Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!"

Transkript

1 Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig: Karsten Ahrentoft Nielsen Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 26. oktober 2011, vedrører, om sagsøgeren berettiget af sagsøgte er blevet bortvist fra arbejdspladsen, og hvis ikke de økonomiske krav som følge heraf fra sagsøgeren. Sagsøgeren har nedlagt følgende påstand: Sagsøgte ([virksomhed1] A/S) tilpligtes til sagsøgeren ([person1]) at betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Sagsøgte har nedlagt følgende påstande: 1. For så vidt angår sagsøgers påstand, opgjort i stævningen som posterne 1,2 og 3: Frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. 2. For så vidt angår sagsøgers påstand, opgjort i stævningen som post 4: Afvisning, subsidiært frifindelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Dog gengives de afgivne forklaringer. Sagsøgerens påstand er opdelt i 4 poster: 1. Løn i opsigelsesperioden kr. 2. Feriepenge i opsigelsesperioden kr. 3. Godtgørelse - funktionærloven 2b kr. 4. Godtgørelse - arbejdstidsloven kr. & Magasinet 1 af 9

2 Forklaringer Der er afgivet forklaring af [person1], [person2] og [person3]. [person1] har forklaret, at han kommer fra Tyrkiet og har været i Danmark i 11 år. Han har en uddannelse i it. Han startede på sit arbejde hos [virksomhed1] i Efter prøveperioden på 3 måneder blev han fastansat. Han syntes, at der var for mange fejl i firmaet, og efter at have været fastansat i 3 måneders tænkte han, at det nok ikke var det bedste jobsted. Han fortsatte dog nogen tid endnu for at se, om han kunne klare det alligevel. Han blev ansat i Backoffice-afdelingen. I hans afdeling var alle nye. Der var eksterne konsulenter og kun 2 fastansatte. Der var for mange eksterne konsulenter i afdelingen efter hans opfattelse. Han gav dog ikke op. Det gik fint de 2 første år. Han knoklede løs og var ansvarlig for produktionen. [virksomhed1] er et it-center for Sparekasserne i Norge, Sverige og Færøerne. Netbankerne var åbne hele døgnet, og derfor kunne han risikere, at der opstod problemer på unormale arbejdstidspunkter, men så måtte han møde op og få det ordnet. Han fik en mobiltelefon udleveret. Der var ikke nogen, som sagde, hvad han måtte bruge den til. Det var en Nokia-smartphone. Han havde på sit tidligere arbejde en arbejdsmobiltelefon, som han måtte bruge til alt. Da han fik en mobiltelefon hos [virksomhed1] og ikke fik noget at vide om lovligt og ikke lovligt brug af telefonen hos [virksomhed1], troede han, at det var det samme som i PBS. Han fik telefonen i starten af 2009, da han blev fastansat. Han ved, at det næsten var alle kollegaerne, som havde mobiltelefoner. Multimediebeskatningen kom på et tidspunkt, og der blev ikke fra ledelsens side meldt noget nærmere ud om, hvad det betød for dem i relation til brugen af udstyret. Han forstod beskatningen sådan, at når han betalte kr. i multimedieskat, så måtte han bruge telefonen privat for et sådant beløb. Han syntes, at det var underligt, hvis han skulle betale multimedieskat, og han ikke måtte bruge telefonen privat. Der var ikke guides derom i personalehåndbogen. Mobilregningen blev aldrig gennemgået pr. månedsbasis eller andet. Han tror, at firmaet ville af med ham, og at de skulle finde en årsag til at fa ham afskediget. Han tror dette, fordi han havde nogle problemer med sin nye afdelingschef. Alle lederne i øvrigt var glade for ham, fordi han knoklede løs og gjorde sit arbejde godt. Efter et par måneder med den nye afdelingschef, samlede afdelingschefen dem alle og sagde, at der var afskediget 9 fastansatte. Kort efter blev der ansat ca. 12 eksterne konsulenter. Han skulle oplære en af de nye eksterne konsulenter. Han meddelte afdelingschefen, at det ikke kunne lade sig gøre for ham at klare dette også udover hans eget arbejde. Episoden fandt sted ca. 3-4 uger før hans bortvisning. Han blev på et tidspunkt indkaldt til en samtale, fordi han havde brugt mobiltelefonen til private billetkøb. Han sagde, at det troede han, at han måtte. Ledelsen sagde, at han kunne sige op selv, idet han ellers ville blive bortvist. Han ville ikke sige op selv, og så blev han bortvist med det samme. I dag arbejder han som systemudvikler hos [virksomhed2]. Han har aldrig overvejet at slukke telefonen, fordi det havde han fået at vide af ledelsen at han ikke måtte. Han deltog ofte i en vagtordning. De var kun 2 i hans afdeling til at dele vagtordningen. [person2] har forklaret, at hun har været hr-chef i [virksomhed1] siden Det er ikke en stor hrafdeling. Medarbejderne er primært it-medarbejdere. Hun har ikke været med til selve ansættelsen af sagsøgeren, men har skrevet ansættelseskontrakten. Der er ingen, som er forpligtet til at have telefonen åben hele tiden. Man har kun pligt til at have telefonen åben, når man har vagt. & Magasinet 2 af 9

3 Telefonen var ikke en fri telefon. Sagsøgeren fik telefonen til, når han skulle have vagt. Det var skattemyndighedernes holdning, at en medarbejder blev beskattet med medieafgift for kr. Når telefonen kommer udenfor virksomheden er den til brug for arbejdet og kun arbejdet. De har ikke skrevet noget om i personalevejledningen, at man ikke måtte benytte telefonen privat. Der er forskel på, om telefonen er brugt i en nødsituation eller generelt. Generelt har virksomheden ikke så mange regler m.v., og meget af det, som er i deres personalehåndbog er kun vejledning og rådgivning. De informerede efter bortvisningen i deres personaleblad personalet om sagens eksistens, for at sikre at medarbejderne vidste, at man ikke måtte benytte telefonen privat. De satte en grænse for, hvad mobiltelefonen måtte bruges til, men den måtte ikke bruges privat. Man får at vide, når man får telefonen, at det er til arbejdsmæssigt brug. Drøftelsen på SU var en helt almindelig drøftelse, og skyldtes, at det var en teknisk mulighed at bruge telefonen til private formål. Der har været 2 bortvisningssager for år tilbage for snyd med arbejdstidsopgørelserne. Hun har været ansat i 35 år i virksomheden, og der har ikke været andre bortvisningssager. Afdelingschefen i sagsøgerens afdeling undrede sig over det høje telefonbeløb, og derfor tog afdelingschefen en stikprøveundersøgelse vedrørende sagsøgeren. Vidnet fik specifikationen. Hun gik til direktøren i [virksomhed1]. Direktøren mente, at det kunne være en bortvisningsgrund. De blev enige om at ringe til fagforeningen. Hun kontaktede sin kontaktperson i det fagretlige system. Den pågældende sagde, at virksomheden kunne tilbyde sagsøgeren selv at sige op, så han kunne få en månedsløn mere. Det var af hensyn til sagsøgeren, at de "gav ham muligheden" for selv at sige op. Det ville sagsøgeren imidlertid ikke. Det var en direktionsbeslutning, at der skulle ske bortvisning. Der var møde i SU om, hvorvidt man skulle lave detaljerede regler for, hvad man måtte og ikke måtte, da de anså privat brug af mobiltelefonen for at være det samme som at tage af kassen. [person3] har forklaret, at han har været ansat i [virksomhed1] siden Han arbejder med opgavekoordinering. Hierarkisk er han på niveau med den stilling, som sagsøgeren havde. Han var tillidsmand i den periode, som nærværende sag omhandler. Hans afdeling står for at rette fejl i edbsystemerne. Alle bortset fra lederne har samme arbejdsvilkår. De har 37 timers arbejdsuge. Der er også vagtordning og merarbejde. Da det er drift af edbsystemer, kan man være udsat for atypiske arbejdstider. Ad-hocvagter kan forekomme i hvert fald 11 gange pr. år, men det kan nemt være flere. Han har selv ad-hoc-vagter 4-5 gange om året. Badge-vagter er vagter i forbindelse med det daglige arbejde. Det lyder forkert på ham, at sagsøgeren skulle have haft 24-timers ståen-til rådighed. Han har dog ikke konkret positiv viden om sagsøgerens arbejdstider. Han kan ikke genkende, at man måtte bruge arbejdstelefonen privat med beløb op til kr. Han har selv fået at vide af sin chef, at man ikke måtte bruge telefonen privat. Han ved dog ikke positivt, om sagsøgeren har fået det at vide fra sin chef. Han deltog i et su-møde den 14. november De drøftede bortvisningen. Dette skyldtes, at [virksomhed1] er en værdibaseret virksomhed, og det var en sag, som var lidt speciel, da det var udtryk for en tilsidesættelse af virksomhedens princip om, at man havde frihed under ansvar. Man var enige om, at der var sket misbrug af telefonen, og at det kunne sammenlignes med at tage af kassen. Han var ikke involveret i selve bortvisningssagen, da sådanne varetages af fællestillidsmanden. & Magasinet 3 af 9

4 Man har typisk 30 minutters frokost pr. dag. I den periode tager arbejdsgiveren normalt ikke kontakt med den ansatte, men da det er betalt frokost, har arbejdstageren i princippet pligt til at stå til rådighed også i frokostpausen. [virksomhed1] gør meget ud af værdier, og derfor gør man meget ud af at drøfte, hvad det er for værdier, man ønsker, at virksomheden skal repræsentere og have. Den daglige badge-afvikling kører normalt efter kl , når pengeinstitutterne lukker. Det kan godt forekomme, at han bliver ringet op på mobiltelefonen under en badgeafvikling, selvom han ikke havde badge-vagt. Hvis man ikke har vagt, må man henvise til sin arbejdskoordinator for at få oplyst, hvem der havde vagten. Arbejdstelefonerne måtte bruges under vagter. Man måtte ikke bruge den privat. De drøftede indsættelse af en limit men det var stadigvæk vedrørende arbejdsrelaterede opringning. Parternes synspunkter Sagsøgeren har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår følgende anbringender: " Hovedanbringender: Til støtte for den del af påstanden, der vedrører bortvisning og dermed kravet om løn og feriepenge i opsigelsesperioden gøres gældende, at sagsøgte har bevisbyrden for, at en bortvisning er begrundet i medarbejderens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, at sagsøgeren har forstået reglerne om brugen af mobiltelefon således, at han var berettiget til at bruge telefonen med op til et beløb af kr. om året, fordi han blev beskattet af dette beløb, at sagsøgte ikke har udleveret nogen vej ledning/instruks eller lignende vedrørende brugen af den udleverede mobiltelefon, og at begrænsninger i brugen af mobiltelefonen ikke fremgår af hverken sagsøgerens ansættelseskontrakt eller af personalehåndbogen, men at sagsøgte - tværtimod - har bekræftet, at man overlod det til medarbejderne selv at konkludere, hvordan de ville benytte mobiltelefonen, herunder til at modtage og foretage arbejdsmæssige opkald, selv om medarbejderne fik udleveret moderne mobiltelefoner, som havde en række funktioner, herunder visse betalingsfunktioner, at sagsøgte, hvis man var af den opfattelse, at mobiltelefonen ikke måtte benyttes til andet end arbejdsmæssige samtaler, burde og kunne have tegnet et sådant abonnement og dermed lukket for alle andre tjenester, at det må komme sagsøgte til skade, at man - som en meget stor virksomhed med detaljerede overenskomster og en personalehåndbog, der ikke regulerer brugen af mobiltelefon - ikke har meddelt sagsøgeren begrænsninger i brugen af den udleverede mobiltelefon, at sagsøgte ikke har ønsket at fremlægge telefonregninger for de personer, der har samme telefonordning som sagsøgeren havde, hvorfor det må lægges til grund, at sagsøgerens kollegaer formentlig også har anvendt de udleverede mobiltelefoner til forhold, som er arbejdet uvedkommende, & Magasinet 4 af 9

5 at det også må lægges til grund, at dette ikke har fået ansættelsesretlige konsekvenser i form af hverken skriftlig advarsel eller opsigelse - endsige bortvisning, men at denne sanktion kun er iværksat over for sagsøgeren, at det af det som bilag G fremlagte samarbejdsudvalgsreferat fremgår, at sagsøgte nu har sat en "limit på mobiltelefonerne" og der overvejes en spærring således, at mobiltelefoner "ikke kan benyttes til brug ved indsamling til nødhjælp mm.", hvilket således indikerer, at mobiltelefonerne også anvendes til ikke arbejdsrelaterede forhold. at bilag G kan tillægges den værdi, at sagsøgtes ledelse - på et samarbejdsudvalg efter bortvisningen af sagsøgeren og med støtte fra fællestillidsrepræsentanten og den lokale tillidsrepræsentant, hvis bistand sagsøgeren ikke havde ønsket - har faet de pågældende til at legitimere både bortvisningen og det manglende regelsæt om brugen af mobiltelefoner, idet det allerede er erkendt af sagsøgte, at sagsøgeren ikke har fået nogen form for hverken mundtlig eller skriftlig instruktion om brugen af mobiltelefoner, at sagsøgte derfor må bære risikoen for, at sagsøgeren troede sig berettiget til at benytte mobiltelefonen også til køb af sms-billet, at sagsøgte ikke kunne skride til hverken bortvisning eller opsigelse, før der var givet en advarsel herom, at brug af mobiltelefonen ikke er den reelle årsag til bortvisningen, som derimod er begrundet i sagsøgtes ønske om at komme billigst muligt af med sagsøgeren pga. hans kritik af og konflitet med lederen, at sagsøgerens anvendelse af mobiltelefonen ikke indebærer en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, idet han - som så mange andre - har benyttet mobiltelefonen til alle de funktioner, der var indeholdt deri, jf. herved også at sagsøgtes HR-chef [person2] har oplyst, at en medarbejders brug af mobiltelefonen fra udlandet blot udløste et tilbagebetalingskrav, at sagsøgte HR-chef [person2] flere gange har oplyst, at man havde mistet tilliden til sagsøgeren, hvoket alene kan føre til en afskedigelse, og under forudsætning af, at retten måtte anse en advarsel som ufornøden. Sammenfattende gøres det derfor gældende, at sagsøgte ikke har løftet bevisbyrden for, at bortvisningen var berettiget som følge af sagsøgerens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at sagsøgeren derfor skal have løn i opsigelsesperioden. Til støtte for den del af påstanden, som vedrører godtgørelse for usaglig opsigelse, gøres det gældende, at ej heller en opsigelse - uden forudgående advarsel - er berettiget henset til sagsøgerens ansættelsesforhold, jf. herved særligt at han ifølge medarbejdersamtalen (bilag 5), blev anset for en meget værdifuld medarbejder, indtil han sent i efteråret 2010 fik en ny chef, som han havde en række mindre kontroverser med, da han påpegede det kritisable i at afskedige fastansatte medarbejdere med lang anciennitet for i stedet at antage konsulenter, at sagsøgeren aldrig har faet nogen form for advarsler for sit arbejde - eller for brugen af mobiltelefon, hvorom der ikke er udleveret nogen retningslinjer. & Magasinet 5 af 9

6 at en afskedigelse ikke kan være sagligt begrundet i forhold, som en medarbejder ikke har kendt til - endsige er blevet advaret imod, og at sagsøgeren derfor har ret til den maksimale godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Endeligt og vedrørende den del af påstanden, der vedrører godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsloven gøres det gældende, at det er åbenbart og ubestrideligt, jf. (Bilag 4), at sagsøgeren har udført arbejde ud over 48 timer pr. uge i en periode på mere end 4 måneder, hvilken indebærer en overtrædelse af loven, og at sagsøgte som følge af denne lovstridige udnyttelse af sagsøgerens arbejdskraft må betale en godtgørelse, som ifølge praksis bør udgøre et beløb svarende til én måneds løn. I forhold til sagsøgtes bemærkninger om, at arbejdstidsdirektivet er implementeret i overenskomsten, og at spørgsmålet om overtrædelse heraf derfor skal afvises fra domstolene, skal det bemærkes, at det af retsplejelovens 351 fremgår, at formalitetsindsigelse, herunder således også om afvisning/ henvisning til voldgift, skal være fremsat i svarskriftet, at allerede fordi sagsøgte ikke er fremkommet med afvisningspåstanden i svarskriftet, kan sagen ikke afvises, at sagsøgeren bestrider yderligere, at bilag H skulle udgøre dokumentation for, at arbejdstidsdirektivet er implementeret i overenskomsten, at sagsøgte da heller ikke har fremlagt en aftale indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, at bilag H blot er arbejdstidsregler således, som sådanne findes i alle overenskomster, og at domstolene skal tage stilling til sagsøgerens krav, allerede fordi PROSA ikke er part i overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvorfor PROSA ikke har mulighed for hverken at få fortolket indholdet af bilag H eller at få prøvet medlemmets rettigheder i "det fagretlige system", idet en sådan adgang alene tilkommer overenskomstparterne. Ad opgørelse af påstanden: Den nedlagte påstand er sammensat af løn i opsigelsesperioden (3 måneder), feriepenge, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens 2b svarende til løn m.v. i 3 måneder - men uden feriegodtgørelse, og godtgørelse svarende til én måneds løn for overtrædelse af arbejdstidsloven. Dette med udgangspunkt i sagsøgerens lønsedler for de sidste 9 måneder før bortvisningen jf. vedlagte (bilag 1), hvorefter sagsøgerens samlede indtjening for de første 6 måneder af 2011 kan opgøres til kr., hvortil kommer pension. Den nedlagte påstand består således af følgende poster: 1) løn i opsigelsesperioden 2) feriepenge i opsigelsesperioden 3) godtgørelse efter funktionærlovens 2b, og 4) godtgørelse efter arbejdstidslovens 8 & Magasinet 6 af 9

7 De enkelte poster, som indgår i påstanden, kan herefter opgøres som følgende: 1) løn m.v. i en opsigelsesperiode på 3 måneder svarende til kr. beregnet som gennemsnitlig løn m.v. over de sidste 6 måneder, dvs. med udgangspunkt i kr. jf. (Bilag 1, sidste side), svarende til kr. pr. måned samt en arbejdsgiverpension med kr. pr. måned, dvs. i alt kr. pr. måned inkl. pension. Beregnet over en 3 måneders opsigelsesperiode svarer dette til kr. 2) Hertil kommer feriegodtgørelse med 12 1/2 % beregnet af kr., dvs. månedslønnen ekskl. Pension og således kr. i 3 måneder svarende til kr. 3) Godtgørelse efter funktionærlovens 2b beregnet som løn m.v. samt arbejdsgiverpension med ekskl. feriegodtgørelse svarende til kr. og beregnet for 3 måneder til kr. 4) Godtgørelse efter arbejdstidslovens 8 beregnet som én månedsløn inkl. pension med ekskl. feriegodtgørelse, dvs kr. Den samlede påstand kan således opgøres som en sammentælling af de ovennævnte poster, dvs. i alt kr. Sagsøgte har bestridt opgørelsen af sagsøgerens løn. Hertil skal bemærkes, at sagsøgeren i en opsigelsesperiode naturligvis skal stilles på samme måde som hvis sagsøgte havde iagttaget funktionærlovens opsigelsesvarsel og givet sagsøgeren det varsel, han har krav på. Såvel løn i en opsigelsesperiode som løn under ferie og løn under sygdom tillige med fratrædelsesgodtgørelse skal opgøres som en gennemsnitsløn, hvori der indgår såvel pension som faste tillæg m.v. " Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår følgende anbringender: " Det gøres til støtte for sagsøgtes principale påstand om frifindelse i forhold til sagsøgers poster 1-3 gældende, at sagsøger har gjort sig skyldig i grov bortvisningsberettigende misligholdelse ved at benytte sig af arbejdsmobiltelefonen til betaling af private udgifter, og at bortvisningen af sagsøger derfor er berettiget. Til støtte for sagsøgtes subsidiære påstand om betaling af et af retten fastsat mindre beløb gøres det gældende, at en afskedigelse ville have været rimelig, hvilket betyder, at der skal frifindes for kravet om godtgørelse efter funktionærlovens 2 b, at kravene skal beregnes i overensstemmelse med det af sagsøger ovenfor om påstandsbeløbet generelt anførte, samt at en eventuel godtgørelse skal fastsættes til et mindre beløb end påstået, dels i konsekvens af sagsøgtes bemærkninger vedrørende påstandsbeløbet generelt, dels i konsekvens af principperne i funktionærlovens 2b, stk. 2, 2. punktum om fastsættelse af godtgørelsens størrelse. Det gøres til støtte for afvisningspåstanden vedr. sagsøgers påstand 4 gældende, at de almindelige domstole ikke har kompetence til at behandle sager om fortolkning af eller brud på kollektive overenskomster, jf. ARL 21, nr. 1, jf. 22, stk. 2, samt ARL 11, jf. 9, idet spørgsmålet herom hører under enten faglig voldgiftsret eller Arbejdsretten. Retsplejelovens 351 er i den forbindelse uden betydning, idet domstolene ex officeio skal afvise sådanne sager. & Magasinet 7 af 9

8 Sagsøger har i sit påstandsdokument anført, at sagsøgte ikke har fremlagt dokumentation for, at arbejdstidsdirektivet er implementeret i den mellem FA og Finansforbundet indgåede overenskomst. Som dokumentation for, at dette er tilfældet, fremlægges som bilag J uddrag af parternes overenskomst, side 206 med oversigt over "Implementerede EU-direktiver". " Rettens begrundelse og afgørelse Ad. bortvisningsberettigelse Retten lægger til grund som ubestridt, at sagsøgeren benyttede den udleverede arbejdsmobiltelefon til køb af mobilbilletter til privat brug. Det fremgår af sagens bilag D, at købene i alt udgjorde 1.282,40 kr. Sagsøgte udleverede under sagsøgerens ansættelsesforhold mobiltelefonen til sagsøgeren, og på baggrund af det i sagen foreliggende lægger retten til grund, at der ikke med telefonen fulgte skriftlige retningslinjer for brugen af telefonen, og at det ligefrem var i overensstemmelse med det sagsøgte selskabs "ånd", at der ikke var skriftlige retningslinjer for den slags. Der er ikke af sagsøgte ført det fornødne bevis for, at det konkret for sagsøgeren blev nævnt ved udleveringen af telefonen, at den ikke måtte benyttes til privat brug. På ovenstående baggrund finder retten, at der ikke er grundlag for en antagelse om, at sagsøgeren groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, hvorfor bortvisningen af sagsøgeren var uberettiget. Ad. berettigelse til afskedigelse Det fremgår af sagsøgerens forklaring, at man var tilfreds med hans arbejdsindsats. Dette er ikke bestridt af sagsøgte. Retten finder på baggrund af det i sagen foreliggende, at der ikke med telefonen fulgte skriftlige retningslinjer for brugen af telefonen, og at det ligefrem var i overensstemmelse med det sagsøgte selskabs "ånd", at der ikke var skriftlige retningslinjer for den slags. Der er ikke af sagsøgte ført det fornødne bevis for, at det konkret for sagsøgeren blev nævnt ved udleveringen af telefonen, at den ikke måtte benyttes til privat brug. Herefter, og da det efter bevisførelsen må lægges til grund, at der ikke blev givet sagsøgeren en advarsel, ville en opsigelse af sagsøgeren ikke have været rimelig. Ad. den beløbsmæssige opgørelse af sagsøgerens krav Sagsøgerens post 1: Løn i opsigelsesperioden Det fremgår af sagens bilag 2, at sagsøgeren blev ansat hos sagsøgte ved ansættelseskontrakt af 26. august Sagsøgeren har derfor som følge af den uberettigede bortvisning krav på løn i 3 måneder. Af sagens bilag 1 fremgår, at der i første halvår af 2011 var lønindtægt (am-grundlag) på ,74 kr., og at arbejdsgiverens pensionsbidrag udgjorde ,42 kr. Am-grundlaget med tillæg af arbejdsgiverens pensionsbidrag udgjorde derfor i den nævnte periode pr. måned kr. Sagsøgerens krav på løn i opsigelsesperioden på 3 måneder udgør derfor kr. Sagsøgerens post 2: Feriepenge i opsigelsesperioden & Magasinet 8 af 9

9 Sagsøgeren har ret til feriepenge i den 3 måneders periode. Retten finder, at beløbet udgør kr. Retten har herved lagt vægt på, at feriepengene beregnes med 121/2 procent af kr., hvilket er månedslønnen ekskl. arbejdsgiverens pensionsbidrag. Sagsøgerens post 3: Godtgørelse efter funktionærlovens 2b Det følger af funktionærlovens 2b, at hvis opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Godtgørelsens størrelse fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt, men kan ikke overstige halvdelen af funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af opsigelsesvarslet. Sagsøgerens godtgørelse efter funktionærlovens 2b udgør derfor 11/2 måneds løn. Da månedslønnen inkl. arbejdsgiverpensionsbidrag gennemsnitligt - jf. ovenfor - er beregnet til kr., har sagsøgeren krav på en godtgørelse efter funktionærlovens 2b på kr. Sagsøgerens påstand vedrørende posterne 1-3 tages således til følge med i alt kr. Sagsøgerens post 4: Arbejdstidslovens 8 Borgerlige retssager behandles i 1. instans ved byret, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov, jf. retsplejelovens 224. Retten påser af egen drift, at den har saglig kompetence til at behandle sagen, henholdsvis alle de rejste krav, jf. retsplejelovens 232. Da sagsøgerens post 4 er et spørgsmål om fortolkning eller brud på en kollektiv overenskomst, har retten ikke saglig kompetence til at behandle sagen vedrørende dette punkt, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgifter 11. Retten afviser derfor sagen vedrørende den del af sagsøgerens påstand som udgøres af post 4. Samlet tages sagsøgerens påstand (posterne 1-3) således til følge, men med et samlet beløb på kr. Sagsomkostninger Sagsøgte betaler sagsomkostninger til sagsøgeren som nedenfor bestemt med kr. Af sagsomkostningerne udgør de kr. den retsafgift, som sagsøgeren har indbetalt, og de kr. udgør sagsøgerens rimelige udgifter til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen af de rimelige udgifter til advokatbistand lagt vægt på blandt andet sagens omfang, karakter og udfald. Thi kendes for ret: Sagsøgte, [virksomhed1] A/S, betaler inden 14 dage til sagsøger, [person1], kr. med procesrenter fra sagens anlæg den 26. oktober Sagen afvises for så vidt angår sagsøgerens post 4 om godtgørelse efter arbejdstidsloven. Sagsøgte, [virksomhed1] A/S, betaler inden 14 dage til sagsøger, [person1], sagsomkostninger med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8a. & Magasinet af 9 URL TELEFON

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere