HBM/25/11/ december 2005 J.nr UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005."

Transkript

1 HBM/25/11/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november december 2005 J.nr UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Lise Hansen Erik Døssing Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Carsten B. Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Frank Kure Elisabeth Haase, sekretariatsleder Niels Erik Eich (under punkt 3.1, 3.2 og 3.3) Esben Riis (under punkt 3.3, 3.4, 3.11, 3.12 og 4.1) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.3) Marie Louise Larsen (under punkt 3.4) Petra Kernel (under punkt 3.4, 3.11, 3.12 og 4.1) Ann Sofie Orth (under punkt 3.5, 3.6 og 3.7) Annelene Jalving (under punkt 3.7) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Hansen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Til referat fra HBM/27/10/2005 er tilføjet, at der var afbud fra: Brian Errebo-Jensen, Frank Kure og Carsten B. Jensen. Det godkendte referat blev underskrevet. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for møde: Den : Mellem Falck og Danske Fysioterapeuter hvor Falck redegjorde for deres planer om tiltag på sundhedsområdet. På mødet drøftedes også udestående vedr. forhandling af løntillæg til fysioterapeuter på Varde Rehab. Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om afgørelse af arbejdsretslige konflikt

2 HBM/25/11/ mellem DSR og Varde Rehab. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 3.1 J.nr. 564 Regnskabsbalance Regnskabsbalance pr. 30. september Der forelå regnskabsbalance pr inkl. bemærkninger samt fremskrivning af regnskab til Balancen udviser et overskud på kr og et forventet overskud ved årets udgang på kr Til sammenligning er der i budget for 2005 kalkuleret med et overskud på kr Angående afdeling 5: SAF / Administration udestår afklaring af budgetmæssige konsekvenser ved fraflytning af dbio og DADJ samt verserende momssag om aflønning af SAF personale. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 J.nr. 643 Eksklusioner/ restance Eksklusioner grundet kontingentrestance. Til Hovedbestyrelsens godkendelse uddeltes fortroligt stemplet notat med indstilling om eksklusion af 5 medlemmer, der den er i kontingentrestance udover 3 måneder jf. lovenes 5, stk. 4. Medlemmerne er løbende blevet rykket, ligesom lempelige afdragsordninger er søgt indgået. Ingen af de nævnte medlemmer er registreret med arbejdssted. Hovedbestyrelsen besluttede, at nævnte 5 medlemmer ekskluderes grundet kontingentrestance udover 3 måneder. Kredsbestyrelser, fraktioner, fagfora, faggrupper, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt lejere og klinikejere oplyses om eksklusionerne. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen. 3.3 J.nr. 404 DFs værdigrundlag og politikker Videre arbejde med aktiviteter til opfyldelse af Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier. I. Svar fra udvalgte udvalg, fraktioner og kredse: Den 5. september 2005 udsendte sekretariatet materiale til udvalgte udvalg, fraktioner og kredse 1 med følgende beskrivelse af formålet med høring: Formålet med at høre de tidligere involverede grupper i Danske Fysioterapeuter er at inddrage jeres område i arbejdet med forslag til prioritering af aktiviteter. Hovedbestyrelsen finder det væsentligt, at alle dele af organisationen bliver belyst set i relation til foreningens værdier og visioner. Det er Hovedbestyrelsens ønske, at I skal gennemlæse og drøfte det her vedlagte notat om implementering og dernæst på opfordring at give bud på de 5 højst prioriterede indsatsområder relateret til udvalgets, foraets emneområde eller kommissorium. 1 Arbejdsmiljøudvalget, Tillidsrepræsentantrådet, Etisk udvalg, Fagligt Forum, Praksisudvalget, Forhandlingsudvalget offentlig, Forhandlingsudvalget for sygesikringsområdet, Lederfraktionen og Kredsformændene

3 HBM/25/11/ Til videre drøftelse i Hovedbestyrelsen var vedlagt kopi af de indkomne svar. Hovedbestyrelsen drøftede i hvilket omfang, de indsendte svar skal inddrages i udkast til strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter. Hovedbestyrelsen fandt god inspiration i de modtagne høringssvar og fremhævede bl.a. vigtigheden af at inddrage tættere samarbejde mellem sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i såvel den strategiske aktivitetsplan som i revision af politikkerne. Ligeledes inddragelse af etiske dilemmaer / perspektiver i foreningens håndtering af konflikter mellem ledere og ansatte, private og offentlige, lejere/ansatte og klinikejere, ydelser indenfor og udenfor Sygesikringsoverenskomsten samt ydernummer systemet. Et emne om Interessemæssige dilemmaer som bør optages til særskilt drøftelse i Hovedbestyrelsen og evt. på konferencen januar II. Revideret oplæg til strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter I fortsættelse af HBM/25/10/2005 pkt. 3.1 og til drøftelse i Hovedbestyrelsen var vedlagt en revideret udgave af sekretariatets oplæg vedrørende forslag til aktiviteter til opfyldelse af Danske Fysioterapeuters Mission, vision og værdier i form af en strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter På møder i december måned vil visionsgruppen gennemgå alle forslag til aktiviteter på ny med henblik på ens detaljeringsgrad og inddragelse af input fra tidligere nævnte høringsparter. Alle øvrige forslag fra det oprindelige notat, vil blive samlet op til et notat som internt i sekretariatet og i ledergruppen vil blive udviklet og viderebearbejdet mhp. implementering af de forslag, som støtter op om visionerne, og en opsamling af øvrige forslag, som vil kunne fremme arbejdet i sekretariatet og rationalisere og effektivisere arbejdsgange. Det drejer sig om aktiviteter af driftsmæssig og administrativ karakter, som ikke kræver en politisk godkendelse i Hovedbestyrelsen, og som Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om. Hovedbestyrelsen fandt materialet langt mere overskueligt, nu hvor der til hver visionsdel er oplistet hhv. forslag til strategier og aktiviteter for implementering af mission, vision og værdier. En revideret udgave om muligt suppleret med en overskuelig skematisk version - vil blive forelagt på Hovedbestyrelsens konference i januar 2006 med henblik på drøftelse og prioritering af de enkelte aktiviteter. III. Emner til særskilt politisk drøftelse Særskilt beskrivelse af nye funktioner og roller for foreningen på praksis og privat området var optaget til særskilt drøftelse som punkt 3.4 på dagsordenen. IV. Revideret tidsplan Til Hovedbestyrelsens orientering var vedlagt en ajourført tidsplan for det videre arbejde med aktiviteter til opfyldelse af Danske Fysioterapeuters mission, vision

4 HBM/25/11/ og værdier. Tidsplanen ændrer ikke ved, at der til repræsentantskabsmødet november 2006 forelægges beskrivelse af iværksatte og planlagte aktiviteter samt godkendelse af budgetmæssige konsekvenser. Reviderede tidsplan for implementering af Danske Fysioterapeuters mission, vision og værdier blev taget til efterretning. 3.4 J.nr. 404 DFs værdigrundlag og politikker Beskrivelse af nye funktioner og roller for Danske Fysioterapeuter på praksis og privat området afledt af visionsprocessen. For at føre visionerne ud i livet på praksis og privatområdet foreslås det, at sekretariatet udvikler 3 sammenhængende indsatsområder: 1. Produktudvikling af fysioterapeutiske ydelser Sekretariatet foreslår at foreningen opretter en produktudviklingsfunktion, der har til formål at systematisere udviklingen af fysioterapeutiske ydelser både til kendte og nye aftagere 2. Flere aftaler om levering af fysioterapeutiske ydelser De ydelser som produktudviklingsfunktionen etablerer, skal afsættes til nye og gamle aftalepartnere. Sekretariatet foreslår at kapaciteten til dette øges 3. Individualiseret rådgivning om kontraktindgåelse og virksomhedsudvikling I takt med at medlemmerne udvikler deres egen virksomheder, som ikke kun har sygesikringsydelser, kommer der et stigende behov for individuel og mere tidskrævende virksomhedsrådgivning. De indbyggede interessemodsætninger mellem ejere og lejere/ansatte fordrer ligeledes en mere individuel rådgivning, der inkluderer en mæglings-/mediation tilgang fra foreningens side. Drøftelse af del 3 blev udsat til HB konferencen og kan indgå under drøftelse af Interessemæssige dilemmaer. Der var lagt op til en overordnet holdningsmæssig debat med tilkendegivelse af om sekretariatet skal arbejde videre med de nævnte nye funktioner og roller. Fra Hovedbestyrelsens drøftelse skal nævnes kommentarer om, at produktudvikling af fysioterapeutiske ydelser ikke skal forbeholdes Klinikker for Fysioterapi, men gælde hele fagområdet. Samtidig vil ønske om at påvirke ydelsesområdet også indirekte understøtte markedsgørelse af sundhedsområdet. Fokus skal være på patienten / kvalitetsudvikling og ikke på profitten. Det blev også nævnt, at produktudvikling af nye ydelser ikke må være på bekostning af fortsat udvikling af de mere traditionelle fysioterapeutiske kerneydelser. Som eksempler på produktudvikling blev nævnt motion på recept, træning som terapi og kontinuerlig professionel udvikling (KPU). Hovedbestyrelsen tilkendegav, at produktudvikling og markedsføring af fysioterapeutiske ydelser inddrages i visionsgruppens videre arbejde med strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter, som beskrevet under punkt 3.2. Det blev anbefalet, at beskrivelse af tilhørende forslag til aktiviteter gøres meget konkret.

5 HBM/25/11/ Ligeledes at det søges tydeliggjort, hvornår der er tale om udvikling af nye produkter og hvornår anden måde at strukturere nuværende udviklingsarbejde i sekretariatet. 3.5 J.nr. 404 DFs værdigrundlag og politikker Revision af målsætninger og handlingsprogrammer i Danske Fysioterapeuter (politikker). Som aftalt på hhv. HBM/20-21/9/2005/3.1 og HBM/27/10/2005/3.2 drøftede Hovedbestyrelsen følgende: Politik for medlemsservice, som vedtaget på RM udkast til revision af arbejdsmiljøpolitikken. Er disponeret som aftalt, og der er ikke egentlige indholdsmæssige ændringer Hvilke politikområder der fremover skal være skal nogle af de nuværende sammenfattes, nogle udgå og nye beskrives Hovedbestyrelsen godkendte med enkelt sproglig korrektion politik for medlemsservice, som dermed forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet november 2006 tillige med øvrige reviderede politikker. Kommentarer til udkast til revision af arbejdsmiljøpolitikken drøftes i Arbejdsmiljøudvalget med efterfølgende forelæggelse af nyt udkast til Hovedbestyrelsens konference januar Her forelægges også - ud fra Hovedbestyrelsens kommentarer - forslag til hvilke politikområder, der fremover bør bære og med udgangspunkt i tidligere forslag fra Advice. Et 2. udkast til revision af sundhedspolitikken og politik for overenskomst- og aftaleområdet samt 1. udkast til revision af uddannelsespolitikken og forsknings- /udviklingsstrategi forelægges tillige på HB konferencen januar J.nr Lov om Terapiass. Ændring i lovgivning om autorisation af fysioterapeuter. Forslag til lov om autorisation af sundhedspersoner og anden regulering af sundhedsfaglig virksomhed er fremsendt i høring. Fristen for indgivelse af høringssvar er den 25. november Danske Fysioterapeuters høringssvar blev omdelt og gennemgået på mødet. Forslaget forventes fremsat i Folketinget i midten af december. Hvis forslaget går igennem, træder de nye regler i kraft 1. januar Forslaget viderefører reglen fra 1968 om, at en fysioterapeut kun må behandle syge efter henvisning fra en læge. Også reglen om at lægeordination, hvis der er en sådan, skal følges, er en del af forslaget. Danske Fysioterapeuter protesterer imod og foreslår en ophævelse af bestemmelsen. I høringssvaret argumenteres med, at der ikke længere eksisterer en faglig begrundelse for at indskrænke fysioterapeuters professionelle selvbestemmelse. Fysioterapeuter er uddannede til at undersøge og udrede patienten med det formål at stille en funktionsdiagnose f.eks. ved lidelser i bevægeapparatet. Afgørende for om der er behov for en lægehenvisning er, om der er tale om sygebehandling om end det ikke er defineret, hvad der er sygebehandling. Derfor er det i praksis den enkelte fysioterapeut, der vurderer, hvorvidt der er behov for en lægehenvisning. I høringssvaret gøres også opmærksom på, at henvisningskravet i

6 HBM/25/11/ autorisationsloven ikke har lovgivningsmæssig effekt på overenskomsten på Sygesikringsområdet. En afskaffelse af henvisningskravet i loven er ikke ensbetydende med afskaffelse af henvisningskravet for at opnå tilskud. Sygesikringsoverenskomsten er stadig uanset ændringer i autorisationsloven en sag til forhandling mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter. Det foreslås, at ophævelse af henvisningskravet kobles sammen med, at der indføres en formel pligt for fysioterapeuter til at orientere f.eks. den praktiserende læge. Lovforslaget medfører i øvrigt, at Danske Fysioterapeuter og mange andre får opfyldt et længe næret ønske om, at behandling med nåleakupunktur bliver tilladt for andre end læger. En ny bestemmelse slår fast, at nåleakupunktur fremover kan foretages uden lægelig medvirken. Derudover indeholder lovforslaget en aldersgrænse for udøvelse af selvstændig sundhedsfaglig virksomhed. Fremover skal sundhedspersoner over 75 år søge Sundhedsstyrelsen om lov til at fortsætte selvstændig virksomhed. Hovedbestyrelsen tog forelagte høringssvar til lov om autorisation af sundhedspersoner mv. til efterretning. Høringssvar fra relevante interessenter udsendes med HB cirk. 3.7 J.nr VU-generelt Oprettelse af Forskningsenhed ved Syddansk Universitet (SDU). Oprettelse af Forskningsenhed for Fysioterapi ved SDU blev sidst drøftet på HBM/14/6/2005/3.6. I mellemtiden har Gigtforeningen givet tilsagn om støtte på kr. 1 mio. fordelt over 3 år, hvilket er en tredjedel af det beløb som Danske Fysioterapeuter havde søgt om. Ydermere er Finansloven for 2006 færdigforhandlet og der er ikke i loven afsat midler til Forskningsenheden. Der er bevilget midler fra Praksisfonden til og med 2008, og Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet bevilling af 1 mio. kr. til opstart af Forskningsenheden. Budgetmæssigt kan Forskningsenheden opstartes i 2006 med aflønning af to seniorforskerstillinger og planlagt finansiering af ph.d. stillinger. I driften for 2007 og 2008 resterer finansiering af kr for hvert af årene. Hovedbestyrelsen drøftede forskellige interne finansieringsmuligheder. Herunder finansiering via egenkapitalen, via forskningsfonde i Danske Fysioterapeuter der vil forudsætte fundatsændringer - og som sidste løsning via øget medlemskontingent. Hovedbestyrelsen besluttede, at Forskningsenhed for Fysioterapi ved Syddansk Universitet nu etableres. Initiativer for offentlig finansiering intensiveres. Derudover er det et mål, at Forskningsenheden bliver selvfinansierende i løbet af de 3 første år. Beslutningen kan afstedkomme, at Hovedbestyrelsen efterfølgende må tage stilling til medfinansiering af Forskningsenheden for 2007 og J.nr. 577 Fonds- Referat af møde i Forskningsfondens bestyrelse den 4. november 2005 med indstillinger om uddelinger fra Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet.

7 HBM/25/11/ bestyrelse Til rådighed fra Forskningsfonden var der til uddeling kr ,30. Der var indkommet 20 ansøgninger med i alt ansøgt beløb på kr Projekterne er opdelt i to kategorier: 1. Forskningsprojekter der primært prioriteres ved uddelingen 2. Kvalitetsprojekter der sekundært prioriteres ved uddelingen Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om uddeling fra Forskningsfonden således: 1. Kr til projektet: Kvalitetssikring af undersøgelses- og behandlingsmetoder til patienter med lidelser i bevægeapparatet i fysioterapeutisk praksis Inge Ris 2. Kr til projektet: At oversætte Barthel-20 fra engelsk til dansk ifølge internationale standarder Thomas Maribo 3. Kr til projektet: Socialt forløb og brug af sundhedsydelser blandt personer med langsomt forløbende muskelsvind Sven Dalgas Jensen 4. Kr til projektet: Klientcentrering. Et udviklingsprojekt om klientcentrering som det forstås og praktiseres blandt trænede fysio- og ergoterapeuter i Kolding Kommune Annette Fuglsang 5. Kr til projektet: Tidlig udskrivning og hjemmetræning til patienter med apopleksi Annette Winkel 6. Kr til projektet: Tværfaglig indsats for overvægtige børn fritidsklub for overvægtige børn Karen Marie Christiansen 7. Kr til projektet: Fysisk trænings betydning for livskvaliteten hos patienter med cystisk fibrose Ulla Jakobsen 8. Kr til projektet: Støddæmpning i knæene hos patienter med knæledsartrose Marius Henriksen 9. Kr til projektet: Effekten af basal kropsbevidsthedstræning på depression Lene Nyboe Jacobsen 10. Kr til projektet: Effekt af træning i varmtvandsbassin versus landbaseret træning et klinisk randomiseret forsøg Charlotte Ibsen 11. Kr til projektet: Fysisk aktivitet som led i behandling af angst og depression Anne-Marie Sidelmann Øland

8 HBM/25/11/ Kr til projektet: Kan de kliniske parametre under indlæggelsesforløbet hos meget for tidligt fødte børn forudsige outcome ved 3 og 5 års alderen Hanne Algreen Agerholm 13. Kr til projektet: Hypermobilitet diagnostik, forekomst og prædiktorer, samt funktion, behandling og forebyggelse Birgit Juul-Kristensen 14. Kr til projektet: Biomekanisk ganganalyse som metode til evaluering af gangfunktion efter primær total hoftealloplastik Mette Krintel Petersen 15. Kr til projektet: Undersøgelse af reliabiliteten af farvekoppler-ultralydsmålinger samt betydningen af fysisk aktivitet, hudtemperaturvariation og måletidspunkt på døgnet for disse målinger foretaget hos patienter med reumatoid artrit Karen Ellegaard 16. Kr til projektet: Styrk din krop et kvalitetsudviklingsprojekt Louise Thule Christensen 17. Kr til projektet: Den etiske dimension i privatpraktiserende fysioterapeuters kliniske ræssonnering og kliniske praksis Jeanette Præstegaard 18. Kr til projektet: Undersøgelse over effekten af henholdsvis fysisk træning og et diætinduceret vægttab på det metaboliske syndrom og på markører for kronisk inflammation Tore Christiansen 1 ansøger meddeles afslag med opfordring til at søge igen, hvor retningslinier for projektbeskrivelse er overholdt. 1 ansøger meddeles afslag, da formålet synes relevant, men det ikke er muligt, at se hvordan formålet opfyldes. De godkendte uddelinger fra Forskningsfonden medfører, at der i alt uddeles kr og at kr. 462,30 overføres til næste uddeling... Hovedbestyrelsen har tidligere bedt fondsbestyrelsen overveje kriterier for støtte, forstået som hvad der falder inden for det vide begreb: Fysioterapi tillige med kriterier for støttebeløbenes størrelse. Fondsbestyrelsen mener ikke, at der er noget effektmål, som er besluttende for om projektet er fysioterapeutisk relevant. Der er heller ingen bestemt videnskabelig metode / design, der er særligt fysioterapeutisk. Det fysioterapeutiske element kan kun bedømmes ud fra projektets formål / baggrund. Der er ingen skarp grænse for, hvad der er relevant for fysioterapien, og det er derfor ikke muligt at lave en udtømmende definition af relevansen for fysioterapi. Da ansøgningsskemaet har en rubrik, hvor ansøgeren skal begrunde relevansen for

9 HBM/25/11/ fysioterapi, indebærer det, at det er ansøgeren og ikke fondsbestyrelsen, som vurderer relevansen. Angående Hovedbestyrelsens forespørgsel om evt. målretning af Forskningsfondens midler til foreningens politiske indsatsområder, svarer fondsbestyrelsen: Fysioterapi er et meget bredt område, og da fonden kun har begrænsede midler, ønsker fondsbestyrelsen ikke at låse et antal midler fast til specifikke områder. Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at det kan bremse den faglige udvikling. Til uddeling fra Jubilæumslegatet var der kr ,75, og der var indkommet 31 ansøgninger med i alt ansøgt beløb på kr Forslag til uddeling er sket ud fra følgende kriterier: Flest mulig får støtte Jo højere uddannelse jo mere En ansøgning pr. person Nedre grænse på kr Forslag til beløbsstørrelse for uddeling: 1. Al supplerende uddannelse på bachelor niveau: kr Master / kandidat / magister: kr Ph.d.: max. beløb Fondsbestyrelsen fastholder, at ville uddele 2 x kr til to ph.d studerende. Pengene skal uddeles som en pris, og skal derfor annonceres i fagbladet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om uddeling fra Jubilæumslegatet således: 1. Diplomuddannelse pædagogik, JCVU Kr : Lisbeth Ulvedal Jensen 2. Sundhedsfaglig suppleringsuddannelse, Syddansk Universitet Kr : Katrine Rubin 3. Sundhedsfaglig diplom i rehabilitering og habilitering, CVU Syd Kr : Christa Jørgensen 4. Sexologi, Dansk Forening for klinisk sexologi Kr : Charlotte C. Fleischer 5. Organisationsantropologi, Århus Universitet Kr : Lisbeth Madsen 6. Kandidatuddannelse i idræt, Københavns Universitet Kr : Rikke Tandrup 7. Den sociale kandidatuddannelse, Ålborg Universitet Kr : Jette Bangshaab 8. Cand. scient sundhed og idræt, Syddansk Universitet Kr : Claus Sevel 9. Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Syddansk Universitet Kr : Bente Møller Kr : Peter Jørgensen 10. Master i Sundhedspædagogik, DPU Kr : Mette Bruun

10 HBM/25/11/ Master i sundhedsantropologi, Københavns Universitet Kr : Elisabeth B. Østergaard kr : Anne Borlund 12. Master i sundhedsantropologi, Århus Universitet Kr : Inger Holmgaard 13. Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet Kr : Lene Buur Jensen Kr : Søren-Peder Aarvig Kr : Anette Klar Johannessen Kr : Susanne Nielsen 14. Master i idræt og velfærd, Københavns Universitet Kr : Hanne Bjørn Kr : Nicolai N. Christensen Kr : Joan Rador Kr : Wanda Graumann 15. Master of Public Management, Syddansk Universitet Kr : Kirsten Kiil-Nielsen 16. Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet Kr : Annemarie Svenningsen 17. Master of Public Health, Københavns Universitet Kr : Rikke Munk Petersen 18. Master of Public Health, Århus Universitet Kr : Line Birgitte Nielsen 19. MSc I Neurofysiologi, University College i London Kr : Anne-Mette Jensen 20. Ph.d, Ålborg Universitet Kr : Marius Henriksen 21. Ph.d, Århus Universitet Kr : Jeanette Præstegaard Kr : Inger Mechlenburg 22. Ph.d, Lund Universitet Kr : Annette Winkel De godkendte uddelinger fra Jubilæumslegatet medfører, at der i alt uddeles kr og at kr ,75 overføres til næste uddeling... Til uddeling fra Studielegatet var der kr ,28 og der var indkommet 9 ansøgninger med i alt ansøgt beløb på kr Forslag til uddeling er foretaget ud fra følgende kriterier: 1. Ansøgere til kongresdeltagelse, som har indsendt abstract kr Studietur/uddannelse kr Kongresdeltagelse uden indsendt abstract ingen ansøgninger Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger om uddeling fra Studielegatet således: 1. 11th World Congress on Pain, International Association for the Study of

11 HBM/25/11/ Pain, Sydney Australia Kr : Karen Prip 2. Kursus: Diagnostik og behandling af lumbosacrale smertetilstande, Oslo Kr : Niels Honoré 3. Studietur og humanitært arbejde i Uganda Kr : Mikkel Beisner 4. Reuma 2005 kongressen Kr : Mette Bloch 5. Nordisk kongres for forskning, Helsingør Kr : Hanne Albert Kr : Anne-Marie Wium Kr : Laila Ravnkilde 2 ansøgere meddels afslag, da ansøgte vurderes at være uden for Studielegatets støtteområde. Derudover godkendte Hovedbestyrelsen, at beløb til uddeling fra Studielegatet fordobles i 2006 (fra kr til kr ) for at kunne tilgodese ansøgninger om deltagelse i WCPT kongres i Vancouver i Beslutningen er analog med tidligere vedr. støtte til deltagere i WCPT kongressen i 2003 i Barcelona... Som afslutning på punktet drøftede Hovedbestyrelsen ønske om en status vedr. de efterhånden mange fysioterapeuter, der har taget en akademisk grad. Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet søger at udarbejde en oversigt over fysioterapeuter, der har taget en akademisk grad samt hvor de er ansat og med hvilke funktioner. Et tema som også kan være relevant for fagbladet. 3.9 J.nr. 42 HB Overdragelse af beslutninger til formandskabet bemyndigelse fra Hovedbestyrelsen. For at give mere rum til overordnede drøftelser i Hovedbestyrelsen anbefaler ledelsessekretariatet, at en række formelle sager, hvor der allerede er truffet beslutning om generelle retningslinier, overdrages til formandskabets stillingtagen. Som eksempler kan nævnes ændringer i vedtægter for fraktioner, faggrupper og fagfora, der er i overensstemmelse med standardvedtægter og udpegning af optællingskomiteer til diverse valg. Derudover foreslås yderligere brug af det elektroniske medie ved at referater fra Hovedbestyrelsens møder udsendes elektronisk til godkendelse og at HB cirk. udsendes elektronisk. Til sidst var Hovedbestyrelsen opfordret til at drøfte hvorvidt Håndbogen fortsat hvert 2. år skal udsendes til samtlige medlemmer i en papirudgave. Hovedbestyrelsen gav bemyndigelse til at formandskabet kan beslutte følgende med efterfølgende orientering til Hovedbestyrelsen: Godkendelse af ændringer i vedtægter for fraktioner, fagfora og

12 HBM/25/11/ faggrupper godkendt på deres generalforsamlinger og hvis de ikke strider i mod standardvedtægter for samme. Godkendelse af nye fraktioner, fagfora og faggrupper skal fortsat besluttes af Hovedbestyrelsen Udpegning af optællingskomite til valg af formand, næstformand, regionsformænd og til repræsentantskabet. Ved de 3 førstnævnte udpeges 1 person fra 2 forskellige af de øvrige SAF organisationer til at udgøre optællingskomiteen. Optællingskomite til repræsentantskabsvalget udgøres af 2 medlemmer, som ikke kandiderer til repræsentantskabet Godkendelse af vedtægtsændringer og pensionsvilkår, som allerede er godkendt af generalforsamlingen i Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Eksklusion grundet kontingentrestance. Regler herfor fremgår af 5, stk. 4 og er analogt med, at sekretariatet har administrativ beføjelse til at tildele støtte til faglige kurser til arbejdsløse ud fra retningslinier fastsat af Hovedbestyrelsen samt bevilling af nedsat kontingent til arbejdsløse og medlemmer på dagpenge ( 6, stk. 2) Uddeling af midler fra Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet ønskes fortsat optaget som en sag til beslutning/diskussion på et hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen ønskede fortsat at modtage referater fra sine møder til godkendelse samt HB cirk. i papirudgave. Medlemmer af Hovedbestyrelsen inkl. de nyvalgte regionsformænd tilbydes et kursus i hurtiglæsning i foråret Derudover fastholdt Hovedbestyrelsen, at Danske Fysioterapeuters håndbog fortsat udsendes hvert andet år (efter repræsentantskabsmødet) til alle medlemmer i en papirudgave J.nr HB- konf. Program for Hovedbestyrelsens konference den 10. og 11. januar På HBM/20-21/9/2005/3.6 foreslog Hovedbestyrelsen følgende emner til sin konference den 10. og 11. januar 2006: Evaluering af arbejdet i Hovedbestyrelsen Forelæggelse af midtvejsstatus for udvalgenes arbejde foreslås udeladt denne gang grundet de mange andre punkter Næstformandens funktion i den nye regionale struktur og samspil med hhv. formanden og regionsformændene Revision af Danske Fysioterapeuters politikker Arbejdet med implementering af vision, mission og værdier Prioriteringer i relation til øget samarbejde i Sundhedskartellet foreslås at indgå som punkt på HBM/12/1/2006 Fysioterapeuters autonomi i relation til at lægerne ofte er den primære samarbejdspart Evaluering af valg til regionsbestyrelser og regionsformænd Opfølgning på Velfærdskommissionens endelige rapport. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efterfølgende udarbejder forslag til

13 HBM/25/11/ endeligt program til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Udkast til program var vedlagt. Hovedbestyrelsen besluttede program for sin konference januar 2006 og med følgende emner: 1. Fortsat drøftelse af vision, mission og værdier strategisk aktivitetsplan for Danske Fysioterapeuter 2. Fortsat drøftelse af revision af Danske Fysioterapeuters politikker 3. Drøftelse af interessemæssige dilemmaer. Eksempelvis mellem ledere og ansatte, private og offentlig ansatte mv., som drøftet under punkt Samspil mellem hhv. formanden, næstformanden og de 5 regionsformænd i den nye regionale struktur. Herunder evaluering af valg til regionsbestyrelser og til regionsformænd 5. Opfølgning på Velfærdskommissionens endelige rapport og gerne med ekstern oplægsholder 3.11 J.nr Praksisudvalg Referat af møde i Praksisudvalget den 31. oktober Praksisudvalget drøftede og prioriterede 5 indsatsområder i relation til oplægget om Danske Fysioterapeuters visioner. Udvalget diskuterede de udsendte forslag til kommissorium og sammensætning. Et flertal mente, at udvalget med den nuværende sammensætning og ad hoc repræsentation til særlige emner kan varetage opgaverne i relation til det brede kommissorium. Udkast til information for nye praktiserende blev kommenteret og udbygget med flere emner. Udvalget tilsluttede sig Arbejdsmiljøudvalgets strategi på praksisområdet. Det blev drøftet, om der kan gives merit for deltagelse i andre kurser i relation til udstedelse af praksiscertifikater. Udvalget fandt, at det er uklart, om udvalget har denne kompetence, idet det er FU-SOK der på visse præmisser har forhandlet aftalen hjem om finansieringen af certifikatet med det nuværende indhold. Der blev orienteret om status for ejer-lejer undersøgelsen, motionsprojektet, Sundhed.dk og elektronisk patientunderskrift. I relation til kompetenceforhold mellem Praksisudvalget og Forhandlingsudvalget på Sygesikringsområdet (FU-SOK) præciserede Hovedbestyrelsen, at FU-SOKs opgaver vedrører det, der er reguleret via overenskomsten med Sygesikringen og dermed også praksiscertifikatet. Praksisudvalget er et selvstændigt rådgivende udvalg under Hovedbestyrelsen, og er dermed ikke at betragte som et underudvalg under FU-SOK. Praksisudvalget skal varetage opgaver, der relaterer sig til sygesikringsoverenskomsten. Eksempelvis kvalitetsudvikling, patientforhold og arbejdsmiljø på klinikker med overenskomst. Til HBM/februar eller marts/2006 udarbejdes notat med forslag til ændret kommissorium og sammensætning af Praksisudvalget, så udvalget også kan beskæftige sig med opgaver relateret til udøvelsen af fysioterapi som selvstændig/ansat i den private sektor. I notatet inddrages også hensigt om, at de

14 HBM/25/11/ praktiserendes kontaktpersoner knyttes tættere til foreningen evt. via et kontaktpersonråd - og at deres hverv som tillidsvalgte styrkes i den nye regionale struktur. Der må tilstræbes en tydelig opgavefordeling mellem Forhandlingsudvalget på Sygesikringsområdet, Praksisudvalget og et evt. kommende Kontaktpersonråd J.nr FU-SOK Udpegning til arbejdsgruppe vedr. ydelsesbeskrivelse på fysioterapiområdet Sygesikringen. Som følge af overenskomstaftalen mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringens Forhandlingsudvalg skal der nu nedsættes en arbejdsgruppe, som skal gennemgå ydelsesbeskrivelserne i overenskomsten og komme med forslag til ændringer og evt. indførelse af nye ydelser. Sygesikringens Forhandlingsudvalg har sekretariatsfunktion for arbejdsgruppen, som udover repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter består af repræsentanter fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Det foreslås, at Esben Riis og Petra Kernel udpeges som repræsentanter for Danske Fysioterapeuter med mulighed for ad hoc deltagelse af særligt fagkyndige inden for specifikke fagområder. Hovedbestyrelsen drøftede om det faglige udvalg skal suppleres med en repræsentant for de praktiserende. Hovedbestyrelsen godkendte, at Esben Riis og Petra Kernel udpeges som Danske Fysioterapeuters repræsentanter i arbejdsgruppen vedrørende ydelsesbeskrivelse på fysioterapiområdet og med mulighed for ad hoc indkaldelse af særligt fagkyndige inden for specifikke fagområder. Efter det første møde i arbejdsgruppen vurderes behov for permanent supplering af arbejdsgruppen med en repræsentant for de praktiserende. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 4.1 J.nr FU-SOK Referat af møde i Forhandlingsudvalget, Sygesikringsområdet den 11. oktober FU-SOK drøftede især: Forslag til retningslinier for kontaktpersoner og SU medlemmer i regionsstrukturen pr Grundlag for ændringer i rammen for vederlagsfri fysioterapi. Sammenligning af fysioterapioverenskomsten med øvrige sygesikringsoverenskomster. Den fysioterapeutiske behandlingskapacitet. Referatet blev taget til efterretning. 4.2 J.nr SHK Sundhedskartellets fremtidige politiske program. Hovedbestyrelsen havde på HBM/20-21/9/2005/3.2 en fornyet drøftelse af de politikområder, som der gerne ses et øget samarbejde om i regi af

15 HBM/25/11/ Sundhedskartellet. Dette som forberedelse til formandsmøde i Sundhedskartellet den 21. september 2005 om det fremtidige politiske program. På formandsmødet drøftedes muligheder for øget samarbejde om hhv. fælles overbygningskurser for tillidsrepræsentanter, aktuelle sundhedspolitiske emneområder, fælles interesser på det uddannelses- og forskningspolitiske område og naturligvis overenskomstområdet. Eventuelle organisatoriske ændringer i Sundhedskartellet afventer endelig stillingtagen til opgaverne. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.3 J.nr. 30 Fagligt Forum Referat af møde i Fagligt Forum den 22. september Hovedpunkter på møde i Fagligt Forum var: Fagligt Forums funktioner set i relation til Mission, vision og værdier. Guidelines for physical therapy professional entry-level education programmes, som er under udarbejdelse i WCPT regi. Referatet blev taget til efterretning. 4.4 J.nr Int. udvalg Referat af møde i Internationalt møde den 8. september På mødet i Internationalt udvalg blev der: Givet forslag til rettelser til WCPT guidelines for Physical Therapist Professional Entry-level Education Programmes Orientering fra arbejdet i Education Working Group og Common Platforms. Der skal udarbejdes en beskrivelse på europæisk plan af uddannelsesniveauet, af professionens regulering osv. Hensigten er ikke en harmonisering, men at oplysningerne danner basis for godkendelse for fri bevægelighed. Der vil fortsat være mulighed for kompenseringsregler på basis af niveauforskel i uddannelsen og mulig kompensering i form af erfaring i faget Givet status for migration og det nye direktiv på området. Der er ikke sket nogen øgning af den fri bevægelighed ind til Danmark, men fysioterapeuter fra østlandene skal i langt de fleste tilfælde stilles overfor krav om prøvetid, fordi deres uddannelse er anderledes. Mht. sprogkrav står der i det nye direktiv, at de skal kunne det sprog der er nødvendigt for udøvelse af deres fag. De fysioterapeuter som bliver pålagt prøvetid er under en begrænset autorisation dvs. med normal aflønning Referatet blev taget til efterretning. 4.5 J.nr AMU Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget den 6. oktober Arbejdsmiljøudvalget var på det årlige arbejdspladsbesøg, der foregik på klinik for fysioterapi i Hillerød. Et inspirerende besøg, der gav anledning til refleksioner om arbejdsmiljø tiltag over for de praktiserende. På det ordinære møde drøftedes kommentarer, fra de to arbejdsmiljø ansvarlige i Fraktionen af praktiserende, til udvalgets udkast til APV vejledning til klinikker

16 HBM/25/11/ for fysioterapi. Det blev besluttet, at der afholdes møde med de to arbejdsmiljøansvarlige for en uddybende dialog. Følgeprojekt om APV- processen på 2 3 klinikker blev nærmere konkretiseret. Endelige program for årskonferencen den 17. november 2005 blev aftalt. Referatet blev taget til efterretning. 4.6 J.nr TR-råd Referat af møde i Tillidsrepræsentantrådet den 13. oktober Referat af fællesmøde mellem TR-rådet og Arbejdsmiljøudvalget den 7. oktober TR-rådsmødet: Hovedpunkterne på dagsordenen var: Opfølgning på TR-undersøgelsen Start på planlægning af TR-landsmødet 2006 TR s plads i Danske Fysioterapeuters nye struktur efter 1. januar 2006 TR og kommunalreformen Fællesmøde mellem TR-rådet og AMU: Hovedpunkterne på dagsordenen var: Samarbejde i relation til arbejdsmiljøundersøgelsen særligt med henblik på følgende områder: forandringer på arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø, det fysioterapeutiske dilemma, handlemuligheder og følelsen af manglende kompetence Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem SR og TR på arbejdspladsen. Herunder justering af notat, der illustrerer fordeling af arbejdsopgaver mellem TR og SR. Referaterne blev taget til efterretning. 4.7 J.nr Navneudvalg Referat af møde i Navneudvalget den 31. august På mødet i Navneudvalget blev kommissoriet gennemgået og rammerne for udvalgets arbejdsopgaver blev fastlagt. Der lægges op til en bred medlemsdebat om evt. navneændring og tidsplanen blev justeret i forhold hertil. Referatet blev taget til efterretning. 4.8 J.nr. 4 RF valg Valg af regionsformænd. Tine Nielsen er valgt uden modkandidat i Region Hovedstaden Tina Lambrecht er valgt uden modkandidat i Region Nordjylland Ved optælling af stemmer den 15. november 2005 blev resultatet således: Lise Hansen valgt i Region Sjælland Omvalg mellem Charlotte Fleischer og Marianne Skole Sørensen i region Syddanmark Omvalg mellem Ulla Kildall Hejbøl og Tina Frank Johnsen i region Midtjylland Stemmeoptælling foretages den 29. november 2005.

17 HBM/25/11/ På de i alt 6 afholdte valgmøder var der sparsom deltagelse. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Sekretariatet (Elisabeth Haase). Pr er der ansat ny afdelingsleder med økonombaggrund i teknisk/administrativ afdeling i sekretariatet. Der var 13 ansøgere og 5 har været til samtale. Ligeledes er der pr ansat 2 forhandlingskonsulenter i forhandlingsafdelingen, offentlig. Den ene med basis i Århus. Begge er jurister. Der var i alt 44 ansøgere og 7 har været til samtale. Derudover er der opslået en stilling som forhandlingskonsulent i forhandlingsafdelingen, praksis og privat. Der er ansøgningsfrist den med tiltrædelse den E.2 Ministeriel arbejdsgruppe (Brian Errebo-Jensen). På HBM/12/1/2006 ønskes en drøftelse af bestræbelser for at etablere nye professionsuddannelser inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Konkret er der ved at blive nedsat en ministeriel arbejdsgruppe vedr. fremtidens sundheds- og professionsbacheloruddannelser, hvor Sundhedskartellet vil blive repræsenteret. E.3 Fysioterapeuter til Pakistan (Johnny Kuhr). Via havde Hovedbestyrelsen modtaget henvendelse fra Læger til Jordskælvsofrene i Pakistan om at finansiere, at 3 danske fysioterapeuter kan tage til Pakistan for at hjælpe og samtidig afdække behovet for hjælp. Der er allerede kontakt med 3 fysioterapeuter, der har erfaring fra hjælpearbejdet på Sri Lanka efter Tsunamien. Hovedbestyrelsen besluttede at tage stilling til henvendelsen under punktet Eventuelt. Der blev bevilget midler til dækning af flybillet og forsikring - max. kr pr. fysioterapeut til 3 fysioterapeuter. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. Punktet blev ikke nået grundet det fremskredne mødetidspunkt. For referat Ulla Hansen faglig konsulent

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere