Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00"

Transkript

1 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) 5. Eventuelle forslag 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt Referat: Formand Jesper Aagaard bød velkommen til de 20 fremmødte og takkede for interessen for foreningen. Formanden gik derefter til punkt 1. på dagsordenen. Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jan Caspersen som dirigent og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Dirigenten opfordrede til at slukke for mobiltelefoner og efterspurgte evt. fuldmagter. Ingen fuldmagter blev afleveret. Som stemmetællere blev valgt Ilse Kidmose Jensen og Benny Kristensen. Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Formanden fremlagde beretningen for Medlemmer Ved årets slutning havde vi 523 medlemmer, hvilket er en netto tilbagegang på 16 medlemmer fra sidste år. Nettotilbagegangen indeholder en tilgang på 18 nye medlemmer, hvoraf de 8 har betalt tilslutningsafgift og en afgang på 34 medlemmer. Èn af årsagerne til udmeldelserne af foreningen er at husejere der vil sælge melder sig ud af foreningen, da husene har lang liggetid i modsætning til før krisen. Derfor vil ejerne ikke betale, hvis husene står tomme. I området har vi ca. 40 lejligheder, huse og grunde, der står tomme, er under større ombygning (ikke beboet) eller under nybygning. Det giver os grundlag for også i 2014 at få nye medlemmer. Vi har allerede fået de første par stykker. Vores 523 medlemmer fordeler sig på de tre TV-pakker på følgende måde: 90 har valgt den lille pakke 240 har valgt mellempakken 193 har valgt fuld pakke generalforsamling 2014.doc 1

2 Af foreningens medlemmer har 156 Internet - en fremgang på 8 kunder fra sidste år 26 IP-telefoni fremgang på 1 kunder fra sidste år 106 YouSee Plus Så har jeg en opfordring til medlemmerne. Dem der i dag modtager girokort ser vi gerne tilmelde sig opkrævning via PBS. Vi har en alt for lille andel medlemmer, der er tilmeldt træk via PBS. Årsagen til at vi ønsker opkrævning via PBS er at det er billigere for foreningen. Medlemsinformation Hjemmesiden er fortsat den primære informationskilde til foreningens medlemmer. Vi gav for år tilbage medlemmerne mulighed for at opretholde papirinformationen, men det krævede en tilbagemelding til vores kasserer. Antallet af papirmodtagere er stærkt faldende og vi er nu nede på 18 medlemmer, der modtager papirinformation. Samtidig med faldet i papirinformation har vi set en kraftig stigning i tilmeldingen til modtagelse af digital information ( ). Tilmeldingen til denne service kan ske på hjemmesiden. Af omkostningsmæssige hensyn har vi valgt selv at stå for vedligeholdelsen af Hjemmesiden. Vi håber at medlemmerne vil bruge hjemmeside og vi modtager gerne forbedringsforslag til hjemmesiden. Økonomi Vi har i 2013 haft den glæde at komme ud med et overskud på kr. i modsætning til 2012 hvor vi havde et underskud på Under aflæggelse af regnskabet vil kassereren nærmere redegøre for regnskabet. Kanalvalg Vores kanal udbud fra YouSee s regionspakke omfatter: 58 TV-kanaler + TV-Guide, Ekstra- og YouBio Trailerkanal, fordelt på 3 pakker: En Grundpakke med 24 kanaler En Mellempakke i form af Grundpakken plus 10 yderligere kanaler En Fuld pakke, som består af Grundpakke, Mellempakke og yderligere 24 kanaler 19 radio kanaler, der er ens for alle 3 pakker I november skete der følgende ændringer i TV pakkerne: Fuld Pakken udvidet med TV2 FRI HD og TV3 SPORT 2 HD. Mellem Pakken udvidet med Disney Channel HD, TLC HD og TV3 Puls og flere kanaler leveres i HD kvalitet. Kanalpriser Med hensyn prisen på vores TV pakker, så er der som sædvanligt varslet stigninger fra YouSee og KODA og Copydan. Det vil vi gennemgå under dagsordens punkt 4 når vi fremlægger forslag til medlemsbidrag for Kvalitet i anlægget Den støj vi har haft i anlægget har stort set kun ramt nogle få medlemmer af gangen. Støjen er løbende blevet afhjulpet. generalforsamling 2014.doc 2

3 I 2013 har vi haft 5 graveskader; en på Strandvejen ved nr. 29 A, en på Krintelsvej, en ved Strandvejen 23, en ved Strandvejen 69, og en ved Stejlbjergparken 19. Samlet løb til udbedringerne løb op i Denne pris omfatter også betaling for en skade fra 2012 på et hovedkabel mellem Strandgaardsvej og Brønsbjergvej. Det er meget svært at finde skadevolderne til skaderne. Vi har gjort regres for skaden ved Strandvejen 23. Den pågældende skadevolderen (efter vores opfattelse) er ikke særlig samarbejdsvillig og alle forsøger at undgå at komme til at betale. Det er virkelig som at spille sorteper. Nu må vi se om vi får heldet med os og får dækket skaden. Vi har haft et trafikuheld hvor kabelkassen ved Hyldgårdsvej blev ramt og er blevet udskiftet. Skaden er erstattet af forsikringsselskabet. Det er bestyrelsens generelle opfattelse at vores anlæg det sidste års tid har været OK, men nok heller ikke mere. Vi ser derfor frem til at få gennemført den større vedligeholdelsesopgave så vi kan sikre et godt og tilfredsstillende niveau for alle medlemmer. Større vedligeholdelses opgave Vi kan sammenligne vores anlæg med en bil. Bilen skal løbende vedligeholdes og ind i mellem er der en større omkostning, f.eks. at skifte tandrem når den har kørt f.eks km. Tilsvarende for vores antenneanlæg. Vi har en række komponenter der skal udskiftes på grund af alder. Vedligeholdelsesopgave blev igangsat primo december og opgaven forventes afsluttet ultimo februar. I den forbindelse skal jeg beklager de kortvarige afbrydelser der har været i forbindelse med vedligeholdelsen. Samarbejdspartnerne YouSee og Dansk Kabel TV I regi af TDC og dermed datterselskaberne YouSee og Dansk Kabel TV har de besluttet at alle bredbånds- og telefoni aftaler juridisk skal flyttes fra Dansk Kabel TV til YouSee. Hermed er Dansk Kabel TV blevet en ren serviceleverandør. Derfor blev alle bredbåndskunder flyttet fra Dansk Kabel TV til YouSee den 5. november. YouSee skrev direkte til de berørte medlemmer. Alle foreningens aftaler om levering af TV- og radiosignaler, Bredbånd og IP-telefoni er blevet genforhandlet med YouSee. Vi har længe været utilfreds med prisen på de tre pakke fra YouSee. Efter vores opfattelse har prisen været for høj. Vi har derfor haft flere drøje og særdeles hårde forhandlinger med YouSee. For at få priserne ned har vi bragt flere ting i spil, bl.a. behovet for at gennemføre en større vedligeholdelses-opgave i vores anlæg, 5 årig aftale som en mulighed osv. Vi har indgået en 5 årig aftale med YouSee for at få de bedste vilkår. Med sådan nogle aftaler er det altid svært at vide hvornår vi kan være tilfredse. Vi i bestyrelsen føler at vi har fået en rigtig god aftale. Vi har fået reduceret pakkepriserne med 6,5 %. Det vil sige at alle fremtidige priser bliver beregnet af et lavere udgangspunkt. generalforsamling 2014.doc 3

4 Endvidere betaler vi kun en lille del af den større vedligeholdelses opgave idet vi har forhandlet os frem til at YouSee betaler langt størsteparten. Vores andel udgør i alt kr. Servicekontrakt Vores servicekontrakt med Dansk Kabel TV udløb i september Som et led i aftalen med YouSee og Dansk Kabel TV har vi indgået en ny 5 årig aftale med Dansk Kabel TV (en forudsætning for at få prisreduktion på kanalpakkerne). Det er bestyrelsens opfattelse at Dansk Kabels TV s service generelt er lidt under det ønskede. Vi har enkeltsager hvor vi ikke er helt tilfreds med opgavens løsning. Det følger vi op på overfor Dansk Kabel TV. Jeg vil gøre opmærksom på, at Dansk Kabel TV ikke sidder og overvåger vores antennenet og dermed TV- og bredbåndssignalerne. De reagerer på baggrund af henvendelser fra os medlemmer. Jeg vil derfor gerne opfordre det enkelte medlem til at kontakte Dansk Kabel TV, hvis I skulle få problemer. Åbent Hus Den 25. november inviterede vi til et Åbent hus arrangement i Sognegården. YouSee ønskede at fortælle om de muligheder de nu kunne tilbyde medlemmerne. Vi havde husstands omdelt en invitation til alle husstande i vores dækningsområde for dermed at gøre opmærksom på foreningens eksistens. Aftalen med YouSee var at de skulle dække alle omkostninger, herunder trykning af invitation, leje af sognegården, forplejning osv. Til gengæld opdelte vi invitationen til alle husstande. Der kom ca. 70 personer og jeg tror de fleste gik fra arrangementet beriget med ny viden. Ser vi på året 2014 Foreningens vigtigste opgaver vil i 2014 fortsat være at sikre en god og stabil forsyning af TV og radio samt Internet og telefoni til medlemmerne OG til en konkurrencedygtig pris. Bestyrelsen vil derfor have fokus på afslutningen af den større vedligeholdelsesopgave så vi får et helt tidssvarende anlæg så vi alle kan have en god og tilfredsstillende kvalitet i anlægget. Med hensyn til priser for vores kanaler vil i om lidt se, at vi foreslår en lille stigning der alene svarer til vores andel af den større vedligeholdelsesopgave. Når vi i 2014 er ovre den større vedligeholdelsesopgave og set ud fra vores økonomiske situation er det vores forventning vi kan undgå prisstigninger i 2015, såfremt de udefra kommende prisstigninger holdes på normalt 5-7 % niveau. Vi har efter bestyrelsens opfattelse haft en for stor netto medlemsafgang i Bestyrelsen vil derfor gennemføre en hvervekampagne i Så vi ser gerne at alle medlemmer taler positivt om foreningen, hvis der er noget at tale pænt om :-), så vi kan få flere medlemmer og dermed flere til at dække grundomkostninger og dermed skabe muligheden for at sænke priser fremover. generalforsamling 2014.doc 4

5 Konklusion Set fra bestyrelsens side har vi i 2013 haft et travlt år med langstrakte prisforhandlinger, for mange graveskader, mange kundehenvendelser pga. at mange kanaler digitaliseres, 4G nettet har medføre støj hos en række medlemmer osv. Når den større vedligeholdelse er gennemført så har vi et helt tidssvarende anlæg. Med den nye aftale med YouSee har vi fået skabt et grundlag for bedre at kunne holde priserne i ro. Ud fra kanaludbud og pris i forhold til andre foreninger, er det bestyrelsens vurdering, at vi har grund til at være tilfredse med vores forening og vi glæder os over at vi fortsat får nye medlemmer selvom vi har haft en netto tilbagegang på 16 medlemmer. Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen. Knud Fischer henviste til en dom, der betyder at antenneforeningen højst må have tre måneders opsigelsesvarsel for deres medlemmer (aftalelovens 36). Han spurgte til bestyrelsens overvejelser og ændringer af vedtægter. Kassereren svarede at forslag til vedtægtsændringer omfatter reduceret opsigelsesvarsel. Bent Mikkelsen spurgte til det maksimalt mulige antal medlemmer. Der blev svaret at det maksimale antal medlemmer er ca Gunnar Christensen ønskede oplyst hvor man skal henvende sig ved problemer med TV signalet. Man skal henvende sig til Dansk Kabel TV på telefon Formandens beretning blev godkendt. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren udleverede regnskab og 2013 og budget for 2014 til alle deltagere. Kassereren gennemgik resultatopgørelse og balancen for Året udviser et overskud på kr. Årsagen til overskuddet størrelse i forhold til budgettet skyldes primært en budgetfejl i kanalafgifterne på ca kr. Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet. Knud Fischer spurgte om bestyrelsen havde en målsætning med egenkapitalen. Kassereren oplyste at hovedparten af egenkapitalen er bundet i antenneanlæg og mast og en mindre likvid beholdning. Det er ikke et formål at have stort overskud og stor egenkapital. Der skal til gengæld være et overskud der sikre at foreningen har den nødvendige likviditet til at betale bl.a. kanalafgifter i 1. kvartal. Det årlige medlemsbidrag forfalder pr. 15. marts og det er ikke hensigtsmæssigt at foreningen skal betale dyre renter. Knud Fischer spurgte til foreningens værdi ved salg. Kassereren oplyste at det ikke kunne oplyses præcist. Ud fra hvad større foreninger har solgt deres anlæg til formodes anlæggets værdi at ligge i niveauet 3-3,5 mio. kr. Der blev spurgt til hvorfor graveskader er foreningens problem? Kassereren oplyste at det er yderst svært at påvise hvem der er skadevolder, da mange skader først opstår flere år senere. Foreningen har gjort krav gældende overfor dem vi opfatter som skadevoldere, men de undslår sig at betale for skaderne og det er yderst svært at bevise. generalforsamling 2014.doc 5

6 Der blev spurgt til valgfrie kanaler. Bestyrelsen forklarede at man kan nøjes med at købe Grund Pakken og så selv tilkøbe de kanaler man vil hos YouSee. Man får et kort som enten kan sættes direkte i TV et (hvis det er et af de nyere TV apparater) eller i en YouSee Plus boks. Via YouSee s hjemmeside kan det enkelte medlem så selv vælge kanaler og evt. skifte en gang om måneden. YouSee kommer i foråret med en Bland Selv løsning hvis man har enten Mellem eller Fuld Pakken. Der blev spurgt til om man fortsat kan anvende et ældre ikke digitalt TV. Det kan man udmærket hvis man enten lejer en YouSee PLUS boks (99 kr. pr. måned) eller køber en YouBio boks (495 kr.). I den forbindelse blev der spurgt til hvem der kan sætte disse bokse op. Bestyrelsen svarede at man skal henvende sig til kassereren, der administrer henvendelserne. Nogle opgaver kan løses via service fra bestyrelsens side, medens andre opgaver er mod betaling og så henvises til Jan Agerskov, der har eget installationsfirma (JAPlus). Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift). Kassereren gennemgik budgettet for Kassereren orienterede om den igangværende større vedligeholdelses opgave, der er medtaget med kr. i budgettet. Der budgetteres med et overskud på knapt kr. Kassereren oplyste at der er varslet prisstigninger på kanalafgifter fra YouSee med gennemsnitlig 7,5 % og prisstigninger fra KODA på 9,1 % i forhold til 2013 priserne. På baggrund af de nye 5 årige aftaler med YouSee og Dansk Kabel TV kan vi minimere prisstigningerne, da vi alene skal have dækket de kr. Bestyrelsen foreslog følgende pakke priser, der er differentieret på de tre pakkerne i ca. samme omfang som YouSee. Pakke Årspris inkl. moms Månedspris inkl. moms Lille pakke kr. (prisstigning på 116 kr.) Mellem pakke kr. (prisstigning på 376 kr.) Stor pakke kr. (prisstigning på 205 kr.) 193 kr. 368 kr. 465 kr. Det er bestyrelsens forventning at vi i 2015 kan fastholde uændrede priser, da den større vedligeholdelsesopgave på kr. falder væk. Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag blev godkendt. Ad 5. Eventuelle forslag Dirigenten spurgte om der var indkommet forslag til bestyrelsen. Kassereren oplyste, at der ikke var indkommet forslag. Bestyrelsens egne forslag til vedtægtsændringer, der var beskrevet på hjemmesiden, blev trukket tilbage. Bestyrelsen blev først for sent opmærksom på vedtægternes ordlyd under 17. Ændringsforslag til vedtægter skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamling 2014.doc 6

7 generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor til generalforsamlingen i 2015 omdele indkaldelse og ændringsforslag til alle medlemmer, så formalia overholdes. Kassereren gennemgik til orientering forslag til vedtægtsændringer og opfordrede til generalforsamlingen at henvende sig hvis der var andre forslag til ændringer. Ad 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Jan Agerskov og Kurt Espesen. Bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten efterlyste andre forslag til bestyrelsen. Der blev ikke foreslået andre. De to blev valgt. Som suppleanter til bestyrelsen blev Ilse Kidmose Jensen og Benny Kristensen genvalgt, da der ikke var andre forslag. Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslog genvalg af de to revisorer Jørgen Nielsen og Per Olesen. Da der ikke var andre forslag blev Jørgen Nielsen og Per Olesen genvalgt. Niels Kjær Jensen ønskede ikke at fortsætte som revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslog i stedet Hans Peder Olesen, Brønsvigvej 11. Da der ikke var andre forslag blev Hans Peder Olesen valgt og Svend Erik Bech Andersen genvalgt. Ad 8. Eventuelt Svend Erik Bech Andersen oplyste at hvis DR1 forsvinder eller har meget dårligt signal er det typisk et udtryk for en dårlig forbindelse i eget hus. Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer sluttede dirigenten sit hverv med at takke for god ro og orden. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten. Referent Kurt Espesen Referatet godkendt og bekræftet. Bredballe, den 18 / Jan Caspersen Dirigent generalforsamling 2014.doc 7

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere