1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank"

Transkript

1 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank

2 Nøgletal I millioner euroer Indgåede låneaftaler I Unionen Uden for Unionen Ansøgerlandene (Heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 467) (1 370) Middelhavslandene (uden Cypern) Afrika, Vestindien og Stillehavet samt OLT Sydafrika Asien og Latinamerika Vestbalkan Lånetilsagn I Unionen Uden for Unionen Udbetalinger på lån Af egne midler Af andre midler Tilvejebragte midler I EU-valutaer I andre valutaer Samlet udestående Lån af egne midler Garantier Finansieringsbidrag af budgetmidler Kort-, mellem- og langfristede lån Egenkapital Balancesum Tegnet kapital pr Heraf indbetalt

3 04/10/00 Danois page 1 99raab-da Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank

4 05/03/00 Danois page 2 99raq-da1 Den Europæiske Investeringsbanks 42. årsberetning ISBN Redaktionen afsluttet den 31. marts 2000

5 05/03/00 Danois page 3 99raq-da1 Side Meddelelse fra formanden 4 Oversigt over Bankens forretningsplan 8 I den europæiske integrations tjeneste 11 Regionudvikling 11 Menneskelig kapital 16 Europæiske infrastrukturer for kommunikation 18 Miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet 22 Rationel energianvendelse 25 Industriens konkurrenceevne 26 Mindre og mellemstore virksomheder 28 Fremme af samarbejdspolitikken med tredjelande 33 Ansøgerlandene 35 Euro-middelhavspartnerskabslandene 35 Afrika, Vestindien og Stillehavet samt OLT 39 Sydafrika 41 Asien og Latinamerika 43 Tilvejebragte midler 47 Låntagning på de finansielle markeder 47 Likviditetsforvaltning 58 Resultat af likviditetsforvaltningen 59 Bankens beslutningstagende organer og funktion 63 Beslutningstagende organer 63 Organisatorisk opbygning 63 Bankens funktion 68 Finansiel del 75 Regnskabsårets resultat 77 Årsregnskab 78 Revisionspåtegning fra den eksterne revisor 99 Erklæring fra revisionsudvalget 100 Bilag Långivningen i Unionen 103 Långivningen uden for Unionen 116 Statistiske tabeller 123 Den Europæiske Investeringsbank side 3 ÅRSBERETNING 1999

6 05/03/00 Danois page 4 99rac-da1 Meddelelse fra formanden I Unionens tjeneste arbejdede Den Europæiske Investeringsbank også i 1999 målbevidst videre med sin opgave, som er at kanalisere opsparingen i retning af projekter, der fremmer den europæiske integration og forbedrer livskvaliteten for Unionens borgere. Som supplerende finansieringskilde i forhold til den europæiske banksektor ydede Banken lån på 28 mia EUR med henblik på at styrke samhørigheden og stimulere den økonomiske aktivitet i Unionen. Værdien af de projekter, vi finansierede i 1999, repræsenterer over 5% af de samlede investeringer i Europa. De gennemføres især i Unionens mindst begunstigede områder, der modtager knap 70% af vore finansieringsbidrag. EIB samarbejdede desuden med ca. 180 banker om dels knap investeringer, der foretages af mindre og mellemstore virksomheder eller lokale myndigheder i Europa, dels 40 venturekapitalforretninger, der tilfører egenkapital til innovative mindre og mellemstore virksomheder. Endvidere har Banken finansieret dusinvis af større projekter og hundredvis af mellemstore infrastrukturer i uddannelses- og sundhedssektoren, der forbereder vore samfunds fremtid og skaber beskæftigelse for talrige virksomheder. De har i EIB en pålidelig kilde til bankfinansiering, der letter etableringen af solide finansieringsordninger, især når projekterne gennemføres af partnerskaber med offentlig og privat deltagelse. Da en moderne økonomi har behov for effektive infrastrukturer for kommunikation og skal respektere miljøet, fortsatte Banken sin indsats på disse to områder. Den har allerede i knap et årti været den førende kilde til bankfinansiering af de transeuropæiske net, der blev udvalgt af Det Europæiske Råd på mødet i Essen i 1994 og siden har modtaget over 65 mia EUR fra Banken. Denne indsats går hånd i hånd med finansieringen af investeringer i miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet et formål, der i gennemsnit tegner sig for en tredjedel af vore finansieringsbidrag. Som Europas førende ikkestatslige låntager fremmer EIB endvidere virkeliggørelsen af Unionens mål via sin låntagning på kapitalmarkederne. Den indledte således allerede i 1996 forberedelserne til indførelsen af den nye fælles valuta gennem førtidig emission af eurodenominerede produkter, og den har siden opbygget en kritisk masse af eurogæld på over 60 mia. Den har derved tilbudt markedet såvel strukturerede forretninger, der dækker investorernes særlige behov, som en rammeaftale for emission af toneangivende euroobligationer. Med henblik på at fremme Unionens bistands- og samarbejdspolitik over for ca. 150 lande overalt i verden stillede Banken i 1999 i alt 4 mia til rådighed i form af langfristede lån, underordnede finansieringsbidrag eller risikovillig kapital. Hovedparten heraf gik naturligvis til EU s nabolande mod syd og øst, nemlig dels til virkeliggørelsen af Barcelonakonventionens mål i Middelhavsområdet, dels til forberedelserne til Unionens udvidelse med ansøgerlandene. I sidstnævnte, hvor EIB er langt den førende kilde til multilateral finansiering, udfolder den i vid udstrækning sin aktivitet for egen risiko inden for rammerne af sin finansieringsordning inden tiltrædelsen. Det viser dens vilje til at yde et direkte bidrag til den økonomiske modernisering af disse lande uden at belaste de offentlige finanser. Denne aktivitet sigter mod at overføre Unionens regelsæt, specielt inden for rammerne af industriprojekter eller ÅRSBERETNING 1999 side 4

7 05/04/00 Danois page 5 98rac-da1 projekter for forbedring af livskvaliteten, der nu tilsammen repræsenterer over halvdelen af vort udestående på lån i Central- og Østeuropa. Resultatet af året 1999 afspejler i høj grad min forgænger Sir Brian Unwins indsats. Han formåede at opnå, at Banken ikke blot ønsker, men også er i stand til at yde et afgørende bidrag til virkeliggørelsen af Unionens mål takket være sin finansielle soliditet og sit partnerskab med banksektoren. På næsten hvert eneste møde gør Unionens stats- eller regeringschefer således brug af vor finansieringskapacitet og innovative formåen for at fremme virkeliggørelsen af en række opgaver, der bidrager til en harmonisk økonomisk udvikling i Europa. Til fordel for udmøntningen af de retningslinier, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet i Lissabon, nemlig om udvikling af»et Europa præget af innovation og viden«, agter Banken at indlede et innovation 2000-initiativ, hvori der indgår en række nye tiltag i forbindelse med informationsnet, styrkelse af den menneskelige kapital og immaterielle investeringer i virksomheder. Denne aktivitet, hvis værdi vi anslår til ca. 40 mia EUR i de kommende tre år, skal bidrage til at skabe grundlag for en dynamisk vækst i Europa, der er en forudsætning for et mere åbent samfund, hvor alle har lettere adgang til viden. Dette innovation 2000-initiativ og udmøntningen af vor nye finansieringsordning inden tiltrædelsen for ansøgerlandene er EIB s overordnede operationelle mål i perioden De vil skulle virkeliggøres i et skiftende miljø, der især præges af euroens indførelse, og kræver en øget indsats fra Bankens side med hensyn til udvikling af nye produkter, der i stadig højere grad imødekommer kundernes særlige behov. Jeg ønsker Dem behagelig læsning. Philippe Maystadt Bestyrelsesformand og formand for Banken Bankens direktion side 5 MEDDELELSE FRA FORMANDEN

8 05/03/00 Danois page 6 99rad-da Oversigt Også i 1999, hvor den tegnede kapital blev forhøjet til 100 mia EUR den 1. januar, fremmede EIB udmøntningen af Den Europæiske Unions væsentligste politikker. Den stillede således betydelige beløb til rådighed for styrkelsen af den økonomiske og sociale samhørighed i EU, ligesom den bidrog til ansøgerlandenes forberedelser på tiltrædelsen og udbyggede sin aktive strategi for låntagning i euroer. Dens bidrag til virkeliggørelsen af Unionens mål blev da også understreget af Det Europæiske Råd på møderne i Berlin (24. og 25. marts 1999) og Køln (3. og 4. juni 1999). Der blev indgået aftaler om nye lån på 31,8 mia mod 29,5 mia i Denne aktivitet forlænger indsatsen fra 1998, ligesom den afspejler omfanget og spændvidden af Bankens opgaver. Udbetalingerne beløb sig til 27,4 mia, heraf 24,6 mia i medlemslandene. De ca. 310 projekter, der blev bedømt i 1999, førte til lånetilsagn på 35,1 mia, hvilket udgør en stigning i forhold til 1998 (33,4 mia). Ultimo 1999 beløb det samlede udestående på udlån af egne midler og garantier sig til 179,1 mia, medens udeståendet på optagne lån repræsenterede 146,2 mia, og balancen lød på 201,1 mia. Aktiv fremme af euroen EIB fortsatte sin aktive indsats til fremme af den fælles europæiske valuta, der blev indført den 1. januar Knap 45% af dens emissioner fandt sted i euroer, hvilket bidrog til skabelsen af en betydelig kritisk masse af papirer i den nye valuta. Desuden fandt over halvdelen af middeltilvejebringelsen i euroer sted inden for rammerne af emissionsprogrammet EARN (Euro Area Reference Note). Dette program, der indledtes i marts 1999, sikrer investorerne likviditet, transparens og regelmæssige emissioner. Det gennemføres i nært samarbejde med nogle store, internationale banker. Der blev således indgået aftaler om låntagning på 29,3 mia, hvilket udgør en beskeden tilbagegang i forhold til Heraf blev knap 1 mia emitteret inden for rammerne af programmet for ombytning af eksisterende obligationer til nye i euroer. Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed i Unionen I EU blev der indgået nye aftaler om lån på 27,8 mia, hvilket udgør en stigning på 10,5% i forhold til Heraf var 71% forbeholdt regionudvikling, og de styrker dermed såvel samhørigheden i EU som Den Økonomiske og Monetære Union. I overensstemmelse med den resolution om vækst og beskæftigelse, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet i Amsterdam, var hovedmålene transeuropæiske kommunikationsnet, mindre og mellemstore virksomheder samt uddannelses- og sundhedssektoren. Medmindre andet er nævnt, er alle beløb i denne årsberetning i millioner euroer. ÅRSBERETNING 1999 side 6

9 05/03/00 Danois page 7 99rad-da2 Øget støtte til mindre og mellemstore virksomheder samt højteknologi På mødet i Køln opfordrede Det Europæiske Råd EIB til at øge sin indsats til fordel for investeringerne og beskæftigelsen i perioden , især ved hjælp af venturekapital. I denne sammenhæng godkendte styrelsesrådet overførslen af en anden tranche på 500 mio af Bankens driftsoverskud for 1998 til hensættelsen til Amsterdamhandlingsprogrammet. Denne hensættelse, der dermed bringes op på 1 mia, skal dække Bankens risiko i forbindelse med venturekapitalforretninger. I maj 1999 besluttede bestyrelsen at fordoble Bankens indskud i Den Europæiske Finansieringsordning for Teknologi fra 125 til 250 mio. Denne ordning administreres af Den Europæiske Investeringsfond på EIB s vegne. Banken har således alle forudsætninger for at kunne spille en betydelig iværksætterrolle på det europæiske kapitalmarked. Desuden fik den konstante stigning i finansieringsbidragene i uddannelses- og sundhedssektoren styrelsesrådet til at integrere disse sektorer i Bankens normale virkefelt, efter at det i beslutningen om Amsterdamhandlingsprogrammet i 1997 havde begrænset deres finansierbarhed til en periode på tre år. Stadig med henblik på at reagere hurtigt på konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Køln opfordrede styrelsesrådet Banken til at øge sin støtte til projekter for højteknologinet og fortsætte sin finansiering af de transeuropæiske kommunikationsnet, herunder gennem partnerskaber med offentlig og privat deltagelse. Forberedelse af udvidelsen Bankens aktivitet uden for EU beløb sig til godt 4 mia, hvilket er en tilbagegang på 8,5% i forhold til Finansieringsbidragene i de elleve ansøgerlande, dvs. landene i Central- og Østeuropa samt Cypern, forblev omfattende (2,4 mia), idet de udgjorde over halvdelen af de indgåede låneaftaler uden for EU. Styrelsesrådet tilsluttede sig principielt, at den nuværende finansieringsordning inden tiltrædelsen forlænges fra den 31. januar 2000 til 2003, og at der afsættes 8,5 mia dertil, hvilket udgør en betydelig forhøjelse. Nyt grundlag for aktiviteten uden for EU Primo 2000 udløb de mandater, der ligger til grund for Bankens bidrag til udmøntningen af EU s politik for udviklingssamarbejde og -bistand. Derfor oprettede Rådet for Den Europæiske Union den 22. december 1999 en ny, samlet garanti for Bankens långivning uden for EU, der omfatter perioden og dækker et samlet udlånsbeløb på 18,41 mia i Central- og Østeuropa, Middelhavsområdet, Asien og Latinamerika samt Sydafrika. I øvrigt lader de ultimo 1999 vidt fremskredne forhandlinger om en ny konvention med AVS-staterne forvente, at Bankens rolle i dette område vil blive styrket yderligere. Udbetalinger, indgåede låneaftaler og lånetilsagn Mio EUR Udbetalinger Indgåede låneaftaler Lånetilsagn side 7 OVERSIGT

10 05/03/00 Danois page 8 99rad-da2 Bankens forretningsplan Med henblik på at optimere Bankens indsats til fremme af Unionens politiske mål både eksternt og internt vedtog bestyrelsen i januar 1999 Bankens første forretningsplan, der dækker perioden Den er et led i de strategiske rammer, som styrelsesrådet fastlagde den 5. juni 1998 i forbindelse med sin beslutning om at forhøje Bankens tegnede kapital, og er rullende, således at det i de kommende regnskabsår vil være muligt at forlænge dens tidshorisont på grundlag af de indhøstede erfaringer. De generelle politiske mål: I Unionen har følgende punkter topprioritet: Fremme af regionudviklingsbestræbelserne og styrkelse af samhørigheden i Unionen, især gennem et nært samarbejde med Europa-Kommissionen om udmøntningen af Agenda 2000; menneskelig kapital (uddannelses- og sundhedssektoren), der bliver et prioriteret målområde for Bankens normale aktivitet overalt i EU; finansiering af mindre og mellemstore virksomheder med venturekapital i samarbejde med finansieringssektoren i Unionen og Den Europæiske Udviklingsfond. Følgende vil fortsat blive tillagt høj prioritet: Transeuropæiske net og miljø, hvorved der lægges særlig vægt på kvalitative forbedringer; et fortsat nært samarbejde med banksektoren, hvilket er så meget desto mere nødvendigt, som euroens indførelse nødvendiggør et nært samarbejde mellem EIB og bankerne på kapitalmarkedet som følge af de betydelige omlægninger. Långivningen til virksomheder uden for udviklingsområder skal baseres på en selektiv holdning, hvorved der skal udarbejdes finansierbarhedskriterier, som i højere grad gør det muligt at dokumentere den merværdi, som Bankens deltagelse skaber. Desuden agter EIB at foretage visse ændringer i vilkårene for finansiering af mindre og mellemstore virksomheder. Uden for EU vil den traditionelle aktivitet, der udfoldes ifølge Unionens og medlemsstaternes mandater, fortsat være dominerende og have følgende målsætning: Fortsat overførsel af EU s regelsæt til ansøgerlandene gennem fornyelse af finansieringsordningen inden tiltrædelsen; fremme af produktionssektorens udvikling og privatisering; øget støtte til de lokale banksektorer. På alle disse områder skal virkeliggørelsen af forretningsplanens mål gå hånd i hånd med en styrkelse af forbindelserne med Europa- Kommissionen. Denne forankring af Banken i EU afspejler sig i tilstræbelsen af synergi og komplementari- ÅRSBERETNING 1999 side 8

11 05/03/00 Danois page 9 99rad-da2 tet i forhold til Europa-Kommissionens aktiviteter og politikker såvel i som uden for EU. Tre kriterier for skabelse af merværdi Finansieringsbeslutningerne skal træffes ud fra tre kriterier: De enkelte forretningers overensstemmelse med Unionens prioriterede mål; de påtænkte investeringers kvalitet og begrundelse; de særlige økonomiske fordele, som anvendelsen af EIB s midler sikrer. Banken skal bidrage til at forbedre investeringsforehavenderne ved at stille sin knowhow og konkrete erfaring til rådighed. Den skal bestræbe sig for at foreslå nye løsninger og udbrede anvendelsen af de højeste standarder inden for sit kompetenceområde. Endelig skal den styrke sin rolle som rådgiver om komplekse finansieringsordninger (f.eks. oprettelse af partnerskaber med offentlig og privat deltagelse med henblik på finansiering af infrastrukturer). Tilstedeværelse på kapitalmarkederne For at fremme virkeliggørelsen af disse mål skal Banken også fremover udnytte sin kreditvurdering, AAA, og stille sin knowhow til rådighed på kapitalmarkederne. Den skal fortsætte sin indsats til fordel for euroen og udviklingen af kapitalmarkederne i ansøgerlandene samt fastholde sin politik for en bred tilstedeværelse på kapitalmarkederne. Endelig skal den arbejde for at skabe bedre overensstemmelse mellem låntagernes og investorernes behov, især gennem udvikling af innovative produkter. Europa-Kommissionen, som fastlægger principperne for et udvidet samarbejde om virkeliggørelsen af strukturfondene. Desuden har Banken erklæret sig rede til at støtte virkeliggørelsen af det europæiske områdes nye finansieringskilde. Menneskelig kapital: Uddannelses- og sundhedssektoren er blevet integreret i den normale aktivitet. Samarbejdet med Verdenssundhedsorganisationen har ført til afholdelsen af et fælles seminar om sundhedssystemer. Venturekapital: Banken agter i første halvår af 2000 at forelægge bestyrelsen og styrelsesrådet forslag om fordobling af midlerne til udlånsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder i lyset af sin voksende rolle på det europæiske venturekapitalmarked. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Banken er blevet medlem af European Venture Capital Association. Transeuropæiske net: Banken har styrket sit engagement til fordel for finansieringen af projekter, der gennemføres af partnerskaber med offentlig og privat deltagelse. Desuden har den fremmet en række forundersøgelser i forbindelse med infrastruktureller miljøprojekter. Miljø: Mulighederne for at udmønte Kyotoaftalerne i praksis undersøges i øjeblikket i samarbejde med Europa-Kommissionen. Kvalitativt bekræfter forretningsplanen Bankens traditionelle mål, samtidig med at den prioriterer dem indbyrdes. Desuden fastlægger den tre kriterier for finansieringsbidragenes merværdiskabelse, ligesom den understreger betydningen af samarbejdet med Europa-Kommissionen Ultimo 1999 havde Banken allerede truffet en række foranstaltninger på de prioriterede områder, der indgår i forretningsplanen. Regionalpolitik: Den 19. januar 2000 blev der undertegnet en ny rammeaftale med side 9 BANKENS FORRETNINGSPLAN

12 05/03/00 Danois page 10 99rad-da2 EIB s finansieringsbidrag skal især styrke samhørigheden i Unionen

13 05/03/00 Danois page 11 99rad-da2 I den europæiske integrations tjeneste Med sine langfristede lån styrker Den Europæiske Investeringsbank integrationen, en afbalanceret udvikling samt den økonomiske og sociale samhørighed i EU og bidrager derved til at reagere på de udfordringer, der er forbundet med morgendagens Europa. Banken udfører sine opgaver til støtte for Unionens politik. Den koncentrerer sig især om at fremme mindre begunstigede områder, men bidrager samtidig til virkeliggørelsen af de øvrige økonomiske mål, som styrelsesrådet og Det Europæiske Råd har fastlagt. Dens finansieringsbidrag, der er forbeholdt samfundsøkonomisk motiverede projekter, tjener en lang række formål, såsom telenet, grundlagsinfrastrukturer, miljøbeskyttelse, forbedring af bymiljøet, mindre og mellemstore virksomheder, uddannelse, sundhed, energi, industri og tjenesteydelser. Regionudvikling Ifølge Amsterdamtraktaten er styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed med henblik på en harmonisk udvikling af EU s regioner et hovedpunkt i Unionens politik. Amsterdamtraktaten bekræfter dermed målet om en afbalanceret udvikling, der blev skrevet ind i Romtraktaten allerede i Sidstnævnte definerede desuden Den Europæiske Investeringsbanks fornemste opgave som værende fremme af projekter, der bidrager til ophjælpning af mindre udviklede områder. Udvidelsen af Bankens virkefelt som følge af både diversificeringen af Unionens politik og nye medlemsstaters tiltrædelse har hverken svækket denne særlige rolle eller den fortrinsstilling, som regionudvikling indtager. De strategiske rammer om Bankens aktivitet, som styrelsesrådet fastlagde i juni 1998, og som udmøntes via forretningsplanen, bekræfter, at EIB især skal koncentrere sine bestræbelser om økonomisk ugunstigt stillede områder og randområder. Inden for denne generelle ramme sigter Bankens indsats mod at styrke produktionssektoren i tilbagestående områder af EU. Der bidrager dens lån således til at styrke grundlagsinfrastrukturerne for kommunikation, miljøbeskyttelse og energiforsyning samt til at udbygge de sociale infrastrukturer i det øjemed at skabe grundlag for en igangsætning eller stimulering af den økonomiske aktivitet. Den nye planlægning for strukturfondene, der er baseret på Agenda 2000, vil styrke Bankens rolle og opgave i forbindelse med Unionens strukturfremmende foranstaltninger yderligere. I denne forbindelse indgik Europa-Kommissionen, repræsenteret ved kommissionsmedlem Michel Barnier, og EIB i januar 2000 en samarbejdsaftale i Luxembourg. Den sigter mod at gøre Unionens strukturelle tiltag mere effektive og udbygge komplementariteten mellem bistanden af budgetmidler og Bankens forretninger i perioden Helsidefoto s. 10 Forbedring af transportforbindelseme i Hamborg (Elbtunnelen) side 11 REGIONUDVIKLING

14 05/03/00 Danois page 12 99rad-da2 Regionudvikling i 1999 Fordeling på sektorer Mio EUR % Energi Kommunikation Vandforvaltning m.v Byforbedring Industri og landbrug Uddannelse og sundhed Andre tjenesteydelser Individuelle lån i alt Globallån Over to tredjedele af de individuelle lån gik til ugunstigt stillede regioner Ifølge denne aftale kan Europa-Kommissionen udnytte EIB s sagkundskab til bedømmelse af investeringsforehavender, der kan tænkes finansieret ikke alene af Samhørighedsfonden det sker allerede men også af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i Unionen samt via EU s strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) i ansøgerlandene. Om hver af disse ordninger agter Europa-Kommissionen og EIB jævnlig at udveksle oplysninger med henblik på at sikre dels en optimal planlægning af deres respektive finansieringsbidrag, dels en tidlig bedømmelse af projekternes bæredygtighed. I denne sammenhæng kan Banken stille sin sagkundskab til rådighed for Europa- Kommissionen i form af bedømmelse af projekter, der samfinansieres af Banken og Unionens budget, eller for Europa-Kommissionens regning, hvis der ikke er planer om samfinansiering med EIB. I 1999 beløb EIB s individuelle lån i Unionens ugunstigt stillede regioner sig til 12,9 mia eller 71%, hvilket er i overensstemmelse med forretningsplanen, der tillægger denne aktivitet topprioritet, idet den opstiller et mål herfor på to tredjedele af finansieringsbidragene i EU. Hertil kommer virkningerne af de løbende globallån til mindre og mellemstore investeringer Infrastrukturer for kommunikation og energinet repræsenterede 66%. De bidrog til at afbøde virkningerne af visse områders randbeliggenhed. Hertil kommer 13% til miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet. Industri og tjenesteydelser modtog 15%, medens uddannelses- og sundhedssektoren tiltrak 6%. Til genopbygningen efter jordskælvet i Athen i udviklingsområder på mio. i september bevilgede Banken et lån på 300 mio som et led i en rammeaftale om I alt udgjorde finansieringsbidragene til regionudvikling således 17,5 mia. 900 mio over en periode på 2-3 år. 48% af lånene til regionudvikling gik til Fremme af den økonomiske tilpasning områder, der er omfattet af mål nr. 1 I områder med industriel tilbagegang (mål nr. 2), landbrugsområder under omstilling (mål I 1999 modtog de tilbagestående områder, mål nr. 5b) og tyndt befolkede områder (mål nr. 6) nr. 1, i alt mio i individuelle lån, hvilket beløb de individuelle lån sig til i alt mio. er et klart genopsving i forhold til 1998 (4 600 mio). De østtyske delstater tegnede sig for 839 mio, samhørighedslandene (Spanien, Portugal, Irland og Grækenland) for mio og Mezzogiorno for 600 mio. I disse områder gik hovedparten til infrastrukturer for transport (45%), efterfulgt af miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet (18%) samt industri og tjenesteydelser (15%). Finansiering af infrastrukturnet mio gik til infrastrukturnet af interesse for flere udviklingsområder eller for et helt ÅRSBERETNING 1999 side 12

15 05/03/00 Danois page 13 99rad-da2 land. Der var især tale om projekter for post og telekommunikation, transport samt sammenkobling af højspændingsnet. EØS-finansieringsordningen EIB administrerer fortsat Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes finansieringsordning, der afholdes af Europa- Kommissionen og de EFTA-lande, som deltager i EØS. De i 1994 afsatte 1,5 mia til lån med rentegodtgørelser og 500 mio til rentegodtgørelser er blevet stillet til rådighed for projekter i Grækenland, Portugal og Spanien samt på øen Irland. Gennemførelsen af de finansierede projekter fortsatte i Bankens finansieringsbidrag siden reformen af strukturfondene i 1989 Siden iværksættelsen af reformen af strukturfondene i 1989 har EIB ydet individuelle lån til projekter i udviklingsområder på 104,4 mia, svarende til 70%. Stigningen i lånene til regionudvikling fra 5,4 mia i 1989 til 12,9 mia i 1999, eller gennemsnitlig 9% om året, overstiger udviklingen i de samlede indgåede låneaftaler (+ 8% årlig). Hertil kommer virkningerne af de løbende globallån til mindre og mellemstore investeringer i dels infrastrukturer, dels mindre og mellemstore virksomheder i udviklingsområder. Et skøn på grundlag af de indgåede globallånsaftalers samlede beløb pr. land vægtet med befolkningsandelen i de finansierbare områder giver et resultat på ca. 28,5 mia. Tilsammen beløb Bankens finansieringsbidrag til regionudvikling sig til 133 mia i perioden Denne indsats er et resultat af et nært samarbejde mellem Banken og EU-institutionerne, især Europa-Kommissionen, der administrerer de budgetfinansierede ordninger for strukturtilpasning i disse områder. Individuelle lån til regionudvikling : 104 mia Regionudvikling De individuelle lån til regionudvikling beløb sig til 104 mia i perioden Deres årlige tilvækst (9%) overstiger udviklingen i Bankens samlede finansieringsvirksomhed Individuelle lån til regionudvikling : 104 mia Individuelle lån i medlemslandene 55,5 100% 94,5 100% Regionudvikling 37,8 68% 66,5 70% Heraf: Områder omfattet af mål nr. 1 21,3 56% 30,6 46% Områder omfattet af mål nr. 2, 5b og 6 12,8 34% 23,7 36% Målområder for særlige EU-foranstaltninger eller for nationale støtteordninger samt multiregionale projekter til gavn for flere målområder (*) 3,8 10% 12,2 18% (*) Især kommunikationsnet. side 13 REGIONUDVIKLING

16 05/03/00 Danois page 14 99rad-da2 Perioden I strukturfondenes anden anvendelsesperiode, , bevilgede Banken individuelle lån på 66,5 mia i udviklingsområder i EU. De var fordelt som følger: Transport (25 mia), energi (11,8 mia), telekommunikation (11 mia), miljø (7,7 mia), industri og tjenesteydelser (9,4 mia) samt menneskelig kapital (1,7 mia). Hertil kommer de indgåede globallånsaftaler på ca. 19,5 mia til dels mindre og mellemstore virksomheder, dels mindre infrastrukturer af lokal interesse. De individuelle lån i tilbagestående områder, mål nr. 1, beløb sig til 30,6 mia. De var koncentreret om udbygning af grundlagsinfrastrukturer transport 40%, telekommunikation 8% og energinet 24% med henblik på at afbøde ulemperne i forbindelse med randbeliggenhed. I disse områder har den siden iværksættelsen af Amsterdamhandlingsprogrammet i november 1997 desuden fremmet et stigende antal projekter i uddannelses- og sundhedssektoren (4%). I områder, der er omfattet af mål nr. 2, 5b og 6, dvs. områder under økonomisk omstrukturering eller med meget beskeden befolkningstæthed, bevilgede Banken individuelle lån på 23,7 mia. De gik især til strukturtilpasning, nærmere betegnet modernisering af infrastrukturer for transport (46%), energioverførsel (16%) og miljøbeskyttelse (16%). Lån i områder omfattet af mål nr. 2, 5b og 6 Fordeling på sektorer Lån i områder omfattet af mål nr. 1 Fordeling på sektorer Energi Transport Telekommunikation Miljø m.v. Industri og tjenesteydelser Menneskelig kapital Globallån ÅRSBERETNING 1999 side 14

17 Retningslinier for Bankens kommende indsats til fordel for regionudvikling Bankens indsats til fordel for regionudvikling vil i de kommende år blive udfoldet i overensstemmelse med Unionens struktur- og samhørighedspolitik for perioden med henblik på at bidrage til EU s bestræbelser for at styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Banken agter derved at samarbejde nært med Europa-Kommissionen, men også at sikre komplementariteten i overensstemmelse med konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Køln den 3. og 4. juni Her opfordrede Rådet således EIB til at»understøtte og supplere Fællesskabets struktur- og regionalstøtte, især i områder, som fremover ikke længere vil være støtteberettigede«. Samarbejde og komplementaritet med Europa-Kommissionen Denne komplementaritet antager to former: Geografisk komplementaritet: Til fordel for visse regioner, der på grund af deres bedre økonomiske forhold med tiden mister adgangen til strukturstøtte, eller hvis støttebeløb vil blive reduceret markant. Sektoral komplementaritet: Til fordel for projekter i sektorer, hvor investeringsafkastene er tilstrækkelige til, at der ikke med føje kan anvendes offentlige tilskud, trods deres betydelige bidrag til regionudviklingen. Det gælder især visse infrastrukturer for kommunikation, energioverførsel eller kloakering. På dette grundlag agter EIB at udbygge sin indsats med følgende to hovedformål: Fremme etableringen af produktionsvirksomheder i ugunstigt stillede områder ved i højere grad at støtte innovative virksomheder, infrastrukturer og tjenesteydelser i forbindelse med informationssamfundet at forbedre levevilkårene i byområder og styrke byernes potentiel at fremme initiativer i uddannelsessektoren fortsat at stille den grundlagsinfrastruktur for energioverførsel, kommunikation og miljøbeskyttelse til rådighed for disse områder, der er nødvendig for deres udvikling. Fortsætte integrationen af ugunstigt stillede områder og randområder ved at forbedre ikke blot de transeuropæiske net, men også de dele af de nationale net, der giver adgang dertil, såvel som miljøbeskyttelse i almindelighed udbygge de netinfrastrukturer, der gør det muligt at sprede information og dermed forbundne tjenesteydelser. Sideløbende dermed vil Banken naturligvis lægge særlig vægt på forberedelsen af ansøgerlandenes tiltrædelse. Med henblik derpå agter den dels at styrke sine direkte forretninger med samme målsætning som for medlemsstaterne, dels at bistå EU-institutionerne med at udvælge de initiativer, der bør fremmes med budgetmidler, fordi de er af overordnet betydning, og fordi særlige økonomiske grunde taler derfor. side 15 REGIONUDVIKLING

18 05/03/00 Danois page 16 99rad-da2 Menneskelig kapital (uddannelse og sundhed) Efter den resolution om vækst og beskæftigelse, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet i Amsterdam i juni 1997, og med iværksættelsen af Amsterdamhandlingsprogrammet blev projekter i uddannelses- og sundhedssektoren gjort finansierbare for EIB i en treårsperiode. På mødet i Køln i juni 1999 opfordrede Det Europæiske Råd Banken til at»videreføre og udbygge kreditgivningen til... uddannelse og sundhed...«efter år Siden juli 1999 har projekter i uddannelses- og sundhedssektoren således været finansierbare overalt i EU på grund af deres bidrag til styrkelse og bevarelse af den menneskelige kapital. I lyset af de erfaringer, der er indhøstet i de foregående regnskabsår, er det Bankens politik for såvel uddannelses- som sundhedssektoren at støtte sine finansieringsbidrag på et solidt kendskab til den nationale baggrund og at overholde de særlige investeringsbestemmelser, som de nationale eller regionale beslutningstagende organer har udarbejdet. Bankens indsats til fordel for disse projekter tager således hensyn til de økonomiske og sociale forhold i de pågældende lande eller områder, herunder målet om at give indbyggerne i randområder eller områder med sociale problemer adgang til infrastrukturer for sundhed og uddannelse af samme kvalitet som i resten af Unionen. Siden EIB indledte sin finansieringsvirksomhed i uddannelses- og sundhedssektoren, har den styrket sin erfaring ved at organisere konferencer og udbygge sine kontakter med europæiske netværk for specialister på uddannelses- og sundhedsområdet. Som eksempel kan nævnes European Observatory on Health Care Systems, som Banken har oprettet i samarbejde med WHO, Verdensbanken, den spanske og den norske stat samt London School of Economics og London School of Hygiene and Tropical Medicine. Desuden opretholder Banken nære forbindelser med OECD. Derigennem har den adgang til data og faglig viden, der gør det muligt at forbedre dens metodik for projektbedømmelse. I 1999 ydede EIB individuelle lån på 571 mio til projekter i forbindelse med menneskelig kapital, der har topprioritet ifølge forretningsplanen. De gik til opførelsen af hospitaler i Spanien, Tyskland og Italien samt uddannelsesinstitutioner i Frankrig, Tyskland, Sverige, Spanien og Italien. Desuden blev der finansieret talrige skoler og hospitaler via globallånsordningen, hovedsagelig i Tyskland, Nederlandene og Belgien. Ifølge formidlernes oplysninger beløb sublånene under globallån sig til 626 mio. Mellem 1997 og udgangen af 1999 indgik Banken aftaler om individuelle lån på 1,8 mia i otte lande, nemlig 778 mio i uddannelses- og 1 mia i sundhedssektoren. Af disse projekter gennemføres 91% i udviklingsområder. Siden iværksættelsen af Amsterdamhandlingsprogrammet i 1997 er der blevet givet lånetilsagn på 4,5 mia til 32 projekter i 11 EU-lande. ÅRSBERETNING 1999 side 16

19 05/03/00 Danois page 17 99rad-da2 I 1999 blev der givet finansieringstilsagn til ti projekter i uddannelsessektoren. Som eksempler kan nævnes en filmskole i Babelsberg i Tyskland, der er interessant, fordi det viser Bankens engagement i et meget specialiseret uddannelsesprojekt, skoler i Glasgow, Stokeon-Trent og Sheffield i Det Forenede Kongerige et projekt, der gennemføres af et partnerskab med offentlig og privat deltagelse samt universiteter i Torino, Valencia og Athen; to projekter i sundhedssektoren, nemlig for modernisering af hospitaler i Sachsen-Anhalt og Østrig. 91% af de siden 1997 finansierede projekter for styrkelse af den menneskelige kapital gennemføres i udviklingsområder Amsterdamhandlingsprogrammets hovedpunkter Bankens Amsterdamhandlingsprogram blev udarbejdet efter Det Europæiske Råds vedtagelse af resolutionen om vækst og beskæftigelse på mødet i Amsterdam i juni Det stillede Banken nye opgaver i forbindelse med tilvejebringelsen af supplerende midler med henblik på at fremme den økonomiske vækst og derved også beskæftigelsen. Programmet, der indledningsvis havde en løbetid på tre år (september ), bestod af tre dele (se nærmere s. 16 og 17 i Årsberetningen 1998): Et udlånsvindue for mindre og mellemstore virksomheder, der skal tilbyde nye finansieringsordninger på grundlag af venturekapital med henblik på indskud af egenkapital i højteknologiske mindre og mellemstore virksomheder med betydelige vækstmuligheder. Risikoen i forbindelse med disse forretninger er afdækket af en hensættelse på indtil 1 mia af Bankens årlige driftsoverskud. Resultaterne af denne ordning fremgår af afsnittet»finansiering af mindre og mellemstore virksomheder«s. 29 og 30. En forøgelse af Bankens finansieringsbidrag i uddannelses- og sundhedssektoren. Disse områder blev i juli 1999 integreret i Bankens normale aktivitet og er derfor omtalt nærmere ovenfor. En styrkelse af Bankens allerede betydelige støtte til investeringer i transeuropæiske net og andre omfattende infrastrukturnet, såvel som til investeringer i miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet. Denne aktivitet er nærmere beskrevet på s Disse sektorer kan ligeledes fremmes gennem finansiering af forundersøgelser i forbindelse med transeuropæiske netprojekter i transport- og miljøsektoren. side 17 AMSTERDAMHANDLINGSPROGRAMMET FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

20 05/03/00 Danois page 18 99rad-da2 Europæiske infrastrukturer for kommunikation Inden for rammerne af de opgaver, som Banken har fået overdraget, har den siden sin oprettelse aktivt bidraget til at udbygge infrastrukturnettene af fælles interesse inden for transport, telekommunikation og energioverførsel. Etableringen af de transeuropæiske net er et væsentligt led i den økonomiske integration i Unionen og en forudsætning for at kunne styrke aktiviteten i de ugunstigt stillede områder. Der lægges herved særlig vægt på randområder eller isolerede områder samt på afhjælpning af visse flaskehalse, der skyldes forældede infrastrukturer, især i områder under industriel omstilling og i byer. Rapporten om den europæiske beskæftigelsespagt, der er bilagt konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Køln, understreger, at»den europæiske infrastruktur skal yderligere forbedres gennem transeuropæiske net specielt de prioriterede projekter på transportområdet samt udvikling af projekter inden for telekommunikations- og informationsteknologi for at øge innovation og konkurrence og bistand fra Den Europæiske Investeringsbank«. Europa-Kommissionens meddelelse om finansiering af transeuropæiske netprojekter for transport via partnerskaber med offentlig og privat deltagelse blev vel modtaget af Europa- Parlamentet i januar Det mente således, at anvendelsen af denne finansieringsform var en væsentlig forudsætning for etableringen af de transeuropæiske net. Banken har i høj grad fremmet partnerskaber med offentlig og privat deltagelse i forbindelse med samtlige projekter for europæiske infrastrukturer for kommunikation. De indhøstede erfaringer sætter den i stand til fortsat at yde et supplerende input, især i transportsektoren, hvor det overordnede mål for Unionens politik er at styrke EU-landenes integration og forbedre forbindelserne med tredjelandene, især ansøgerlandene. I telesektoren, der i alle EU-lande er blevet liberaliseret og omstillet til fri konkurrence, fremmer Banken ikke blot kapacitetsinvesteringer, men også udvidelser af udbuddet af tjenester og nettenes evne til at bære de seneste nyudviklinger, som gør det muligt at høste fordelene af informationssamfundet. I 1999 beløb lånene til europæiske infrastrukturer for kommunikation sig til mio. De udgjorde dermed 56% af de samlede individuelle lån i EU. I alt 70% var forbeholdt udviklingsområder. I de fem forløbne år har Banken stillet ca. 40,8 mia til rådighed for denne aktivitet, der er en væsentlig forudsætning for en afbalanceret udvikling af de forskellige regioner i EU. Heraf gik 30 mia til transport og 10,8 mia til telenet. Fremgang i transportsektoren Lånene i transportsektoren (7,9 mia) var i stærk fremgang og oversteg endda det meget ÅRSBERETNING 1999 side 18

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 Nøgletal for EIB-Gruppen Mio EUR Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2002 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere