Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark"

Transkript

1 Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm Vand søge tilladelse fra Hørsholm Kommune, inden de går i gang med at reparere eller renoverere kloakledninger? Svar Hørsholm Vand skal ikke søge tilladelse til at renovere egne ledninger men skal indhente en tilladelse fra kommunen, før de går i jorden. Spørgsmål Er reglerne for vejsyn på privat vej blevet overholdt ifm. gravearbejde i Rungsted Nord? Svar Ja. Hørsholm Vand har ikke pligt til at holde vejsyn iht. privatvejsloven. Ifølge privatvejsloven skal ledningsejeren dog søge om gravetilladelse hos vejmyndigheden, før arbejdet igangsættes. I denne gravetilladelse kan vejmyndigheden stille forskellige krav, f.eks. at asfalten skal retableres til samme stand, som før arbejdet gik igang. Spørgsmål Hvilke gravearbejder i Hørsholm Kommune er sat i gang og hvilke er planlagt? Svar På Hørsholm Vands hjemmeside på ligger altid fyldestgørende informationer om både alle aktuelle gravearbejder og alle de planlagte gravearbejder. INHABILITET Spørgsmål Er de kommunale bestyrelsesmedlemmer, som både sidder i Hørsholm Vands bestyrelse og i Miljø- og Planlægningsudvalget, inhabile? Svar Hørsholm Kommune læner sig til Statsforvaltningens vurdering i en lignende sag, hvor Statsforvaltningen ikke finder, at der er tale om inhabilitet. TILSKUD/KOMPENSATION FOR KLOAKARBEJDE PÅ EGEN MATRIKEL Spørgsmål Kan Hørsholm Kommune ikke yde tilskud eller på anden måde kompensere for de udgifter, som boligejerne får med kloakarbejdet på egne matrikler? Svar 1

2 Kloakanlæg til privat afledning af spildevand inden for skelgrænsen er grundejers ejendom og ansvar. Hverken Hørsholm Kommune eller Hørsholm Vand ApS har lovmæssig hjemmel til at finansiere ændringer af spildevandsanlæg på private grundejeres ejendomme. Og har heller ikke hjemmel i loven til at yde lån til dette formål. Men boligejere kan nu få økonomisk hjælp af staten til kloakarbejde via håndværkerfradraget, som regeringen har genindført. Desuden er der mulighed for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, hvis man kan vise, at man kan håndtere regnvand på egen grund. Øvrige spørgsmål og svar Q1 Hvis skybrud som den 14. august 2010 kun finder sted med 200 års mellemrum er det så virkelig så vigtigt med kloakseparering? A1 DMI definerer skybrud som en nedbørsintensitet på >15 mm på < 30 min. Skybrud er næsten per definition lokale og meget vanskelige at forudsige præcist. Mange husker den 14. August 2010, fordi det var virkelig ekstremt. Men vi havde faktisk to kraftige regnskyl umiddelbart inden, som også gav lokale problemer : 15 mm, hvoraf de 15 mm kom på 60 min : 32 mm, hvoraf de 20 mm kom på 60 min : 130 mm, hvoraf de 80 mm kom på 60 min Disse regnskyl gav henvendelser om vand i kældre og sidstnævnte gav oversvømmelser af overfladevand. Også 11/8/2007 havde vi skybrud, hvor mange borgere blev berørt (se bilag for grafer) Det er vigtigt at understrege, at strategi og beslutninger skal foretages med en fremadrettet tidshorisont på 75 år. Når man vurderer et regnskyl til at være ét blandt 200, så er vurderingen baseret på bagudrettet data. Det regnskyl som faldt den 14/ kan om år være et statistisk 25 års regnskyl. 2

3 Q2 Hvor mange skybrud har der været over Hørsholm de sidste 10 år? Sidste 10 års kraftig regn over Hørsholm er ved at blive klarlagt. A2 DMI definerer skybrud som en nedbørsintensitet på >15 mm på < 30 min. Skybrud er næsten per definition lokale og meget vanskelige at forudsige præcist. Der kan derfor være flere skybrud lokalt i kommunen med timers mellemrum. Det er således ikke muligt at opgøre antal skybrud i en kommune over en tidsperiode. De sidste ti års største regnskyl på et enkelt døgn er: 2011: 132 mm målt den 2/7 ved Kløvermarksvej, København 2010: 98,6 mm målt den 14/8 ved Vedbæk Renseanlæg 2009: 83,6 mm målt den 11/6 ved Hillerød Renseanlæg 2008: 65,0 mm målt den 4/8 ved Nørresundby Søvangen 2007: 71,2 mm målt den 11/8 ved Brøndbyvester Vandværk 2006: 93,6 mm målt den 15/8 ved Gistrup 2005: 69,2 mm målt den 19/7 ved Ulstrup Renseanlæg 2004: 78,2 mm målt den 4/8 ved Frejlev Syd 2003: 65,6 mm målt den 10/9 ved Hillerød Renseanlæg 2002: 96,4 mm målt den 1/8 ved Mosede Renseanlæg 2001: 52,6 mm målt den 7/8 ved Tårnby Renseanlæg Kilde: DMI Q3 Hvor mange mm regnvand skal der til, for at det nuværende kloaksystem løber over? A3 Det handler mere om intensiteten og forudgående regn end det handler om mængden af regn. Hvis det har regnet de foregående dage, vil jorden være vandmættet, og selv et kraftigt regnskyl, som ikke opfylder krav til skybrud, kan have voldsomme konsekvenser. Medens et skybrud med forudgående tørt vejr kun har begrænsede konsekvenser, da jorden og hulrum virker som buffer. Gennem hydrauliske beregningsmodeller kan det beregnes, ved hvilke lokaliteter, brønde, der sker overløb til terræn. 3

4 Q4 Hvor mange huse ligger i risikozonen og hvor mange af disse har kældre? A4 Sårbarhed 10år. Sårbarhed 100 år- Ovenstående sårbarhedskort bør sammenstilles med en Mike Urban beregning for at klarlægge hvor mange brønde, der stuver over terræn. Mike Urban er det computerprogram fra DHI (Dansk hydraulisk institut), som anvendes til hydrauliske beregninger. Det kan dog estimeres, at der i det viste område er følgende antal matrikler, som ligger i risikozonen for oversvømmelse. 10 års sigt: Matrikler 100 års sigt: Matrikler 4

5 Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt uden et større administrativt arbejde at opgøre antallet af huse med kælder, idet der ikke findes en hensigtsmæssig mulighed for at trække disse data ud via BBR. Q5 Hvor meget regnvand kommer der fra husene på Bukkeballevej, og hvor meget regnvand kommer fra veje og offentlige arealer i samme område? Q6 Hvis problemet er et generelt problem, som berører alle borgere, bør udgiften til at løse problemet vel også skulle afholdes af alle borgere? Er der hjemmel i lovgivningen til at pålægge udvalgte borgere denne udgift? Q7 Hvilken løsning er bedst til at kunne håndtere kommende oversvømmelser? S5 Grontmij har ud fra luftfoto, digitale matrikeloplysninger og GIS program beregnet, at ca. 68 % af regnvandet i området kommer fra tagareal og befæstet areal på de enkelte matrikler og ca. 32 % kommer fra vejene. Grontmij har ud fra luftfoto m.m. beregnet befæstelsesgraden. Den indeholder alene tage på bygninger og overdækkede terrasser, men ikke eksempelvis flisebelagte indkørsler. På de ejendomme, hvor befæstelsesgraden er beregnet til større end 25 % er det konkrete tal anvendt. På ejendomme hvor den er mindre end 25 % er tallet forhøjet til 25 %, idet det er en ret, som borgeren har i.h.t. spildevandsplanen og som sikrer, at borgeren kan udnytte sin byggeret på ejendommen. Denne beregning giver en befæstelsesgrad for området som helhed på 28 %. Vejene har en befæstelsesgrad på 100 %. Tilsammen giver det fordeling mellem parceller og veje på 68/32, jfr. Tabel 1 på side 2 i Niras redegørelse. S6 Hvis der bliver valgt en løsning, hvor der ikke skal foretages ændringer på privat grund (for eksempel fastholdelse af fælleskloakering eller separering af kun vejvand), så kan fællesskabet betale. Altså alle forbrugere betaler over taksterne. Men hvis der vælges en løsning med separatkloakering på hver enkelt ejendom er forholdet anderledes Kloakanlæg til privat afledning af spildevand inden for skelgrænsen er grundejers ejendom og ansvar. Hverken Hørsholm Kommune eller Hørsholm Vand ApS har lovmæssig hjemmel til at finansiere ændringer af spildevandsanlæg på private grundejeres ejendomme. Og har heller ikke hjemmel i loven til at yde lån til dette formål. S7 Rapporten fra Niras peger på muligheder for forskellige scenarier. Og at man bør overveje såvel økonomiske som funktionelle og miljømæssige konsekvenser. Separering er den samfundsøkonomisk billigste løsning, men ikke umiddelbart den billigste for den enkelte borger i området. De tre af scenarierne opfylder de krav, som kommunen har valgt at være dimensioneringsgivende, mens de tre øvrige (brug af LAR, kun separering af nye ejendomme, samt lukning af vejriste) ikke kan. Derfor er der ikke beregnet økonomi på de tre sidstnævnte. Kun fuld separering forhindrer fremtidig udledning af opspædet spildevand i recipienterne, og kun separering 5

6 sikrer, at det er regnvand og ikke opspædet spildevand, som oversvømmer husene ved meget kraftig regn. Separering er også fremtidssikret i forhold til at kunne løse de nye krav til badevandskvaliteten, som forventer vi kommer og i forhold til eventuelle fremtidige beslutninger om at tilslutte sig et eller flere centrale renseanlæg i Nordsjælland. Kloakseparering er også en forudsætning for optimalt at kunne håndtere oversvømmelsesproblemer i kommunen i øvrigt. For eksempel kan der til de planlagte vådenge ved Usserød Å ikke ledes opspædet spildevand men kun regnvand. Det forudsætter således separering af Søvangkvarteret. Men der endnu ikke er truffet noget endelige beslutninger om løsning. Det er vigtigt for os at have borgerne med i processen. Ikke mindst med de borgere som bor i området, og som bliver mest berørt. Såvel af fremtidens kraftige regnskyl som af den løsning til at håndtere problemerne, som vi vælger. Q8 Matcher indsatserne problemets omfang? S8 Kloakseparering eller de andre løsninger gennemføres ikke for at tage højde for en regn hændelse, som den vi oplevede den 14. august Uanset valg af løsning vil en sådan hændelse give anledning til oversvømmelser. Det er dog kun kloakseparering, der sikrer, at oversvømmelserne kun er med regnvand og ikke med opspædet spildevand. Allerede i dag er der utilstrækkelig kapacitet mange steder i afløbssystemet. Det bliver forværret i takt med klimaændringerne som illustreret på kort på side 5 i Niras rapport. Der kan således forventes hyppige oversvømmelser og aflastninger til recipienterne, hvis vi ikke gør noget. Og det er i strid med eksisterende lovkrav og krav til serviceniveau. Der skal således under alle omstændigheder laves en opgradering af kloaksystemet i området, og der skal derfor også i valg af løsningsmetode tages hensyn til et 75 årigt perspektiv. Af notat fra Molt Wengel fremgår det, at påbud til borgerne om separering forvaltningsretligt antages at være et generelt proportionalt middel, hvis det er miljøfagligt begrundet. I dette tilfælde vurderes begrundelserne at være tilstrækkelige og saglige. Q9 Er det datagrundlag, som Niras har udarbejdet deres rapport ud fra, i orden? S9 Redegørelsen tager udgangspunkt i eksisterende data, som er leveret af Hørsholm Vand og Hørsholm Kommune. Niras har på baggrund af egne erfaringer vurderet, om data er fornuftige, men Niras har ikke eftervist grundlaget. 6

7 Niras har dog udført beregninger for det nødvendige bassinvolumen for udledning til Bolbrorenden ved fastholdelse af fælleskloakering på baggrund af miljøkrav (givet af Hørsholm Kommune) og det mulige afløbstal i pumpestation/trykledning mod renseanlæg. Beregningen er drøftet med Hørsholm Vand. Der har gennem processen med at udarbejde redegørelsen været dialog om behovet for skabe en så stedspecifik dokumentation som overhovedet muligt. Hørsholm Kommune har vurderet, at det er for omfattende at udarbejde et egentligt detailprojekt for hvert af scenarierne. Og at de eksisterende data og erfaringstal/- priser er tilstrækkelige til at give en valid indikation af forskelle mellem de mulige scenarier, som kan opfylde serviceniveau og miljøkrav. Hvis fælleskloakering bliver fastholdt, er det den dyreste løsning i forhold til totaløkonomi. Det skyldes primært behovet for at etablere et stort bassinvolumen for at kunne overholde miljøkrav for overløb (opspædet spildevand) til Bolbrorenden. Q10 Forholder Niras rapporten sig til alle de mulige løsninger? - og er vurderingerne valide? A10 Redegørelsen fra Niras samt tillægget hertil forholder sig til i alt 10 tekniske muligheder som løsning til at opfylde Hørsholm Kommunes serviceniveau og miljøkrav (i forhold til udledninger til vandløb og kyst). - Fælleskloakering, - Separatkloakering, - Separering af vejvand, - Brug af LAR, - Separering af nye/genopførte ejendomme - Lukning af vejriste - Separering af vejvand. Overløb fra fællessystemet føres til Øresund i ny havledning - Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem til Bolbrorenden - Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystemet til Øresund i ny havledning - Separatkloakering med frist for intern separering på 10 år. Af disse muligheder kan kun de 7 løsninger opfylde serviceniveauet og miljøkrav dog med forskellige økonomiske konsekvenser. Brug af LAR, separering af nye ejendomme og lukning af vejriste er ikke valide løsninger. Det vurderes af Niras og af administrationen, at disse scenarier tilsammen udgør de scenarier, som er relevante at 7

8 undersøge i det lokale område. Redegørelserne er udført af erfarne afløbsingeniører, og internt i Niras gennemgået i forhold til en skærpet kvalitetskontrol. Q11 Kan Niras betragtes som en uvildig rådgiver? A11 Niras har medarbejdere, er medlem af FRI og leverer uvildig rådgivning indenfor byggeri, energi, forsyning, infrastruktur, miljø og informatik. Niras har ingen igangværende projekter med hverken Hørsholm Kommune eller Hørsholm Vand om afløb eller spildevand, udover den aktuelle redegørelse. Niras arbejde med redegørelsen har fokuseret på, at serviceniveauet skal overholdes og miljøkrav ud fra det afløbstekniske aspekt med dertil hørende økonomi. Niras har ingen interesser i, at redegørelsens resulterer i en bestemt konklusion. Det seneste projekt, som Niras har udført for Hørsholm Vand, vedrørte etablering af udløbsledning ved U61 (syd for Rungsted Havn) i I 2011 assisterede Niras Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand (samt Fredensborg og Rudersdal kommuner og forsyninger) med klimasikring af Usserød Å. Niras har igangværende projekter vedrørende vandforsyning for Hørsholm Vand og enkelte opgaver for Hørsholm Kommune om planlægning. Q12 Er der uoverensstemmelser mellem Klimatilpasningsrapporten og den løsning, som Niras rapporten lægger op til? Q13 Hvorfor igangsatte Hørsholm Vand at montere kloakseparerings-system før sagen havde været i høring og beslutningen endeligt var truffet? Er det ikke i strid med Miljøbeskyttelsesloven? A12 Nej, der ses ingen uoverensstemmelser mellem Nirasrapporten og Vejledning fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen, om Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. A13 Nej det er ikke i strid med Miljøbeskyttelsesloven. Hørsholm Vand har til opgave at sikre at serviceniveauet kan overholdes, og at de investeringer der foretages i Hørsholm Vand regi, er bedst muligt fremtidssikret. Investeringer i kloakledninger skal ses i et 75 års perspektiv. Det ændrer ikke ved, at vi - set i bakspejlet - gik for hurtigt i gang. Det beklager vi. Vi er dog trygge ved, at processen nu er på rette spor. Med muligheder for som borger at blive bidraget med holdninger og synspunkter. 8

9 Q14 Hvem besluttede at montere kloakseparerings-system, før beslutningen var truffet? Q15 Er de kommunale bestyrelsesmedlemmer, som både sidder i Hørsholm Vands bestyrelse og i MPU, inhabile? Q16 Hvordan er bestyrelsen i Hørsholm Vand sammensat? A14 Bestyrelsen i Hørsholm Vand godkendte i efteråret 2011 anlægsbudgettet for separationsprojektet. Samtidig var de nødvendige tilladelser hos Hørsholm Kommune opnået forud for projektets igangsættelse. Endvidere havde Miljø-og planlægningsudvalget den taget til efterretning, at administrationen arbejder videre med en række løsningsmuligheder for imødegåelse af oversvømmelser. I bilaget til dagsordenpunktet er udtrykkelig nævnt, at Hørsholm Vand har vedtaget et anlægsbudget, der indeholder en kloakseparering af oplandet til Bolbrorenden. Formålet har været at lægge et ekstra rør i jorden, så Hørsholm Vand kan separere vejvandet og opnå større kapacitet i forbindelse med oversvømmelser. I samme arbejdsgang valgte Hørsholm Vand at forberede tilslutning fra de enkelte parceller, hvis separatkloakering af egen grund blev besluttet i forbindelse med spildevandsplanen. Set i bakspejlet må det erkendes, at arbejdet blev igangsat for tidligt. A15 Ifølge Notat af fra juridisk konsulent er administrationens vurdering, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke er inhabile, da der er tale om en overordnet beslutning om godkendelse af spildevandsplanen, og idet der ikke foreligger oplysninger om medlemmer, der ikke varetager saglige, offentlige interesser. Denne vurdering lægger sig op ad en afgørelse truffet i Statsforvaltningen den Se i øvrigt notat om inhabilitet vedlagt Miljø-og planlægningsudvalgets dagsorden den A16 Hørsholm Vand ApS er et 100 % kommunalt ejet selskab. Bestyrelsen består af mindst tre og højest syv medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger formanden og op til fire bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, og op til to eksterne medlemmer, der ikke sidder i Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en 4 årig periode sammenfaldende med den kommunale valgperiode. De nuværende bestyrelsesmedlemmer er således udpeget af Kommunalbestyrelsen. 9

10 Q17 Har Hørsholm Kommune ikke de sidste 30 år levet op til sine egne spildevandsplaner (Hørsholm Sølaug, Frederiksborg Amts Avis, ) Q18 Hvad er kommunens forpligtelser i forhold til at bortskaffe spildevand og regnvand? Og hvad er borgernes forpligtelser? A17 Det er kommunens vurdering, at der er foretaget en lang række initiativer og gennemført en lang række anlægsarbejder gennem årene, som alle har medvirket til at forbedre miljøet. Der er en konstant afvejning af taksternes størrelse og de praktiske muligheder for at gennemføre anlæg i forhold til, hvor hurtigt man ønsker forbedringer gennemført. Netop gennemførelse af scenarierne for Rungsted Nord medfører forbedrede miljømæssige forhold. A18 Kommunalbestyrelsen for Hørsholm Kommune har besluttet, at det service niveau som Hørsholm Vand skal præstere over for sine brugere skal forankres i skrift 27 og skrift 29, sidstnævnte med klimafaktor 1,56 som kommunalbestyrelsen valgte. (Spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn" Spildevandskomiteens skrift 29 Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer blev udgivet i august 2008 og er almindelig praksis i Danmark. Skriftet er et udtryk for det bedste bud, vi i dag kan give på udviklingen af ekstremregn som funktion af regnens varighed og gentagelsesperioder.) Ifølge Miljøstyrelsens Vejledning nr , Betalingsregler for spildevandsanlæg: Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, filterskyllevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer og perkolat fra lossepladser. Det følger af miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, at grundejere har pligt til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når kommunen har ført stikledning frem til grundgrænsen. Af spildevandsbekendtgørelsens 9 fremgår, at grundejeren i denne situation skal tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg for egen regning, og at ledningsnettet på den private ejendom således skal etableres, finansieres og vedligeholdes af grundejeren selv. Hørsholm Vand er ikke forpligtet til at kunne modtage afledning af spildevand fra kældre. Det er vigtigt at understrege, at den enkelte husejer selv skal sikre, at det eksisterende afløbssystem inden for skel er klimasikret. Mange kælderoversvømmelser sker på grund af manglende kapacitet på matriklens eget kloaksystem, hvorved der forekommer tilbagestuvning. 10

11 Q19 Hvor mange og hvilke parceller er direkte berørt at risiko for oversvømmelser? A19 Der er udarbejdet sårbarhedskort for henholdsvis en gentagelsesperiode på 10 år og en gentagelsesperiode på 100 år, som hver især viser, hvor der vil ske oversvømmelse, såfremt området blev påvirket med det man i dag definerer som et 10 års regnskyl henholdsvis et 100 års regnskyl. Viser oversvømmelsesområder med en gentagelsesperiode på 10 år. 11

12 Viser oversvømmelsesområder med en gentagelsesperiode på 100 år. Q20 Hvad koster det den enkelte husstand at tilkoble sig kloakseparering? A20 Prisen afhænger af forholdene på den enkelte grund. Forhold som husets størrelse, antal af afløbsinstallationer og deres placering, terrænforhold, udendørs arealbelægning etc. er forhold, der påvirker prisen. Det er derfor ikke muligt at angive et eksakt tal, der gælder for alle parceller. I Niras rapport er der taget udgangspunkt i erfaringstal fra Århus kommune (Riisskov), som fremskrevet til dagens priser i gennemsnit er dkr pr. parcel inklusiv moms. Q21 Hvordan og hvornår vil Hørsholm Kommune indbringe beslutningen for Statsforvaltningen? (Ugebladet, ) A21 Det er ikke Hørsholm Kommune, som har indbragt sagen for statsforvaltningen. Statsforvaltningen har sat sagen i bero, fordi Hørsholm Kommune udsatte beslutningen om kloakseparering. Det må forventes, at Statsforvaltningen tager sagen op igen til behandling, hvis der bliver truffet en beslutning om at gennemføre kloakseparering på privat ejendom. 12

13 Q22 Hvem har ansvar for at varsle, hvis der er risiko for skybrud? Q23 Kan kommunen ikke skabe en varslingstjeneste, så alle borgere bliver varslet. For eksempel ved brug af lokale sirener eller hvor DMI kontakter beredskabstjenesten eller det lokale brandvæsen ved mulige skybrud? A22 Det er kun DMI, der har forudsætningerne for at kunne udsende varsler om farligt vejr i Danmark. Disse varsler kan den enkelte borger abonnere på, så man kan være bedst muligt forberedt. Man kan tilmelde sig denne service på: A23 Det er politiet, som varsler. Og det er Beredskabets vurdering, at man ikke vil tillade sirenevarsling i forbindelse med skybrud, da farligt vejr ikke berører alle borgere. Sirener anvendes alene til at kommunikere en akut fare, som alle forventes at forholde sig til. Samtidig kan risikomeldinger og varslinger komme mange gange i løbet af et døgn i de mest risikofyldte tider på året uden, at der kommer oversvømmelsesproblemer i kommunen Alle kan abonnere på sms varslingstjeneste fra DMI. Kommunen har abonnement på et sådan varsel til en telefon, som kun aflyttes indenfor normal arbejdstid. Kommunen har valgt ikke at have døgnberedskab til dette formål. Hertil kommer, at kommunen ikke har værktøjer, der kan gøre nytte som en præventiv indsats. Der er dog med materielgården lavet en aftale, om en forebyggende indsats på en række udsatte steder i vores vandløb. På hjemmesiden er der angivet en række gode råd til borgerne om, hvad de selv kan gøre i forbindelse med skybrud for mest muligt at sikre deres ejendom. Hørsholm Vand varetager en teknikervagtordning for vand og kloak i Hørsholm Kommune uden for normal åbningstid, som brandvæsenet kan kontakte. Vagten kan kontakte vagten på Usserød Renseanlæg i forhold til tiltag omkring pumpestyring med videre under en skybrudshændelse. Selskabet råder ikke over ekstra pumper, sandsække etc. Q24 Hvad skal den enkelte borger i givet fald gøre? A24 På hjemmesiden har kommunen skrevet om oversvømmelser, og der er angivet en række gode råd til, hvad den enkelte grundejer kan gøre for selv at forhindre oversvømmelser. Hørsholm Vand modtager henvendelser og rådgiver om blandt andet etablering af højvandslukke og lignende tiltag til forebyggelse af oversvømmelser på egen grund. Der kan findes gode råd på og på 13

14 Q25 Hvordan og hvornår har kommunen og Hørsholm Vand kommunikeret til borgerne om de igangsatte initiativer? Q26 Hvad betyder klimafaktor 1,56 Q27 Kan man fjerne noget af Fredensborg og Rudersdal kommuners vand fra renseanlægget, og dermed øge kapaciteten til Hørsholm Q28 Hvorfor er I begyndt at forberede til kloakseparering, inden det overhovedet er vedtaget? A25 I bilag hertil er oplistet Hørsholm Vands informationer til borgere og offentlighed A26 Klimafaktoren er anbefalet i Spildevandskomitéens skrift 29 og er helt almindelig praksis i Danmark. Klimafaktoren på 1,56 består af en klimaudviklingsfaktor på 1,3 og en sikkerhedsfaktor på 1,2. Produktet af de to faktorer giver 1,56. Klimaudviklingsfaktoren på 1,3 udtrykker hvordan man i fremtiden forventer, at nedbøren vil falde. Det drejer sig ikke så meget om årsmiddelnedbøren, men om de enkelte regnskyls varighed og styrke. Dette er afgørende for dimensionering af kloaknettet. Sikkerhedsfaktoren 1,2 er udtryk for beregningsmodellens nøjagtighed. A27 Fredensborg og Rudersdal kommuner leverer separatkloakeret spildevand og ingen regnvand til Usserød Renseanlæg. Det betyder, at der på en almindelig tørvejrstime kommer i alt 375 m3 spildevand til renseanlægget, hvoraf de 125 m3 kommer fra de to fremmede kommuner. Under regnvejr tilføres renseanlægget 4000 m3/h, hvoraf de 125 m3 kommer fra Fredensborg og Rudersdal. Det svarer til ca. 3 %. Problemet for Usserød renseanlæg ligger i den hydrauliske overbelastning under regn altså i en situation, hvor vandet fra de andre kommuner er marginalt i forhold til den mængde, Hørsholm Kommune selv leder til. A28 Hørsholm Vand har igangsat separation af vejvand og forberedt tilslutning fra de enkelte parceller, når/hvis separatkloakering af egen grund bliver besluttet. Da levetiden på rørene er omkring 75 år, vil man typisk sætte regnvandsbrønden til den enkelte matrikel, hvis der er en begrundet forventning om kloakseparation inden for de kommende måske år for at undgå at grave vejen op igen med alle de gener, det medfører for borgerne i området, og øgede graveudgifter. Det er en afvejning af udgiften til regnvandsbrønd, rørdimensioner, merudgifter til endnu en gravning i området og generne for forbrugeren set over rørenes levetid. Disse forhold var ikke klart meldt ud på forhånd og gav et forkert signal. Det beklager vi! 14

15 Q29 Hvorfor har I ikke kommunikeret til de enkelte husstande, hvad det vil komme til at koste at kloakseparere? A29 Det er ikke muligt for kommunen at få præcise oplysninger om prisen for de berørte parceller. Datamateriale fra Århus giver en gennemsnitsbetragtning og kan give en indikation af prisniveauet. Den eksakte pris på den enkelte parcel afhænger af mange forskellige parametre som eksempelvis parcelstørrelse, eksisterende afvandingsforhold, eksisterende terræn etc. Vi anbefaler, at hver enkelt parcel indhenter tilbud fra kloakmester. 15

16 BILAG DMI s nedbørsmåler fra 1874 til 2008 viser følgende udvikling: Der er ved at blive indhentet lokale data for kraftig regn i Hørsholm Kommune via DMI målestationer, som viser de kraftigste nedbør de seneste 10 år. En udvikling der også lokalt er registreret af DMI s nedbørsmåler i Vedbæk. Nedbørsmængden er såvel på den korte bane som på den lange bane øget. De kloakledninger som skal håndtere disse nedbørsmængder er anlagt for50-70 år siden, dvs. typisk i perioden l1940 til 1960, med helt andre strategiske- og dimensioneringsforudsætninger end dem der iht. skrift 27 og skrift 29 /kilde/ anvendes i dag. Skybrud sker hovedsagelig i perioden 1/6 til

17 september. Udgifterne til skadesudbetalinger pga. kraftig regn i denne periode er i nedenstående opgjort for perioden Skadesudbetalinger på grund af kraftig regn i perioden 1. juni til 15. september de seneste år: 2011: 4,9 mia. kr. 2010: 997 mio. kr. 2009: 193 mio. kr. 2008: 135 mio. kr. 2007: 881 mio. kr. 2006: 367 mio. kr. Kilde: Forsikring & Pension Oplistning af Hørsholm Vands informationer til grundejere og offentlighed Her er en oplistning af Hørsholm Vands informationer til grundejerne og offentligheden om projektet med separering i det nordlige Rungsted. Hørsholm Kommune har også informeret i breve, på hjemmeside, pr mail mv. i perioden Det fremgår ikke af listen. Listen omhandler perioden fra marts 2012 til 1. maj 2013, og indeholder information som er sendt til flere og/eller af mere almen interesse. Hørsholm Vand har endvidere talt og skrevet med rigtig mange borgere om sagen. Detaljer for den enkelte, om principper, om planlægning, om udførelse, om lokale forhold osv. Hørsholm Vand har blandt andet givet alle mulighed for at ønske, hvor de helst ser et regnvandsstik ført ind til skel på deres ejendom. Der har været en dialog med mange omkring dette, så den bedst mulige placering for den enkelte blev valgt. I visse tilfælde enkeltpersoner repræsenteret flere i dialogen. Dette primært i forbindelse med retablering. Disse fremgår ikke af listen. Breve udsendt til mere end en adresse: : Info-brev om fotoregistrering af alle huse på Engvej og Bukkeballevej i uge (se info brev fra Dines Jørgensen & Co. A/S) : Invitation til borgermøde til 65 grundejere på private veje (se info brev hvor der blev informeret generelt om projektet) : Borgermøde på Rådhuset med private veje (Engvej, Cristinavej, Lundingsvej, Engtoften, Nøddehegnet); 31 grundejere mødte op : Brev udsendt efter borgermøde: (info inkl. vejledning i tilmelding til nyhedsbrev på hjemmesiden) : Rykkerbrev for placering af skelbrønd (til de ca. 20 grundejere som endnu ikke har svaret) : Info-brev til Engvej : Varselbrev til ca. 20 grundejere om spunsning på Engvej 17

18 : Brev til Engvej om at der ikke sættes skelbrønde : Info-brev til Kildevej. Placering af stikledninger mv : Info-brev til Bukkeballevej. Placering af stikledninger mv : Udsendes brev vedr. fotoregistrering af etape II ejendomme (brev sendes fra Dines Jørgensen ugen efter den ) : Brev til beboere ved Strandvejen/Engvej øst om forventet anlægsstøj udenfor arbejdstid : Brev til Sophienberg Vænget Strandvænget og del af Bukkeballevej. Regnvandsprojekt afventer uvildig undersøgelse : Brev vedrørende opstart af retablering mv. Vejledning af Kommunikationsrådgiver. Info- og trafikskilte i området Diverse skilte i området omkring trafikforhold, anlægsarbejdet mv. Ugeposten / amtsavisen : Besvarelse af spørgsmål fra Frederiksborg Amtsavis om forslag til at afproppe vejbrønde fra Frits Reuther : Input til journalist Julie Grothen fra Frederiksborg Amtsavis til artikel den 9. august om baggrunden for projektet : Info om separatkloakering : Vedr. etablering af ekstra stikledning på Engvej : Annonce i Ugebladet om spærring af Strandvejen februar : Annonce i Ugebladet om spærring af Strandvejen februar : Svar på spørgsmål til Ugeposten om etablering af udløbet ved Engvej : Svar og redegørelse til Ugeposten om placering af udløbet, baggrund mv Trafikradioen : DR4/Trafikradioen. Info om arbejder på Strandvejen fra 22. februar til 15. marts på deres hjemmeside og i radiospots. Hørsholm Vands Hjemmeside : Særligt nyhedsbrev om Kloakprojekter (tilmelding på hjemmeside) : Tekniske kloakplaner på hjemmeside : Referat fra borgermøde på hjemmeside : Nyhedsbrev på hjemmesiden om start af anlægsarbejder i uge : Nyhedsbrev på hjemmeside om tidsplan for de kommende fire uger af entreprenørens anlægsarbejde : Nyhedsbrev på hjemmeside med faglig 18

19 19 information om Baggrund for udførelse af projekt (svar på læserbreve) : Nyhedsbrev på hjemmeside om at der sker kloakseparering i hele Danmark (bl.a. Århus og Ålborg) inkl. henvisning til artikel i Frederiksborg Amtsavis : Info om trafikomlægning : Plan for resterende ledningsarbejder : Plan for retablering : Info om arbejderne på Engvej, uvildig undersøgelse mv : Info om udløb : Plan for resterendende arbejder, REV : Plan for retablering, REV1.

Kloakering i Rungsted Nord (Spørgsmål og svar) Maj 2013

Kloakering i Rungsted Nord (Spørgsmål og svar) Maj 2013 Kloakering i Rungsted Nord (Spørgsmål og svar) Maj 2013 Q1 Hvis skybrud som den 14. august 2010 kun finder sted med 200 års mellemrum er det så virkelig så vigtigt med kloakseparering? A1 DMI definerer

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

De 7 mest fremførte indsigelsespunkter. grundejer.

De 7 mest fremførte indsigelsespunkter. grundejer. De 7 mest fremførte indsigelsespunkter 1: Udgiften til separering på Kommunen har givet et overslag på udgiften privat grund er for stor til at til privat separering på 30-80.000 kr. Dette tal det kan

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Tidsplan 4. Udførelsesmæssige forhold,

Læs mere

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel Varde Kommune og Varde Forsyning A/S Baggrund Kloakeringsprincipper Tidsplan Det praktiske

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Kloakseparering i Rask Mølle. Borger- og informationsmøde den 26. november 2014 på Rask Mølle Skole

Kloakseparering i Rask Mølle. Borger- og informationsmøde den 26. november 2014 på Rask Mølle Skole Kloakseparering i Rask Mølle Borger- og informationsmøde den 26. november 2014 på Rask Mølle Skole Dagsorden Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Separatkloakering i Stavtrup etape Orienteringsmøde 3. oktober 2011

Separatkloakering i Stavtrup etape Orienteringsmøde 3. oktober 2011 Separatkloakering i Stavtrup etape 2011-2012 Orienteringsmøde 3. oktober 2011 Program Præsentation Gennemgang af projektet med tidsplan Tilslutning på egen grund og økonomi Generelle spørgsmål i plenum

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING Langeland Kommune og Langeland Forsyning er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a. ved at forny kloaksystemet. Dit nærområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads.

Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads. Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads. 1. Indkomne indsigelser og bemærkninger Faxe Kommune har modtaget 6 e-mails/breve

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand lave Hvad skal I selv

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Odder Spildevand har i afholdt to velbesøgte informationsmøder i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i de to byer. Ca. 90 mennesker

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand Bilag 1 Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand November 2016 1. Hvorfor skal der afkobles Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre 300 skybrudsprojekter.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Borgermøde om kloakering for nedlæggelse af Hadsund Renseanlæg. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 25. juni 2013 kl

Borgermøde om kloakering for nedlæggelse af Hadsund Renseanlæg. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 25. juni 2013 kl Borgermøde om kloakering for nedlæggelse af Hadsund Renseanlæg Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Udførelsestidsplan 4. Udførelsesmæssige

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune Strategi for kloakfornyelse i Herning Tillæg 20: Rammer og indhold Betydning for dig Lidt om det videre forløb

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape II

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape II VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape II Onsdag d. 1. juni 2016, På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads, Projektleder: Kaj Eichler tlf. 56 37 11 05 E-mail:

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Borgermøde om spildevandskloakering af Gettrup, Broløs og V. Tørslev. Mandag den 13. april 2015 kl. 17.00

Borgermøde om spildevandskloakering af Gettrup, Broløs og V. Tørslev. Mandag den 13. april 2015 kl. 17.00 Borgermøde om spildevandskloakering af Gettrup, Broløs og V. Tørslev Mandag den 13. april 2015 kl. 17.00 Dagsorden 1. Præsentation 2. Ny renseanlægsstruktur 3. Spildevandsplan 4. Projektomfang 5. Kloakering

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 2 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Principper for budget 2015-2018 anlæg Kloak Vedligehold af de eksisterende ledninger er beskrevet i saneringsplanen fra 2013

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen 2013-2017 November 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 REVIDERET TIDSPLAN FOR PROJEKTER

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere