Indhold. uddannelse.dk kurser.dk. side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1"

Transkript

1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse Formål Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit Uddannelsens struktur og indhold... 5 Metode og værdigrundlag... 5 Etiske regler for udøvelse af psykoterapi generelt... 7 Kursusplan:... 8 Litteraturliste Teori og metode Egenterapi og selvrefleksion Supervision Færdighedstræning Undervisere undervisningsformer eksamen/prøve/evaluering Årlig bedømmelse Sammenhæng mellem formålet med uddannelsen og de valgte eksamensformer: eksterne censorer fysiske faciliteter Intern kvalitetssikring Registrering Organisation og ledelse Kursusråd Økonomi... 29

2 side 2 Studiebeskrivelse Formål med studiebeskrivelsen er at give et samlet overblik over Essens 4 årige psykoterapeutiske uddannelse. Essens psykoterapeutuddannelse er evalueret og godkendt af Reflektor og denne studiebeskrivelse er lavet i henhold til Reflektors vejledende kriterier. Studiebeskrivelsen er offentlig tilgængelig på 1. Formål Formålet med uddannelsen som helhed er at: At uddanne psykoterapeuter, der forankret i integrativ gestaltterapi med eksistentialistisk livssyn og fænomenologisk metode arbejder respektfuldt og effektivt. Formålet indebærer at: Fremme den studerendes indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling. Fremme den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient / en klientgruppe. Den studerende opnår relevant teoretisk viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Den studerende opnår kvalifikation og kompetence til at udføre terapeutisk arbejde ud fra fagligt velkvalificeret metodevalg og med høj etik. Den studerende kender sin faglige begrænsning. Uddannelsens delmål A. Grundforløbet Målet med grundforløbet er at: Fremme kursistens indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling. Fremme kursistens kommunikative kompetencer og evne til konflikthåndtering. Fremme kursistens afklaring vedrørende personlige mål og værdier.

3 side 3 Fremme kursistens kompetence til at tage lederskab i sit liv og i relationelle sammenhæng. Dette vedrører såvel arbejds- som privatliv. Kursisten opnår teoretisk basisviden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder B. Uddannelse i Grundlæggende Terapeutiske Færdigheder Målet med dette uddannelsesforløb er, at den studerende: Opnår øget selvindsigt og personligt lederskab. Opnår relevant teoretisk viden indenfor filosofiske og psykologiske emneområder. Opnår kendskab til og træning i relevante terapeutiske metoder. Opnår erfaring med at modtage supervision. Opnår viden om metodernes muligheder og begrænsninger. Opnår kvalifikation og kompetence til at udføre professionel psykoterapeutisk/rådgivende samtale ud fra et fagligt velkvalificeret metodevalg og en høj etik. C. Specialisering: Kognitiv Terapi og coaching Målet med dette uddannelsesforløb er at den studerende: opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende kognitive terapeutiske metoder i kombination med og forlængelse af de allerede tilegnede metoder. opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende coaching med et kognitiv teoretisk udgangspunkt. opnår kompetence i at målrette og understøtte den terapeutiske proces ud fra den enkelte klients ressourcer og problemområder. Under specialisering i kognitiv terapi og coaching organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes minimum 4 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere litteratur og løse stillede opgaver. Hvem henvender uddannelsen sig til? Vi har kursister fra det meste af Danmark og fra mange fagområder, hovedsageligt indenfor områderne sundhed, undervisning, service og personaleledelse. Vores kursister kommer fra såvel offentligt som privat regi eller de er selvstændigt erhvervsdrivende. Grundkurserne henvender sig til alle, der har interesse i personlig og faglig udvikling og fordybelse.

4 side 4 Det fortsatte uddannelsesforløb henvender sig til alle, der har gennemgået grundkurset eller har deltaget i et tilsvarende forløb og som har en mellemlang eller videregående uddannelse med psykologisk/pædagogisk indhold. (Der kan dispenseres herfor) 2. Optagelseskriterier ESSENS har følgende optagelseskriterier: Ansøgere skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, psykolog, læge. eller Ansøgere med videregående uddannelse uden psykologisk/pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan optages efter en konkret vurdering. Denne vurdering foretages ved personligt samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren. eller Ansøgere tilhørende faggrupper fra andre uddannelsessteder end de højere læreranstalter. Optagelse kan ske, såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelse, fx de sociale højskoler, seminarier, det åbne universitet. Kurserne skal være indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, coaching eller lignende. Endvidere vil vi invitere til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren. Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring (fx socialt arbejde, undervisning, pædagogisk arbejde, personaleudvikling) Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder. Dette kan evt. opnås ved at ansøgeren studerer relevant litteratur og får godkendt skriftlig besvarelse af dertil hørende studiespørgsmål udarbejdet af Essens Som studerende ved Essens skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovenstående optagelseskriterier.

5 side 5 Dispensation for ovenstående kriterier gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale. Ved dispensation lægges vægt på Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne Relevant erhvervserfaring (fx ledelse, HR, konsulentvirksomhed, alternativ behandler) At ansøger har en grunduddannelse og et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier. Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering baseres på en af følgende omstændigheder: Barsel Sygdom Personlige og private forhold Arbejdsmæssige forhold Merit til terapeutuddannelsen gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale 3. Uddannelsens struktur og indhold Metode og værdigrundlag Integrativ Gestaltterapi er psykoterapi med en fænomenologisk arbejdsmetode og med et gestaltterapeutisk teoretisk og eksistentialistisk udgangspunkt. Det integrative består i at den oprindelige gestaltterapeutiske teori i Essens opdateres, nuanceres og videreudvikles med udgangspunkt i nyere forskningsbaserede psykologiske teorier. Fænomenologi betyder bestræbelsen på at sanse og registrere, hvad der er, uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Eksistentialisme betyder at forholde sig til, hvad der er, ligeledes uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Den fænomenologisk-eksistentielle samtale baserer sig altså først og fremmest på iagttagelse og beskrivelse af, hvad der er, for derpå at forholde sig til det foreliggende, dvs. undersøge ønsker

6 side 6 og frygt i den forbindelse, for endelig at understøtte den hjælpsøgende i at foretage sit eget eksistentielle valg. Det eksistentialistiske værdigrundlag har en særlig betydning når vi afholder kurser samt i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces. Essens anvender udelukkende anerkendte metoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på: Gestaltterapeutisk teori og praksis Eksistentiel psykologisk teori og praksis Psykodynamisk teori og praksis Kognitiv teori, terapi og pædagogik Coaching ud fra kognitive metoder Det videnskabelige udgangspunkt, dvs psykoterapeutisk retning, metode- og værdigrundlag for uddannelsen fremgår af den under uddannelsen anvendte litteratur som er tilgængelig på litteraturliste.

7 side 7 Etiske regler for udøvelse af psykoterapi generelt 1. Almene bestemmelser 1.1 De etiske regler er bindende for alle studerende ved Essens. 1.2 Den studerende / Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. 2. Forhold til klienten 2.1 Tavshedspligt Den studerende / Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har den studerende / terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune. 2.2 Videregivelse af oplysninger At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år. Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår. 2.3 Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som den studerende / psykoterapeuten har udfærdiget om klienten. 2.4 Samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger 1. Samtykke: a. Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig. b. Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes. c. Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe. 2. Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke: a. Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. b. Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter

8 side 8 forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. 2.5 Den studerende / Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt. 2.6 Den studerende / Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt. 2.7 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet. 2.8 Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under 2.4, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i Den studerende / Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten Seksuel omgang mellem den studerende / psykoterapeuten og klient må ikke forekomme En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform Den studerende / Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har Har den studerende / psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut Alle ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold. 3. Forhold til kolleger 3.1 Den studerende / Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed. 4. Faglig standard 4.1 Hvis den studerende / psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal terapeuten søge hjælp til at løse problemerne Kursusplan: Timeantal fordelt på de enkelte år svarer til 800 timer/lektioner

9 side 9 Nedenfor gives en grundigt beskrivelse af vores 4-årig psykoterapeutiske uddannelses 3 dele: Del 1:½-årigt grundforløb Tema Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi Personligt lederskab og personligt arbejde Kommunikation Indhold Essens psykologiske og filosofiske tilhørsforhold samt psykoterapiens historiske rødder Teori om personlighedens dannelse og betydning Selvstøtte : Indre opbakning Hvad har jeg godt af, brug for, lyst til hvordan får jeg det bedst i mit liv? Kommunikation. Din måde at møde andre på og graden af nærvær mellem jer Introduktion til coachende og terapeutisk intervention træning af disse metoder Introduktion til terapeutiske metoder og intervention Gruppedynamisk intervention Teori om gruppedannelse (arbejds)gruppers psykologi Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi: Målrettet individuelt terapeutisk arbejde med personlige dilemmaer / uafklarethed / utilfredshed Udredning af personlige arbejdspunkter

10 side 10 Drømmearbejde. Hvad og hvordan kan vi lære af vores drømme? Forsvarsmekanismer/ overlevelsesstrategier Tegneterapi (kræver ikke talent for at tegne) Indre opbakning som terapeutisk og personligt redskab Kognitiv fokus Målorienteret problemløsning. At bevæge sig i den retning, du ønsker Træningsgrupper 1. Eksamensopgave Del 2: 2- årigt forløb i grundlæggende terapeutiske færdigheder Tema Indhold Eksistentiel dynamisk psykoterapi hvad er det? Etik & tavshedspligt Præsentationsrunde 1. Modul Grundlæggende teori og terapeutiske metoder Gestaltterapien teorietiske grundlag Klientcentreret terapeutisk metode Træning og supervision klassisk gestaltterapeutisk metode Træning og supervision Gestaltterapiens behandlingsforståelse Sundhed og Sygdom Dannelse af træningsgrupper

11 side 11 Træningsgruppearbejde Awareness Kontakt og kontaktforstyrrelser 2. Modul Terapeutisk alliance og kontrakt med klienten. Terapeutike metoder - træning og supervision Mindfulness - teori og træning Metodetræning og supervision Metaposition som metode Nuet som fokus/figur, fortid som grund Terapitræning med eksterne klienter og supervision Udviklingsønske i den terapeutiske læringsproces Følelser og deres betydning i det terapeutiske arbejde Mindfulness Træningsgruppearbejde Kroppens fænomenologi Følelsernes forankring i kroppen 3. Modul Kropterapi Fokus på kontakten til kroppens fornemmelser Træning i 2 kropterapeutiske metoder og supervision Forskning i psykoterapien Træningsgruppearbejde Hukommelse og genfundne erindringer Regressionsterapi. Træning og supervision 4. Modul Regressions- terapi Træning med eksterne klienter og supervision Kontakt og kontaktforstyrrelser Terapeutisk træning og supervision

12 side 12 Paradoksal forandringsteori Træningsgruppearbejde Behov og behovskompenserende adfærd som almentmenneskeligt fænomen Oplæg om misbrug 5. Modul Behov og behovskompenserende adfærd "Misbrugs- terapi" Dilemmaer og motivation. Træning i motivationssamtalen og supervision Terapeutiske metoder til at arbejde med behovskompensation og misbrug Træning og supervision Træningsgruppearbejde Drømme og terapi Træning i drømmeterapi samt supervision 6. Modul Drømme og Tegning Terapitræning: Terapi med en grundkursist samt supervision Tegneterapi Træning i tegneterapeutiske metoder samt supervision Teoretisk oplæg om placebo Træningsgruppearbejde 7. Modul Vigtige relationer Kærlighed, Konflikt og Kommunikation Teoretisk oplæg om kærlighed, relationer og parforhold Parterapeutiske metoder: Oplæg, metodik. træning og supervision Teoretisk oplæg om frustration og konflikthåndtering samt terapi og supervision

13 side 13 Kommunikation i parrelationen Træningsgruppearbejde Gestaltterapiens anvendelsesområder Sorg og krise 8. Modul Eksamen: Gestaltterapi i praksis - Skriftligt oplæg og Terapi med ekstern klient efterfulgt af supervision og mundtlig eksamination Metodik, empiri og behandlingsforståelse Bemærk: Modulernes rækkefølge kan variere. Del 3: 1½- årig specialisering i kognitiv terapi og coaching Tema Indhold Kognitive behandlingsformer 1. Modul Kognitiv terapi Generel introduktion Forløb og struktur i kognitiv terapi Problemliste og målsætning Kognitiv samtalestrategi Caseformulering som metode Træningsgrupper 2. Modul Kognitiv terapi ved Lavt selvværd og depression Terapeutens faglige begrænsning og mulighed Introduktion til testmateriale Terapeutiske metoder med fokus på henholdsvis adfærd og

14 side 14 lavt selvværd og depressiv tendens kognitive strategier Afslutning af behandlingen Træningsgrupper Ængstelighed og angst 3. Modul Kognitiv terapi ved ængstelighed & bekymring samt personlig udvikling Terapeutens faglige begrænsning og mulighed Introduktion til testmateriale Terapeutiske metoder med fokus på henholdsvis adfærd og kognitive strategier Kognitiv terapi ved personlig udvikling generelt Træningsgrupper 4. Modul 5. Modul 6. Modul Coaching Modeller og metoder Coaching og personlig empowerment Værdibaseret coaching Introduktion til coaching og den coachende samtale Situationsbestemt coaching af enkeltpersoner Uddybende og udfordrende coaching Personlig og professionel coaching Træningsgrupper Empowerment Konfronterende coachingteknikker Motivation og kognition Træningsgrupper Værdianalyser og coachingmodeller Kognitiv coaching Coaching / Terapi: ligheder og forskelle, indikation og kontraindikation

15 side 15 Afsluttende eksamen Personlig coachstil og coachidentitet Præsentation af deltagernes eksamensprojekter Praksisrelaterede eksaminer Bemærk: Afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen er frivillig og bedømmes eksternt efter 12-skala. Tilmelding senest ½ år før dette modul. Pris: 5000kr. Læs mere under fanen "Eksamen" Litteraturliste På Essens hjemmeside er der en opdateret litteraturliste. Pensum oplyses inden hvert modul. Teori og metode Essens anvender udelukkende anerkendte træningsmetoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på: Gestaltterapeutisk teori og praksis Eksistentiel psykologisk teori og praksis Psykodynamisk teori og praksis Kognitiv teori, terapi og pædagogik. Vores værdigrundlag er eksistentialistisk. De eksistentialistiske livsværdier får derved en særlig betydning i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces Undervisningen i teori og metode svarer til minimum 450 timer/lektioner.

16 side 16 Egenterapi og selvrefleksion Egenterapi Egenterapi defineres som den personlige og individuelle psykoterapi man som klient modtager og får af en kvalificeret gestaltterapeut der enten er medlem af psykoterapeutforeningen eller har en tilsvarende baggrund eller kvalifikationer. Den studerende er ansvarlig for at vælge en psykoterapeut, som opfylder disse kriterier og ansvarlig for at få udfyldt Essens dokumentationsskema med underskrift og timeantal. Selvrefleksion Egenterapi og selvrefleksion er centrale elementer i uddannelsen til psykoterapeut og supplerer hinanden indbyrdes. Selvrefleksion forstås som tanker, oplevelser og opmærksomhedspunkter som vedrører den studerendes personlige udvikling, processer og arbejdspunkter ift teori og metode Selvrefleksion foregår som en del af både undervisningen, træningen og det selvstændige arbejde, hvor hver studerende er fokuseret omkring vedrørende egne handle og tankemønstre og egne evne til selvledelse i sociale og faglige sammenhænge Selvrefleksion er både en mundlig og en skriftlig disciplin som den studerende løbende i uddannelsen udsættes for både i sit personlige arbejde samt via feedback fra undervisere og medstuderende4 Der er i uddannelsesforløbet minimum 150 timer til egenterapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller en kombination heraf Såfremt den studerende har egenterapi, der finder sted uden for uddannelsesstedet, kan disse timer medtælles i de 150 timer, såfremt der er dokumentation for disse og terapeuten opfylder de ovenstående krav

17 side 17 Supervision Supervision foregår i grupper eller som individuel supervision på terapeutisk arbejde I Essens lægger vi stor vægt på at instruere, følge og supervisere træningsgruppearbejdet gennem hele uddannelsen. Vi styrer altså såvel indhold, form og efterfølgende supervision. Supervision er et vigtigt element i den studerendes proces og udvikling samt det at uddanne sig til psykoterapeut. Supervisionen vægtes højt i den årlige vurdering/evaluering af hver enkelt studerende. Der er i uddannelsen minimum 200 timer til supervision i gruppe eller individuel supervision Færdighedstræning Alle terapeutiske metoder, der bliver undervist i på Essens uddannelses-moduler, bliver efterfulgt af færdighedstræning de studerende imellem. Færdighedstræningen kan foregå på to måder. Begge måder bliver beskrevet nedenfor: På uddannelsesstedet: Vi lægger stor vægt på at instruere, følge og supervisere træningsgruppearbejdet gennem hele uddannelsen. Vi styrer altså såvel indhold, form og efterfølgende supervision. Rammerne er som følger: Når en given metode skal læres foregår det på nedenstående måde: 1. De studerende modtager først et teoretisk oplæg om en given metode 2. Kursuslederne laver en demonstration af metoden hvor en af de studerende er demonstrant. 3. De studerende går i grupper på tre (en observatør, en klient og en terapeut) og træner metoden første gang 4. Efterfølgende evaluerer de det terapeutiske forløb. Observatør og terapeut forholder sig også til terapeutens udviklingsønske (se arbejdsdokument vedr. udviklingsønske). 5. Grupperne kan altid tilkalde kursuslederne eller spørge de kursusledere, som går rundt i grupperne og observerer og superviserer, mens grupperne arbejder 6. I plenum gives supervision til alle terapeuter. Dette er for at imødegå typiske begynderfejl hurtigst muligt og for at besvare opståede tvivlsspørgsmål.

18 side De studerende går ud og laver de sidste to terapitræninger så alle har været henholdsvis terapeut, observatør og klient. Kursusledere cirkulerer rundt i grupperne og observerer og giver evt direkte supervision. 8. De studerende bliver delt i to grupper og modtager supervision på deres arbejde. I træningsgrupperne: De studerende skal træne lærte metoder i træningsgrupper. Færdighedstræningen adskiller sig fra ovenstående på følgende måder: Den studerende skal beskrive et udviklingsønske som skrives ind i logbogen Alle studerende udfylder en logbog efter evaluering af terapien Den der træner terapi skal altid udfylde en logbog som afleveres til kursuslederne Den der er i terapi skal ligeledes udfylde en logbog som afleveres til kursuslederne De sendte logbøger gennemlæses af kursuslederne og terapeutens logbog sammenholdes med klientens logbog for at se om der er diskrepans. Logbøgerne er et af udgangspunkterne for den supervision, de studerende modtager på det efterfølgende undervisningsmodul og for den årlige vurdering/evaluering.

19 side Undervisere Kursister og studerende på Essens kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten. Underviserne holder sig fagligt ajour og kvalitetssikrer løbende den terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Vi har alle en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed samt praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed indenfor det terapiområde, der undervises i. Kursuslederne har endvidere alle yderligere relevante uddannelser så som psykomotorik, parterapeut, spædbarnsterapeut, autoriseret psykologuddannelse. Vores kursusledere og undervisere er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og/eller Psykoterapeutforeningen i Danmark. Vi har 20 års erfaring i at lede kurser og uddannelser. Vi praktiserer ud fra høje etiske principper og med respekt for den enkelte deltagers ønsker og grænser. Vores undervisere har alle mangeårig erfaring indenfor formidlingsområdet. Vi sikrer os, at de formidlingsmæssige kompetencer er tilfredsstillende for vores studerende ved efter hvert modul at gennemlæse kursisternes evalueringsskemaer, hvor de bl.a. udfylder spørgsmål om tilfredshed. Se yderligere info om hver enkelt underviser på se link undervisere 5. undervisningsformer Uddannelsen er opdelt i moduler á 3-5 dages varighed. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og diskussioner, oplevelsesorienterede øvelser, gruppediskussioner, selvrefleksion, metodiske demonstrationer og metodisk træning. Undervisningen består også af individuel feedback og supervision. Uddannelsen er opbygget, så teori og metoder er sammenhængende. Hvert modul er en integreret del af hele kurset, og der undervises successivt i terapeutiske metoder. Disse trænes af de studerende med supervision fra kursuslederne. De studerendes faglig-personlige udvikling og terapeutiske kompetencer evalueres løbende ved selvevaluering og i dialog med kursuslederne.

20 side 20 De studerende organiserer sig på forskellig måde gennem uddannelsen: Under grundforløbet dannes mindre grupper, der mødes én gang mellem hvert modul og arbejder med opgaver stillet af kursuslederne efter forud instrueret metode. Under uddannelse i grundlæggende terapeutiske færdigheder organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes ca. hver 2. uge gennem hele uddannelsen. Indholdet af møderne er dels træning af terapeutiske metoder, dels diskussion af litteratur ud fra udleverede studiespørgsmål. På 7. modul inviterer de studerende partnere eller en ven/kollega med i to dage (weekend). Temaet er kommunikativ optimering af relationer. Under overbygningen i kognitiv terapi og coaching mødes deltagerne minimum 4 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere terapi og løse stillede opgaver. Under overbygningen træner de studerende terapeutiske metoder med eksterne klienter, som afleverer netbaseret evaluering til brug ved efterfølgende supervision. I grupperne udvikles ofte meget fortrolige og nære relationer deltagerne imellem 6. eksamen/prøve/evaluering Eksaminer på uddannelsen Første eksamensopgave afholdes efter ½ årsværk. Skriftlig opgave: Hvordan kan begrebet Sundhed" forstås i gestaltterapien? Du kan anvende begreberne gestalt, selvregulering, kontakt og awareness i din redegørelse. Opgavens omfang er på 1 normalside ( anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes og mailes til kursuslederne. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Maks. 4 studerende pr. opgave. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået

21 side 21 Anden eksamensopgave afleveres senest en måned før 1½ årsværk afsluttes. Skriftlig opgave: Forklar begreberne selvstøtte og modstand samt et valgfrit begreb der har med den terapeutiske proces at gøre. Opgavens omfang er på 3 normalsider (i alt anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes og mailes til kursuslederne. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Samtidig skal det tydeligt fremgå hvem der har skrevet hvilke afsnit. Indledning og afslutning kan skrives samlet. Maks. 4 studerende pr. opgave og gruppemedlemmerne bliver bedømt individuelt. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået Tredje eksamensopgave afholdes efter 2½ årsværk. A Skriftlig opgave: Gestaltterapi: Individuel redegørelse for begrebet. Omfang: 1 normalside. Introduceres efter 7. modul Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået B Praksisrelateret opgave: En undersøgelse af den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient. Den studerende laver en terapi på 50 min. med en ukendt klient. Derefter modtager den studerende supervision på sit arbejde. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået ud fra følgende kriterier: Den terapeutstuderendes evne til at: Skabe en god kontakt til klienten. Lave en kontaktfuld kontrakt for terapien. Vurdere eget terapeutiske arbejde. Modtage supervision på sit terapeutiske arbejde.

22 side 22 Man kan altså godt bestå selv om den terapeutiske del ikke forløber optimalt hvis man er indstillet på og i stand til at indgå i en konstruktiv supervision Fjerde eksamensopgave afleveres i forbindelse med afslutningen af fjerde og bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala af eksaminator samt ekstern censor. Skriftlig opgave: Opgaven har et valgfrit emne indenfor temaet den terapeutiske proces. Opgavens omfang er på max 10 normalsider (i alt max til anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes i tre eksemplarer til Essens og som word-fil. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Samtidig skal det tydeligt fremgå hvem der har skrevet hvilke afsnit. Indledning og afslutning kan skrives samlet. Maks. 4 studerende pr. opgave. Gruppemedlemmerne bliver bedømt individuelt. Den afsluttende opgave skal: Indeholde en problemformulering Vise at den studerende har teoretisk indsigt i det valgte emne samt kan perspektivere til andre teoretiske begreber Vise at den studerende kan perspektivere til sit kliniske arbejde som terapeut Indeholde en konklusion på opgaven Femte eksamensopgave ligger i forbindelse med afslutningen af fjerde årsværk og er ekstern bedømt efter den til enhver tid gældende karakterskala. Praksisrelateret opgave: Den studerende laver en terapi på 50 min. som videofilmes. Den studerende udvælger i alt 10 min. af terapien (5 min. hvor processen forløber tilfredsstillende og 5 min. hvor processen forløber utilfredsstillende). Eksaminator samt ekstern censor overværer, eksaminerer og bedømmer den studerende ud fra disse to videoklip og dialogen om dem.

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser...3 Hvad vil det sige at blive evalueret,

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København 8. juli 2005 Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København Kære Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen, Formålet med dette brev er at uddybe nogle

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 5. udgave

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 5. udgave Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 5. udgave Januar 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser... 3 Evalueringens overordnede principper...

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Center For Sexologisk Rådgivning

Center For Sexologisk Rådgivning Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver og Parterapeut-uddannelse Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. Her kan du finde en udførlig beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere