Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland"

Transkript

1 Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune 2. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 3. Lars Holte, kommunaldirektør i Odsherred Kommune 4. Kasper Sonne, omsorgschef i Faxe Kommune 5. Claus Hensing, chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Sjælland 6. Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 7. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 8. Allan Kjærgaard-Pedersen, sektorformand i FOA i Roskilde 9. Bente Elkjær, institutleder og professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 10. Per B. Christensen, direktør i børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 11. Claus Lindeskov Hansen, SSH elev i afdeling Greve 12. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 13. Jamshid Gholamian, medarbejder i afdeling Greve 14. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland Gæster: Jørgen Smith, revisor Anders Sevelsted, vicedirektør SOSU Sjælland Carl Edward Tronhjem, kvalitetschef, SOSU Sjælland Referent: Lizette Ramlyng, medarbejder i Ledelsessekretariatet i SOSU Sjælland

2 Referat Stiftende møde 1. Valg af mødeleder v/søren Clausen Direktøren indstillede Niels Ulrich Hermansen indtil formanden er valgt. Indstillingen blev godkendt. Medlemmerne præsenterede herefter sig selv../. bilag 1 - vedtægter 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering v/søren Clausen Direktøren indstillede på baggrund af drøftelser med fusionsstyregruppen følgende medlemmer: Per B. Christensen og Bente Elkjær Indstillingen blev enstemmigt besluttet../. bilag 2 - CV./. bilag 3 - CV Konstituerende møde 1. Valg af formand og evt. næstformand v/mødelederen Mødelederen indstillede Per B. Christensen til formand, og Hanne Hermansen til næstformand i bestyrelsen. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsesmøde Formanden takkede for valget og den tillid der var vist ham og Hanne Hermansen.

3 Formanden ville gerne have to ekstra punkter til dagsorden, hhv. punkt 0 og punkt 8. Dette blev ønske blev godkendt. Under punkt 7 havde Hanne Hermansen en tilføjelse, i forhold til et ekstra udvalg. 0. Sammenlægningsredegørelsens ledelsesmæssige konsekvenser v/formanden De tre fusionsbestyrelser har besluttet at ansætte en direktion, som den nye bestyrelse, så at sige overtager. Direktionen består af 3 personer, hhv. Søren Clausen, direktør og tidl. direktør i SOSU Næstved, Anders Sevelsted, vicedirektør for økonomi, administration, vejledning og service, tidligere direktør i SOSU Greve. Hanne Vaagø Tost, vicedirektør, for uddannelserne og kursuscentret samt Ledelsessekretariatet, tidligere direktør i SOSU Vestsjælland. Hanne Vaagø Tost vil deltage på et senere bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan hilse på hende. Sammenlægningsredegørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen. 1. Forretningsorden v/formanden herunder: mødefrekvens, location, tidspunkt for møderne, temaer etc. Udarbejdelse af dagsorden 1, stk 3: - Det indskrives at formandskabet udgør bestyrelsens forretningsudvalg, der i samarbejde med direktøren udarbejder dagsorden. 1 stk. 6: Der ligger en temmelig stor bemyndigelse vedr. personaleledelse. Det ville formanden gerne gøre opmærksom på. 1 stk. 7.: Normalt er det sådan at bestyrelsen forholder sig til den overordnede personaledel, så bestyrelsen alene skal sikre at der udarbejdes personalepolitikker, ikke godkende disse. Konsekvensrettelse i 1 stk. 7. 3, stk. 2: Omhandlende bemyndigelse af formandskab til at indgå resultatlønskontrakt. Punktet ønskes ændret således, at det er formanden der godkender resultatlønskontrakten, og ikke bestyrelsen. Det betyder at bestyrelsen kun orienteres om kontrakten. Claus Hensing påpegede at kontrakten skal ligge tæt op af den valgte strategi. Ellen Knudsen var enig, og foreslog en tilføjelse i forretningsorden om, at

4 resultatlønskontrakten kommer på som et punkt på et bestyrelsesmøde før den indgås og godkendes af formanden. Så bestyrelsen kan bakke op om kontrakten. Søren Clausen uddybede, at den ønskede ændring skyldes at der er nogle deadlines som skal overholdes i forhold til rapportering af resultatlønskontrakten til ministeriet, og disse deadlines hænger ikke altid sammen med bestyrelsesmøderne. Beslutning: Bestyrelsen ønsker at indgå i drøftelsen af succeskriterierne i kontrakten som skal være i sammenhæng med institutionens strategi, men den endelige kontrakt kan indgås af formanden. 7, stk. 2: Hvad menes der med en intern revisor? Revisor Jørgen Smith uddybede: En ekstern revisor er en rigsrevisor. På dennes vegne udpeges en såkaldt intern revisor, som dog ikke er intern som vi normalt forstår det. Det er PricewaterhouseCoopers for institutionens vedkommende. Beslutning: Efter intern revisor skrives i parentes, at den er udarbejdet af den tilknyttede revisor. Derudover skal det rettes at årsrapporten er udarbejdet af revisoren. Det er ikke korrekt, det er institutionen der udarbejder den. Er der i de efterfølgende dage nogle medlemmer der falder over andre passus der evt. skal ændres, er de velkomne til at kontakte direktøren og formanden. Beslutning: Forretningsordnen udsendes til skriftlig høring, når rettelser er indarbejdet, og underskrives på næste bestyrelsesmøde../. bilag 4 - Forretningsorden 2. Orientering om SOSU Sjælland v/søren Clausen Søren Clausen gav en kort orientering om institutionen, uddannelserne, geografi og lokationer. Orienteringen blev taget til efterretning, med den tilføjelse at bestyrelsen på de kommende bestyrelsesmøder ønsker at forholde sig til uddannelserne og skolens lokationer.

5 ./. bilag 5 - organisationsdiagram SOSU SJ./. bilag 6 - fusionsredegørelse./. bilag 7 fusionsgodkendelse./. bilag 8 fusionstilskud 3. Budget og revision v/revisor Jørgen Smith fra PricewaterhouseCoopers samt vicedirektør Anders Sevelsted Revisor orienterede om hhv. revisors opgaver og bestyrelsens opgaver. Reglerne er nærmere beskrevet bl.a. i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Formandskabet og direktøren laver til næste møde et årshjul, dvs. et oplæg til hvilke emner der skal på møderne og hvornår. Orienteringen blev taget til efterretning. Fremlæggelse af budget v/anders Sevelsted Da de tre skoler pt. har forskellige databaser, er det ikke muligt at udskrive et samlet budget via Navision Stat. Derfor er det fremsendte budget lavet i Excel. Budgettet udviser et positivt resultat for Formanden spurgte revisor og Anders Sevelsted om der var oplysninger vedr. de tre gamle skoler som den nye bestyrelse skal være opmærksom på. Revisoren henviste til perioderegnskabet som har været sendt ud sammen med dagsorden. Heraf fremgår det at alle tre skoler har haft et overskud medio Næstveds meget store overskud stammer fra salget af Herlufsvænge til Region Sjælland. Egenkapitalen er samlet set mio. kr. Formanden påpegede at der vil komme flere drøftelser i bestyrelsen i forhold til budget og økonomi. Formanden ønskede at ministeriets kodeks for godt bestyrelsesarbejde sendes med referatet ud.

6 Fremlæggelsen blev godkendt./. bilag 9 budget 2011./. bilag 10 halvårsregnskab Vederlag til bestyrelsen v/søren Clausen Kutyme er at man anvender den bekendtgørelse der ligger fra ministeriet, og som er sendt ud med dagsorden. Der betales ikke honorar, men vederlag. Formand og næstformand får de beløbsrammer der er nævnt i bekendtgørelsen. Der betales for transport og evt. kurser, papir og andre brugsmaterialer. Beslutning: Bestyrelsen vedtog at følge bekendtgørelsen vedrørende vederlæggelse. Evt. høj takst i forhold til kørsel, skal besluttes af formanden, som udfærdiger bemyndigelsesblanket../. bilag 11 bekendtgørelse fra undervisningsministeriet./. bilag 12 ændring af bekendtgørelse 5. Bemyndigelse af formandskab til at indgå resultatlønskontrakt v/formanden Punktet blev drøftet under punkt Handleplan for øget gennemførelse v/kvalitetschef i SOSU Sjælland, Carl Edward Tronhjem Bestyrelsen skal udarbejde målsætninger/indsatsområder (Handleplan for øget gennemførelse) for skolen som skal indsendes til ministeriet senest d. 1. marts Det er formanden der underskriver Handleplanen. Et mål er et frafald på max 5 %, for at imødekomme kravet fra ministeriet om 95 % gennemførelse. SOSU Sjælland har gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Den kan danne baggrund for at fokusere på områder som kan medvirke til at øge gennemførslen. Følgende indsatsområder foreslås: Læsevejledning

7 Samarbejde mellem skole og praktik Undervisningsevaluering Socialt miljø og relationer Særligt indsatsområde: Medietek pædagogisk it De gennemgåede bilag medsendes referatet, og de indsatsområder der foreslås skal udfoldes til bestyrelsen. Der blev stillet spørgsmålstegn fra flere medlemmer til den målsætning der var foreslået, som var lig tallene for Kan overliggeren ikke hæves? Hanne Hermansen mente at man midt i en stor fusionsproces skulle være varsom med at stille højere krav. Beslutning: Bestyrelsen anerkender at ledelsen har en opgave i forhold til fusionen overfor personale og elever. Bestyrelsen ser dog samtidig gerne, at niveauet hæves, og at man bruger best practice fra de tre tidligere skoler. 7. Udpegning til råd og bestyrelser v/søren Clausen Udpegning til Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse, et bestyrelsesmedlem - direktøren er medlem parallelt. Beslutning: Lars Holte blev valgt. Udpegning til VEU centerrådet ved VEU-center øst og øerne. Allan Kjærgaard-Pedersen har haft pladsen indtil nu, udpeget af de nu afgåede bestyrelser i Greve og Næstved, og har tilbudt at fortsætte. Direktøren er tilforordnet i rådet og tillige tilforordnet VEUcenterrådet for VEU-center Vestsjælland. Beslutning: Allan Kjærgaard-Pedersen blev valgt. To medlemmer til Slagelse Uddannelsesråd. Hanne Hermansen sidder i dette råd.. Beslutning: Formanden bad direktionen om at udpege en embedsmand. Der er mange kommuner og mange uddannelsesråd.

8 8. Mødeplan v/formanden Forretningsudvalget sender mødedatoer ud efterfølgende. Formanden bad direktionen om at arbejde med sagskoncept fremover. Gerne lidt fyldigere punkter, og færre bilag. 9. Eventuelt Der udsendes pressemeddelelse med valg af formand og næstformand, og hvilke råd vi sidder med i. I bekendtgørelsen skal stå at skolen kan gøre en forskel. SOSU Sjælland har et hold elever med til SOSU Skills, som er et mesterskab for SOSU elever. I starten vil møderne ligge i Ringsted. Borgmester Niels Ulrich Hermansen stiller gerne lokaler til rådighed.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG 1 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

REFERAT. Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus. Deltagere. København & Frederiksberg kreds

REFERAT. Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus. Deltagere. København & Frederiksberg kreds REFERAT Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus Deltagere Jorry Højer Erling Olsen Karen Kisling Gudrun Johansen Hans Jørgen Munkholm Momme Knudsen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere