Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/ Etablering af stophaner i terræn..8 Kursusaktiviteter..8 Lundegårdens kommende hjemmeside 9 Offentlige referater/dagsorden/regler mv..10 Hold Danmark rent 10 Mødestruktur 10 Samarbejdet med ejendomskontoret og KAB 10 Samarbejdet med BSU...11 Kvarterbestyrelsesrådsmøder.. 11 Regnskab 2010/11.11 Vaskeriet..11 UDVALG OG KLUBBER..12 Grønt udvalg. 12 Det beboersociale udvalg...12 Sne udvalg Selskabslokalet...13 Hobbyklubben Lundegården.13 Vinklubben Den gyldne dråbe.14 Lundegårdens Motions- og Styrketræningsklub.14 Brugerrådet 14 Lundegårdens EDB-Klub.15 Seniordart..15 DIVERSE.15 Cykling på gangstier..15 Campingvogne, trailere mm..16 Fremtiden 16 PUNKT 7 FORSLAG TIL ÅRSMØDET 2 Årsberetning Lundegården 2011/2012

3 En stor tak til Lundegårdens ildsjæle Hele BSU og specielt formanden Kirsten Møller Alle kvarterbestyrelser og deres formænd Alle formænd og andre der arbejder med klubberne i Lundegården Uden jer havde Lundegården ikke været så aktivt og godt et sted at bo! En tak til vores samarbejdspartnere Preben Thomsen, mesterassistent Ejendomsfunktionærerne John Petersen, Driftschef KAB Kurt Rytter Jensen, Områdechef, KAB Kenneth Sørensen, Økonomimedarbejder, KAB John Carstens, Formand for Ballerup Ejendomsselskab Driftsleder Charlotte Kehlet Kristensen som nu har været her et år. Årsberetning Lundegården 2011/2012 3

4 Endelig dagsorden: Afdelingsbestyrelsen Lundegården v/hanne Lybecker Træet Kvarter Ballerup 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmeudvalg 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste ordinære afdelingsmøde 5. Seneste års regnskab til orientering 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 7. Behandling af indkomne forslag a. Afdelingsbestyrelsen nedlægges V/Hans Gabrielsen b. Afdelingsbestyrelsen præsenterer sig selv V/Kirsten Møller c. Ildsjæle til samling af børn og unge omkring multibanen V/Erik Jacobsen d. Skift af administrationsselskab V/Maibritt Nilsson og Dorte Rasmussen e. Vandmålere og nye køkkener i det gamle Lundegården 2 V/Kirsten Ravn Møller f. Kompetencen vedr. Beboerbladet uddelegeres V/ti underskrifter g. Forslag 1: Lukning af vaskeriet V/afdelingsbestyrelsen 2: Stigning af vaskepriser på 3 % V/afdelingsbestyrelsen 3: Nøgle udskiftes med magnetkort V/afdelingsbestyrelsen 7. h. Udlicitering af ejendomsfunktionen V/ Vagn Hansen 7. i. Ny administrator V/ Vagn Hansen 7. j. Billigere TV udbyder end Yousee 8. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år På valg er: a. Bent Gregersen modtager genvalg b. Annie Sachse modtager genvalg c. Eric Røper Nielsen 9. Valg af 3 suppleanter for 1 år: a. Erik Hulkvist modtager genvalg b. Isaac Jørgensen modtager genvalg c. 10. Eventuelt 4 Årsberetning Lundegården 2011/2012

5 Udvidede budgetter og regnskaber kan afhentes på ejendomskontoret fra den 1. marts. Denne indkaldelse, der tillige er adgangskort til mødet, bedes forevist ved indgangen, hvor der vil blive udleveret stemmesedler til brug ved valgenes gennemførelse. Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Adgang har tillige men uden stemmeret selskabets ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Det er ikke muligt at brevstemme eller give andre mandat til at stemme for én. Vi gør opmærksom på, at mødet er røgfrit. Der vil blive holdt rygepauser. Bedste hilsner Afdelingsbestyrelsen Hanne Lybecker Årsberetning Lundegården 2011/2012 5

6 Afdelingsbestyrelsens arbejdsbetingelser i 2011/2012 Den 1. juni 2011 trådte både formand og næstformand ud af afdelingsbestyrelsen. Resten af bestyrelsen fortsatte derefter som forretningsudvalg i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab hvor John Carstens er formand og Inge Støvring næstformand. Dette samarbejde fungerede meget tilfredsstillende, og vor første store opgave var at fortolke postkasseloven. Denne lov krævede at der blev sat postkasser op i det gamle Lundegården 1 ved siden af vores skur dør i en bestemt højde. Alle postkasser i det gamle Lundegården 2 var placeret rigtigt. John Kristensen nyvalgt i bestyrelsen (men nu desværre fraflyttet) var af den mening, at når andre bebyggelser i kommunen blev fritaget for at flytte postkasser, var det et forsøg værd at prøve det samme her hos os. Den 18. september 2011 skrev John Kristensen til Trafikstyrelsen om dispensation. Allerede den 7. oktober 2011 kom svaret: Gårdhavehusbebyggelsen Lundegården behøver ikke at opsætte en brevkasse på udhusene i bebyggelsen. Dette var en stor sejr følte vi, og alle var glade for denne afgørelse, der betød en besparelse for Lundegården på kr ,00. Når dette er sagt, skal vi huske at denne afgørelse kun er en dispensation og at den kan blive omstødt når som helst. Lundegården havde haft besøg af arbejdstilsynet, der desværre havde flere ting der blev os påbudt. Et påbud skal altid efterkommes eller udbedres. De påpegede vores haveaffaldshåndtering ikke var i orden. Vore gårdmænd måtte ikke løfte de tunge sække beboerne stillede ud på parkeringspladsen. Dette skyldes at beboerne kom alt andet end grønt affald i sækkene. Jord, sten, skjulere, potteskår og meget mere gjorde sækkene for tunge. Denne ordning var vi så nødsaget til at stoppe ved udgangen af september I skrivende stund er en anden ordning desværre ikke på plads, da alle ordninger vi har set på er en meget stor udgift for afdelingen. MEN vi arbejder videre. Det skal lige nævnes at vi har to nye folk at samarbejde med. Vi har fået ny driftschef John Petersen og ny driftsleder Charlotte Kristensen. Det har ikke været nemt for de to at hoppe ind i Lundegårdens mange aktiviteter, men de har lagt et stort arbejde i at servicere os når vi har haft brug for det. 6 Årsberetning Lundegården 2011/2012

7 Arbejdstilsynet påpegede også at trappen ned til blødvandsanlægget og sæbeautomaten var for stejl og at trappetrinene var for smalle. Højden for sæbepåfyldning og blødtsvandspåfyldning var også for høj. Vi overvejede flere muligheder for at ændre denne procedure. Arbejdstilsynet var ikke tilfreds med de forslag vi fremkom med, så den eneste mulighed var, at ændre trappen. Det var så en udgift for afdelingen på kr ,00. Den 17. august 2011 havde vi så generalforsamling hvor Hanne Lybecker blev valgt til formand. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Bent Gregersen valgt som næstformand. Hanne Lybecker fortsætter som kasserer med Bent Gregersen som medunderskriver. Afdelingsbestyrelsen gennemførte årets markvandring med deltagelse af inspektør og ejendomsmester. Efterfølgende er der fra ejendomskontoret fulgt op på mange af de punkter der blev drøftet og fundet egnet til udbedring. Vi fandt mange træer der stod og gnavede op af husene, mange træer der var til gene for flisegangene, og det blev efterfølgende besluttet at disse træer skulle fældes. Det var der enkelte beboere der ikke synes om, men vi håber at alle nu kan se det fornuftige i at træerne er blevet fældet. Meget er lavet, men en hel del mangler stadigvæk, men ejendomskontoret har fokus på tingene, så det skal nok blive gjort. Bondegårdsvandring har vi ikke nået, men her til foråret gennemfører vi den. Vi kan se at bondegården trænger til maling og udbedring af alle vinduer og døre, specielt selskabslokalernes vinduer ud mod bondegårdshaven. Gulvet i indgangspartiet trænger også til en udskiftning. Afdelingsbestyrelsen har et godt samarbejde med BSU der står for det sociale liv i Lundegården. Frivillige hænder gør et kæmpe stort arbejde for at lave gode arrangementer for beboerne, men de kunne godt bruge flere hænder. Der har været 1 års gennemgang af vore motionsbaner og multibanen. På multibanen kunne vi desværre konstatere at alle samlingerne med de hvide streger var løse. Det kunne godt udbedres men var uden garanti. Vi fik så et tilbud om et nyt tæppe, men uden de hvide streger, således at der ikke var de mange samlinger. Det betyder at vi selv skal male de hvide streger. Da vi har ofret mange penge på multibanen, skal vi også sørge for den bliver vedligeholdt, så derfor besluttede vi os for at skifte tæppet. Det nye tæppe bliver lagt på så snart frosten er gået af jorden og det har været tørt et stykke tid. Årsberetning Lundegården 2011/2012 7

8 Nettene i hver ende er også gået i stykker og bliver udskiftet. Det var udgift for Lundegården på kr ,00. Etablering af stophaner sektionsvist i terræn. Der er runddelt en informationsskrivelse til alle huse i det gamle Lundegården 1. Den første skrivelse rystede mange beboere da de skulle aflevere nøgle allerede i februar Der var heller ingen tidsplan sendt med. Afdelingsbestyrelsen bad derfor om en tidsplan samt helt præcist hvad der skulle foregå i de enkelte huse. Hvem der skulle gøre hvad med hensyn til flytning af møbler, rengøring efter håndværkere mm. Den nye grovtidsplan er så efterfølgende kommet, således at beboerne nogenlunde kan se hvornår det er deres tur til at få besøg af håndværkere. Kursusaktiviteter Ballerup Ejendomsselskab inviterede repræsentantskabet på en studietur til Marseille i september Olav og Hanne deltog. Temaet var bo tilbud og uddannelsestilbud til de svage i det franske samfund. I november arrangerede Ballerup Ejendomsselskab et seminar på Hotel Frederiksdal. Annie og Hanne deltog. Temaet var status på byggerierne i Ballerup Ejendomsselskab, styringsreformen, bolignøglen, ejendomskontorets funktioner, afdelingens rådighedsbeløb og fraflytningssituationen. D en 1. marts er vor renovationsleverandør opsagt af Ballerup Kommune. Derfor overgår vi i det gamle Lundegården 1 til Ballerup Kommunes renovationsleverandør M. Larsen. Det gamle Lundegården 2 har hele tiden brugt Kommunens renovatør. I den forbindelse sparer vi kr ,00 om året. På Ballerup Kommunes hjemmeside står der: Uanset om du bor i villa, rækkehus eller haveforening kan du få hentet haveaffald i specielle haveaffaldscontainere hver 14. dag ved skel. Det er vi ved at undersøge på nuværende tidspunkt, for Kommunen mener at skel hos os er henholdsvis Skovvej og Jonstrupvej. Det ville jo nok skabe en del kaos hvis vores haveaffald fra rigtig mange haveaffaldscontainere skal afhentes der. Der er ingen tvivl i afdelingsbestyrelsen om, at det vi gør, er godt, men at vi stadigvæk kan gøre noget for, at tingene her i Lundegården bliver endnu bedre. 8 Årsberetning Lundegården 2011/2012

9 Lundegårdens kommende hjemmeside Der er nu de sidste måneders tid blevet arbejdet ihærdigt på at færdiggøre Lundegårdens hjemmeside. Lundegårdens afdelingsbestyrelse er i sin tid blevet enig med Ballerup ejendomsselskab om at Lundegården naturligvis skulle have sin egen hjemmeside, som en service for de nuværende beboere samt for nye interesserede indflyttere. Firmaet Intramedia var det firma der kunne komme med det billigste tilbud på opsætningen af en funktionel hjemmeside, dog med det men, at vi selv skulle yde en del mht. de informationer der skulle bruges på hjemmesiden. Vi takkede ja til deres tilbud og har siden forsøgt at indsamle relevant information, som hjemmesiden skulle indeholde. Arbejdet skrider frem, men det er en del information der skal gennemgås fra de sidste 40 år. Der er billeder, tekst materialer, beboer historier, kvarterråds beretninger og meget mere der skal ses igennem. Der er fokuseret på at hjemmesiden bliver så brugervenlig som muligt, således at alle kan navigere rundt med lethed. Der mangler stadig nogle detaljer, men vi regner med at hjemmesiden kan udgives til internettet primo marts Der vil efterfølgende være en del korrigerende arbejde, dette varer typisk 2-3 måneder, men siden vil naturligvis være fuldt brugbar i samme periode. Brugerne vil få adgang til informationer fra afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, BSU, klubberne i Lundegården, Billeder, generel information, kvarter pjecer, vaskeri, festlokaler, købmand, et administratorstyret beboerforum og meget meget mere. Vi glæder os til at kunne præsentere en hjemmeside der kan være til gavn for alle. Venligst Afdelingsbestyrelsen Offentlige referater/dagsorden/regler mv. Der vil være en masse information på hjemmesiden. Noget af det der vil være at finde på hjemmesiden, er referater fra afdelingsbestyrelsens møder. Vi vil også sørge for at referaterne bliver ophængt i kvarterernes udhængs skabe. Vi vil også publicere vores mødeliste, sådan at interesserede kan afhente dagsorden på ejendomskontoret. Dagsorden vil være at finde på ejendomskontoret og gerne dagen før mødet. Referatet vil vi tilstræbe er ude senest 30 dage efter mødet. Hold Danmark Rent Årsberetning Lundegården 2011/2012 9

10 Ballerup Ejendomsselskab fik tilbudt at en af deres boligafdelinger kunne være med i projektet Hold Danmark Rent og de valgte så os her i Lundegården. Det løb så af stablen d. 23 okt En dejlig søndag kl. 11,00 hvor vi mødtes i cafeen til rundstykker kaffe og the. Derefter fik alle udleveret en gul vest med logo samt handsker plastiksække og snappere. Der var fremmødt ca. 70 børn og voksne samt alle vore gårdmænd som så fik til opgave at informere om de områder der trængte mest. Der blev samlet ind af både unge som ældre og den ældste var langt over 80 år. Kl.13,00 samledes så alle igen ved bondegården til evaluering og for at få affaldet vejet. Der var indsamlet ca. 400 kg. affald, hvilket var meget flot. Derefter blev der serveret sandwich vand eller øl. Projektleder Susanne Brøgger takkede for den fine indsat fra beboere og børn, ejendomsfunktionærer samt Charlotte K Kristensen og de fra afdelingsbestyrelsen der kunde afse tid til dette arrangement. Det skal her lige nævnes at alle fra ejendomsfunktionen var der frivilligt uden betaling meget flot. Også at arrangementet var uden omkostninger for afdelingen. Mødestruktur I år har vi fortsat vores mødestruktur fra sidste år. Vi holder ordinært afdelingsbestyrelsesmøde kun den 1. onsdag i måneden. Den 2., 3. og 4. onsdag i måneden har været afsat til udvalgs- og kvarterbestyrelsesrådsmøder mm. Ejendomskontoret har været med til en del møder, ligesom driftschefen har været indkaldt og har deltaget indimellem. Det er vigtigt at ejendomskontoret deltager i møderne, idet det er dem som skal udføre og foranstalte, at det der bliver vedtaget i afdelingen, bliver ført ud i livet. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse at uden en god og konstruktiv dialog, opstår der nemt fejl og misforståelser kan vokse og blive uoverskuelige. Samarbejdet med ejendomskontoret og KAB Det daglige samarbejde med ejendomskontoret har i det store og hele været tilfredsstillende. Afdelingsbestyrelsen har specielt i det sidste kvartal af 2011 haft rigtig meget at gøre, og når der er nogen ting, vi skal have undersøgt, har ejendomskontoret hjulpet os. Her har Charlotte og Preben været gode sparringspartnere når vi havde brug for det, John Carstens fra Ballerup Ejendomsselskab hjalp os igennem en svær periode fra 1. juni til 17. august hvor der blev afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, med valg af ny formand og 2 medlemmer til bestyrelsen samt 3 suppleanter. Kurt Rytter fra KAB, har været til stor hjælp for afdelingsbestyrelsen i denne periode. Samarbejdet med BSU BSU (Det beboersociale udvalg) - har for Lundegården betydet, at alle nu kan være med til de aktiviteter, som BSU laver. Vores samarbejde med BSU og formanden Kirsten Møller har været rigtigt godt. Af- 10 Årsberetning Lundegården 2011/2012

11 delingsbestyrelsen har kun gode ord og ros til de ildsjæle, der sidder i udvalget. BSU varetager en stor og selvstændig opgave, som afdelingsbestyrelsen ikke hverken vil eller har intentioner om at blande sig i. Vi ser frem til fortsat godt og frugtbart samarbejde. Kvarterbestyrelsesrådsmøder Vi har desværre kun nået at afholde 3 møder den 15/6-11 den 26/10-11 og 8/2 12. Der har været et godt fremmøde til disse møder. Der har været en god debat omkring det der går godt og omvendt, det der går mindre godt. Vi har agiteret for at få alle Kvarterer til at få valgt personer, der vil være med til at starte en Kvarterbestyrelse. Det er Katten Hunden Lammet Gården Broen Møllen Tårnet Pindsvinet Ræven - Træet og Grævlingens kvarterer der har bestyrelser. Disse laver et stort stykke arbejde med at holde deres kvarterer med planter, buske, blomster og meget mere. Hermed en opfordring til de kvarterer der ikke har en kvarterbestyrelse, kom ud af busken og vær med til at forme dit boligområde Det er stadig så- dan, at alle med en Kvar- terbestyrelse kan få kr. 5000,00 til forskønnelse af deres kvarter. Regnskab 2010/11 (Spørgsmål til denne del skal stilles under punkt 5 i dagsorden). Regnskabet viser et overskud på kroner. Dette sammen med dispositioner KAB har gjort gør, at der er en del gammel gæld som nu er tilbagebetalt - Samlet har vi således en bedre økonomi på kort sigt. Vaskeriet Vaskeriet har et underskud i år på ca kroner. I 2002 bestemte afdelingsmødet, at vaskeriet skulle være udgiftsneutralt. For næste år ville dette betyde, at vi igen skulle forhøje priserne for at vaske. Afdelingsbestyrelsen har foretaget en gennemgang af forbruget i vaskeriet og har fundet frem til, at en meget lille andel af beboerne benytter vaskeriet. Det drejer sig om omkring 50 husstande, der jævnligt benytter vaskeriet. De priser vi har meldt ud til beboerne i beboerbladet (sidste blad juni 2010) har større priser end de faktiske, så derfor har afdelingsbestyrelsen et forslag med på årsmødet om forhøjelse af vaskepriser. Udvalg Årsberetning Lundegården 2011/

12 Grønt udvalg Grønt udvalg har været ude at kigge på de grønne fællesområder i bebyggelsen for at få et overblik over de opgaver, der trænger sig på. Der er mange høje træer i hele vores bebyggelse. Der er træer der står op af bygninger og slider på tage og murværk som får første prioritet. Mange af disse træer er nu fældet. Enkelte beboere har været imod dette tiltag. Det er besluttet at alle hække skal klippes i højde og bredde i hele Lundegården. Det beboersociale udvalg Det beboersociale udvalg i daglig tale kaldet BSU afholder som fast tradition 5 6 årlige arrangementer, hvilket også har været tilfældet i det forgangne år. Den 10. april 2011 løb vores første arrangement af stablen, nemlig pensionistfest med mange mennesker, dejlig mad og god musik med vores huspianist Steen Knudsen, der spillede til benene blev trætte. Sct. Hans den 23. juni var en flot lidt kølig aften med mange deltagere. Vi havde atter hyret Sanne og John Lydpotten som underholdt med dejlig sang og musik. Som noget nyt havde vi indbudt en gæstetaler og Lolan Ottesen fra kommunalbestyrelsen holdt en flot båltale. Den 12. oktober holdt vi årsmøde hvor den siddende bestyrelse fortsatte deres virke. Vi arbejder i øjeblikket uden suppleanter, men har et utrolig godt samarbejde, ligesom vi har et par gode hjælpere og sparringspartnere i Hanne Lybecker og Bent Gregersen fra afdelingsbestyrelsen. Den 14. oktober holdt vi oktoberfest med dejlig mad som vores huskok atter havde kreeret, og musik med PS2 DUO der efterhånden er blevet vores husorkester og som virkelig kan folk på dansegulvet. Den 4. december var det atter tid til vores traditionelle juletræsfest for børn. Vi startede som vanligt med at klippe - klistre hvorefter børnene hængte deres julepynt på juletræet som der efterfølgende blev danset rundt om, og atter i år fik vi besøg af julemanden som delte gaver ud til alle børnene. Den 22. januar 2012 var der sildebord. Der var indkøbt et par af de gængse sild, ligesom der var et par dejlige hjemmelavede specialiteter, og da arrangementet sluttede, var der rigtig mange som opfordrede os til en gentagelse, hvilket er dejligt, idet det jo betyder at vores store arbejde igen har givet pote. Den 19. februar holdt vi fastelavn med dejlige udklædte børn og tøndeslagning, kåring af kattekonger og dronninger. Denne gang prøvede vi som noget nyt at holde arrangementet i Nordlængen, og der var i år rigtig mange børn som havde købt billet, og, det var en udfordring i de nye omgivelser, men det er jo blot noget vi kan tage ved lære af. Børnene fik efter- 12 Årsberetning Lundegården 2011/2012

13 følgende alle et fastelavnsris, hjemme bagte snegle samt noget at drikke. Sne udvalg. Der var indkaldt til første møde d. 16. November Vi talte om de problemer vi var oppe imod sidste vinter og hvordan vi undgår det samme i den kommende vinter. Der var enighed om problemet på parkeringsområderne og særligt i Hunden og Kalven hvor der er meget stejle udkørsler som bliver glat af sne og is. Sidste vinter havde både ambulancer og taxa`er store problemer der. Preben fra ejendomskontoret lovede at være opmærksom på problemet fremover og grunden skyldes nok at der er for lidt motorkraft på vore fejemaskiner. Det kniber med at få sneen langt nok væk, men nu er der bestilt en ny fejemaskine med større motorkraft så problemet forhåbentlig nu er løst. Udvalget aftalte at Preben sammen med Charlotte skal udarbejde en skrivelse til alle husstande (dette er i skrivende stund gjort) og opfordre alle vore beboere til at fjerne alt fra cykler barnevogne plantekummer og store sten langs skure og plankeværker så fejemaskinen kan komme af med sneen. Selskabslokalet Selskabslokalet på gården trænger til en større istandsættelse. Vi har i år fået nye gardiner i selskabslokalet, forstue og køkken. Der er kommet nye møbler i forstuen og vi håber med tiden at kunne få malet rummet i en mere neutral farve. Endvidere skal alle vinduesrammer gennemgås for trætte rammer. Vi vil i den nærmeste fremtid gennemgå alle lokaler, så vi kan få rettet op på mange års slid. Hobbyklubben Lundegården Klubben kører fint. Vi har desværre måttet sige farvel til tre af vore medlemmer der er gået bort (ære være deres minde). Ellers er der fuld gang i bygning af fugleredekasser - foderkasser til egern og fugle. Der laves hylder, reoler repareres og stole limes. Knive slibes, så vi keder os ikke. Vi har nu fået en co2 svejser så vi er også begyndt at arbejde i metal. Der er plads til nye medlemmer i vores klub. Vi er 15 medlemmer på nuværende tidspunkt. Når vi i nærmeste fremtid får hjemmesiden Lundegården i gang, vil vi være at finde der med åbningstider og tilmelding. Indtil da findes vi på tlf eller på Mange hilsner. Klub bestyrelsen. Vinklubben Den gyldne dråbe Hovedformålet med klubben er, at vi hygger os og har det sjovt sammen, og det har vi rig mulighed for. Mindst en gang om måneden har vi vinsmagning, hvor vi også får lidt godt brød, forskellige oste og pølsepålæg. Den sidste mandag i måneden har vi spiseaften. Her skiftes vi til at lave mad til hinanden; vi Årsberetning Lundegården 2011/

14 samles og hygger os med maden, til god vin og/eller øl og hinanden. Vi har naturligvis også julefrokost. Den har vi placeret i januar, da vi har gløggaften i december og der skal jo gerne være plads både i maven og kalenderen til det hele. I foråret har vi vores forårstur (hvornår skulle den ellers ligge?!). Vi har været vidt omkring; vi har bl.a. været i Roskilde og set domkirken og Vikingeskibsmuseet, i Køge i stiv kuling og rundtur i København. I år var vi i ZOO. Det var en rigtig hyggelig tur til et sted, som flere ikke havde besøgt i årevis. I august er vi på sommerlejr. Nå ja, vi er på weekend hos Lis Flemming og Gert Bøgely i Vig. De bor midt i dejlig natur, som nydes. Vi spiller kongespil mænnerne mod damerne. Der bliver talt en del om snyd og om ikke at tage spillet seriøst nok. Men eventuelle uenigheder bliver bilagt over en kølig, god øl eller et glas god vin. Senest er vi begyndt at tale om at brygge øl. Det var for en del år siden ikke noget, man sådan lige kunne gå i gang med. Nu er det lidt anderledes, så når denne årsberetning læses, er den første portion sat over. Som det ses, står mad og hygge i højsædet, når vi sysler med vores vin mm. Mange hilsener Den gyldne dråbe Lundegårdens Motions- og Styrketræningsklub. Klubben har i øjeblikket 23 medlemmer, fordelt på et damehold og flere blandede hold. Holdene mødes en eller to gange om ugen i Vestlængen, og efter opvarmningsøvelser trænes der med redskaber i de tre motionsrum. Der er i årenes løb blevet anskaffet rigtig gode og robuste redskaber, som det er en fornøjelse at kunne bruge. Det sociale samvær i forbindelse med træningen er også et vigtigt formål med klubben, og skovture og julefrokoster indgår også i de årlige aktiviteter. På grund af pladsforholdene er holdene ret små, men på et par af dem er der enkelte ledige pladser. Henvendelse kan ske til Kirsten Møller tlf Brugerrådet. Brugerrådet består af repræsentanter for Lundegårdens beboerklubber. Rådet holder ca. 4 møder om året, hvor de enkelte klubber deltager med en repræsentant. Det beboersociale udvalg, BSU og afdelingsbestyrelsen deltager også. På mødet drøftes fælles problematikker og ønsker til BSU og afdelingsbestyrelsen. Ønskerne sendes typisk gennem brugerrådet. Emner kan for eksempel være renovering, lys, lokalefordeling og lignende. Flemming John Lundegårdens EDB-Klub EDB-klubben startede i et lille lokale på 1. sal i gavlen over selskabslokalet. Klubben har fået nogle gamle computere fra beboere der havde skiftet til nyere modeller. Fra starten har hensigten været, at starte fra bunden og nå frem til et basis - 14 Årsberetning Lundegården 2011/2012

15 niveau, hvor den enkelte deltager arbejde videre fra. Der er forskel på niveau og ønsker for de enkelte. Nogle vil importere billeder fra kamera, flere har fået helt styr på Nem-Id. Klubben holder nu til i et dejligt lokale på 1. sal i bondegårdens vestlænge. Der er nu 9 deltagere, der alle medbringer egne transportable computere. Vi har i vores lokale 4 computere med skærm, gamle modeller, men de virker! Hvis vi skal have flere medlemmer har vi brug for en eller flere der vil undervise! Er der noget for dig? Kontakt På klubbens vegne: Flemming John Der er plads til nye medlemmer. Vil du spille med kontakt Winnie på Tlf Desværre mistede klubben sin formand, Ebbe Paldrup, i året der gik. Ære være hans minde. Seniordart Klubben holder til på 1. sal over selskabslokalerne og spiller mandag og torsdag eftermiddag Diverse Cykling på gangstier Hvert eneste år i de sidste mange år har vi opfordret folk til ikke at cykle på gangstierne. Nogle siger men jeg cykler da stille og roligt. At cykle stille og roligt er stadig at cykle. Så vi opfordrer alle til at overholde færdselsloven og trække cyklen på gangstien. Det og er ikke kun børn unge der cykler på gangstierne, det er også rigtig mange voksne. Vi, som er voksne, er forbilleder for alle børn og unge i området, derfor sættes der specielt høje krav til os. Campingvogne, trailere mm. Vi gør opmærksom på, at trailere og campingvogne skal parkeres på Campingpladsen (Den mellem Tårnets kvarter og skovvej).. Årsberetning Lundegården 2011/

16 Afdelingsbestyrelsen har gennem KAB fået politiets tilladelse til, at der nu er opsat skilte, der angiver, at det er forbundet med bødestraf og borttransport af campingvogn / trailer at overtræde parkeringsrestriktionerne i Lundegården. Alle ulovligt henstillede campingvogne og trailere vil blive fjernet for ejers regning, tillige med et bødeforelæg for overtrædelse af parkeringsreglerne. Fremtiden I de kommende år skal vi: Vi skal arbejde videre med de projekter, som er sat i værk. Her tænkes der bl.a. på grønt udvalg, have den ny hjemmeside op at køre, samt udbygge samarbejdet med ejendomskontoret og de forskellige kvarterer. Have intensiveret fokus på de grønne områder, så Lundegården kan fremstå indbydende for de mennesker, der bor og kommer her. Invita køkkener. Der foreligger også tilbud på vandmålere i de ovennævnte kvarterer. For aflæsning manuelt kr. 3500,00 og for elektronisk aflæsning kr. 6500,00. Molokker Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med det stillede forslag fra sidste årsmøde vedr. affaldsmolokker, og er kommet frem til at der er en større besparelse ved at overgå til nedgravede beholdere. Vi har fået tilsendt materiale fra flere firmaer om disse beholdere, samtidig har vi fået tilbud om at besøge boligselskaber med molokker. Når sommeren igen kommer vil vi tage ud for at besigtige de installerede anlæg. Vi prøver også at finde økonomi til sådanne anlæg. Billede Afdelingsbestyrelsen prioriterer ønsket om nye køkkener i Katten Kalven og hunden højt. Der foreligger 2 tilbud, fra HTH og Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Husk, at du kan hente det udvidede regnskab og budget på ejendomskontoret. 16 Årsberetning Lundegården 2011/2012

17 Årsberetning Lundegården 2011/

18 18 Årsberetning Lundegården 2011/2012

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater.

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr. 204-14-699 Initialer BKo Referat af ordinært afdelingsmøde, kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Telefon: 21 16 89

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere