Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl /1 kl Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:"

Transkript

1 Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl /1 kl Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Annette Ulrich (AU), Lisbeth Bredahl (LB), Jane Andersen (JA), Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL), Carsten Tollund (CT), Susanne Iversen (SI), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA) Fraværende: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af bestyrelsen og endelig konstituering 4. Økonomi a. Hvordan tjener vi penge? b. Vores fonde kan vi sammenlægge? c. Kommissorium intern revision 5. Møde med de interne revisorer Morten Brinkløv og Mogens Skadborg (ca. klokken 15:00 den 11.) 6. Hvordan skal bestyrelsen sammensættes? Strategiplan for Selskabet? a. GF 15: kasserer b. GF 16: formand, PAU, Thorax 7. Vedtægterne (efter ændringerne) 8. Specialeplanen udkastet fra SST 9. Efteruddannelse hvad er der af muligheder og hvad er behovet. Hvor gode er anæstesiologer? 10. DAD status 11. Hjemmesiden 12. Rekommandationer a. status på hjemmesiden b. kommende arbejde c. vejledning om fravalg af livsforlængende behandling 13. Årsmødestruktur a. årsmødet 2015 b. Husfeldt c. Ole Secher 14. Udvalgene

2 Side 2 a. Anæstesiudvalget b. Intensivudvalget c. Smerteudvalget d. Børneudvalget e. Thoraxudvalget f. Neuroudvalget g. Obstetrisk udvalg h. PAU i. Uddannelsesudvalget j. FYA k. DAO 15. eventuelt 1. Valg af dirigent AU fredag. ATK lørdag. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Præsentation af bestyrelsen og endelig konstituering Konstituering: Formand: SW er genvalgt til yderligere 2 år som formand. Næstformand: CT vælges og accepterer Udtrådt: Karen Skjelsager (DUU) Niels Juul (Neuroanæstesiudvalget) Øivind Jans (FYA) -Mange tak for et godt samarbejde! Nye medlemmer: Rikke Borre Jacobsen (DUU) Morten Hasager Kirk (Neuroanæstesiudvalget) Tobias Lyngeraa (FYA) -Velkommen i bestyrelsen!

3 Side 3 4. Økonomi a. Hvordan tjener vi penge? Indtægterne fra sponsorer etc. har været faldende. Vi har travlt med straks at finde nye løsninger industrien er ved at planlægge budgetter for året nu. Diskussion: Der skal måske tænkes bagvendt og anderledes. Alternativer til industrien kunne være tilskud fra IT-support og kursussteder m.m. - Fundraising udvalg: Aktuelle forretningsudvalg genererer endnu ingen sponsorer. Der bør evt. nedsættes et decideret fundraising udvalg til nye idéer og aktiv opsøgning af sponsorer etc. Usikkert hvem det skulle bestå af. - Kurser: DASAIM-kurser kunne give overskud f.eks. Anæstesi til den hjertesyge som foreslået af CT. Thoraxudvalget afholder årligt forårssymposium, som ifølge LB kunne trækkes ind under DASAIM. - Årsmødet: længden på årsmødet (svært at ændre), deltagerpris (kan nok ikke øges igen foreløbigt), flere / anderledes frokostsymposier, ny vinkel på kontakten med firmaerne (kan dog ikke få indflydelse på det faglige program), ny lokation (kontrakt med Radisson løber til 2016), skal årsmødet kun afholdes hvert 2. år (ikke stemning for dette). - Uddeling af penge til forskning: Kan vi få dette sponsoreret i stedet for at finde det fra egen lomme? Det er svært at forsvare uddeling af , når der er underskud på budgettet. Beslutninger: - Der kan ikke uddeles penge til forskning ved årsmødet 2015 således spares kr. Uddelingen kan genoptages, når det negative budget er vendt. - Ad fundraising: CT og TC begynder at ringe rundt etc. Det aftales at alle udvalg hurtigst muligt melder tilbage til CT med idéer og evt. kontaktpersoner mhp. sponsorater etc. Hvis ikke det giver udbytte indenfor kort tid skal der tænkes i andre baner f.eks. købe en konsulent, som kan bruge tid på at søge fonde etc. b. Vores fonde kan vi sammenlægge? Sammenlægning kræver forespørgsel i civilstyrelsen og kontakt til advokat. c. Kommissorium intern revision AU har udsendt forslag til kommissorium for de interne revisorers arbejde efter ønske fra disse. Indhold og ordlyd er fornuftig, men skal rettes til. Det fremgår at revisorerne skal sikre, at bestyrelsen følger generalforsamlingens retningslinjer og disponerer i tråd med foreningen og medlemmernes ønsker. Ekstern revisor kontrollerer det lovmæssige. Der opfordres i udkastet til løbende dialog med bestyrelsen. Diskussion: Evt. fast invitation af interne revisorer til at fremlægge på bestyrelsesinternatet for at få afklaret og sikret rette dispositioner og forståelse herfor i dialog. AU og TC har set på et regnskabsprogram som man evt. kan give revisorerne direkte adgang til / løbende rapporter fra. Brugbarheden undersøges. Fortsættes under næste punkt (punkt 5). 5. Møde med de interne revisorer Morten Brinkløv (MB) og Mogens Skadborg (MS) (ca. klokken 15:00 den 11.) Oplæg ved MB og MS: Gennemgribende revision de seneste 2 år pga. trang økonomi. Der har dog manglet kommissorium for arbejdet. MB og MS ønsker selv at komme med udkast til dette.

4 Side 4 Det skal indeholde formalia tidsfrister for revisionen og god revisorskik med fokus på om diverse udgifter og bilag er brugt i henhold til medlemmernes interesser. Desuden gennemsigtighed overfor medlemmerne. - Det vedtages at revisorerne vender tilbage med et udkast senest op til bestyrelsesmødet 23. april Revisorerne kritiserer manglende gennemsigtighed af regnskabet og af revisorernes egen kritiske rapport heraf. Revisionsrapporten bør lægges på hjemmesiden før generalforsamlingen. Der efterlyses ligeledes forklarende noter fra ekstern revisor sammen med regnskabet, som måtte efterrekvireres i denne omgang. - Det vedtages at en publikationsvenlig udgave af revisionsrapporten lægges på hjemmesiden fra næste år. Denne forfattes af revisorerne og godkendes af bestyrelsen. Revisorerne udtrykker bekymring om prisen for omlægning af trykte medier (DASINFO) til ny hjemmeside. Der har været store etableringsudgifter og faldende indtægter fra trykte reklamer. Bestyrelsen forklarer at det hovedsageligt har været etableringsomkostninger. Aktuelt ligger en optimal opdatering af hjemmesiden kun på kr. årligt. Revisorerne opfordrer til vedtægtsændringer: - 3 stk.2 Bør indføres at revisionsberetningen godkendes/præsenteres sammen med regnskab og budget på GF. - 4 Overvejes at interne revisorer bør sidestilles med udvalg ift. fremlægning af årets arbejde m.v. - Bør desuden stå i vedtægter, at der skal foregå ekstern revision ved statsautoriseret revisor. Revisorerne er kommet med opfordringer til indtjening/besparelser: - Yderligere investering - Dette allerede godkendt på GF og der skal nu ses på hvordan der skal investeres. - Der kan måske oprettes en fundraiser funktion i selskabet til at øge indtjeningen enighed om dette. Beslutninger: - Bestyrelsen har taget revisorernes anbefalinger til efterretning og sætter pris på større grad af åbenhed og dialog fremadrettet. Bestyrelsen takker de interne revisorer for deres grundige arbejde. - Bestyrelsen vil fremover invitere de interne revisorer til et møde under internatet til mundtlig rapport og forventningsafstemning. 6. Hvordan skal bestyrelsen sammensættes? Strategiplan for selskabet? Generel diskussion: Bred enighed om at bestyrelsen er for stor / for ineffektiv. Kunne beskæres. Dog vigtigt fortsat at favne bredt og give plads til specialiseringen så man undgår udbrydergrupper fra oversete grupperinger evt. beholde udvalgene, men måske uden repræsentation i bestyrelsen direkte. En ny bestyrelses-model kunne være: Et lille forretningsudvalg + repræsentanter fra de faglige søjler eller lignende. Færre subspecialerepræsentanter i bestyrelsen frigiver måske engagerede kræfter til at koncentrere sig om det område man brænder for og måske inddrage flere ildsjæle ( åben fest ) i subgrupper etc. uden at skulle bruge mange kræfter på, for den enkelte, til tider irrelevant og fagligt bredt bestyrelsesarbejde. Dog afgørende at en sådan ændring bliver effektiv og ikke blot kosmetisk. Derfor vigtigt at definere, hvad vi vil i selskabet/bestyrelsen. Aktuelt er faglig sparring i bestyrelsen minimal. Der bruges meget tid på at tale om det, der arbejdes på i udvalg etc. En mindre bestyrelse kan måske lettere give en skarpere udmelding, om hvad der forventes af udvalg. Klar strategi, klar uddelegering. Udvalg/udvalgsformænd bør så definere en klar årlig plan for arbejdsområder. En ændring i sammensætning skal varsles og vedtages 2 gange ved GF er, evt. ekstraordinær GF. GF bestemmer konstellationen, men hensigtsmæssigt med en vision fra bestyrelsen selv. Ovenstående idéer kan suppleres med input fra

5 Side 5 andre selskaber (DCS, DSOG etc. se nedenfor). En foreløbig effektivisering af den nuværende bestyrelse kunne også adaptere tankerne om klare opgavefordelinger. Beslutning: Enighed om at begynde med ny strukturidé for mere effektiv bestyrelse: - Forretningsudvalg (formand, næstformand, kasserer, sekretær (TC)) som mødes uændret ca. 10 x årligt. - Hele bestyrelsen (indtil videre uændret) har færre møder f.eks. 4 x årligt. Dette afprøves umiddelbart, da omlægningen ikke kræver vedtægtsændringer. Evalueres løbende, hvis velfungerende, kan strukturen fastholdes. Hvis ikke kan der foreslås en ændring af bestyrelsens sammensætning første gang til næste generalforsamling (vedtages tidligst efter 2. fremlægning på GF). Idéer til kommissorium for forretningsudvalg: - Skal komme med skarpe retningslinjer for forventet arbejdet i udvalgene - Økonomi / budget - Webredaktion / sekretariat - Høringssvar fra LVS, SST etc. prioritering af disse - Koordinering / prioritering / uddelegering - Skal arbejde konkret med oplæg til mulig ny bestyrelsessammensætning efter næste GF. Hele bestyrelsen: - Strategi - Vision og fremtidig struktur af bestyrelsen - Faglig diskussion - Tilbagemelding fra udvalgene Dagsorden og referater til forretningsudvalgsmøde sendes til hele bestyrelsen til orientering / kommentarer. Input til evt. fremtidig struktur: Følgende kan inviteres til bestyrelsesmøde: Mogens Lytken Larsen tidligere formand kardiologisk selskab Klaus Hindsø formand for Ort.kir. selskab. Karen Voideman formand for DSOG. a. GF 15: kasserer AU fratræder ved GF Morten Steensen fra RH 4131 forespurgt og takkede for tilbuddet men afviste pga. manglende tid. Ny kandidat findes fra RH af praktiske årsager: Der foreslås Jesper Dirks, Morten Bundgaard, Øivind Jans - CT spørger. b. GF 16: formand, PAU, Thorax LB arbejder på at finde en afløser og har flere interesserede kontakter. 7. Vedtægterne (efter ændringerne) Vedtægterne rettes til efter seneste GF, hvor mindre ændringer blev vedtaget ved 2. behandling. 8. Specialeplanen udkastet fra SST SST har udsendt et udkast 8. januar I flere grene af specialet er DASAIMs kommentarer og forslag til SST blevet overhørt og ikke medtaget i udkastet. Bestyrelsen undrer sig over processen, hvor vi har været inviteret til 3 møder men det 3. møde blev aflyst og Det Rådgivende Udvalg for

6 Side 6 Specialeplanlægning har ikke behandlet en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen pga. manglende mundtlig fremlæggelse/diskussion. Diskussion: CT: måske problematisk at vi i specialet har svært ved at kvantificere forskellige behov, f.eks. hvor mange børneanæstesier der foretages hvor og hvilke komplikationsrater, der er etc. Svært for SST at forholde sig til. KM: Forældet forståelse i SST s udkast af at anæstesiologiske funktioner er bundet op på de kirurgiske specialer. Der tages ikke højde for de højt specialiserede medicinske funktioner, som kræver tæt samarbejde med anæstesiologer. Beslutning: Der er endnu tale om et udkast. Bestyrelsen ønsker at vores repræsentanter får et nyt møde for at forklare de tidligere fremsendte skriftlige indvendinger og kommentarer, da disse er af vigtig karakter. - SW sender forespørgsel om dette. 9. Efteruddannelse muligheder og behov? Hvor gode er anæstesiologer? Det er ikke muligt at få et overblik over anæstesiologernes generelle niveau i Danmark. Vi kan konstatere at omfanget af efteruddannelse synes at være begrænset og vi er sparsomt repræsenteret på SSAI uddannelser etc. Diskussion: SW, CT og KG: Hvad er selskabets rolle? Måske at definere, hvad man skal kunne som speciallæge, hvad skal det faglige niveau være, fremfor at diktere bestemte uddannelser etc. RBJ: DUU skal arbejde med emnet dette år. Man kunne forestille sig et arbejdsredskab til brug for medarbejderudviklingssamtaler og lignende og således sætte fokus på de kompetencer der måtte mangle. KM: Lægeforeningen har udsendt politikpapir på området rundsendes til bestyrelsen til inspiration. SW: Vi bør komme med speciale specifikke retningslinjer for krav om efteruddannelsen. Beslutninger: - Lægeforeningens politikpapir lægges på hjemmesiden. - DUU arbejder med emnet og kommer med udkast til et arbejdsredskab/retningslinje eller lignende. 10. DAD status Det går godt. Stort arbejde fra Kristian Antonsen. Der er kommet nyhedsbrev ud til afdelingerne om det nye DAD 4. Der er stærke krav om, at alle afdelinger skal deltage på landsplan (over 90 %). Heri består en stor udfordring (især i Nord) men det vil være en falliterklæring at være tvunget til at lukke den nationale kliniske database. Bestyrelsen støtter op om dette. DAD 4 opstarter 2. februar. Fra maj indsamles data til årsrapport = alle skal være oppe at køre. Nyhedsbrevet lægges på vores hjemmeside for øget eksponering KG sender til TC. 11. Hjemmesiden Stadig stigende trafik på hjemmesiden. Forslag om faneblad om selskabets historie. Herunder Preben Berthelsens historier.

7 Side Rekommandationer a. status på hjemmesiden Vejl i udarbejdning Rekommandationer Vejl i evidensbaserede instrukser de to samles i ny rekommandation Tobak og alkoholintervention før operation Slettes. Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi Ressourcebehov i forbindelse med anæstesi (opdateret d.d. ved TL) Overvågning efter anæstesi revideres af anæstesiudvalget. Rekommandation for ambulant anæstesi Opdateret. Anæstesiudvalget. Udarbejdelse af udskrivningskriterier til kirurgisk stamafsnit revideres af anæstesiudvalget. Udarbejdelse af rekomm. slettes Målsætning for det anæstesiologiske speciale ændres fra anæstesiudvalg til bestyrelsen, SW reviderer Rekommandation for anæstesi i speciallægepraksis ændres til bestyrelsens ansvar. AF laver udkast til godkendelse. Genoplivning af den opstetriske pt. Opdateret. Obstetrisk udvalg. Vejledning i neonatal genoplivning senest revideret 2003 ændres til under revision. Måske ved Torsten Lauritsen? Akut sectio nyligt revideret, ny version skal lægges på hjemmesiden Anæstesi til den akutte voksne patient anæstesiudvalget reviderer, datoer skal opdateres. Guidelines 2010 dansk resume 2010 ændres til Genoplivning guidelines 2010 Intensiv rekommandationerne er der alle styr på alle opdateres af intensivudvalget, dog: Behandling af voksne organdonorer Intensiv og Neuroudvalg sammen, Opdateret. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Intensivudvalget finder ud af hvad der skal ske med den. Perioperativ væskebehandling Opdateret Anæstesi til kejsersnit opdateret Anlæggelse af centralt venekateter opdateret, mangler dato i dokumentet. Perioperativ faste ESA Opdateret Transfusionsmedicinsk behandling x 2 opdaterede Vejledning om blodtransfusion (SST) skiftes til den nye NKR Indikation for transfusion med blodkomponenter Anæstesiologisk behandling af pt. med akut hovedtraume revideres af neuroudvalget

8 Side 8 Præeklampsi / eklampsi opdateret. Obstetrisk udvalg. Postpartum blødning opdateret. Obstetrisk udvalg. Behandling af pt. med akut hovedtraume Actioncard revideres af neuroudvalget Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling?? Præhospital og interhospital transport af hjertepatienter PAU sammen med DCS. Revideres. Rekommandation for ledsaget ambulancetransport revideres af PAU Etiske overvejelser i forbindelse med smertebehandling Forældet. Etisk udvalg. CT/smerteudvalget tager stilling til om den skal opdateres. SST folder x 2 opdaterede. Yderligere foreslås et par vejledninger fra SST AU sender disse til TC til oplægning på hjemmesiden. b. kommende arbejde PONV, Shivering og behandlingsvejledninger fra intensiv. - Revision af rekommandationer skal fremover være fast punkt på internatet. c. vejledning om fravalg af livsforlængende behandling Sendt til Etisk udvalg mhp. kommentarer. Lægges dernæst på hjemmesiden ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen. 13. Årsmødestruktur a. årsmødet 2015 Der har været et møde med Jakob Trier og Lars Rasmussen om fornyelse af konceptet omkring årsmødet mht. både struktur af foredrag og økonomi. Fagligt: - Indlæggene må meget gerne debatskabende om aktuelle emner. 1-2 emner for hvert udvalg som er masterclass, det nyeste/evidensen. - Forslag om fællessession med kort fremlægning f.eks. fra hver faglig søjle om, hvad der er sket det seneste år. Giver tempo/dynamik og fokus på state-of-the-art. - Skriftligt forslag ved Mona Gätke (ny i styregruppen) om PBL oplæg (problem based learning) i mindre grupper. - Evt. emner fra praksis/privat ift håndtering. Økonomi: - Kan der evt. inkorporeres sponsorer som navngiver til oplægget eller indtænkes anden eksponering? - Workshops med sponsor er også mulige men har tidligere manglet tilslutning. Behov for at være skarpe på emne og undervisere. Tidsfrist for emner til sessionerne er den 31/3. Det indskærpes at denne overholdes i år ikke mindst pga. sikring af sponsorer. Bekymring ift. at foredragsholdere skal afsætte 3 dage, idet der ikke kan gives besked om præcis tidspunkt for sessionen. Dette dog uændret fra tidligere og løses oftest gennem god kommunikation. b. Husfeldt Kort diskussion om, hvorvidt Husfeldt forelæsningen skal indeholde Husfeldt/anæstesi-referencer. Dette ikke nødvendigvis men kan blot indledes med hyldest til Husfeldt og indeholde et anderledes emne. Forslag:

9 Side 9 AU og LB: Biolog Hans Joachim Offenberg, som holder et interessant foredrag med sammenligning af en myreture i social enhed som sammenligning med en menneskekrop. KM: Kåre Christensen, professor i Odense, taler underholdende om aldring og forskelle på mænd og kvinder. Kunne nok vinkles til anæstesi. Eske Willerslev, palæo-genetiker, professor. Taler underholdende om oprindelse af folkeslag m.m. - SW skriver til sidstnævnte og forespørger i første omgang. c. Ole Secher Indledende session til årsmødet 2015 er en Ole Secher forelæsning (går på tur mellem Ruben, Ibsen og Secher). Der foreslås en nyudnævnt professor = KM, som accepterer. Der klappes! 14. Udvalgene - status a. Anæstesiudvalget. Lars Gustav Nielsen, Esbjerg: Spørgsmål om præoperativ vurdering ved anæstesisygeplejersker. Diskussion i bestyrelsen: Flere bekymrende faktorerer ved idéen, ikke tilrådeligt. I sidste ende må de bero på den ledende overlæge på den pågældende afd. da det i princippet er et spg om at uddelegere opgaver under ansvar. b. Intensivudvalget Flere rekommandationer under udarbejdelse. c. Smerteudvalget Årsmødeprogram planlagt på nyligt møde. Debat om opioid og trafikfarlighed jf. tidligere publiceret skrivelse. Kunne være en paneldebat på årsmødet. CT arbejder på dette. d. Børneudvalget: ej til stede. e. Thoraxudvalget: Mødes i morgen. SSAI uddannelsen: 14 pladser besat. Få nordmænd. f. Neuroudvalget: mødes i februar. g. Obstetrisk udvalg: ej til stede. h. PAU: Der arbejdes på visitationskriterier, helikopterdisponering, vedligeholdelses-uddannelse, præhospital uddannelse (DIMS) i. Uddannelsesudvalget: Nye inspektorer, både junior og senior. Hjemmeside-indlæg med de nye læger i specialet fra KBU på vej. Arbejdes med overgang til den elektroniske logbog. Fokus på evaluering af uddannelsesforløb: Når kursisterne det de skal f.eks. mht. beslutningstagning Bliver de godt nok klædt på når de nu kommer direkte fra KBU? Årsmøde oplæg: ANTS, gerne igen interaktivt. Evt emner inspireret fra SMACC: flipped class rooms etc. Kommende store tema: Efteruddannelse. j. FYA: Har arbejdet med øget synlighed og tilgængelighed. Herunder flere kurser/fyraftensmøder i Jylland. Aktive på sociale medier. FYA symposium 2015 under planlægning forventer 100 deltagere på Hesselet juni. Vanskeligt at skaffe sponsorer. k. DAO: I gang med revision af rekommandation, forslag til årsmøde samt snarlig akkreditering. 10. Eventuelt a. Opdatering omkring arbejdsgrupper Behov for opdatering på hvilke udvalg der har uddelegeret opgaver/ skrivelser der er i gang (repræsentanter fra DASAIM). Vigtigt at vi holder fat tøjlerne på hvad der bliver foretaget og besluttet på DASAIMs vegne. - SW samler liste over de aktuelle repræsentanter og laver udkast til vejledning for fremtidige repræsentanter for DASAIM

10 Side 10 b. Webhosting Opklaring: CT har erfaret, at omkostninger til hosting af hjemmesiden er på som er væsentlig billigere end antaget. Support koster men er dækket ved sponsorat for /RS+TL

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere