Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Lars Holte, kommunaldirektør i Odsherred Kommune - AFBUD 6. Kasper Sonne, omsorgschef i Faxe Kommune 7. Claus Hensing, chef for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Sjælland 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Allan Kjærgaard-Pedersen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Claus Lindeskov Hansen, SSH elev i afdeling Greve Udtrådt d. 13/12/ Martin Nielsen, SSH elev i afdeling Slagelse 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Jamshid Gholamian, medarbejder i afdeling Greve 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland Referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland Gæster Helle Jensen, Kursuschef (til punkt 6) Jørgen Clemmensen, underviser i Kursuscentret (til punkt 6) Bente Lyngbo, Kursusleder (til punkt 6) Torben Jano, Uddannelsesdirektør (præsentation af Torben Jano) Bilag til dagsorden Bilag A, B til punkt 4.1 Bilag C til punkt 6.1 Bilag D, E, F, G til punkt 7.2 Bilag H til punkt 8.1 Bilag I til punkt 8.2 Bestyrelsesmøde Bilag J SOSU til punkt Sjælland december 2011

2 Referat 1. Dagsorden Godkendelse og prioritering af dagsorden og evt. tilføjelser. Dagsorden blev godkendt. Punkt 6 vedr. Kursuscentret blev fremrykket. 2. Godkendelse af referat/beslutningsprotokollat fra mødet d. 24. oktober 2011 Kan læses her: Referatet blev godkendt. 3. Orientering v/formanden Samarbejde med Nykøbing F. skolen, jf. drøftelse på bestyrelsesmødet d. 24. oktober 2011 (punkt 7.2 i referatet). Formanden orienterede. Formanden er blevet kontaktet af to repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg for bl.a. at præsentere bestyrelsens indsatsområder. Formelt er det dog sådan at kontakten til LUU går via uddannelsesdirektøren og direktøren, og ikke gennem formanden. Formandens orientering blev taget til efterretning. 4. Orientering v/direktøren (Bilag A og B til punkt 4.1) 4.1 Social- og sundhedsuddannelsens trin 2 (Social- og sundhedsassistent) Opfølgning på sag fra seneste bestyrelsesmøde samt orientering om nye udfordringer omkring uddannelsens længde. 4.2 Campus Haslev Undervisningsministeriet har udtrykt bekymring over at give godkendelse til udbud i Haslev. Et nyt udbud for en indgang hvor hovedforløbene alt overordnet er dimensioneret kræver særlige forhold f.eks. en udvidelse af antallet af praktikpladser, der kan modsvare et nyt udbudssted. Af hensyn til progressionen i arbejdet med etablering af Campus Haslev, er det besluttet at SOSU Sjælland ikke tiltænkes at have et udbud i Haslev i 2012, mens der arbejdes videre med at etablere både et teknisk og et merkantilt udbud i 2012.

3 Den 1. december 2011 har Regionsrådet besluttet at sende en positiv indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om udbud af Sundheds, omsorg og pædagogik grundforløb i Haslev. 4.3 Arbejdet med at få én identitet Direktionen har besluttet at igangsætte et stort tværgående projekt kaldet Strategisk kerne med støtte fra konsulentfirmaet Cairos Consult. Projektet har bl.a. involveret bestyrelsesformanden i analysefasen, og vil involvere fokusgrupper med medarbejdere fra alle medarbejderkategorier. Der vil blive en fælles medarbejderdag den 12. marts 2012 for alle medarbejdere. Direktørens orientering blev taget til efterretning. 5. Personaleforhold v/direktøren Der er indgået lokalaftale for HK personale. Arbejdet med en lokalaftale for Kursuscentret pågår pt. Der mangler at blive indgået aftaler for serviceområdet og vejledningen. Direktørens orientering blev taget til efterretning. 6. Uddannelserne v/direktøren (Bilag C til punkt 6.1) Tema: Voksen- og efteruddannelse ved SOSU Sjælland v/kursuscentret Oplæg omkring kursuscentrets arbejde, bl.a. aktiviteter med borger/bruger-inddragelse, rekvirerede/indtægtsdækkede aktiviteter og VEU-samarbejdet. 6.1 Godkendelse af skolens udbudspolitik. Oplæg ved kursuscentret Det er et krav til udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser, at de lægger en bestyrelsesgodkendt udbudspolitik på deres hjemmeside Indstilling: Direktøren indstiller at bestyrelsen efter oplæg og drøftelse godkender udbudspolitikken for 2012

4 Beslutning: Udbudspolitikken blev godkendt. Bestyrelsen glæder sig samtidigt over den interne læring mellem EUD uddannelserne og efteruddannelsesområdet, og at Kursuscentret følger op på de indsatsområder bestyrelsen har fastsat. Bestyrelsen anmoder direktionen om at tage initiativer således at efteruddannelsesområdet laver opsøgende virksomhed i forhold til kommuner, region og andre entreprenører på området. 7. Institutionen v/direktøren (Bilag D, E, F, G til punkt 7.2) Bilag G eftersendes 7.1 Bygningen i Holbæk Udkast til lejekontrakt er fremsendt fra investor. Direktøren orienterer mundtligt på mødet. 7.2 Udbudsstruktur fortsat drøftelse I forlængelse af samme drøftelse på sidste bestyrelsesmøde er der på dette møde oplæg til drøftelsen ud fra et formelt og et økonomisk perspektiv. Derudover lægges op til en procesplan for en egentlig beslutning om udbudsstruktur. Formelt kræver en ændring i udbudsstrukturen, der ikke omfatter hjemstedsbyen, Ringsted, følgende (uddybet i bilag): 1. En ansøgning / hensigtserklæring til Region Sjælland om nye stedlige placeringer af uddannelsessteder 2. En høring af minimum de erhvervsskoler der udbyder HHX, HTX og erhvervsfaglige grundforløb i dækningsområdet 3. Regionsrådet skal afgive positiv indstilling til undervisningsministeren 4. Undervisningsministeren skal godkende de nye placeringer Økonomisk er der udarbejdet to bilag: 1) (Bilag E): En sammenligning mellem bygningsomkostninger, beregnet på husleje, prioritetsrenter og ejendomsskatter for 2012 i den akutelle udbudsplacering 1. januar 2012, samt to scenarier for 2015: et med to nye udbudssteder i det tidligere Roskilde Amt og et med ét udbudssted i det tidligere Roskilde Amt. 2) (Bilag F): En opstilling af omkostnings- og indtægtsforhold for de to scenarier 2015.

5 Det første scenarie bygger på forudsætninger om at bygge nye kvadratmeter i en by og leje nye kvadratmeter i en anden. Nybyggeriet kan gøres for de 47,7 mio. kr. der er forudsætningen for ministeriets tilskud på 26,3 mio. kr. Huslejen for det nye lejemål er sat til en kvadratmeterleje på kr. p.a. Det andet scenarie bygger på forudsætninger om at bygge nye kvadratmeter i en by til en kvadratmeterpris på kr. For begge scenarier gælder at lokalbehovet svarer til 10 kvadratmeter pr. årselev på undervisningsstederne. Bygningsomkostningerne i 2012 vil samlet være på 15 mio. kr. Scenarie 1 (6 udbudssteder) 2015 har tilsvarende omkostninger på 16,5 mio. kr. og scenarie 2 (5 udbudssteder) 2015 har omkostninger på 15,5 mio. kr. Hvis omkostninger og forventede indtægter holdes op mod hinanden for de to scenarier, korrigeret for øget henholdsvis mindsket optag på grundforløbet afhængig af flere / samme antal udbudssteder, er differencen ved scenarie 2 (5 udbudssteder) på t.kr. i forhold til scenarie 1 (6 udbudssteder). Dvs. at 6 udbudssteder samlet set er 200 t.kr. dyrere end 5 udbudssteder på de valgte forudsætninger. Til sammenligning og tilhørende overvejelser, har økonomiafdelingen beregnet ekstraordinære omkostninger og resultatet af et rent grundforløbsudbud (Campus Haslev) baseret på samtlige omkostninger og indtægter i et år. De ekstraordinære omkostninger ved det decentrale miniudbud er på 285 t.kr. Hvis udbuddet skaffer 15 nye grundforløbselever og samtidigt trækker 10 elever, der ville havde søgt et hovedudbudssted under alle omstændigheder, har udbuddet et negativt resultat på 260 t.kr. Hvis udbuddet skaffer 25 nye grundforløbselever, har udbuddet et positivt resultat på 150 t.kr. På samme måde ville en udvidelse i antallet af uddannelsespladser på hovedforløbet

6 kunne skabe en positiv økonomisk effekt af et decentralt udbud a la Campus Haslev. Procesplan for eventuel ny lokalisering i det tidligere Roskilde Amt, i udkast, bilag G. Hørings- og ansøgningsfasen kan løbe fra nu eller senest fra næste bestyrelsesmøde, planlagt til den 9. februar Selve høringen skal gennemføres senest i februar måned 2012, hvis resultatet skal nå med på Regionsrådets møde den 29. marts Høringen kan gennemføres i samarbejde med Regionens administration. Regionrådets indstilling vil være modtaget til bestyrelsesmødet planlagt den 30. april 2012, hvorefter bestyrelsen kan indsende en formel ansøgning til Ministeriet for Børn og Undervisning. Bestyrelsen skal overveje hvem høringen skal sendes ud til udover de regelpligtige. Af hensyn til styrke og legitimering af bestyrelsens beslutningsgrundlag og endelige beslutning om udbudsstruktur, kan der høres bredt. Det kunne betyde samtlige kommuner i dækningsområdet. Procesplanens indhold omkring byggeproces og / eller lejeindgåelse afhænger af fraflytningsdatoerne for henholdsvis bygningen i Greve, 31. marts 2015, og fjernelse af 6 undervisningslokaler i pavilloner i Greve, ultimo 2012, med mulighed for forlængelse 1 år. Spørgsmål til drøftelse: Hvor mange udbudssteder (hovedudbudssteder og/eller miniudbudssteder ) bør SOSU Sjælland have i 2015? og hvor? Kan et høringsgrundlag, hvad angår udbudsstruktur, besluttes i dag eller skal det ske på næste bestyrelsesmøde? Hvem skal høres? Ringsted er skolens hovedsæde, og kunne måske blive et center for efteruddannelse Slagelse kan blive psykiatrisk videns center, - her bygges nyt psykiatrisygehus. Næstved og Slagelse har størst potentiale i forhold til unge optag

7 Holbæk og Slagelse har akutsygehuse Køge har Regionens hoved sygehus Roskilde er en af Regionens største byer med mange praktikpladser og mange ældre Dertil kommer evt. virtuelle undervisningssteder, via e-learning/blended learning Beslutning:: Høringsmateriale skal indeholde: Et generelt indledende afsnit hvorfor har vi denne høring? Fordi: SOSU Sjælland er en ny skole Vi skal opfylde 95 % målsætning Region Sjælland i forhold til regionens lave uddannelsesniveau og deraf behov for geografisk spredt udbudsdækning. Dernæst: Hvad baserer bestyrelsens beslutning sig på: Faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtighed Demografi antallet af unge, antallet af praktikpladser og antallet af arbejdspladser Den pædagogisk og sundhedsmæssige sundhedsstruktur i Regionen Samspillet med andre uddannelsesmiljøer på Erhvervs- og voksenuddannelsesområdet Forslag: Ringsted som hovedcenter med en betragtning om at samle så mange aktiviteter som muligt som ikke er kursist og elevnære, for at have kræfter til flere udbud andre steder. Hoved udbudssteder: Holbæk, Slagelse, Køge, Næstved og Roskilde. Satellitter: Bestyrelsen vil løbende vurdere antallet af satellitter i samarbejde med de kommuner satellitterne placeres i, samt anvendelsen af andre undervisningsformer, fx digital undervisning, e-learning/blended learning etc.

8 Bestyrelsen tager en sonderende drøftelse med Nyk. F. om samarbejde i Vordingborg. Der skal være en drøftelse med Greve kommune før det officielle høringsmateriale sendes ud. Hvem skal høres: Region Sjælland KKR De 15 kommuner Alle erhvervsskoler, jf. bekendtgørelsen (inkl. SOSU-C - Brøndby skolen) UCSJ FOA 3F SL SOSU Sjællands Hovedsamarbejdsudvalg Direktøren udarbejder et høringspapir, som godkendes skriftligt af bestyrelsen. Hvis nogle medlemmer efterfølgende mener at der er behov for et møde, vil formanden indkalde til ekstraordinært møde. 8. Økonomi v/direktøren (bilag H til punkt 8.1, Bilag I til punkt 8.2) 8.1 Foreløbigt budget 2012 Udkastet til resultatbudget udviser et forventet resultat på 3,7 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 2,5. Omsætningen forventes i alt at blive på 175 mio. kr. Den væsentligste årsag til at omsætningen stiger ca. 8 mio. kr. fra 2010 til budget 2012, er ændring i bygningstaxameter for Greve afdeling, hvor huslejen i 2010 var betalt af Staten og skolen derfor ikke fik taxameter herfor. Forventningerne til elevudviklingen er stagnation idet EUD hovedforløbene fortsat er dimensionerede. Grundforløbene forventes fortsat at være populære, men det vurderes at antal ansøgere svarer til de tidligere år. Voksen- og efteruddannelsesaktiviteten forventes at få en let øget aktivitet, særligt på grund af en satsning på Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU). Kursusområdet har gennem de seneste år været økonomisk trængt og der har i 2011 været stort fokus på omkostningsstyring. Der vil også i 2012 være fokus på kursuscentrets omkostningsstyring.

9 SOSU Sjælland vil i 2012 have én regnskabskreds og én fælles økonomistyring, konkret organiseret i økonomiafdelingen, - nu med sin egen leder. Der bliver derfor også bogføring på én kontoplan og efter én omkostningsfordeling. Til bestyrelsens opmærksomhed betyder det også at sammenligning af tal mellem budget 2012 og resultat 2010 kan være vanskelig, idet de tidligere tre skoler havde forskellige omkostningsfordelinger af f.eks. personalekategorier vil have forventede anlægsinvesteringer for i alt 1,3 mio. kr., men primo 2013 vil der komme større anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af nye EUD lokaler i Ringsted og møblering og indretning af den nye bygning i Holbæk. Beslutning: Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen noterer sig, at det er en relativ konservativ budgetlægning, og at budgetlægningen retter op på nogle budgetmæssige forskelle fra de tidligere skoler. Det er vigtigt at påpege at stigningen i de administrative og ledelsesmæssige tal er udtryk for en omlægning af regnskabspraksis, ikke en stigning i omkostningerne. 8.2 Bankforretning Vurdering af om bankudbuddet er et udbud i formel forstand: Skolens revisor har undersøgt og vurderet at: Det er ikke et udbud, men det er god forvaltning at undersøge markedet. Dvs. at skolen har undersøgt markedet og nu kan fremlægge en indstilling til bestyrelsen om valg af daglig bank. Valg af bank til daglig bankforretning: Det indstilles til bestyrelsen, at der alene træffes valg af daglig bank, idet formueforvaltning kan indeholde en spredning af formue hvilket vil være styret af skolens investeringspolitik, som foreslås fremlagt og vedtaget på næste bestyrelsesmøde, jf. næste punkt på dagsordnen. Fire banker blev inviteret til at give tilbud på SOSU Sjællands daglige bankforretninger samt formueforvaltning.

10 En bank vendte aldrig tilbage på invitationen: Jyske Bank. De tre tilbageværende, Nordea, Spar Nord og Danske Bank, har alle givet tilbud, som skematisk er sammenstillet på nøgleindikatorer i vedlagt bilag. I undersøgelsen har skolens økonomiafdeling fundet at priserne måske nok er forskellige, men at det er marginalt når det vurderes på de totale omkostninger. Til gengæld er der nogen forskel på oplevelsen af den service skolen kan opnå med den ene bank frem for den anden. Samtidigt har der i undersøgelsesperioden været behov for at gøre brug at bankforretninger udover Statens Koncernbetaling, hvilket har givet nogle erfaringer med bankerne. Indstilling: Der vælges daglig bank formueforvaltning udskydes til næste møde. Vicedirektør Anders Sevelsted og økonomileder Allan Petersen indstiller at Danske Bank vælges som daglig bank. Motivering for indstillingen: Danske Bank har programpakker der kan støtte den taktiske og strategiske analyse i økonomiafdelingen mere kvalificeret end de øvrige banker. Deres Business Online opleves væsentligt mere professionelt i sin udførsel. Derudover opleves dialog om og performance på konkrete opgaver særdeles professionelt. Finanscentret har en oplevet større indsigt i selvejende institutioners vilkår og muligheder. Beslutning: Indstillingen blev godkendt. 8.3 Status på investeringspolitik v/direktøren Den valgte daglige bank, jf. forrige punkt, vil blive involveret som rådgiver i formulering af SOSU Sjællands investeringspolitik. Samtidigt vil politikken blive vurderet af skolens revisor, inden fremlæggelse for bestyrelsen på næste møde. Økonomistyrelsen sætter væsentlige rammer for hvilken risikoprofil en institution som SOSU Sjælland kan vælge. Bestyrelsen skal forberede sig på en risikoprofil med meget lav risiko, som i sin portefølje af værdipapirer alene har danske obligationer måske med nogle få investeringsforeningsbeviser

11 Politikken fremlægges på næste møde. 9. Eventuelt Brev fra elev vedr. manglende optagelse v/direktøren (Bilag J) Elev Claus Lindeskov Hansen har trukket sig fra bestyrelsen med omgående virkning. Der kan tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. Direktøren undersøger hvad dette indebærer, og punktet vil komme på igen på et senere møde. Udviklingsaftale med Erhvervsakademi Sjælland er underskrevet d.d. Orienteringen blev taget til efterretning.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 30. april 2012 kl. 15-18 Selandia Park 6 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere