Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region"

Transkript

1 Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: På baggrund af en analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde område, blev der formuleret 10 anbefalinger til det videre samarbejde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dato: 19. september 2013 Sagsbehandler: Line Pedersen og Karsten Binderup Tlf Anbefalingerne blev godkendt af KKR Midtjylland den 2. juni 2010 som grundlag for det videre arbejde, og sammen med indsatsområderne i de årlige rammeaftaler er de udmøntet i en række konkrete aktiviteter i regi af rammeaftalesamarbejdet I dette notat, udarbejdet af DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) gives en kort status på de væsentligste af disse fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region i perioden Bagest i notatet ses en oversigt over anbefalingerne og de enkelte rammeaftalers indsatsområder. Emnerne tager som udgangspunkt afsæt i de årlige Rammeaftaler, der fungerer som fælles planlægnings- og udviklingsværktøj for de områder kommuner og region samarbejder om. Det gælder også den række af konferencer/temamøder, der løbende er blevet afholdt - dels med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling og dels med henblik på igangsættelse af fælles fremadrettede aktiviteter (se oversigt bagerst i notatet). Kommunernes fokus har i denne periode været præget af et ønske om at begrænse den forudgående kraftige udgiftsstigning på den ene side og på den anden side et ønske om at skærpe og synliggøre kommunernes tilbud og kompetencer. Perioden har generelt været præget af stor offentlig bevågenhed på enkeltsager med øget statslig kontrol og styring til følge, senest i form af centraliseret tilsyn og etablering af børnehuse. Overordnet har der været to omdrejningspunkter i det fælleskommunale/regionale samarbejde i den midtjyske region: A) Nyspecialisering B) Styring af og gennemsigtighed i udgifter og takster. Ad. A) Nyspecialisering Nyspecialisering som begreb opstod i løbet af perioden som en konsekvens af flytning af kompetencer og tilbud fra region til kommuner. Da kommunerne, ved kommunalreformen, fik det fulde ansvar for træning og rehabilitering af borgere med handicap eller funktionsnedsættelse kom der fokus på de muligheder som tværfaglige, helhedsorienterde indsatser i

2 borgerens eget hjem eller nærmiljø giver i rehabiliteringen. Udviklingen har samtidig rejst debat og øget behovet for synliggørelse af kommunernes tilbud og kompetencer samt nye samarbejdsformer mellem kommuner og region. I det følgende omtales fem konkrete fælles indsatsområder. 1. Metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 2. Rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 3. Særforanstaltninger til børn og voksne med problemskabende adfærd 4. Anvendelse af forskellige former for familieplejeanbringelser 5. Overgang fra barn til voksen 1. Metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud Fælleskommunal/regional metodeudvikling har været et fokus- og udviklingsområde i årene 2012, 2013 og 2014 og er forankret i Metodecentret i en 2 årige periode til at understøtte implementeringen, erfaringsopsamlingen og vidensdeling af udvalgte metoder til gavn for alle. Der arbejdes i fællesskab med velfærdsteknologi (bl.a. Multi Comai), Recoveryscreening og MST. Startskuddet til fælles metodeudvikling skete med afholdelse af en Chefkonference i april 2012 med oplæg fra kommunale repræsentanter om netop Velfærdsteknologi, Recovery og MST. Formålet med konferencen var at skabe en fælles forankring af metodeudvikling og inspirere kommuner og region til at samarbejde om udvalgte emner, herunder skabe fælles læring ud fra best practice. Ovenstående blev fulgt op på Novemberkonference 2012, hvor administrative ledere fra kommuner og region drøftede fælles metodeudvikling med udgangspunkt et inspirationskatalog udarbejdet af Metodecentret. Metodecentret havde på baggrund af besøg i alle 19 kommuner og Region Midtjylland udarbejdet et inspirationskatalog med 2-3 forslag fra hver kommune/region incl. projektbeskrivelse og business case. Læs mere på Eksempelvis har Skanderborg Kommune høstet særdeles gode erfaringer i deres projekt Remind, hvor 18 borgere med ADHD har testet smartphones med tilpassede programmer gennem et år. Brugerne oplever, at de bedre kan klare sig på egen hånd og behovet for støtte fra en kontaktperson i socialpsykiatrien er samtidig faldet for hver bruger med i gennemsnit 35 minutter om ugen. Det er et fald på næsten 15 pct. I Aarhus Kommune har omstillingen til recovery-orienteret tilgang til brugerne i Socialpsykiatrien allerede haft positiv indvirkning på budgettet. Samtidig viser en økonomisk analyse, hvor Viborg kommune har leveret sager til en kontrolgruppe, der ikke har modtaget interventionen, at nettogevinsten i 2021 er 5 mio. kr. med det mest konservative skøn og 58 mio. kr., hvis der skønnes mere optimistisk. Investeringen i recovery er således hurtigt betalt tilbage samtidig med, at der opleves en stigning i brugernes tilfredshed. 2

3 Rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade Siden kommunalreformen i 2007 har flere midtjyske kommuner oprettet en lang række pladser på specialiserede tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Alle pladserne er stadig i drift. Eksempelvis har Skive Kommune samlet deres kompetencer i Kompetencecenter Marienlyst med 24 permanente pladser. Målgruppen er personer med hjerneskade i alderen år. Pladserne benyttes også af de omkringliggende kommuner. Et fyldestgørende billede af den specialiserede hjerneskaderehabilitering siden 2007 kræver imidlertid fokus på, at hjerneskaderehabiliteringen ikke kun sker inden for afgrænsede tilbud. Multidisciplinære indsatser bygges i højere og højere grad op omkring borgerens eget hjem. Hermed sættes nærhedsprincippet, respekt for borgerens eget liv samt mestring og inklusion i højsædet. Et eksempel på denne ny-specialisering inden for hjerneskaderehabilitering er Aarhus Kommunes Neurocenter, der på årsplan står for genoptræning af 250 personer. Rehabiliteringen på Aarhus Kommunes Neurocenteret er bygget op omkring borgerens samlede livssituation og foregår der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for borgeren. Tilsvarende tilbud findes i en række kommuner, f.eks. Hjernekernen i Horsens og senest Hjernecenter Randers De midtjyske kommuner har derudover de senest år iværksat en række fælles tiltag, der har til formål at styrke og understøtte kommunernes kompetencer indenfor den specialiserede rehabilitering i kommunalt regi. Tiltagene har taget udgangspunkt i de centrale retningslinjer vedr. forløbsprogrammer og koordinering. Kompetenceudvikling gennem uddannelse og styrket dialog I december 2011 modtog de 19 kommuner i Midtjylland tilsagn om støtte på i alt 3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 150 mio. kr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Støtten er givet til to projekter; fælles uddannelse for nøglepersoner og koordinatorer (støttet med i alt 2,2 mio. kr.) og understøttelse af specialiserede sager (støttet med i alt kr.). Formålet med de to projekter er at bidrage til et bredt kompetenceløft på hjerneskadeområdet. Den ønskede effekt er endnu større faglighed blandt medarbejderne samt bedre samarbejde og koordination i den enkelte borgersag. Det fælles uddannelsesprojektet blev igangsat i januar 2013 og afsluttes medio På nuværende tidspunkt har ca. 75 medarbejdere gennemført et uddannelsesforløb på enten akademi- eller diplomniveau. I alt vil ca medarbejdere gennemgå et uddannelsesforløb frem til maj

4 Kommunernes fælles projekt vedr. understøttelse af specialiserede sager gennemføres som rådgivningsforløb fra Hammel Neurocenter. Formålet med projektet er imidlertid ikke kun at løfte kommunernes kompetence i konkrete sager på hjerneskadeområdet. På et mere generelt plan handler projektsamarbejdet om at styrke dialog og vidensdeling mellem region og kommuner. Projektet kan således betragtes som et eksperiment for nye måder, hvorpå det gode sammenhængende borgerforløb kan sikres. Christina/Karsten Rådgivningen fra Hammel Neurocenter startede formelt op den 15. juni Bl.a. har Aarhus, Skive og Horsens kommuner rettet henvendelse i konkrete sager med henblik på nærmere udredning. Ved udgangen af 2013 gennemføres en midtvejsevaluering af projektsamarbejdet med fokus på en eventuel fortsættelse af samarbejdet indtil udgangen af 2014, hvor kommunernes puljemidler udløber. Audits med fokus på fremadrettet læring I efteråret 2012 besluttede DASSOS forretningsudvalg, at der skulle gennemføres en auditundersøgelse af en række borgerforløb på hjerneskadeområdet. Formålet med undersøgelsen var at bidrage til læring og udvikling på et komplekst område med stor bevågenhed og mange faglige snitflader både inden for den enkelte kommune og mellem sektorer. I foråret 2013 har CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemført tre audits af i alt 12 anonymiserede borgerforløb. Auditpanelerne har bestået af kommunale og regionale videnspersoner på hjerneskadeområdet. De tre audits skal på baggrund af både de identificerede forbedringspotentialer og eksempler på gode og velkoordinerede forløb ende ud med en række anbefalinger, som fremadrettet kan sikre en endnu bedre specialiseret hjerneskaderehabilitering i de midtjyske kommuner. Den endelige rapport vil foreligge i efteråret 2013 og præsenteres på Novemberkonferencen Anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd Allerede i 2010 var der fokus på anvendelse af dyre og ekskluderende tilbud til enkeltborgere og med ministertemaet i 2012 kom der yderligere fokus på dette. En arbejdsgruppe med deltagelse af kommunale og regionale videnspersoner i Midtjylland udarbejdede en rapport om anvendelsen af særforanstaltninger og i forlængelse heraf 9 konkrete anbefalinger, som blev præsenteret på Novemberkonferencen Forretningsudvalget drøftede herefter anbefalingerne og udsendte en skrivelse til kommunerne, hvor opmærksomheden blev særligt henledt på et udsnit af anbefalingerne fra arbejdsgruppen. Sideløbende hermed har kommunerne etableret mere botilbudslignende tilbud for grupper af borgere, der tidligere hav været i særforanstaltning. Et eksempel er Struer kommunes Fjordbo. Et tilbud for 6 voksne med udadreagerende adfærd beliggende i et tidligere plejecenter på Jegindø 4

5 3. Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser Ministertemaet for 2013 er Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser. En arbejdsgruppe bestående af kommunale og regionale videnspersoner på området har i løbet af 2013 arbejdet med temaet. Som led i afdækningen af mulighed og udfordringer på området har arbejdsgruppen gennemført fokusgruppeinterviews med rådgivere og familieplejekonsulenter samt familieplejere. Interviewresultaterne vil danne baggrund for formuleringen af en række anbefalinger til familieplejeområdet. Den endelige rapport præsenteres på Novemberkonferencen Personlige og nære relationer har en positiv betydning for livskvalitet og udbytte af anbringelen blandt børnene og de unge. Bl.a. med det udgangspunkt har de i Randers Kommune øget andelen, der anbringes i plejefamilier, således 63 % af anbringelserne nu sker i plejefamilier. Frem til 2017 er målet at have 70 % af anbringelserne i plejefamilier. 4. Overgang fra barn til voksen I udviklingsstrategien i Rammeaftale 2013 er overgang fra barn til voksen udpeget som et særligt fokus- og udviklingsområde. De midtjyske kommuner har valgt at sætte fokus på temaet gennem en formidlings- og inspirationskonference. Konferencen blev afholdt i maj 2013 under overskriften Hvordan sikres sammenhængende ungeforløb?. På konferencen deltog ca. 80 direktører, myndigheds- og driftschefer mv. på tværs af børnog ungeområdet, voksenområdet og arbejdsmarkedsområdet. På konferencen formidlerede flere kommuner samt Rambøll Management deres erfaringer fra konkrete projekter. På den baggrund er der enighed om, at Kommunerne afventer den nationale model for overgange fra barn til voksen, som Socialstyrelsen forventer at præsentere i begyndelsen af Eksempelvis deltager Viborg Kommune i det landsdækkende projekt "Unge med psykiske vanskeligheder - overgang fra barn til voksen", som Rambøll Management er ansvarlig for. Formålet er at styrke samarbejdet og den kommunal indsats i forbindelse med overgangen fra barn til voksen med fokus på en tidlig og sammenhængende indsats, herunder at gøre de forskellige skift mellem forvaltninger, samarbejdsflader og "livsarenaer" så smidige for den unge som muligt. Ad. B) Styring af og gennemsigtighed i udgifter og takster Som konsekvens af de foregående års kraftige udgiftsvækst på det specialiserede social- og undervisningsområde har de midtjyske kommune gennem hele perioden arbejde på et fald i udgifterne. Dette er sikret gennem årlige udgiftsopgørelser og fælles fokus på at taksterne er gennemskuelige og faste bl.a. gennem følgende: 5

6 1. Takstopfølgning og differentierede takster Der har i perioden var øget fokus på økonomiske styringsmekanismer, som følge af markant udgiftspres på området og DASSOS har løbende haft fokus på takstopfølgningen, hvorfor Takstgruppen i regi af DASSOS årligt har gennemført en beregning på takstudviklingen i overensstemmelse med principperne i Rammeaftalen. Takstopfølgningen gennem årene viser, at alle kommuner har overholdt de aftalte takstreduktioner, hvoraf enkelte kommuner endog har reduceret taksterne væsentlig mere end de aftalte reduktioner. I 2011 aftalte parterne en generel reduktion af taksterne på 5 % ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter. Derudover er der enighed om, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i perioden med i alt 4,5 %. 2. Differentierede takster Indførelse af differentierede takster (flere takstgrupper) for de enkelte tilbud har været et indsatsområde i rammeaftalesamarbejdet de seneste år. Formålet med at anvende differentierede takster er at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst og dermed en bedre dialog mellem køber og sælger af pladser. Desuden forventes det, at brugen af differentierede takster vil mindske omfanget af tillægstakster. Eksempelvis har Silkeborg kommune siden 1. januar 2013 haft differentierede takster på samtlige døgntilbud indenfor psykiatri- og handicapområdet,i alt 173 døgnpladser. Fra januar 2014 forventes der også anvendt differentierede takster på dagområdet. Silkeborg Kommunes erfaringer med anvendelsen af differentierede takster er, at de ydelsesbeskrivelser, der ligger bag takstniveauerne, understøtter korrekt placering af såvel egne som eksterne borgere, samt at der i dialogen om salg af pladser til andre kommuner er kommet øget fokus på borgerens behov. 15 af 19 driftsherrer vil benytte differentierede takster i 2014 og 54 % af takstgrundlaget i 2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster. Flere kommuner anvender fem takstkategorier baseret på voksenudredningsmetoden, der skal anvendes af alle kommuner. 6

7 Bilag 1: Oversigt over anbefalingerne fra analyserapporten 2010 at Takstaftalesystemet fastholdes at Takstgruppen hvert år efter regnskabets afslutning indenfor en kortere frist udarbejder en takstopfølgning. Takstgruppen udarbejder et forslag til en skabelon for dette arbejde at Takstopfølgningen sker under ledelse af en særlig Takststyregruppe, med deltagelse af en af kommunerne udpeget kommunaldirektør (formand), en af kommunerne udpeget socialdirektør og en direktør fra Region Midtjylland at der i forbindelse med tillægstakster fortsat anvendes samme formulering, som i rammeaftalen for 2010, nemlig I helt særlige tilfælde kan taksterne erstattes af individuelt beregnede takster at tillægstakster anføres særskilt på alle regninger at der fastholdes en ensartet overheadtakst for alle kommuner og regionen at den mellemkommunale videndeling skal styrkes at prioritere fælles metodeudvikling til i højere grad at lave fælles løsninger frem for dyre enkeltmandsforanstaltninger at der etableres fælleskommunale kurser for visitatorer at der etableres et fælles sprog til at beskrive funktionsniveau og ydelser Oversigt over indsatsområderne i RA : Kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland udpeger hvert år i samarbejde i den årlige Rammeaftale en række fokus- og udviklingsområder, der danner en fælles ramme om den løbende faglige udvikling, og bidrager til at skabe en fælles opmærksomhed omkring nye behov. Rammeaftale 2010: 1. Økonomiske styringsmekanismer 2. Overgang fra barn til voksen 3. Profilering af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt 4. Forskning, evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling 5. Dyre enkeltforanstaltninger 6. Børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien Rammeaftale 2011: 1. Takstopfølgning 2. Gennemsigtighed i ydelse og pris 3. Fælles metodeudvikling 4. Handleplaner som fælles dialogværktøj 5. Uddannelse af visitatorer 7

8 Rammeaftale 2012: 1. Takstopfølgning 2. Gennemsigtighed i ydelse og pris 3. Fælles metodeudvikling 4. Uddannelse af visitatorer 5. Særforanstaltninger til børn, unge og voksne 6. Senhjerneskadeområdet Rammeaftale 2013: 1. Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud 2. Overgang fra barn til voksen 3. Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser 4. Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder Oversigt over konferencer og temaarrangementer 2011: - Novemberkonference : - Januarkonference 2012 (politikere samt bruger- og pårørendeorganisationer) - Chefkonference 2012 (emne: metodeudvikling i praksis) - Novemberkonference : - Januarkonference 2013 (politikere samt bruger- og pårørendeorganisationer) - Temamøde Bålkærgårdsagen kalder på fælles handling - Temamøde Nye markedsaktører & Fælles konkurrenceudsættelse - Formidlingskonference Overgang fra barn til voksen - Novemberkonference

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen Deltagere: Afbud: Dato: Henning Hansen, Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Bjarne Høyer Andresen, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Erik Kaastrup-Hansen

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 6. juni.

2. Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 6. juni. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Mødedato: 17.

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse AFRAPPORTERING FRA DE MIDTJYSKE KOMMUNER

Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse AFRAPPORTERING FRA DE MIDTJYSKE KOMMUNER Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse AFRAPPORTERING FRA DE MIDTJYSKE KOMMUNER Indhold 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 3. Proces og behandling af ministertema 2015... 4

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Status for samarbejdet 2010-2013 på det specialiserede social- og undervisningsområde i den midtjyske region...2 Bilag 1: Statusnotat fra

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Referat fra møde i Forretningsudvalget den 11. januar Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt

Referat fra møde i Forretningsudvalget den 11. januar Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steinar Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen, Eva Glæsner og Karsten Binderup

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

3. Regionalplitiske sager

3. Regionalplitiske sager 3. Regionalplitiske sager 3.1. Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde SAG NR.: 000221105 egl Som aftalt mellem KL og regeringen overtager kommunerne koordineringen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 16. august 2012 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 16. august 2012 v. Henning Hansen Deltagere: Henning Hansen, Asbjørn Friis Jensen, Leif Gjørtz Christensen, Steinar Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen, Eva Glæsner og Karsten Binderup (ref.)

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Generel information om projektet

Generel information om projektet Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 delprojekt: Håndtering af neurogen dysfagi i de midtjyske kommuner Tilskudsmodtageren

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

26-03-2014. Viden til gavn! Socialt Lederforums Landsmøde d. 27. marts 2014. Direktør Knud Aarup Socialstyrelsen. Disposition

26-03-2014. Viden til gavn! Socialt Lederforums Landsmøde d. 27. marts 2014. Direktør Knud Aarup Socialstyrelsen. Disposition Viden til gavn! Socialt Lederforums Landsmøde d. 27. marts 2014 Direktør Knud Aarup Socialstyrelsen Disposition 1.Den vigtige kontekst: Økonomien! 2.Fem udfordringer for socialpolitikken 3.Et paradigmeskift

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Dokumentation og forskning 2016. En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Dokumentation og forskning 2016. En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Dokumentation og forskning 2016 En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Interessegruppen er et netværk af medlemmer i selskabet som interesserer sig for dokumentation og forskning

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Introduktion til Psykiatri og Social

Introduktion til Psykiatri og Social Introduktion til Psykiatri og Social Ved koncerndirektør Anne Jastrup Psykiatri og Social Disposition Organisering Rammebetingelser Psykiatrien Nøgletal, vision, målgrupper og udfordringer Socialområdet

Læs mere

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1 Bilag 1 Særforanstaltninger 18.05.2015 Baggrund Social Service har igangsat en omstillingsproces på baggrund af Deloitte rapportens anbefalinger fra marts 2014. Rapporten peger bl.a. på, at Frederikssund

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Forretningsudvalget: Dagsorden. Dato: Den 26. april 2017 kl Viborg Rådhus Prinsens alle Viborg Mødelokale M3.3 (3.

Forretningsudvalget: Dagsorden. Dato: Den 26. april 2017 kl Viborg Rådhus Prinsens alle Viborg Mødelokale M3.3 (3. Forretningsudvalget 26.4.17 Dagsorden Sekretariat for Rammeaftaler Midtjylland Prinsens Allé 5 8800 Viborg www.rammeaftaler.viborg.dk Dato: 7. april 2017 Sagsbehandler: Maria Eeg Smidt Tlf. 41 71 99 98

Læs mere

Struktur på sundheden

Struktur på sundheden Struktur på sundheden Erfaringer fra projektet Sundere liv i socialpsykiatrien 4 kommuner i Region Midtjylland: Randers Kommune Syddjurs Kommune Holstebro Kommune Herning Kommune Specialområde Socialpsykiatri

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune.

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune. Mødedato: 23. februar 2017 Mødetid: Kl. 12.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Deltagere: Birgit Juul Jensen Favrskov Kommune Steen Holk Bank Herning Kommune

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Skabelon 1: Forslag til forandringer

Skabelon 1: Forslag til forandringer Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Borgere med fysiske og psykiske handicap Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert

Læs mere

Fra anbringelse til lokal behandling

Fra anbringelse til lokal behandling BUSINESS CASE Fra anbringelse til lokal behandling Afprøvning af nye ungdomspsykiatriske behandlingsmetoder Det følgende beskriver et innovationsprojekt, der har til formål at udvikle et behandlingstilbud,

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8200 Århus N www.rm.dk Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med

Læs mere

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 NOTAT Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 Den 5. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-00893 Dok.ID: 1811787 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Opgørelsen af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere