Indhold. uddannelse.dk kurser.dk. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1"

Transkript

1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse Formål Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit Uddannelsens struktur og indhold... 5 Metode og værdigrundlag... 5 Etiske regler for udøvelse af psykoterapi generelt... 7 Kursusplan:... 8 Litteraturliste Teori og metode Egenterapi og selvrefleksion Supervision Færdighedstræning Undervisere undervisningsformer eksamen/prøve/evaluering Årlig bedømmelse Sammenhæng mellem formålet med uddannelsen og de valgte eksamensformer: eksterne censorer fysiske faciliteter Intern kvalitetssikring Registrering Organisation og ledelse Kursusråd Økonomi... 29

2 side 2 Studiebeskrivelse Formål med studiebeskrivelsen er at give et samlet overblik over Essens 4 årige psykoterapeutiske uddannelse. Essens psykoterapeutuddannelse er evalueret og godkendt af Reflektor og denne studiebeskrivelse er lavet i henhold til Reflektors vejledende kriterier. Studiebeskrivelsen er offentlig tilgængelig på 1. Formål Formålet med uddannelsen som helhed er at: At uddanne psykoterapeuter, der forankret i integrativ gestaltterapi med eksistentialistisk livssyn og fænomenologisk metode arbejder respektfuldt og effektivt. Formålet indebærer at: Fremme den studerendes indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling. Fremme den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient / en klientgruppe. Den studerende opnår relevant teoretisk viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Den studerende opnår kvalifikation og kompetence til at udføre terapeutisk arbejde ud fra fagligt velkvalificeret metodevalg og med høj etik. Den studerende kender sin faglige begrænsning. Uddannelsens delmål A. Grundforløbet Målet med grundforløbet er at: Fremme kursistens indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling. Fremme kursistens kommunikative kompetencer og evne til konflikthåndtering. Fremme kursistens afklaring vedrørende personlige mål og værdier.

3 side 3 Fremme kursistens kompetence til at tage lederskab i sit liv og i relationelle sammenhæng. Dette vedrører såvel arbejds- som privatliv. Kursisten opnår teoretisk basisviden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder B. Uddannelse i Grundlæggende Terapeutiske Færdigheder Målet med dette uddannelsesforløb er, at den studerende: Opnår øget selvindsigt og personligt lederskab. Opnår relevant teoretisk viden indenfor filosofiske og psykologiske emneområder. Opnår kendskab til og træning i relevante terapeutiske metoder. Opnår erfaring med at modtage supervision. Opnår viden om metodernes muligheder og begrænsninger. Opnår kvalifikation og kompetence til at udføre professionel psykoterapeutisk/rådgivende samtale ud fra et fagligt velkvalificeret metodevalg og en høj etik. C. Specialisering: Kognitiv Terapi og coaching Målet med dette uddannelsesforløb er at den studerende: opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende kognitive terapeutiske metoder i kombination med og forlængelse af de allerede tilegnede metoder. opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende coaching med et kognitiv teoretisk udgangspunkt. opnår kompetence i at målrette og understøtte den terapeutiske proces ud fra den enkelte klients ressourcer og problemområder. Under specialisering i kognitiv terapi og coaching organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes minimum 4 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere litteratur og løse stillede opgaver. Hvem henvender uddannelsen sig til? Vi har kursister fra det meste af Danmark og fra mange fagområder, hovedsageligt indenfor områderne sundhed, undervisning, service og personaleledelse. Vores kursister kommer fra såvel offentligt som privat regi eller de er selvstændigt erhvervsdrivende. Grundkurserne henvender sig til alle, der har interesse i personlig og faglig udvikling og fordybelse.

4 side 4 Det fortsatte uddannelsesforløb henvender sig til alle, der har gennemgået grundkurset eller har deltaget i et tilsvarende forløb og som har en mellemlang eller videregående uddannelse med psykologisk/pædagogisk indhold. (Der kan dispenseres herfor) 2. Optagelseskriterier ESSENS har følgende optagelseskriterier: Ansøgere skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, psykolog, læge. eller Ansøgere med videregående uddannelse uden psykologisk/pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan optages efter en konkret vurdering. Denne vurdering foretages ved personligt samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren. eller Ansøgere tilhørende faggrupper fra andre uddannelsessteder end de højere læreranstalter. Optagelse kan ske, såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelse, fx de sociale højskoler, seminarier, det åbne universitet. Kurserne skal være indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, coaching eller lignende. Endvidere vil vi invitere til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren. Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde. Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring (fx socialt arbejde, undervisning, pædagogisk arbejde, personaleudvikling) Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder. Dette kan evt. opnås ved at ansøgeren studerer relevant litteratur og får godkendt skriftlig besvarelse af dertil hørende studiespørgsmål udarbejdet af Essens Som studerende ved Essens skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovenstående optagelseskriterier.

5 side 5 Dispensation for ovenstående kriterier gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale. Ved dispensation lægges vægt på Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne Relevant erhvervserfaring (fx ledelse, HR, konsulentvirksomhed, alternativ behandler) At ansøger har en grunduddannelse og et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier. Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering baseres på en af følgende omstændigheder: Barsel Sygdom Personlige og private forhold Arbejdsmæssige forhold Merit til terapeutuddannelsen gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale 3. Uddannelsens struktur og indhold Metode og værdigrundlag Integrativ Gestaltterapi er psykoterapi med en fænomenologisk arbejdsmetode og med et gestaltterapeutisk teoretisk og eksistentialistisk udgangspunkt. Det integrative består i at den oprindelige gestaltterapeutiske teori i Essens opdateres, nuanceres og videreudvikles med udgangspunkt i nyere forskningsbaserede psykologiske teorier. Fænomenologi betyder bestræbelsen på at sanse og registrere, hvad der er, uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Eksistentialisme betyder at forholde sig til, hvad der er, ligeledes uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Den fænomenologisk-eksistentielle samtale baserer sig altså først og fremmest på iagttagelse og beskrivelse af, hvad der er, for derpå at forholde sig til det foreliggende, dvs. undersøge ønsker

6 side 6 og frygt i den forbindelse, for endelig at understøtte den hjælpsøgende i at foretage sit eget eksistentielle valg. Det eksistentialistiske værdigrundlag har en særlig betydning når vi afholder kurser samt i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces. Essens anvender udelukkende anerkendte metoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på: Gestaltterapeutisk teori og praksis Eksistentiel psykologisk teori og praksis Psykodynamisk teori og praksis Kognitiv teori, terapi og pædagogik Coaching ud fra kognitive metoder Det videnskabelige udgangspunkt, dvs psykoterapeutisk retning, metode- og værdigrundlag for uddannelsen fremgår af den under uddannelsen anvendte litteratur som er tilgængelig på litteraturliste.

7 side 7 Etiske regler for udøvelse af psykoterapi generelt 1. Almene bestemmelser 1.1 De etiske regler er bindende for alle studerende ved Essens. 1.2 Den studerende / Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. 2. Forhold til klienten 2.1 Tavshedspligt Den studerende / Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har den studerende / terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune. 2.2 Videregivelse af oplysninger At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år. Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår. 2.3 Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som den studerende / psykoterapeuten har udfærdiget om klienten. 2.4 Samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger 1. Samtykke: a. Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig. b. Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes. c. Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe. 2. Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke: a. Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. b. Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter

8 side 8 forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. 2.5 Den studerende / Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt. 2.6 Den studerende / Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt. 2.7 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet. 2.8 Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under 2.4, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i Den studerende / Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten Seksuel omgang mellem den studerende / psykoterapeuten og klient må ikke forekomme En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform Den studerende / Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har Har den studerende / psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut Alle ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold. 3. Forhold til kolleger 3.1 Den studerende / Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed. 4. Faglig standard 4.1 Hvis den studerende / psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal terapeuten søge hjælp til at løse problemerne Kursusplan: Timeantal fordelt på de enkelte år svarer til 800 timer/lektioner

9 side 9 Nedenfor gives en grundigt beskrivelse af vores 4-årig psykoterapeutiske uddannelses 3 dele: Del 1:½-årigt grundforløb Tema Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi Personligt lederskab og personligt arbejde Kommunikation Indhold Essens psykologiske og filosofiske tilhørsforhold samt psykoterapiens historiske rødder Teori om personlighedens dannelse og betydning Selvstøtte : Indre opbakning Hvad har jeg godt af, brug for, lyst til hvordan får jeg det bedst i mit liv? Kommunikation. Din måde at møde andre på og graden af nærvær mellem jer Introduktion til coachende og terapeutisk intervention træning af disse metoder Introduktion til terapeutiske metoder og intervention Gruppedynamisk intervention Teori om gruppedannelse (arbejds)gruppers psykologi Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi: Målrettet individuelt terapeutisk arbejde med personlige dilemmaer / uafklarethed / utilfredshed Udredning af personlige arbejdspunkter

10 side 10 Drømmearbejde. Hvad og hvordan kan vi lære af vores drømme? Forsvarsmekanismer/ overlevelsesstrategier Tegneterapi (kræver ikke talent for at tegne) Indre opbakning som terapeutisk og personligt redskab Kognitiv fokus Målorienteret problemløsning. At bevæge sig i den retning, du ønsker Træningsgrupper 1. Eksamensopgave Del 2: 2- årigt forløb i grundlæggende terapeutiske færdigheder Tema Indhold Eksistentiel dynamisk psykoterapi hvad er det? Etik & tavshedspligt Præsentationsrunde 1. Modul Grundlæggende teori og terapeutiske metoder Gestaltterapien teorietiske grundlag Klientcentreret terapeutisk metode Træning og supervision klassisk gestaltterapeutisk metode Træning og supervision Gestaltterapiens behandlingsforståelse Sundhed og Sygdom Dannelse af træningsgrupper

11 side 11 Træningsgruppearbejde Awareness Kontakt og kontaktforstyrrelser 2. Modul Terapeutisk alliance og kontrakt med klienten. Terapeutike metoder - træning og supervision Mindfulness - teori og træning Metodetræning og supervision Metaposition som metode Nuet som fokus/figur, fortid som grund Terapitræning med eksterne klienter og supervision Udviklingsønske i den terapeutiske læringsproces Følelser og deres betydning i det terapeutiske arbejde Mindfulness Træningsgruppearbejde Kroppens fænomenologi Følelsernes forankring i kroppen 3. Modul Kropterapi Fokus på kontakten til kroppens fornemmelser Træning i 2 kropterapeutiske metoder og supervision Forskning i psykoterapien Træningsgruppearbejde Hukommelse og genfundne erindringer Regressionsterapi. Træning og supervision 4. Modul Regressions- terapi Træning med eksterne klienter og supervision Kontakt og kontaktforstyrrelser Terapeutisk træning og supervision

12 side 12 Paradoksal forandringsteori Træningsgruppearbejde Behov og behovskompenserende adfærd som almentmenneskeligt fænomen Oplæg om misbrug 5. Modul Behov og behovskompenserende adfærd "Misbrugs- terapi" Dilemmaer og motivation. Træning i motivationssamtalen og supervision Terapeutiske metoder til at arbejde med behovskompensation og misbrug Træning og supervision Træningsgruppearbejde Drømme og terapi Træning i drømmeterapi samt supervision 6. Modul Drømme og Tegning Terapitræning: Terapi med en grundkursist samt supervision Tegneterapi Træning i tegneterapeutiske metoder samt supervision Teoretisk oplæg om placebo Træningsgruppearbejde 7. Modul Vigtige relationer Kærlighed, Konflikt og Kommunikation Teoretisk oplæg om kærlighed, relationer og parforhold Parterapeutiske metoder: Oplæg, metodik. træning og supervision Teoretisk oplæg om frustration og konflikthåndtering samt terapi og supervision

13 side 13 Kommunikation i parrelationen Træningsgruppearbejde Gestaltterapiens anvendelsesområder Sorg og krise 8. Modul Eksamen: Gestaltterapi i praksis - Skriftligt oplæg og Terapi med ekstern klient efterfulgt af supervision og mundtlig eksamination Metodik, empiri og behandlingsforståelse Bemærk: Modulernes rækkefølge kan variere. Del 3: 1½- årig specialisering i kognitiv terapi og coaching Tema Indhold Kognitive behandlingsformer 1. Modul Kognitiv terapi Generel introduktion Forløb og struktur i kognitiv terapi Problemliste og målsætning Kognitiv samtalestrategi Caseformulering som metode Træningsgrupper 2. Modul Kognitiv terapi ved Lavt selvværd og depression Terapeutens faglige begrænsning og mulighed Introduktion til testmateriale Terapeutiske metoder med fokus på henholdsvis adfærd og

14 side 14 lavt selvværd og depressiv tendens kognitive strategier Afslutning af behandlingen Træningsgrupper Ængstelighed og angst 3. Modul Kognitiv terapi ved ængstelighed & bekymring samt personlig udvikling Terapeutens faglige begrænsning og mulighed Introduktion til testmateriale Terapeutiske metoder med fokus på henholdsvis adfærd og kognitive strategier Kognitiv terapi ved personlig udvikling generelt Træningsgrupper 4. Modul 5. Modul 6. Modul Coaching Modeller og metoder Coaching og personlig empowerment Værdibaseret coaching Introduktion til coaching og den coachende samtale Situationsbestemt coaching af enkeltpersoner Uddybende og udfordrende coaching Personlig og professionel coaching Træningsgrupper Empowerment Konfronterende coachingteknikker Motivation og kognition Træningsgrupper Værdianalyser og coachingmodeller Kognitiv coaching Coaching / Terapi: ligheder og forskelle, indikation og kontraindikation

15 side 15 Afsluttende eksamen Personlig coachstil og coachidentitet Præsentation af deltagernes eksamensprojekter Praksisrelaterede eksaminer Bemærk: Afsluttende mundtlig og skriftlig eksamen er frivillig og bedømmes eksternt efter 12-skala. Tilmelding senest ½ år før dette modul. Pris: 5000kr. Læs mere under fanen "Eksamen" Litteraturliste På Essens hjemmeside er der en opdateret litteraturliste. Pensum oplyses inden hvert modul. Teori og metode Essens anvender udelukkende anerkendte træningsmetoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på: Gestaltterapeutisk teori og praksis Eksistentiel psykologisk teori og praksis Psykodynamisk teori og praksis Kognitiv teori, terapi og pædagogik. Vores værdigrundlag er eksistentialistisk. De eksistentialistiske livsværdier får derved en særlig betydning i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces Undervisningen i teori og metode svarer til minimum 450 timer/lektioner.

16 side 16 Egenterapi og selvrefleksion Egenterapi Egenterapi defineres som den personlige og individuelle psykoterapi man som klient modtager og får af en kvalificeret gestaltterapeut der enten er medlem af psykoterapeutforeningen eller har en tilsvarende baggrund eller kvalifikationer. Den studerende er ansvarlig for at vælge en psykoterapeut, som opfylder disse kriterier og ansvarlig for at få udfyldt Essens dokumentationsskema med underskrift og timeantal. Selvrefleksion Egenterapi og selvrefleksion er centrale elementer i uddannelsen til psykoterapeut og supplerer hinanden indbyrdes. Selvrefleksion forstås som tanker, oplevelser og opmærksomhedspunkter som vedrører den studerendes personlige udvikling, processer og arbejdspunkter ift teori og metode Selvrefleksion foregår som en del af både undervisningen, træningen og det selvstændige arbejde, hvor hver studerende er fokuseret omkring vedrørende egne handle og tankemønstre og egne evne til selvledelse i sociale og faglige sammenhænge Selvrefleksion er både en mundlig og en skriftlig disciplin som den studerende løbende i uddannelsen udsættes for både i sit personlige arbejde samt via feedback fra undervisere og medstuderende4 Der er i uddannelsesforløbet minimum 150 timer til egenterapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller en kombination heraf Såfremt den studerende har egenterapi, der finder sted uden for uddannelsesstedet, kan disse timer medtælles i de 150 timer, såfremt der er dokumentation for disse og terapeuten opfylder de ovenstående krav

17 side 17 Supervision Supervision foregår i grupper eller som individuel supervision på terapeutisk arbejde I Essens lægger vi stor vægt på at instruere, følge og supervisere træningsgruppearbejdet gennem hele uddannelsen. Vi styrer altså såvel indhold, form og efterfølgende supervision. Supervision er et vigtigt element i den studerendes proces og udvikling samt det at uddanne sig til psykoterapeut. Supervisionen vægtes højt i den årlige vurdering/evaluering af hver enkelt studerende. Der er i uddannelsen minimum 200 timer til supervision i gruppe eller individuel supervision Færdighedstræning Alle terapeutiske metoder, der bliver undervist i på Essens uddannelses-moduler, bliver efterfulgt af færdighedstræning de studerende imellem. Færdighedstræningen kan foregå på to måder. Begge måder bliver beskrevet nedenfor: På uddannelsesstedet: Vi lægger stor vægt på at instruere, følge og supervisere træningsgruppearbejdet gennem hele uddannelsen. Vi styrer altså såvel indhold, form og efterfølgende supervision. Rammerne er som følger: Når en given metode skal læres foregår det på nedenstående måde: 1. De studerende modtager først et teoretisk oplæg om en given metode 2. Kursuslederne laver en demonstration af metoden hvor en af de studerende er demonstrant. 3. De studerende går i grupper på tre (en observatør, en klient og en terapeut) og træner metoden første gang 4. Efterfølgende evaluerer de det terapeutiske forløb. Observatør og terapeut forholder sig også til terapeutens udviklingsønske (se arbejdsdokument vedr. udviklingsønske). 5. Grupperne kan altid tilkalde kursuslederne eller spørge de kursusledere, som går rundt i grupperne og observerer og superviserer, mens grupperne arbejder 6. I plenum gives supervision til alle terapeuter. Dette er for at imødegå typiske begynderfejl hurtigst muligt og for at besvare opståede tvivlsspørgsmål.

18 side De studerende går ud og laver de sidste to terapitræninger så alle har været henholdsvis terapeut, observatør og klient. Kursusledere cirkulerer rundt i grupperne og observerer og giver evt direkte supervision. 8. De studerende bliver delt i to grupper og modtager supervision på deres arbejde. I træningsgrupperne: De studerende skal træne lærte metoder i træningsgrupper. Færdighedstræningen adskiller sig fra ovenstående på følgende måder: Den studerende skal beskrive et udviklingsønske som skrives ind i logbogen Alle studerende udfylder en logbog efter evaluering af terapien Den der træner terapi skal altid udfylde en logbog som afleveres til kursuslederne Den der er i terapi skal ligeledes udfylde en logbog som afleveres til kursuslederne De sendte logbøger gennemlæses af kursuslederne og terapeutens logbog sammenholdes med klientens logbog for at se om der er diskrepans. Logbøgerne er et af udgangspunkterne for den supervision, de studerende modtager på det efterfølgende undervisningsmodul og for den årlige vurdering/evaluering.

19 side Undervisere Kursister og studerende på Essens kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten. Underviserne holder sig fagligt ajour og kvalitetssikrer løbende den terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Vi har alle en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed samt praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed indenfor det terapiområde, der undervises i. Kursuslederne har endvidere alle yderligere relevante uddannelser så som psykomotorik, parterapeut, spædbarnsterapeut, autoriseret psykologuddannelse. Vores kursusledere og undervisere er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og/eller Psykoterapeutforeningen i Danmark. Vi har 20 års erfaring i at lede kurser og uddannelser. Vi praktiserer ud fra høje etiske principper og med respekt for den enkelte deltagers ønsker og grænser. Vores undervisere har alle mangeårig erfaring indenfor formidlingsområdet. Vi sikrer os, at de formidlingsmæssige kompetencer er tilfredsstillende for vores studerende ved efter hvert modul at gennemlæse kursisternes evalueringsskemaer, hvor de bl.a. udfylder spørgsmål om tilfredshed. Se yderligere info om hver enkelt underviser på se link undervisere 5. undervisningsformer Uddannelsen er opdelt i moduler á 3-5 dages varighed. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og diskussioner, oplevelsesorienterede øvelser, gruppediskussioner, selvrefleksion, metodiske demonstrationer og metodisk træning. Undervisningen består også af individuel feedback og supervision. Uddannelsen er opbygget, så teori og metoder er sammenhængende. Hvert modul er en integreret del af hele kurset, og der undervises successivt i terapeutiske metoder. Disse trænes af de studerende med supervision fra kursuslederne. De studerendes faglig-personlige udvikling og terapeutiske kompetencer evalueres løbende ved selvevaluering og i dialog med kursuslederne.

20 side 20 De studerende organiserer sig på forskellig måde gennem uddannelsen: Under grundforløbet dannes mindre grupper, der mødes én gang mellem hvert modul og arbejder med opgaver stillet af kursuslederne efter forud instrueret metode. Under uddannelse i grundlæggende terapeutiske færdigheder organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes ca. hver 2. uge gennem hele uddannelsen. Indholdet af møderne er dels træning af terapeutiske metoder, dels diskussion af litteratur ud fra udleverede studiespørgsmål. På 7. modul inviterer de studerende partnere eller en ven/kollega med i to dage (weekend). Temaet er kommunikativ optimering af relationer. Under overbygningen i kognitiv terapi og coaching mødes deltagerne minimum 4 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere terapi og løse stillede opgaver. Under overbygningen træner de studerende terapeutiske metoder med eksterne klienter, som afleverer netbaseret evaluering til brug ved efterfølgende supervision. I grupperne udvikles ofte meget fortrolige og nære relationer deltagerne imellem 6. eksamen/prøve/evaluering Eksaminer på uddannelsen Første eksamensopgave afholdes efter ½ årsværk. Skriftlig opgave: Hvordan kan begrebet Sundhed" forstås i gestaltterapien? Du kan anvende begreberne gestalt, selvregulering, kontakt og awareness i din redegørelse. Opgavens omfang er på 1 normalside ( anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes og mailes til kursuslederne. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Maks. 4 studerende pr. opgave. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået

21 side 21 Anden eksamensopgave afleveres senest en måned før 1½ årsværk afsluttes. Skriftlig opgave: Forklar begreberne selvstøtte og modstand samt et valgfrit begreb der har med den terapeutiske proces at gøre. Opgavens omfang er på 3 normalsider (i alt anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes og mailes til kursuslederne. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Samtidig skal det tydeligt fremgå hvem der har skrevet hvilke afsnit. Indledning og afslutning kan skrives samlet. Maks. 4 studerende pr. opgave og gruppemedlemmerne bliver bedømt individuelt. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået Tredje eksamensopgave afholdes efter 2½ årsværk. A Skriftlig opgave: Gestaltterapi: Individuel redegørelse for begrebet. Omfang: 1 normalside. Introduceres efter 7. modul Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået B Praksisrelateret opgave: En undersøgelse af den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient. Den studerende laver en terapi på 50 min. med en ukendt klient. Derefter modtager den studerende supervision på sit arbejde. Opgaven bliver bedømt internt som bestået / ikke bestået ud fra følgende kriterier: Den terapeutstuderendes evne til at: Skabe en god kontakt til klienten. Lave en kontaktfuld kontrakt for terapien. Vurdere eget terapeutiske arbejde. Modtage supervision på sit terapeutiske arbejde.

22 side 22 Man kan altså godt bestå selv om den terapeutiske del ikke forløber optimalt hvis man er indstillet på og i stand til at indgå i en konstruktiv supervision Fjerde eksamensopgave afleveres i forbindelse med afslutningen af fjerde og bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala af eksaminator samt ekstern censor. Skriftlig opgave: Opgaven har et valgfrit emne indenfor temaet den terapeutiske proces. Opgavens omfang er på max 10 normalsider (i alt max til anslag inkl. mellemrum). Opgaven skal både sendes i tre eksemplarer til Essens og som word-fil. Opgaven kan skrives i grupper mod en forøgelse af opgaven på 25 % pr. gruppemedlem udover den første. Dvs. hvis tre skriver sammen forøges opgaven med 50 % af min. anslag. Samtidig skal det tydeligt fremgå hvem der har skrevet hvilke afsnit. Indledning og afslutning kan skrives samlet. Maks. 4 studerende pr. opgave. Gruppemedlemmerne bliver bedømt individuelt. Den afsluttende opgave skal: Indeholde en problemformulering Vise at den studerende har teoretisk indsigt i det valgte emne samt kan perspektivere til andre teoretiske begreber Vise at den studerende kan perspektivere til sit kliniske arbejde som terapeut Indeholde en konklusion på opgaven Femte eksamensopgave ligger i forbindelse med afslutningen af fjerde årsværk og er ekstern bedømt efter den til enhver tid gældende karakterskala. Praksisrelateret opgave: Den studerende laver en terapi på 50 min. som videofilmes. Den studerende udvælger i alt 10 min. af terapien (5 min. hvor processen forløber tilfredsstillende og 5 min. hvor processen forløber utilfredsstillende). Eksaminator samt ekstern censor overværer, eksaminerer og bedømmer den studerende ud fra disse to videoklip og dialogen om dem.

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Center For Sexologisk Rådgivning

Center For Sexologisk Rådgivning Center For Sexologisk Rådgivning Sexologisk Rådgiver og Parterapeut-uddannelse Sexologisk Rådgiver, LifeCoach, Kognitiv terapeut og Parterapeut. Her kan du finde en udførlig beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere