STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut"

Transkript

1 STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt ønske om at gå videre. Bestået eksamen og anbefaling fra underviserne er en forudsætning for at fortsætte på overbygningen. BASISÅRET Året indledes med afklaring af den enkeltes fagpersonlige målsætning. Dette sker i samtale med underviser. Formålet med basisåret er tredelt: At udvikle sig fagpersonligt gennem større selvindsigt At udvikle sin relationskompetence som fundament i sit faglige arbejde At udvikle sine færdigheder i den professionelle samtale. Undervisningsformen er proces- og oplevelsesorienteret, hvilket indebærer en høj grad af learning by doing og at den teoretiske undervisning søges knyttet så tæt som muligt til træningen. Der forventes et stort personligt engagement og aktiv deltagelse, idet udgangspunktet for træningen er forhold i den enkeltes arbejds- eller privatliv, som vedkommende ønsker at komme videre med. Træningen foregår dels i den store gruppe, hvor alt arbejde er under direkte supervision af underviseren og dels i mindre arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne arbejdes blandt andet med at opnå en større forståelse af egen rolle i primærfamilien og mulige følger heraf (Læs mere om arbejdsformer). Fagpersonlig udvikling og relationskompetence er gennemgående og overordnede temaer på basisåret. Den teoretiske undervisning vil omhandle begreber som Menneske- og familiesyn Selvtillid og selvfølelse Personligt sprog Tilknytning Sorg, krise og traumer Konfliktforståelse og strategier Gruppeudvikling og gruppeeftersyn Relationskompetence og børn 1

2 Træning i samtalen er som nævnt et tredje gennemgående tema. Dette indebærer indføring i basale elementer, så som Planlægning af samtalen Kontakt og kontrakt Interventionsmåder Afslutning Året afsluttes med evaluering af undervisningen og læringsmiljøet som helhed på DFTI. Eksamen på basisåret er frivillig, men en forudsætning for at gå videre på overbygningen. Eksamen er afslutningen på dette års arbejde med fokus på fagpersonlig udvikling. På baggrund af en synopsis på 2-3 sider om egne fagpersonlige arbejdspunkter og selvindsigter føres en samtale med en medstuderende, som eksamineres af holdlederen og intern censor. Dette vurderes som bestået eller ikkebestået. OVERBYGNING, 2. STUDIEÅR På 2. året af familie- og psykoterapeutuddannelsen sammensættes nye hold og arbejdsgrupper, hvorefter der sigtes mod at holdene er de samme på 2., 3. og 4.året. Året indledes med den studerendes beskrivelse af fagpersonlig målsætning for året. Formålet med 2. året er: At videreudvikle kendskabet til egne mønstre og overlevelsesstrategier herunder hvordan disse kommer til udtryk i nære relationer ex parforholdet At udvikle samtalefærdigheder med særlig fokus på det relationelle ex parterapi. På 2. året har vi som en del af det egenterapeutiske arbejde særlig fokus på parforholdet både teoretisk og træningsmæssigt. Den begyndende træning som parterapeut vil foregå i den store gruppe under direkte supervision af underviseren. Underviseren har naturligvis det fulde ansvar for processen og udbyttet. Instituttets åbne klinik, hvor par og familier kan henvende sig og gå i terapi anonymt og gratis, er således en del af undervisningsgrundlaget, som muliggør øvelse. 2

3 Som en del af undervisningsprogrammet findes endvidere parweekend, hvor de studerende forventes at invitere deres ægtefælle, kæreste eller en anden voksen, betydningsfuld person i deres liv. I disse weekends arbejdes med samtaler, øvelser og oplæg med udgangspunkt i deltagernes liv med hinanden. Uddannelsesafgiften dækker både kost og logi på parweekenden for begge deltagere. Dette direkte arbejde med egne, nære relationer prioriteres højt og vil også foregå på andre planlagte tidspunkter af uddannelsen. Endelig er det muligt og velkomment at den studerende inviterer egne klienter med på uddannelsen. Dette forventes i stigende omfang på de sidste år af overbygningen. Det skal nævnes, at instituttet har en gæsteordning, hvor de studerende kan invitere en gæst med en dag, hvilket ofte vil være en ægtefælle eller kæreste, men også kan være en ven eller kollega. Formålet med ordningen er primært at bedre muligheden for at uddannelsen og den studerendes nødvendige engagement bliver nemmere at følge og forstå for dem derhjemme. På 2. året arbejdes teoretisk med emner som: Tilknytning, mentalisering og hjernens udvikling Parforholdsmønstre Symptomskabende-, vedligeholdende, og helbredende dynamikker Overføring, modoverføring og forsvarsmekanismer Søskenderoller Psykoterapeutiske retninger og evidens Året afsluttes dels med en evaluering af den enkeltes trivsel, udbytte og status som terapeut samt af respons til instituttet og dels med en eksamen, som er frivillig, men som er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen på 3. og 4. året. Eksamen består af en skriftlig opgave på 5-10 sider, hvor der redegøres for enkelte eller flere mønstre i eget parforhold eller livshistorie. Dynamikken beskrives, hvor eget bidrag fremgår og hvor relevante teorier inddrages i refleksionen. Opgaven uddybes og kommenteres i samtale med eksaminator og intern censor og bedømmes som bestået eller ikke bestået. 3

4 OVERBYGNING, 3. STUDIEÅR På såvel 3. som 4. året udfærdiger den studerende sin fagpersonlige målsætning på starten af året. Formålet med 3. studieår er: At udvikle og integrere fagpersonlige arbejdspunkter i træningen til familie- og psykoterapeut At udvikle og nuancere samtalefærdigheder som familie- og psykoterapeut At skærpe forståelsen og analysen af relationelle forhold At integrere familiesynet i sit faglige arbejde På 3. året udvides fokus til i større omfang at arbejde terapeutisk med hele familien. Klientfamilierne kan enten komme fra åben klinik, fra de studerendes eget arbejde eller bekendtskabskreds eller det kan være de studerendes egen familie. På 3. og 4. året afholdes familiedage, som er 4 internatdage, hvor de studerendes familier deltager. Sigtet er at vise familierne, hvordan vi arbejder og at give mulighed for at familierne kan få inspiration og hjælp til at komme videre med de små eller store vanskeligheder, som de oplever i hverdagen. Endelig rummer dagene også en masse socialt samvær for alle aldersgrupper. Uddannelsesafgiften dækker både kost og logi på familiedagene for både den studerende og dennes egen familie. På 3. året lægges op til fordybelse og intensiv træning i centrale terapeutiske processer, så som nærvær, kontaktfuldhed, dobbelt opmærksomhed, parallelprocesser, betydningen af anerkendelse, affektiv afstemning, om terapeutisk væren og gøren. Vi vil endvidere beskæftige os både teoretisk og metodisk med at skabe kontakt og samtale med børn. Herudover rummer året teoretiske temaer som: Psykopatologi, herunder personlighedsforstyrrelse Grundvilkår og tab Børn i sorg Familiesamtalen i børneperspektiv Skilsmisse- og sammenbragte familier 3. året afsluttes som på 2. året med en evaluering af trivsel, udbytte og status som terapeut samt respons til instituttet og med en eksamen. Grundlaget for eksaminationen er en videooptagelse. Der skal vises en sammenhængende sekvens på 4

5 7 10 min. af en samtale med et par eller en familie. Sekvensen skal illustrere terapeutens kontaktfærdigheder og interventionsmåder. Vi anbefaler, at de studerende viser klip fra deres videooptagelser og giver hinanden sparring/supervision i arbejdsgrupperne. Sammen med optagelsen afleveres en transskription af den valgte sekvens, indeholdende: a) den nøjagtige ordlyd b) iagttagelser af den non-verbale kommunikation c) noter om terapeutens fortløbende indre overvejelser. Udover videosekvensen afleveres en teoretisk opgave på 5-7 sider, hvor man reflekterer teoretisk over det viste samt en casebeskrivelse, som omfatter en faktuel beskrivelse af familien. Til eksamen diskuterer den studerende materialet med eksaminator og ekstern censor. Præstationen vurderes som bestået / ikke bestået. OVERBYGNING, 4. STUDIEÅR Formålet med 4. studieår er: At integrere familiesynet i sit faglige arbejde At videreudvikle fagpersonlige færdigheder som familie- og psykoterapeut På 4. året skærpes fokus på det professionsrettede. Det forudsættes at den studerende træner som terapeutstuderende imellem undervisningsmodulerne og er indstillet på at invitere egne klienter med på uddannelsen for at kunne modtage direkte supervision (den studerendes øvelsesfamilier er naturligvis gjort bekendte med de særlige omstændigheder omkring terapien). Som på 2. og 3. året vil der kunne modtages klientfamilier fra den åbne klinik og den studerendes ægtefælle og familie vil være velkomne på holdet. Familiedagene vil ligeledes være en del af undervisningsprogrammet. Den studerendes egenterapi vil have plads i programmet, men vil også kunne anbefales at foregå udenfor uddannelsen. Udover undervisning i almene terapeutiske processer vil året rumme teoretiske temaer som: Seksualitet Etiske overvejelser og dilemmaer Aktuel familieteori 5

6 Året afsluttes med en evaluering, som vedrører såvel respons til instituttet som den enkeltes udbytte af uddannelsen og status som familie- og psykoterapeut. Herunder vil indgå en selvevaluering af realistiske mål og ambitioner som terapeut, hvilke muligheder, forudsætninger og begrænsninger disse måtte indebære. Selvevalueringen suppleres med tilbagemelding fra medstuderende og underviser. AFSLUTTENDE EKSAMEN For at opnå bevis som eksamineret familie- og psykoterapeut kræves udover gennemført 4-årig uddannelse med årligt max. 10 % fravær og bestået eksamen på basisåret samt 2. og 3. året at den studerende indstiller sig til den afsluttende eksamen. Denne vil foregå 3-4 måneder efter afslutningen af uddannelsen. Eksaminationen sker på baggrund af en videooptagelse. Optagelsen skal indeholde en sammenhængende sekvens af 8 10 min. varighed, taget fra et længere familieterapeutisk forløb (minimum 3 samtaler). Sammen med optagelsen afleveres en transskription af den valgte sekvens, indeholdende: d) den nøjagtige ordlyd e) iagttagelser af den non-verbale kommunikation f) noter om terapeutens fortløbende indre overvejelser. Eksamensopgaven består herefter af en udvidet casebeskrivelse: Heri beskrives familiens årsag til henvendelsen. Herefter en kort præsentation af familiens medlemmer, afslutningsvis et kort overblik over det samlede terapiforløb. Opgavens teoretiske del som fylder sider skal omhandle analyser og tematiseringer af terapiprocessen og/eller familiens dynamik. Eksamen sker på baggrund af ovenstående. Varigheden er samlet ca. 45 min., og den samlede præstation vurderes som bestået/ikke bestået. Eksaminationen kan efterfølges af en perspektiverende kommentar fra eksaminator og den eksterne censor. Det gælder for denne eksamen, at den ligger udover uddannelsesprogrammet. Den rummer supervision af arbejdet med familien i en mindre gruppe 6 gange 3 timer. Supervisor udpeges af DFTI. Der er mulighed for vejledning i forhold til den skriftlige opgave. Vejledningen varetages af holdlederen/eksaminatoren. Der kan vejledes i op til 4 gange 3 timer i mindre grupper. Denne såkaldte eksamenspakke betales særskilt. 6

7 OPTAGELSESKRAV Der optages max studerende pr. hold på basisåret og max. 18 pr. hold på overbygningen. Optagelse på uddannelsen til familie- og psykoterapeut forudsætter: Kvote 1: Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Kvote 2: Ansøgere med en videregående uddannelse, som ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene på uddannelsen. Kvote 3: Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter. Optagelse kan ske såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelser (f.eks. det åbne universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole og lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene på uddannelsen. Ansøgere skal have minimum 3 års praktisk erfaring med deres fag. Der optages max. 28% ansøgere fra kvote 2 og 3 på hvert hold. Ansøgere i kvote 2 og 3 kan ikke garanteres optag i Dansk Psykoterapeutforening efter endt uddannelse. Hvis de ønsker at blive optaget, skal de inden uddannelsesstart kontakte Dansk Psykoterapeutforening med henblik på en forhåndsvurdering. Dispensation Dispensation fra ovenstående gives udelukkende efter en personlig samtale med studievejler/underviser, hvor det sandsynliggøres, at den enkeltes livserfaringer, modenhed og evne til selvrefleksion kombineret med alternative arbejdserfaringer med andre mennesker i en periode på mindst 3 år samt dokumenteret teoretisk kendskab til relevante psykologiske teorier, til sammen vil være tilstrækkelig baggrund i forhold til kravene på uddannelsen. Merit Merit for basisåret eller anden del af uddannelsen gives efter individuel stillingtagen til den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund og forløb på et tilsvarende institut. 7

8 Orlov Orlov gives i alle tilfælde først efter individuel samtale med studievejleder/underviser, da undervisningsprogrammet er tilrettelagt efter at holdsammensætningen på overbygningen så vidt muligt ikke ændres. Ved ønske om orlov skal den studerende lave en begrundet skriftlig orlovsansøgning, der sendes til Da overbygningsholdene normalt maksimalt optager 18 studerende, vil der, i tilfælde af en orlovssøgendes tilbagevenden til studiet, kunne blive givet dispensation til 19 studerende på et hold. Således at den studerende, så vidt muligt, kan færdiggøre sin uddannelse inden for den ønskede tidsramme. Dispensationen gives af holdlederen, i fald hun/han finder det foreneligt med den eksisterende holdsammensætning. 6-års reglen Uddannelsen skal gennemføres indenfor normeret tid plus maksimum 2 år, (dvs. 6 år). Dispensation fra dette kan gives i særlige tilfælde f.eks. ved sygdom eller barsel. Dispensation gives ved individuel stillingstagen og den studerende skal for at blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening selv søge om dispensation fra 6 års reglen i foreningen. Dispensationen fra DFTI videregives til Psykoterapeutforeningen, men det er vigtigt at være opmærksom på, at en dispensation fra DFTI ikke nødvendigvis er gældende for dispensation og dermed optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Fravær Fravær under uddannelsen må max. være 10 %. Hvis dette overskrides må den studerende henvende sig til underviser for at finde en mulig kompenserende løsning. Syge- og reeksamination Er den studerende forhindret i at gå til eksamen på grund af sygdom meddeles dette til instituttet og en lægeattest afleveres. Sygeeksamen vil blive arrangeret ud fra den studerendes ønske og de praktiske muligheder. Der gives mulighed for reeksamination 2 gange. For både syge- og reeksamination gælder det, at den studerende skal betale et beløb til dækning af Instituttets udgifter til censor mm. Tidsmæssige rammer og timefordeling Uddannelsen varer 4 år, 27 dage om året, fordelt mest som 3 dages moduler eller 2 eller 4 dage. Undervisningen er således fordelt over 9 moduler pr. år. Et modul starter 1. dag kl. 10 og slutter sidste dag kl

9 Undervisningen i plenum er: 1. dag kl og dag kl og dag fra 9-12 og Dette gælder både i Trekronergade, Valby og på Rørbækhus, Nørre Snede. Arbejdet i mindre arbejdsgrupper anbefales at foregå fra kl og kl alle dage, undtagen den sidste dag i modulet, hvor der kun arbejdes fra kl Arbejdsgrupperne kan aftale andre arbejdstider, hvis det er formålstjenligt. Den samlede undervisningstid udgør 108 dage, hvilket svarer til 864 timers undervisning i plenum. Hertil kommer 240 timers arbejde i de mindre arbejdsgrupper. I alt rummer uddannelsen således 1104 timer. Timefordelingen er: Teori og metode: 480 timer Supervision: 312 timer Egenterapi/selvrefleksion: 312 timer 9

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse STUDIEHÅNDBOG Revid. 23. juli 2015 side 1 Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse...3 Optagelseskriterier...4 A. 2-årig gestaltpraktikeruddannelse...4 B. 2-årig Gestaltterapeut

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI Af Ruth Hansen Cand.psych., specialist i psykoterapi og supervision, MPF Direktør og partner, Dansk Familieterapeutisk Institut Når vi arbejder med familie- og psykoterapi, forholder vi os til, hvordan

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere