Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015"

Transkript

1 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015

2 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Formål med ordningen Tidslinje med vigtige datoer og frister Overblik over vejledningen Hvem kan søge tilskud? Hvad giver vi tilskud til? Støtteberettigede arealer Ikke-støtteberettigede arealer Tilskuddets størrelse Betingelser for tilskuddet Plantedække Bestemmelser i den tinglyste servitut for vådområdet GLM-landskabselementer fortidsminder og søer Grundbetaling Information om tilsagn til offentlighed Dispensationer Generelle betingelser Sådan søger du Ansøgningsfristen er 31. august Krav til ansøgningen Kombination med andre ordninger Grundbetaling Pleje af græs- og naturarealer Kontrol Kontrol i forhold til markblokke Administrativ kontrol Kontrol på stedet Nedsættelse af støtten (dvs. sanktion) Arealafvigelser Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Beregning af sanktionen Gentagelse af overtrædelse Suspension Udbetaling Ekspropriation Bortfald af tilsagn Producentskifte/ophør af tilsagn

4 15.1. Overdragelse med producentskifte af tilsagn Overdragelse uden producentskifte af tilsagn Du kan indtræde i en andens ansøgning om nyt tilsagn Omdannelse Revisionsklausul Oplysningspligt Force Majeure Indsamling og offentliggørelse af data Klagemuligheder Retsgrundlag

5 1. Velkommen Denne vejledning beskriver betingelserne for ordningen Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, herfra bare kaldet Fastholdelse af vådområder. Du får et tilsagn om tilskud i 20 år, og du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 20 år. Du skal søge om tilsagn på et særligt papirskema. Du kan enten finde skemaet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller få det udleveret ved at henvende dig til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningsfristen er den 31. august Derudover skal du hvert år søge udbetaling af tilskuddet via Fællesskemaet. Du kan læse mere om, hvordan du søger i kapitel 9. Du kan også læse om ordningen Fastholdelse af vådområder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/fastholdelse-afvaadomraader-og-naturlige-vandstandsforhold-20-aarigt-tilsagn/). Hvis der sker ændringer i ordningen, bliver det annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samt i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her: Formål med ordningen Ordningen bidrager til at forbedre vandmiljø, natur og klima ved at mindske udledning af kvælstof, fosfor og drivhusgasser 1. Et vådområde formindsker de mængder kvælstof og fosfor, der kan belaste vandmiljøet, mens et lavbundsområde forhindrer kuldioxid og methan i at slippe ud i atmosfæren. Derved er projekterne med til at sikre, at Danmark opfylder Natura-2000 direktiverne, vandrammedirektivet og EU s klimapolitik Tidslinje med vigtige datoer og frister Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister i ordningen Fastholdelse af vådområder i tabellen nedenfor: 1. februar 2015 Ansøgningsperioden begynder. 31. august 2015 Frist for indsendelse af ansøgningsskema. 21. april 2016 Frist for indsendelse af Fællesskema 1. maj 2016 Frist for etablering af nyt plantedække November 2016 Udbetalinger begynder. Udbetalingsperioden varer op til ½ år Overblik over vejledningen Her er et kort overblik over vejledningens indhold, så du kan se, hvad der står i de enkelte kapitler. Vi anbefaler dog, at du læser hele vejledningen, så du er klar over, hvilke betingelser du skal opfylde. Kapitel 1 som du læser nu, er en generel indledning, som kort beskriver, hvad der står i de enkelte kapitler i vejledningen. Kapitel 2, 3, 4 og 5 handler om, hvem der kan søge tilskud, og på hvilke arealer du kan søge om tilskud. 1 Jf. 2 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 4

6 I kapitel 6 kan du læse om tilskuddets størrelse. I kapitel 7 og 8 kan du læse mere om hvilke krav, der gælder for arealet hvis du får tilsagn. I kapitel 9 kan du læse om krav og frister til selve ansøgningen. I kapitel 10 kan du se, hvilke andre støtteordninger du kan søge samtidig med, at du har tilsagnet Fastholdelse af vådområder. Kapitel handler om generelle ting når du har miljøtilsagn, f.eks. kontrol, udbetaling og oplysningspligt. 2. Hvem kan søge tilskud? Du skal som ejer eller forpagter drive et areal i et vådområde 2. Både enkeltpersoner og offentlige og private virksomheder, så som I/S, A/S, ApS og a.m.b.a, kan søge. Offentlige institutioner eller virksomheder og kommunale fællesskaber kan ikke søge tilsagn om tilskud til Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold. 3. Hvad giver vi tilskud til? Tilskuddet udgør kompensation for, at arealerne pålægges vådområdedeklaration, og at du skal fastholde den ændrede tilstand på arealerne. Tilsagnsperioden er 20-årig. Perioden starter den 1. september 2015 og slutter den 31. august Du kan kun få udbetalt hele tilskuddet, hvis du overholder tilsagnsbetingelserne i alle tilsagnsår, og hvert år indsender udbetalingsanmodning i Fællesskemaet. 4. Støtteberettigede arealer Vi giver støtte til arealer i 3 : private vådområdeprojekter, kommunale fosforvådområder, kommunale kvælstofvådområder, statslige vådområder, Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandingsforhold, og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde. I vådområdeprojektet skal der være afsat midler til Fastholdelse af Vådområder, for at du kan få tilsagn. 2 Jf. 1 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 3 Jf. 1 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 5

7 Dine arealer skal overholde følgende betingelser for at opnå tilsagn 4 : Arealerne skal ligge inden for projektgrænsen af vådområdet, projektet skal gennemføres, alle ejendomme inden for projektområdet skal have tinglyst vådområdeservitut. Servitutten skal være tinglyst senest 1 år efter tilsagnsperiodens begyndelse, plantedækket skal være egnet til afgræsning eller slæt, vanddækkede arealer og søer skal være opstået som følge af et tilsagn til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-tilsagn) eller vådområdeprojektet, Småbiotoper på mindre end 0,5 ha kan opretholdes, eller skal kunne afgræsses. Det betyder, at buskads, læhegn, lunde, grøfter og andre biotoper på over 0,5 ha skal tegnes ud, hvis der ikke kan afgræsses under eller på det, Randzonearealer kan få tilskud, hvis der søges dispensation fra 9 meter randzone. Du skal følge fysisk skel, kronekanter og markgrænser ved indtegning, ikke matrikulære grænser, som vist på figur 1. Læs i øvrigt mere om reglerne for tilskudsberettiget plantedække i afsnit 7.1. Figur 1, billeder fra Internet Markkort. Begge indtegninger ligger indenfor projektgrænsen (lyseblå), men i billedet til venstre følger indtegningen den sorte matrikel grænse. Billede til højre viser korrekt indtegning, hvor indtegningen følger fysisk skel. 5. Ikke-støtteberettigede arealer Vi giver ikke tilsagn til 5 : arealer med skov arealer med fredskovspligt, bortset fra lovligt ubevoksede fredskovspligtige arealer 4 Jf. 7 og 8 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 5 Jf. 9 og 10 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 6

8 arealer med en tilskudsordning til skovbrug arealer med andre vådområde tilsagn eller servitutter arealer med MVJ tilsagn, som ikke udløber senest i 2015 arealer med tilsagn om Braklagte randzoner, Miljøbetinget tilskud eller Økologisk Arealtilskud arealer med tilsagn om Ændret afvanding eller Opretholdelse af ændret afvanding arealer, hvor der i forvejen gælder en forpligtigelse til udtagning af produktion i medfør af anden lovgivning, aftale eller servitut arealer, hvor der er forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning inden for 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg arealer, hvor der er en aftale eller servitut om genopretning af vådområde ifølge en af Miljøministeriets bekendtgørelser. Randzone arealer og 2-meter bræmmer langs randzoner 6 6. Tilskuddets størrelse Når du søger om tilsagn, afhænger din tilskudssats af, hvordan arealet er anmeldt i referenceåret Hvis arealet i 2014 var omfattet af et miljø- eller økologitilsagn, er referenceåret året inden tilsagnets start: Arealets status i referenceåret: Under tilskudsordningen Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), der resulterede i ændret afvanding: Alm. omdrift Frugt/bær produktion Planteskole på friland Stævningsskov Pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift Udyrket, men var året før i alm. omdrift Under MVJ ordning Udtagning af agerjord Under andre miljø- eller økologitilsagn i en ubrudt række, og hvor arealet før tilsagnet: var anvendt som 1 eller 2, eller var udtaget med hektarstøtte eller enkeltbetaling Tilskudsats kr./ha/år kr kr kr. 4 Udyrket eller permanent græs kr. 5 Ingen af de ovenstående: 300 kr. 6 Der er mulighed for at søge dispensation fra Randzoneloven, se afsnit Jf. 19 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 7

9 Hvis du har anmeldt marken i Fællesskemaet i referenceåret, behøver vi ikke yderligere dokumentation. Ellers skal du have fyldestgørende dokumentation for tidligere anvendelse. 7. Betingelser for tilskuddet Du skal overholde betingelserne herunder for at opfylde dit tilsagn. Nedenfor kan du læse nærmere om betingelserne for tilsagn om Fastholdelse af vådområder Plantedække Det skal være græs- eller natur-arealer i alle 20 år 8. Udgangspunktet er, at arealet skal være egnet til afgræsning eller slæt, når tilsagnet begynder. Derfor accepteres græs, lyng og lignende, men ikke skov eller krat. Småbiotoper såsom grupper af træer, buskads og læhegn på under 0,5 ha er dog undtaget fra reglen om plantedække. Småbiotoper er områder uden for omdrift med et flerårigt og relativt stabilt samfund af dyr og planter. (Kilde: Naturstyrelsen) Hvis plantedækket ikke er egnet til afgræsning eller slæt ved tilsagnets begyndelse, skal egnet plantedækket være etableret senest 1. maj i første tilsagnsår. Når du udlægger græs, må der max være 25 % kvælstoffikserende planter (eks. kløver og lucerne) i. Plantedække skal fastholdes i alle 20 år, så du må ikke lave jordbearbejdning, så som pløjning, fræsning eller harvning. Trampestier med offentlig adgang og dyreveksler er dog tilladt. De fleste nye planter, der kommer naturligt i løbet af tilsagnsperioden, må gerne blive der, men dette gælder ikke træer og buske. Du har pligt til at rydde arealet for træer og buske, der er ældre end 5 år. Hvis dele af vådområdet er så våde, at det ikke er muligt at køre med maskiner, er du dog undtaget fra rydningspligten på delområdet Bestemmelser i den tinglyste servitut for vådområdet Du skal overholde bestemmelserne i servitutten 10, hvoraf nogle fremgår af listen nedenfor.du skal være opmærksom på, at der kan gælde flere betingelser end dem, som du kan læse om her. I så fald vil det fremgå af din servitut. Gødskning Du må ikke gøde tilsagnsarealerne, udover den gødning, der efterlades på arealet af de græssende husdyr. 8 Jf. 12 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 9 Bekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009 af lov om drift af landbrugsjorder. 10 Jf. 11 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 8

10 Brug af plantebeskyttelsesmidler Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. Hvis du har behov for at bekæmpe kæmpebjørneklo eller andre giftige og aggressive ukrudtsarter med plantebeskyttelsesmidler, skal du søge om dispensation, før du foretager dig noget. Jordforbedringsmidler Du må ikke bruge jordforbedringsmidler, herunder kalk. Tilskudsfodring Du må ikke tilskudsfodre på arealerne. Undtagelsen er mineraler, som ikke regnes for tilskudsfodder GLM-landskabselementer fortidsminder og søer Fortidsminder, søer og vandhuller under m², som er omkredset af støtteberettigede arealer, er beskyttet under reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) 11. De betegnes som henholdsvis GLM-fortidsminder samt GLM-søer og -vandhuller. GLM-landskabselementerne indgår som en del af tilsagnsarealet, og du får tilskud til dem. For GLM-fortidsminder gælder Museumslovens regler om, at du ikke må ændre på tilstanden af det fredede fortidsminde. Vær opmærksom på, at Naturbeskyttelseslovens 3 gælder for nogle GLM-søer og -vandhuller, så tilstanden for søen eller vandhullet ikke må ændres. Der er ingen krav til plantesammensætning eller pleje af GLM-landskabselementer. Du skal ikke indtegne GLM-landskabselementer som selvstændige marker. Landskabselementer anmeldes med samme afgrødekode som den mark, de indgår i. På Internet Markkort (IMK) finder du de registrerede GLM-søer og -vandhuller og GLMfortidsminder, som du kan få tilskud til. Hvis du har et areal, som du mener, er et GLMlandskabselement, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken. Du kan læse mere om GLM-landskabselementer i Vejledning om Direkte Arealstøtte 2015 (link til vejledningen) Grundbetaling Hvis du søger grundbetaling, er der et årligt aktivitetskrav om slåning eller afgræsning. Hvis du retmæssigt har fået udbetalt tilskud Enkeltbetaling i 2008, kan du dog søge grundbetaling, selv om arealerne som følge af vådområdeprojektet er blevet så våde, at arealet ikke længere kan opfylde betingelserne herfor. Se Vejledning om Direkte Arealstøtte 2015 (link). 11 Jf. 7 i bekendtgørelse nr. 106 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 9

11 7.5. Information om tilsagn til offentlighed Du skal informere offentligheden om, at du modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet 12, hvis du: har en erhvervsmæssig hjemmeside, der vedrører din bedrift, eller modtager et samlet tilskud til Fastholdelse af vådområder på over Euro (ca kr.) i hele den 5-årige tilsagnsperiode, svarende til en årlig udbetaling på ca kr/år. Information på din erhvervsmæssige hjemmeside En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål som f.eks. salg kød eller reklame for gårdbutik i tilknytning til din bedrift. Du skal på din erhvervsmæssige hjemmeside indsætte følgende: EU s logo Teksten:»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«informationen skal ligge på hjemmesiden fra tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september, og indtil tilsagnsperioden slutter 31. august 5 år senere, eller indtil hjemmesiden nedlægges. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (direkte link indsættes senere) finder du en skabelon til den tekst og det logo, som du kan sætte ind på din hjemmeside. For at NaturErhvervstyrelsen kan kontrollere, at du har indsat korrekt tekst og logo på din hjemmeside, skal du i Fællesskema 2015 på siden Ansøger i rubrikken Adresseoplysninger for ansøger anføre web-adressen for hjemmesiden. Krav om opsætning af plakat på din bedrift Hvis du over den 5-årige tilsagnsperiode får udbetalt samlet mere end Euro (ca kr., svarende til ca kr./år), skal du på din bedrift opsætte en plakat. Plakaten skal placeres klart og synligt for offentligheden f.eks. ved indgangen til en af bedriftens bygninger. Informationen skal fylde mindst 25 procent af plakaten, og den skal som minimum bestå af: Logo og navnetræk for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, logo og navnetræk for Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne, teksten: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne, en oplysning om at Europa og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af tilskuddet, Beskrivelse af tilskudsordningen: Fastholdelse af Vådområder. Krav til plakaten: Bestandigt materiale (evt. lamineret, men pap/papir er tilstrækkeligt) 12 Jf. Bilag III i EU-kommissionens gennemførelsesforordning nr. 808/

12 Minimum A3 størrelse Plakaten skal opretholdes i hele tilsagnsperioden. Hvis du på din bedrift modtager tilsagn under flere ordninger under Landdistriktsprogrammet, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (direkte link indsættes senere) finder du en skabelon til plakat, som du kan bruge Dispensationer Du skal altid søge om dispensation, hvis du ikke mener, at du er i stand til at overholde betingelserne i tilsagnet. Det kan f.eks. være tilskudsfodring af køer på helårsgræs, bekæmpelse af kæmpebjørneklo, eller brydning af plantedækket. Hvis du er i tvivl, om du skal have en dispensation, så er du meget velkommen til at kontakte os. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig (gerne Du skal begrunde, hvorfor du har brug for dispensation, hvor lang tid du mener den skal gælde og andre relevante oplysninger. Du kan dog søge om dispensation for randzoner på vådområdet, i forbindelse med at du søger tilsagn om tilskud til Fastholdelse af vådområder. I ansøgningsskemaet skal du sætte kryds i skema D Ansøgning om dispensation fra 9 meter randzone. 8. Generelle betingelser Tinglysning Tinglysning skal ske indenfor 1 år 13. Der skal tinglyses servitut for alle ejendomme, der har arealer i vådområdet. Dette skal ske senest 1 år efter tilsagnets begyndelse. Ejer eller forpagter Du skal drive tilsagnsarealerne som ejer eller forpagter i hele tilsagnsperioden for at modtage og opretholde et tilsagn 14. Hvis du ikke længere driver arealerne, skal du enten: Producentskifte tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealerne (se afsnit 15), eller Meddele NaturErhvervstyrelsen, at tilsagnet skal bortfalde pga. salg, bortforpagtning eller ophør af forpagtning af tilsagnsarealet. Årlig betalingsanmodning Hvert år skal du indsende Fællesskemaet og anmelde dit tilsagnsareal 15, ved at: ansøge om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet, og 13 Jf. 7, nr. 3 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 14 Jf. 15 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 15 Jf. 23 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 11

13 indtegne dine tilsagnsarealer i Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK). I Fællesskema anmoder du via Tast selv-service om udbetaling af tilskud og erklærer samtidig du overholder alle betingelser. Fællesskemaet er normalt tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside fra 1. februar og skal indsendes i april. Ansøgningsfristen kan ændres fra år til år. Hvis du ikke indsender i tide, mister du dele af eller hele årets udbetaling, og i værste tilfælde bortfalder dit tilsagn med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud 16. OBS: Fristen for indsendelse af Fællesskema kan ændres fra år til år. Gå derfor i gang med ansøgningen i god tid, og tjek altid fristen på naturerhverv.dk. Når du får et tilsagn i 2015, skal du første gang anmode om udbetaling i Fællesskema Du skal udfylde siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn i Fælleskemaet, når du søger om udbetaling af tilskud. Se mere på: Selvom du i et år ikke ønsker udbetaling af tilskud, skal du indsende stadig dit Fællesskema, for at bekræfte du overholder betingelserne i tilsagnet 16. Skatte-, moms- og driftsregnskaber. Disse regnskaber skal kunne fremvises i tilfælde af kontrol, så derfor skal du opbevarer dem i 5 år Sådan søger du 9.1. Ansøgningsfristen er 31. august Hvis den 31. august er en lørdag, søndag eller helligdag, rykker ansøgningsfristen til den første følgende hverdag. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ansøgningsfristen. Du skal søge tilsagn i det år, projektet bliver etableret. Tilsagnet får så start den 1. september i ansøgningsåret. Du kan sende ansøgningen på til Du kan også sende ansøgningen til: NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Pionér Allé Tønder 16 Jf. 27 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 17 Jf. 13 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 18 Jf. 5 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 12

14 9.2. Krav til ansøgningen Du skal bruge et særligt papir ansøgningsskema, et markkort og dokumentation for tidligere anvendelse 18. Ansøgningsskemaet finder du på xxx.dk, eller ved at skrive til Markkortet kan indtegnes elektronisk i IMK eller du kan indsende et papirkort. Størrelsen på kortet skal være mellem 1: og 1:500, og din indtegning skal ligge 100% indenfor projektgrænsen. På markkortet skal samtlige marker være indtegnet og identificeret med de samme marknumre, som du har brugt i ansøgningen. Dokumentation for tidligere brug behøver du kun indsende, hvis referenceåret er tidligere end 2014, og du ikke har indsendt Fælleskema i det år. 10. Kombination med andre ordninger Når du søger om tilskud til fastholdelse kan du samtidig søge om tilskud under grundbetalingsordningen og/eller søge tilsagn om tilskud til pleje af græs- og natur arealer. Hvis du vælger at gøre dette, skal du overholde betingelserne på disse ordninger. Du kan se hvordan andre ordninger kan kombineres i forenelighedstabellen i bilag Grundbetaling Grundbetalingen er en et-årig ordning. Denne kan du søge, hvis du kan overholde det årlige aktivitetskrav (dvs. afgræsning eller slæt) og arealerne kan fremstå tæt og lavt 15. september. Hvis dine arealer er for våde til, at du kan overholde kravene, kan du stadig modtage grundbetaling under art. 34 (tidligere art. 32), hvis du retmæssigt har fået udbetalt tilskuddet Enkeltbetaling i Du søger grundbetaling for hvert år gennem Fællesskemaet. Se Vejledning om Direkte Arealstøtte 2015 (link) Pleje af græs- og naturarealer Pleje af græs- og naturarealer er en femårig ordning hvor du kan søge om tilsagn til tilskud, mod opfyldelse af en række betingelser (tilsagn betyder lovning på noget). Her skal du i en femårig periode pleje arealet med afgræsning og/eller slæt. Læs mere i Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer. 11. Kontrol Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger NaturErhvervstyrelsen et antal ansøgninger, som vi kontrollerer enten ud fra telemåling eller ved kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Formålet med disse kontroller er at sikre, at reglerne for udbetaling af støtte bliver overholdt. Kontrol sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning i Fællesskemaet, din indtegning i Internet Markkort og markblokregistret. Din indtegning af tilsagnsarealerne i Internet Markort bliver kontrolleret i forhold til de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen har registreret om dit tilsagn i tilsagnslaget. 13

15 Høringsbreve I forbindelse med kontrol af Fællesskemaer sender NaturErhvervstyrelsen hvert år mange høringsbreve til ansøgere vedrørende forskellige fejl i ansøgningerne. Disse breve sendes automatisk, når vores IT-system opdager uregelmæssigheder, der kan have betydning for beregningen af dit tilskud. Brevene kan ikke helt undgås, da der altid vil være utilsigtede uregelmæssigheder eller uenighed vedrørende støtteberettigelse, rådighed eller markblokgrænser, der kan påvirke den endelige afgørelse. Det er et forvaltningsretligt krav, at vi skal høre dig om sådanne forhold 19. Som ansøger kan du i høj grad selv være med til at undgå, at du får fejl i din ansøgning ved at sikre, at din ansøgning er så korrekt som mulig. Du bør bl.a. være opmærksom på: ikke at søge støtte til ikke-støtteberettigede arealer, at indtegne alle dine marker præcist, at lave tidlige og præcise ændringsforslag til markblokke, der er forkerte, at indtegne dine marker korrekt i forhold til dit tilsagn Kontrol i forhold til markblokke Fra 2015 vil det areal, du indtegner, være det areal, som du søger støtte til, og som fremgår af din markplan. Det er derfor vigtigt, at du indtegner dit tilsagnsareal nøjagtigt. Det er kun arealer inden for markblokkene, som er støtteberettigede. Dette betyder, at arealer, som ligger uden for markblok, ikke bliver medregnet til det støtteberettigede areal. Hvis du mener, at markblokgrænsen er forkert, skal du indsende et ændringsforslag via IMK og indtegne det areal, som du mener, er støtteberettiget, i en selvstændig mark med markbloknummer Hvis du ikke gør det, vil du ikke kunne få tilsagn eller udbetaling til den del, der ligger uden for markblok. 20 Læs mere om indtegning i Vejledning om direkte arealstøtte Bemærk, at du ved ansøgningsfristen skal have rådighed over de arealer, du søger tilskud til, for at kunne få udbetalt tilskud Administrativ kontrol Den administrative kontrol omfatter alle ansøgninger. 21 Vi kontrollerer bl.a., om flere ansøgere har indtegnet det samme areal. Hvis vi er usikre på, om tilskudsbetingelserne er overholdt på et areal, modtager du et brev, hvor du skal redegøre for arealets beskaffenhed. Det kan for eksempel dreje sig om, hvorvidt arealet reelt bruges til afgræsning. Læs mere om den administrative kontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Kontrol på stedet Kontrollen på stedet består af en telemåling og måske derefter en opfølgende kontrol på stedet, dvs. din bedrift. 19 Jf. 19, stk. 1 i Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) 20 Jf. 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 29. juli 2014 om markblok og elektronisk Fællesskema. 21 Artikel 28 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli

16 Telemåling er opmåling på baggrund af aktuelle satellitfotos, hvor fx arealets størrelse opmåles. Læs mere om telemålingskontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Ved den opfølgende kontrol på din bedrift bliver det kontrolleret, om du har overholdt betingelserne for udbetaling af tilskud. Den opfølgende kontrol/kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer. 22 Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kontrol på bedriften. Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, sender vi dig et brev, hvori vi oplyser dig om, at vi gennemfører kontrol senest 48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette tidspunkt også selv om du ikke har mulighed for at være til stede. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan gennemføres, kan du finde en stedfortræder. Det gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Kan vi ikke gennemføre en kontrol på grund af forhold, som du er årsag til, vil vi afvise din ansøgning om tilskud. I en sådan situation vil du miste dit tilsagn, og vi vil derudover kræve, at du tilbagebetaler tidligere udbetalt tilskud. 23 Der er krav, om at du skal udarbejde og opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber. Du skal opbevare disse dokumenter i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling. 24 Hvis der er tilskudsbetingelser, som vi ikke har kunnet kontrollere, fordi vi ikke har kunnet komme i kontakt med dig, betragtes disse betingelser som overtrådt. Det kan fx være betingelsen om opbevaring og fremvisning af gødningskvoteberegning og gødningsregnskab på bedriften. Efter kontrollen vil du modtage et brev med kontrolresultaterne, herunder opmålingsresultaterne. Hvis kontrollen giver anledning til bemærkninger, vil du sammen med kontrolresultatet modtage en skriftlig høring. Her får du mulighed for at kommentere kontrolresultatet. Kontrolløren vil ikke besvare dine evt. kommentarer til kontrollen, men sender dem sammen med sine egne bemærkninger til den videre sagsbehandling, hvor der tages stilling til bemærkningerne, inden der træffes afgørelse. Hvis vi ikke hører fra dig, træffer vi afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Konsekvensen af du ikke overholder betingelserne i ordningen kan være, at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud (dog max 5 års tilskud) Nedsættelse af støtten (dvs. sanktion) Hvis vi ved kontrollen konstaterer, at du har overtrådt tilsagnsbetingelserne, eller vi opmåler et areal, der er mindre end tilsagnsarealet eller det anmeldte areal, kan det medføre, at vi trækker en større eller mindre del af årets udbetaling. I nogle tilfælde kan overtrædelsen være af en sådan karakter, at du mister dit tilsagn, og du skal tilbagebetale tidligere års udbetaling. 22 Jf. artikel 25 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 59, stk. 7 i Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 af 17. december Jf. artikel 19, stk. 1, nr. 2 i bkg. nr. om økologisk arealtilskud. 15

17 I bilag 1 kan du se en vejledende oversigt over, hvordan vi sanktionerer de enkelte overtrædelser. Sanktionsprocenten afhænger af en konkret vurdering i den enkelte sag. Udbetaling af tilskudsbeløb sker efter endt sagsbehandling. Du vil modtage et afgørelsesbrev, hvis vi nedsætter tilskuddet, fordi betingelserne ikke er overholdt. Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsesbrevet indeholder en klagevejledning (se kapitel 14.12) Arealafvigelser Arealafvigelse er forskellen mellem størrelsen af det tilsagnsareal, som du indtegner i Internet Markkort (anmeldte areal eller tilsagnsareal), og det fastslåede areal (størrelsen af det tilsagnsareal, som NaturErhvervstyrelsen godkender, som tilsagnsareal). Hvis det fastslåede areal er mindre end tilsagnsarealet eller det anmeldte areal, vil det medføre en nedskrivning af det tilskudsberettigede areal samt krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Det vil i nogle situationer medføre en yderligere nedsættelse af årets tilskud, afhængig af hvor stor forskellen er mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal. Arealafvigelsen beregnes på tværs af hele afgrødegruppen. En afgrødegruppe er defineret som alle marker med samme foranstaltning og samme tilskudssats. Arealafvigelser er inddelt i 4 kategorier afhængigt af størrelsen 25 : Forskel mellem anmeldt og fastslået areal i forhold til det fastslåede areal i afgrødegruppen Ved arealafvigelser til og med 3 % (og højst 2 ha) Ved arealafvigelser i intervallet over 3 % til og med 20 % (eller over 2 ha) Ved arealafvigelser over 20 % til og med 50 % Ved arealafvigelser over 50 % Reduktion af areal og nedsættelse af tilskud Det anmeldte areal nedsættes, så det svarer til det fastslåede areal. Det betyder, at du får fuld støtte for det areal, som bliver opmålt. Det fastslåede areal nedsættes med det dobbelte af arealafvigelsen. Det betyder, at du får udbetalt støtte for det areal kontrolløren har opmålt minus to gange afvigelsen mellem det opmålte areal og det ansøgte areal. Tilskuddet bortfalder. Det betyder, at du ikke får udbetalt tilskud for afgrødegruppen for det pågældende år. Ved arealafvigelser over 50 %: Støtten bortfalder inden for afgrødegruppen. Det betyder, at du ikke vil få udbetalt tilskud for afgrødegruppen for det pågældende år. Desuden vil du blive udelukket i en periode på op til 3 år fra at modtage et beløb, der svarer til forskellen mellem støtten for det anmeldte areal og det fastslåede areal. Beløbet vil blive modregnet i alle betalinger fra NaturErhvervstyrelsen i op til 3 år, eller indtil beløbet er fuldt modregnet. Er beløbet ikke fuldt modregnet efter 3 år, bortfalder kravet. 25 Jf. artikel 19, stk. 1, 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 640/2014 af 11. marts

18 11.6. Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Hvis du overtræder tilsagnsbetingelserne i dit tilsagn, kan det medføre, at NaturErhvervstyrelsen nedsætter årets tilskud. Det kan også være så alvorlig en overtrædelse, at tilsagnet bortfalder, og tidligere udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt. Herudover kan du blive udelukket fra at søge støtte i overtrædelsesåret eller efterfølgende år. Der skelnes mellem, om det er overtrædelse 26 : kriterier for støtteberettigelse, forpligtelser og andre forpligtelser. Kriterier for støtteberettigelse er grundlæggende betingelser, der er adgangsbetingelser for støtteordningen, men det kan også være kriterier, der skal overholdes i hele tilsagnsperioden. Ved forpligtelser forstås de tilsagnsbetingelser, der kompenseres for i ordningen og ved andre forpligtelser øvrige tilsagnsbetingelser. Hvis ansøger har overtrådt kriterier for støtteberettigelse, afvises ansøgningen om tilsagn eller betalingsanmodningen. Derudover bortfalder tilsagnet, og tidligere udbetalt støtte kræves tilbagebetalt. 27 Hvis det fx ved en kontrol konstateres, at støttemodtager ikke var ejer eller forpagter af et tilsagnsareal ved tilsagnsperiodens begyndelse, vil tilsagnet på dette areal bortfalde, og tidligere udbetalt støtte kræves tilbagebetalt. Ved overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser bliver overtrædelsen vurderes i forhold til: alvor, omfang varighed samt hyppighed (gentagelse). 28 Alvor Spørgsmålet om hvor alvorlig overtrædelsen er, afhænger især af overtrædelsens konsekvenser i forhold til formålet med de forpligtelser/andre forpligtelser, som ikke er opfyldt. Omfang Hvor omfattende overtrædelsen er, afhænger især af hvilken virkning, overtrædelsen har på støtteordningen som helhed. Varighed Om overtrædelsen er varig, afhænger navnlig af hvor længe virkningerne af overtrædelsen gør sig gældende. Det afhænger også af muligheden for at stoppe virkningerne af overtrædelsen med rimelige midler. 26 Jf. art. 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 samt artikel 35, stk. 1 og 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/ Jf. artikel 35, stk. 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr 640/ Jf. artikel 35, stk. 2 og 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/

19 Hyppighed (Gentagelse) Om overtrædelsen er hyppig afhænger af, om der er fastslået en lignende overtrædelse tidligere i løbet af de sidste fire år eller i løbet af hele programperioden NaturErhvervstyrelsen ser på, om overtrædelsen er sket for den samme støttemodtager i den samme foranstaltning/støtteordning eller en lignende foranstaltning i programperioden Beregning af sanktionen Når størrelsen af nedsættelsen af årets udbetaling beregnes, bruges to virkemidler: vægtningskategorier sanktionstrappe. De giver mulighed for en differentieret vurdering af overtrædelserne. Det betyder, at mindre overtrædelser med små konsekvenser for støtteordningens formål vurderes mildt, mens grove eller gentagne overtrædelser giver forholdsmæssigt store nedsættelser. Vægtningskategorierne er inddelt i 100 %, 50 %, 25 %, 10 % eller 2 %. Kategorierne fastsættes ud fra alvor og varighed i forhold til påvirkningen på tilskudsordningens målsætning. I bilag 1 kan du se en vejledende oversigt over, hvordan vi vurderer de enkelte overtrædelser. Denne bygger på en faglig vurdering. Vurderingen af en overtrædelse vil altid bero på en konkret bedømmelse i det enkelte tilfælde. Sanktionstrappen giver en proportional stigning af nedsættelsen, så det bliver mere afskrækkende at lave store overtrædelser. Sanktionstrappen virker ved at gange sanktionsprocenten med en faktor, der øges, jo højere sanktionsprocenten er. 30 Sanktionstrappe: Interval for sanktionsprocent Faktor i sanktionstrappen 0 < sanktionsprocent < sanktionsprocent 20 1, < sanktionsprocent 50 1, < sanktionsprocent 100 1,4 100* * Sanktionsprocenten kan aldrig overstige 100. Højeste sanktionsprocent efter trappe Sanktionsprocenten beregnes ud fra forholdet mellem det areal, hvor der er konstateret en overtrædelse, det samlede areal inden for afgrødegruppen og vægtningskategorien Jf. artikel 35, stk. 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/ Jf. 25, stk. 4 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 31 Jf. 25, stk. 1 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 18

20 Ligningen for sanktionsprocenten ser sådan ud: [overtrædelsens størrelse i ha] x [vægtningskategori] [Samlet areal (indenfor afgrødegruppen)] Beregning af nedsættelse af årets udbetaling sker i trin. Eksempel 1, overtrædelse på markniveau: Tilskudsmodtager A har et tilsagn på 8 ha, og der er 8 ha i afgrødegruppen. Han har begået en overtrædelse i vægtningskategori 50 % på en mark på 2 ha. Trin 1 (her beregnes sanktionsprocenten): 2 ha x 50 % / 8 ha = 12,5 %. Trin 2 Sanktionsprocenten på 12,5 % lander på andet trin af sanktionstrappen (10 < sanktionsprocent 20), hvor der skal ganges med 1,2. Årets nedsættelse i afgrødegruppen beregnes derfor: 12,5 % x 1,2 = 15 %. Tilskudsmodtager A skal have nedsat årets udbetaling med 15 %. Hvis der er tale om flere overtrædelser inden for en afgrødegruppe, vil hver enkelt overtrædelse indgå i beregningen af nedsættelsen af årets udbetaling, uanset at overtrædelserne helt eller delvist er begået på det samme areal. Hvis der både er konstateret overtrædelser på markniveau og på bedriftsniveau, beregnes sanktionsprocenten først på markniveau, hvorefter den beregnes på bedriftsniveau. Den samlede sanktion beregnes til sidst som summen af sanktionsprocenten på markovertrædelser og summen af sanktionsprocenten på bedriftsovertrædelser. Den samlede sanktionsprocent kan ikke overstige 100 %. Se eksempel 3. Hvis bedømmelsen af overtrædelsen af forpligtelserne eller andre forpligtelser fører til, at overtrædelsen anses for alvorlig, nedsættes udbetalingen med 100 %. Endvidere skal tilskudsmodtager udelukkes fra den samme foranstaltning eller støtteordning i konstateringsåret og det efterfølgende år. Tilskudsmodtagers tilsagn bortfalder, og al tidligere udbetalt tilskud skal tilbagebetales enten inden for samme tilskudsordning eller foranstaltning. 32 Hvis tilskudsmodtager har leveret falsk bevismateriale med henblik på at opnå støtte eller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger som følge af forsømmelse, udbetales tilskuddet ikke eller trækkes helt tilbage. Derudover udelukkes tilskudsmodtager fra retten til at deltage i den berørte tilskudsforanstaltning eller tilskudsordning Jf. artikel 35, stk. 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/ Jf. artikel 35, stk. 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/

21 Eksempel 2, forskellige overtrædelser på markniveau: Ansøger B har et tilsagn om tilskud på 10 ha, og der er 10 ha i afgrødegruppen. Ved en kontrol opmåles afgrødegruppen (tilsagnet) til 10 ha. Det vil sige, at det fastslåede areal er 10 ha, men 2,5 ha blev underkendt på grund af overtrædelse af tilskudsbetingelserne. 100 % 0,5 ha 0,3 ha 100 % 25 % 0,7 ha 100 % 1 ha På 0,7 ha er betingelserne overtrådt, og denne overtrædelse har en vejledende vægtningskategori på 25 %. På 1,8 ha (0,5 + 0,3 + 1) konstateres 3 overtrædelser, der kan henføres til vægtningskategori 100 %. Overtrædelserne medfører bortfald af tilsagnet på det berørte areal. En konkret bedømmelse af overtrædelserne medfører, at de vejledende vægtningskategorier følges. Den samlede nedsættelse af årets udbetaling i afgrødegruppen beregnes således: Trin 1: Beregning af sanktionsprocenten: 25 % vægtningskategori: 0,7 ha/10 ha x 25 % = 1,7 % 100 % vægtningskategori: 1,8 ha/10 ha x 100 % = 18 % Den samlede sanktionsprocent er 1,7 % + 18 % = 19,7 %. Trin 2: Anvendelse af sanktionstrappen: Den samlede sanktionsprocent på 19,7 % lander i intervallet 10 < sanktionsprocent 20 i sanktionstrappen, så sanktionsprocenten skal ganges med faktor 1,2. Det betyder, at årets udbetaling i denne afgrødegruppe skal nedsættes med 19,7% x 1,2= 23,64 %. Desuden skal tilsagnet på de 1,8 ha bortfalde med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, og tilsagnet skal nedskrives til 8,2 ha. 20

22 Eksempel 3, overtrædelser på både mark- og bedriftsniveau: Afgrødegruppen er på 10 ha. Der er ikke gentagne overtrædelser. 1. Overtrædelse 1 på et areal på 1 ha. 2. Overtrædelse 2 på samme areal som overtrædelse Overtrædelse 3 på et areal på 2 ha. 4. Overtrædelse, der ikke knytter sig til arealer (overtrædelse på bedriftsniveau) Trin 1: Beregning af sanktionsprocenten: Overtrædelse 1 Vægtningskategori: 25 % Sanktionsprocenten: 25 % x 1/10 = 2,5% Overtrædelse 2 Vægtningskategori: 50 % Sanktionsprocenten: 50 % x 1/10 = 5,0% Overtrædelse 3 Vægtningskategori: 25 % Sanktionsprocenten: 25 % x 2/10 = 5,0% Den samlede sanktionsprocent for overtrædelserne 1, 2 og 3 er 12,5 % Trin 2: Anvendelse af sanktionstrappen: Da den samlede sanktionsprocent er over 10 % men under 20 %, skal den samlede sanktionsprocent ganges med en faktor på 1,2. Den samlede sanktionsprocent efter anvendelse af sanktionstrappen: 12,5 % x 1,2 = 15,0 % Trin 3: Overtrædelse på bedriftsniveau: Overtrædelse 4 Vægtningskategori: 10 % Sanktionsprocenten: 10 % x 10/10 = 10 %. Overtrædelse 4 knytter sig ikke til de enkelte arealer, og arealet med overtrædelse skal fastsættes som størrelsen af afgrødegruppen. Sanktionstrappen skal ikke anvendes på denne type overtrædelse. Vægtningskategorien og sanktionsprocenten bliver dermed den samme. 21

23 Trin 4: Beregning af den samlede nedsættelse af årets tilskud for afgrødegruppen 15 % + 10 % = 25 % Det betyder, at årets udbetaling i afgrødegruppen skal nedsættes med 25 %. Ingen af overtrædelserne medfører bortfald af tilsagn, så tilsagnshavers tilsagn er stadig på 10 ha Gentagelse af overtrædelse Efter de nye regler skal der også tages hensyn til, om der er tale om en gentagelse af en overtrædelse af en forpligtelse eller en anden forpligtelse. Ved vurderingen af om der foreligger en gentagelse ser vi i forhold til det tidligere landdistriktsprogram ( ) på om der inden for de seneste 4 år forud for overtrædelsen er konstateret en lignende overtrædelse hos den samme støttemodtager vedrørende en lignende foranstaltning. Der foreligger en gentagelse, når der er tale om flere lignende overtrædelser konstateret hos samme støttemodtager og vedrørende den samme foranstaltning eller støtteordning inden for programperioden. I ansøgningsåret 2015 kan vi ved vurderingen af gentagelse gå tilbage til overtrædelser konstateret i NaturErhvervstyrelsen kan beslutte, at nedsættelsen skal skærpes ved anvendelse af en særlig sanktionstrappe for gentagelser, 34 der ser således ud: Sanktionstrappe for gentagelser: Interval for sanktionsprocent Faktor sanktionstrappe 0 < sanktionsprocent 10 1, < sanktionsprocent 20 1, < sanktionsprocent 50 1, < sanktionsprocent 100 2,0 100* * Sanktionsprocenten kan aldrig overstige 100. Højeste sanktionsprocent efter trappe Sanktionstrapperne bruges kun på overtrædelser, der knytter sig til de enkelte arealer, og finder derfor ikke anvendelse for bedriftsovertrædelser eller overtrædelser vedrørende tillæg Suspension Som noget nyt indeholder de nye forordningsregler mulighed for, at du i visse tilfælde kan afhjælpe en overtrædelse, således at årets udbetaling ikke reduceres Jf. 25, stk. 5 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 35 Jf. 25, stk. 6 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 36 Jf. artikel 36 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/

24 Støtten kan kun suspenderes, hvis overtrædelsen ikke umuliggør den endelige opfyldelse af formålet med støtteordningen, og hvis det forventes, at tilsagnshaver er i stand til at afhjælpe situationen. Det betyder, at du i disse tilfælde har mulighed for at undgå nedsættelse af støtten, såfremt du inden en frist bringer overtrædelsen til ophør. 12. Udbetaling Du skal bede om udbetaling af dit tilskud på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn i Fællesskemaet, 37 som du finder på Fødevareministeriets Tast selv-service. På denne side i Fællesskemaet skal du samtidig erklære, at du har overholdt tilsagnsbetingelserne. Hvis du ikke har overholdt betingelserne, skal du oplyse om det i bemærkningsfeltet i Fællesskemaet og forklare, hvorfor du ikke har overholdt betingelserne. Hvis du har et tilsagn gældende fra 1. september 2015, skal du første gang bede om udbetaling i Fællesskemaet Vær opmærksom på at fristen for indsendelse skifter fra år til år. Du kan enten selv bede om udbetaling via Tast selv-service, eller du kan give fuldmagt til din konsulent. Du skal indtegne dine tilsagnsmarker i Internet Markkort (IMK) i Tast selv-service. I Fællesskemaet skal du udfylde siderne: Forside Bedriftens ejendomme Markplan og grundbetaling Udbetaling af tilskud Miljø- og økologitilsagn Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn (kun hvis du søger om nyt tilsagn) Hvis du ikke indberetter alle dine tilsagnsmarker med tilsagn på siden Markplan og grundbetaling i Fællesskemaet 2015, vil du ikke få udbetalt tilskuddet, og dit tilsagn falder bort. Du kan læse mere om, hvordan du indtegner dine marker og udfylder Fællesskema 2015 i Brugerguide for udbetaling af miljø- og økologitilsagn (link). Forsinket indsendelse af anmodning om udbetaling Hvis du ansøger om udbetaling af tilskud i Fællesskema efter fristen, er der tale om en forsinket anmodning om udbetaling. Dette kan du gøre optil 25 kalenderdage efter den ordinære frist, men det vil medføre en reduktion af årets støtte svarende til 1 % fradrag pr. arbejdsdag. Har NaturErhvervstyrelsen ikke modtaget dit Fællesskema med anmodning om udbetaling senest 25 kalenderdage efter den ordinære frist mister du årets tilskud. Hvornår udbetales tilskuddet? NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang årligt. Udbetalingen sker normalt mellem 1. november og 31. marts efter tilsagnsårets udløb. Udbetalingen kan dog ske senere, f.eks. 37 Jf. 23 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 23

25 hvis der har været et kontrolbesøg på bedriften, og sagsbehandlingen af kontrollen ikke er afsluttet. Udbetalingskonto Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som din NemKonto. Du kan indberette og ændre den konto, du ønsker som NemKonto, i dit pengeinstitut (eller netbank) eller på nemkonto.dk. Nyt CVR-nummer Hvis din bedrift får nyt CVR-nummer, skal du huske at få registreret din NemKonto på det nye CVR-nummer. Du skal desuden huske at indsende en erklæring om producentskifte, hvis du får et nyt CVR-nummer, fordi din bedrift har skiftet ejer i forbindelse med oprettelse eller ophør af et selskab Læs mere i kapitel 15 om Producentskifte Oplysninger til SKAT Tilskuddet er skattepligtigt, og NaturErhvervstyrelsen oplyser til SKAT, hvor meget du har fået udbetalt. Loft over tilskud Der er et loft for, hvor stort et samlet tilskud, du årligt kan modtage pr. ha fra ordninger under Landdistriktsprogrammet 38. Tilskudsloftet afhænger af, hvilke afgrøder du haft i referenceåret på det enkelte areal. 39 Hvis du havde 1-årige afgrøder på arealet, eks. korn, raps, roer, er støtteloftet: kr./ha/år Havde du flerårige specialafgrøder, f.eks. frugttræer, er støtteloftet: Ved anden arealanvendelse, f.eks. permanente græsarealer, er støtteloftet: kr./ha/år kr./ha/år 13. Ekspropriation Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en periode overtager dine arealer. Ved ekspropriation har du ikke selv valgt at overdrage dine arealer, men det sker efter krav fra en myndighed. 40 Når et areal bliver eksproprieret, vil der som hovedregel ikke være krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Hvis en offentlig myndighed eksproprierer dine arealer varigt eller midlertidigt, skal du kontakte NaturErhvervstyrelsen senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til det. Du skal fremsende kopi af den afgørelse om ekspropriation, som du har modtaget fra den pågældende myndighed. Du kan ikke søge om udbetaling af tilskud til et areal, hvis myndigheden overtager tilsagnsarealet inden udløbet af ansøgningsfristen i det pågældende tilsagnsår. 38 Tilskudsloftet gælder udbetalinger fra alle ordninger under Landdistriktsprogrammet, herunder også tilsagn givet under Landdistriktsprogrammet /14 samt tidligere programmer. (afklaring under vejs) 39 Jf. 21 i Bekendtgørelse nr xxx af xx dato om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder sammenholdt med Bilag II i Rådets forordning nr. 1305/ Jf. lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder med senere ændringer. 24

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 NaturErhvervstyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013 Instruks for kontrol af arealordninger November 2013 Kolofon Denne kontrolinstruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragsydere: Hans Erik Dylmer, Anne Bach, Elisabeth Anne Westerman, Emine

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616 SERVITUT EJENDOM: 0009q Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop 0010af EJER: EJER: EJER: PÅTALEBERETTIGET: ANMODER: 13.01.2016 07:12:01 Side 1 af 6 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold SERVITUT TEKST: Vådområdedeklaration

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hvilken afgrødekode skal bruges?

Hvilken afgrødekode skal bruges? Tilsagnstype Relevant afgrødekode Hvilken afgrødekode skal bruges? 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 253 Brug afgrødekoden 253 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N) (omdrift)) til landbrugsarealer, når du har

Læs mere