OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139"

Transkript

1 PANDORA A/S, CVR-nr OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab, der er optaget til handel på et reguleret marked, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, før selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets ledelse. Retningslinjerne skal være behandlet og vedtaget på selskabets generalforsamling. Disse retningslinjer fastsætter de overordnede regler for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i Pandora A/S. 2. GENERELLE PRINCIPPER Med henblik på at tilgodese på den ene side Pandora A/S bestyrelses og direktions interesser og aktionærernes interesser på den anden side og for at fremme både kortsigtede og langsigtede mål finder Pandora A/S det hensigtsmæssigt at indgå aftaler om incitamentsaflønning med selskabets bestyrelse og direktion. Aftaler om incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen kan omfatte enhver form for fleksibel aflønning, f.eks. forskellige aktiebaserede instrumenter såsom aktieoptioner, warrants og fantomaktier samt ikke-aktiebaserede bonusaftaler, uanset om sådanne aftaler måtte være løbende, isolerede eller bundet op på en begivenhed. Hvis Pandora A/S ønsker at indgå en konkret aftale om incitamentsaflønning med medlemmer af selskabets ledelse, skal aftalen overholde disse retningslinjer. Retningslinjerne gælder kun for aftaler om incitamentsaflønning af Pandora A/S bestyrelse og registrerede direktører. Incitamentsaflønning af andre ledende medarbejdere eller nøglemedarbejdere er ikke omfattet af disse retningslinjer. Om et medlem af selskabets ledelse er berettiget til at deltage i en incitamentsordning og de(n) type aftale(r), der skal indgås i denne forbindelse afhænger af en konkret vurdering af, om dette er hensigtsmæssigt i forhold til hensynet til at tilgodese både ledelsens og aktionærernes interesser og fremme både kortsigtede og langsigtede mål. Her skal ledelsens forventede resultater, incitamentsog loyalitetsovervejelser samt selskabets stilling og udvikling generelt også tages i betragtning. 3. AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER 3.1 Bestyrelsen 1 5

2 3.1.1 Aktieoptioner Bestyrelsen kan indgå aftale med bestyrelsesformanden om en enkeltstående tildeling af aktieoptioner, i den udstrækning der sker opnåelse af visse EBITDA-resultater (på et justeret grundlag) som defineret i Pandora A/S forretningsplan for regnskabsårene 2013, 2014 eller Ved en aktietildeling kan bestyrelsesformanden modtage aktieoptioner, der giver ret til køb af aktier i Pandora A/S til en markedsværdi af 6,5 mio. kr. på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen kan beslutte, at modnings- og udnyttelsestidspunktet for aktieoptioner indtræder to år efter tildelingsdatoen. Aktieoptionernes udnyttelseskurs kan være 1 % af aktiekursen på tildelingsdatoen. Bestyrelsesformanden skal ikke betale for aktieoptionerne. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at aktieoptionsordningen og aktieoptionerne automatisk bortfalder, hvis Pandora A/S ikke har opnået de aftalte resultatmål før regnskabsåret Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesformanden først må sælge aktier, som denne har købt eller erhvervet ved udnyttelse af sine aktieoptioner, når vedkommende træder tilbage som bestyrelsesformand Pligt til at investere i aktier I forbindelse med børsnoteringen af Pandora A/S kan der indgås aftale med bestyrelsesformanden og de andre bestyrelsesmedlemmer om, at de skal købe et antal af de aktier, der udbydes i forbindelse med børsnoteringen, der svarer til deres faste årlige bruttohonorar i et år. Herudover kan der indgås aftale med bestyrelsesformanden om, at bestyrelsesformanden i en periode på tre år efter børsnoteringen skal investere i Pandora A/S ved at købe aktier på markedet for et beløb svarende til halvdelen af bestyrelsesformandens faste årlige bruttohonorar i et år. Samlet set må bestyrelsesformandens investeringspligt i hvert af de første tre år af Pandora A/S børsnotering udgøre en årlig investering på ca. halvdelen af bestyrelsesformandens faste årlige bruttohonorar i perioden. Den ovenfor nævnte pligt til at investere i aktier gælder dog ikke, i den udstrækning bestyrelsesmedlemmerne allerede ejer aktier i Pandora A/S. Der kan indgås aftale med bestyrelsesformanden og de andre bestyrelsesmedlemmer om, at de skal vedblive at eje alle aktier, de har købt, indtil de fratræder som henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer. 3.2 Direktion Aktieoptioner 2 5

3 Bestyrelsen kan indgå aftaler med direktionen om tildeling af aktieoptioner i henhold til Pandora A/S langsigtede incitamentsordning (LTIP). Vilkår og betingelser anføres i de enkelte aftaler med deltagerne. Tildeling af aktieoptioner sker på grundlag af opnåede EBITDA- og koncernindtjeningsmål ved afslutningen af det andet regnskabsår efter det år, hvor målene blev fastsat. Bestyrelsen kan beslutte, at der ikke vil blive tildelt aktieoptioner, medmindre EBITDA- og koncernindtjeningsmål opnås med en margin på mere end 10 %. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at antallet af aktieoptioner, som direktionen tildeles, skal være afhængigt af, hvor stor en margin ud over de 10 % målene opnås med. Tildeling af det maksimale antal aktieoptioner forudsætter, at både EBITDA- og koncernindtjeningsmål opnås med en margin på mere end 20 %. Det maksimale antal aktieoptioner, der kan tildeles, vil være det antal, der gør, at direktionen vil kunne købe aktier i selskabet til en samlet markedsværdi (på tidspunktet for fastsættelsen af LTIPmål) af op til 50 % af den enkelte direktørs grundløn på det pågældende tidspunkt. Udnyttelseskursen for tildelte aktieoptioner er fastsat til 1 % af aktiernes markedsværdi på tildelingsdatoen. Det kan besluttes, at modnings- og udnyttelsestidspunktet for tildelte aktieoptioner indtræder inden for en periode på fire uger fra den første hverdag efter offentliggørelsen af Pandora A/S årsregnskabsmeddelelse for det regnskabsår, der slutter to år efter det regnskabsår, der ligger forud for den dato, hvor aktieoptionerne tildeles, eller en eventuel tidligere offentliggørelse af meddelelser efter det pågældende regnskabsårs afslutning, men før offentliggørelse af årsregnskabet for det pågældende år. Dette vil gøre det muligt for udnyttelsen at ske i overensstemmelse med selskabets regler om insiderviden. Efter denne periode bortfalder aktieoptionerne automatisk uden yderligere meddelelse og uden vederlag. Direktører kan kun tildeles aktieoptioner i henhold til LTIP, hvis den pågældende på tildelingsdatoen er ansat af Pandora A/S eller har fratrådt sin stilling i selskabet eller et koncernselskab som en såkaldt good leaver. Bestyrelsen kan fastsætte særlige bestemmelser om, hvordan der skal forholdes i tilfælde af frivillig likvidation, fusion, spaltning, afnotering, ændring i ejerkredsen eller kapitalændringer Pligt til at investere i aktier Bestyrelsen kan indgå aftaler med direktørerne, som til enhver tid forpligter disse til direkte eller indirekte at eje aktier i Pandora A/S til en markedsværdi svarende til fem gange deres til enhver tid værende årlige grundløn før skat. I beregningen af værdien af direktørernes aktiebeholdninger medregnes værdien af aktier, som direktørerne har ret til at erhverve i henhold til tildelte aktieoptioner, uanset om disse måtte være modnet eller ej. 3 5

4 Hvis det kan konstateres, at en direktør i begyndelsen af et handelsvindue ejer aktier (herunder potentielle aktier, der kan erhverves i henhold til tildelte aktieoptioner) til en handelsværdi, som er mindre end fem gange direktørens årsløn før skat på det pågældende tidspunkt, er direktøren forpligtet til straks at erhverve yderligere aktier i selskabet for således at bringe sin aktiebeholdning op til en samlet handelsværdi på mindst fem gange årslønnen før skat. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen vælge at fritage en direktør fra pligten til at erhverve yderligere aktier. 4. IKKE-AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER 4.1 Direktion Bestyrelsen kan aftale kontantbonusordninger for direktionen. En kontantbonusordning fastsætter den maksimale årlige bonus, der kan gives til direktionen, forudsat at der sker opfyldelse af kriterier, der er baseret på selskabets økonomiske omstændigheder og generelle udvikling. Vilkårene for bonus fastsættes i en særskilt bonusaftale, som indgås i forbindelse med budgetlægningen forud for regnskabsårets begyndelse. Den kontante bonus til direktionen kan maksimalt udgøre 50% af de respektive direktionsmedlemmers årlige grundløn. 5. ÆNDRING AF OG OPHØR AF INCITAMENTSORDNINGER Bestyrelsen kan ændre eller bringe den her beskrevne aktieoptionsordning til ophør. De kriterier, der skal overvejes forud for en sådan beslutning, omfatter blandt andet selskabets udvikling, lovændringer, valutakontrol, myndighedsregulering mv. Enhver sådan ændring skal dog ligge inden for de rammer, der er fastsat ved disse retningslinjer. Alt, hvad der ligger ud over disse rammer, skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 6. OFFENTLIGGØRELSE OG INDGÅELSE AF KONKRETE AFTALER OM INCITAMENTSAFLØNNING Der skal indføjes en bestemmelse i selskabets vedtægter om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer om incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139. Efter vedtagelse på generalforsamlingen i Pandora A/S den 17. september 2010 skal retningslinjerne uden unødigt ophold offentliggøres på Pandora A/S hjemmeside (www.pandoragroup.com) med angivelse af datoen for vedtagelsen på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen efterfølgende ændrer retningslinjerne, skal de reviderede retningslinjer på tilsvarende vis uden unødigt ophold offentliggøres på Pandora A/S hjemmeside (www.pandoragroup.com) med angivelse af datoen for ændringen. Konkrete aftaler om incitamentsaflønning kan indgås fra og med dagen efter offentliggørelsen af de vedtagne retningslinjer på Pandora A/S hjemmeside (www.pandoragroup.com). 4 5

5 Vedtaget på generalforsamlingen i PANDORA den 20. marts

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere