Kapitel 1 - Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 - Indledning"

Transkript

1 Kapitel 1 - Indledning I dette speciale vil jeg analysere grundliggende forudsætninger for og konkrete erfaringer med internethandel mellem virksomheder og forbrugere i Danmark. Baggrunden er min egen undren over, at internethandel, modsat alle forudsigelser, ikke er blevet mere udbredt, end tilfældet er. Jeg undrer mig, fordi internethandel kan give virksomheder mange fordele i form af rationaliseringsgevinster og en anden måske bedre kontakt til deres kunder. Jeg undrer mig, fordi internethandel kan give forbrugerne mere bekvem adgang til et bredere udvalg af varer i en bedre kvalitet og til en lavere pris. Jeg undrer mig, fordi rammebetingelser for internethandel, blandt andre de politiske og tekniske, synes at være fordelagtige. Målet med denne undersøgelse er at forklare, hvorfor det på trods af disse forhold går så trægt med udbredelse af internethandel i Danmark. Der er gjort rigeligt med forsøg på at fortælle, hvad der skal til for at skabe mere eller bedre internethandel. Mit mål med denne undersøgelse er ikke at være eksplicit handlingsanvisende. I stedet sigter jeg i dette speciale på at komme bagom problemstillingen og afdække nogle af de grundliggende mekanismer, som er på spil for internethandel som disciplin. Det vil ske ved at placere internethandel i en historisk og forretningsmæssig kontekst samt ved at afdække incitamenter og barrierer for internethandel mellem virksomheder og forbrugere. Mere specifikt vil jeg identificere og analysere strukturelle og strategiske forhold, som afholder virksomheder fra at satse forretningsmæssigt på internethandel. Jeg vil undersøge, hvilke udfordringer der på det operationelle niveau møder de firmaer, som vælger at lave en sådan satsning. Ligeledes vil jeg identificere og analysere forhold, som afholder forbrugere fra at handle via Internet i større omfang, end det er tilfældet i dag Læsevejledning og teoribrug Analyse af problemstillingen sker gennem tre kapitler. Først præciseres begrebet internethandel. Det sker dels ved at sætte det i en historisk sammenhæng og dels ved at diskutere centrale begreber (kapitel 2). Dernæst gøres status over internethandel i Danmark. Den historiske udvikling beskrives, og der tegnes et statusbillede af dansk internethandel anno Desuden diskuteres udvalgte rammebetingelser, som har indflydelse på internethandel i Danmark (kapitel 3). Herefter følger et centralt element i analysen incitamenter og barrierer for videre udbredelse af internethandel. Først anskues incitamenter og barrierer fra virksomhedernes synsvinkel, dernæst fra forbrugernes synsvinkel. Endelig diskuteres virksomhedens segmentering af forbrugere i et afsnit, som trækker på indsigt fra begge synsvinkler (kapitel 4). Efter de tre analysekapitler vil trådene blive samlet i et opsummerende og konkluderende kapitel (kapitel 5). Følgende er en uddybende oversigt over specialets tre centrale kapitler. Den litteratur og teori, som er central for de enkelte kapitler, er nævnt her. Litteratur og teori, som behandles forbigående, er ikke medtaget i denne oversigt. Kapitel 2, Hvad er internethandel, har til formål at sætte scenen for den videre diskussion. Det sker ved at redegøre for den historiske baggrund for internethandel, belyse, hvorfor det er interessant at beskæftige sig med Internettet i forretningsmæssig sammenhæng og ved at afklare betydningen af Kapitel 1 - Indledning 6

2 nogle centrale begreber. Kapitlet indledes med et kort historisk rids, der placerer informationsteknologi og Internettet i en historisk kontekst. Teoretisk trækker dette afsnit på Christopher Freeman og Carlota Perez (1988) arbejde med lange bølger. Udviklingen fra ca til i dag beskrives i fem lange bølger, perioder, af omkring 50 års varighed, som er domineret af bestemte teknologiske og samfundsmæssige ændringer. Ved at inddrage andre faktorer end de rent tekniske lægges der afstand til en opfattelse af den historiske udvikling som teknologisk determineret. Dernæst beskrives udviklingen i virksomhedernes brug af computere i netværk. Den forretningsmæssige brug af Internettet fremstilles som det seneste skud på stammen, og Michael E. Porters (1985a) værdikædebegreb introduceres som forståelsesramme for den måde, hvor på informationsteknologi i almindelighed og Internettet i særdeleshed påvirker virksomhedernes forskellige aktiviteter. Begrebet internethandel og betydningsforskelle i forhold til begreberne e-handel og e-business afklares. Endelig argumenteres der for, at man ikke kan se al internethandel under ét. Der opstilles en distinktion mellem fysiske varer, digitale varer og serviceydelser, som teoretisk er en udbygning af Hal R. Varians (1998) begreb om information goods. Denne distinktion illustrerer særegenheder ved internethandel og virker samtidig som forståelsesramme senere i analysen. I kapitel 3, Internethandel i Danmark, gøres der status over internethandel i Danmark. Først redegøres for vanskelighederne ved at vurdere omfanget af internethandel i Danmark. Dernæst beskrives udviklingen i virksomhedernes forventninger til internethandel fra superoptimisme til en mere kritisk og afdæmpet indstilling. Der tegnes et billede af dansk internethandel anno 2003 med distinktionen mellem forskellige varetyper (introduceret i kapitel 2) som forklaringsramme. Mod slutningen af kapitlet behandles nogle udvalgte rammebetingelser, som har indflydelse på internethandel i Danmark. I kapitel 4, Incitamenter og barrierer for internethandel, skifter undersøgelsen niveau. Efter en diskussion af den historiske kontekst og de overordnede rammer for internethandel (strukturer) antager undersøgelsen nu virksomhedernes og forbrugernes (aktørernes) synsvinkel. Målet er at identificere de faktorer, der fungerer som incitamenter og barrierer for begge parter i forhold til internethandel. Diskussionen af incitamenter og barrierer for virksomhederne sker på tre niveauer. På det strukturelle niveau behandles det butiksparadigme som virksomhederne i vid udstrækning fastholdes i. Her udgør paradigmebegrebet det teoretiske fundament. Det strategiske niveau handler om virksomhedens beslutning om, hvorvidt der skal satses på internethandel eller ej. Det afhænger i vid udstrækning af konkurrencesituationen i det forretningsområde, som virksomheden agerer i. Som ramme for en diskussion af dette anvendes Michael E. Porters (1979) konkurrencebegreb, hvori han opstiller fem determinanter for konkurrence i et forretningsområde. Det operationelle niveau handler om de udfordringer, en virksomhed står over for, når beslutningen om at etablere internethandel skal føres ud i livet. Oplysninger fra interviews med virksomheder (se afsnit 1.2.3) danner grundlag for udvælgelse af en række problemområder, der behandles i dette afsnit. Diskussionen af incitamenter og barrierer for forbrugere tager udgangspunkt i en række grundliggende forbrugermål identificeret af Ralph Keeney Kapitel 1 - Indledning 7

3 (1999). Kombinationen af produktkvalitet, pris, leveringstid, besvær, tidsforbrug, diskretion, købsoplevelse og sikkerhed er afgørende for forbrugernes vilje til at handle på Internettet. Indsigter fra de to synsvinkler giver anledning til en diskussion af forbrugersegmentering som en metode til at matche virksomhedernes evner og forbrugernes ønsker. Dette ses som en forudsætning, for at internethandel kan blive et attraktivt alternativ for begge parter Teoretiske, metodiske og empiriske overvejelser Den store forkromede teoribog om internethandel findes ikke. Der findes dog en række grundbøger i e-business og e-handel, men de behandler emnet bredt, får selvsagt aldrig alle aspekter med og kommer sjældent i dybden med noget. Der er en mængde litteratur, som beskæftiger sig med, hvordan virksomheder på specifikke områder kan gøre sig klar til internethandel for eksempel inden for markedsføring og logistik. De giver anvisninger til problemløsning på det operationelle plan, men mangler forståelse for de overordnede strategiske og strukturelle perspektiver. Det blev hurtigt klart for mig, at den slags litteratur ikke ville bringe mig nærmere et svar på mine grundliggende spørgsmål. Tværtimod var det, som om at der, hver gang jeg tog fat på én problemstilling, dukkede ti nye op. Derfor besluttede jeg at gå et niveau dybere og i højere grad at trække på et teoriapparat, som ikke specifikt er orienteret imod Internettet og internethandel. Ved at vende mig mod områder, som danner fundamentet for internethandel, har jeg søgt at opnå en mere grundliggende forståelse for de mekanismer, der er på spil inden for internethandel. Konkret har det betydet, at jeg teoretisk trækker på så forskellige områder som generel samfundsteori (den historiske udvikling, lange bølger, paradigmebegrebet), økonomisk teori (særlig konkurrencebegrebet) og sociologisk teori (incitamenter og barrierer for forbrugerne og på virksomhedens operationelle plan). Denne brede indgangsvinkel åbner op for en diskussion af en række forskellige perspektiver, som er afgørende, hvis man ønsker at forstå den bredere sammenhæng, som internethandel er en del af. Problemet med det brede perspektiv er, at det sætter naturlige grænser for den dybde, analysen af de enkelte dele kan nå i en undersøgelse som denne. Derfor har jeg i nogen grad valgt bredde fremfor dybde, men samtidig har jeg søgt at afgrænse de problemområder, jeg har valgt at introducere, så der også er blevet plads til en grundig behandling. Teorien udgør den overordnede viden, som skal afprøves og tilpasses igennem studier af de faktiske forhold. Ved at lade teori og empiri spille op imod hinanden opnår man en kvalificeret indsigt, som ellers ikke ville være mulig. Det empiriske grundlag for dette speciale stammer fra en række forskellige kilder. Størstedelen af kilderne er skriftligt materiale i form af bøger, rapporter og artikler fra aviser, fagblade og videnskabelige publikationer. Internettet har desuden været en vigtig informationskilde, både i form af førstehåndsobservationer af etablerede internetbutikker og som kilde til skriftligt materiale. Endelig har jeg Kapitel 1 - Indledning 8

4 foretaget en række interviews med virksomheder, som har etableret internethandel eller har overvejet at gøre det Skriftlige kilder Min research begyndte med en gennemgang af litteraturen inden for området internethandel. Mængden af litteratur inden for feltet er enorm og af meget varierende kvalitet. Det har været en stor opgave at skille skidt fra kanel. Foruden den litteratur, som specifikt omhandler internethandel, har jeg anvendt litteratur fra en række andre felter særligt økonomi, markedsføring og sociologi. Litteraturen bærer i høj grad præg af de store omvæltninger, som feltet har været igennem. Fra idéen om internethandel begyndte at tage form i midten af 1990 erne og helt frem til den nedtur, der for alvor tog fart i efteråret 2000 og foråret 2001 (se afsnit 3.1, Forventninger til internethandel ), er litteraturen præget af en nærmest uendelig optimisme. I takt med at luften går af ballonen, og krisen indfinder sig, bliver internethandelen omtalt mere og mere negativt. Superoptimisme bliver vendt til superpessimisme. På det seneste er tonen igen blevet mere positiv nogen vil sige realistisk. En forståelse for denne historiske kontekst har været et vigtigt redskab i vurderingen af alle skriftlige kilder. Artikler fra aviser og andre nyhedskilder har været en vigtig kilde til at danne et nuanceret og opdateret billede af internethandel i Danmark. Artikler af denne slags er ofte baseret på interviews, offentliggjorte rapporter eller statistikker. Jeg har forsøgt at se bort fra skribenternes subjektive holdninger og i videst muligt omfang forholdt mig til konkrete udtalelser og objektive fakta. Hvor det har været muligt, har jeg fundet de undersøgelser, som ligger til grund for artiklerne eller søgt at verificere oplysningerne på anden vis. Når det gælder talmateriale, har jeg søgt at fremskaffe så aktuelle tal som muligt. De primære kilder er statistikbureauer, herunder Danmarks Statistik og undersøgelser offentliggjort af konsulentbureauer, universiteter mv. Det skal bemærkes, at statistikker inden for området af flere årsager er præget af nogen usikkerhed. Mange af tallene, særligt i forbindelse med forbrugersiden, stammer fra spørgeskemaundersøgelser og skal derfor tages med et gran salt. Spørgsmål i spørgeskemaer er præcist formulerede, der er få svarmuligheder, og det er ikke muligt at give alternative svar. Det gør resultatet nemt operationaliserbart, men det betyder også, at man i vid udstrækning får svar, som man spørger. En del af de spørgeskemaundersøgelser, som refereres i dette speciale er af samme grund kombineret med kvalitative analyser. Det kvalitative element styrker dokumentationen for resultaternes gyldighed, og det kvantitative element sikrer repræsentativitet. Kombination af kvalitative og kvantitative metoder giver undersøgelserne større troværdighed. Når de valgte metoder er baseret på forbrugernes udtalelser, er det imidlertid vigtigt at huske, at der sjældent er overensstemmelse mellem, hvad forbrugerne siger, de gør, og det, de faktisk gør. Tal fra andre lande er anvendt, hvor danske tal ikke har kunnet findes. Der er ikke i den forbindelse taget højde for kulturelle variationer relativt til danske forhold. Kapitel 1 - Indledning 9

5 Internet Da dette speciale handler om internethandel i Danmark, har det naturligvis været en del af min research at besøge danske internetbutikker. Jeg udvalgte en række forretningsområder og undersøgte, om/hvilke internetbutikker der er etableret. Derefter gik jeg forklædt som forbruger på besøg i alle de butikker, jeg kunne finde for at opleve, hvad de havde at tilbyde. I denne indledende fase besøgte jeg langt over 100 danske internetbutikker. I enkelte butikker foretog jeg prøveindkøb af varer, men i de fleste butikker blev indkøbsprocessen afbrudt ved kassen. Min vurdering af internetbutikkerne er selvsagt ikke den samme, som når en forbruger, der har reel interesse eller behov for de produkter, der sælges, besøger en internetbutik. Alligevel gav butiksgennemgangen et godt billede af situationen i de danske internetbutikker, og den har været en vigtig baggrundsviden i vurdering og fortolkning af den øvrige empiri. Internettet har desuden været en overordentlig vigtig kilde til indsamling af dokumentation. Mange rapporter og statistikker, som er nævnt i den øvrige litteratur, har kunnet findes, så tal og påstande kunne verificeres. Internetmedier har også været til stor hjælp. Oplysninger fundet på Internettet er udsat for udvidet kildekritik. Det betyder, at der foruden den almindelige kildekritik i forhold til skriftlige kilder er udøvet ekstra omhu i forhold til at kontrollere materialets oprindelse og autenticitet Interviews Interviews med personer i virksomheder, som har benyttet sig af eller har overvejet at benytte sig af internethandel, udgør en anden vigtig del af specialets empiriske grundlag. Virksomhederne blev udvalgt ud fra et ønske om at dække forskellige forretningsområder og varekategorier. Desuden ønskede jeg både at tale med virksomheder, som allerede havde etableret internethandel og med virksomheder, som havde overvejet, men indtil videre fravalgt internethandel. Mine spørgsmål handlede primært om virksomhedens forretningsmæssige og strategiske overvejelser omkring internethandel. Derfor var det afgørende vigtigt at tale med en person i den pågældende virksomhed, som havde kendskab til disse aspekter og ikke for eksempel en person, som var ansvarlig for den tekniske drift af virksomhedens internetbutik. I alt er der foretaget fem kvalitative interviews. Interviewformen var refleksiv og havde form af en semistruktureret samtale. Før hvert interview var der forberedt en interviewguide, som var med til at sikre, at vigtige områder ikke blev glemt. Interviewene blev foretaget i perioden fra oktober 2002 til januar Samtlige interviews blev optaget og efterfølgende transskriberet. 1 Af praktiske årsager blev to interviews foretaget telefonisk. De to telefoninterviews forløb mere struktureret og var derfor af en kortere varighed end de øvrige. De interviewede personer er: 1 Transskriptioner er ikke vedlagt, men udleveres efter forespørgsel. Kapitel 1 - Indledning 10

6 Allan Carøe Sørensen, adm. direktør, Midt-Data A/S. Midt-Data opstod i 1997 som en lille butik i en kælder i Viborg, men gik hurtigt over til salg via Internettet. I begyndelsen blev prislister lagt på Internettet, og så kunne kunderne ringe eller sende en med ordren. Fra midten af 1998 blev det muligt at afgive en ordre direkte på hjemmesiden, og siden er virksomheden vokset, så den i dag er blandt de største danske computerbutikker på Internettet. Kent Skovgaard, Intern Revision, Dansk Supermarked Gruppen. Dansk Supermarked er en af de helt store spillere i dansk detailhandel. Virksomheden har rødder tilbage 1906, hvor Ferdinand Salling åbnede den butik, der skulle blive til Salling Stormagasin. I dag ejes 50% af aktierne af A. P. Møller. Dansk Supermarked driver blandt andre butikskæderne Føtex, Bilka og Netto. Virksomheden har indtil videre valgt helt at se bort fra muligheden for at handle med deres kunder via Internet. Jesper Jespersen, web store manager, BR-Legetøj A/S (telefon interview). BR-Legetøj er en skandinavisk legetøjskæde med butikker i Danmark, Sverige og på Færøerne. Den første BR butik åbnede i 1963, og i dag er der i alt 138 butikker heraf de 87 i Danmark. BR-Legetøj er ejet af Top-Toy koncernen, der foruden BR butikkerne også driver Toys R Us varehuse i Danmark, Sverige og Norge. BR Legetøj har haft en internetbutik siden oktober Anders Ussing, markedschef, Matas A/S (telefon interview). Matas er en frivillig kæde af materialister, der sælger helseprodukter og produkter til personlig pleje. Kæden blev grundlagt i 1949, og i dag er der i alt 288 butikker i Danmark. Matas har indtil videre valgt helt at se bort fra muligheden for at handle med deres kunder via Internet. Endelig blev e-business projektlederen på et stort dansk dagblad interviewet. Han deltog i undersøgelsen under forudsætning af anonymitet, og der refereres herefter til virksomheden som Avisen Vurdering af empirien Den baggrundsviden, som blev opbygget ved gennemgang af den store mængde litteratur og de mange internetbutikker, blev sat i perspektiv af de faktiske overvejelser og erfaringer i de fem interviews. Det samlede udbyttet er således en udvidet forståelse for de konkrete overvejelser, som virksomheder gør sig i forhold til internethandel. På baggrund af litteraturen er det muligt at spekulere over, hvilke overvejelser der bliver gjort i virksomhederne omkring internethandel. Men kun gennem virksomhedernes direkte input kan man få vished. Det er klart, at flere interviews med virksomheder, grundigere og bredere gennemgang af udvalgte internetbutikker og interviews med butikkernes kunder ville give et endnu mere nuanceret billede. Men kombinationen af interviews, egne observationer og en stor mængde skriftlige kilder af forskellig slags har samlet set givet et godt og nuanceret indblik i problemområdet. Kapitel 1 - Indledning 11

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 1. Opsamling fra sidst. Hvilke typer empirisk materiale egner sig til hvilke metoder? Hvad kan vi få belyst gennem forskellige former for statistik? a) Hvad er kvantitativ

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Samfundsfag i SRP på htx

Samfundsfag i SRP på htx Samfundsfag i SRP på htx af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent Hvad er fagets særtræk? Indhold Sociologi, økonomi og politik anvendes til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. I samfundsfag

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt En undersøgelse af virtuel hjemmesygepleje i Halsnæs kommune Oplægget er tænkt med afsæt i følgende profession: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere