ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, har følgende bemærkninger til lovforslaget:"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø København, den 5. januar 2018 Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til lov om lov om ændring af andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger). ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, har følgende bemærkninger til lovforslaget: Indledningsvis bemærkes, at ABF, som medlem af arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger, er enig i hovedprincipperne bag lovforslaget. ABF har til den endelige udformning af lovforslaget, herunder de nye punkter der er indføjet efter, at arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, følgende kommentarer: Ad 3 b og bemærkningerne hertil. ABF mener ikke, at 3 stk. 1, 2. punktum skal tilføjes. Dette skyldes, at langt de fleste andelsboligforeninger, der er tænkt omfattet af disse regler, er foreninger stiftet ved køb af hidtidige udlejningsejendomme, der i det store og hele vil være omfattet af bestemmelserne i boligreguleringsloven. Vedligeholdelsesplanerne efter boligreguleringsloven er alene 10-årige. Hermed vil der for langt de fleste nystiftede foreninger ikke være krav om en 15-årig vedligeholdelsesplan, men alene en 10-årig vedligeholdelsesplan. ABF vil derfor foreslå, at 3 b stk. 1, 2. punktum udgår. I bemærkningerne til lovforslaget 1 nr. 2 er i 2. afsnit angivet, at vedligeholdelsesplanen ifølge de nugældende regler skal udleveres til en køber af en andelsbolig. Det bemærkes, at det ikke i dag er nødvendigt at udlevere vedligeholdelsesplanen, den skal blot være tilgængelig for købere af en andelsbolig, f.eks. på foreningens hjemmeside. Dette bør der ikke ændres ved, da vedligeholdelsesplanerne ofte er meget omfattende. Ad 3 c og bemærkningerne hertil. Det bemærkes, at ABF er enig i princippet om, at der kun kan aftales afdragsfrihed for finansieringsaftaler, der ydes mod sikkerhed indenfor de første 40% af andelsboligforeningens realkreditlån med pant i foreningens ejendom. ABF ønsker at præcisere, at det for ABF i arbejdsgruppen har været en forudsætning, at den del af finansieringen, der lå ud over de 80%, det vil sige banklån og kassekredit op til 95% af ejendommens

2 værdi fortsat blev tilbudt som hidtil, dels ved en kassekredit med et maksimum svarende til mellem et halvt og helt års boligafgift og lejeindtægter og resten med et banklån med afdrag. ABF er blevet opmærksom på, at nogen pengeinstitutter overvejer at gøre hele bankfinansieringen afdragsfri, samt at den del af realkreditlånet der afdrages skal ske med rentetilpasning. Såfremt dette sker, får foreningerne ikke den robusthed, som det har været arbejdsgruppens tanke, at foreningerne skulle få. ABF finder, at det er meget vigtigt, at nye andelsboligforeninger får en robusthed til at klare rentestigninger på den del af gælden, der ikke er fastforrentet, og finansiering af større forbedringsarbejder, hvilket vil kunne ske, hvis der afdrages på 40% af et fastforrentet realkreditlån samt på banklånet som hidtil. Endelig er det efter ABF s opfattelse ikke hensigtsmæssigt, at det i teksten angives, at købesummen ikke må erlægges kontant, idet købesummer stort set altid er aftalt som kontante købesummer. Den kontante købesum finansieres så af andelsboligforeningen. ABF vil derfor foreslå, at ordene og erlægges købesummen ikke kontant udgår af teksten. Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at karensperioden bør løbe fra lånets udbetaling idet foreningens stiftelse i visse tilfælde kan ske op til flere år før lånets udbetaling. Ad 3 d og bemærkningerne hertil: 3 d om en forældelsesfrist for rådgivere på 6 år er indføjet efter afslutningen af arbejdsgruppens arbejde. ABF har for så vidt ingen indvendinger mod, at forældelsesfristen for rådgivere forlænges, men mangler en redegørelse for, hvorledes dette vil spille sammen med almindelige passivitetsbetragtninger. Derudover er ABF bekymret for, om en forlængelse af forældelsesfristen for rådgivere vil medføre, at præmierne på rådgiveransvarsforsikringerne og omkostninger og bidrag på lån vil stige betragteligt med deraf følgende forøgelse af andelsboligforeningernes udgifter generelt. Ad 4 stk. 3 9 og bemærkningerne hertil: Til 4 stk. 3 har ABF forslag til et par sproglige rettelser. Ad litra a overtages bør ændres til er overtaget og i litra b foreslås overdrager ændret til har overdraget. ABF mangler i bemærkningerne en kommentar om hvilken leje, der forventes at være gældende ved frivillige salg af foreningens ejendom. Er det overladt til domstolenes fortolkning? Eller er det lejelovgivningens regler? Eller kan dette frit aftales? Hvis det sidste antages, gælder dette da også de andelshavere, der har stemt imod en opløsning af foreningen? Ad 4 stk. 5 Denne bestemmelse bør deles i 2 efter 2. punktum, idet 3. og 4. punktum ikke har nogen sammenhæng med 1. og 2. punktum. Ad 4 stk. 5, 1. og 2. punktum om regulering af nettoprisindeks. ABF mener ikke, at denne bestemmelse skal medtages. Lejen efter stk. 3 er en leje, der overstiger den leje, der kan fastsættes efter lejelovgivningens 2/5

3 almindelige regler. Der er ingen begrundelse for, at denne leje skal pristalsreguleres, og dermed øge forskellen mellem lejen fastsat efter lejelovgivningen og den leje, der opkræves efter stk. 3. Boligafgiften i en andelsboligforening pristalsreguleres ikke, og den del af boligafgiften, der dækker ydelser på lån, stiger ikke med pristallet. Ad stk. 5, 4. punktum 4. punktum forekommer lidt uklar i formuleringen, selvom meningen fremgår klart af bemærkningerne. ABF vil foreslå, at man i stedet skriver: Når udlejer én gang har fastsat lejen efter reglerne i lejelovgivningen, kan stk. 3 ikke længere benyttes. Ad 4 stk. 6 ABF vil foreslå, at man for at præcisere meningen, som den fremgår af bemærkningerne, tilføjer:, herefter fastsættes lejen efter lejelovgivningen, dog kan boligreguleringslovens 5 stk. 2 ikke anvendes overfor den, som på overtagelsestidspunktet var andelshaver. Ad 4 stk. 7 Ordene efter lejelovens regler forekommer unødvendige og foreslås slettet, idet der vel hverken kan kræves forudbetalt leje og depositum efter lejelovens regler eller andre regler. Ad 4 nyt stykke ABF mener i øvrigt, at der bør indføjes et nyt stykke mellem det nuværende stk. 6 og 7 vedrørende de forbedringer, der er bekostet af den tidligere andelshaver. ABF vil foreslå, at der som nyt stk. 7 indføres følgende: Den, der har erhvervet en andelsboligforenings ejendom, som anført i stk. 3 litra a og b, kan ikke opkræve leje for forbedringer bekostet af de tidligere andelshavere, så længe disse er lejere. Den lejer som på overtagelsestidspunktet var andelshaver har endvidere ret til godtgørelse efter lejelovens 62 litra a stk. 4 og 6-8 for disse forbedringer. Grunden til ønsket om denne præcisering skyldes, at disse forbedringer ikke indgår i ejendommens værdi som udlejningsejendom, når de er bekostet af andelshaverne, og der betales heller ikke boligafgift for disse forbedringer. Dette er i modsætning til forbedringer gennemført af andelsboligforeningen som sådan, som en ny ejer af ejendommen kan beregne forbedringsforhøjelse for. Ad 5 stk. 3 litra b og bemærkningerne hertil: ABF vil foreslå, at der i selve lovteksten før udlejningsejendom anføres privat udlejningsejendom, således at det klart fremgår, at ejendommen skal vurderes som udlejningsejendom og ikke som andelsboligforeningsejendom. Dette må også meget gerne præciseres i bemærkningerne. Ad 6 c stk. 3 og bemærkningerne hertil: ABF er enig i, at købere af andelsboliger og foreningens andelshavere skal oplyses bedst muligt. Imidlertid stiller ABF sig lidt uforstående overfor kravet om, at bestyrelsen pålægges at fremlægge et nyt skema med centrale nøgleoplysninger om foreningen på generalforsamlingen i betragtning af, at hovedparten af nøgleoplysningerne fra andelsboligforeningens nøgleoplysningsskema allerede i dag er en integreret del af foreningens regnskab. Endvidere må ABF endnu en gang gøre opmærksom på, at langt fra alle andelsboligforeninger beregner deres andelspriser efter areal. En oplysning på et løst ark eller forrest i regnskabet med opgørelse af en m²-pris 3/5

4 vil i foreninger, hvor fordelingen af formuen sker på et andet grundlag end efter areal være stærkt misvisende. Skal der udleveres centrale nøgleoplysninger om blandt andet andelsværdierne, må det ikke være andelsværdi pr. m², men den korrekte andelsværdi i den konkrete forening. ABF er ikke enig i, at der pålægges foreningerne at fremlægge yderligere skemaer udover det nøgleoplysningsskema og det regnskab, der i forvejen udarbejdes. Såfremt der på generalforsamlingen skal fremlægges nye oplysninger, bør disse være en integreret del af foreningens regnskab f.eks som en side forrest i regnskabet, eller det nøgleoplysningsskema, der allerede nu udformes. Ad 16 stk. 3 ophævelse af 2. og 3. punktum og bemærkningerne hertil: ABF skal gøre opmærksom på, at den korte forældelsesfrist i sin tid blev indsat ud fra den betragtning, at de, der havde betalt sorte penge, ville vide dette fra det øjeblik, pengene var betalt, og derfor anså man en reaktionstid på 6 måneder for tilstrækkelig, og man ønskede med den korte frist at sikre, at den sælgende andelshaver ikke i mange år frem kunne blive mødt med tilbagebetalingskrav. Når bestemmelsen ophæves, vil det betyde, at også de tilfælde af overpris, der skyldes forkerte regnskaber, fejl fra rådgivere m.v. vil kunne gøres gældende overfor sælger indenfor den almindelige forældelsesfrist på 3 år. ABF er for så vidt enig i, at forældelsesfristen på 6 måneder er lige kort nok, også for egentlige sorte penge. Det kunne imidlertid overvejes, om man i stedet for helt at fjerne fristen, måske forlængede fristen til 18 måneder eller 2 år, således at der også blev taget det hensyn, man hidtil har taget til den sælgende andelshaver. Ad lovens 3 Der bør i lovens 3 anføres en overgangsregel for så vidt angår brugen af 3 c. Der bør tages stilling til, om 3 c skal anvendes på handler, hvor ejendommen, der tilbydes lejerne efter lejelovens tilbudspligtsregler inden 1. juli 2018 eller på handler som har overtagelsesdag efter 1. juli Det er umiddelbart ABF s opfattelse, at loven bør træde i kraft for foreninger, hvor ejendommen enten er tilbudt lejerne eller har overtagelsesdag efter 1. juli 2018, for at undgå omgåelsestilfælde. Med hensyn til bemærkningerne har ABF udover ovennævnte bemærkninger følgende kommentarer: Ad bemærkningerne punkt afsnit Her bør efter der anføres ordet generelt. Ad afsnit, 2. punktum Der er vel ikke tale om en ophævelsessituation, men en hver form for opløsning. 4/5

5 Med venlig hilsen Jan Hansen Direktør 5/5

Ændring af lov om andelsboligforeninger mere robuste andelsboligforeninger

Ændring af lov om andelsboligforeninger mere robuste andelsboligforeninger Erhvervsstyrelsen Att.: Julie Rytter Jakobsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til boligreguleringogejendomsmaegling@erst.dk, julryt@erst.dk og hendav@erst.dk Ændring af lov om

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Vejledning om stiftelsesbudgetter for andelsboligforeninger. Indledning

Vejledning om stiftelsesbudgetter for andelsboligforeninger. Indledning 25. juni 2018 Sag nr.: 2018-6547 Vejledning om stiftelsesbudgetter for andelsboligforeninger Indledning Den politiske aftale om mere robuste andelsboligforeninger fra 27. november 2017 mellem regeringen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø boligreguleringogejendomsmaegling@erst.dk + julryt@erst.dk + hendav@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 74 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 74 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del Bilag 74 Offentligt Fremsat den [ ] af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Oplysningspligt ved salg af andmsbolippr m.v.

Ejendomsforeningen Danmark. Oplysningspligt ved salg af andmsbolippr m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie ALI(' 17 21 København Ø Att. : Nanna Weinreich og Henrik Davidsen Alene fremsendt pr. e-mail: Boligreguleringogejendomsmaegling@erst.dk cc: nanwei@erst.dk

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Mere robuste andelsboligforeninger) Fremsat den 28. februar 2018 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) 1. I lov

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 177 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 177 Folketinget Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Mere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale UDKAST til: Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger I medfør af 6, stk. 2 og 4, og 6 c, stk. 4

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 177 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 177 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 177 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Mere robuste

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

STANDARDPROCEDURE VED OVERDRAGELSE. Vi har modtaget oplysning fra bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andel i A/B Damsøhusene.

STANDARDPROCEDURE VED OVERDRAGELSE. Vi har modtaget oplysning fra bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andel i A/B Damsøhusene. STANDARDPROCEDURE VED OVERDRAGELSE Kære (sælger), Vi har modtaget oplysning fra bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andel i A/B Damsøhusene. Da der føres intern venteliste i foreningen, skal boligen

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Udlevering af dokumenter og nøgleoplysninger Penge- og realkreditinstitutters indberetning af finansielle nøgleoplysninger

Læs mere

Hvad skal du være opmærksom på, inden du køber andelsbolig?

Hvad skal du være opmærksom på, inden du køber andelsbolig? Hvad skal du være opmærksom på, inden du køber andelsbolig? Inden du køber en andelsbolig, er det godt at overveje din økonomiske situation både nu og fremover. Hvad har du råd til, hvordan er din jobsituation,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger BEK nr 640 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2018--3445 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

J.nr Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

J.nr Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Dato11. juni 2015 Side 1 af 5 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglovgivning Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Pia Scott Hansen Sendt pr. e-mail til mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk J.nr. 2015-338

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

Køb af andelsbolig. Hvad er en andelsbolig? Andelsboligens pris. Boligafgiften. Når andelsboligen skal købes. Vi hjælper dig.

Køb af andelsbolig. Hvad er en andelsbolig? Andelsboligens pris. Boligafgiften. Når andelsboligen skal købes. Vi hjælper dig. Køb af andelsbolig Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 27.06.2018 128/04 Side 2/6 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber By- og Boligudvalget 2012-13 L 191 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. maj 2013 2. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark ANDELSBOLIGER I EN BRYDNINGSTID Hvilke principper kan anvendes ved prisfastsættelsen af andelsboligen? Hvilke er de mest almindelige? Og hvilke problemer giver valuarvurderinger?

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning. over Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 177 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [3. maj 2018] 3. udkast

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2004-743-0035 Dok.: KHE21503 Besvarelse af spørgsmål nr. 4 af 1. december 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Midtvejsregulering Reguleringsklausuler. advokat Mette Haagensen juridisk konsulent hos Ejendomsforeningen Danmark

Midtvejsregulering Reguleringsklausuler. advokat Mette Haagensen juridisk konsulent hos Ejendomsforeningen Danmark Midtvejsregulering Reguleringsklausuler advokat Mette Haagensen juridisk konsulent hos Ejendomsforeningen Danmark Regulering af andelsværdien 2 www.ejendomsforeningen.dk Regulering af andelsværdien GD2013/14H

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber Stiftelse af andelsboligforeninger - proces, rådgivervalg og faldgruber INDHOLD Jeres ejendom er sat til salg side 4 Beboermøde side 8 1 i2 i 3 Forskellen på at være lejer og andelshaver side 5 Lovgivning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høringssvar til Udkast tillov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber- j. nr

Høringssvar til Udkast tillov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber- j. nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt pr. e-mail til boliglov@mbbl.dk med kopi til pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk Den 25. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-004-13 Ref: JAL Juridisk konsulent Jane Qvist

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk c.c. pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk J.nr. 2012-2973 Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Mere robuste andelsboligforeninger

Ejendomsforeningen Danmark. Mere robuste andelsboligforeninger Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att. : Julie Rytter Jakobsen - sendt pr. e-mail til aul t@erst.dk; hendav@erst.dk og boligreguleringogejendomsmaegling@erst.dk 5.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt torsdag den 7. marts 2019

HØJESTERETS DOM. afsagt torsdag den 7. marts 2019 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. marts 2019 Sag BS-15214/2018-HJR (2. afdeling) A og B (advokat Kasper Westberg, beskikket for begge) mod C (advokat Karoly L. Németh, beskikket) og C under konkurs

Læs mere

2012/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts Forslag. til

2012/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts Forslag. til 2012/1 LSF 191 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2973 Fremsat den

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Foreningen i tal. 17. ordinære generalforsamling mandag den 19. september 2016

Foreningen i tal. 17. ordinære generalforsamling mandag den 19. september 2016 mandag den 19. september 2016 A/B VED MØNTEN Amagerfælledvej 4-8 Ved Mønten 11-19 Ved Stadsgraven 1-9 www.abvm.dk CVR. 21 77 28 87 Vigtige datoer: Regnskabsår 1.7 30.6 Fyrringssæson 15.9 15.5 (hvis vejret

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Afstemning Lån & Spar Bank

Afstemning Lån & Spar Bank Afstemning Lån & Spar Bank Nykredit Bank Kasse primo 807.915 Primo 54.188 Indtægt 1.566.048 Tilbagebetaling 116 i alt 2.373.963 Saldo 54.304 Overført til LSB 18.4. 54.000 Kasse ultimo 742.931 Spildevand

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Regnskab 2017 Budget 2017 Budgetforslag 2018

Regnskab 2017 Budget 2017 Budgetforslag 2018 Regnskab 2017 Budget 2017 Budgetforslag 2018 Note 1 Indtægter: Indtægter 1.184.658 Indtægter: 1.173.024 Boligafgift 1.164.024 Renter 5.000 Depositum 600 Gadelys Åsen 1.100 1.170.724 Udgifter Udgifter Note

Læs mere

Salgsopstilling. Herbst Thoregaard Advokater Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: / , Fax.:

Salgsopstilling. Herbst Thoregaard Advokater Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: / , Fax.: Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen: Lækker andel i gældsfri andelsboligforening! Få meters gang fra stationen ligger Roskildevej 21, der huser andelsboligforeningen hvor denne lejlighed ligger.

Læs mere

De nye regler om valuarvurderinger. EjendomDanmark 2019

De nye regler om valuarvurderinger. EjendomDanmark 2019 De nye regler om valuarvurderinger EjendomDanmark 2019 Indledning Ny vurderingsnorm er trådt i kraft, og reglerne er gældende for vurderinger, der udarbejdes efter 1. oktober 2018. Formålet med den nye

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere