tekniker- og HK-overenskomsten beregnes den særlige opsparing af den A-skattepligtige indkomst og udgør... 1,70 % 1 N Pensions- og sundhedsordning Pensionsbidraget betales af den A-skattepligtige indkomst til medarbejdere, der er fyldt 18 år. Pensionsbidraget udgør... 12,00 % Heraf udgør arbejdsgiverens bidrag... 8,00 % og arbejdstagerens bidrag... 4,00 % PensionDanmark For timelønsoverenskomsterne indbetales bidraget til PensionDanmark og følger lønudbetalingerne, dog senest den 10. i efterfølgende måned. Sundhedsordning For virksomheder, der har valgt PensionDanmarks sundhedsordning, forhøjes arbejdsgiverbidraget med... 0,15 % På malerområdet er der en særlig sundhedsordning, der opkræves af ALKA og udgør pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder... kr. 99,00 15

16 1 O Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Hvis moderen efter overenskomsten har ret til løn under de 14 ugers barselsorlov, indbetales ekstra pensionsbidrag på pr. time... kr. 12,75 pr. måned... kr ,00 Arbejdsgiveren betaler 2 / 3 og lønmodtageren betaler 1 / 3 af beløbet. 1 P Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Når nedennævnte betingelser for udbetaling af G-dage i øvrigt er opfyldt, udgør antallet af G-dage ved afskedigelser: for korttidsansættelser (under tre måneders ansættelse)... og for øvrige ansættelsesforhold... 2 G-dage 3 G-dage Godtgørelsen for og 3. ledighedsdag udgør fra 4. januar 2016 ved ledighed på: til og med 4 timer (½ G-dag)... kr. 418,00 over 4 timer til og med 7,4 time (1 G-dag)... kr. 836,00 Beregningsmåde: 7,4 timer pr. dag. Beskæftigelseskrav: 2 ugers arbejde (74 timer) inden for de sidste 4 uger ved samme arbejdsgiver. Inden for et kalenderår skal virksomheden maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til samme medarbejder. Betales kun hvis medarbejderen er medlem af en A-kasse. 1 Q Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil udgør for kalenderåret 2016 følgende: Kørsel indtil km pr. år pr. km.... kr. 3,63 Kørsel over km pr. år pr. km.... kr. 1,99 Godtgørelse ved brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter udgør for kalenderåret 2016 pr. km... kr. 0,52 16

17 Befordringsgodtgørelsen må ikke overstige Ligningsrådets satser; ellers er hele godtgørelsen skattepligtig som personlig indkomst. 1 R Skattefri kost og logi Ligningsrådets satser for skattefri kost og logi udgør for kalenderåret 2016 følgende: Logi pr. døgn... kr. 205,00 Kost og småfornødenheder pr. døgn.... kr. 477,00 I fald arbejdsgiveren sørger for en del af kosten reduceres døgnbeløbet med følgende beløb: Morgenmad 15 % svarende til pr. døgn... kr. 71,55 Frokost 30 % svarende til pr. døgn... kr. 143,10 Middag 30 % svarende til pr. døgn... kr. 143,10 Småfornødenheder 25 % svarende til pr. døgn... kr. 119,25 1 S Overenskomsternes udviklingsfonde Der indbetales pr. medarbejder pr. år... kr. 520,00 1 T Samarbejde og arbejdsmiljø Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,35 HK-overenskomsten pr. arbejdstime... kr. 0,25 (Kun gældende for virksomheder, der har tilltrådt HK-overenskomsten.) Teknikeroverenskomsten pr. arbejdstime... kr. 0,25 Gælder ikke malere, se afsnit 8. 1 U DA/LO- Udviklingsfonden For ansatte efter alle overenskomster (ekskl. Formandsoverenskomsten) betales pr. arbejdstime... kr. 0,42 17

18 Beløbet opkræves direkte af Dansk Arbejdsgiverforening. For virksomheder med 3 ansatte eller derover sker opkrævningen to gange årligt og for virksomheder med færre ansatte sker opkrævningen én gang årligt. 1 V VEU-godtgørelse For uddannelsesforløb, der påbegyndes 4. januar 2016 eller senere, udgør VEU-godtgørelsen 80 % af den højeste dagpengesats, svarende til pr. uge... kr ,00 og pr. time... kr. 90,38 Refusionsansøgning som skal søges hos Jobcenter eller uddannelsesstedet, skal være arbejdsløshedskassens hovedledelse eller Jobcenter i hænde inden kursets afslutning. For yderligere oplysninger og information om refusionsansøgning kontakt kursusstedet. 1 X Løn til EGU-elever For EGU-elever under 18 år udgør lønnen: 1. år, pr. time... kr. 62,35 2. år, pr. time... kr. 75,35 For EGU-elever mellem 18 og 25 år udgør lønnen: 1. år, pr. time... kr. 92,65 2. år, pr. time... kr. 109,30 For EGU-elever over 25 år udgør lønnen: 1. år, pr. time... kr. 118,35 2. år, pr. time... kr. 118,35 1 Y Finansieringsbidrag (ATP, AES, AUB) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og Finansieringsbidraget opkræves samlet kvartalsvis af ATP. Der opkræves følgende pr. kvartal i 2016: AUB... kr. 693,75 AES pr. kvartal... kr. 355,25 18

19 Finansieringsbidrag.... kr. 153,50 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) betales med 1/3 af medarbejderen og 2/3 af arbejdsgiveren. For fuldtidsansatte (mindst 27 timer/uge eller mindst 54 timer/14 dage eller mindst 117 timer/måned) betales i 2016: pr. uge... kr. 74,70 pr. 14 dage... kr. 149,40 pr. måned kr. 284,00 ATP opkræves kvartalsvist. Medarbejdere, der får sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden efter dagpengelovens regler, skal have indbetalt det sædvanlige ATP-bidrag. 19

20 2 Bygge- og Anlægsoverenskomsten med 3F og Jord- og Betonoverenskomsten med BJMF 2 A Mindstebetalingssatsen Mindstebetalingssatsen udgør pr. time... kr. 118,35 Nyansatte uden brancheerfaring, de første 3 mdr. pr. time... kr. 112,85 Chauffører og asfaltarbejdere pr. time... kr. 123,45 Tagdækkere pr. time... kr. 126,00 2 B Ungarbejdere Mindstebetalingssatsen udgør pr. time for ungarbejdere, der er fyldt 15 år, men ikke 16 år... 40,00 % 16 år, men ikke 17 år... 50,00 % 17 år, men ikke 18 år... 70,00 % Ovennævnte satser beregnes af mindstebetalingssatsen for voksne arbejdere inkl. alle overenskomstmæssige tillæg. 2 C Akkordarbejde Den forskudsvise akkordudbetaling udgør pr. time... kr. 118,35 For medlemmer, der tidligere var omfattet af overenskomsten mellem BYG og BJMF, gælder følgende: Under forudsætning af, at beløbet er tjent, udgør akkordudbetalingen pr. time... kr. 153,85 2 D Minutfaktor Minutfaktoren for akkordarbejde udgør: København og Nordsjællands 1. og 2. zone... øre 215,80 Provinsen... øre 202,15 For alle akkordtimer er der en fast lønandel pr. time på... kr. 25,50 20

21 2 E Tagdækning Minutfaktor inklusiv fast timetillæg udgør (provins)... øre 252,73 Minutfaktor inklusiv fast timetillæg udgør (hovedstaden)... øre 259,13 2 F Fast timetillæg for servicepræget stillads Fast timetillæg for servicepræget stillads sats 1... kr. 33,62 Fast timetillæg for servicepræget stillads sats 2... kr. 47,67 Fast timetillæg for servicepræget stillads sats 3... kr. 56,03 2 G Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt tid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 24,10 Fra kl kl kr. 41,40 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 50,20 2 H Holddriftsarbejde Tillæg for holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl , med undtagelse af lørdage udgør pr. time... kr. 37,05 Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg som engangsbeløb for overflytninger, der ikke følger en fastlagt turnusplan, udgør pr. gang... kr. 198,05 Tillæg ved arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, hvor erstatningsfridage ikke kan gives, udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg for forskydning af en vagtlistefridag, uden dette er led i en omlægning af turnusplanen, udgør pr. time... kr. 26,20 21

22 2 I Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på søn- og helligdage pr. time ,00 % Tillægget beregnes af mindstebetalingssatsen. 2 J Rådighedsvagt Nedenstående gælder kun for virksomheder, der tidligere var omfattet af Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem BYG og SiD samt Jord- og Betonoverenskomsten mellem BYG og JBF. Tillæg fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag, samt på søgnehelligdage udgør pr. time... kr. 25,00 Tillægget i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 20,15 2 K Hotel og fortæring Nedenstående gælder kun for virksomheder, der tidligere var omfattet af Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem BYG og SiD samt Jord- og Betonoverenskomsten mellem BYG og JBF. Hvor medarbejderne efter aftale med virksomheden må overnatte ude, betales udgifter til hotel og fortæring (i rimelig standard) samt pr. døgn i kr. 119,25 2 L Kørselsgodtgørelse Nedenstående gælder kun for virksomheder, der tidligere var omfattet af Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem BYG og SiD samt Jord- og Betonoverenskomsten mellem BYG og JBF. Pr. 4. januar 2016 betales der følgende, når afstanden fra medarbejderens bopæl er: km, pr. km... kr. 1,99 Over 35 km er der aftalefrihed, og der kan aftales 0 kr. 22

23 I København samt Nordsjællands 1. og 2. zone er der en begrænsning på 5 km. 2 M Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved velfærdsforanstaltninger udgør: Skurpengesats 1 pr. mand, pr. dag... kr. 57,50 Hvis f.eks. skur mangler helt: Skurpengesats 2 pr. mand, pr. dag... kr. 90,00 2 N Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,20 23

24 3 Bygningsoverenskomsten med 3F Tømrer-, bygningssnedker-, tækkemænd og glarmestersvende 3 A Minimallønssatsen Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 118,10 3 B Ungarbejdere Minimallønssatsen udgør pr. time til ungarbejdere og forpraktikanter, der er fyldt: 15 år, men ikke 16 år... kr. 47,25 16 år, men ikke 17 år... kr. 59,05 17 år, men ikke 18 år... kr. 82,65 3 C Akkordarbejde Under forudsætning af, at pengene er tjent, udgør akkordudbetalingen pr. time... kr. 132,00 3 D Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt tid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 21,30 Fra kl kl kr. 42,65 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 51,60 3 E Overarbejdstillæg Tillæg for de 3 første timer... 50,00 % Tillæg for de 3 første timer lørdag fra normal hverdagsarbejdstids begyndelse ,00 % 24

25 Tillæg for efterfølgende timer, søn- og helligdage, samt natarbejde ,00 % Tillægget beregnes af den personlige timeløn. 3 F Rådighedsvagt Tillæg fra arbejdstids ophør fredag til normal arbejdstids begyndelse mandag, samt på søgnehelligdage betales pr. time... kr. 25,00 Tillæg i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 20,05 Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for virksomheder, der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ - Industri Byg i Danmark. 3 G Øvrige tillæg Vandbygningstillæg udgør pr. time... kr. 8,25 Smudstillæg udgør pr. time... kr. 11,70 3 H Overnatning Virksomheden betaler for dokumenterede udgifter til kost og logi på hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted. Herudover betales udepenge med den gældende sats efter statens takster vedrørende skattefri godtgørelser, der for 2016 udgør... kr. 119,25 3 I Transportgodtgørelse For transport uden for arbejdstiden ud over 10 km for den korteste afstand fra enten firmaets værksted eller svendens bopæl og til arbejdspladsen betales pr. 4. januar 2016 pr. km... kr. 1,99 For godtgørelse af køretid betales efter samme regler pr. km... kr. 0,75 Ved samkørsel betales, når arbejdsgiveren stiller bil til rådighed: - til føreren af bilen for alle kørte km, pr. km... kr. 1,20 - til passagererne ud over 10 km, pr. km... kr. 0,75 25

26 For kørsel i arbejdstiden, i egen bil betales pr. km... kr. 3,63 Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for virksomheder, der tidligere var omfattet af Snedker- og Tømreroverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Forbundet Træ - Industri Byg i Danmark. I stedet gælder reglerne i overenskomstens bilag 3. 3 J Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved velfærdsforanstaltninger udgør pr. mand, pr. dag... kr. 41,00 26

27 4 Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3F Murerarbejdsmandsoverenskomsten med BJMF 4 A Minimallønssatsen og akkordafsavnstillæg Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 118,10 Til medarbejdere med mindst 1 måneds anciennitet i virksomheden betales et akkordafsavnstillæg til minimallønnen pr. time... kr. 20,00 4 B Akkordarbejde Den forskudsvise akkordudbetaling udgør minimum pr. time. kr. 138,10 Ved akkordarbejde udbetales kun den løn, der er tjent. Der kræves fornøden dokumentation fra virksomheden. 4 C Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på lør-, søn- og helligdage 100,00 % Tillægget beregnes af den minimale timeløn. 4 D Værktøjsgodtgørelse Værktøjsgodtgørelse til murersvende udgør pr. time... kr. 2,75 4 E Ovntillæg Tillæg for arbejde med ovne i hele landet udgør pr. time minimallønnen... kr. 118,10 + et ovnmurertillæg... kr. 59,20 i alt... kr. 177,30 Er ovnene ophedet til mellem 30 og 50 grader, betales et varmetillæg på 30 % beregnet af den minimale løn. 27

28 4 F Hotel og fortæring Hvor medarbejderne efter aftale med virksomheden må overnatte ude, betales udgifter til hotel og fortæring (i rimelig standard) samt pr. døgn i kr. 119,25 4 G Kørselsgodtgørelse Generelt Kørselsgodtgørelse udgør pr. dag, medarbejderen er mødt på arbejde, og der betales for såvel hen- som hjemkørsel pr. km... kr. 2,05 Fra 1. marts 2016 udgør betalingen pr. km... kr. 1,99 Hvor virksomheden vederlagsfrit stiller transportmiddel til rådighed, ydes der ingen kørselsgodtgørelse. Ved afstande udover 35 km er der aftalefrihed, og der kan aftales 0 kr. I København samt Nordsjællands 1. og 2. zone For arbejde, der udføres uden for en afstand af 5 til 35 km fra svendens bopæl (maksimalt 60 km pr. dag). Provinsen For arbejde, der udføres uden for en afstand af 10 til 35 km fra svendens bopæl (maksimalt 50 km pr. dag). 4 H Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved skur- og velfærdsforanstaltninger udgør: Skurpengesats 1 pr. mand, pr. dag... kr. 57,50 Hvor f.eks. ingen faciliteter er anvist: Skurpengesats 2 pr. mand, pr. dag... kr. 90,00 4 I Uddannelsesfond Gælder for murerarbejdsmænd: Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,20 28

29 5 Gulvoverenskomsten med 3F 5 A Minimallønssatsen Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 118,10 5 B Ungarbejderløn Minimallønssatsen udgør pr. time for ungarbejdere, der er fyldt 15 år, men ikke 16 år... kr. 47,25 16 år, men ikke 17 år... kr. 59,05 17 år, men ikke 18 år... kr. 82,65 5 C Akkordarbejde Forberedende arbejde i forbindelse med akkord udgør pr. time... kr. 128,65 Under forudsætning af, at beløbet er tjent udgør akkordudbetalingen pr. time... kr. 121,50 5 D Overarbejdstillæg Tillæg for alle overarbejdstimer inkl. søn- og helligdage udgør pr. time... kr. 128,65 Tillæg for 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag udgør pr. time... kr. 186,70 5 E Overnatning Virksomheden betaler for dokumenterede udgifter til kost og logi på hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted. Herudover betales udepenge med den til enhver tid gældende sats efter statens takster vedrørende skattefri godtgørelser pr. døgn... kr. 119,25 29

30 5 F Transportgodtgørelse For transport uden for arbejdstiden ud over 10 km fra firmaets værksted eller svendens bopæl og til arbejdspladsen betales pr. 4. januar 2016 for den korteste afstand, pr. km... kr. 1,99 For godtgørelse af køretid betales efter samme regler pr. km... kr. 0,75 Ved samkørsel betales, når arbejdsgiveren stiller bil til rådighed - til føreren af bilen for alle kørte km, pr. km... kr. 1,20 - til passagererne ud over 10 km, pr. km... kr. 0,75 Kørsel i arbejdstiden i egen bil pr. km... kr. 3,63 30

31 6 Industrioverenskomsten med 3F Fælles bestemmelser 6 A Ungarbejdere Mindstebetalingssatsen udgør pr. time for ungarbejdere, der er fyldt 15 år, men ikke 16 år... 40,00 % 16 år, men ikke 17 år... 50,00 % 17 år, men ikke 18 år... 70,00 % Ovennævnte satser beregnes af mindstebetalingssatsen for voksne arbejdere inkl. alle overenskomstmæssige tillæg. 6 B Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt arbejdstid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 24,10 Fra kl kl kr. 41,40 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 50,20 Gælder ikke faglærte stenhuggere og stukkatører. 6 C Holddriftsarbejde Tillæg for holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl , med undtagelse af lørdage, udgør pr. time... kr. 37,05 Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg som engangsbeløb ved overflytninger, der ikke følger en fastlagt turnusplan, udgør pr. gang... kr. 198,05 Tillæg ved arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, hvor erstatningsfridage ikke kan gives, udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg for forskydning af en vagtlistefridag, uden dette er led i en omlægning af turnusplanen, udgør pr. time... kr. 26,25 Gælder ikke faglærte stenhuggere og stukkatører. 31

32 6 D Deltidsarbejde Tillæg for arbejdstimer mellem kl og kl udgør pr. time... kr. 35,75 Gælder ikke faglærte stenhuggere og stukkatører. 32

33 6 Industrioverenskomsten med 3F 6.1 Specialarbejdere ansat på permanente arbejdspladser 6.1 A Mindstebetalingssatsen Mindstebetalingssatsen udgør pr. time... kr. 118,35 Nyansatte uden brancheerfaring de første 3 mdr. pr. time... kr. 112, B Arbejdsbestemt mindstebetalingssats Mindstebetalingssatsen til chauffører, mobilkranfører og tromlefører m.v. udgør pr. time... kr. 123, C Minutfaktor Nordsjællands 1. og 2. zone Minutfaktorerne aftales på den enkelte virksomhed ved lokal aftale. Kan der ikke opnås enighed lokalt, fastsættes minutfaktorerne i hvert enkelt tilfælde mellem organisationerne. Provinsen For akkorder i provinsen udgør minutfaktoren... øre 192,04 For alle akkordtimer er der en fast lønandel pr. time på... kr. 25, D Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time på hverdage, samt på lørdage... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på søn- og helligdage ,00 % Tillægget beregnes af mindstebetalingssatsen. 6.1 E Bygge- og anlægsbranchens uddannelsesfond Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,20 33

34 6.1 F Velfærdsforanstaltninger Erstatning for mangler ved velfærdsforanstaltninger udgør: Skurpengesats 1 pr. mand pr. dag... kr. 57,50 Hvis f.eks. skur mangler helt: Skurpengesats 2 pr. mand pr. dag... kr. 90,00 34

35 6 Industrioverenskomsten med 3F 6.2 Dansk Betonindustri Forening (DBI) Bestemmelserne gælder for virksomheder, der var medlem af DBI (Dansk Betonindustri Forening) pr. 31. marts A Mindstebetalingssatsen Mindstebetalingssatsen udgør pr. time... kr. 118,35 Nyansatte uden brancheerfaring de første 3 mdr. pr. time... kr. 112, B Anciennitetstillæg Tillæg til ansatte med mere end 12 måneders anciennitet udgør pr. time... kr. 1, C Arbejdsbestemte mindstebetalingssatser Mindstebetalingssatsen til nedennævnte udgør pr. time: Truck- og traktorførere m.v..... kr. 125,00 Chauffører uden påhængsvogn og uden kran... kr. 123,40 Chauffører med påhængsvogn og uden kran... kr. 126,15 Chauffører med påhængsvogn og kran, hvortil certifikat kræves... kr. 127,75 Efter 12 måneders anciennitet tillægges satserne... kr. 1, D Minutfaktor Minutfaktoren udgør... øre 239, E Overtidstillæg Tillæg for 1. time på ugens 5 første dage pr. time... 50,00 % Tillæg for 2. og 3. time pr. time... 75,00 % 1. og 2. time på arbejdsfrie søgnedage samt 1. maj pr. time.. 75,00 % 35

36 Tillæg for øvrige timer herunder timer på søn- og helligdage, pr. time ,00 % Tillægget beregnes af mindstebetalingssatsen. 6.2 F Velfærdsforanstaltninger ved udearbejde Erstatning for mangler ved velfærdsforanstaltninger udgør: Skurpengesats 1 pr. mand pr. dag... kr. 57,50 Hvis f.eks. skur mangler helt: Skurpengesats 2 pr. mand pr. dag... kr. 90,00 36

37 6 Industrioverenskomsten med 3F 6.3 Stenhuggere, stenindustriarbejdere og stukkatører 6.3 A Minimallønssatsen Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 118, B Tillæg til faglærte stenhuggere og stukkatører Tillæg til minimallønssatsen inkl. akkordafsavnstillæg udgør pr. time... kr. 35, C Tillæg til uddannede stenindustriarbejdere Tillæg til minimallønssatsen for uddannede stenindustriarbejdere udgør pr. time... kr. 18, D Tillæg til specialarbejdere på stenhuggerier Tillæg til minimallønssatsen for specialarbejdere på stenhuggerier inkl. akkordafsavnstillæg udgør pr. time... kr. 8, E Øvrige tillæg Kirkegårds- og skurafsavnsbetaling pr. time... kr. 5,85 Skylifttillæg pr. time... kr. 8, F Overtidstillæg Tillæg for de første 2 timer pr. time... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på lør-, søn- og helligdage pr. time ,00 % Tillægget beregnes af den samlede timeløn. 37

38 6.3 G Rådighedsvagt Tillæg fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag, samt på søgnehelligdage udgør pr. time... kr. 25,00 Tillæg i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 20, H Hotel og fortæring Ved overnatning betales hotel (rimelig standard) og fortæring, samt pr. døgn... kr. 119, I Bygge og Anlægsbranchens uddannelsesfond For stenhuggere indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,10 38

39 6 Industrioverenskomsten med 3F 6.4 Industrilakerere 6.4 A Minimaltimeløn Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 111,80 Nyansatte uden brancheerfaring de første 3 mdr. pr. time... kr. 107, B Smudstillæg Smudstillæg udgør pr. time... kr. 2,90 Dette tillæg betales ikke til ungarbejdere. 6.4 C Overtidstillæg Tillæg for de 3 første timer pr. time... 50,00 % Tillæg for øvrige timer, samt timer på lør-, søn- og helligdage pr. time ,00 % Tillægget beregnes af den minimale timeløn. 6.4 D Rådighedsvagt Tillæg fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag samt på søgnehelligdage udgør pr. time... kr. 25,00 Tillæg i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 20, E Hotel og fortæring Ved overnatning betales hotel og fortæring, samt pr. døgn... kr. 119,25 39

40 7 Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F 7 A Minimallønssatsen Minimallønssatsen udgør pr. time.... kr. 113,80 7 B Ungarbejdere Minimallønssatsen for unge under 18 år udgør pr. time... kr. 71,90 7 C Øvrige tillæg Tillæg i øvrigt udgør: Smudstillæg pr. time... kr. 6,95 Udearbejdstillæg pr. time... kr. 4,10 Værktøjspenge pr. time... kr. 1,70 Hvis aftalte pauser forskydes udover 1 time... kr. 29,40 7 D Speciel arbejdstid Tillæg for arbejde efter normal arbejdstids ophør og indtil kl udgør pr. time... kr. 46,90 7 E Deltidsarbejde uden for normal arbejdstid Tillæg for arbejdstid mellem kl og kl udgør pr. time... kr. 38,20 7 F Holdrift Tillæg for holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl , med undtagelse af lørdage udgør pr. time... kr. 38,90 40

41 Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl , samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage udgør pr. time... kr. 83,25 Tillæg som engangsbeløb for overflytninger, der ikke følger en fastlagt turnusplan, udgør pr. gang... kr. 208,55 Tillæg for arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, hvor erstatningsfridage ikke kan gives, udgør.. kr. 83,60 Tillæg for forskydning af en vagtlistefridag, uden dette er led i en omlægning af turnusplanen, udgør pr. time... kr. 26,20 41

42 8 Maleroverenskomsten med Malerforbundet i Danmark 8 A Akkordarbejde Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 120,05 8 B Timelønnen skiltemalere Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 137,95 8 C Timelønnen servicearbejde Minimallønssatsen udgør pr. time... kr. 119,20 8 D Ungarbejderes timeløn (serviceaftalen) Timelønnen ændres med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2014 indgår, for ungarbejdere, der er fyldt - 16 år, men ikke 17 år... kr. 59,60-17 år, men ikke 18 år... kr. 83,44 8 E Overtidstillæg De første 4 timer betales med et tillæg på halvdelen af den overenskomstmæssige akkordudbetaling. Øvrige timer, samt alle timer på lør-, søn- og helligdage, samt 1. maj og Grundlovsdag efter kl , betales med et tillæg på den overenskomstmæssige akkordudbetaling. 8 F Kørselsgodtgørelse De i overenskomstens 3 nævnte zonegrænser er stadig gældende. Ved arbejde ud over 12 km fra svendens eller mesterens bopæl betales 4. januar 2016 pr. km... kr. 3,63 Dog betales minimum pr. dag ud over 12 km-grænsen... kr. 15,00 42

43 Dog maksimalt pr. km (3,63 x 176 km i alt)... kr. 638,88 Når mester sørger for transport, betales kun køretid pr. km (beregnes som almindelig løn) med... kr. 2,61 (Satsen for forbrugt tid udgør 72 % af satsen på kr. 3,63) 8 G Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling Fagets ferie- og SH- kort udleveres senest sammen med den årlige lønoplysning. SH- beløbet udbetales i 3 rater i det følgende kalenderår med: 1. rate: 2/5 i perioden 1. marts juli 2. rate: 1/5 i perioden 1. oktober december 3. rate: 2/5 udbetales med 1/5 af restbeløbet pr. afholdt feriefridag. Ferie- og SH kort fra Dansk Byggeri skal anvendes. 8 H Samarbejde og udvikling Der indbetales pr. arbejdstime... kr. 0,15 43

44 9 Overenskomsten for Metal og Blik- og Rørarbejde med Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark 9 A Mindstebetalingssatsen Mindstebetalingssatsen til voksne medarbejdere udgør pr. time... kr. 111,80 9 B Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt tid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 24,15 Fra kl kl kr. 41,40 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 50,20 9 C Holddrift Tillæg for holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl , med undtagelse af lørdage, udgør pr. time... kr. 37,10 Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg som engangsbeløb for overflytninger der ikke følger en fastlagt turnusplan udgør pr. gang... kr. 198,00 Tillæg ved arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, hvor erstatningsfridage ikke kan gives, udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg for forskydning af en vagtlistefridag, uden dette er led i en omlægning af turnusplanen, udgør pr. time... kr. 26,25 44

45 9 D Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time... kr. 61,00 Tillæg for øvrige timer, samt timer på søn- og helligdage pr. time... kr. 121,90 9 E Rådighedsvagt Fra arbejdstidsophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag samt på søgnehelligdage betales pr. time... kr. 24,55 Betalingen i andre tidsrum udgør pr. time... kr. 19,60 Den ugentlige betaling for rådighedsvagten kan ikke udgøre mindre end... kr. 981,90 Ved udkald udenfor rådighedsvagten ydes et særligt tillæg pr. udkald på... kr. 123,70 45

46 10 El-overenskomsten med Dansk El-Forbund 10 A Mindstebetalingssatsen Mindstebetalingssatsen til voksne medarbejdere udgør pr. time... kr. 111,80 Servicetillæg udgør pr. time... kr. 12,70 10 B Forskudt arbejdstid Tillæg for forskudt tid udgør pr. time: Fra kl kl kr. 24,15 Fra kl kl kr. 41,40 Påbegyndes efter kl betales indtil kl kr. 50,20 10 C Holddrift Tillæg for holddriftsarbejde på hverdage fra kl til kl , med undtagelse af lørdage, udgør pr. time... kr. 37,10 Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg som engangsbeløb for overflytninger der ikke følger en fastlagt turnusplan udgør pr. gang... kr. 198,00 Tillæg ved arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, hvor erstatningsfridage ikke kan gives, udgør pr. time... kr. 87,55 Tillæg for forskydning af en vagtlistefridag, uden dette er led i en omlægning af turnusplanen, udgør pr. time... kr. 26,25 10 D Overtidstillæg Tillæg for 1., 2. og 3. time pr. time... kr. 60,65 Tillæg for øvrige timer, samt timer på søn- og helligdage pr. time... kr. 122,00 46

47 11 Elever 11 A Lønsatser Lønnen udgør for: Struktør-, brolægger- og tagdækkerelever fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 indgår 1. løntrin, variabel pr. time... kr. 65,35 2. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 77,30 3. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 93,25 4. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 108,15 Murer-, stenhugger- og stukkatørelever fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 indgår 1. løntrin, variabel pr. time... kr. 68,10 2. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 82,75 3. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 92,65 4. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 109,30 Industrilakerelever Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 indgår 1. løntrin, variabel pr. time... kr. 63,45 2. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 72,50 3. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 79,25 Elever indenfor tømrer-, alu- og tækkemandsfaget, gulvlæggerfaget samt møbel- og bygningssnedkerfaget Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 indgår 1. løntrin, variabel pr. time... kr. 62,35 2. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 75,35 3. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 85,80 4. løntrin, 52 uger pr. time... kr. 103,60 47

48 Maskinsnedkerelever Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 indgår 1. løntrin, variabel pr. uge... kr ,00 2. løntrin, 52 uger pr. uge... kr ,00 3. løntrin, 52 uger pr. uge... kr ,00 4. løntrin, 52 uger pr. uge... kr ,00 Malerelever Fra 1. marts løntrin, variabel pr. uge... kr ,47 2. løntrin, 52 uger pr. uge... kr ,18 3. løntrin, 52 uger pr. uge... kr ,98 4. løntrin, 52 uger pr. uge... kr ,59 Elever i blik- og rørfaget Ved beskæftigelse af blikkenslager- og VVS-elever henvises til lærlingebestemmelserne, der kan ses på Blik- og Rørarbejderforbundets hjemmeside eller på Dansk Byggeris hjemmeside Elever i metalfaget Fra 1. marts løntrin, 0 1 år, pr. time... kr. 65,45 2. løntrin, 1 2 år, pr. time... kr. 74,20 3. løntrin, 2 3 år, pr. time... kr. 79,70 4. løntrin, 3 4 år, pr. time... kr. 92,20 5. løntrin, over 4 år, pr. time... kr. 111,85 11 B Løn for elever indenfor handel og kontor Der henvises til cirkulært nr. 796/ om kontorelevers lønforhold. 48

49 11 C Løn for elever i teknikerfaget For tekniske designere, der aflønnes iht. den nye uddannelsesbekendtgørelse, betales der uanset uddannelsesår pr. måned.... kr ,25 11 D Løn for EUX-elever For EUX-elever, gælder de almindelige regler i de enkelte fags elevoverenskomster, herunder lønnen. Elevkontrakt indgået efter 1. august 2015 For EUX-elever der har indgået elevkontrakt efter 1. august 2015, pågår der pt. drøftelser mellem DB og 3F om, hvordan lønreguleringen skal ske. Elevkontrakt indgået før 1. august 2015 For EUX-elever, der har indgået elevkontrakt inden 1. august 2015 gælder som udgangspunkt, at lønnen uanset påbegyndelsesdato reguleres bagud fra afslutningstidspunktet af 2. skoleophold eller uge 25 i afslutningsåret, med 52 uger for 4., 3. og 2. løntrin. Elevtiden efter 2. skoleophold aflønnes minimum med den til enhver tid gældende mindstebetalingssats til voksne medarbejdere i den respektive overenskomst. EUX-elever indenfor metalfaget følger lønsatserne for elever i metalfaget. Stukkatør-, tagdækker- og malerfaget har ikke mulighed for uddannelse af EUX-elever. 11 E Voksenelever Hvis virksomheden ønsker at modtage AUB s særlige refusionssats for voksenelever, skal to betingelser være opfyldt: Vokseneleven skal være fyldt 25 år ved uddannelsens indgåelse, og lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre mindstebetalingssatsen/minimallønssatsen indenfor fagets overenskomst. 49

50 For voksenelever indenfor malerfaget udgør satsen fra 1. marts 2015 dog.... kr. 112,25 For voksenelever indenfor maskinsnedkerfaget udgør satsen fra 1. marts 2015 dog.... kr. 113,80 11 F Tilskud til elever (refusion) Lønrefusion under skoleophold i kalenderåret fra 4. januar 2016: 1. års elever pr. uge... kr ,00 2. års elever pr. uge... kr ,00 3. års elever pr. uge... kr ,00 4. års elever pr. uge... kr ,00 Voksne (uanset begyndelsestidspunkt) pr. uge... kr ,00 11 G Betalt frihed ved graviditetsundersøgelse Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne arbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende/voksne arbejdere gældende maksimumssats. Bestemmelsen gælder ikke for Maskinsnedkerelever, elever i Metalfaget, elever i Blik- og rørfaget, malerelever samt struktør-, brolægger- og tagdækkerelever. 11 H Betalt frihed til orlov ved graviditet, barsel, fædreorlov og adoption Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne arbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende/voksne arbejdere gældende maksimumssats. Bestemmelsen gælder ikke for elever i metalfaget og elever i blik- og rørfaget. 50

51 11 I Betalt frihed ved barns/børns første sygedag Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne arbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende/voksne arbejdere gældende maksimumssats. 11 J Løn ved barns hospitalsindlæggelse Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne arbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende/voksne arbejdere gældende maksimumssats. 11 K Løn under sygdom Elever, der er fraværende på grund af sygdom eller tilskadekomst, betales med den aftalte løn. For voksenelever på malerområdet udgør den maksimale betaling pr. time... kr. 112,25 11 L Rejsegodtgørelse i praktikperioden Der ydes rejsegodtgørelse til elever efter samme regler, som gælder for svende og voksne arbejdere. For struktør-, brolægger- og tagdækkerelever gælder, at hvor eleven udfører ude- eller rejsearbejde uden for skoleperioden, har arbejdsgiveren pligt til at dække omkostningerne i forbindelse hermed. For elever i træfagenes byggeuddannelse, gulvlæggerfaget og Træfagenes industrielle snedkeruddannelse gælder, at køretiden bliver betalt med halvdelen af satsen, som er gældende for svende/voksne medarbejdere. 11 M Kørselsgodtgørelse ved skoleophold Når den samlede skolevej er 20 km eller derover, kan der efter nærmere aftale mellem arbejdsgiver og elev betales pr. km... kr. 1,00 Bestemmelsen gælder ikke for elever i metalfaget og i blik- og rørfaget. 51

Lønoversigt Marts 2015

Lønoversigt Marts 2015 Lønoversigt Marts 2015 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser,

Læs mere

Lønoversigt Marts 2017

Lønoversigt Marts 2017 Lønoversigt Marts 2017 Lønoversigt marts 2017 Redaktion: Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet/Hans Henrik Kristensen Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Oplag: 3.500 stk. Tryk: Boarding A/S Papir:

Læs mere

Lønoversigt Marts 2016

Lønoversigt Marts 2016 Lønoversigt Marts 2016 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser,

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal Danske Malermestre cirkulære Gældende fra 1. januar 2011 Malerfagets nøgletal Malerfagets nøgletal - gældende fra 1. januar 2011 Udgivet af Danske Malermestre Tekst: Heinrich Søndengaard Nielsen Redaktion:

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2016 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Glasoverenskomsten. mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Glasoverenskomsten. mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Glasoverenskomsten 2007 mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

41 sygedage ikke nok til opsigelse

41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage på 14 måneder var ikke nok til at opsige en medarbejder. Det afgjorde Afskedigelsesnævnet i en sag, hvor virksomheden påstod, at sygefraværet satte produktionen

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk 09-2017 afsnit 3 LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1.marts 2017 falder

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3

Afsnit Satser. a. Dansk Byggeri. b. Dansk Håndværk afsnit 3 Afsnit 3 1. Satser a. Dansk Byggeri b. Dansk Håndværk LØNOVERSIGT Gældende for beskæftigede hos medlemmer af Dansk Byggeri, fra begyndelsen af den lønningsuge hvor 1. marts 2014 falder. Nedennævnte satser

Læs mere

Oplysninger for den samlede personalegruppe

Oplysninger for den samlede personalegruppe Oplysninger for den samlede personalegruppe Overskrifter Information Navn Medarbejder nr. 1 Overenskomster Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF FØDEVAREINDUSTRIEN Sukkervare- og chokoladeindustrien. Forædling. Bagerindustrien. Tobaksindustrien.

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Aftaler om løn- og arbejdsforhold for lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 8 3 Løn...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2014-2017 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE ANLÆGSGARTNERE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2014-2017 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE ANLÆGSGARTNERE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2014-2017 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE ANLÆGSGARTNERE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F)

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2005-2008 Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartner nes salgsforeninger, pakkecentraler

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere