Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1,2 og 3 Steinmann søm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1,2 og 3 Steinmann søm."

Transkript

1 Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1,2 og 3 Steinmann søm. Jacob Kjær Larsen DVM Cimbrer Dyrlægerne A/S Industrivej Aars Fagdyrlægekursus vedrørende sygdomme hos hund og kat, 2005 Hovedopgave

2 Sammendrag God frakturheling afhænger af mange faktorer, - blandt andet biomekanik samt implantat valg. Her gennemgåes kort basale biomekaniske principper, samt et forsøg til undersøgelse af rotationskraften til opnåelse af breakingpoint på kunstknogler med diafyseale tværfrakturer. Frakturerne er fikseret med henholdsvis 1, 2 og 3 Steinmann søm. I undersøgelsen fandtes, at der var signifikant bedre rotationsstabilitet i tværfrakturer fikseret med 3 Steinmann søm, i forhold til frakturer, der er fikseret med henholdsvis 2 og 1 Steinmann søm. Summary Optimal fracture healing depends on many factors. Among these factors especially knowledge to basic biomechanic principles, and the surgeons choice of implant. During this session, a short review concerning basic biomechanic principles will be given followed by an in vitro examination of the rotational force required to obtain breakingpoint in diaphyseal fractures fixated with either 1, 2 or 3 Steinmann pins. There was a significant better rotational stability in fractures fixated with 3 Steinmann pins compared to fractures fixated with 1 or 2 Steinmann pins. Indledning En god heling af frakturer afhænger af en hurtig reduktion samt immobilisering af frakturen (1). Ved fiksering af diafyseale frakturer skal man opnå en god karforsyning i og ved fraktursted, og man skal sikre en god reponering så normalanatomien genoprettes (1,2). Ydermere skal man anvende et implantat der kan ophæve eller direkte modvirke de kræfter der påvirker en knogle (3). Der findes i dag adskillige metoder til fiksation af tværfrakturer på de lange rørknogler. Blandt andet kan nævnes DCP plader (dynamic compression plate), Interlocking nails (hvor man indfører et marvsøm med skruehuller, hvorefter man fikserer marvsømmet med skruer gennem cortex), ekstern fiksation samt intramedullær pinning med eller uden cerclage (3,4,5). 1

3 For at sikre den mest optimale fiksering, fordres at man har indsigt i de basale biomekaniske kræfter der påvirker en knogle, samt at man har viden om de materialer man eventuelt vil anvende ved fiksering af en fraktur (5,6). Frakturheling og tilbagevenden til normale funktioner af knoglen, er betinget af at modvirke de kræfter, momenter samt forskydningskræfter der påvirker fraktursstedet (7,8). Knogler er under konstant påvirkning af de ovenfor nævnte kræfter, når disse kræfter overstiger knoglens styrke vil knoglen frakturere (7,8). Det er derfor vigtigt, at disse kræfter neutraliseres/ophæves ved en fiksering. En utilstrækkelig fiksering kan resultere i forsinket heling eller ingen heling (nonunion) samt osteomyelitis (8,9,10). For at forstå principperne gennemgåes her de biomekaniske kræfter der påvirker en fraktureret knogle: De lange rørknogler påvirkes af kræfter der udløses ved vægtbelastning, muskelkontraktion samt fysisk aktivitet. Vægtbelastning opstår ved benets kontakt med underlaget. Her vil der ske en modsat reaktion fra underlaget med en kraft tilsvarende vægtbelastningen på jorden ( ground reaction force (GRF)). Denne kraft er proportional med kropsvægten samt kroppens acceleration eller deceleration. Som eksempel kan nævnes, at hvis en hund springer ned på underlaget kan GRF stige til mere end 5 gange kropsvægten. GRF medfører axial kompression samt bøjnings,- og torsionsmoment i knoglen (3,7,8,9). Fysiologiske kræfter der påvirker en knogle kommer fra ledflader og ledbånd samt muskelvedhæftningspunkter på knoglen. Her vil man typisk se tensionskræfter samt kompressionkræfter. Disse kræfter kan dog også være årsag til bøjnings-, samt torsionspåvirkninger af knoglen (3,7). Bøjningskræfter opstår når en kraft rettes mod et objekt således at objektet bøjer (fig.1). 2

4 Figur 1.Uniaksiale kræfter tilført begge ender af en knogle kan skabe bøjningsmoment omkring dets centrale akse (3). Torsionsmoment opstår når en kraft rettes mod et objekt således at objektet drejer om sin egen akse (fig. 2.). Figur 2. Uniaksiale kræfter påført eccentrisk kan skabe torsionsmoment omkring knoglens centrale akse (3). Torsions eller bøjningsmomentet beregnes ud fra kraften målt i Newton samt længden af armen (fig. 3.). Figur 3. Torsionsmoment (Mtorsion) = arm x kraft (F) (3). 3

5 Når en knogle bliver udsat for en stress påvirkning, vil der ske en gradvis forandring af denne. Den mekaniske respons i knoglen, der opstår når den udsættes for en kraftpåvirkning, kan afbildes grafisk rent kvantitativt i en såkaldt kraft-deformationskurve (fig. 4)(3,7,8,9,11). Figur 4.: Kraft deformationskurve, X akse : defórmation, Y- akse: Kraftpåvirkning (F), B: forandringspunktet, C: knoglen brækker, eller forandres ikke yderligere (8). Her vil man i starten se en elastisk deformation, hvilket vil sige, at knoglen ved ophør af belastningen vil være uforandret. Ved fortsat belastning vil der på et vist punkt ses en plastisk deformation, dette punkt kaldes for forandringspunktet. Efter dette punkt er der vedvarende forandringer. Fortsættes belastningen yderligere, vil man til sidst se at knoglen brækker, eller når et punkt, hvor den ikke kan forandres yderligere. Hele arealet nede under kurven er udtryk for den energi, der er tilført knoglen under belastningen (7,8). Man måler kort sagt: 4

6 1. Hele materialets styrke 2. Materialets stivhed. 3. Mængden af energi der optages af materialet førend det går i stykker. Ved at kende et materiales deformationskurve (udover en knogles), er det muligt at vælge et implantat der vil være optimalt i forhold til den type fraktur der skal fikseres. Man skal blot her huske på, at et materiales deformationskurve ikke nødvendigvis kan sammenlignes med strukturen af materialet. F.eks. er tibia strukturmæssigt stærkere end fibula, selvom de er lavet af det samme materiale (3,7,9). Intramedullær pinning (IM) ved brug af Steinmann søm er en enkel og billig løsning ved behandling af diafyseale frakturer. Den stabiliserende effekt af IM opstår som følge af den såkaldte 3 punktsstabilisering: Marvsømmet har kontakt ved insertionsstedet, midt på knoglen samt ved insertionen i det subchondrale knoglevæv i metaphysen (2,12). Bøjningskræfter modvirkes fint af IM. Et for tyndt marvsøm kan dog bøjes. IM bevirker en god bøjningsstabilitet i alle retninger, og styrken heraf er proportional med marvsømmets diameter (1,2). Yderligere er en tæt marvsømskontakt med den indre cortex nødvendig for at reducere bevægelse af knogleender ved frakturstedet. Det er derfor vigtigt at anvende marvsøm, der fylder knoglemarven helt ud ved frakturstedet. Tension samt extensionskræfter afhjælpes kun delvist af IM (2,13). Rotationskræfter afhjælpes stort set ikke af IM, der skal her yderligere stabilisering til. Her kan f. eks. anvendes flere tyndere marvsøm ( stackpinning ), i stedet for et stort marvsøm samt cerklage (2,13). Ved korte skråfrakturer, samt ved tværfrakturer, er rotationskræfterne typisk intakte. Her er det nødvendigt at supplere med extern fiksation, interfragmentær sømfiksation samt med cerklage (2,4,10,14). Formålet med denne undersøgelse er at undersøge rotationsstabiliteten af diafyseale tværfrakturer på kunstknogler, der er fikseret med henholdsvis 1, 2 og 3 Steinmann søm. 5

7 Materialer og metoder Til forsøget er der brugt 30 kunstknogler a 20 cm længde. Der er her valgt pexrør, idet pexrør har en størrelse samt materialekonsistens der kan minde lidt om de lange rørknogler. Knogleemner Til fremstilling af kunstknogler anvendtes pexrør 15 mm x 2.5 mm, Ø 10 mm. Pexrøret blev først afskåret i 1 meter stykker, i alt 6x1 m. Dernæst blev meterstykkerne monteret på en træplade med kabelklamper. Træpladen med påmonterede rør blev derefter stillet således at rørene var vertikale. Hvert enkelt pexrør blev forseglet i bunden med en trætap, og der forberedtes trætapper til forsegling af rør efter skumning. Skumning / kunstig knoglemarv Som knoglemarv anvendtes Skumvæske : polyetherpolyol inkl. cyclopentan, diphenylmethan-4,4-diisocyanat (MDI) isomerer og homologer, 295 gram, max. foam volume 3.5 liter. (Løgstør Rør A/S, Danmarksvej 11, DK 9670 Løgstør). Der anvendtes 20 ml flydende skumvæske til hvert rør. Skumvæsken blev hældt i hvert af de 6 pexrør ved hjælp af en 20 ml sprøjte. Skumdannelse udvikler sig herefter i løbet af få minutter, og så snart skummet nåede toppen af røret, blev dette forseglet med en trætap. På denne måde opnås en ensartet skumning af pexrørene. Forsøgsemner Pexrørene blev derefter skåret op i stykker af 20 cm, ved hjælp af en nedstryger, i alt 30 styk, og der blev boret et 3 mm tværgående hul i hvert pexrør,- 1 cm fra den ene ende. Hver af disse kunstknogler blev dernæst savet over på midten (tværfraktur), og atter sat sammen som følger: af kunstknoglerne blev fikseret med 1 Steinmann søm med trokarspids, samt en diameter på 5 mm, længde 25 cm. 6

8 2. 10 af kunstknoglerne blev fikseret med 2 Steinmann søm, diameter 2.0 mm, trokarspids, længde 25 cm af kunstknoglerne blev fikseret med 3 Steinmann søm, diameter 2.0 mm, trokarspids, længde: 25 cm. Monteringen blev foretaget med en akku boremaskine. Der blev foretaget kontrol røntgen af emnerne for at se om implantatet sad rigtigt. Billede 1 viser her de færdigmonterede emner. Billede 1. Færdig monterede emner. Forsøgsopstilling Hvert enkelt emne blev dernæst monteret i et skruestik, og der blev med tusch påført en vertikal linie over frakturlinien. I det forborede hul isattes en skruetrækker,( Ø= 3mm, længde: 10 cm (0.1 m)). Til at udføre målingen anvendtes et sæt kraftmålere, venligst udlånt af Fysik Instituttet på Den Kgl. Veterinære- og Landbohøjskole, hvor kraften angives i Newton (Billede 2 og 3). Kraftmåleren monteredes på skruetrækkeren, og med håndkraft foretoges et jævnt tiltagende træk, til tuschstregen over frakturstedet var brudt ( breakingpoint ). Den opnåede kraft i Newton ( Newton til breakingpoint) noteredes derpå i en tabel. Samme målemetode blev anvendt til samtlige 30 emner. 7

9 Billede 2: Kraftmålere Billede 3: Forsøgsopstilling,A: Skruetrækker, B: kraftmåler, C: Frakturemne Resultater Resultaterne af målingen fremgår af tabel 1. Tabel 1: A: angiver frakturer med 1 søm, B: frakturer med 2 søm, C: frakturer med 3søm Øverste talrække angiver de enkelte frakturemner der måles på. X angiver gennemsnit. Talværdierne i tabellen er i Newton x A (N) B (N) C (N) I gruppen af kunstknogler med 1 Steinmann søm (A) var der forholdsmæssig stor initial modstand mod rotation, men når først modstanden var overvundet, kunne knogleenderne frit rotere. Det samme var gældende for gruppen med 2 Steinmann søm (B), dog var der her lavere initial modstand. I gruppen med 3 Steinmann søm (C) var der større initial modstand end i de 2 foregående grupper. Ligeledes var der ingen fri rotation efter initialmodstanden var overvundet. I den sidste gruppe (C) observeredes en fjedereffekt, hvor frakturstedet gled på plads efter at kraftpåvirkningen var ophørt. 8

10 Resultaterne blev behandlet statistisk ved hjælp af SAS. Søjlerne er i procent og summerer til 100 % indenfor hver af grupperne 1, 2 og 3 Steinmann søm. De viser fordelingen af kraft i Newton, - f.eks. hvis man bruger 3 Steinmannsøm - så var der 2 gange af de 10 (20%), hvor man skulle bruge ca. 4,75 Newton osv.( Figur 5). Figur 5: 1,2,3 markerer henholdsvis knogler med 1 søm, 2 søm samt 3 søm, søjlerne er i procent og summerer til 100 % indenfor gruppe 1,2,3, x- akse er kraften målt i Newton. Diskussion Biomekaniske styrkemålinger af frakturer og deres fiksationer, er et udbredt redskab til at vurdere effektiviteten af implantaterne (15). Flere faktorer, såsom materialevalg, er med til at fjerne usikkerhed omkring resultatet, sammenholdt med forsøg udført på rigtige knogler. Typisk vil man her have variation i knoglestørrelse, form, samt tykkelse, - alt sammen faktorer der har betydning for de kræfter der påvirker knoglen (7,14). Torsionskræfter er dog rimelig sikre at måle på, idet man her (med torsionskraften) påvirker knoglen i hele dens længde, og dermed ikke er afhængig af knoglens geometri (16). De her anvendte kunstknogler har en ensartet marv, og var enkle at fiksere med Steinmannsøm på en ensartet måde. Der vil dog altid være et usikkerhedsmoment mht. implantat stabilitet, idet man ved montering af Steinmann sømmet kan risikere at køre for længe med boremaskinen og dermed gøre sømmet en anelse mere løst. Samme fejlfaktor ses også ved ægte knogler. 9

11 Der foretoges en simpel variansanalyse og tolkningen er som følger : 2 søm forudsætter en torsion, der er signifikant mindre end 1 søm (P=0,0021) og 3 søm (P=0,0001). 3 søm kræver flest kræfter, og er signifikant stærkere end både 1 (P<0,0001) og 2 (P<0,0001). Data der er fremkommet ved herværende forsøg, har vist at der er signifikant forbedring af rotationsstabiliteten med 3 Steinmann søm i forhold til frakturer med henholdsvis 1 samt 2 Steinmann søm. Et usikkerhedsmoment i opstillingen kan være aflæsning af kraftmålerne under forsøgets udførelse. En anden usikkerhed kan ses i aflæsningen af opnåelse af breakingpoint, altså hvornår tuschstregen var helt brudt, hvilket tidligere er omtalt i materialer og metoder. I knoglerne med 1 Steinmann søm (A), skulle der stærkere kraft til opnåelse af breakingpoint end ved gruppe B med 2 søm. Dette kan skyldes, at diameteren af Steinmann søm i gruppe A fyldte marven godt ud, og dermed gav en umiddelbart bedre rotationsstabilitet end gruppe 2. Dog skal her tilføjes, at så snart breakingpoint var nået i gruppe A, var der ingen torsionsstabilitet overhovedet. I gruppe C oplevedes en elastisk effekt af de 3 søm. Efter at breakingpoint var opnået og kraftpåvirkning ophørt, - gled frakturen nærmest på plads igen. Dette har også vist sig i en anden opstilling med multiple Steinmann søm, hvor man nærmest måtte vride sømmene skæve for at skabe en ny fraktur (16). En større volumen samt overflade af Steinmann sømmene kan være en medvirkende faktor til en bedre rotationsstabilitet. Multiple Steinmann søm har i en undersøgelse vist sig at give dobbelt så stor rotationsstabilitet sammenlignet med single Steinmann søm (16,17,18). Her tillægges den ekstra rotationsstabilitet den bedre forankring i den proksimale samt distale frakturdel (16,17,18). Der var dog ikke signifikant forskel på de afprøvede grupper med multiple søm i forhold til grupper med 1 hhv. 2 søm (16). Sammenligninger med andre frakturforsøg kan være vanskelig, idet der er forskelle i testmetoder samt materialevalg (11). Dog har det vist sig at interlocking nails giver en bedre rotationsstabilitet sammenlignet med ekstern fiksation, DCP, og intramedullær pinning (4,11). Så selvom multipel pinning med Steinmann søm ikke giver optimal stabilitet, med hensyn til rotationsstabilitet i forhold til andre fiksationsmetoder, kan det dog være tilstrækkeligt for at opnå sekundær frakturheling (16). 10

12 Konklusion Ud fra forsøget kan man konkludere, at tværfrakturer fikseret med 3 Steinmann søm giver en signifikant bedre rotationsstabilitet set i forhold til frakturer fikseret med henholdsvis 2 samt 1 Steinmann søm. 11

13 Litteraturliste 1. Withrow, S.J, Piermattei, D.L. : Principles of Steinmann intramedullary pinning. Small animal orthopedics, June 3-6, 1987, Howard, Paul E.: Principles of intrameddullary pin and wire fixation, Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal), Vol 6, No 1, febr,1991, Palmer,Ross H., Hulse Donald, A., Hyman,William A., Palmer, Darcie R.: Principles of bone healing and biomechanics of external skeletal fixation. Veterinary Clinics of North America: Small animal practice, Vol 22, No1, Jan 1992, Bernarde,A., Diop,A., Maurel,N., Viguier, E.: An in vitro biomechanical comparison between bone plate and interlocking nail. Vet Comp Orthop Traumatol 2002, 15, Dewey,C. W., Aron, D. N., Foutz, T. L., Marks, M. A., Budsberg, S.C.: Static strenght evaluation of two modified unilateral external skeletal fixators. Journal of Small Animal Practice,1994, 35, Piermattey, D. L.: Immobilization of fractures- biomechanics of internal fixation. Long Bone Surgery: 5-7 December 1990: non plating techniques in fracture repair and bone realignment in small animals Schwartz, Peter D.: Biomechanics of fractures and fracture fixation. Seminars in Veterinary Medicine and Surgery (Small Animal), Vol 6, No 1,febr. 1991, Radasch, Robert M.: Biomechanics of bone and fractures., Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, Vol 29, No 5, sept. 1999, Smith, Gail K.: Biomechanics pertinent to fracture etiology, reduction, and fixation. Textbook of small animal orthopedics,1985, Dueland, R. T., Berglund,L., Vanderby,R. Chao, E.Y.S.: Structural properties of interlocking nails, canine femora, and femur-interlocking nail constructs. Veterinary Surgery, 25, 1996, Hulse, Don, Hyman, Bill,: Biomechanics of fracture fixation failure. Veterinary Clinics of North America: Small animal Practice, Vol 21, No 4, July 1991, Mc Allister, R.A.: Use of the intramedullary pin for fracture repair of curved bones. Canine Practice, vol 13,No 2, 1986, Beale, B. S. : Application of intramedullary pins and Kirschner wires. Proceedings of the North American veterinary conference,1995, 9, Aron, Dennis N.: Oblique fractures: Special considerations for management. Compendium on continuing education for the practicing veterinarian. Vol 12, No 12, dec. 1990,

14 15. Sukhiani,H.R., Holmberg, D.L.: Ex vivo biomechanical comparison of pin fixation techniques for canine distal femoral physeal fractures. Veterinary Surgery,26, , Dallman, Mark J., Martin, Robert A., Self, Brian P., Grant, J. Wallace, : Rotational strenght of doublepinning techniques in repair of transverse fractures in femurs of dogs. American Journal of Veterinary Research, Vol 51, No 1, Jan. 1990, Aithal, H.P., Singh, G. R.: Evaluation of fixation devices for resistance of bending and rotations in supracondylar femoral fracture fixation in dogs. Indian journal of Animal Science 68(11): , Nov Vasseur, P.B.,Paul, H.A., Crumley,L.,: Evaluation of fixation devices for prevention of rotation in transverse fractures of the canine femoral shaft: An in vitro study. American Journal of Veterinary Research,Vol 45,No.8,1984, Akkreditiver: Tak til Kruuse A/S for at have sponsoreret Steinmann søm til forsøgsopstillingen. Tak til Løgstør Rør A/S for råd og vejledning samt skummateriale der blev stillet gratis til rådighed. Tak til Ortopædkirurg Kristian Bundgaard, Farsø Sygehus, for inspiration samt sparring på forsøgsopstilling. 13

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet Mål med foredraget 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet 2. forstå de potentielle fordele og ulemper ved reamning. Snuse til intelligent reamning. 1 Opvarmnings-case

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Den Schweiziske hovstøvle er meget slidstærk og giver god støddæmpning. Den holder i gennemsnit 4 6 gange længere end jernsko, i nogle tilfælde mere end et år.

Læs mere

Osteosynteseprincipper

Osteosynteseprincipper Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk Workshop Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde oktober 2009 Dagens emner Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Osteosyntesemetoder

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Straight nail with 3 point fixation

Straight nail with 3 point fixation Straight nail with 3 point fixation First IM nailing but not locking Michael Brix 1 Fuldtidstraumatolog Hele spektret af traumatologi Lavet eller superviseret knapt 11.000 indgreb Bruger ½ tid på at lave

Læs mere

Tibia-marvsømning. Michael Brix. Michael Brix. Specialespecifikt kursus i traumatologi 2009 2012 1

Tibia-marvsømning. Michael Brix. Michael Brix. Specialespecifikt kursus i traumatologi 2009 2012 1 Tibia-marvsømning Michael Brix traumatologi 2009 2012 1 Mål med lektionen Når foredraget er slut skal i kunne noget om: 1. Basale principper for marvsømning af tibiafrakturer 2. Præoperativ planlægning

Læs mere

Operationsvejledning. Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates

Operationsvejledning. Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates Operationsvejledning Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates PERI-LOC Periarticular Locked Plating System Targeter System for 3.5 mm Medial Distal tibia Locking Plates Surgical Technique

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål.

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. Labøvelse 2, fysik 2 Uge 47, Kalle, Max og Henriette Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. 1. Vi har to forskellige størrelser: a: en skive

Læs mere

Doyma. En kæde med fordele LINK CHAINS. Førende gennem væg og dæk

Doyma. En kæde med fordele LINK CHAINS. Førende gennem væg og dæk Doyma LINK CHAINS En kæde med fordele Førende gennem væg og dæk DOYMA En kæde med fordele Omkring rør og kabler, der føres gennem ydervægge, etagedæk og gulve, skal der tætnes på en sådan måde, at der

Læs mere

Cutimed Siltec. Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels.

Cutimed Siltec. Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels. Cutimed Siltec Closing wounds. Together. What s the foam dressing choice for low, medium or high exudate levels? Cutimed Siltec. The foam dressing that adapts to various exudate levels. Selvjusterende

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Ordbog Pin, pins, pinde: Shantzskruer, Apexpinde, Orthofixpinde etc. Bars, rods, fixators

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Reduction Et overblik og eksempler

Reduction Et overblik og eksempler Reduction Et overblik og eksempler Ove Svendsen Professor, direktør, dr.med., dyrlæge Reduction 3 R er Replacement, Reduction, Refinement William Russell og Rex Burch The Principles of Humane Experimental

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

Opdateret: 06.09.2012. Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142

Opdateret: 06.09.2012. Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142 Opdateret: 06.09.2012 Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og er

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

TINTA. Monteringsvejledning Guideline

TINTA. Monteringsvejledning Guideline TINTA Monteringsvejledning Guideline 1 Generelt Ved montering af et køkken er der nogle generelle regler som du altid skal huske. Disse står beskrevet i Installation af køkken - guideline som er et hæfte

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Information om behandling af skade på bagerste korsbånd (PCL) med Jack skinne

Information om behandling af skade på bagerste korsbånd (PCL) med Jack skinne Information om behandling af skade på bagerste korsbånd (PCL) med Jack skinne Side 1 af 5 Tage- Hansens Gade 2 DK-8000 Aarhus C Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Tlf. 7846 7350 Mail: fysergo@auh.rm.dk

Læs mere

Samlevejledning til 12 x 20 meter

Samlevejledning til 12 x 20 meter Samlevejledning til Flex fodboldbane 12 x 20 meter Flex fodboldbane uden net. Flex fodboldbane med net Flex fodbold P R indeholder: 2 stk. A Topbeslag ved mål (venstre) 2 stk. B Topbeslag ved mål (højre)

Læs mere

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Klassifikation Lauge Hansen (SU, SA, PU, PA), mhp. at vurdere evt. ledsagende ligamentlæsioner og dermed vurdere stabiliteten af den

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Tibiaplataeu frakturer

Tibiaplataeu frakturer Tibiaplataeu frakturer Behandling med ringfiksation Juozas Petruskevicius Overlæge, Fagområde for traumatologi Aalborg Sygehus Hvorfor ringe? Hvorfor ringe? Introduktion Definition - frakturer sv.t. proximal

Læs mere

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest originalartikel Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - Locking-Dynamic Compression Plate [ Jon Vedding Nielsen ] Dyrlæge, Ansager

Læs mere

LEGE I MIDDELALDEREN

LEGE I MIDDELALDEREN LEGE I MIDDELALDEREN Gøglertræning - prøv selv! Jonglere liggende En antipodist eller en fodjonglør jonglerer genstande med fødderne. Liggende på ryggen skal jongløren med fødderne kaste og gribe f.eks.

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Tibial shaft fractures

Tibial shaft fractures Tibial shaft fractures Proximal, distal and segmental Quick survey 1. Marvsøm 2. skinneosteosyntese Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus AO advanced principles Middelfart, april 2016 Hvad lærte

Læs mere

MC Kommunikation Bluetooth

MC Kommunikation Bluetooth MC Kommunikation Bluetooth Et projekt fra Ib Refer InterPhone og BMW System 6 hjelm Montage af Bluetooth anlægget InterPhone i BMW System 6 Jeg købte i sommeren 2008 et Bluetooth samtaleanlæg fra InterPhone

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

AO Basic 2015. Tibiafrakturer. Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

AO Basic 2015. Tibiafrakturer. Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO Basic 2015 Tibiafrakturer. Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: Marvsømning af diafysære tibiafrakturer Indikationer for marvsømning Implantater Typiske

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation PELVISFRAKTUR Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation FORMÅL Anatomi og biomekanik Mekanisk stabilitet Hæmodynamisk stabilitet Initial behandling Frakturen Blødningen BONY STABILITY

Læs mere

Er du slave af vægten?

Er du slave af vægten? Er du slave af vægten? Få gode råd til at måle din fremgang - og få succes med vægttabet. Med en nede-på-jorden og no bullshit -indstilling får du inspiration til en sundere livsstil Af Krisztina Maria,

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest originalartikel Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - locking-dynamic Compression plate [ Jon Vedding Nielsen ] Dyrlæge, Ansager

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA. v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd

Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA. v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd Pixon -projektet i USA: I et forsøg på at komme en undervisningspraksis

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Fed cykel, mand. For under 700 kroner kan du bygge denne fantastiske og meget robuste trehjulede cykel til junior med uafhængigt baghjulsophæng.

Fed cykel, mand. For under 700 kroner kan du bygge denne fantastiske og meget robuste trehjulede cykel til junior med uafhængigt baghjulsophæng. Vores to unge venner er tydeligvis godt tilfredse med det færdige resultat. Og det kan kun gå for langsomt med at komme ud på den første tur. VERDENS FLOTTESTE TREHULER: Hu hej, hvor det går. Farten føles

Læs mere

Basrefleks kabinettet

Basrefleks kabinettet Basrefleks kabinettet Hvordan virker en basrefleks? Denne kabinet type er den mest populære da den typisk giver mere oplevelse af bas og en større belastbarhed. Inden du læser denne artikel vil jeg anbefale

Læs mere

Skulderøvelser Træningsprogram

Skulderøvelser Træningsprogram Patientinformation Skulderøvelser Træningsprogram Kvalitet Døgnet Rundt Terapiafdelingen Skulderøvelser Udleveret til: Dato: Udleveret af: Tlf.: Du må påbegynde træningen med det samme Du må påbegynde

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol På- og afklædning af overkrop indeholder mange momenter, der påvirkes af personens ressourcer, både hvad angår det mentale, muskelstyrke, balance i den siddende stilling

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Basale Osteosyntese Principper

Basale Osteosyntese Principper Basale Osteosyntese Principper Dansk Ortopædisk Traumeselskab og Det Danske AO Fakultet 2015 Redigeret af: Henrik Grønborg & Frank Damborg Indhold Introduktion, begreber og principper Side 3 Valg af osteosyntese-metode

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic BRUGSANVISNING Flexaball Classic Generel introduktion: Body-træningsgymnastikboldene giver mulighed for at lave en alsidig træning af kroppen. Spændinger/kramper løsnes, mave-og rygmusklerne styrkes og

Læs mere

Introduktion til montering og lodning af komponenter

Introduktion til montering og lodning af komponenter Introduktion til montering og lodning af komponenter René Gadkjær DTU Elektro 22 01 2016 Loddekolben og det tilhørende værktøj. Hovedformålet med at lodde komponenter sammen, er at sammenføje 2 materialer

Læs mere

fischers store håndbog i befæstigelse

fischers store håndbog i befæstigelse 2 fischers store håndbog i befæstigelse Denne håndbog er lavet til dig. Dens ambition er at føre dig ind i fischers spændende univers af befæstigelsesmateriel, og at hjælpe dig til at finde den helt rigtige

Læs mere

Vejledning og behandling efter overrevet achillessene

Vejledning og behandling efter overrevet achillessene Patientinformation Vejledning og behandling efter overrevet achillessene Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling - B120 1 2 Du har i dag fået fjernet gipsen og i stedet fået anlagt en Camp

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6 REDEGØRELSE HCLJ530-000109 Hændelse Luftfartøj: Discus CS Registrering: OY-XSU Motor: Ingen Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Svæveflyvecenter Arnborg

Læs mere

Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent

Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent Hvorfor? I 2012 var der 57.000 anmeldte arbejdsskader I 2012 var udgifterne til erstatning på næsten 4

Læs mere

AGV Kursus August 1999

AGV Kursus August 1999 AGV Kursus August 1999 Dato: 26.08.99 Morten Nielsen Daniel Grolin Michael Krag Indledning: Princippet bag en AGV (Autonomous Guided Vehicle) er at få et køretøj til at bevæge sig rundt i nogle omgivelser,

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Bariatriske siddestillingsproblematikker

Bariatriske siddestillingsproblematikker Bariatriske siddestillingsproblematikker Aktivitetsaspekter i forhold til siddestilling med fokus på tryksår Trykfordelende materialer Helle Dreier 22.10.2013 Den aktivitetsbaserede siddestillingsanalyse

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Noter om Bærende konstruktioner. Skaller. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole

Noter om Bærende konstruktioner. Skaller. Finn Bach, december 2009. Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Noter om Bærende konstruktioner Skaller Finn Bach, december 2009 Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole Statisk virkemåde En skal er et fladedannende konstruktionselement, som kan optage

Læs mere

Blære- og bækkenbundstræning

Blære- og bækkenbundstræning BET-07- Blære- og bækkenbundstræning For kvinder Blæren.dk ASTELLAS PHARMA, Kajakvej, 770 Kastrup Telefon 0, Fax, E-mail: kontakt.dk@astellas.com, www.astellas.dk Facts om inkontinens Du skal ikke have

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL CMT650 Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Hvad skal man ellers bruge......side 4 Generelle sikkerheds forskrifter

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Knogleheling - Direkte knogleheling og heling med callus!

Knogleheling - Direkte knogleheling og heling med callus! Knogleheling - Direkte knogleheling og heling med callus! Frank Damborg Kolding AO Middelfart 2015 Hvorfor nu det? Hvorfor nu det? Er der nogle helingsformer vi vil fremme? Er der nogle helingsformer vi

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

Specielfremstillede hjælpemidler

Specielfremstillede hjælpemidler Specielfremstillede hjælpemidler - ALT kan lade sig gøre Side 2 Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler man har

Læs mere

7.0 Montering af hegn

7.0 Montering af hegn 7.0 Montering af hegn 7.1 Poda Hegn med Insultimber MATERIALER & VÆRKTØJ TIL PODA HEGN (INSULTIMBER) 2,5 mm tråd (2001). Trådstrammere (14643). 7.1 Poda Hegn med Insultimber Hjørnestolper, Ø14 x 230 cm

Læs mere

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 Projektleder: Arkitektskolen Aarhus, Kätte Bønløkke og Jan Fugl Partnere: Kollision A/S, out-sider a/s, Martin Professional, Århus Kommune,

Læs mere

Bækken traumer. Michael Brix. Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. Dele venligst udlånt af MSl

Bækken traumer. Michael Brix. Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. Dele venligst udlånt af MSl Bækken traumer Michael Brix Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital Dele venligst udlånt af MSl Komplekse bækkenfrakturer Tab af mekanisk stabilitet Rotatorisk stabilitet Vertikal stabilitet

Læs mere

Forsøgsvejledning - Hoppehøjde

Forsøgsvejledning - Hoppehøjde Forsøgsvejledning - Hoppehøjde Indledning: Indenfor idrættens verden er det ofte af stor vigtighed at man kan hoppe højt. Det være sig selvsagt i højdespring, hvor det er målet i sig selv, men også fx

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Repositionsteknikker Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus OP plan: Rigtige indgreb til den rigtige patient Isenkram Adgang og lejring Repositionsteknik Ønsker til anæstesi Blodtomhed Blødning

Læs mere

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Suprakondylære humerusfrakturer Lasse Bayer AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Anatomi Triangular struktur skaber styrke Lateral column Medial column Trochlea Anatomi Trochlea er centrum

Læs mere