Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl Selandia Park nr Ringsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl Selandia Park nr Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune - AFBUD 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune - AFBUD 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk 12. Angelica Westerberg, PA elev i afdeling Slagelse - AFBUD 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Greve 14. Jeanette Erceninks, medarbejder i afdeling Holbæk 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Gæster Anne Panknin Kristensen, uddannelseskoordinator i Lejre kommune Kasper Pihl, uddannelseskonsulent i Holbæk kommune Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Godkendt protokollat fra sidste bestyrelsesmøde kan læses her: 2. Orientering v/næstformanden Rejsegilde i Køge den 24. september Næstformandens orientering blev taget til efterretning. 3. Orientering v/direktøren 3.1 Sag om huslejekontrakt i Holbæk, endeligt afsluttet. (bilag aktstykke) Mail modtaget den 17. november 2014: Til Sosu Sjælland: Finansudvalget har på sit møde den 13. november 2014 taget det orienterende aktstykke om en huslejekontrakt for SOSU Sjælland til efterretning, jf. vedhæftede kopi. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal i forlængelse heraf meddele, at styrelsen ikke vil udøve sanktioner over for skolen i sagen. Styrelsen lægger til grund herfor, at den manglende forelæggelse forud for indgåelsen af huslejekontrakten for skolens afdeling i Holbæk beror på en misforståelse af definitionen på begrebet uopsigelighedsperioden. Styrelsen har som følge af sagen i en vejledning på ministeriets hjemmeside præciseret definitionen af en huslejekontrakts uopsigelighedsperiode, hvorfor en tilsvarende misforståelse ikke skulle kunne forekomme fremover. Med venlig hilsen Charlotte Tang Chefkonsulent

3 3.2 De 4 bundlinjer (bilag a) Som en følge af bestyrelsens ønske om at kunne følge udviklingen på effekten af indsatsområder og initiativer har direktøren udarbejdet målskema, De 4 bundlinjer, som opdeler målene på 4 kategorier: Kunderne, Samfundet, Medarbejderne og Økonomi. Vedlagte bilag er et arbejdspapir, der viser hvilke mål der forventes arbejdet med og status for baseline tal for samme mål. 3.3 B-SOSU medlemsmøde Hanne Demant og Søren Clausen deltog på B-SOSU s medlemsmøde den 3. november, hvor de bl.a. blev præsenteret for det oplæg bestyrelsen har fået tilsendt om Nøgletal, demografi og fremskrivning på ældreområdet. Direktørens orientering blev taget til efterretning med følgende bemærkning til punktet 3.2. Bilag a - Bundlinje 1: Ordet Kundetilfredshed ændres til aftagertilfredshed. 4. Orientering v/andre Jeanette Erceninks: Vi har fremlagt et fagligt projekt på en EUD konference i Vejle. Det gik rigtigt godt. 5. International strategi v/direktøren (bilag b) Forslag til international strategi er formuleret ud fra den praksis SOSU Sjælland aktuelt har, men med præciserede mål for både indsatser og volumen af den faktiske mobilitet. SOSU Sjællands internationale arbejde er meget velfungerende og i særdeleshed vores mobilitetsarbejde, der hvert år sender en lang række elever i praktik i udlandet. Vi har de seneste år også fokuseret på medarbejdere og samarbejdspartnere, som har gode muligheder for at komme til udlandet på forskellige forløb. Det internationale arbejde for medarbejdere har specielt det sigte, at spejle egen praksis i udenlandske kollegers og sammenligne faglige forhold for på den måde at skabe ny indsigt i eget arbejde og få inspiration til nyt indhold, tilrettelæggelsesformer mm. Indstilling: Direktøren indstiller strategien til godkendelse.

4 Til drøftelse og godkendelse Strategien kommer på igen til næste bestyrelsesmøde til godkendelse med følgende bemærkninger: Målet om de 60 elever og 25 medarbejdere skal tydeliggøres. Er det et mål eller et udgangspunkt? Strategien skal styrkes ved at fremhæve de faglige perspektiver. 6. Udbudspolitik arbejdsmarkedsuddannelser v/direktøren (bilag c) Vedlagt udbudspolitik for Voksen- og Efteruddannelse, som er offentliggjort på vores hjemmeside, skal formelt godkendes af bestyrelsen. Det Lokale Uddannelsesudvalg har haft politikken til kommentering og havde følgende kommentarer: Repræsentanten fra Dansk Erhverv, som er leder af et privat opholdssted, gør opmærksom på, at det er vigtigt at gøre de private aktører opmærksom på SOSU Sjællands hjemmeside, da de (Dansk Erhvervs medlemmer) i vid udstrækning orienterer sig på andre velkendte arenaer. FOA gør opmærksom på, at de andre erhvervsskoler er meget offensive i forhold til folkeskolereformens mulighed for at lave forløb i folkeskolens klasser med henblik på oplysning /rekruttering. Til godkendelse Udbudspolitikken blev godkendt. 7. Perioderegnskab v/vicedirektøren (bilag d) Resultatet viser et underskud på 2.6 mio. kr. Vi forventer dog stadig, at årets resultat viser et overskud som beregnet i forecast, og fremvist på sidste bestyrelsesmøde. Årsagen til underskuddet skyldes, at aktivitetsniveauet er ulige fordelt henover året. Ca. 68 % af skolens aktivitet finder sted i de første 9 måneder, mens de resterende 32 % finder sted i de tre sidste måneder. Det betyder derfor også, at indtægterne er ulige fordelt.

5 Indtægterne har været på 72 % af årsbudgettet. Omkostningerne har ikke været større end forventet, og perioderesultatet viser, at der er forbrugt 73.7 % af årsbudgettet. Udviklingen i antal årselever viser en positiv tendens. Vi har siden beregningen af forecast for 2014, haft i alt 15 årselever mere end forventet. 14 årselever på EUD området og en enkelt i Kursusafdelingen. SOSU Sjælland har fortsat i været forskånet for forsikringsskader. I bilag d ses udviklingen i antallet af årselever for hhv. 1 3 kvartal 2012, 1-3 kvartal 2013, og 1-3 kvartal 2014 for EUD området. Tabellen viser at antallet af årselever er faldet fra i 3 kvartal 2012, til 1000 årselever i 3. kvartal Et fald på 84 årselever svarende til ca. 7-8 mio.kr. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Budget 2015 v/vicedirektøren (bilag e og f) Budgetudkast 2015 viser et overskud på kr. Der er budgetlagt med 4,6 mio. kr. i mindre statstilskud i forhold til forecast Vi forventer en nedgang i elevtallet på ca. 31 årselever, hvilket svarer til 3. mio. kr. Løn og lønafhængige omkostninger er reduceret med 5, 2 mio. kr. i forhold til forecast I budget 2015 indgår 231 årsværk mod 239 årsværk i En reduktion på 8 årsværk svarende til ca. 4 mio. kr. Nedgangen i årsværk skyldes primært faldet i årselever. Forecast 2014 indeholdt lønomkostninger til fratrådte ledere på ca. 1 mio. kr. Denne omkostning eksisterer ikke i 2015 Med fraflytning af lejemålet i Greve reduceres udgifterne til husleje med 3.6 mio. kr. Herudover vil et specielt tilskud på 1.3 mio.kr. til dyr husleje, som vi modtager til lejemålet i Greve, bortfalde. Vi får en forventet husleje på ca. 1.mio. kr. i Roskilde. Afskrivninger stiger med ca. 1 mio.kr. på grund af nybyggeriet i Køge. Finansielle poster stiger med ca. 1 mio. kr. på grund af øget renteudgifter for bygningen i Køge. (Der kan ses yderligere bemærkninger under Note i budgetudkast Der er vedlagt en grafisk oversigt (bilag f), over udviklingen af årselever og taxametertilskud fra 2012 og til og med 2015).

6 Bemærkninger til budget 2015: I år 2015 træder de første dele af den nye EUD reform i kraft, og det betyder at den normale procedure for budgetlægning ikke har været brugbar. Arbejdet med at udarbejdet budget, har derfor været vanskeligt. I løbet af vinteren og foråret 2015 starter der en del grundforløbshold. Vi er usikre på, om de unge vil være tilbageholdende med at påbegynde uddannelse på disse hold, fordi de ønsker at vente til august måned og starte på de nye (og måske mere spændende) forløb. I øjeblikket kan vi se, at det kniber det med at få oprettet det antal hold som SOSU Sjælland gerne vil, i januar måned Med det nye karakterkrav 2, i såvel matematik og dansk fra sommeren 2015, vil en del af grundforløbsansøgerne ikke være umiddelbart kvalificeret til optagelse. Hvor mange det handler om, ved vi ikke pt. Viser det sig at være 10 %, 20 % eller endnu højre, vil det få negative konsekvenser for årets resultat. De nye skærpede faglige adgangskrav for optagelse til Social- og sundhedshjælperuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse træder i kraft 1. august Konsekvenserne af de skærpede krav kan være færre kvalificerede ansøgere, eller at ansøgerne søger andre uddannelsesmuligheder. Planerne for fordeling af teoriundervisningen og praktikarbejdet er ikke klarlagt pt. Hvis eleverne starter med praktikarbejde i for eksempel de første 12 uger, vil det betyde at dele af statstilskuddet for den efterfølgende teoriundervisning, først kan udbetales i Det får naturligvis konsekvens for resultatet for år Til godkendelse Budgettet blev godkendt med følgende forbehold: Bestyrelsen forpligter ledelsen på at ny ansættelser kun er er midlertidige, og at der udvises økonomisk påpasselighed. På førstkommende møde i 2015 præsenteres bestyrelsen for et justeret budget. 9. Temadrøftelse om fastholdelse i praktikken v/gæster kl Fastholdelse af elever i uddannelse er et tilbagevendende tema på bestyrelsesmøderne. Sidst aftalte bestyrelsen at ville drøfte fastholdelse i forhold til praktikuddannelsen. Til dette formål er inviteret to praktikansvarlige, Anne Panknin Kristensen, uddannelseskoordinator i Lejre kommune, og Kasper Pihl, uddannelseskonsulent i Holbæk kommune.

7 Anne og Kasper vil fortælle om praktikkens fastholdelsesarbejde i almindelighed og i særdeleshed omkring de unge, som med EUD-reformen kommer i fokus. Anne og Kasper har til deres forberedelse modtaget både handleplan for øget gennemførelse og de tabeller for frafald, som bestyrelsen har fået tilsendt i den forgangne periode. De glæder sig meget til at møde bestyrelsen og bestyrelsen kan forvente en god og nuanceret drøftelse. Til drøftelse 10. Eventuelt Møder Der indkaldes via Doodle. Direktøren ønsker at indkalde til et ekstra møde i maj, udover de 4 møder. Møderne holdes i Ringsted.

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere