1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S"

Transkript

1 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven") og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde samt fastsætte overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktionen i medfør af selskabslovens 139. Denne lønpolitik omhandler således de overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for bestyrelsen og direktionen i Berlin IV A/S. Ved direktionen forstås de direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører i selskabet. 1.2 Generelt om selskabets lønpolitik Grundlæggende for selskabets lønpolitik er ønsket om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes med udgangspunkt i en langsigtet adfærd. En central del af lønpolitikken er at fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning i selskabet, men samtidig muliggør en fleksibel aflønning. Lønpolitikken skal samtidig sikre, at den samlede variable aflønning, som selskabet forpligter sig til at udbetale, ikke forhindrer selskabet i at opnå og opretholde et sundt kapitalgrundlag. Den faste løndel for selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere skal generelt fastsættes ud fra og stå i rimeligt forhold til: De opgaver, der skal løses. Selskabets specifikke forhold. Det ansvar, der er forbundet med løsning af disse opgaver. Indsats. Værdiskabelse for selskabet. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper. Selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere modtager p.t. ikke variabel aflønning. Selskabets bestyrelse kan dog beslutte, at den faste løndel for direktionen og øvrige medarbejdere suppleres med henholdsvis en aktiebaseret og en ikke-aktiebaseret variabel løndel. Den variable løndel skal som udgangspunkt fastsættes på baggrund af den enkelte modtagers resultater samt selskabets resultater. 1.3 Principper for aflønning af bestyrelsen Fast løndel Bestyrelsen aflønnes med et fast basishonorar. Næstformanden aflønnes med 1,5 x basishonorar og bestyrelsesformanden med 2 x basishonorar. Basishonoraret fastsættes for et år ad gangen og fremgår af årsrapporten. I det omfang der nedsættes udvalg indeholdende opgaver, som ligger ud over vanligt bestyrelsesarbejde kan der aftales et særskilt honorar herfor Variabel løndel Bestyrelsen modtager ikke variabel aflønning. Side 1 af 5

2 1.4 Principper for aflønning af direktionen Fast løndel Direktionen aflønnes med et fast vederlag samt dækning af udgifter forbundet med stillingen. Det faste vederlag kan suppleres med bidragsbaseret pensionsordning (op til 15 % af det faste vederlag), fri bil, telefon, avis og andre sædvanlige goder. Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere beslutning herom supplere det faste vederlag med aktiebaserede og ikke-aktiebaserede instrumenter, jf. afsnit nedenfor. Direktionens ansættelsesforhold vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter. Den samlende lønpakke godkendes af bestyrelsen. Det samlede vederlag til direktionen er oplyst i årsrapporten Variabel løndel Generelle principper Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem Berlin IV A/S' bestyrelse, direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål anser Berlin IV A/S det for formålstjenligt, at der er mulighed for at etablere incitamentsprogrammer for Berlin IV A/S' direktion. Sådanne incitamentsprogrammer kan for direktionens vedkommende bestå af ikke-aktiebaserede instrumenter, både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede og aktiebaserede instrumenter, hvis værdi er knyttet til værdien af selskabets aktier eller tilsvarende instrumenter, der afspejler selskabets værdi. I det omfang Berlin IV A/S ønsker at indgå en konkret aftale om incitamentsprogrammer med medlemmer af direktionen, vil denne konkrete aftale være underlagt disse retningslinjer, samt de til enhver tid gældende regler om aflønning i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Hvorvidt et medlem af direktionen omfattes af et incitamentsprogram - og hvilken eller hvilke aftaler der konkret indgås vil bero på, om bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem Berlin IV A/S' bestyrelse, direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål. Herudover vil direktionens hidtidige og forventede præstation, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling generelt også spille ind Ikke-aktiebaserede instrumenter Et ikke-aktiebaseret instrument, typisk en bonusordning eller resultatkontrakt, kan have en kortere eller længere løbetid og/eller være afhængigt af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende Berlin IV A/S Aktiebaserede instrumenter Ved aktiebaserede instrumenter forstås instrumenter, hvis værdi er knyttet til værdien af selskabets aktier eller tilsvarende instrumenter, der afspejler selskabets værdi Loft over variabel aflønning De variable løndele til et medlem af selskabets direktion må samlet højest udgøre 50 % af det faste vedlerlag inklusive pension. Optioner vedrørende kapitalandele eller lignende instrumenter må højst udgøre 12,5 % af det fast vederlag inklusive pension. Mindst 50 % af den variable løndel til et medlem af selskabets direktion skal bestå af aktiebaserede instrumenter eller tilsvarende instrumenter, der afspejler selskabets værdi. Side 2 af 5

3 Udbetaling og beregning af variabel aflønning Selskabets udbetaling af mindst 40 % af den variable løndel (dog mindst 60 % ved større beløb efter bestyrelsen skøn) skal ske over en periode på mindst 4 år, med påbegyndelse mindst 1 år efter beregningstidspunktet med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden. Ved "beregningstidspunktet" forstås det tidspunkt, hvor opgørelsen af den variable løn, der sker i henhold til de kriterier, der ligger til grund for den variable løns størrelse i henhold til aftalen mellem selskabet og modtageren af den variable løn, foretages. 1.5 Principper for aflønning af medarbejdere med væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil Fast løndel Selskabets ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, aflønnes med fast vederlag. Det faste vederlag kan suppleres med bidragsbaseret pensionsordning (op til 15 % af det faste vederlag). Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere beslutning herom supplere det faste vederlag med ikkeaktiebaserede instrumenter og aktiebaserede instrumenter Variabel løndel De variable løndele til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, må højest udgøre 100 % af det faste vedlerlag inklusive pension. Mindst 50 % af den variable løndel til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, skal bestå af aktiebaserede instrumenter eller tilsvarende instrumenter, der afspejler selskabets værdi Udbetaling og beregning af variabel aflønning Selskabets udbetaling af mindst 40 % af den variable løndel (dog mindst 60 % ved større beløb efter bestyrelsen skøn) skal ske over en periode på mindst 3 år, med påbegyndelse mindst 1 år efter beregningstidspunktet med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden. Ved "beregningstidspunktet" forstås det tidspunkt, hvor opgørelsen af den variable løn, der sker i henhold til de kriterier, der ligger til grund for den variable løns størrelse i henhold til aftalen mellem selskabet og modtageren af den variable løn, foretages "Væsentlige risikotagere" Bestyrelsen har ansvaret for, at de ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil bliver udpeget. Ved ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, forstås som udgangspunkt: personer, der sammen med direktionen deltager i ledelsen af selskabet, ledelsen af den del af organisationen, som beskæftiger sig med porteføljepleje, herunder ansatte, der har væsentlig beslutningskompetence i forhold til selskabets opkøb og frasalg af aktiviteter, ledelsen af den del af organisationen, som investerer selskabets midler, ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, og øvrige ansatte, som kan påføre selskabet væsentlige kreditrisici. Selskabet har på tidspunktet for vedtagelsen af denne vederlagspolitik ikke ansatte, hvis aktiviteter har Side 3 af 5

4 væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. 1.6 Pensionspolitik Selskabets direktion og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, modtager ikke pensionsydelser, som helt eller delvist kan sidestilles med variable løndele. 1.7 Retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelse Variabel løn udbetalt i opsigelsesperioden Hvis medarbejderen er berettiget til at modtage variabel aflønning i opsigelsesperioden, skal den variable løn fastsættes og betales ud på sådanne vilkår, som ville have været anvendt, hvis ansættelsesforholdet ikke var blevet opsagt og skal derfor overholde principperne i denne lønpolitik Betaling af enhver fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse er defineret som enhver ret for medarbejderen at modtage - i tillæg til løn udbetalt i opsigelsesperioden - enhver anden betaling som følge af opsigelsen. Medarbejderen er ikke berettiget til at modtage fratrædelsesgodtgørelse, hvis ansættelsesforholdet opsiges (i) af medarbejderen selv eller (ii) af selskabet af grunde, der kan henføres til medarbejderen, såsom pligtforsømmelse, underpræstation eller sygefravær. Hvis ansættelsesforholdet opsiges af selskabet som følge af selskabets forhold eller af andre grunde, hvor opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i forhold, der kan henføres medarbejderen, kan selskabet tildele en fratrædelsesgodtgørelse på op til tre måneders fast vederlag inklusive pension. Enhver sådan fratrædelsesgodtgørelse skal godkendes af direktionen. I særlige situationer kan bestyrelsen godkende en højere fratrædelsesgodtgørelse på op til 12 måneders fast vederlag inklusive pension. 1.8 Kontrol, revision og godkendelse Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken med regelmæssige mellemrum og mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Ændringer til lønpolitikken skal forelægges til godkendelse på selskabets generalforsamling. Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen. Bestyrelsen fører kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder eventuelle compliancefunktioner i selskabet. Bestyrelsen kan ændre eller afvikle ét eller flere incitamentsprogrammer indført i medfør af disse retningslinjer. Ved vurderingen af om dette skal ske, indgår de kriterier, der blev lagt til grund ved programmets etablering. Sådanne ændringer kan dog kun ske inden for rammerne af disse retningslinjer. Videregående ændringer skal godkendes af generalforsamlingen. 1.9 Publicering og ikrafttræden af konkrete aftaler om incitamentsaflønning Der optages i selskabets vedtægter en bestemmelse om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabslovens 139, stk. 2. Retningslinjerne vil efter godkendelse på Berlin IV A/S' ordinære generalforsamling, som afholdes, den 10. oktober 2014 uden ugrundet ophold blive offentliggjort på Berlin IV A/S' hjemmeside (www.berlin4.dk) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne. Ændrer generalforsamlingen på et senere tidspunkt retningslinjerne vil de reviderede retningslinjer tilsvarende uden ugrundet ophold blive Side 4 af 5

5 offentliggjort på Berlin IV A/S' hjemmeside (www.berlin4.dk) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har ændret retningslinjerne. Konkrete aftaler om incitamentsaflønning kan tidligst indgås dagen efter, at de godkendte retningslinjer er offentliggjort på Berlin IV A/S' hjemmeside (www.berlin4.dk). Side 5 af 5

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Incitamentsaflønning Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Af advokatfuldmægtig Mads Dambæk, Plesner og advokatfuldmægtig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven,

Læs mere