Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/ Etablering af stophaner i terræn..8 Kursusaktiviteter..8 Lundegårdens kommende hjemmeside 9 Offentlige referater/dagsorden/regler mv..10 Hold Danmark rent 10 Mødestruktur 10 Samarbejdet med ejendomskontoret og KAB 10 Samarbejdet med BSU...11 Kvarterbestyrelsesrådsmøder.. 11 Regnskab 2010/11.11 Vaskeriet..11 UDVALG OG KLUBBER..12 Grønt udvalg. 12 Det beboersociale udvalg...12 Sne udvalg Selskabslokalet...13 Hobbyklubben Lundegården.13 Vinklubben Den gyldne dråbe.14 Lundegårdens Motions- og Styrketræningsklub.14 Brugerrådet 14 Lundegårdens EDB-Klub.15 Seniordart..15 DIVERSE.15 Cykling på gangstier..15 Campingvogne, trailere mm..16 Fremtiden 16 PUNKT 7 FORSLAG TIL ÅRSMØDET 2 Årsberetning Lundegården 2011/2012

3 En stor tak til Lundegårdens ildsjæle Hele BSU og specielt formanden Kirsten Møller Alle kvarterbestyrelser og deres formænd Alle formænd og andre der arbejder med klubberne i Lundegården Uden jer havde Lundegården ikke været så aktivt og godt et sted at bo! En tak til vores samarbejdspartnere Preben Thomsen, mesterassistent Ejendomsfunktionærerne John Petersen, Driftschef KAB Kurt Rytter Jensen, Områdechef, KAB Kenneth Sørensen, Økonomimedarbejder, KAB John Carstens, Formand for Ballerup Ejendomsselskab Driftsleder Charlotte Kehlet Kristensen som nu har været her et år. Årsberetning Lundegården 2011/2012 3

4 Endelig dagsorden: Afdelingsbestyrelsen Lundegården v/hanne Lybecker Træet Kvarter Ballerup 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmeudvalg 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste ordinære afdelingsmøde 5. Seneste års regnskab til orientering 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 7. Behandling af indkomne forslag a. Afdelingsbestyrelsen nedlægges V/Hans Gabrielsen b. Afdelingsbestyrelsen præsenterer sig selv V/Kirsten Møller c. Ildsjæle til samling af børn og unge omkring multibanen V/Erik Jacobsen d. Skift af administrationsselskab V/Maibritt Nilsson og Dorte Rasmussen e. Vandmålere og nye køkkener i det gamle Lundegården 2 V/Kirsten Ravn Møller f. Kompetencen vedr. Beboerbladet uddelegeres V/ti underskrifter g. Forslag 1: Lukning af vaskeriet V/afdelingsbestyrelsen 2: Stigning af vaskepriser på 3 % V/afdelingsbestyrelsen 3: Nøgle udskiftes med magnetkort V/afdelingsbestyrelsen 7. h. Udlicitering af ejendomsfunktionen V/ Vagn Hansen 7. i. Ny administrator V/ Vagn Hansen 7. j. Billigere TV udbyder end Yousee 8. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år På valg er: a. Bent Gregersen modtager genvalg b. Annie Sachse modtager genvalg c. Eric Røper Nielsen 9. Valg af 3 suppleanter for 1 år: a. Erik Hulkvist modtager genvalg b. Isaac Jørgensen modtager genvalg c. 10. Eventuelt 4 Årsberetning Lundegården 2011/2012

5 Udvidede budgetter og regnskaber kan afhentes på ejendomskontoret fra den 1. marts. Denne indkaldelse, der tillige er adgangskort til mødet, bedes forevist ved indgangen, hvor der vil blive udleveret stemmesedler til brug ved valgenes gennemførelse. Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Adgang har tillige men uden stemmeret selskabets ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Det er ikke muligt at brevstemme eller give andre mandat til at stemme for én. Vi gør opmærksom på, at mødet er røgfrit. Der vil blive holdt rygepauser. Bedste hilsner Afdelingsbestyrelsen Hanne Lybecker Årsberetning Lundegården 2011/2012 5

6 Afdelingsbestyrelsens arbejdsbetingelser i 2011/2012 Den 1. juni 2011 trådte både formand og næstformand ud af afdelingsbestyrelsen. Resten af bestyrelsen fortsatte derefter som forretningsudvalg i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab hvor John Carstens er formand og Inge Støvring næstformand. Dette samarbejde fungerede meget tilfredsstillende, og vor første store opgave var at fortolke postkasseloven. Denne lov krævede at der blev sat postkasser op i det gamle Lundegården 1 ved siden af vores skur dør i en bestemt højde. Alle postkasser i det gamle Lundegården 2 var placeret rigtigt. John Kristensen nyvalgt i bestyrelsen (men nu desværre fraflyttet) var af den mening, at når andre bebyggelser i kommunen blev fritaget for at flytte postkasser, var det et forsøg værd at prøve det samme her hos os. Den 18. september 2011 skrev John Kristensen til Trafikstyrelsen om dispensation. Allerede den 7. oktober 2011 kom svaret: Gårdhavehusbebyggelsen Lundegården behøver ikke at opsætte en brevkasse på udhusene i bebyggelsen. Dette var en stor sejr følte vi, og alle var glade for denne afgørelse, der betød en besparelse for Lundegården på kr ,00. Når dette er sagt, skal vi huske at denne afgørelse kun er en dispensation og at den kan blive omstødt når som helst. Lundegården havde haft besøg af arbejdstilsynet, der desværre havde flere ting der blev os påbudt. Et påbud skal altid efterkommes eller udbedres. De påpegede vores haveaffaldshåndtering ikke var i orden. Vore gårdmænd måtte ikke løfte de tunge sække beboerne stillede ud på parkeringspladsen. Dette skyldes at beboerne kom alt andet end grønt affald i sækkene. Jord, sten, skjulere, potteskår og meget mere gjorde sækkene for tunge. Denne ordning var vi så nødsaget til at stoppe ved udgangen af september I skrivende stund er en anden ordning desværre ikke på plads, da alle ordninger vi har set på er en meget stor udgift for afdelingen. MEN vi arbejder videre. Det skal lige nævnes at vi har to nye folk at samarbejde med. Vi har fået ny driftschef John Petersen og ny driftsleder Charlotte Kristensen. Det har ikke været nemt for de to at hoppe ind i Lundegårdens mange aktiviteter, men de har lagt et stort arbejde i at servicere os når vi har haft brug for det. 6 Årsberetning Lundegården 2011/2012

7 Arbejdstilsynet påpegede også at trappen ned til blødvandsanlægget og sæbeautomaten var for stejl og at trappetrinene var for smalle. Højden for sæbepåfyldning og blødtsvandspåfyldning var også for høj. Vi overvejede flere muligheder for at ændre denne procedure. Arbejdstilsynet var ikke tilfreds med de forslag vi fremkom med, så den eneste mulighed var, at ændre trappen. Det var så en udgift for afdelingen på kr ,00. Den 17. august 2011 havde vi så generalforsamling hvor Hanne Lybecker blev valgt til formand. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Bent Gregersen valgt som næstformand. Hanne Lybecker fortsætter som kasserer med Bent Gregersen som medunderskriver. Afdelingsbestyrelsen gennemførte årets markvandring med deltagelse af inspektør og ejendomsmester. Efterfølgende er der fra ejendomskontoret fulgt op på mange af de punkter der blev drøftet og fundet egnet til udbedring. Vi fandt mange træer der stod og gnavede op af husene, mange træer der var til gene for flisegangene, og det blev efterfølgende besluttet at disse træer skulle fældes. Det var der enkelte beboere der ikke synes om, men vi håber at alle nu kan se det fornuftige i at træerne er blevet fældet. Meget er lavet, men en hel del mangler stadigvæk, men ejendomskontoret har fokus på tingene, så det skal nok blive gjort. Bondegårdsvandring har vi ikke nået, men her til foråret gennemfører vi den. Vi kan se at bondegården trænger til maling og udbedring af alle vinduer og døre, specielt selskabslokalernes vinduer ud mod bondegårdshaven. Gulvet i indgangspartiet trænger også til en udskiftning. Afdelingsbestyrelsen har et godt samarbejde med BSU der står for det sociale liv i Lundegården. Frivillige hænder gør et kæmpe stort arbejde for at lave gode arrangementer for beboerne, men de kunne godt bruge flere hænder. Der har været 1 års gennemgang af vore motionsbaner og multibanen. På multibanen kunne vi desværre konstatere at alle samlingerne med de hvide streger var løse. Det kunne godt udbedres men var uden garanti. Vi fik så et tilbud om et nyt tæppe, men uden de hvide streger, således at der ikke var de mange samlinger. Det betyder at vi selv skal male de hvide streger. Da vi har ofret mange penge på multibanen, skal vi også sørge for den bliver vedligeholdt, så derfor besluttede vi os for at skifte tæppet. Det nye tæppe bliver lagt på så snart frosten er gået af jorden og det har været tørt et stykke tid. Årsberetning Lundegården 2011/2012 7

8 Nettene i hver ende er også gået i stykker og bliver udskiftet. Det var udgift for Lundegården på kr ,00. Etablering af stophaner sektionsvist i terræn. Der er runddelt en informationsskrivelse til alle huse i det gamle Lundegården 1. Den første skrivelse rystede mange beboere da de skulle aflevere nøgle allerede i februar Der var heller ingen tidsplan sendt med. Afdelingsbestyrelsen bad derfor om en tidsplan samt helt præcist hvad der skulle foregå i de enkelte huse. Hvem der skulle gøre hvad med hensyn til flytning af møbler, rengøring efter håndværkere mm. Den nye grovtidsplan er så efterfølgende kommet, således at beboerne nogenlunde kan se hvornår det er deres tur til at få besøg af håndværkere. Kursusaktiviteter Ballerup Ejendomsselskab inviterede repræsentantskabet på en studietur til Marseille i september Olav og Hanne deltog. Temaet var bo tilbud og uddannelsestilbud til de svage i det franske samfund. I november arrangerede Ballerup Ejendomsselskab et seminar på Hotel Frederiksdal. Annie og Hanne deltog. Temaet var status på byggerierne i Ballerup Ejendomsselskab, styringsreformen, bolignøglen, ejendomskontorets funktioner, afdelingens rådighedsbeløb og fraflytningssituationen. D en 1. marts er vor renovationsleverandør opsagt af Ballerup Kommune. Derfor overgår vi i det gamle Lundegården 1 til Ballerup Kommunes renovationsleverandør M. Larsen. Det gamle Lundegården 2 har hele tiden brugt Kommunens renovatør. I den forbindelse sparer vi kr ,00 om året. På Ballerup Kommunes hjemmeside står der: Uanset om du bor i villa, rækkehus eller haveforening kan du få hentet haveaffald i specielle haveaffaldscontainere hver 14. dag ved skel. Det er vi ved at undersøge på nuværende tidspunkt, for Kommunen mener at skel hos os er henholdsvis Skovvej og Jonstrupvej. Det ville jo nok skabe en del kaos hvis vores haveaffald fra rigtig mange haveaffaldscontainere skal afhentes der. Der er ingen tvivl i afdelingsbestyrelsen om, at det vi gør, er godt, men at vi stadigvæk kan gøre noget for, at tingene her i Lundegården bliver endnu bedre. 8 Årsberetning Lundegården 2011/2012

9 Lundegårdens kommende hjemmeside Der er nu de sidste måneders tid blevet arbejdet ihærdigt på at færdiggøre Lundegårdens hjemmeside. Lundegårdens afdelingsbestyrelse er i sin tid blevet enig med Ballerup ejendomsselskab om at Lundegården naturligvis skulle have sin egen hjemmeside, som en service for de nuværende beboere samt for nye interesserede indflyttere. Firmaet Intramedia var det firma der kunne komme med det billigste tilbud på opsætningen af en funktionel hjemmeside, dog med det men, at vi selv skulle yde en del mht. de informationer der skulle bruges på hjemmesiden. Vi takkede ja til deres tilbud og har siden forsøgt at indsamle relevant information, som hjemmesiden skulle indeholde. Arbejdet skrider frem, men det er en del information der skal gennemgås fra de sidste 40 år. Der er billeder, tekst materialer, beboer historier, kvarterråds beretninger og meget mere der skal ses igennem. Der er fokuseret på at hjemmesiden bliver så brugervenlig som muligt, således at alle kan navigere rundt med lethed. Der mangler stadig nogle detaljer, men vi regner med at hjemmesiden kan udgives til internettet primo marts Der vil efterfølgende være en del korrigerende arbejde, dette varer typisk 2-3 måneder, men siden vil naturligvis være fuldt brugbar i samme periode. Brugerne vil få adgang til informationer fra afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, BSU, klubberne i Lundegården, Billeder, generel information, kvarter pjecer, vaskeri, festlokaler, købmand, et administratorstyret beboerforum og meget meget mere. Vi glæder os til at kunne præsentere en hjemmeside der kan være til gavn for alle. Venligst Afdelingsbestyrelsen Offentlige referater/dagsorden/regler mv. Der vil være en masse information på hjemmesiden. Noget af det der vil være at finde på hjemmesiden, er referater fra afdelingsbestyrelsens møder. Vi vil også sørge for at referaterne bliver ophængt i kvarterernes udhængs skabe. Vi vil også publicere vores mødeliste, sådan at interesserede kan afhente dagsorden på ejendomskontoret. Dagsorden vil være at finde på ejendomskontoret og gerne dagen før mødet. Referatet vil vi tilstræbe er ude senest 30 dage efter mødet. Hold Danmark Rent Årsberetning Lundegården 2011/2012 9

10 Ballerup Ejendomsselskab fik tilbudt at en af deres boligafdelinger kunne være med i projektet Hold Danmark Rent og de valgte så os her i Lundegården. Det løb så af stablen d. 23 okt En dejlig søndag kl. 11,00 hvor vi mødtes i cafeen til rundstykker kaffe og the. Derefter fik alle udleveret en gul vest med logo samt handsker plastiksække og snappere. Der var fremmødt ca. 70 børn og voksne samt alle vore gårdmænd som så fik til opgave at informere om de områder der trængte mest. Der blev samlet ind af både unge som ældre og den ældste var langt over 80 år. Kl.13,00 samledes så alle igen ved bondegården til evaluering og for at få affaldet vejet. Der var indsamlet ca. 400 kg. affald, hvilket var meget flot. Derefter blev der serveret sandwich vand eller øl. Projektleder Susanne Brøgger takkede for den fine indsat fra beboere og børn, ejendomsfunktionærer samt Charlotte K Kristensen og de fra afdelingsbestyrelsen der kunde afse tid til dette arrangement. Det skal her lige nævnes at alle fra ejendomsfunktionen var der frivilligt uden betaling meget flot. Også at arrangementet var uden omkostninger for afdelingen. Mødestruktur I år har vi fortsat vores mødestruktur fra sidste år. Vi holder ordinært afdelingsbestyrelsesmøde kun den 1. onsdag i måneden. Den 2., 3. og 4. onsdag i måneden har været afsat til udvalgs- og kvarterbestyrelsesrådsmøder mm. Ejendomskontoret har været med til en del møder, ligesom driftschefen har været indkaldt og har deltaget indimellem. Det er vigtigt at ejendomskontoret deltager i møderne, idet det er dem som skal udføre og foranstalte, at det der bliver vedtaget i afdelingen, bliver ført ud i livet. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse at uden en god og konstruktiv dialog, opstår der nemt fejl og misforståelser kan vokse og blive uoverskuelige. Samarbejdet med ejendomskontoret og KAB Det daglige samarbejde med ejendomskontoret har i det store og hele været tilfredsstillende. Afdelingsbestyrelsen har specielt i det sidste kvartal af 2011 haft rigtig meget at gøre, og når der er nogen ting, vi skal have undersøgt, har ejendomskontoret hjulpet os. Her har Charlotte og Preben været gode sparringspartnere når vi havde brug for det, John Carstens fra Ballerup Ejendomsselskab hjalp os igennem en svær periode fra 1. juni til 17. august hvor der blev afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, med valg af ny formand og 2 medlemmer til bestyrelsen samt 3 suppleanter. Kurt Rytter fra KAB, har været til stor hjælp for afdelingsbestyrelsen i denne periode. Samarbejdet med BSU BSU (Det beboersociale udvalg) - har for Lundegården betydet, at alle nu kan være med til de aktiviteter, som BSU laver. Vores samarbejde med BSU og formanden Kirsten Møller har været rigtigt godt. Af- 10 Årsberetning Lundegården 2011/2012

11 delingsbestyrelsen har kun gode ord og ros til de ildsjæle, der sidder i udvalget. BSU varetager en stor og selvstændig opgave, som afdelingsbestyrelsen ikke hverken vil eller har intentioner om at blande sig i. Vi ser frem til fortsat godt og frugtbart samarbejde. Kvarterbestyrelsesrådsmøder Vi har desværre kun nået at afholde 3 møder den 15/6-11 den 26/10-11 og 8/2 12. Der har været et godt fremmøde til disse møder. Der har været en god debat omkring det der går godt og omvendt, det der går mindre godt. Vi har agiteret for at få alle Kvarterer til at få valgt personer, der vil være med til at starte en Kvarterbestyrelse. Det er Katten Hunden Lammet Gården Broen Møllen Tårnet Pindsvinet Ræven - Træet og Grævlingens kvarterer der har bestyrelser. Disse laver et stort stykke arbejde med at holde deres kvarterer med planter, buske, blomster og meget mere. Hermed en opfordring til de kvarterer der ikke har en kvarterbestyrelse, kom ud af busken og vær med til at forme dit boligområde Det er stadig så- dan, at alle med en Kvar- terbestyrelse kan få kr. 5000,00 til forskønnelse af deres kvarter. Regnskab 2010/11 (Spørgsmål til denne del skal stilles under punkt 5 i dagsorden). Regnskabet viser et overskud på kroner. Dette sammen med dispositioner KAB har gjort gør, at der er en del gammel gæld som nu er tilbagebetalt - Samlet har vi således en bedre økonomi på kort sigt. Vaskeriet Vaskeriet har et underskud i år på ca kroner. I 2002 bestemte afdelingsmødet, at vaskeriet skulle være udgiftsneutralt. For næste år ville dette betyde, at vi igen skulle forhøje priserne for at vaske. Afdelingsbestyrelsen har foretaget en gennemgang af forbruget i vaskeriet og har fundet frem til, at en meget lille andel af beboerne benytter vaskeriet. Det drejer sig om omkring 50 husstande, der jævnligt benytter vaskeriet. De priser vi har meldt ud til beboerne i beboerbladet (sidste blad juni 2010) har større priser end de faktiske, så derfor har afdelingsbestyrelsen et forslag med på årsmødet om forhøjelse af vaskepriser. Udvalg Årsberetning Lundegården 2011/

12 Grønt udvalg Grønt udvalg har været ude at kigge på de grønne fællesområder i bebyggelsen for at få et overblik over de opgaver, der trænger sig på. Der er mange høje træer i hele vores bebyggelse. Der er træer der står op af bygninger og slider på tage og murværk som får første prioritet. Mange af disse træer er nu fældet. Enkelte beboere har været imod dette tiltag. Det er besluttet at alle hække skal klippes i højde og bredde i hele Lundegården. Det beboersociale udvalg Det beboersociale udvalg i daglig tale kaldet BSU afholder som fast tradition 5 6 årlige arrangementer, hvilket også har været tilfældet i det forgangne år. Den 10. april 2011 løb vores første arrangement af stablen, nemlig pensionistfest med mange mennesker, dejlig mad og god musik med vores huspianist Steen Knudsen, der spillede til benene blev trætte. Sct. Hans den 23. juni var en flot lidt kølig aften med mange deltagere. Vi havde atter hyret Sanne og John Lydpotten som underholdt med dejlig sang og musik. Som noget nyt havde vi indbudt en gæstetaler og Lolan Ottesen fra kommunalbestyrelsen holdt en flot båltale. Den 12. oktober holdt vi årsmøde hvor den siddende bestyrelse fortsatte deres virke. Vi arbejder i øjeblikket uden suppleanter, men har et utrolig godt samarbejde, ligesom vi har et par gode hjælpere og sparringspartnere i Hanne Lybecker og Bent Gregersen fra afdelingsbestyrelsen. Den 14. oktober holdt vi oktoberfest med dejlig mad som vores huskok atter havde kreeret, og musik med PS2 DUO der efterhånden er blevet vores husorkester og som virkelig kan folk på dansegulvet. Den 4. december var det atter tid til vores traditionelle juletræsfest for børn. Vi startede som vanligt med at klippe - klistre hvorefter børnene hængte deres julepynt på juletræet som der efterfølgende blev danset rundt om, og atter i år fik vi besøg af julemanden som delte gaver ud til alle børnene. Den 22. januar 2012 var der sildebord. Der var indkøbt et par af de gængse sild, ligesom der var et par dejlige hjemmelavede specialiteter, og da arrangementet sluttede, var der rigtig mange som opfordrede os til en gentagelse, hvilket er dejligt, idet det jo betyder at vores store arbejde igen har givet pote. Den 19. februar holdt vi fastelavn med dejlige udklædte børn og tøndeslagning, kåring af kattekonger og dronninger. Denne gang prøvede vi som noget nyt at holde arrangementet i Nordlængen, og der var i år rigtig mange børn som havde købt billet, og, det var en udfordring i de nye omgivelser, men det er jo blot noget vi kan tage ved lære af. Børnene fik efter- 12 Årsberetning Lundegården 2011/2012

13 følgende alle et fastelavnsris, hjemme bagte snegle samt noget at drikke. Sne udvalg. Der var indkaldt til første møde d. 16. November Vi talte om de problemer vi var oppe imod sidste vinter og hvordan vi undgår det samme i den kommende vinter. Der var enighed om problemet på parkeringsområderne og særligt i Hunden og Kalven hvor der er meget stejle udkørsler som bliver glat af sne og is. Sidste vinter havde både ambulancer og taxa`er store problemer der. Preben fra ejendomskontoret lovede at være opmærksom på problemet fremover og grunden skyldes nok at der er for lidt motorkraft på vore fejemaskiner. Det kniber med at få sneen langt nok væk, men nu er der bestilt en ny fejemaskine med større motorkraft så problemet forhåbentlig nu er løst. Udvalget aftalte at Preben sammen med Charlotte skal udarbejde en skrivelse til alle husstande (dette er i skrivende stund gjort) og opfordre alle vore beboere til at fjerne alt fra cykler barnevogne plantekummer og store sten langs skure og plankeværker så fejemaskinen kan komme af med sneen. Selskabslokalet Selskabslokalet på gården trænger til en større istandsættelse. Vi har i år fået nye gardiner i selskabslokalet, forstue og køkken. Der er kommet nye møbler i forstuen og vi håber med tiden at kunne få malet rummet i en mere neutral farve. Endvidere skal alle vinduesrammer gennemgås for trætte rammer. Vi vil i den nærmeste fremtid gennemgå alle lokaler, så vi kan få rettet op på mange års slid. Hobbyklubben Lundegården Klubben kører fint. Vi har desværre måttet sige farvel til tre af vore medlemmer der er gået bort (ære være deres minde). Ellers er der fuld gang i bygning af fugleredekasser - foderkasser til egern og fugle. Der laves hylder, reoler repareres og stole limes. Knive slibes, så vi keder os ikke. Vi har nu fået en co2 svejser så vi er også begyndt at arbejde i metal. Der er plads til nye medlemmer i vores klub. Vi er 15 medlemmer på nuværende tidspunkt. Når vi i nærmeste fremtid får hjemmesiden Lundegården i gang, vil vi være at finde der med åbningstider og tilmelding. Indtil da findes vi på tlf eller på Mange hilsner. Klub bestyrelsen. Vinklubben Den gyldne dråbe Hovedformålet med klubben er, at vi hygger os og har det sjovt sammen, og det har vi rig mulighed for. Mindst en gang om måneden har vi vinsmagning, hvor vi også får lidt godt brød, forskellige oste og pølsepålæg. Den sidste mandag i måneden har vi spiseaften. Her skiftes vi til at lave mad til hinanden; vi Årsberetning Lundegården 2011/

14 samles og hygger os med maden, til god vin og/eller øl og hinanden. Vi har naturligvis også julefrokost. Den har vi placeret i januar, da vi har gløggaften i december og der skal jo gerne være plads både i maven og kalenderen til det hele. I foråret har vi vores forårstur (hvornår skulle den ellers ligge?!). Vi har været vidt omkring; vi har bl.a. været i Roskilde og set domkirken og Vikingeskibsmuseet, i Køge i stiv kuling og rundtur i København. I år var vi i ZOO. Det var en rigtig hyggelig tur til et sted, som flere ikke havde besøgt i årevis. I august er vi på sommerlejr. Nå ja, vi er på weekend hos Lis Flemming og Gert Bøgely i Vig. De bor midt i dejlig natur, som nydes. Vi spiller kongespil mænnerne mod damerne. Der bliver talt en del om snyd og om ikke at tage spillet seriøst nok. Men eventuelle uenigheder bliver bilagt over en kølig, god øl eller et glas god vin. Senest er vi begyndt at tale om at brygge øl. Det var for en del år siden ikke noget, man sådan lige kunne gå i gang med. Nu er det lidt anderledes, så når denne årsberetning læses, er den første portion sat over. Som det ses, står mad og hygge i højsædet, når vi sysler med vores vin mm. Mange hilsener Den gyldne dråbe Lundegårdens Motions- og Styrketræningsklub. Klubben har i øjeblikket 23 medlemmer, fordelt på et damehold og flere blandede hold. Holdene mødes en eller to gange om ugen i Vestlængen, og efter opvarmningsøvelser trænes der med redskaber i de tre motionsrum. Der er i årenes løb blevet anskaffet rigtig gode og robuste redskaber, som det er en fornøjelse at kunne bruge. Det sociale samvær i forbindelse med træningen er også et vigtigt formål med klubben, og skovture og julefrokoster indgår også i de årlige aktiviteter. På grund af pladsforholdene er holdene ret små, men på et par af dem er der enkelte ledige pladser. Henvendelse kan ske til Kirsten Møller tlf Brugerrådet. Brugerrådet består af repræsentanter for Lundegårdens beboerklubber. Rådet holder ca. 4 møder om året, hvor de enkelte klubber deltager med en repræsentant. Det beboersociale udvalg, BSU og afdelingsbestyrelsen deltager også. På mødet drøftes fælles problematikker og ønsker til BSU og afdelingsbestyrelsen. Ønskerne sendes typisk gennem brugerrådet. Emner kan for eksempel være renovering, lys, lokalefordeling og lignende. Flemming John Lundegårdens EDB-Klub EDB-klubben startede i et lille lokale på 1. sal i gavlen over selskabslokalet. Klubben har fået nogle gamle computere fra beboere der havde skiftet til nyere modeller. Fra starten har hensigten været, at starte fra bunden og nå frem til et basis - 14 Årsberetning Lundegården 2011/2012

15 niveau, hvor den enkelte deltager arbejde videre fra. Der er forskel på niveau og ønsker for de enkelte. Nogle vil importere billeder fra kamera, flere har fået helt styr på Nem-Id. Klubben holder nu til i et dejligt lokale på 1. sal i bondegårdens vestlænge. Der er nu 9 deltagere, der alle medbringer egne transportable computere. Vi har i vores lokale 4 computere med skærm, gamle modeller, men de virker! Hvis vi skal have flere medlemmer har vi brug for en eller flere der vil undervise! Er der noget for dig? Kontakt På klubbens vegne: Flemming John Der er plads til nye medlemmer. Vil du spille med kontakt Winnie på Tlf Desværre mistede klubben sin formand, Ebbe Paldrup, i året der gik. Ære være hans minde. Seniordart Klubben holder til på 1. sal over selskabslokalerne og spiller mandag og torsdag eftermiddag Diverse Cykling på gangstier Hvert eneste år i de sidste mange år har vi opfordret folk til ikke at cykle på gangstierne. Nogle siger men jeg cykler da stille og roligt. At cykle stille og roligt er stadig at cykle. Så vi opfordrer alle til at overholde færdselsloven og trække cyklen på gangstien. Det og er ikke kun børn unge der cykler på gangstierne, det er også rigtig mange voksne. Vi, som er voksne, er forbilleder for alle børn og unge i området, derfor sættes der specielt høje krav til os. Campingvogne, trailere mm. Vi gør opmærksom på, at trailere og campingvogne skal parkeres på Campingpladsen (Den mellem Tårnets kvarter og skovvej).. Årsberetning Lundegården 2011/

16 Afdelingsbestyrelsen har gennem KAB fået politiets tilladelse til, at der nu er opsat skilte, der angiver, at det er forbundet med bødestraf og borttransport af campingvogn / trailer at overtræde parkeringsrestriktionerne i Lundegården. Alle ulovligt henstillede campingvogne og trailere vil blive fjernet for ejers regning, tillige med et bødeforelæg for overtrædelse af parkeringsreglerne. Fremtiden I de kommende år skal vi: Vi skal arbejde videre med de projekter, som er sat i værk. Her tænkes der bl.a. på grønt udvalg, have den ny hjemmeside op at køre, samt udbygge samarbejdet med ejendomskontoret og de forskellige kvarterer. Have intensiveret fokus på de grønne områder, så Lundegården kan fremstå indbydende for de mennesker, der bor og kommer her. Invita køkkener. Der foreligger også tilbud på vandmålere i de ovennævnte kvarterer. For aflæsning manuelt kr. 3500,00 og for elektronisk aflæsning kr. 6500,00. Molokker Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med det stillede forslag fra sidste årsmøde vedr. affaldsmolokker, og er kommet frem til at der er en større besparelse ved at overgå til nedgravede beholdere. Vi har fået tilsendt materiale fra flere firmaer om disse beholdere, samtidig har vi fået tilbud om at besøge boligselskaber med molokker. Når sommeren igen kommer vil vi tage ud for at besigtige de installerede anlæg. Vi prøver også at finde økonomi til sådanne anlæg. Billede Afdelingsbestyrelsen prioriterer ønsket om nye køkkener i Katten Kalven og hunden højt. Der foreligger 2 tilbud, fra HTH og Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Husk, at du kan hente det udvidede regnskab og budget på ejendomskontoret. 16 Årsberetning Lundegården 2011/2012

17 Årsberetning Lundegården 2011/

18 18 Årsberetning Lundegården 2011/2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere