Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00"

Transkript

1 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) 5. Eventuelle forslag 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt Referat: Formanden bød velkommen til ca. 45 fremmødte og til Casper Johnsen fra YouSee, og gik derefter til punkt 1. på dagsordenen. Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Oluf Salskov Jensen, som dirigent og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Dirigenten efterspurgte evt. fuldmagter. Der blev ikke afleveret fuldmagter. Som stemmetællere blev valgt Poul Rasmussen og Niels Kjær Nielsen. Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Kvalitet i anlægget Sidste år nævnte jeg arbejde med at fjerne støj i anlægget og kabelskader vi overdrog til vores advokat. De 3 kabelskader fra FASCOM fik vi selv udbedret før sommerferien i 2010 i form af reparation af de bestående kabler. De reelle omkostninger blev ca kr. Vi har efterfølgende konstateret at anlægget fungerer perfekt. Vi undlod at grave helt nye kabler ned da selve gravearbejdet havde beløbet sig til ca kr. Med hensyn til omkostninger indgik vi et forlig med Dansk Kabel TV. Vi får en kompensation på godt kr. pr. år i form af 15 % rabat på servicekontrakten i resten af kontraktens løbetid indtil Den samlede kompensation kan dermed opgøres til godt kr. (beløbet indekseres). På denne måde har kabelskaderne ikke tynget foreningens økonomi. Til gengæld har vi selv risikoen på evt. udbedring af skader på de to kabler. Det er bestyrelsens opfattelse at vores anlæg har den bedste driftsstabilitet og kvalitet i mange år. C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 1

2 Kanalvalg I løbet af året har vi fået vore TV-kanaler leveret via You See og vi har mulighed for a la carte valg (ikke You See s regionsudbud). Vi har ændret nogle Tv-programmer. Da TV2 Norge ikke længere tilbydes har vi i stedet taget børnekanalen DR Ramasjang ind. DR Kultur i stedet for PRO 7, der havde den laveste tilslutning ved sidste afstemning. Vores a la Carte udbud omfatter: 35 TV-kanaler + prøvekanal, fordelt på 3 pakker: En Grundpakke med 16 kanaler og én prøvekanal En Mellempakke i form af Grundpakken og 15 betalingskanaler En fuld pakke, som består af Grundpakke og Mellempakke og de 4 nye kanaler (TV2 sport, TV2 News, Kanal 4 og Disney) 14 radio kanaler, der er ens for alle 3 pakker Vi har pt. YouSee s Regionsudbud på prøve, men det vil jeg vende tilbage til lidt senere i beretningen. Servicekontrakt Vores servicekontrakt med Dansk Kabel TV blev indgået ult og fortsætter uændret. Det er bestyrelsens opfattelse at Dansk Kabels TV s service er tilfredsstillende og i forhold til tidligere oplevelser har de særlig god telefonservice ved antenne og kabel problemer. Med hensyn til service på Internet så har den endnu ikke samme kvalitet, da det fortsat er A+ Arrownets gamle telefon nr. (København). Medlemsinformation I november fik vi etableret en ny hjemmeside med et helt nyt lay-out. Hjemmesiden vil være den primære informationskilde til foreningens medlemmer. Vi gav medlemmerne mulighed for at opretholde papirinformationen, men det krævede en tilbagemelding til vores kasserer. Dette tilbud har 26 medlemmer taget imod. Af regnskab vil I kunne se, at det har betydet en portobesparelse på små kr. Vi håber at medlemmerne vil tage godt imod den nye hjemmeside. Forslag til forbedringer / udbygninger modtages gerne. Medlemmer Ved årets slutning havde vi 559 medlemmer, hvilket er en netto tilbagegang på 11 medlemmer fra sidste år. Endvidere har vi et 8 huse, der står tomme eller er under større ombygning (ikke beboet) og som er passive medlemmer pt. Det giver os grundlag for også i 2011 at få nye medlemmer. Set i lyset af, at medlemmerne bliver lokket af forskellige reklamer og konkrete tilbud fra konkurrerende kanaludbydere er bestyrelsen godt tilfreds med medlemmernes loyalitet. Vi kan med glæde konstatere at der i årets løb er 5 husstande der er kommet tilbage til Antenneforeningen. C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 2

3 Af foreningens medlemmer har 140 Internet 25 IP-telefoni Vores medlemmer fordeler sig på de tre Tv-pakker på følgende måde: 48 har valgt den lille pakke 372 har valgt mellempakken og 139 har valgt fuld pakke Andre forhold Mobilselskabet HIG3 har fortsat lejet plads på foreningens antennemast. Sidste år omtalte jeg at yderligere to mobilselskaber har vist interesse i at bruge vores mast. De savner masteplads til deres antenneanlæg. Vi har derfor arbejder med at etablere en ny og højere mast, da Vejle Kommune er enig med os i, at vores mast har den bedste placering i den østlige del af Vejle Den nye mast er ansøgt på 36 meters højde. Da vi i forvejen startede med en mast på 44 m skulle det være noget problem. For ca. 10 år siden afkortede vi masten med 22 meter. Den nye mast skal stå ca. 12. meter længere mod øst (væk fra Kirken), efter ønske fra menighedsrådet. Samtidig kan vi rejse den nye mast uden at forstyrre brugen af det bestående udstyr på den gamle mast. Det er en langtrukken proces og med høring af mange instanser. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget endeligt tidspunkt for ibrugtagning af den nye mast, men vi forventer et det bliver omkring sommerferien. Foreningen køber og opstiller masten og har dermed ejerskab af og risiko for masten. Prisen er ca kr. Lejekontrakten er uopsigelig for begge parter i 10 år. Økonomien er skruet sådan sammen, at hver lejer erlægger et én gangs beløb ved ibrugtagning og derefter en årlig leje, der er pristalsreguleret. Det skal bemærkes, at der er en hemmeligholdelses klausul i kontrakten, så derfor kan jeg ikke oplyse beløb (det er en standardbetingelse ved lejeaftaler for antennepositioner). Jeg kan oplyse, at foreningen naturligvis over de 10 år vil have et netto provenu af lejekontrakterne. Ser vi lidt fremad ind i året 2011 Den planlagte kanalafstemning i 2010 blev udskudt til 2011, da vi først har fået etableret de digitale kanaler i I den forbindelse har vi drøftet kanaludbuddet med YouSee. Som i har opdaget har vi haft YouSee s Regionsudbud på prøve fra 1. november og det varer frem til 1. marts i år. Fordele og ulemper er ikke entydige hverken ved vores egen løsning eller ved YouSee s Regionspakke. Vi vil derfor under punkt 8. Eventuelt orienterer mere om fordele og ulemper ved de to løsninger. Casper Johnsen fra YouSee vil give et indlæg og bestyrelsen vil give et oplæg med fordele og ulemper ved de to løsninger. Vi vil lægge op til debat og slutte af med en vejledende afstemning. C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 3

4 Det er bestyrelsens opfattelse, at har vi først forladt vores a la carte tilbud til medlemmerne (hvor vi selv bestemmer kanal sammensætning), og valgt You See s Regionsudbud, så er det i praksis ikke sandsynligt at foreningen kommer tilbage til vores nuværende løsning pga. meget store genetableringsomkostninger i hovedstationen. En ny brugerafstemning, som er planlagt til 2011, er helt afhængig af om vi fastholder vores egen kanalsammensætning. Hvis vi beslutter os for YouSee s Regionsudbud så har vi ingen indflydelse på programsammensætningen. Afgifterne til Coda/ Copy Dan er i 2010 steget med ca. 33 %. Kanaludbyderne har pr hævet priserne mellem 5 og 43 % pr. kanal. Disse stigninger er langt over den almindelige prisudvikling og det sætter sig naturligvis i de forslag til pakkepriser vi præsenterer under punkt 4. I 2010 havde vi den sidste ekstra opkrævning til opgradering af anlæg. For 2011 bortfalder denne opkrævning på 240 kr. pr. medlem. Konklusion Ud fra kanaludbud og pris i forhold til andre foreninger, er det bestyrelsens vurdering, at vi har grund til at være tilfredse med vores forening og vi glæder os over at vi fortsat får nye medlemmer selvom vi har haft en lille netto tilbagegang. Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen. Der blev spurgt til om foreningens formålsparagraf også omfattede udlejning af antennemast. Bestyrelsen lovede at se på formålsparagraffen skal tilpasses. Formandens beretning blev godkendt. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren udleverede regnskabet for 2010 til Generalforsamlingens deltagere. Kassereren gennemgik det reviderede regnskabs resultatopgørelse, balance og anlægsaktiver. Resultatet udviste et overskud på kr. efter afskrivninger bl.a. som følge af medlemmernes ekstraordinære indbetaling til opgradering på kr. Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet. Der blev spurgt til posten øvrige tilgodehavender på kr. Kassereren svarede at hovedparten af beløbet vedrører en fejl i form af en dobbeltudbetaling til udarbejdelse af hjemmesiden. Pengene er returneret efter at regnskabet er afsluttet. Der blev spurgt til værdien af Antenneanlægget, nu da den bogførte værdi er nedskrevet til godt kr. Kassereren svarede, at det er svært at opgøre værdien og først kan fastlægges i en handelssituation. Som Eksempel blev nævnte TDC s køb af antenneforening i Esbjerg for nogle år siden. Pris var den gang på kr. pr. husstand. Der blev spurgt til hvorfor at regnskab og budget ikke er at finde på hjemmesiden, og som blev drøftet på sidste års generalforsamling. Kassereren svarede at bestyrelsen ønskede ikke at gøre regnskab og budget offentligt tilgængeligt. Denne holdning blev drøftet af generalforsamlingen og der blev spurgt til om det ikke blev besluttet sidste år. Af referatet fra sidste år fremgår følgende: C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 4

5 Generalforsamlingen bad om, at det underskrevne regnskab sammen med budgettet for kommende år lægges på hjemmesiden nogle dage før Generalforsamlingen, så alle medlemmer har mulighed for at sætte sig ind i materialet. På den baggrund mente bestyrelsen ikke at det var en beslutning. Bestyrelsen lovede, at der bliver etableret en mail-service på hjemmesiden, således at regnskab og budget kan rekvireres hos kassereren forud for Generalforsamlingen. Løsningen etableres snarest mulig, så regnskab for 2010 og budget for 2011 kan rekvireres. Generalforsamlingen tilsluttede sig denne løsning. Kassereren oplyste endvidere, at tilsvarende materiale vil blive sendt til de 26 medlemmer af foreningen, der ønsker information på papir. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) Af budgettet fremgik medlemsbidraget for 2011 og bestyrelsen foreslog følgende priser for 2011, da det forventes at vi overgår til YouSee s Regionspakke: Pakke Lille pakke Mellem pakke Stor pakke Pris inkl. moms kr kr kr. Prisstigningerne skyldes primært de øgede kanalafgifter, og den store stigning i CODA / Copy Dan på ca. 33 %, som omtalt i formandens beretning. Med disse priser udviser budgettet et overskud på ca kr. efter afskrivning på anlægget. Der udspandt sig en længere debat om vores egen A la Carte løsning kontra You See s regionspakke. Generalforsamlingen besluttede at afvente et indlæg fra YouSee under punkt 8 inden der blev taget stilling til årets medlemsbidrag. Ad 5. Eventuelle forslag Dirigenten spurgte om der var indsendt forslag til bestyrelsen. Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag. Ad 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, Peter Venning, Svend Erik Bech Andersen og Sven Dooleweerdt. Formaden oplyste at han ikke modtog genvalg. Bestyrelsen havde følgende forslag til bestyrelsen Bjarne Dahl Kristensen (til stede) og Jørgen Aagaard (ikke tilstede, men bekræftet opstilling). Der blev spurgt til om ikke tilstedeværende kunne vælges til bestyrelsen. Det blev debatteret og der var flertal for at acceptere dette. Dirigenten efterlyste andre forslag til bestyrelsen. Der blev ikke foreslået andre. C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 5

6 Der blev gennemført en skriftlig afstemning, hvor hver husstand skulle skrives 3 navne på hver stemmeseddel. Resultatet af afstemningen viste følgende resultat: Svend Erik Bech Andersen 36 stemmer Valgt Sven Dooleweerdt 15 stemmer Jesper Aagaard 28 stemmer Valgt Bjarne D. Kristensen 32 stemmer Valgt Som suppleanter til bestyrelsen blev Ilse Kidmose og Benny Kristensen genvalgt. Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter Som revisorer blev Niels Kjær Jensen og Jørgen Nielsen genvalgt. Som revisorsuppleanter blev Susanne Nielsen og Grethe Espesen genvalgt. Ad 8. Eventuelt Casper Johnsen fra YouSee gav ud fra nedenstående dagsorden en længere gennemgang af mulighederne hos YouSee: En digital og analog kabel-tv løsning Tilvalg fra Grundpakken Nyhed i april 2011 Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Fordele med YouSee regionsudbud Under indlægget var der en stor spørgelyst og mange forhold blev belyst. I forsættelse af Casper Johnsens indlæg præsenterede Kurt Espesen bestyrelsens holdning til valg af A la Carte eller overgang til You See s Regionspakke. Der er ikke entydige fordele og/eller ulemper ved nogle af løsningerne. Konklusionen er, at indhold og antal af kanaler i de to løsninger er forskellige. Under indlægget gjorde Casper Johnsen opmærksom på, at vi ikke kan tilkøbe ekstra kanaler til foreningens egen grundpakke før at vi har de samme kanaler som YouSee. Prismæssig er der ikke den store forskel mellem A la Carte løsningen og YouSee s regionspakke. På baggrund af de to indlæg blev der gennemført en vejledende afstemning og der var en stor præference for at gå på YouSee s regionspakke. Herefter gik generalforsamlingen tilbage til dagsordens punkt 4 om medlemsbidrag. Bestyrelsens forslag til medlemsbidraget blev vedtaget. Der blev spurgt til pakkevalg med YouSee s regionspakke, ændring af pakkevalg og evt. udmeldelse af foreningen. Kassereren oplyste at medlemmerne som udgangspunkt vil få de samme pakker som under vores A la Carte. Grundpakke under A la Carte bliver til Grundpakke hos YouSee og ligeså med de øvrige. Men kanalindholdet vil være forskelligt fra vores A la Carte løsning. Ønsker man at gå fra en mindre til en større pakke (f.eks. Grundpakke til Mellempakken) kan det ske løbende ved henvendelse til kassereren Svend Erik Bech Andersen. Ønsker man at gå ned i pakkestørrelse så kan det kun ske pr og 1.1. og det skal være meddelt Svend Erik inden 1. maj og 1. november Udmeldelse kan ske én gang om året til 1.1. (meddeles kassereren senest 1. november). C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 6

7 Hjemmesiden vil hurtigst muligt blive opdateret med disse oplysninger. Bestyrelsen blev opfordret til at følge prisudviklingen, så foreningen løbende var sikret markeds priser og ikke kom i lommen på YouSee. Dirigenten afsluttede sit hverv med at takke for god ro og orden. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, bestyrelses-kollegerne og de mange fremmødte. Svend Erik Bech Andersen sagde afslutningsvis tak til Peter Venning for mange års arbejde i bestyrelsen og som formand for foreningen. Ligeledes udtrykte Svend Erik en stor tak til Sven Dooleweerdt, der har været med til at starte foreningen og siden har været mange år i bestyrelsen. Referent Kurt Espesen Referatet godkendt og bekræftet. Bredballe, den 13 / Underskrevet af Oluf Salskov Jensen Dirigent C:\Users\Kurt\Documents\KE privat\antenneforening\referat generalforsamling 2011.doc 7

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere