Indhold. uddannelse.dk kurser.dk. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1"

Transkript

1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse Formål Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit Uddannelsens struktur og indhold... 5 Metode og værdigrundlag... 5 Etiske regler for udøvelse af psykoterapi generelt... 7 Kursusplan:... 8 Litteraturliste Teori og metode Egenterapi og selvrefleksion Supervision Færdighedstræning Undervisere undervisningsformer eksamen/prøve/evaluering Årlig bedømmelse Sammenhæng mellem formålet med uddannelsen og de valgte eksamensformer: eksterne censorer fysiske faciliteter Intern kvalitetssikring Registrering Organisation og ledelse Kursusråd Økonomi... 29

2 side 2 Studiebeskrivelse Formål med studiebeskrivelsen er at give et samlet overblik over Essens 4 årige psykoterapeutiske uddannelse. Essens psykoterapeutuddannelse er evalueret og godkendt af Reflektor og denne studiebeskrivelse er lavet i henhold til Reflektors vejledende kriterier. Studiebeskrivelsen er offentlig tilgængelig på 1. Formål Formålet med uddannelsen som helhed er at: At uddanne psykoterapeuter, der forankret i integrativ gestaltterapi med eksistentialistisk livssyn og fænomenologisk metode arbejder respektfuldt og effektivt. Formålet indebærer at: Fremme den studerendes indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling. Fremme den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient / en klientgruppe. Den studerende opnår relevant teoretisk viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Den studerende opnår kvalifikation og kompetence til at udføre terapeutisk arbejde ud fra fagligt velkvalificeret metodevalg og med høj etik. Den studerende kender sin faglige begrænsning. Uddannelsens delmål A. Grundforløbet Målet med grundforløbet er at: Fremme kursistens indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling. Fremme kursistens kommunikative kompetencer og evne til konflikthåndtering. Fremme kursistens afklaring vedrørende personlige mål og værdier.

3 side 3 Fremme kursistens kompetence til at tage lederskab i sit liv og i relationelle sammenhæng. Dette vedrører såvel arbejds- som privatliv. Kursisten opnår teoretisk basisviden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder B. Uddannelse i Grundlæggende Terapeutiske Færdigheder Målet med dette uddannelsesforløb er, at den studerende: Opnår øget selvindsigt og personligt lederskab. Opnår relevant teoretisk viden indenfor filosofiske og psykologiske emneområder. Opnår kendskab til og træning i relevante terapeutiske metoder. Opnår erfaring med at modtage supervision. Opnår viden om metodernes muligheder og begrænsninger. Opnår kvalifikation og kompetence til at udføre professionel psykoterapeutisk/rådgivende samtale ud fra et fagligt velkvalificeret metodevalg og en høj etik. C. Specialisering: Kognitiv Terapi og coaching Målet med dette uddannelsesforløb er at den studerende: opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende kognitive terapeutiske metoder i kombination med og forlængelse af de allerede tilegnede metoder. opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende coaching med et kognitiv teoretisk udgangspunkt. opnår kompetence i at målrette og understøtte den terapeutiske proces ud fra den enkelte klients ressourcer og problemområder. Under specialisering i kognitiv terapi og coaching organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes minimum 4 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere litteratur og løse stillede opgaver. Hvem henvender uddannelsen sig til? Vi har kursister fra det meste af Danmark og fra mange fagområder, hovedsageligt indenfor områderne sundhed, undervisning, service og personaleledelse. Vores kursister kommer fra såvel offentligt som privat regi eller de er selvstændigt erhvervsdrivende. Grundkurserne henvender sig til alle, der har interesse i personlig og faglig udvikling og fordybelse.

4 side 4 Det fortsatte uddannelsesforløb henvender sig til alle, der har gennemgået grundkurset eller har deltaget i et tilsvarende forløb og som har en mellemlang eller videregående uddannelse med psykologisk/pædagogisk indhold. (Der kan dispenseres herfor) 2. Optagelseskriterier ESSENS har følgende optagelseskriterier: Ansøgere skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, psykolog, læge. eller Ansøgere med videregående uddannelse uden psykologisk/pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan optages efter en konkret vurdering. Denne vurdering foretages ved personligt samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren. eller Ansøgere tilhørende faggrupper fra andre uddannelsessteder end de højere læreranstalter. Optagelse kan ske, såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelse, fx de sociale højskoler, seminarier, det åbne universitet. Kurserne skal være indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, coaching eller lignende. Endvidere vil vi invitere til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren. Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring (fx socialt arbejde, undervisning, pædagogisk arbejde, personaleudvikling) Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder. Dette kan evt. opnås ved at ansøgeren studerer relevant litteratur og får godkendt skriftlig besvarelse af dertil hørende studiespørgsmål udarbejdet af Essens Som studerende ved Essens skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovenstående optagelseskriterier.

5 side 5 Dispensation for ovenstående kriterier gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale. Ved dispensation lægges vægt på Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne Relevant erhvervserfaring (fx ledelse, HR, konsulentvirksomhed, alternativ behandler) At ansøger har en grunduddannelse og et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier. Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering baseres på en af følgende omstændigheder: Barsel Sygdom Personlige og private forhold Arbejdsmæssige forhold Merit til terapeutuddannelsen gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale 3. Uddannelsens struktur og indhold Metode og værdigrundlag Integrativ Gestaltterapi er psykoterapi med en fænomenologisk arbejdsmetode og med et gestaltterapeutisk teoretisk og eksistentialistisk udgangspunkt. Det integrative består i at den oprindelige gestaltterapeutiske teori i Essens opdateres, nuanceres og videreudvikles med udgangspunkt i nyere forskningsbaserede psykologiske teorier. Fænomenologi betyder bestræbelsen på at sanse og registrere, hvad der er, uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Eksistentialisme betyder at forholde sig til, hvad der er, ligeledes uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Den fænomenologisk-eksistentielle samtale baserer sig altså først og fremmest på iagttagelse og beskrivelse af, hvad der er, for derpå at forholde sig til det foreliggende, dvs. undersøge ønsker

6 side 6 og frygt i den forbindelse, for endelig at understøtte den hjælpsøgende i at foretage sit eget eksistentielle valg. Det eksistentialistiske værdigrundlag har en særlig betydning når vi afholder kurser samt i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces. Essens anvender udelukkende anerkendte metoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på: Gestaltterapeutisk teori og praksis Eksistentiel psykologisk teori og praksis Psykodynamisk teori og praksis Kognitiv teori, terapi og pædagogik Coaching ud fra kognitive metoder Det videnskabelige udgangspunkt, dvs psykoterapeutisk retning, metode- og værdigrundlag for uddannelsen fremgår af den under uddannelsen anvendte litteratur som er tilgængelig på litteraturliste.

7 side 7 Etiske regler for udøvelse af psykoterapi generelt 1. Almene bestemmelser 1.1 De etiske regler er bindende for alle studerende ved Essens. 1.2 Den studerende / Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. 2. Forhold til klienten 2.1 Tavshedspligt Den studerende / Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har den studerende / terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune. 2.2 Videregivelse af oplysninger At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år. Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår. 2.3 Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som den studerende / psykoterapeuten har udfærdiget om klienten. 2.4 Samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger 1. Samtykke: a. Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig. b. Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes. c. Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe. 2. Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke: a. Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. b. Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter

8 side 8 forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. 2.5 Den studerende / Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt. 2.6 Den studerende / Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt. 2.7 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet. 2.8 Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under 2.4, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i Den studerende / Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten Seksuel omgang mellem den studerende / psykoterapeuten og klient må ikke forekomme En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform Den studerende / Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har Har den studerende / psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut Alle ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold. 3. Forhold til kolleger 3.1 Den studerende / Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed. 4. Faglig standard 4.1 Hvis den studerende / psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal terapeuten søge hjælp til at løse problemerne Kursusplan: Timeantal fordelt på de enkelte år svarer til 800 timer/lektioner

9 side 9 Nedenfor gives en grundigt beskrivelse af vores 4-årig psykoterapeutiske uddannelses 3 dele: Del 1:½-årigt grundforløb Tema Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi Personligt lederskab og personligt arbejde Kommunikation Indhold Essens psykologiske og filosofiske tilhørsforhold samt psykoterapiens historiske rødder Teori om personlighedens dannelse og betydning Selvstøtte : Indre opbakning Hvad har jeg godt af, brug for, lyst til hvordan får jeg det bedst i mit liv? Kommunikation. Din måde at møde andre på og graden af nærvær mellem jer Introduktion til coachende og terapeutisk intervention træning af disse metoder Introduktion til terapeutiske metoder og intervention Gruppedynamisk intervention Teori om gruppedannelse (arbejds)gruppers psykologi Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi: Målrettet individuelt terapeutisk arbejde med personlige dilemmaer / uafklarethed / utilfredshed Udredning af personlige arbejdspunkter

10 side 10 Drømmearbejde. Hvad og hvordan kan vi lære af vores drømme? Forsvarsmekanismer/ overlevelsesstrategier Tegneterapi (kræver ikke talent for at tegne) Indre opbakning som terapeutisk og personligt redskab Kognitiv fokus Målorienteret problemløsning. At bevæge sig i den retning, du ønsker Træningsgrupper 1. Eksamensopgave Del 2: 2- årigt forløb i grundlæggende terapeutiske færdigheder Tema Indhold Eksistentiel dynamisk psykoterapi hvad er det? Etik & tavshedspligt Præsentationsrunde 1. Modul Grundlæggende teori og terapeutiske metoder Gestaltterapien teorietiske grundlag Klientcentreret terapeutisk metode Træning og supervision klassisk gestaltterapeutisk metode Træning og supervision Gestaltterapiens behandlingsforståelse Sundhed og Sygdom Dannelse af træningsgrupper

11 side 11 Træningsgruppearbejde Awareness Kontakt og kontaktforstyrrelser 2. Modul Terapeutisk alliance og kontrakt med klienten. Terapeutike metoder - træning og supervision Mindfulness - teori og træning Metodetræning og supervision Metaposition som metode Nuet som fokus/figur, fortid som grund Terapitræning med eksterne klienter og supervision Udviklingsønske i den terapeutiske læringsproces Følelser og deres betydning i det terapeutiske arbejde Mindfulness Træningsgruppearbejde Kroppens fænomenologi Følelsernes forankring i kroppen 3. Modul Kropterapi Fokus på kontakten til kroppens fornemmelser Træning i 2 kropterapeutiske metoder og supervision Forskning i psykoterapien Træningsgruppearbejde Hukommelse og genfundne erindringer Regressionsterapi. Træning og supervision 4. Modul Regressions- terapi Træning med eksterne klienter og supervision Kontakt og kontaktforstyrrelser Terapeutisk træning og supervision

12 side 12 Paradoksal forandringsteori Træningsgruppearbejde Behov og behovskompenserende adfærd som almentmenneskeligt fænomen Oplæg om misbrug 5. Modul Behov og behovskompenserende adfærd "Misbrugs- terapi" Dilemmaer og motivation. Træning i motivationssamtalen og supervision Terapeutiske metoder til at arbejde med behovskompensation og misbrug Træning og supervision Træningsgruppearbejde Drømme og terapi Træning i drømmeterapi samt supervision 6. Modul Drømme og Tegning Terapitræning: Terapi med en grundkursist samt supervision Tegneterapi Træning i tegneterapeutiske metoder samt supervision Teoretisk oplæg om placebo Træningsgruppearbejde 7. Modul Vigtige relationer Kærlighed, Konflikt og Kommunikation Teoretisk oplæg om kærlighed, relationer og parforhold Parterapeutiske metoder: Oplæg, metodik. træning og supervision Teoretisk oplæg om frustration og konflikthåndtering samt terapi og supervision

13 side 13 Kommunikation i parrelationen Træningsgruppearbejde Gestaltterapiens anvendelsesområder Sorg og krise 8. Modul Eksamen: Gestaltterapi i praksis - Skriftligt oplæg og Terapi med ekstern klient efterfulgt af supervision og mundtlig eksamination Metodik, empiri og behandlingsforståelse Bemærk: Modulernes rækkefølge kan variere. Del 3: 1½- årig specialisering i kognitiv terapi og coaching Tema Indhold Kognitive behandlingsformer 1. Modul Kognitiv terapi Generel introduktion Forløb og struktur i kognitiv terapi Problemliste og målsætning Kognitiv samtalestrategi Caseformulering som metode Træningsgrupper 2. Modul Kognitiv terapi ved Lavt selvværd og depression Terapeutens faglige begrænsning og mulighed Introduktion til testmateriale Terapeutiske metoder med fokus på henholdsvis adfærd og

14 side 14 lavt selvværd og depressiv tendens kognitive strategier Afslutning af behandlingen Træningsgrupper Ængstelighed og angst 3. Modul Kognitiv terapi ved ængstelighed & bekymring samt personlig udvikling Terapeutens faglige begrænsning og mulighed Introduktion til testmateriale Terapeutiske metoder med fokus på henholdsvis adfærd og kognitive strategier Kognitiv terapi ved personlig udvikling generelt Træningsgrupper 4. Modul 5. Modul 6. Modul Coaching Modeller og metoder Coaching og personlig empowerment Værdibaseret coaching Introduktion til coaching og den coachende samtale Situationsbestemt coaching af enkeltpersoner Uddybende og udfordrende coaching Personlig og professionel coaching Træningsgrupper Empowerment Konfronterende coachingteknikker Motivation og kognition Træningsgrupper Værdianalyser og coachingmodeller Kognitiv coaching Coaching / Terapi: ligheder og forskelle, indikation og kontraindikation

15 side 15 Afsluttende eksamen Personlig coachstil og coachidentitet Præsentation af deltagernes eksamensprojekter Praksisrelaterede eksaminer Bemærk: Afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen er frivillig og bedømmes eksternt efter 12-skala. Tilmelding senest ½ år før dette modul. Pris: 5000kr. Læs mere under fanen "Eksamen" Litteraturliste På Essens hjemmeside er der en opdateret litteraturliste. Pensum oplyses inden hvert modul. Teori og metode Essens anvender udelukkende anerkendte træningsmetoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på: Gestaltterapeutisk teori og praksis Eksistentiel psykologisk teori og praksis Psykodynamisk teori og praksis Kognitiv teori, terapi og pædagogik. Vores værdigrundlag er eksistentialistisk. De eksistentialistiske livsværdier får derved en særlig betydning i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces Undervisningen i teori og metode svarer til minimum 450 timer/lektioner.

16 side 16 Egenterapi og selvrefleksion Egenterapi Egenterapi defineres som den personlige og individuelle psykoterapi man som klient modtager og får af en kvalificeret gestaltterapeut der enten er medlem af psykoterapeutforeningen eller har en tilsvarende baggrund eller kvalifikationer. Den studerende er ansvarlig for at vælge en psykoterapeut, som opfylder disse kriterier og ansvarlig for at få udfyldt Essens dokumentationsskema med underskrift og timeantal. Selvrefleksion Egenterapi og selvrefleksion er centrale elementer i uddannelsen til psykoterapeut og supplerer hinanden indbyrdes. Selvrefleksion forstås som tanker, oplevelser og opmærksomhedspunkter som vedrører den studerendes personlige udvikling, processer og arbejdspunkter ift teori og metode Selvrefleksion foregår som en del af både undervisningen, træningen og det selvstændige arbejde, hvor hver studerende er fokuseret omkring vedrørende egne handle og tankemønstre og egne evne til selvledelse i sociale og faglige sammenhænge Selvrefleksion er både en mundlig og en skriftlig disciplin som den studerende løbende i uddannelsen udsættes for både i sit personlige arbejde samt via feedback fra undervisere og medstuderende4 Der er i uddannelsesforløbet minimum 150 timer til egenterapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller en kombination heraf Såfremt den studerende har egenterapi, der finder sted uden for uddannelsesstedet, kan disse timer medtælles i de 150 timer, såfremt der er dokumentation for disse og terapeuten opfylder de ovenstående krav

17 side 17 Supervision Supervision foregår i grupper eller som individuel supervision på terapeutisk arbejde I Essens lægger vi stor vægt på at instruere, følge og supervisere træningsgruppearbejdet gennem hele uddannelsen. Vi styrer altså såvel indhold, form og efterfølgende supervision. Supervision er et vigtigt element i den studerendes proces og udvikling samt det at uddanne sig til psykoterapeut. Supervisionen vægtes højt i den årlige vurdering/evaluering af hver enkelt studerende. Der er i uddannelsen minimum 200 timer til supervision i gruppe eller individuel supervision Færdighedstræning Alle terapeutiske metoder, der bliver undervist i på Essens uddannelses-moduler, bliver efterfulgt af færdighedstræning de studerende imellem. Færdighedstræningen kan foregå på to måder. Begge måder bliver beskrevet nedenfor: På uddannelsesstedet: Vi lægger stor vægt på at instruere, følge og supervisere træningsgruppearbejdet gennem hele uddannelsen. Vi styrer altså såvel indhold, form og efterfølgende supervision. Rammerne er som følger: Når en given metode skal læres foregår det på nedenstående måde: 1. De studerende modtager først et teoretisk oplæg om en given metode 2. Kursuslederne laver en demonstration af metoden hvor en af de studerende er demonstrant. 3. De studerende går i grupper på tre (en observatør, en klient og en terapeut) og træner metoden første gang 4. Efterfølgende evaluerer de det terapeutiske forløb. Observatør og terapeut forholder sig også til terapeutens udviklingsønske (se arbejdsdokument vedr. udviklingsønske). 5. Grupperne kan altid tilkalde kursuslederne eller spørge de kursusledere, som går rundt i grupperne og observerer og superviserer, mens grupperne arbejder 6. I plenum gives supervision til alle terapeuter. Dette er for at imødegå typiske begynderfejl hurtigst muligt og for at besvare opståede tvivlsspørgsmål.

18 side De studerende går ud og laver de sidste to terapitræninger så alle har været henholdsvis terapeut, observatør og klient. Kursusledere cirkulerer rundt i grupperne og observerer og giver evt direkte supervision. 8. De studerende bliver delt i to grupper og modtager supervision på deres arbejde. I træningsgrupperne: De studerende skal træne lærte metoder i træningsgrupper. Færdighedstræningen adskiller sig fra ovenstående på følgende måder: Den studerende skal beskrive et udviklingsønske som skrives ind i logbogen Alle studerende udfylder en logbog efter evaluering af terapien Den der træner terapi skal altid udfylde en logbog som afleveres til kursuslederne Den der er i terapi skal ligeledes udfylde en logbog som afleveres til kursuslederne De sendte logbøger gennemlæses af kursuslederne og terapeutens logbog sammenholdes med klientens logbog for at se om der er diskrepans. Logbøgerne er et af udgangspunkterne for den supervision, de studerende modtager på det efterfølgende undervisningsmodul og for den årlige vurdering/evaluering.

19 side Undervisere Kursister og studerende på Essens kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten. Underviserne holder sig fagligt ajour og kvalitetssikrer løbende den terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Vi har alle en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed samt praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed indenfor det terapiområde, der undervises i. Kursuslederne har endvidere alle yderligere relevante uddannelser så som psykomotorik, parterapeut, spædbarnsterapeut, autoriseret psykologuddannelse. Vores kursusledere og undervisere er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og/eller Psykoterapeutforeningen i Danmark. Vi har 20 års erfaring i at lede kurser og uddannelser. Vi praktiserer ud fra høje etiske principper og med respekt for den enkelte deltagers ønsker og grænser. Vores undervisere har alle mangeårig erfaring indenfor formidlingsområdet. Vi sikrer os, at de formidlingsmæssige kompetencer er tilfredsstillende for vores studerende ved efter hvert modul at gennemlæse kursisternes evalueringsskemaer, hvor de bl.a. udfylder spørgsmål om tilfredshed. Se yderligere info om hver enkelt underviser på se link undervisere 5. undervisningsformer Uddannelsen er opdelt i moduler á 3-5 dages varighed. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og diskussioner, oplevelsesorienterede øvelser, gruppediskussioner, selvrefleksion, metodiske demonstrationer og metodisk træning. Undervisningen består også af individuel feedback og supervision. Uddannelsen er opbygget, så teori og metoder er sammenhængende. Hvert modul er en integreret del af hele kurset, og der undervises successivt i terapeutiske metoder. Disse trænes af de studerende med supervision fra kursuslederne. De studerendes faglig-personlige udvikling og terapeutiske kompetencer evalueres løbende ved selvevaluering og i dialog med kursuslederne.

20 side 20 De studerende organiserer sig på forskellig måde gennem uddannelsen: Under grundforløbet dannes mindre grupper, der mødes én gang mellem hvert modul og arbejder med opgaver stillet af kursuslederne efter forud instrueret metode. Under uddannelse i grundlæggende terapeutiske færdigheder organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes ca. hver 2. uge gennem hele uddannelsen. Indholdet af møderne er dels træning af terapeutiske metoder, dels diskussion af litteratur ud fra udleverede studiespørgsmål. På 7. modul inviterer de studerende partnere eller en ven/kollega med i to dage (weekend). Temaet er kommunikativ optimering af relationer. Under overbygningen i kognitiv terapi og coaching mødes deltagerne minimum 4 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere terapi og løse stillede opgaver. Under overbygningen træner de studerende terapeutiske metoder med eksterne klienter, som afleverer netbaseret evaluering til brug ved efterfølgende supervision. I grupperne udvikles ofte meget fortrolige og nære relationer deltagerne imellem 6. eksamen/prøve/evaluering Eksaminer på uddannelsen Første eksamensopgave afholdes efter ½ årsværk. Skriftlig opgave: Hvordan kan begrebet Sundhed" forstås i gestaltterapien? Du kan anvende begreberne gestalt, selvregulering, kontakt og awareness i din redegørelse. Opgavens omfang er på 1 normalside ( anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes og mailes til kursuslederne. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Maks. 4 studerende pr. opgave. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået

21 side 21 Anden eksamensopgave afleveres senest en måned før 1½ årsværk afsluttes. Skriftlig opgave: Forklar begreberne selvstøtte og modstand samt et valgfrit begreb der har med den terapeutiske proces at gøre. Opgavens omfang er på 3 normalsider (i alt anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes og mailes til kursuslederne. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Samtidig skal det tydeligt fremgå hvem der har skrevet hvilke afsnit. Indledning og afslutning kan skrives samlet. Maks. 4 studerende pr. opgave og gruppemedlemmerne bliver bedømt individuelt. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået Tredje eksamensopgave afholdes efter 2½ årsværk. A Skriftlig opgave: Gestaltterapi: Individuel redegørelse for begrebet. Omfang: 1 normalside. Introduceres efter 7. modul Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået B Praksisrelateret opgave: En undersøgelse af den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient. Den studerende laver en terapi på 50 min. med en ukendt klient. Derefter modtager den studerende supervision på sit arbejde. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået ud fra følgende kriterier: Den terapeutstuderendes evne til at: Skabe en god kontakt til klienten. Lave en kontaktfuld kontrakt for terapien. Vurdere eget terapeutiske arbejde. Modtage supervision på sit terapeutiske arbejde.

22 side 22 Man kan altså godt bestå selv om den terapeutiske del ikke forløber optimalt hvis man er indstillet på og i stand til at indgå i en konstruktiv supervision Fjerde eksamensopgave afleveres i forbindelse med afslutningen af fjerde og bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala af eksaminator samt ekstern censor. Skriftlig opgave: Opgaven har et valgfrit emne indenfor temaet den terapeutiske proces. Opgavens omfang er på max 10 normalsider (i alt max til anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes i tre eksemplarer til Essens og som word-fil. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Samtidig skal det tydeligt fremgå hvem der har skrevet hvilke afsnit. Indledning og afslutning kan skrives samlet. Maks. 4 studerende pr. opgave. Gruppemedlemmerne bliver bedømt individuelt. Den afsluttende opgave skal: Indeholde en problemformulering Vise at den studerende har teoretisk indsigt i det valgte emne samt kan perspektivere til andre teoretiske begreber Vise at den studerende kan perspektivere til sit kliniske arbejde som terapeut Indeholde en konklusion på opgaven Femte eksamensopgave ligger i forbindelse med afslutningen af fjerde årsværk og er ekstern bedømt efter den til enhver tid gældende karakterskala. Praksisrelateret opgave: Den studerende laver en terapi på 50 min. som videofilmes. Den studerende udvælger i alt 10 min. af terapien (5 min. hvor processen forløber tilfredsstillende og 5 min. hvor processen forløber utilfredsstillende). Eksaminator samt ekstern censor overværer, eksaminerer og bedømmer den studerende ud fra disse to videoklip og dialogen om dem.

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f PROJEKT OVER MUREN Februar 2009 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center For Misbrug Projekt Over Muren FORORD... 1 LÆSEVEJLEDNING... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere