SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland"

Transkript

1 SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling Generelt har alle opioider samme effekt og bivirkninger TCA er 1. valg til behandling af neuropatiske smerter Foretag regelmæssige kliniske vurderinger af effekten af den givne behandling Den Regionale Lægemiddelkomité

2 Forord Denne vejledning søger at balancere god klinisk praksis med den nyeste evidens indenfor smertebehandling. Hovedvægten er lagt på farmakologisk smertebehandling. Vejledningen er skrevet i erkendelse af, at smertebehandling i sundhedsvæsenet kan optimeres på flere niveauer. Forudsætning for optimal smertebehandling: Klinisk diagnose Klassifikation af smerte Rationel smertebehandling, både medikamentel og ikke-medikamentel Opfølgning Indhold Hovedbudskaber... side 1 Smerteanamnese... side 3 Inddeling af smerter... side 4 Behandling af nociceptive smerter... side 5 Paracetamol... side 5 NSAID... side 5 Opioider... side 6 Akutte smerter... side 10 Postoperative smerter... side 10 Kroniske benigne smerter... side 10 Cancerrelaterede smerter... side 11 Neuropatiske smerter... side 12 Behandling af neuropatiske smerter... side 13 Sekundære analgetika... side 13 Litteratur... side 15

3 Smerteanamnese En grundig smerteanamnese skal indeholde: Debut - hvornår begyndte smerten? Lokalisation - hvor gør det ondt? Intensitet hvor ondt gør det? Vurderet ved VAS/NRS-skala Smertetyper hvordan gør det ondt? Se næste side Tidsforløb kontinuerlig/anfaldvis (varighed af anfald, antal anfald pr. dag/uge/måned) Døgnvariationer Udløsende, forstærkende og lindrende faktorer Psykologiske forhold, angst, depression, søvnforstyrrelser Kan smerterne forklares med nuværende diagnostik? Effekt og bivirkninger af evt. nuværende behandling Smertebehandling 3

4 Inddeling af smerter Tidsaspektet: akutte og kroniske smerter Årsag: cancersmerter og ikke-cancersmerter Smertetyper: nociceptive, neuropatiske og idiopatiske smerter Når vi ikke kender årsagen til smerten, kalder vi den idiopatisk smerte. Før den medikamentelle smertebehandling begyndes, skal der tages stilling til hvilke smertetype(r) patienten har. Læg en behandlingsplan og afstem forventningerne til smertebehandlingen sammen med patienten Brug sekundære analgetika ved neuropatiske smerter. Patienten kan have flere smertetyper samtidigt. Der kan gå op til flere uger, før tilfredsstillende resultat opnås Smertetyper Borende Murrende Strammende Snurrende Stikkende Trykkende Dybe Diffuse Kolikagtige Dunkende Somatiske Viscerale Nociceptive Behandling Paracetamol NSAID Opioider Jagende Skærende Elektriske Strammende Brændende Sviende Isnende kold Kendt nerveskade perifert eller centralt Sensibilitetsforstyrrelser i området med smerter Neuropatiske Primært: TCA, SNRI, gabapentin, pregabalin 4 Smertebehandling

5 Behandling af nociceptive smerter Paracetamol Paracetamol er altid grundbehandling. Voksne doseres med 1000 mg x 4 Børn doseres per os med 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 4 doser NSAID (1) Indikationer Hovedindikationerne er muskulo-skeletale smerter, specielt tilstande med inflammatoriske forandringer, hvor man både kan udnytte stoffernes analgetiske og antiinflammatoriske effekt. Kontraindikationer GI-ulcus, GI-blødning og GI-perforation Trombocytopeni, AK-behandling og hæmoragisk diatese Udtalt hjerteinsufficiens og/eller iskæmisk hjertesygdom Udtalt lever- og nyreinsufficiens Acetylsalicylsyre/NSAID-provokeret astma Smertebehandling 5

6 Risikofaktorer for GI-bivirkninger Alder over 65 år Tidligere ulcussygdom Tidligere øvre gastrointestinal blødning eller perforation AK-behandling Glukokortikoidbehandling Valg af NSAID Der er ingen forskel på de forskellige præparaters kliniske effekt. Valg af præparat må derfor bestemmes af bivirkningsprofil, doseringshyppighed, administrationsform og pris. Risikoen for bivirkninger er lavest ved ibuprofen og naproxen. Naproxen synes at have fordele, hvis det skulle blive indiceret at give NSAID til patienter med øget tromboserisiko. Ved let til moderat artrose har en døgndosis på 1200 mg ibuprofen vist sig effektiv. Ibuprofen doseres 400 mg x 3 dagligt Maksimal dosis ibuprofen er 2400 mg/døgn, dette gives kun i få dage ved rheumatologiske sygdomme. Naproxen doseres mg x 2 dagligt Samtidig protonpumpehæmmer i lav dosis ved risiko for GI-bivirkninger NSAID anvendes i kortest mulig tid i mindst mulig dosering Opioider Brug kun et opioid. Der er ingen dokumentation for synergi ved brug af flere opioider samtidig. Morfin er 1. valg ved behandling med stærkt virkende opioid. (2) 6 Smertebehandling

7 Valg af optimale opioid afhænger af klinisk problemstilling Stofgruppe (generisk Rekommanderet navn) Svagt opioid Stærkt opioid Tramadol*: Tablet 50 mg Depottablet 100 mg Morfin: Tablet 10 og 30 mg Depottablet 10, 30 og 100 mg Injektionsvæske 20 mg/ml Velegnet: +++, egnet: ++, mindre egnet: +, uegnet: 0 Egnet akut Egnet cancer * Ceiling effekt ved ca. 400 mg/dgl, dvs. at man ikke opnår en yderlig analgetisk effekt ved dosisøgning. Egnet kronisk Omregning ved oral administration Lægemiddel Morfin/Morfin Morfin/Nicomorfin Morfin/Ketobemidon Morfin/Oxycodon Morfin/Tramadol Morfin/Fentanylplaster Morfin/Buprenorfinplaster Morfin/Hydromorfon Potensforhold 10 mg/10 mg 10 mg/10 mg 10 mg/5 mg 15 mg/10 mg 10 mg/50 mg 2 mg/døgn peroral morfin/1μg/t 1.2 mg/døgn peroral morfin/1μg/t 10 mg/1,3 mg Ved ændring til andet opioid bør man reducere den beregnede ækvipotente dosis med 25%. Brug IRF dosisberegner: Oxycodon er mere euforiserende end morfin. Oxycodon foretrækkes frem for andre opioider af misbrugere. Oxycodon har aktive metabolitter og kan lige som morfin akkumuleres ved reduceret nyrefunktion. Derfor forsigtighed ved påvirket nyrefunktion. Oxycodon har ikke større dokumenteret effekt på neuropatiske smerter end andre stærke opioider. (3) Smertebehandling 7

8 Smerteplaster/opioidplaster Opioidplaster bør kun anvendes når peroral indtagelse ikke er muligt eller perorale analgetika ikke tolereres Opioidplaster har ikke bedre smertestillende effekt end orale opioider Optagelsen af opioider fra opioidplaster varierer betydeligt og er mere usikker end ved peroral opioidadministration Opioidplaster kan ikke anvendes til akut smertebehandling Maksimal effekt af fentanylplaster opnås først efter timer Maksimal effekt af buprenorfinplaster opnås først efter flere dage Smerteplastre Plaster Dosis Konverteres til morfin mg/døgn Fentanyl Durogesic Matrifen Buprenorfin Norspan Buprenorfin Transtec 12 mikrogram/t 25 mikrogram/t 50 mikrogram/t 75 mikrogram/t 100 mikrogram/t 5 mikrogram/t 10 mikrogram/t 20 mikrogram/t 35 mikrogram/t 52,5 mikrogram/t 70 mikrogram/t 30 mg 60 mg mg mg mg 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg Skiftes/hyppighed Skiftes hver 3. dag. Ca. 10 % har brug for skift hver 2. dag Skiftes hver 7. dag Skiftes hver 4. dag, eller fast 2 gange om ugen på bestemte dage Buprenorfin er en partiel my-receptor agonist, der binder sig betydeligt stærkere til my-receptoren end morfin. Den kliniske betydning: Selv ved anvendelsen af moderate doser buprenorfinplaster kan effekten af andre opioider modvirkes, hvilket kan skabe problemer ved behov for akut smertebehandling, f.eks efter operation 8 Smertebehandling

9 Buprenorfin har en ceiling effekt ved 3-5 mg/døgn svarende til mg morfin Ved respirationsdepression kræves store doser naloxone i.v. (4) Opioid bivirkninger Opioidbehandling påvirker patientens kognitive funktioner, hvilket bl.a. medfører restriktioner i relation til bilkørsel. (5) De hyppigste og vigtigste bivirkninger Obstipation => 100 % Indled altid laksantia samtidig med opioidbehandling Der skal bruges både et peristaltikfremmende og et blødgørende middel. Kvalme/opkastning => oftest forbigående, 5 7 dage Til kvalmebehandling kan bruges metoclopramid i en kortvarig periode på 4-7 dage. Vandladningsbesvær Mundtørhed => hurtig udvikling af caries Svedtendens Hallucinationer hos ca 1-3 % Opioider ved nedsat nyrefunktion Især morfin men også oxycodon har aktive metabolitter, som kan akkumuleres ved reduceret nyrefunktion. Fentanyl, metadon og buprenorfin kan anvendes ved nedsat nyrefunktion. Ned- og udtrapning af opioider Efter kortvarig behandling (4 6 uger) Opioiddosis nedtrappes med 25 % hver dag Efter langvarig behandling Ved nedtrapning af opioider anbefales skift til ækvipotent morfindosis, idet udtrapningen fra morfin er nemmere at håndtere. Døgndosis reduceres med % med 1 2 ugers interval. Smertebehandling 9

10 Det er individuelt, hvor langsomt nedtrapning skal foregå. Det kan være hensigtsmæssigt at strække perioden over flere måneder. Det afgørende er, at nedtrapningen går fremad og sker i samarbejde med patienten og under hensyntagen til compliance. For hurtigt nedtrapning kan føre til ubehagelige abstinenssymptomer. Akutte smerter Ved akutte smerter, hvor paracetamol/nsaid ikke er tilstrækkelig, vælges at supplere med et kortvarigt, hurtigt virkende opioid. Vælg primært oral administration, hvis den kliniske situation tillader det. Postoperative smerter I den umiddelbare postoperative periode er der ofte behov for i.v./ subkutan administration af opioider. Så snart som det er muligt ændres til peroral administration. Det accelererede patientforløb medfører, at patienter ofte udskrives med opioidbehandling. Postoperativ smerte aftager ca. med 25 % pr. dag Ved behov for opioid til smertelindring vælges døgndæk- Pn-medicinering til denne patientgruppe anvendes kun som en indledende hjælp til at finde en passende døgndosis Kroniske benigne smerter kende behandling med depotpræparat 10 Smertebehandling

11 Cancerrelaterede smerter sekundære analgetika Grundsmertebehandling med paracetamol og et depotopioid Hvis der er en neuropatisk smertekomponent suppleres med Ved gennembrudssmerter skal der være et hurtigt virkende opioid tilgængeligt i sufficient dosis Pn-medicinering Dosis skal være ca. 1/6 af døgndosis ved peroral administration Anvend så vidt muligt samme opioid ved døgndækkende behandling Når patienten ikke længere kan tage peroral medicin Konvertering af peroral morfin til subkutan morfin: Døgndosis udgør ca. 50 % af den perorale døgndosis Eks. Der gives samlet depotmorfin 180 mg/døgn. Der skal gives ca. 90 mg morfin s.c./døgn, f.eks. fordelt på 6 doser ~ inj. morfin 15 mg s.c. x 6. Ved gennembrudssmerter er pn. dosis 15 mg morfin s.c. Konvertering af peroral oxycodon til subkutan oxycodon Døgndosis udgør ca. 2/3 af den perorale døgndosis Smertebehandling 11

12 Neuropatiske smerter Diagnostiske kriterier for neuropatiske smerter Kendt nerveskade af det perifere eller centrale nervesystem Sensibilitetstab i området med smerter Området med sensibilitetstab skal svare til neurologisk skade Klinisk kan der ofte findes allodyni og hyperalgesi. Allodyni = smerter fremkaldt af ikke-smertefuld påvirkning, f. eks berøring og kulde. Hyperalgesi = forstærket smerte ved smertefuld påvirkning. De bedst kendte neuropatiske smertetilstande er: Polyneuropatier (diabetes, alkohol, kemoterapi) Multipel sklerose Ekstremitetsamputation Postherpetisk neuralgi Rygmarvsskade Trigeminus neuralgi Nervepåvirkning ved kræft Post-apopleksi smerter Overvej neuropatisk smertekomponent hvis: Der er en anamnese med mulig nerveskade Patienten klager over sviende og brændende smerter uger til måneder efter en operation i et område med føleforstyrrelser Patienten ikke lindres på vanlig smertebehandling Kræftpatienten har et hurtigt stigende opioidforbrug og er insufficient smertelindret 12 Smertebehandling

13 Behandling af neuropatiske smerter Sekundære analgetika 1. valgs sekundære analgetika er TCA, alternativt SNRI, gabapentin eller pregabalin i nævnte rækkefølge. Kontraindikationer for TCA. Hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinsufficiens, de første 6 mdr. efter AMI. Epilepsi og glaucom. Der skal foreligge EKG før start på TCA. Følgende TCA præparater er analgetiske ligeværdige i samme dosering i mg. (6) Amitriptylin metaboliseres til nortriptylin. Amitriptylin, sederende Nortriptylin, aktiverende Imipramin, aktiverende Klomipramin De forskellige præparater kan kombineres. Der kan være stor interindividuel variation i den analgetiske effekt af TCA. Hos nogle patienter kan den neuropatiske smertekomponent lindres af mg TCA. Det er sjældent, at man opnår en yderlig analgetisk effekt på en dosis over 75 mg TCA. Plasmamonitorering bør foretages ved TCA doser > 75 mg/døgn. Eksempel på behandlingsforløb Den neuropatiske smerte forstyrrer ofte nattesøvnen. Nattesøvnen bedres hurtigt på en amitriptylin dosis på mg givet til sengetid. Den smertelindrende effekt af amitriptylin begynder efter 3 5 dage. Den fulde smertestillende virkning indtræder først efter 2 4 ugers behandling. Dette betyder i praksis, at dosis gradvis kan øges over 2-3 uger til max 75 mg TCA i døgnet, eller indtil patienten er sufficient smertedækket. Nortriptylin virker aktiverende og gives bedst på 1 2 doser kl. 8 og senest kl. 16. Hvis der er uacceptable bivirkninger eller kontraindikationer til TCA kan følgende præparater bruges, se næste side. Samme fremgangsmåde som ved TCA, langsom optrapning til analgetisk effekt eller uacceptable bivirkninger. Smertebehandling 13

14 Dosering Præparat Start dosis Maksimum dosis Duloxetine 30 mg x 1 60 mg x 1 Venlafaxin 75 mg x mg/døgn Pregabalin* mg x mg x 2 Gabapentin* 300 mg x mg x 4 * Lægemidlerne har ikke generelt tilskud til behandling af neuropatiske smerter. Der skal søges om enkelt tilskud. Ved insufficient smertelindring af ovenstående tiltag bør patienten henvises til smerteklinik. Ved kombinationen af tramadol, TCA, SSRI eller SNRI er der risiko for udvikling af serotoninsyndrom. 14 Smertebehandling

15 Litteratur 1. Nyt om NSAID skal bruges med omtanke til alle. Institut for Rationel Farmakoterapi, 20. november N02A Opioider. Baggrundsnotat. Institut for Rationel Farmakoterapi 27. oktober Oxycodon øget misbrugspotentiale? Institut for Rationel Farmakoterapi 7. marts Pas på med smerteplastrene. IRF 5/ Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Sundhedsstyrelsen ATC-gruppe N02A, N03A og N06A - Neuropatiske smerter. Baggrundsnotat. Institut for Rationel Farmakoterapi 27. oktober 2011 Smertebehandling 15

16 Den Regionale Lægemiddelkomite i Region Midtjylland er initiativtager til denne vejledning Udarbejdet på vegne af specialistgruppen for ATC-kode N01, N02 og M03 af: Torben Worsøe Jespersen, overlæge, Det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital Peter Stokvad, praktiserende læge, Risskov Niels Thorsgaard, overlæge, dr. med, Medicinsk afd., Sygehusenheden Vest Birgitte Brock, overlæge, ph. d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Eva Sædder, overlæge, ph. d. studerende, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Ehlers, farmaceut, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Hæftet kan rekvireres via centraldepoterne ILM Layout og produktion: Grafisk Service 709 Juni 2012 Region Midtjylland Skottenborg Viborb

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 5 oktober 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dansk bidrag til ny lærebog af journalist

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Dansk Selskab for Almen Medicin 2012 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere