Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS"

Transkript

1 Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/ kl Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),, Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Carsten Tollund (CT), Lisbeth Bredahl (LB), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Ulrich (AU), Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL) Fraværende: Jane Andersen (JA) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. DASAIMs opbygning, udvalgenes rolle, strategi for selskabet, fastholdelsesstrategi 4. Økonomi (Annette Ulrich) 5. Årsmødet hvordan fungerer planlægningen? a. økonomi b. App c. Udstillerne hvordan tilgodeser vi dem bedst muligt d. Musik e. underholdning 6. Udvalgene, FYA og DAO a. Vejledning opioid (CT) b. De tværfaglige centre (CT) c. NKR børnesmerter 7. Hjemmesiden a. Mailadresser, industrien 8. Fondene (JBD trækker sig) 9. SSAI a. Kommende kongres b. educational committee (RBJ) 10. DAD (nyhedsbrev og evt Anne) 11. ESA er vi repræsenteret godt nok, sidste nyt fra kongres og councilmøde (SWA) 12. Eventuelt

2 Side 2 1. Valg af dirigent CT 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. DASAIMs opbygning, udvalgenes rolle, strategi for selskabet, fastholdelsesstrategi Arbejdet skal ideelt set ligge i udvalgene og ikke i selve bestyrelsen. Hvordan sikres den dynamik? Principiel diskussion om visioner, mål og indsatsområder på linje med tidligere fra internat og seneste bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget tager diskussionen til efterretning. 4. Økonomi Mangler mulighed for løbende overblik. Der skal kunne trækkes data på indtægter, udgifer og balance til e.g. hvert møde. Derfor undersøges forskellige regnskabssystemer p.t. Dinero eller Billys billing. Begge findes i gratis-udgaver om end det muligvis er nødvendigt med betalingsløsnig ift revisor udtræk mv. Regnskabsår per 1/7. Ideelt opstart således at nyt regnskabsår kan opstartes. Overordnet ser økonomien godt ud da der ikke været de store udgifter i løbet af året. 5. Årsmødet - hvordan fungerer planlægningen? Program: udkast netop udsendt. Forsinket i forhold til tidligere pga manglende udmeldinger fra diverse udvalg inden deadline. Uhensigtsmæssigt ift sponsorerne og skal forbedres til næste år. gennemgås. Diskussion af placering af forskellige oplæg og ny-satsning ift professorernes indlæg. Udstillerne må ikke selv henvende sig a. Økonomi TC og CT har arbejdet hårdt på sponsorer. Foreløbigt på 4 hovedsponsorer og lidt andet Flot arbejde!. Der arbejdes fortsat på yderligere sponsorer. b. App Mulig event-app. Et tilbud på kr plus 40 kr per deltager. Uvist hvor meget arbejde der er i det. FYA påtager sig at undersøge sagen. I første omgang er programvisning i app en det vigtigste, men mulighed for updates, upload af artikler mv. er interessante features. c. Udstillerne hvordan tilgodeser vi dem bedst muligt CT har mødtes med repræsentanter fra industrien mange udtrykker ultilfredshed med anæstesilægernes engagement udbyttet ikke stort nok. Diskussion om vi evt skal åbne op for sygeplejersker og evt. paramedicinere, som også kunne bibringe mere interesse til udstilling. Enighed om at prøve dette. CT og TC laver oplæg ift pladser og pris. Desuden foreslås møde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra industrien på årsmødet, e.g. fredag, for at afklare forventninger til samarbejde etc. Vedtages.

3 Side 3 d. Musik Budget sættes til kr og CT finder løsning. DJ Henrik Milling fra sidste år var populær, men CT har også andre bud. e. Underholdning SW kontakter Thomas Bech Jørgensen mhp. evt. revy-oplæg. f. Husfeldt SW går videre med kontakten til myremanden som tidligere aftalt. 6. Udvalgene, FYA og DAO a.. Forretningsudvalget: kort møde siden sidst som optakt til dagens møde. b. Anæstesiudvalget: Der har været skype møde. Arbejdes fortsat med rekommandationer, PONV. Desuden revidering af DASAIM udskrivelseskriterier. Forventet færdiggjort inden året er omme. c. Intensivudvalget: Intet internt nyt. SW har haft korrespondance omkring forløbet af Patientsikkert Sygehus og de lidt kontroversielle pakker der følger med: Sepsis-pakken, LIFE-pakken osv. som tidligere diskuteret. Danske Regioner har bedt om opdatering af disse pakker (PVK, Respirator, Sepsis, etc.) og DASAIMs tidligere repræsentanter er og har angiveligt fortsat været tilknyttet og engagerede i arbejdet. Der har dog også været udenlandske eksperter inde over. KG er blevet involveret i opdatering af DID indikatorer. d. Smerteudvalget Vejledning opioid (CT) afslag på NKR for opioid behandling af non-maligne smerter. DASAIM laver en national vejledning. I stedet skal laves DASAIM-vejledning i samarbejde med PLO, kliniske anæstesiologer, forskere, farmakologer osv. Thomas Elgaard og Eske Aasvang har styring de kommer med kommissorium og budget. Der forventes nogen udgifter for DASAIM. En stor signalværdi i at DASAIM står for det. Diskussion ift en evt begrænsning af almene praktiserende lægers ordinationsret til opioider på baggrund af eksempler, hvor pt. uden maligne smerter ender med mg morfinekvivalenter i døgnet fra almen praksis, som kunne håndteres mere hensigtsmæssigt med henvisning til specialistbehandling e.g., henvisning til monofaglig smerteklinik mv. De tværfaglige centre (CT): SST har ytret ønske om indikatorer ift tværfaglig smerteforløb. Ingen reelle data eller national database. CT har tilbudt at der kan oprettes en styregruppe ift udarbejdelse af database omend ingen finansiering herfra. Afventer tilbagemelding fra SST. NKR børnesmerter: Steen Henneberg har forespurgt DASAIM om der er interesse i deltagelse i NKR for smerter hos børn. Dette tidligt i processen og endnu ikke afgrænset, men selvfølgelig interesse for deltagelse. Smerteudvalget vil se nærmere på det. e. Børneudvalget ej tilstede f. Thoraxudvalget: Afholdt forårssymposium om hæmodynamik stor succes, over 100 deltagere, mange sygeplejersker. Desuden arbejdsgruppe omkring TAVI nedsat af kard. og thoraxkir.. LB involveret og har sikret 4 repræsentanter (1 fra hver klinik) i modsætning til den oprindelige tanke om kun 1 repræsentant. De 4 repræsentanter skal formelt repræsentere DASAIM og SW fremsender nyeste interne papir om retningslinjer for afrapportering etc. for DASAIM

4 Side 4 Næstkommende årsmøde i 2016 er 3 medlemmer på valg g. Neuroudvalget: Plan om fælles vejledning for anæstesi til endovaskulære (cerebrale) procedurer h. Obstetrisk udvalg: intet nyt i. PAU: Den præhospitale udd er nu officielt anerkendt. Nyt kurus uge 39 j. Uddannelsesudvalget: Organisatorisk foretaget omstrukturering af møder (tid allokeret til hhv. nye punkter samt afrapportering fra tidl.) Fokus på seneste møder har været forholdene for uddannelsegivere. Stort problem ift ressourcer ikke bliver allokeret til denne funktion. Har afstedkommet at personer har frasagt sig funktionen. Der skal defineres hvilke forhold som skal være på plads. Emnet omkring efteruddannelse er udskudt til senere. Inspektorliste på plads. k. FYA: Symposium om 1 uge.ca 100 deltagere. Travlt med de sidste detaljer. Valgt juniorinspektorer, fraset syd pga manglende ansøgninger. Forventes afklaret kort efter Symposium. Snak om stud.med som medlemmer i FYA. Tages på internat. Desuden dialog med andre yngre læge organisationer e.g. YDK også om evt samarbejde. l. DAO: intet nyt Hjemmesiden a. Mailadresser, industrien DASAIM-adresserne virker ikke længere. CT kontakter Data-Thomas fra Cabana. b. Journal club KM foreslår nyhedspræsentation af vigtige nye publikationer som faglig opdatering begyndende fra efteråret. KM kommer med oplæg til efterlysning af medlemmer, som vil deltage i et sådant åbent forum. TL genåbner forslag om annoncering af ph.d. forsvar, evt ph.d- tese på hjemmesiden etc. KM tager den op med professorerne. 8. Fondene (JBD trækker sig Jørgen Dahl trækker sig fra posten i DASAIMs fond og Oberstinde J. Lacours legat og Bjørn Ibsens fond. Der skal findes afløsere gennem mail-korrespondance 9. SSAI a. Kommende kongres ESA vil til DK i SW vil forespørge dem om der ikke skal være en lokal organisationskomité. SSAI 2019 afholdes i København. Jakob Trier har tidligere accepteret at være tovholder. SW spørger ham formelt.

5 Side 5 b. Educational Committee (RBJ) Der skal findes afløser for Helle Thy i komiteen ved RBJ. 11. DAD (nyhedsbrev og evt Anne) Intet nyt Tages senere 11. ESA er vi repræsenteret godt nok, sidste nyt fra kongres og councilmøde (SWA) 12. Eventuelt Henvendelse fra Forskningsudvalget: Udvalget (ved Palle Toft) har fået tilbagemelding fra en forskergruppe om ubrugte penge uddelt via Forskningsinitiativet, ca kr. Det besluttes at disse skal tilbagebetales til DASAIM og beløbet tilstræbes at tillægges i nye uddelinger til forskning næste år, såfremt det er økonomisk forsvarligt. De små fonde: AU: de små fonde som er dyre i drift kan ifølge civilretsstyrelsen trods advokatens modsatte mening godt lægges sammen, så længe det besluttes af dem, som er med i fondenes bestyrelse. /TL + RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald

Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013 Tilstede: Afbud: Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Thomas Dethloff, Thomas Kjærgaard Konstituering

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin INDHOLDSFORTEGNELSE / KOLOFON LEDER... 3 DEBAT Kejserens nye klæder eller anden kurs for speciallægeuddannelsen? v/

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere