Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald"

Transkript

1 Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald

2 Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker at være forberedte og selv have indflydelse på planlægning af sin egen begravelse.

3 Indhold Vi skal alle herfra Første overvejelse efter et dødsfald... 5 Når dødsfaldet er sket Obduktion Hospitalsobduktion Retslægeligt ligsyn Hvad kan bedemanden hjælpe med?...10 De praktiske og administrative anliggender Papirer til bedemanden Valg af tidspunkt og sted for begravelseshøjtideligheden Kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed Borgerlig begravelse Skifteretten...21 Skifterettens opgaver Organdonation Donering af hele sit legeme til forskning Anmeldelse af dødsfald Begravelse eller brænding Valg af kirkegård og gravsted Bestilling af gravsten Vedligeholdelse af gravsted De ukendtes fællesgrav Alternativ til traditionel gravsted Økonomiske spørgsmål ved dødsfald Hvem dækker udgifterne til begravelsen Tilskud og begravelseshjælp Eksempler på begravelsesudgifter Kommunal begravelseshjælp fra afdødes kommune Testamente Lønforhold...27 Dødsfald ved ulykke i arbejdstiden Firmapension Pensionsforhold Efterløn Offentlig pension efterlevelseshjælp Der kan være andre former for udbetalinger Hjælp når der mangler pårørende Forsikringer ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond Skat ved dødsfald

4 Vi skal alle herfra At livet på et tidspunkt får en ende, ved vi alle, men hvordan og hvornår vi skal herfra, går de færreste heldigvis og tænker på i hverdagen. Alligevel bør vi alle huske at fortælle vore nærmeste, hvordan vi ønsker, at den sidste rejse skal foregå, når tiden engang kommer. Hvis man ikke ønsker at tale om døden, med de mennesker man elsker, kan det være en god ide,` at skrive sine tanker ned. Hos alle bedemænd kan man gratis få et dokument, hvor man kan nedfælde sine personlige ønsker og sidste vilje. I midten af denne pjece findes en udgave, som kan udfyldes og opbevares sammen med andre personlige papirer. 4

5 Første overvejelse efter et dødsfald Det er en ubeskrivelig følelsesmæssig belastning at miste et menneske, man holder af og samtidig at skulle forholde sig til alle de praktiske anliggender omkring dødsfaldet. Langt de fleste kontakter derfor en bedemand, der har den professionelle kompetence til at rådgive og hjælpe med at arrangere begravelsen og stå for det nødvendige papirarbejde. Det er en uvurderlig hjælp for de pårørende, hvis afdøde på forhånd har givet udtryk for eller har nedskrevet sine egne ønsker, så de efterladte ikke selv skal træffe alle de nødvendige og ofte svære beslutninger. Når dødsfaldet er sket Ligesom hvert enkelt menneske er unikt i livet, er hvert enkelt dødsfald og det efterfølgende forløb individuelt, men lovgivningsmæssigt er der nogle regler, som altid skal overholdes. Det er en læge, der skal konstatere og bekræfte på dødsattesten, at døden er indtrådt. Dødsattesten indeholder information om afdødes navn, adresse, cpr-nummer, dødssted, tidspunkt samt årsagen til dødsfaldet. De fleste mennesker i Danmark dør på et hospital, og det vil derfor oftest være en hospitalslæge, der udsteder dødsattesten, og afdøde vil derefter blive overført til hospitalets eget kapel. Indtræffer døden på et plejehjem, vil personalet være behjælpelig med at tilkalde læge. Ved dødsfald i eget hjem skal de pårørende tilkalde egen praktiserende læge eller lægevagten. 5

6 Der må ikke på noget tidspunkt kunne rejses tvivl om, hvorvidt et menneske er død af naturlige årsager eller ej. I tvivlstilfælde kontakter lægen politiet, og afdøde vil efterfølgende blive overflyttet til et hospital eller retsmedicinsk institut, hvor ligsyn og evt. obduktion vil blive foretaget. Obduktion Obduktion er en ydre og indre undersøgelse af den afdøde person, som foretages med henblik på at klarlægge dødsårsagen. Hospitalsobduktion Hospitalsobduktion kan foretages hvis afdøde, efter sit fyldte 18. år, skriftligt har givet tilladelse til obduktion, eller hvis de pårørende giver tilladelse hertil. Obduktion kan normalt ikke foretages, hvis det må antages at stride mod afdødes livsopfattelse eller de pårørende modsætter sig det. Findes der ingen pårørende, må obduktion kun finde sted, såfremt afdøde selv på forhånd har givet tilladelse. Retslægeligt ligsyn Retslægeligt tilsyn foretages, hvis politiet involveres i et dødsfald. Ligsyn foretages af en embedslæge eller en retsmediciner sammen med politiet, og her bestemmes, om der skal foretages retslægelig obduktion. Hvis de pårørende nedlægger forbud mod obduktionen, vil afgørelsen blive truffet af retten og evt. efterfølgende af landsretten. Organdonation Ethvert menneske kan egenrådigt bestemme, om man efter sin død ønsker at donere sine organer. Det er naturligvis et spørgsmål om den enkeltes holdning til liv og død, men det er også et spørgsmål, der kan berøre de pårørende meget, hvorfor det altid vil være en god ide at drøfte spørgsmålet om donation med sine nærmeste eller udfylde et såkaldt donorkort. 6

7 I de senere år er lægerne blevet dygtigere, og det er i stigende grad blevet muligt at redde eller forbedre menneskeliv ved transplantation af organer. Det er kun lovligt at foretage transplantation hvis afdøde, efter sit fyldte 18. år, skriftligt har givet tilladelse til det, eller såfremt afdøde ikke har udtrykt direkte modvilje mod transplantation, og de pårørende efterfølgende træffer beslutningen og giver tilladelsen. Hvis afdøde ikke efterlader sig pårørende, der kan give deres samtykke, er det ikke tilladt at benytte vedkommendes organer. Donering af hele sit legeme til forskning Alle har mulighed for at donere deres krop til forskning eller uddannelse af nye læger. Testamentering kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense. Egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamentet. 7

8 Ved dødsfaldet kontaktes bedemanden, som vejleder omkring evt. højtidelighed, samt overførelsen af den afdøde til universitetet. Ekstra transportomkostninger i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet. Anmeldelse af dødsfald Umiddelbart efter et dødsfald er noget af det første, der skal gøres at anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som er kordegnekontoret eller den lokale sognepræst i afdødes bopælssogn. Det gælder også, selvom afdøde var udmeldt af folkekirken eller tilhørte et andet trossamfund. Det er også uden betydning, om der efterfølgende skal foregå en kirkelig højtidelighed eller ej. I henhold til den nuværende danske lovgivning skal anmeldelsen foretages senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Man kan vælge selv at udfylde og aflevere dødsanmeldelsen sammen med dødsattesten eller lade en bedemand stå for udfærdigelsen. 8

9 Til dødsanmeldelsen skal bruges afdødes cpr-nummer og oplysningerne fra dødsattesten samt afdødes dåbs- eller navneattest, evt. ægtefælles dåbs- og vielsesattest. På anmeldelsen skal endvidere afgives oplysning om medlemskab af folkekirken, om begravelsen skal foretages med eller uden præst, og der skal også tages stilling til, om afdøde skal kistebegraves eller brændes. Den nærmeste pårørende (eller den person/myndighed, der bestiller begravelsen) skal underskrive dødsanmeldelsen, som sammen med dødsattesten skal afleveres til begravelsesmyndigheden. Det er ikke efterfølgende nødvendigt at anmelde dødsfaldet til andre offentlige instanser, da begravelsesmyndigheden sørger for at indberette til: Skifteretten Folkeregisteret Socialforvaltningen Den lokale præst Kirkegården/krematoriet Anmeldelse af dødsfald ventes digitaliseret i

10 Hvad kan bedemanden hjælpe med? I forbindelse med et dødsfald foretrækker langt de fleste efterladte at kontakte en bedemand for at få hjælp til at håndtere alle de praktiske ting, der skal tages hånd om i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Hvis man kontakter en bedemand, kan man finde tryghed i en omsorgsfuld og professionel rådgivning og dermed selv få mere overskud til at håndtere sorgen og kontakten med familie og venner. Under samtalen med bedemanden aftaler de pårørende selv i hvor stort omfang, de ønsker hjælp. De praktiske og administrative anliggender En lang række af de administrative og praktiske opgaver vil man trygt kunne overlade til bedemanden f.eks. Afhentning og videresendelse af dødsattest Udfyldelse og aflevering af dødsanmeldelsen Fremskaffelse af eventuelt manglende attester Kontakt til den lokale præst for aftale af højtidelighedstidspunkt Reservere kapel/lokale til en borgerlig begravelseshandling Levering af kiste og evt. ligklæder Afhentning, iklædning af afdøde og evt. udsyngning fra hjemmet Kørsel med rustvogn til kapel og evt. til krematorium, efter højtideligheden har fundet sted Aftaleindgåelse med kirkegård/krematorium og levering af urne Indrykning af dødsannonce i aviser og lokalblade 10

11 Blomsterdekoration af kiste Udsmykning af kirke eller kapel Bestilling af begravelseskaffe/mindesammenkomst Bestilling af gravsten/navnetilføjelse eller henvisning til lokale stenhuggerier Ansøgning om begravelseshjælp hos kommunen og Sygeforsikringen Danmark Bedemanden påtager sig endvidere gerne at tage kontakt til afdødes fagforening og eventuelle forsikringsselskaber, såfremt de efterladte har behov for hjælp med dette (se også afsnittene vedrørende økonomiske forhold). Det er kun i de færreste tilfælde, at det vil være muligt at få mere end en yderst beskeden offentlig begravelseshjælp, hvorfor bedemanden altid tilråder, at man undersøger dette tidligt i forløbet, så man ikke efterfølgende står med en større begravelsesregning, end boet har midler til at dække. Papirer til bedemanden Til det personlige møde med bedemanden vil det være praktisk at medbringe de nødvendige papirer/attester: Dåbs- eller navneattest for afdøde samt for nuværende eller evt. tidligere ægtefælle Eventuel vielsesattest Afdødes sygesikringsbevis eller andet CPR-bevis Eventuelt gravstedsbrev hvis afdøde skal nedsættes i et eksisterende familiegravsted Valg af tidspunkt og sted for begravelses højtideligheden Når dødsattesten foreligger, og begravelsesmyndigheden har givet tilladelse, kan begravelsen finde sted. Under normale omstændigheder skal højtideligheden være afholdt senest 8 dage efter dødsfaldet, men såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan fristen dog forlænges. 11

12 12

13 En af de vigtigste ting i forbindelse med begravelseshøjtideligheden er, at de pårørende vælger en ceremoni, som er i afdødes egen ånd. Det er ikke mindst vigtigt, at ceremonien forløber roligt og stemningsfuldt, så de pårørende efterfølgende har et omend vemodigt, men dog smukt minde at tage med sig videre i livet. Kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed For medlemmer af folkekirken er det sædvane at benytte afdødes sognekirke og lokale præst til højtideligheden. De pårørende taler selv med sognepræsten om forløbet i kirken og om hvilke salmer, der skal synges. Det er dog muligt at træffe aftale med en præst fra et andet sogn, såfremt de pårørende ønsker dette. Hvis afdøde var udmeldt af folkekirken, har man som udgangspunkt ikke adgang til at have en præst til stede ved sin begravelse, og det vil normalt opfattes, som om afdøde ikke selv ønskede det. Højtideligheden vil efter begravelsesmyndighedens accept derfor finde sted uden en præst. Denne form for højtidelighed kaldes en borgerlig begravelse og forløbet af denne, planlægges typisk af de pårørende selv i samråd med en bedemand. Nogle præster vil dog, af hensyn til de pårørende, være villig til at medvirke i et på forhånd aftalt omfang. Hvis man er medlem af Folkekirken, er det vigtigt, man inden sin død skriftligt tilkendegiver det, hvis man ikke ønsker en præsts medvirken ved højtideligheden. Borgerlig begravelse Der er ingen formelle lovkrav til, hvordan en borgerlig begravelse skal forløbe, dog skal den foregå på en sømmelig måde, der ikke giver anledning til offentlig opsigt eller anstødelighed. Det er oftest et familiemedlem eller en ven af familien, der forestår en form for højtidelighed og holder en begravelsestale over afdøde. 13

14 De fleste bedemænd har erfaring med at forestå en borgerlig ceremoni, hvis de pårørende ikke selv har overskud til at medvirke ved planlægning og udførelse. Borgerlige begravelser kan f.eks. foregå fra et kapel, et krematorium, et lejet lokale, på kirkegården eller i afdødes eget hjem/plejehjem. Begravelse eller brænding Hvorvidt man efter sin død ønsker at blive begravet eller brændt, er et spørgsmål, de fleste mennesker har gjort sig overvejelser om. Det anbefales, at man inden sin bortgang fortæller sine nærmeste, hvad man ønsker eller skriver i sin sidste vilje, om man helst vil jordbegraves i kiste eller kremeres (brændes), så de efterladte ikke efterfølgende kommer til at stå i en uafklaret situation og dermed skal træffe et valg, som for mange forekommer uendeligt svært. Valg af kirkegård og gravsted De danske kirkegårde ejes og administreres af folkekirken eller den lokale kommune. Kirkegårdene har forskellige typer gravsteder til både kister og urner. Hvordan de er anlagt, og hvad de koster, varierer meget fra sogn til sogn. Det er en god idé at rådføre sig med kirkegårdspersonalet i forbindelse med udvælgelse af gravsted. Alle har ret til at blive begravet på en kirkegård (indviet jord), men der er som hovedregel specielle priser for ikke-medlemmer af folkekirken. Bestilling af gravsten Landets kirkegårde har forskellige regler for hvilke typer sten, man må anvende, det kan derfor anbefales at spørge graveren til råds, før stenen købes. Bedemanden kan i mange tilfælde også vejlede de pårørende eller henvise til et lokalt stenhuggeri. 14

15 Min sidste vilje De bedste rammer om en smuk og værdig afsked

16 Jeg (undertegnede) CPR-nr. Adresse Postnr. By Fødesogn Fødekommune Medlem af Den danske folkekirke ja Medlem af andet trossamfund ja nej nej Hvis ja, hvilket? Medlem af Sygeforsikringen Danmark ja nej Medlem af fagforening, hvilken? Har lavet begravelsesopsparing ja nej Hvis ja, hvor? Jeg ønsker ved min død at blive begravet Jeg har oprettet testamente ja brændt nej Hvis ja, navn på advokat Jeg er indforstået med obduktion ja Jeg har testamenteret mit legeme til anatomisk forskning... ja nej nej Hvilket universitet?

17 I forbindelse med begravelseshandlingen ønsker jeg: Kontakt bedemanden, som meddeler mit dødsfald til det offentlige og bistår med praktisk hjælp. Kirke/præst/sted: Gravsted ønskes på: kirkegård Gravsted haves, afd. rk. nr. Plænegrav kendt ukendt Jeg ønsker, at min aske skal spredes over åbent hav ja Om muligt over følgende hav/fjord: Salmer: Kistepynt (blomster/farve): Gravsten: Evt. tekst/bemærkninger til dødsannonce: Dato Underskrift

18 Andre ønsker: Bedemanden anbefaler, at du fortæller dine nærmeste, at du har nedskrevet dine sidste ønsker, og hvor dokumentet opbevares. Du er velkommen til at aflevere en kopi til opbevaring hos bedemanden, som også gerne hjælper med udfyldelsen og besvarelse af evt. spørgsmål. Du kan finde mere information og vejledning i forbindelse med dødsfald på vores hjemmeside: eller

19 Vedligeholdelse af gravsted Et gravsted skal holdes fri for ukrudt og i pæn stand. Man kan også, mod betaling, overlade pasningen til kirkegårdens personale. Et gravsted er kun fredet i et begrænset antal år. Hvor lang tid der skal gå, før en ny kiste eller urne igen må nedsænkes i graven, er forskelligt. Et urnegravsted er altid fredet i 10 år, og et kistegravsted i mindst 20 år. Kirkegårdens kontor skriver til indehaveren af gravstedet, før graven bliver nedlagt, så man kan nå at beslutte om fredningstiden ønskes forlænget og gravstedet bibeholdt. De ukendtes fællesgrav De fleste kirkegårde har etableret anonyme fællesgrave, hvor afdødes urne eller kiste kan blive sat ned i daglig tale de ukendtes grav. Mange bliver nedsat i fællesgrave, hvis de ikke har pårørende til at vedligeholde et gravsted, eller hvis de ikke ønsker, at deres pårørende skal være forpligtede til at besøge og vedligeholde et gravsted. Her kan de efterladte så lægge blomster ved et fællesmonument. Det er en udbredt misforståelse, at de ukendtes fællesgrav er gratis. I langt de fleste tilfælde pålægges de pårørende at betale et obligatorisk beløb for vedligehold. 19

20 Alternativ til traditionelt gravsted Hvis man ikke ønsker, at afdødes urne skal nedsættes på en kirkegård, er der andre alternativer: 1. Asken kan spredes over åbent vand, såfremt afdøde skriftligt har ønsket dette. Begravelsesmyndigheden (sognepræsten) vil i dette tilfælde altid respektere afdødes ønske. Spredning af aske skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller større bugter og fjorde. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at nedsænke hele urnen med asken i vandet. Man kan skrive sit ønske på et stykke almindeligt papir, udfylde Min sidste vilje eller benytte en officiel blanket, som kan fås hos bedemanden eller findes på internettet. 2. Afdødes urne kan nedsættes i privat jord, hvis grunden er mindst m 2, og der ikke opføres et egentligt gravsted med mindesten. Der skal søges om tilladelse hos Stiftsøvrigheden og tinglyses en fredningsservitut på ejendommen. 3. Etablering af skovkirkegårde er under overvejelse i flere kommuner. Spørg evt. kirkegårdskontoret eller bedemanden om aktuelle muligheder. Det er ikke tilladt at beholde urnen med afdødes aske hjemme. 20

21 Skifterettens opgaver Skifteretten I forbindelse med registreringen af dødsanmeldelsen bliver Skifteretten automatisk underrettet og den person, der har underskrevet anmeldelsen, bliver registreret som kontaktperson. Mange dødsboer er ukomplicerede, og kontakten med Skifteretten vil ofte kun finde sted pr. telefon og breve eller s. Skifteretten vil dog stadig i nogle tilfælde vælge at indkalde de nærmeste pårørende eller den person, der har bestilt begravelsen, til et møde hvor der rådgives om skifteformer. Ofte aftales det med det samme ved dette møde, hvordan boet efterfølgende skal behandles. Det er skifterettens opgave at sørge for, at lovgivningen om arveforhold og skifte bliver overholdt, herunder også at afdødes eventuelle testamentariske ønsker bliver respekteret. Skifteretten skal således varetage både afdødes, arvingers og det offentliges interesser med basis i det juridiske grundlag for skifte, der findes i den til enhver tid gældende lovgivning. Der er som udgangspunkt ingen, der må disponere over boet, før skifteretten har givet tilladelse hertil. I henhold til dødsboskiftelovgivningen har skifteretten flere muligheder, når de informerer og rådgiver om bobehandlinger, f.eks.: Boudlæg Ægtefælleudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte Behandling ved bobestyrer 21

22 Langt de fleste bobehandlinger og arvespørgsmål er ukomplicerede, og skifteretten vil oplyse, hvorvidt der skal betales afgifter og evt. indgives proklama til Statstidende. Det kan anbefales. at man i tvivlstilfælde, f. eks. hvis boet indeholder store værdier eller hvis der er store gældsforpligtigelser, retter henvendelse om juridiske spørgsmål til en advokat eller beder den lokale skifteret om uddybende rådgivning, så man får overblik over de forskellige konsekvenser inden valg af skifteformen. Testamente Selvom det i arveloven fremgår, hvem der skal arve og hvorledes arven skal fordeles, kan der være mange gode grunde til at oprette et testamente. En af flere grunde kan være ønsket om at fordele boet med henblik på at undgå splid mellem arvingerne eller at sikre sin ægtefælle bedst muligt. En anden vægtig grund kan være, at mange mennesker i dag lever papirløst sammen eller har særbørn fra tidligere forhold. I nogle tilfælde kan det også være ønsket om at opnå den mest økonomisk lukrative løsning eller måske at betænke en organisation eller en enkeltperson. Som udgangspunkt er et testamente gyldigt, hvis det er underskrevet af to vidner. Disse vidner må dog ikke være personer, der selv eller hvis nærmeste familiemedlemmer, kan drage fordel af testamentet. De fleste vælger at få testamentet bekræftet af en notar på det lokale dommerkontor. Sidstnævnte er den sikreste løsning, eftersom dommerkontoret opbevarer en kopi af testamentet og sørger for, at det bliver noteret i et centralt register, så skifteretten derfor vil være bekendt med, at det foreligger. Da arv, skifte og skatteforhold kan være svære at gennemskue, ikke mindst hvis det omfatter større værdier, anbefales det at testamentet oprettes i samråd med en advokat, der også kan fortælle hvor stor en andel af egne værdier, man egentligt kan testamentere bort. 22

23 23

24 Økonomiske spørgsmål ved dødsfald Ved et menneskes bortgang vil der altid være nogle praktiske ting omkring økonomi, der skal tages hånd om. Hvem dækker udgifterne til begravelsen? Man bør tage udgangspunkt i, at der er betydelige udgifter forbundet med den sidste rejse. Oftest er det afdødes bo, der dækker udgifterne til begravelsen, men er der ikke penge nok i boet, er det den, der bestiller begravelsen, der hæfter for betalingen. Man skal være opmærksom på, at afdødes konti i banker og sparekasser bliver spærret, indtil boet er behandlet, eller der er udpeget en bobestyrer. Dog er pengeinstitutterne ofte behjælpelige med at betale begravelsesregningen fra afdødes konti. Vælger man at få hjælp hos en bedemand, vil han eller hun yde saglig vejledning med hensyn til priser og valg af de enkelte ydelser, således at man kan få et samlet overblik over, hvad begravelsen eller bisættelsen kommer til at koste. Tilskud og begravelseshjælp Mange tror fejlagtigt at udgifterne forbundet med en begravelse i vid udstrækning afholdes af det offentlige, men sådan er det desværre ikke. Der er stor forskel på hvilke muligheder, der er for økonomisk hjælp til begravelsen. Kun hvis boet stort set er uden værdier, vil der være væsentlig økonomisk hjælp at hente fra det offentlige. 24

25 Eksempler på begravelsesudgifter Til bedemanden: Køb af kiste/urne, kørsel i rustvogn og praktisk assistance. Til øvrige leverandører: F.eks. blomster, annoncer i aviser, gravsten og begravelsessammenkomst. Til det offentlige: Evt. kremering (ligbrænding) og kirkegårdsudgifter - Priserne varierer meget. Såfremt afdøde ikke var medlem af folkekirken, må forventes en betydelig merudgift. Bedemanden vil under samtalen diskret spørge lidt ind til afdødes og evt. ægtefælles økonomi, og herefter tilbyde at vejlede omkring de tilskudsmuligheder, der kan være relevante. Kommunal begravelseshjælp fra afdødes kommune Beløbet beregnes som hovedregel på baggrund af afdødes og evt. ægtefælles formue. Formuegrænser og størrelsen på tilskud reguleres hvert år pr. 1. januar. Hvis afdøde var over 18 år kan begravelseshjælpen højest udgøre kr ,00 (2013) Dog er der undtagelser: Hvis afdøde var født inden den 1. april 1957, vil der altid uanset formue kunne udbetales kr ,00 til boet Hvis afdøde var under 18 år, vil der altid være mulighed for kr ,00 (2013) i begravelseshjælp Der kan være andre former for udbetalinger F.eks. dødsfaldsdækning fra ATP (udbetales automatisk), tilskud hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmarks gruppe 1 eller 2 (kr ,00), livs-/ulykkesforsikringer, begravelseshjælp fra fagforeninger eller loger m.v. I nogle tilfælde vil det være muligt at få udbetalt særlige personlige tilskud fra kommunen, hvis afdødes ægtefælle eller nærmeste pårørende er mindrebemidlede. 25

26 Hjælp når der mangler pårørende Kommunen kan dog stadig overtage hele ansvaret for begravelsen og betalingen. Det gælder, hvis afdøde ikke har pårørende, eller hvis de pårørende fralægger sig alt ansvar og meddeler kommunen deres beslutning med det samme. I dette tilfælde mister de pårørende også enhver indflydelse på begravelsen, og må ikke have adgang til afdødes bolig eller fjerne noget som helst derfra. De fleste kommuner har kontrakt med en specifik begravelsesforretning, som varetager begravelsesforløbet. 26

27 Lønforhold Hvis afdøde forud for dødsfaldet var lønmodtager, anbefales det, at man tager kontakt til arbejdsgiveren for oplysning om løntilgodehavende, samt om ansættelsesforholdet eventuelt berettiger til en efterindtægt til den efterladte ægtefælle. Såfremt afdøde havde feriepenge til gode, indgår disse også i boet, og kan udbetales umiddelbart efter skifteretten har behandlet dette. Det anbefales derfor, at man læser afdødes ansættelseskontrakt. Skulle der opstå uenighed mellem arbejdsgiver og de pårørende, anbefales det at rådføre sig med en advokat eller afdødes fagforening. Dødsfald ved ulykke i arbejdstiden Hvis afdøde var omfattet af en arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring, vil der ofte ud over erstatning ved arbejdsulykke være tale om et overgangsbeløb herfra til afdødes ægtefælle eller mindreårige børn. Firmapension Som led i et ansættelsesforhold vil der for de flestes vedkommende være indgået aftale om en arbejdsmarkedspension. Hvad en sådan aftale indeholder, og hvor den administreres, kan undersøges hos afdødes arbejdsgiver. I mange tilfælde vil der også være en gruppelivsforsikring tilknyttet. Pensionsforhold Der kan være indgået privattegnede pensionsordninger med pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det anbefales at de pårørende, ved først mulige lejlighed, tager 27

28 kontakt til de respektive pengeinstitutter eller forsikringsselskaber med henblik på at indhente information om, hvilke beløb ægtefælle eller arvinger har krav på. Ved samme lejlighed kan man få eventuelle skattemæssige konsekvenser ved udbetalinger belyst. Efterløn Hvis afdøde var efterlønsmodtager, ophører udbetalingen automatisk pr. dødsfaldsdagen. Hvis afdøde var tilmeldt efterlønsordningen via sin a-kasse, vil værdien af bidraget blive udbetalt til ægtefælle/boet efter fradag af 30% i afgift. Kontakt evt. den relevante a-kasse/fagforening for yderligere information. Offentlig pension efterlevelseshjælp Hvis personen, der er afgået ved døden, modtog offentlig pension, bliver det aktuelle pensionskontor automatisk informeret om dødsfaldet. Reglerne for udbetaling af eventuel efterpension til ægtefælle ændres jævnligt, og kan variere fra kommune til kommune. Derfor anbefales det, at man tager kontakt til pensionskontoret i den pågældende kommune for at få konkret information om de gældende regler. Forsikringer Gældende livs- og ulykkesforsikringer udbetales som hovedregel direkte udenom dødsboet til den efterlevende ægtefælle eller den eller de personer, der er indsat som begunstigede. Såfremt der ikke er indsat særlige begunstigede, indgår en evt. forsikringssum i dødsboet. Det anbefales under alle omstændigheder, snarest efter dødsfaldet, at tage kontakt til de pågældende forsikringsselskaber og få information. 28

29 ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Når et ATP-medlem har indbetalt hvad der svarer til bidrag for 2 års fuldtidsbeskæftigelse og været medlem i minimum 2 år kan den efterladte ægtefælle og børn under 18 år (i nogle tilfælde 21 år) få udbetalt et engangsbeløb fra ATP. Ugifte samlevende skal for at være berettigede forud for dødsfaldet selv sørge for at blive registrerede hos ATP og have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år forud for dødsfaldet. Som hovedregel vil alle berettigede efterladte få udbetalt et engangsbeløb på kr (2013) før afgift. Ydelsen til ægtefæller og samlevere aftrappes jævnt fra afdødes 66. år for helt at bortfalde, hvis afdøde var fyldt 70 år. Rettigheder erhvervet efter de gamle regler (før 2002) gælder stadig, selv om afdøde var fyldt 70 år. Det betyder, at nogle efterladte ægtefæller fortsat kan få udbetalt et engangsbeløb, og ATP vil automatisk udbetale efter den regel, der giver den største udbetaling. Inden udbetaling fratrækkes en afgift på 40% til staten. 29

30 Hvis afdøde var påbegyndt pensionsudbetalinger fra ATP, ophører den månedlige udbetaling ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. ATP modtager besked om dødsfaldet via de offentlige myndigheder og evt. udbetaling af engangssum vil foregå helt automatisk. Man kan naturligvis rette henvendelse direkte til ATP, hvis der er spørgsmål. LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond Hvis afdøde var lønmodtager i perioden til , og ikke i forbindelse med f.eks. pensionering, har fået udbetalt sine såkaldte dyrtidsportioner, vil der sandsynligvis findes en personlig opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Hvis afdøde havde folkeregisteradresse i Danmark, vil et tilgodehavende i LD automatisk blive udbetalt til boet. Inden udbetaling fratrækkes en afgift på 25% af saldoen pr og 40% af den efterfølgende rentetilskrivning. Skat ved dødsfald Når skifteformen er valgt modtager SKAT automatisk besked. Hvis den efterlevende ægtefælle ikke skifter (dvs. sidder i uskiftet bo) overtager vedkommende skattepligten fra afdøde. Det kan anbefales at kontakte SKAT mht. ændring af forskudsopgørelse. Såfremt dødsboet skiftes, vil SKAT beregne, hvorvidt der er skattepligt eller ej. Dødsboskat er formuebestemt og beløbsgrænsen reguleres med jævne mellemrum. Skat af dødsboet må ikke forveksles med rets- og arveafgift. Disse eventuelle afgifter vil blive beregnet og opkrævet særskilt. 30

31 Har du øvrige spørgsmål Vi håber denne pjece har været med til at give dig gode råd og svar på nogle af de mange spørgsmål, der opstår, når et menneske går bort. Da pjecen kun omfatter oplysninger af generel karakter, og naturligvis ikke svarer på alle de spørgsmål, man måtte have, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde mere information og telefonnumre på vore hjemmesider: eller 31

32 Denne pjece er udgivet i 2013, og der tages forbehold for ændring af lovgivningen og undtagelser af lokal eller individuel karakter. grafiskforum.dk

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Information Vejledning Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Illustrationer: Lene Junker, tidl. hygiejnesygeplejerske Udarbejdet af Intensiv afd. nov. 2007 i samarbejde med bedemand Frede

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 Oplysninger til pårørende Omkring dødsfald Telefon til skadestuen 58 55 97 62 Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 AKUTAFDELINGEN Telefon til Kapellet 58 55 94 35 Telefon til Sygehuspræsten, Bente

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Når livet slutter. - en vejledning. livogdoed.dk

Når livet slutter. - en vejledning. livogdoed.dk Når livet slutter - en vejledning livogdoed.dk Landsforeningen Liv&Død Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere