LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S"

Transkript

1 LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, 2) være i overensstemmelse med FIHs forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, såsom bæredygtige vækstperspektiver, samt harmonere med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, 3) sikre, at den samlede variable løn, som FIH forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag, og 4) sikre en markedskonform og konkurrencedygtig aflønning i forhold til FIHs konkurrenter. Lønpolitikken skal for den af lovgivningen omfattede personkreds til enhver tid være i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed ( 71, stk. 1, nr. 9 og 77 a-d) samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i den finansielle sektor med eventuelle senere ændringer ("Lønbekendtgørelsen"). Anvendelsesområde FIH s lønpolitik gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover indenfor rammerne af lov om finansiel virksomhed og Lønbekendtgørelsen særlige regler for: Bestyrelse og direktion Medarbejdere med væsentlig indflydelse på FIH s risikoprofil Medarbejdere i kontrolfunktioner Lønpolitikken omfatter ikke variabel løn, der følger af kollektiv overenskomst. Side 1/7

2 Generelle principper for lønfastsættelse Ved aflønning af FIHs medarbejdere indgår resultatbaseret aflønning som en integreret del af virksomhedens lønfastsættelse, således at det for den enkelte medarbejder - og udvalgte grupper i særdeleshed - tilstræbes, at der opleves en direkte sammenhæng mellem egen indsats og de af virksomheden genererede resultater. FIH ønsker således at understøtte en performancekultur, hvorved medarbejderne har et ekstra incitament til aktivt på såvel individsom afdelingsniveau at bidrage til virksomhedens langsigtede resultatskabelse. Det er indbygget som en forudsætning for enhver udbetaling af variabel løn, at lønpolitikkens overordnede formål iagttages, og at FIHs samlede økonomi og resultater således berettiger til udbetaling. Det skal ved fastsættelse af den faste løn sikres, at denne udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at FIH kan føre en fleksibel bonuspolitik med indbygget forudsætning om, at den variable løn helt kan udeblive. For ansatte omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet, gælder overenskomstens vilkår i relation til den faste del af lønnen, herunder i forhold til regulering af lønnen og størrelsen af pensionsbidrag. For øvrige medarbejdere (ansatte på individuel kontrakt) fastsættes lønnen af nærmeste leder med respekt af de af HR-afdelingen fastlagte retningslinjer herfor. Pensionsbidraget følger også for de kontraktansatte den til enhver tid gældende bidragsprocent som fastlagt i overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Der etableres for alle medarbejdere en individuel aftale om variabel aflønning (Bonusaftale). Variabel løn kan tildeles både som resultatafhængig bonus og som tiltrædelses- og fastholdelsesbonus. De i bonusaftalen indeholdte kriterier for opnåelse samt individuel tildeling af variabel løn til virksomhedens medarbejdere (bortset fra væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner, jf. nedenfor) defineres af HR-afdelingen efter indstilling fra nærmeste afdelingschef og rammer fastlagt af direktionen. Bestyrelsen kan med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter, herunder om nødvendigt med generalforsamlingens godkendelse, beslutte at indføre et medarbejderaktieprogram (i form af aktier, optioner, tegningsretter og lignende). Såfremt en sådan ordning tillige omfatter direktionen og/eller væsentlige risikotagere, skal de nedenfor anførte restriktioner for denne personkreds iagttages. Side 2/7

3 Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsens honorar Bestyrelsen i FIH modtager et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for variabel vederlæggelse. Bestyrelsens honorar fastsættes under hensyntagen til gældende markedsvilkår og afspejler de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder. Bestyrelsesformanden modtager dobbelt grundhonorar, og næstformanden modtager 1.5 gange grundhonorar. Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i kredit- og risikoudvalget modtager foruden det faste grundhonorar et særligt udvalgshonorar. Aflønning af direktionen og væsentlige risikotagere Direktionen i FIH er kontraktansat, og vilkårene for direktionens aflønning fastsættes af bestyrelsen med henblik på at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer. Direktionens aflønning består af en fast gage, hvoraf direktøren efter eget valg træffer beslutning om indskud til pension. I det følgende udtrykker "faste gage" således direktionens løn inkl. pension. Herudover har direktionen mulighed for at opnå variabel løn, som maksimalt kan udgøre 20 % af den faste gage. Formålet med incitamentsaflønning af direktionen er at øge værdiskabelsen for FIHs aktionærer både på kort og lang sigt, herunder at sikre sammenfaldende interesser mellem aktionærer og direktion i relation til opfyldelse af bankens mål. Incitamentsprogrammet kan med respekt af de i denne lønpolitik fastlagte regler bestå af forskellige variable elementer, fordelt på både kontantbaserede og aktiebaserede dele. Det er imidlertid et krav, at de aktiebaserede dele udgør mindst 50 % af den variable løn, idet opgørelsen af de 50 % dog kan ske efter et nettolønsprincip, jf. principperne i Finanstilsynets vejledning af 7. februar Aktieoptioner må endvidere maksimalt udgøre 12,5 % af den faste gage. Direktionens variable aflønning fastsættes i overensstemmelse med de fastlagte principper om kriterier, fordeling, udbetalingsbegrænsninger/clawback. mv., jf. nedenfor. Side 3/7

4 Fast grundløn og pension til væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udgør væsentlige risikotagere i henhold til nærværende lønpolitik. Bestyrelsen foretager løbende evaluering af, om afgrænsningen af væsentlige risikotagere er dækkende set i forhold til FIHs risikoprofil, herunder om personer skal fjernes fra eller tilføjes oversigten over væsentlige risikotagere. Oversigten over FIHs væsentlige risikotagere fremgår af bilag 1. For alle væsentlige risikotagere, jf. bilag 1, samt ansatte i kontrolfunktioner gælder, at: Den faste grundløn fastsættes efter forhandling mellem medarbejder og pågældendes chef. Den endelige fastsættelse af lønnen afstemmes af chefen med FIHs HR-afdeling i henhold til de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer herfor med henblik på at sikre en markedskonform og i forhold til FIH forsvarlig løndannelse. Pensionsbidraget følger den til enhver tid gældende bidragsprocent som fastlagt i overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Ved udformningen af den individuelle Bonusaftale skal det sikres, at interessekonflikter modvirkes, samt at ansatte i kontrolfunktioner ikke oppebærer variabel løn, der er afhængig af de funktioner, hvormed udøves kontrol. Loft for væsentlige risikotagere og grænse for samlet tildeling af variabel løn Det af bestyrelsen for væsentlige risikotagere fastlagte loft for den variable løndel udgør 300 % af grundlønnen inklusive pension. Loftet kan undtagelsesvis og efter en konkret vurdering hæves til 400%. Tildeling af variabel løn skal til enhver tid kunne begrundes i FIHs indtjening og de øvrige i lønpolitikken fastlagte formål og retningslinjer. Så længe det statslige kapitalindskud og statsgarantien består, jf. ovenfor, kan den samlede variable løn til direktion og væsentlige risikotagere maksimalt udgøre 10% af FIH's samlede resultat før skat og før nedskrivninger. Det er dog en betingelse, at der først kan udbetales variabel løn til Direktion og væsentlige risikotagere, hvis FIH s resultat før nedskrivninger mv. og skat af Fortsættende Aktiviteter, som minimum udgør et af bestyrelsen fastsat beløb, der for 2014 andrager kr. 200 mio Kriterier for variabel løn Resultatafhængig variabel løn fastsættes for alle medarbejdere i FIH på grundlag af en samlet vurdering af resultaterne for den enkelte medarbejder, vedkommendes afdeling og FIH som helhed. I bedømmelsen af den individuelle indsats skal ikke-økonomiske kriterier, herunder overholdelse af interne retningslinjer m.v., tillige indgå. Side 4/7

5 Fordeling af den variable aflønning mellem kontante og aktiebaserede dele Minimum 50 % af den variable (netto)aflønning til direktion og væsentlige risikotagere skal være aktiebaseret, herunder i form af aktier, aktiebaserede instrumenter eller instrumenter, der afspejler FIHs kreditværdighed. Det er med henblik på bedst mulig varetagelse af lønpolitikkens formål i FIH indtil videre besluttet, at enhver form for aktiebaseret variabel aflønning til direktion og væsentlige risikotagere skal bestå af syntetiske obligationer ("Senior Contingent Notes"), der i henhold til nærmere fastlagte betingelser herfor spejler sig i udviklingen i FIH s Egenkapital. Der henvises dog til bestyrelsens adgang til at indføre andre aktiebaserede programmer med respekt af de herfor fastlagte rammer, jf. ovenfor i afsnittet om Generelle principper for lønfastsættelse. Udskydelse og båndlæggelse af dele af den variable aflønning Udbetalingen af 40 % af den variable aflønning til væsentlige risikotagere skal udskydes over en periode på mindst 3 år. Ved tildeling af større beløb (over kr grundløn inklusive pension) skal udbetalingen af 60 % den variable aflønning udskydes. For direktionen udskydes udbetalingen af 60 % af den variable løn over en periode på minimum 4 år. Pligten til udskydelse omfatter både de kontante og aktiebaserede dele af den variable løn. De udskudte dele fordeles enten ligeligt over årene eller stigende mod slutningen af perioden. Såvel de ikke udskudte som udskudte aktiebaserede dele underlægges en 6 måneders båndlæggelsesperiode, inden udbetaling finder sted. Modtageren er afskåret fra at afdække den risiko, der knytter sig til instrumentet (forbud mod hedging). For en samlet variabel aflønning til direktion eller væsentlige risikotagere, der udgør kr eller derunder, vil bestyrelsen helt eller delvist kunne vedtage at undtage fra de specifikke krav om aflønning i instrumenter, udskydelse og tilbageholdelse. Udbetalingsbegrænsninger/clawback Udbetaling af variabel løn kan ikke finde sted, såfremt FIH på udbetalingstidspunktet ikke overholder kapital- eller solvenskravene i lov om finansiel virksomhed, eller Finanstilsynet vurderer en nærliggende risiko herfor. Udbetaling af udskudt variabel aflønning skal være betinget af, at der på udbetalingstidspunktet ikke er ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for den oprindelige beregning af den variable løndel. Endvidere er udbetaling af de Side 5/7

6 udskudte dele betinget af, at FIHs økonomiske situation ikke er væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af den variable løndel. Modtageren har pligt til tilbagebetaling af udbetalt variabel løn, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og at modtageren var i ond tro herom. Retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser Udgangspunktet i FIH er, at medarbejdere alene har ret til fratrædelsesgodtgørelser i medfør af funktionærlov og/eller overenskomst. For visse ledende kontraktansatte medarbejdere vil der kunne træffes aftale om en fratrædelsesgodtgørelse på op til 12 måneders løn (inklusive godtgørelse efter funktionæroverenskomst). For direktionens vedkommende er fastsat en fratrædelsesordning, hvorefter der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratrædelse på FIHs foranledning er direktionsmedlemmet berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse på op til 24 måneders løn. Konkrete aftaler om fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med fratræden skal under alle omstændigheder respektere de i Lønbekendtgørelsen indeholdte forskrifter. Pensionspolitik Ingen ansatte i FIH har ydelsesbaserede pensionsordninger. FIHs ansatte har alle en arbejdsgiverbetalt bidragsfinansieret pensionsordning, der følger overenskomstens satser. Direktionen træffer selv beslutning om indbetaling af pension indenfor rammen af den af bestyrelsen fastlagte årlige faste gage. Lønpolitiks anvendelse på datterselskaber Ovenstående principper for FIHs aflønningspolitik skal anvendes på koncernniveau, hvilket vil sige af både holding- og datterselskaber, i det omfang disse er underlagt lov om finansiel virksomhed. Der vedtages i de respektive selskaber en politik, der dels kodificerer principperne indeholdt i nærværende lønpolitik, dels identificerer personkredsen, herunder væsentlige risikotagere i det enkelte selskab. Governance og kontrol med lønpolitikken Bestyrelsen følger løbende udviklingen i FIHs faste og variable aflønning og fører kontrol med, om lønpolitikken og lovgivningen overholdes. Bestyrelsen overvejer endvidere relevante forslag og justeringer af de underliggende aftaler og programmer til kontinuerlig sikring af en sund og effektiv risikostyring samt de øvrige formål som lønpolitikken har til formål at varetage, jf. den indledningsvise beskrivelse heraf. Ved de af bestyrelsen fastlagte forretningsgange skal uafhængigheden tillige sikres, herunder at ingen deltager i beslutninger om aflønning, der vedrører egne lønforhold. FIHs administration er ansvarlig for at levere relevante oplys- Side 6/7

7 ninger og data til bestyrelsen med relevant bistand fra FIHs interne revision. FIHs eksterne revision fører kontrol med, at lønpolitikken overholdes i relation til bestyrelsens vederlag samt øvrige forhold efter nærmere instruks fra bestyrelsen. Bestyrelsen redegør en gang årligt om aflønningen af bestyrelse og direktion overfor Generalforsamlingen. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i indeværende og kommende regnskabsår. Lønpolitikken og de underliggende lønoplysninger, herunder til bestyrelse direktion og væsentlige risikotagere offentliggøres af FIH i overensstemmelse med de i lov om finansiel virksomhed 77 d og Lønbekendtgørelsen fastlagte regler herfor. Ikrafttræden Lønpolitikken trådte oprindelig i kraft den 1. januar De i lønpolitikken fastlagte forskrifter for sammensætningen af den variable løn m.v. har i lighed med reglerne i lov om finansiel virksomhed og Lønbekendtgørelsen alene virkning på aftaler, der indgås, forlænges og fornys derefter. FIHs bestyrelse har samtidig vurderet, at samtlige eksisterende bonusaftaler og incitamentsprogrammer lever op til kravene om en sund og effektiv risikostyring. Vedtaget af FIHs bestyrelse og godkendt på ordinær generalforsamling den 15. marts 2011 og revideret, første gang, og godkendt på ordinær generalforsamling den 14. marts 2012, samt revideret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 11. december Side 7/7

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Incitamentsaflønning Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Af advokatfuldmægtig Mads Dambæk, Plesner og advokatfuldmægtig

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere