HBM/25/11/ december 2005 J.nr UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005."

Transkript

1 HBM/25/11/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november december 2005 J.nr UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Lise Hansen Erik Døssing Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Carsten B. Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Frank Kure Elisabeth Haase, sekretariatsleder Niels Erik Eich (under punkt 3.1, 3.2 og 3.3) Esben Riis (under punkt 3.3, 3.4, 3.11, 3.12 og 4.1) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.3) Marie Louise Larsen (under punkt 3.4) Petra Kernel (under punkt 3.4, 3.11, 3.12 og 4.1) Ann Sofie Orth (under punkt 3.5, 3.6 og 3.7) Annelene Jalving (under punkt 3.7) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Hansen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Til referat fra HBM/27/10/2005 er tilføjet, at der var afbud fra: Brian Errebo-Jensen, Frank Kure og Carsten B. Jensen. Det godkendte referat blev underskrevet. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for møde: Den : Mellem Falck og Danske Fysioterapeuter hvor Falck redegjorde for deres planer om tiltag på sundhedsområdet. På mødet drøftedes også udestående vedr. forhandling af løntillæg til fysioterapeuter på Varde Rehab. Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om afgørelse af arbejdsretslige konflikt

2 HBM/25/11/ mellem DSR og Varde Rehab. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 3.1 J.nr. 564 Regnskabsbalance Regnskabsbalance pr. 30. september Der forelå regnskabsbalance pr inkl. bemærkninger samt fremskrivning af regnskab til Balancen udviser et overskud på kr og et forventet overskud ved årets udgang på kr Til sammenligning er der i budget for 2005 kalkuleret med et overskud på kr Angående afdeling 5: SAF / Administration udestår afklaring af budgetmæssige konsekvenser ved fraflytning af dbio og DADJ samt verserende momssag om aflønning af SAF personale. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 643 Eksklusioner/ restance Eksklusioner grundet kontingentrestance. Til Hovedbestyrelsens godkendelse uddeltes fortroligt stemplet notat med indstilling om eksklusion af 5 medlemmer, der den er i kontingentrestance udover 3 måneder jf. lovenes 5, stk. 4. Medlemmerne er løbende blevet rykket, ligesom lempelige afdragsordninger er søgt indgået. Ingen af de nævnte medlemmer er registreret med arbejdssted. Hovedbestyrelsen besluttede, at nævnte 5 medlemmer ekskluderes grundet kontingentrestance udover 3 måneder. Kredsbestyrelser, fraktioner, fagfora, faggrupper, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt lejere og klinikejere oplyses om eksklusionerne. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen. 3.3 J.nr. 404 DFs værdigrundlag og politikker Videre arbejde med aktiviteter til opfyldelse af Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier. I. Svar fra udvalgte udvalg, fraktioner og kredse: Den 5. september 2005 udsendte sekretariatet materiale til udvalgte udvalg, fraktioner og kredse 1 med følgende beskrivelse af formålet med høring: Formålet med at høre de tidligere involverede grupper i Danske Fysioterapeuter er at inddrage jeres område i arbejdet med forslag til prioritering af aktiviteter. Hovedbestyrelsen finder det væsentligt, at alle dele af organisationen bliver belyst set i relation til foreningens værdier og visioner. Det er Hovedbestyrelsens ønske, at I skal gennemlæse og drøfte det her vedlagte notat om implementering og dernæst på opfordring at give bud på de 5 højst prioriterede indsatsområder relateret til udvalgets, foraets emneområde eller kommissorium. 1 Arbejdsmiljøudvalget, Tillidsrepræsentantrådet, Etisk udvalg, Fagligt Forum, Praksisudvalget, Forhandlingsudvalget offentlig, Forhandlingsudvalget for sygesikringsområdet, Lederfraktionen og Kredsformændene

3 HBM/25/11/ Til videre drøftelse i Hovedbestyrelsen var vedlagt kopi af de indkomne svar. Hovedbestyrelsen drøftede i hvilket omfang, de indsendte svar skal inddrages i udkast til strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter. Hovedbestyrelsen fandt god inspiration i de modtagne høringssvar og fremhævede bl.a. vigtigheden af at inddrage tættere samarbejde mellem sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i såvel den strategiske aktivitetsplan som i revision af politikkerne. Ligeledes inddragelse af etiske dilemmaer / perspektiver i foreningens håndtering af konflikter mellem ledere og ansatte, private og offentlige, lejere/ansatte og klinikejere, ydelser indenfor og udenfor Sygesikringsoverenskomsten samt ydernummer systemet. Et emne om Interessemæssige dilemmaer som bør optages til særskilt drøftelse i Hovedbestyrelsen og evt. på konferencen januar II. Revideret oplæg til strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter I fortsættelse af HBM/25/10/2005 pkt. 3.1 og til drøftelse i Hovedbestyrelsen var vedlagt en revideret udgave af sekretariatets oplæg vedrørende forslag til aktiviteter til opfyldelse af Danske Fysioterapeuters Mission, vision og værdier i form af en strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter På møder i december måned vil visionsgruppen gennemgå alle forslag til aktiviteter på ny med henblik på ens detaljeringsgrad og inddragelse af input fra tidligere nævnte høringsparter. Alle øvrige forslag fra det oprindelige notat, vil blive samlet op til et notat som internt i sekretariatet og i ledergruppen vil blive udviklet og viderebearbejdet mhp. implementering af de forslag, som støtter op om visionerne, og en opsamling af øvrige forslag, som vil kunne fremme arbejdet i sekretariatet og rationalisere og effektivisere arbejdsgange. Det drejer sig om aktiviteter af driftsmæssig og administrativ karakter, som ikke kræver en politisk godkendelse i Hovedbestyrelsen, og som Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om. Hovedbestyrelsen fandt materialet langt mere overskueligt, nu hvor der til hver visionsdel er oplistet hhv. forslag til strategier og aktiviteter for implementering af mission, vision og værdier. En revideret udgave om muligt suppleret med en overskuelig skematisk version - vil blive forelagt på Hovedbestyrelsens konference i januar 2006 med henblik på drøftelse og prioritering af de enkelte aktiviteter. III. Emner til særskilt politisk drøftelse Særskilt beskrivelse af nye funktioner og roller for foreningen på praksis og privat området var optaget til særskilt drøftelse som punkt 3.4 på dagsordenen. IV. Revideret tidsplan Til Hovedbestyrelsens orientering var vedlagt en ajourført tidsplan for det videre arbejde med aktiviteter til opfyldelse af Danske Fysioterapeuters mission, vision

4 HBM/25/11/ og værdier. Tidsplanen ændrer ikke ved, at der til repræsentantskabsmødet november 2006 forelægges beskrivelse af iværksatte og planlagte aktiviteter samt godkendelse af budgetmæssige konsekvenser. Reviderede tidsplan for implementering af Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier blev taget til efterretning. 3.4 J.nr. 404 DFs værdigrundlag og politikker Beskrivelse af nye funktioner og roller for Danske Fysioterapeuter på praksis og privat området afledt af visionsprocessen. For at føre visionerne ud i livet på praksis og privatområdet foreslås det, at sekretariatet udvikler 3 sammenhængende indsatsområder: 1. Produktudvikling af fysioterapeutiske ydelser Sekretariatet foreslår at foreningen opretter en produktudviklingsfunktion, der har til formål at systematisere udviklingen af fysioterapeutiske ydelser både til kendte og nye aftagere 2. Flere aftaler om levering af fysioterapeutiske ydelser De ydelser som produktudviklingsfunktionen etablerer, skal afsættes til nye og gamle aftalepartnere. Sekretariatet foreslår at kapaciteten til dette øges 3. Individualiseret rådgivning om kontraktindgåelse og virksomhedsudvikling I takt med at medlemmerne udvikler deres egen virksomheder, som ikke kun har sygesikringsydelser, kommer der et stigende behov for individuel og mere tidskrævende virksomhedsrådgivning. De indbyggede interessemodsætninger mellem ejere og lejere/ansatte fordrer ligeledes en mere individuel rådgivning, der inkluderer en mæglings-/mediation tilgang fra foreningens side. Drøftelse af del 3 blev udsat til HB konferencen og kan indgå under drøftelse af Interessemæssige dilemmaer. Der var lagt op til en overordnet holdningsmæssig debat med tilkendegivelse af om sekretariatet skal arbejde videre med de nævnte nye funktioner og roller. Fra Hovedbestyrelsens drøftelse skal nævnes kommentarer om, at produktudvikling af fysioterapeutiske ydelser ikke skal forbeholdes Klinikker for Fysioterapi, men gælde hele fagområdet. Samtidig vil ønske om at påvirke ydelsesområdet også indirekte understøtte markedsgørelse af sundhedsområdet. Fokus skal være på patienten / kvalitetsudvikling og ikke på profitten. Det blev også nævnt, at produktudvikling af nye ydelser ikke må være på bekostning af fortsat udvikling af de mere traditionelle fysioterapeutiske kerneydelser. Som eksempler på produktudvikling blev nævnt motion på recept, træning som terapi og kontinuerlig professionel udvikling (KPU). Hovedbestyrelsen tilkendegav, at produktudvikling og markedsføring af fysioterapeutiske ydelser inddrages i visionsgruppens videre arbejde med strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter, som beskrevet under punkt 3.2. Det blev anbefalet, at beskrivelse af tilhørende forslag til aktiviteter gøres meget konkret.

5 HBM/25/11/ Ligeledes at det søges tydeliggjort, hvornår der er tale om udvikling af nye produkter og hvornår anden måde at strukturere nuværende udviklingsarbejde i sekretariatet. 3.5 J.nr. 404 DFs værdigrundlag og politikker Revision af målsætninger og handlingsprogrammer i Danske Fysioterapeuter (politikker). Som aftalt på hhv. HBM/20-21/9/2005/3.1 og HBM/27/10/2005/3.2 drøftede Hovedbestyrelsen følgende: Politik for medlemsservice, som vedtaget på RM udkast til revision af arbejdsmiljøpolitikken. Er disponeret som aftalt, og der er ikke egentlige indholdsmæssige ændringer Hvilke politikområder der fremover skal være skal nogle af de nuværende sammenfattes, nogle udgå og nye beskrives Hovedbestyrelsen godkendte med enkelt sproglig korrektion politik for medlemsservice, som dermed forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet november 2006 tillige med øvrige reviderede politikker. Kommentarer til udkast til revision af arbejdsmiljøpolitikken drøftes i Arbejdsmiljøudvalget med efterfølgende forelæggelse af nyt udkast til Hovedbestyrelsens konference januar Her forelægges også - ud fra Hovedbestyrelsens kommentarer - forslag til hvilke politikområder, der fremover bør bære og med udgangspunkt i tidligere forslag fra Advice. Et 2. udkast til revision af sundhedspolitikken og politik for overenskomst- og aftaleområdet samt 1. udkast til revision af uddannelsespolitikken og forsknings- /udviklingsstrategi forelægges tillige på HB konferencen januar J.nr Lov om Terapiass. Ændring i lovgivning om autorisation af fysioterapeuter. Forslag til lov om autorisation af sundhedspersoner og anden regulering af sundhedsfaglig virksomhed er fremsendt i høring. Fristen for indgivelse af høringssvar er den 25. november Danske Fysioterapeuters høringssvar blev omdelt og gennemgået på mødet. Forslaget forventes fremsat i Folketinget i midten af december. Hvis forslaget går igennem, træder de nye regler i kraft 1. januar Forslaget viderefører reglen fra 1968 om, at en fysioterapeut kun må behandle syge efter henvisning fra en læge. Også reglen om at lægeordination, hvis der er en sådan, skal følges, er en del af forslaget. Danske Fysioterapeuter protesterer imod og foreslår en ophævelse af bestemmelsen. I høringssvaret argumenteres med, at der ikke længere eksisterer en faglig begrundelse for at indskrænke fysioterapeuters professionelle selvbestemmelse. Fysioterapeuter er uddannede til at undersøge og udrede patienten med det formål at stille en funktionsdiagnose f.eks. ved lidelser i bevægeapparatet. Afgørende for om der er behov for en lægehenvisning er, om der er tale om sygebehandling om end det ikke er defineret, hvad der er sygebehandling. Derfor er det i praksis den enkelte fysioterapeut, der vurderer, hvorvidt der er behov for en lægehenvisning. I høringssvaret gøres også opmærksom på, at henvisningskravet i

6 HBM/25/11/ autorisationsloven ikke har lovgivningsmæssig effekt på overenskomsten på Sygesikringsområdet. En afskaffelse af henvisningskravet i loven er ikke ensbetydende med afskaffelse af henvisningskravet for at opnå tilskud. Sygesikringsoverenskomsten er stadig uanset ændringer i autorisationsloven en sag til forhandling mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter. Det foreslås, at ophævelse af henvisningskravet kobles sammen med, at der indføres en formel pligt for fysioterapeuter til at orientere f.eks. den praktiserende læge. Lovforslaget medfører i øvrigt, at Danske Fysioterapeuter og mange andre får opfyldt et længe næret ønske om, at behandling med nåleakupunktur bliver tilladt for andre end læger. En ny bestemmelse slår fast, at nåleakupunktur fremover kan foretages uden lægelig medvirken. Derudover indeholder lovforslaget en aldersgrænse for udøvelse af selvstændig sundhedsfaglig virksomhed. Fremover skal sundhedspersoner over 75 år søge Sundhedsstyrelsen om lov til at fortsætte selvstændig virksomhed. Hovedbestyrelsen tog forelagte høringssvar til lov om autorisation af sundhedspersoner mv. til efterretning. Høringssvar fra relevante interessenter udsendes med HB cirk. 3.7 J.nr VU-generelt Oprettelse af Forskningsenhed ved Syddansk Universitet (SDU). Oprettelse af Forskningsenhed for Fysioterapi ved SDU blev sidst drøftet på HBM/14/6/2005/3.6. I mellemtiden har Gigtforeningen givet tilsagn om støtte på kr. 1 mio. fordelt over 3 år, hvilket er en tredjedel af det beløb som Danske Fysioterapeuter havde søgt om. Ydermere er Finansloven for 2006 færdigforhandlet og der er ikke i loven afsat midler til Forskningsenheden. Der er bevilget midler fra Praksisfonden til og med 2008, og Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet bevilling af 1 mio. kr. til opstart af Forskningsenheden. Budgetmæssigt kan Forskningsenheden opstartes i 2006 med aflønning af to seniorforskerstillinger og planlagt finansiering af ph.d. stillinger. I driften for 2007 og 2008 resterer finansiering af kr for hvert af årene. Hovedbestyrelsen drøftede forskellige interne finansieringsmuligheder. Herunder finansiering via egenkapitalen, via forskningsfonde i Danske Fysioterapeuter der vil forudsætte fundatsændringer - og som sidste løsning via øget medlemskontingent. Hovedbestyrelsen besluttede, at Forskningsenhed for Fysioterapi ved Syddansk Universitet nu etableres. Initiativer for offentlig finansiering intensiveres. Derudover er det et mål, at Forskningsenheden bliver selvfinansierende i løbet af de 3 første år. Beslutningen kan afstedkomme, at Hovedbestyrelsen efterfølgende må tage stilling til medfinansiering af Forskningsenheden for 2007 og J.nr. 577 Fonds- Referat af møde i Forskningsfondens bestyrelse den 4. november 2005 med indstillinger om uddelinger fra Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet.

7 HBM/25/11/ bestyrelse Til rådighed fra Forskningsfonden var der til uddeling kr ,30. Der var indkommet 20 ansøgninger med i alt ansøgt beløb på kr Projekterne er opdelt i to kategorier: 1. Forskningsprojekter der primært prioriteres ved uddelingen 2. Kvalitetsprojekter der sekundært prioriteres ved uddelingen Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om uddeling fra Forskningsfonden således: 1. Kr til projektet: Kvalitetssikring af undersøgelses- og behandlingsmetoder til patienter med lidelser i bevægeapparatet i fysioterapeutisk praksis Inge Ris 2. Kr til projektet: At oversætte Barthel-20 fra engelsk til dansk ifølge internationale standarder Thomas Maribo 3. Kr til projektet: Socialt forløb og brug af sundhedsydelser blandt personer med langsomt forløbende muskelsvind Sven Dalgas Jensen 4. Kr til projektet: Klientcentrering. Et udviklingsprojekt om klientcentrering som det forstås og praktiseres blandt trænede fysio- og ergoterapeuter i Kolding Kommune Annette Fuglsang 5. Kr til projektet: Tidlig udskrivning og hjemmetræning til patienter med apopleksi Annette Winkel 6. Kr til projektet: Tværfaglig indsats for overvægtige børn fritidsklub for overvægtige børn Karen Marie Christiansen 7. Kr til projektet: Fysisk trænings betydning for livskvaliteten hos patienter med cystisk fibrose Ulla Jakobsen 8. Kr til projektet: Støddæmpning i knæene hos patienter med knæledsartrose Marius Henriksen 9. Kr til projektet: Effekten af basal kropsbevidsthedstræning på depression Lene Nyboe Jacobsen 10. Kr til projektet: Effekt af træning i varmtvandsbassin versus landbaseret træning et klinisk randomiseret forsøg Charlotte Ibsen 11. Kr til projektet: Fysisk aktivitet som led i behandling af angst og depression Anne-Marie Sidelmann Øland

8 HBM/25/11/ Kr til projektet: Kan de kliniske parametre under indlæggelsesforløbet hos meget for tidligt fødte børn forudsige outcome ved 3 og 5 års alderen Hanne Algreen Agerholm 13. Kr til projektet: Hypermobilitet diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion, behandling og forebyggelse Birgit Juul-Kristensen 14. Kr til projektet: Biomekanisk ganganalyse som metode til evaluering af gangfunktion efter primær total hoftealloplastik Mette Krintel Petersen 15. Kr til projektet: Undersøgelse af reliabiliteten af farvekoppler-ultralydsmålinger samt betydningen af fysisk aktivitet, hudtemperaturvariation og måletidspunkt på døgnet for disse målinger foretaget hos patienter med reumatoid artrit Karen Ellegaard 16. Kr til projektet: Styrk din krop et kvalitetsudviklingsprojekt Louise Thule Christensen 17. Kr til projektet: Den etiske dimension i privatpraktiserende fysioterapeuters kliniske ræssonnering og kliniske praksis Jeanette Præstegaard 18. Kr til projektet: Undersøgelse over effekten af henholdsvis fysisk træning og et diætinduceret vægttab på det metaboliske syndrom og på markører for kronisk inflammation Tore Christiansen 1 ansøger meddeles afslag med opfordring til at søge igen, hvor retningslinier for projektbeskrivelse er overholdt. 1 ansøger meddeles afslag, da formålet synes relevant, men det ikke er muligt, at se hvordan formålet opfyldes. De godkendte uddelinger fra Forskningsfonden medfører, at der i alt uddeles kr og at kr. 462,30 overføres til næste uddeling... Hovedbestyrelsen har tidligere bedt fondsbestyrelsen overveje kriterier for støtte, forstået som hvad der falder inden for det vide begreb: Fysioterapi tillige med kriterier for støttebeløbenes størrelse. Fondsbestyrelsen mener ikke, at der er noget effektmål, som er besluttende for om projektet er fysioterapeutisk relevant. Der er heller ingen bestemt videnskabelig metode / design, der er særligt fysioterapeutisk. Det fysioterapeutiske element kan kun bedømmes ud fra projektets formål / baggrund. Der er ingen skarp grænse for, hvad der er relevant for fysioterapien, og det er derfor ikke muligt at lave en udtømmende definition af relevansen for fysioterapi. Da ansøgningsskemaet har en rubrik, hvor ansøgeren skal begrunde relevansen for

9 HBM/25/11/ fysioterapi, indebærer det, at det er ansøgeren og ikke fondsbestyrelsen, som vurderer relevansen. Angående Hovedbestyrelsens forespørgsel om evt. målretning af Forskningsfondens midler til foreningens politiske indsatsområder, svarer fondsbestyrelsen: Fysioterapi er et meget bredt område, og da fonden kun har begrænsede midler, ønsker fondsbestyrelsen ikke at låse et antal midler fast til specifikke områder. Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at det kan bremse den faglige udvikling. Til uddeling fra Jubilæumslegatet var der kr ,75, og der var indkommet 31 ansøgninger med i alt ansøgt beløb på kr Forslag til uddeling er sket ud fra følgende kriterier: Flest mulig får støtte Jo højere uddannelse jo mere En ansøgning pr. person Nedre grænse på kr Forslag til beløbsstørrelse for uddeling: 1. Al supplerende uddannelse på bachelor niveau: kr Master / kandidat / magister: kr Ph.d.: max. beløb Fondsbestyrelsen fastholder, at ville uddele 2 x kr til to ph.d studerende. Pengene skal uddeles som en pris, og skal derfor annonceres i fagbladet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om uddeling fra Jubilæumslegatet således: 1. Diplomuddannelse pædagogik, JCVU Kr : Lisbeth Ulvedal Jensen 2. Sundhedsfaglig suppleringsuddannelse, Syddansk Universitet Kr : Katrine Rubin 3. Sundhedsfaglig diplom i rehabilitering og habilitering, CVU Syd Kr : Christa Jørgensen 4. Sexologi, Dansk Forening for klinisk sexologi Kr : Charlotte C. Fleischer 5. Organisationsantropologi, Århus Universitet Kr : Lisbeth Madsen 6. Kandidatuddannelse i idræt, Københavns Universitet Kr : Rikke Tandrup 7. Den sociale kandidatuddannelse, Ålborg Universitet Kr : Jette Bangshaab 8. Cand. scient sundhed og idræt, Syddansk Universitet Kr : Claus Sevel 9. Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Syddansk Universitet Kr : Bente Møller Kr : Peter Jørgensen 10. Master i Sundhedspædagogik, DPU Kr : Mette Bruun

10 HBM/25/11/ Master i sundhedsantropologi, Københavns Universitet Kr : Elisabeth B. Østergaard kr : Anne Borlund 12. Master i sundhedsantropologi, Århus Universitet Kr : Inger Holmgaard 13. Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet Kr : Lene Buur Jensen Kr : Søren-Peder Aarvig Kr : Anette Klar Johannessen Kr : Susanne Nielsen 14. Master i idræt og velfærd, Københavns Universitet Kr : Hanne Bjørn Kr : Nicolai N. Christensen Kr : Joan Rador Kr : Wanda Graumann 15. Master of Public Management, Syddansk Universitet Kr : Kirsten Kiil-Nielsen 16. Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet Kr : Annemarie Svenningsen 17. Master of Public Health, Københavns Universitet Kr : Rikke Munk Petersen 18. Master of Public Health, Århus Universitet Kr : Line Birgitte Nielsen 19. MSc I Neurofysiologi, University College i London Kr : Anne-Mette Jensen 20. Ph.d, Ålborg Universitet Kr : Marius Henriksen 21. Ph.d, Århus Universitet Kr : Jeanette Præstegaard Kr : Inger Mechlenburg 22. Ph.d, Lund Universitet Kr : Annette Winkel De godkendte uddelinger fra Jubilæumslegatet medfører, at der i alt uddeles kr og at kr ,75 overføres til næste uddeling... Til uddeling fra Studielegatet var der kr ,28 og der var indkommet 9 ansøgninger med i alt ansøgt beløb på kr Forslag til uddeling er foretaget ud fra følgende kriterier: 1. Ansøgere til kongresdeltagelse, som har indsendt abstract kr Studietur/uddannelse kr Kongresdeltagelse uden indsendt abstract ingen ansøgninger Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om uddeling fra Studielegatet således: 1. 11th World Congress on Pain, International Association for the Study of

11 HBM/25/11/ Pain, Sydney Australia Kr : Karen Prip 2. Kursus: Diagnostik og behandling af lumbosacrale smertetilstande, Oslo Kr : Niels Honoré 3. Studietur og humanitært arbejde i Uganda Kr : Mikkel Beisner 4. Reuma 2005 kongressen Kr : Mette Bloch 5. Nordisk kongres for forskning, Helsingør Kr : Hanne Albert Kr : Anne-Marie Wium Kr : Laila Ravnkilde 2 ansøgere meddels afslag, da ansøgte vurderes at være uden for Studielegatets støtteområde. Derudover godkendte Hovedbestyrelsen, at beløb til uddeling fra Studielegatet fordobles i 2006 (fra kr til kr ) for at kunne tilgodese ansøgninger om deltagelse i WCPT kongres i Vancouver i Beslutningen er analog med tidligere vedr. støtte til deltagere i WCPT kongressen i 2003 i Barcelona... Som afslutning på punktet drøftede Hovedbestyrelsen ønske om en status vedr. de efterhånden mange fysioterapeuter, der har taget en akademisk grad. Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet søger at udarbejde en oversigt over fysioterapeuter, der har taget en akademisk grad samt hvor de er ansat og med hvilke funktioner. Et tema som også kan være relevant for fagbladet. 3.9 J.nr. 42 HB Overdragelse af beslutninger til formandskabet bemyndigelse fra Hovedbestyrelsen. For at give mere rum til overordnede drøftelser i Hovedbestyrelsen anbefaler ledelsessekretariatet, at en række formelle sager, hvor der allerede er truffet beslutning om generelle retningslinier, overdrages til formandskabets stillingtagen. Som eksempler kan nævnes ændringer i vedtægter for fraktioner, faggrupper og fagfora, der er i overensstemmelse med standardvedtægter og udpegning af optællingskomiteer til diverse valg. Derudover foreslås yderligere brug af det elektroniske medie ved at referater fra Hovedbestyrelsens møder udsendes elektronisk til godkendelse og at HB cirk. udsendes elektronisk. Til sidst var Hovedbestyrelsen opfordret til at drøfte hvorvidt Håndbogen fortsat hvert 2. år skal udsendes til samtlige medlemmer i en papirudgave. Hovedbestyrelsen gav bemyndigelse til at formandskabet kan beslutte følgende med efterfølgende orientering til Hovedbestyrelsen: Godkendelse af ændringer i vedtægter for fraktioner, fagfora og

12 HBM/25/11/ faggrupper godkendt på deres generalforsamlinger og hvis de ikke strider i mod standardvedtægter for samme. Godkendelse af nye fraktioner, fagfora og faggrupper skal fortsat besluttes af Hovedbestyrelsen Udpegning af optællingskomite til valg af formand, næstformand, regionsformænd og til repræsentantskabet. Ved de 3 førstnævnte udpeges 1 person fra 2 forskellige af de øvrige SAF organisationer til at udgøre optællingskomiteen. Optællingskomite til repræsentantskabsvalget udgøres af 2 medlemmer, som ikke kandiderer til repræsentantskabet Godkendelse af vedtægtsændringer og pensionsvilkår, som allerede er godkendt af generalforsamlingen i Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Eksklusion grundet kontingentrestance. Regler herfor fremgår af 5, stk. 4 og er analogt med, at sekretariatet har administrativ beføjelse til at tildele støtte til faglige kurser til arbejdsløse ud fra retningslinier fastsat af Hovedbestyrelsen samt bevilling af nedsat kontingent til arbejdsløse og medlemmer på dagpenge ( 6, stk. 2) Uddeling af midler fra Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet ønskes fortsat optaget som en sag til beslutning/diskussion på et hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen ønskede fortsat at modtage referater fra sine møder til godkendelse samt HB cirk. i papirudgave. Medlemmer af Hovedbestyrelsen inkl. de nyvalgte regionsformænd tilbydes et kursus i hurtiglæsning i foråret Derudover fastholdt Hovedbestyrelsen, at Danske Fysioterapeuters håndbog fortsat udsendes hvert andet år (efter repræsentantskabsmødet) til alle medlemmer i en papirudgave J.nr HB- konf. Program for Hovedbestyrelsens konference den 10. og 11. januar På HBM/20-21/9/2005/3.6 foreslog Hovedbestyrelsen følgende emner til sin konference den 10. og 11. januar 2006: Evaluering af arbejdet i Hovedbestyrelsen Forelæggelse af midtvejsstatus for udvalgenes arbejde foreslås udeladt denne gang grundet de mange andre punkter Næstformandens funktion i den nye regionale struktur og samspil med hhv. formanden og regionsformændene Revision af Danske Fysioterapeuters politikker Arbejdet med implementering af vision, mission og værdier Prioriteringer i relation til øget samarbejde i Sundhedskartellet foreslås at indgå som punkt på HBM/12/1/2006 Fysioterapeuters autonomi i relation til at lægerne ofte er den primære samarbejdspart Evaluering af valg til regionsbestyrelser og regionsformænd Opfølgning på Velfærdskommissionens endelige rapport. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efterfølgende udarbejder forslag til

13 HBM/25/11/ endeligt program til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Udkast til program var vedlagt. Hovedbestyrelsen besluttede program for sin konference januar 2006 og med følgende emner: 1. Fortsat drøftelse af vision, mission og værdier strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter 2. Fortsat drøftelse af revision af Danske Fysioterapeuters politikker 3. Drøftelse af interessemæssige dilemmaer. Eksempelvis mellem ledere og ansatte, private og offentlig ansatte mv., som drøftet under punkt Samspil mellem hhv. formanden, næstformanden og de 5 regionsformænd i den nye regionale struktur. Herunder evaluering af valg til regionsbestyrelser og til regionsformænd 5. Opfølgning på Velfærdskommissionens endelige rapport og gerne med ekstern oplægsholder 3.11 J.nr Praksisudvalg Referat af møde i Praksisudvalget den 31. oktober Praksisudvalget drøftede og prioriterede 5 indsatsområder i relation til oplægget om Danske Fysioterapeuters visioner. Udvalget diskuterede de udsendte forslag til kommissorium og sammensætning. Et flertal mente, at udvalget med den nuværende sammensætning og ad hoc repræsentation til særlige emner kan varetage opgaverne i relation til det brede kommissorium. Udkast til information for nye praktiserende blev kommenteret og udbygget med flere emner. Udvalget tilsluttede sig Arbejdsmiljøudvalgets strategi på praksisområdet. Det blev drøftet, om der kan gives merit for deltagelse i andre kurser i relation til udstedelse af praksiscertifikater. Udvalget fandt, at det er uklart, om udvalget har denne kompetence, idet det er FU-SOK der på visse præmisser har forhandlet aftalen hjem om finansieringen af certifikatet med det nuværende indhold. Der blev orienteret om status for ejer-lejer undersøgelsen, motionsprojektet, Sundhed.dk og elektronisk patientunderskrift. I relation til kompetenceforhold mellem Praksisudvalget og Forhandlingsudvalget på Sygesikringsområdet (FU-SOK) præciserede Hovedbestyrelsen, at FU-SOKs opgaver vedrører det, der er reguleret via overenskomsten med Sygesikringen og dermed også praksiscertifikatet. Praksisudvalget er et selvstændigt rådgivende udvalg under Hovedbestyrelsen, og er dermed ikke at betragte som et underudvalg under FU-SOK. Praksisudvalget skal varetage opgaver, der relaterer sig til sygesikringsoverenskomsten. Eksempelvis kvalitetsudvikling, patientforhold og arbejdsmiljø på klinikker med overenskomst. Til HBM/februar eller marts/2006 udarbejdes notat med forslag til ændret kommissorium og sammensætning af Praksisudvalget, så udvalget også kan beskæftige sig med opgaver relateret til udøvelsen af fysioterapi som selvstændig/ansat i den private sektor. I notatet inddrages også hensigt om, at de

14 HBM/25/11/ praktiserendes kontaktpersoner knyttes tættere til foreningen evt. via et kontaktpersonråd - og at deres hverv som tillidsvalgte styrkes i den nye regionale struktur. Der må tilstræbes en tydelig opgavefordeling mellem Forhandlingsudvalget på Sygesikringsområdet, Praksisudvalget og et evt. kommende Kontaktpersonråd J.nr FU-SOK Udpegning til arbejdsgruppe vedr. ydelsesbeskrivelse på fysioterapiområdet Sygesikringen. Som følge af overenskomstaftalen mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringens Forhandlingsudvalg skal der nu nedsættes en arbejdsgruppe, som skal gennemgå ydelsesbeskrivelserne i overenskomsten og komme med forslag til ændringer og evt. indførelse af nye ydelser. Sygesikringens Forhandlingsudvalg har sekretariatsfunktion for arbejdsgruppen, som udover repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter består af repræsentanter fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Det foreslås, at Esben Riis og Petra Kernel udpeges som repræsentanter for Danske Fysioterapeuter med mulighed for ad hoc deltagelse af særligt fagkyndige inden for specifikke fagområder. Hovedbestyrelsen drøftede om det faglige udvalg skal suppleres med en repræsentant for de praktiserende. Hovedbestyrelsen godkendte, at Esben Riis og Petra Kernel udpeges som Danske Fysioterapeuters repræsentanter i arbejdsgruppen vedrørende ydelsesbeskrivelse på fysioterapiområdet og med mulighed for ad hoc indkaldelse af særligt fagkyndige inden for specifikke fagområder. Efter det første møde i arbejdsgruppen vurderes behov for permanent supplering af arbejdsgruppen med en repræsentant for de praktiserende. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 4.1 J.nr FU-SOK Referat af møde i Forhandlingsudvalget, Sygesikringsområdet den 11. oktober FU-SOK drøftede især: Forslag til retningslinier for kontaktpersoner og SU medlemmer i regionsstrukturen pr Grundlag for ændringer i rammen for vederlagsfri fysioterapi. Sammenligning af fysioterapioverenskomsten med øvrige sygesikringsoverenskomster. Den fysioterapeutiske behandlingskapacitet. Referatet blev taget til efterretning. 4.2 J.nr SHK Sundhedskartellets fremtidige politiske program. Hovedbestyrelsen havde på HBM/20-21/9/2005/3.2 en fornyet drøftelse af de politikområder, som der gerne ses et øget samarbejde om i regi af

15 HBM/25/11/ Sundhedskartellet. Dette som forberedelse til formandsmøde i Sundhedskartellet den 21. september 2005 om det fremtidige politiske program. På formandsmødet drøftedes muligheder for øget samarbejde om hhv. fælles overbygningskurser for tillidsrepræsentanter, aktuelle sundhedspolitiske emneområder, fælles interesser på det uddannelses- og forskningspolitiske område og naturligvis overenskomstområdet. Eventuelle organisatoriske ændringer i Sundhedskartellet afventer endelig stillingtagen til opgaverne. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.3 J.nr. 30 Fagligt Forum Referat af møde i Fagligt Forum den 22. september Hovedpunkter på møde i Fagligt Forum var: Fagligt Forums funktioner set i relation til Mission, vision og værdier. Guidelines for physical therapy professional entry-level education programmes, som er under udarbejdelse i WCPT regi. Referatet blev taget til efterretning. 4.4 J.nr Int. udvalg Referat af møde i Internationalt møde den 8. september På mødet i Internationalt udvalg blev der: Givet forslag til rettelser til WCPT guidelines for Physical Therapist Professional Entry-level Education Programmes Orientering fra arbejdet i Education Working Group og Common Platforms. Der skal udarbejdes en beskrivelse på europæisk plan af uddannelsesniveauet, af professionens regulering osv. Hensigten er ikke en harmonisering, men at oplysningerne danner basis for godkendelse for fri bevægelighed. Der vil fortsat være mulighed for kompenseringsregler på basis af niveauforskel i uddannelsen og mulig kompensering i form af erfaring i faget Givet status for migration og det nye direktiv på området. Der er ikke sket nogen øgning af den fri bevægelighed ind til Danmark, men fysioterapeuter fra østlandene skal i langt de fleste tilfælde stilles overfor krav om prøvetid, fordi deres uddannelse er anderledes. Mht. sprogkrav står der i det nye direktiv, at de skal kunne det sprog der er nødvendigt for udøvelse af deres fag. De fysioterapeuter som bliver pålagt prøvetid er under en begrænset autorisation dvs. med normal aflønning Referatet blev taget til efterretning. 4.5 J.nr AMU Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget den 6. oktober Arbejdsmiljøudvalget var på det årlige arbejdspladsbesøg, der foregik på klinik for fysioterapi i Hillerød. Et inspirerende besøg, der gav anledning til refleksioner om arbejdsmiljø tiltag over for de praktiserende. På det ordinære møde drøftedes kommentarer, fra de to arbejdsmiljø ansvarlige i Fraktionen af praktiserende, til udvalgets udkast til APV vejledning til klinikker

16 HBM/25/11/ for fysioterapi. Det blev besluttet, at der afholdes møde med de to arbejdsmiljøansvarlige for en uddybende dialog. Følgeprojekt om APV- processen på 2 3 klinikker blev nærmere konkretiseret. Endelige program for årskonferencen den 17. november 2005 blev aftalt. Referatet blev taget til efterretning. 4.6 J.nr TR-råd Referat af møde i Tillidsrepræsentantrådet den 13. oktober Referat af fællesmøde mellem TR-rådet og Arbejdsmiljøudvalget den 7. oktober TR-rådsmødet: Hovedpunkterne på dagsordenen var: Opfølgning på TR-undersøgelsen Start på planlægning af TR-landsmødet 2006 TR s plads i Danske Fysioterapeuters nye struktur efter 1. januar 2006 TR og kommunalreformen Fællesmøde mellem TR-rådet og AMU: Hovedpunkterne på dagsordenen var: Samarbejde i relation til arbejdsmiljøundersøgelsen særligt med henblik på følgende områder: forandringer på arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø, det fysioterapeutiske dilemma, handlemuligheder og følelsen af manglende kompetence Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem SR og TR på arbejdspladsen. Herunder justering af notat, der illustrerer fordeling af arbejdsopgaver mellem TR og SR. Referaterne blev taget til efterretning. 4.7 J.nr Navneudvalg Referat af møde i Navneudvalget den 31. august På mødet i Navneudvalget blev kommissoriet gennemgået og rammerne for udvalgets arbejdsopgaver blev fastlagt. Der lægges op til en bred medlemsdebat om evt. navneændring og tidsplanen blev justeret i forhold hertil. Referatet blev taget til efterretning. 4.8 J.nr. 4 RF valg Valg af regionsformænd. Tine Nielsen er valgt uden modkandidat i Region Hovedstaden Tina Lambrecht er valgt uden modkandidat i Region Nordjylland Ved optælling af stemmer den 15. november 2005 blev resultatet således: Lise Hansen valgt i Region Sjælland Omvalg mellem Charlotte Fleischer og Marianne Skole Sørensen i region Syddanmark Omvalg mellem Ulla Kildall Hejbøl og Tina Frank Johnsen i region Midtjylland Stemmeoptælling foretages den 29. november 2005.

17 HBM/25/11/ På de i alt 6 afholdte valgmøder var der sparsom deltagelse. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Sekretariatet (Elisabeth Haase). Pr er der ansat ny afdelingsleder med økonombaggrund i teknisk/administrativ afdeling i sekretariatet. Der var 13 ansøgere og 5 har været til samtale. Ligeledes er der pr ansat 2 forhandlingskonsulenter i forhandlingsafdelingen, offentlig. Den ene med basis i Århus. Begge er jurister. Der var i alt 44 ansøgere og 7 har været til samtale. Derudover er der opslået en stilling som forhandlingskonsulent i forhandlingsafdelingen, praksis og privat. Der er ansøgningsfrist den med tiltrædelse den E.2 Ministeriel arbejdsgruppe (Brian Errebo-Jensen). På HBM/12/1/2006 ønskes en drøftelse af bestræbelser for at etablere nye professionsuddannelser inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Konkret er der ved at blive nedsat en ministeriel arbejdsgruppe vedr. fremtidens sundheds- og professionsbacheloruddannelser, hvor Sundhedskartellet vil blive repræsenteret. E.3 Fysioterapeuter til Pakistan (Johnny Kuhr). Via havde Hovedbestyrelsen modtaget henvendelse fra Læger til Jordskælvsofrene i Pakistan om at finansiere, at 3 danske fysioterapeuter kan tage til Pakistan for at hjælpe og samtidig afdække behovet for hjælp. Der er allerede kontakt med 3 fysioterapeuter, der har erfaring fra hjælpearbejdet på Sri Lanka efter Tsunamien. Hovedbestyrelsen besluttede at tage stilling til henvendelsen under punktet Eventuelt. Der blev bevilget midler til dækning af flybillet og forsikring - max. kr pr. fysioterapeut til 3 fysioterapeuter. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. Punktet blev ikke nået grundet det fremskredne mødetidspunkt. For referat Ulla Hansen faglig konsulent

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/7/2/2006 1 21. februar 2006 J.nr. 421.1 UH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2006. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Erik Døssing ( punkt 4.2, 5 og 6) Carsten B. Jensen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. juni 2006.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. juni 2006. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. og 8. juni 2006. HBM/7-8/6/2006 1 20. juni 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lise Hansen Carsten B. Jensen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Referat af hovedbestyrelsesmøde den 27. maj 2004. HBM/27/5/2004 1 29. juni 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Tina Lambrecht

Læs mere

HBM/28/11/2003 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende.

HBM/28/11/2003 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende. HBM/28/11/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. november 2003. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 3.2 3.7) Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Lise Hansen Solvejg Pedersen Marianne Stannum Vibeke Laumann

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30

SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere