Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderes konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: 1 1. Overalt i loven ændres»et rejsearrangement«til:»en rejseydelse«,»rejsearrangement«til:»rejseydelse«,»rejsearrangementer«til:»rejseydelser«og»rejsearrangementet«til:»rejseydelsen«. 2. Overalt i loven ændres»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangøren«til:»rejseudbyderen«,»arrangørs«til:»rejseudbyders«,»arrangørens«til:»rejseudbyderens«,»rejsearrangør«til:»rejseudbyder«. 3. 1, stk. 1, affattes således:»rejsegarantifonden er en privat selvejende institution. Fonden yder kunder bistand i henhold til 5 og 6, når en kunde har indgået aftale om en forudbetalt rejseydelse til privat brug med en registreringspligtig rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, jf. dog 21.«4. I 1, stk. 2, ændres»rejser«til:»rejseydelser«. 5. 2, stk. 1, affattes således:»ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: a) Transport. b) Indkvartering. c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed på over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 4) Flytransport. 5) Billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder.«6. 3 affattes således:

2 » 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvist. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en national rejseudbyders navn. Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.«7. 5, stk. 1-4, affattes således:»når en kunde har indgået aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden få beløb, der er erlagt som betaling for en rejseydelse, godtgjort af fonden, hvis rejseudbyderens eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyders økonomiske forhold har medført, at en rejseydelse ikke kan påbegyndes. Hvis rejseydelsen af samme grund afbrydes, kan kunden kræve godtgørelse fra fonden for den del af vederlaget, som svarer til de ydelser, der ikke er opfyldt over for kunden. Stk. 2. Medfører en rejseudbyders eller formidler for en udenlandsk rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende hjemtransport, skal fonden inden rimelig tid sørge herfor. Stk. 3. Medfører en rejseudbyders eller formidler for en udenlandsk rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende overnatningsmuligheder samt andre væsentlige fornødenheder, skal fonden sørge herfor eller yde en rimelig godtgørelse. Stk. 4. Fonden kan endvidere yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en rejseudbyders eller formidler for en udenlandsk rejseudbyders økonomiske forhold.«8. I 5 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Fonden kan yde godtgørelse til en formidler, der som følge af de økonomiske forhold hos en rejseudbyder, der sælger flytransport, jf. 2, stk. 1, nr. 4, har opfyldt kundens krav.«stk. 6 bliver herefter stk affattes således:» 6. Anmodning fra kunden om godtgørelse i henhold til 5 skal fremsættes over for fonden inden rimelig tid, dog senest 1 år efter, at rejseydelsen er afsluttet eller det er åbenbart, at rejseydelsen ikke vil blive gennemført.«10. 7, stk. 1, affattes således:»fonden indtræder i kundens krav, herunder i kundens krav mod internationale kortselskaber i forbindelse med rejseydelser købt med internationale betalingskort, i det omfang den har fyldestgjort disse. Fonden har ret til at få de udgifter, som den har afholdt i forbindelse med hjemtransport og anden bistand, jf. 5, stk. 2 6, godtgjort.«11. 8, stk. 1, affattes således:»rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der sælger forudbetalte rejseydelser til privat brug, skal foretage anmeldelse til Rejsegarantifonden, som registrerer og underretter de pågældende om optagelse i registret.«12. 8, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der sælger forudbetalte rejseydelser til privat brug, må kun udbyde og sælge rejseydelser, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden.«13. I 8, stk. 3, ændres»stk. 4-6.«til:»stk. 4-5.«

3 14. 8, stk. 5, affattes således:»stk. 5. En rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder skal stille en garanti, jf. dog 23, stk. 2. Garantiens størrelse fastsættes som nævnt i nr. 1-7, dog kan garantien ikke overstige 100 mio. kr. 1) Der stilles ikke garanti for en omsætning under kr. Ved en omsætning på mere end kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien kr. 2) Ved en omsætning på mere end 5 mio. kr., men ikke over 10 mio. kr., er garantien kr. 3) Ved en omsætning på mere end 10 mio. kr., men ikke over 15 mio. kr., er garantien kr. 4) Ved en omsætning på mere end 15 mio. kr., men ikke over 50 mio. kr., er garantien 1 mio. kr. 5) Ved en omsætning på mere end 50 mio. kr., men ikke over 100 mio. kr., er garantien 1,5 mio. kr. 6) Ved en omsætning på mere end 100 mio. kr., men ikke over 250 mio. kr., er garantien 2 mio. kr. 7) Ved en omsætning på mere end 250 mio. kr. er garantien på 2,5 mio. kr. og en yderligere garanti på 1 mio. kr. for hver 100 mio. kr., omsætningen overstiger 250 mio. kr.«15. 8, stk. 6, ophæves, og stk. 7-9 bliver herefter stk , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder skal betale et bidrag pr. rejsedeltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning. Størrelsen af fondens formue og bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi og erhvervsministeren.« affattes således:» 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 8 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 8 medlemmer repræsenterer 2 de i fonden registrerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske arrangører, 2 de i fonden registrerede flyselskaber og formidlere for udenlandske flyselskaber og 4 kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år.« affattes således:» 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder.« affattes således:» 20. Pligten til at lade sig registrere i fonden omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der sælger forudbetalte rejseydelser til privat brug.« affattes således:» 21. Fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet.«21. I 23, stk. 2, ændres»stk. 3-6.«til:»stk. 3-5.«2 Loven træder i kraft den 1. januar

4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Gældende ret Lovforslagets indhold Udvidelse af den eksisterende rejsegarantiordning Rejseudbydere etableret i Danmark Rejseydelser Finansiering Fælles rejseankenævn Økonomi- og erhvervsministeriets overvejelser Anden transport end flyrejser Indkvartering Anden væsentlig turistmæssig ydelse Frivillig tilslutning for udenlandske udbydere/formidlere National ordning Forsikringsordning Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder og organisationer mv Sammenfattende skema Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at udvide den eksisterende konkursbeskyttelse i forbindelse med private ferierejser. Baggrunden for forslaget er, at rejsesektoren i de senere år har gennemgået væsentlige ændringer, og forbrugernes rejsemønstre har ændret sig. I det foreliggende forslag er der lagt op til at udvide ordningen med individuelle flyrejser og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder. Samtidig præciseres det i bemærkningerne, at også krydstogter bliver omfattet af begrebet pakkerejser og dermed fondens dækningsområde. Andre områder og ydelser har været overvejet, men det er vurderingen, at det ikke umiddelbart er muligt at medtage disse på nuværende tidspunkt. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil arbejde videre hermed. Rejsegarantifonden administrerer rejsegarantiordningen, og den yder i dag dækning til kunder, der har købt en pakkerejse, hvor arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. Denne dækning foreslås udvidet til også at dække flytransport og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder. Baggrunden for lovforslaget er, at rejsesektoren i de senere år har gennemgået væsentlige ændringer. Den gældende lov blev første gang indført i 1979, hvor forbrugernes typiske rejsemåde var pakkerejser. Siden da har forbrugernes rejsemønstre ændret sig, så der i dag er et stigende antal kunder, der selv sammensætter deres rejse typisk via internettet. Dette mønster blev allerede tydeligt i Forbrugerstyrelsens Analyse af finansieringsmodeller for konkurssikring af rejsekunder og mulighederne for at udvide Rejsegarantifondens dækningsområde fra 2005, hvoraf det fremgår, at den generelle rejseaktivitet er steget, mens antallet af pakkerejser er faldende. Dette tyder på, at relativt flere forbrugere i dag vælger selv at sammensætte deres ferie.

6 Kunder, der køber flytransporten og billeje i udlandet separat, får ikke dækket eventuelle tab. Dette blev bl.a. aktuelt i oktober 2008, hvor et stort flyselskab gik konkurs, og de kunder, der havde købt en flyrejse hos flyselskabet, mistede de penge, de havde forudbetalt for deres flyrejser. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om og hvornår der kommer fælles europæiske regler på området. For at sikre forbrugerne en bedre beskyttelse ved konkurser i flybranchen indføres der en national ordning. Der henvises til bemærkningerne til pkt Gældende ret Rejsegarantifonden yder som nævnt dækning til kunder, der har købt en pakkerejse, hvor arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. En pakkerejse er et rejsearrangement, hvor forbrugerne køber en kombination af minimum to af følgende elementer: a) transport, b) indkvartering eller c) anden væsentlig turistmæssig ydelse. For at være omfattet af lov om en Rejsegarantifond er det i dag en forudsætning, at rejsearrangøren/formidleren er etableret i Danmark. Det vil sige, at vedkommende har et egentligt forretningssted eller en fast repræsentant i Danmark. Det afgørende for, om en virksomhed er etableret, er, om udbyderen har et fysisk kontor/fast forretningssted i Danmark. En hjemmeside er ikke i sig selv nok til at statuere, at udbyderen er "etableret her i landet". Det betyder, at pakkerejser købt hos en udenlandsk arrangør, der ikke er etableret i Danmark, ikke er omfattet af den eksisterende garantiordning. Konsekvensen af ændringerne i forbrugernes adfærd på rejsemarkedet er, at stadig flere ferierejser ikke er dækket af Rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden finansierer og sekretariatsbetjener et rejseankenævn, jf. lovens 1, stk 2. Indtil 1. april 2008 var der et godkendt, privat rejseankenævn, der behandlede klager over såvel pakkerejser som flyrejser og var finansieret via pakkerejsearrangørernes bidrag til Rejsegarantifonden. Pakkerejsearrangørerne og flyselskaberne kunne ikke nå til enighed om en fremtidig finansiering af et fælles nævn for både pakkerejser og flyrejser, og derfor oprettede Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RID) og Danmarks Rejseburau Forening (DRF) den 1. april 2008 Pakkerejseankenævnet. Nævnet behandler ikke klager over flyrejser. Klager over flyrejser behandles af Forbrugerklagenævnet. Rejsegarantifonden sekretariatsbetjener og finansierer ankenævnet. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Udvidelse af den eksisterende rejsegarantiordning Det foreslås, at forbrugerbeskyttelsen ved køb af flytransport og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder forbedres, således at flytransport og billeje i udlandet til privat brug er dækket af Rejsegarantifonden. Det foreslås ligeledes, at loven ændres så pakkerejser, der i dag er konkursdækket, uanset om der er tale om rejser til privat brug eller erhvervsrejser, ligeledes kun er konkursdækket, hvis der er tale om en pakkerejse til privat brug. Pakkerejser til erhvervsmæssig brug udgør kun en mindre del af pakkerejsemarkedet, da pakkerejser hovedsageligt bliver købt af forbrugere, der skal på ferie. Formålet med den nuværende garantiordning er primært at beskytte forbrugerne og ikke erhvervslivet. Da pakkerejser til erhvervsmæssig brug har udgjort en mindre del af pakkerejsemarkedet, har det hidtil ikke været proportionalt med de administrative byrder at sondre mellem pakkerejser til henholdsvis privat og erhvervsmæssig brug i loven. Flytransport og billeje i udlandet bliver derimod i høj grad også solgt til erhvervsmæssig brug. Derfor vurderes det, at det i den foreslåede udvidelse af garantiordningen til også at omfatte flytransport og billeje i udlandet vil være hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med formålet med den nuværende ordning at sondre mellem pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet til henholdsvis privat og erhvervsmæssig brug. Afgrænsningen af, hvorvidt der er tale om en rejseydelse til privat brug eller en erhvervsrejse, skal defineres i henhold til 4 a i købeloven. Heraf fremgår det, at ved et forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Sælgeren har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Som forbruger-

7 køb anses endvidere køb fra ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen om køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende. Der er alene et behov for at beskytte de forbrugere, der har forudbetalt deres rejseydelse, og som kan miste denne forudbetaling, hvis rejseudbyderen på grund af økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. De nuværende regler sondrer ikke mellem, om et rejsearrangement er forudbetalt eller ej. Dette medfører, at alle arrangører og formidlere for udenlandske arrangører skal registreres i Rejsegarantifonden, uanset om de modtager forudbetaling eller ej. Dette giver ikke mening i forhold til, at det alene er forudbetalte ydelser, der er beskyttet af rejsegarantiordningen. Og det er derudover forbundet med administrative byrder for erhvervslivet. Derfor foreslås det, at loven ændres, så det alene er rejseudbydere, der opererer med forudbetaling, der skal foretage anmeldelse og registreres i fonden. Den foreslåede ændring af loven indebærer, at udbydere og formidlere fremover skal kunne skelne mellem rejser til privat brug og rejser til erhvervsmæssig brug. Det vil imidlertid være frit for den enkelte udbyder og formidler at vælge den mest hensigtsmæssige løsning, herunder som led i indretningen af deres elektroniske system, til at skelne mellem rejser til privat brug og til erhvervsmæssig brug. Det vil på samme måde være frit for den enkelte udbyder og formidler at indrette deres system for så vidt angår opkrævning af gebyret til Rejsegarantifonden Rejseudbydere etableret i Danmark Det foreslås, at forudsætningen i den nugældende lov om, at rejsearrangøren/formidleren skal være etableret i Danmark for at være omfattet af loven, videreføres, således at det alene er rejseudbydere, der er etableret i Danmark, som bliver omfattet af loven. Det, som er afgørende for, om en rejseudbyder er etableret i Danmark, er, om arrangøren har et forretningssted eller en repræsentant i Danmark, som kunderne fysisk kan henvende sig til. En dansk hjemmeside på internettet er efter Rejsegarantifondens praksis ikke tilstrækkeligt til, at udbyderen kan siges at være etableret i Danmark. Det er uden betydning, hvilket land rejseydelsen udgår fra, eller om ferien finder sted i udlandet eller i Danmark. Det er meget vanskeligt at komme med præcise tal for, hvor mange rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet, der vil blive omfattet af en udvidelse, og dermed er det vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser for erhvervslivet. For flytransports vedkommende skyldes dette, at det ikke alene kræver et overblik over de danske flyselskaber, men også over hvor mange udenlandske flyselskaber der er etableret i Danmark, samt hvor mange virksomheder der er etableret i Danmark, som udbyder flybilletter. Der er i dag 23 flyselskaber, der har en dansk licens udstedt af Statens Luftfartsvæsen til at udføre trafikflyvning. Tallet dækker de flyselskaber, der har licens til kommerciel lufttransport og således ikke fx rundflyvning mv. Der vil ud fra disse oplysninger således være 23 danske flyselskaber, der vil være omfattet af ordningen. Derudover er en del af de udenlandske flyselskaber etableret i Danmark. En række af de udenlandske flyselskaber har således kontor i Danmark, hvor kunder fysisk kan henvende sig. Disse flyselskaber vil således blive omfattet af ordningen og vil skulle foretage anmeldelse og registreres i Rejsegarantifonden. Endelig er der en række rejsebureauer og lignende virksomheder, der er formidlere for danske eller udenlandske flyselskaber. Der kan både være tale om store rejseudbydere, som både arrangerer pakkerejser og udbyder flytransport separat, og mindre formidlere for både danske og udenlandske rejseudbydere af flytransport. Branchen har oplyst, at de almindeligvis opererer med et tal på omkring udbydere af flytransport etableret i Danmark. 3.3.Rejseydelser Det foreslås, at fortolkningen af begrebet rejseydelse opdateres, så det imødekommer forbrugernes nuværende rejsemønstre.

8 Den nugældende lov blev som nævnt i pkt. 1 indført i 1979, hvor forbrugernes typiske rejsemåde var pakkerejser. Siden da har både forbrugerens måde at sammensætte rejser på og selve rejseformerne ændret sig. Et eksempel herpå er udbredelsen af krydstogtrejser. I den nugældende lov er krydstogter alene omfattet, såfremt det indgår i et rejsearrangement. Efter de nugældende regler er sejlads inklusiv kahyt som udgangspunkt ikke er et rejsearrangement i sig selv. Dette er ikke i overensstemmelser med forbrugernes rejseformer. Derudover kan det virke selvmodsigende, at et krydstogt, der består af både transport og indkvartering, og hvor formålet er ferie, ikke er et rejsearrangement. Det foreslås derfor, at det af bemærkningerne klart fremgår, at et krydstogt skal betragtes som en pakkerejse i sig selv, som er omfattet af ordningen Finansiering Rejsegarantifonden er i dag finansieret ved bidrag fra pakkerejsearrangørerne og skal dække tab ved køb af pakkerejser. Det er tanken, at loven administreres således, at der oprettes to særskilte fondskasser inden for Rejsegarantifonden. Den ene fondskasse skal videreføre den eksisterende garantifond og vil i lighed med den eksisterende kun skulle dække tab på pakkerejser og andre rejsearrangementer, jf. den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 3 samt 2, stk. 2. Den anden fondskasse skal dække tab på flytransport og billeje i udlandet, jf. 2, stk. 1, nr. 5. Flyfondskassen skal således opbygges fra grunden. Baggrunden for den påtænkte fondskonstruktion er at sikre, at midlerne i den eksisterende Rejsegarantifond alene bruges til at dække forbrugernes tab på pakkerejser og ikke tab på flytransport og billeje i udlandet. Det fremgår af 9, stk. 2, i den nugældende lov, at fondens formue løbende skal svare til de to største tab, som fonden har lidt siden Dette kriterium foreslås bibeholdt for den påtænkte fondskasse, der skal dække tab på pakkerejser, jf. bemærkningerne til 1, nr. 15. De seneste beregninger fra Rejsegarantifonden viser, at fondens formue for at leve op til dette krav bør være 50 mio. kr. Efter flere konkurser hos pakkerejsearrangører i 2008 er rejsearrangører siden 1. januar 2009 blevet opkrævet 20 kr. pr. deltager i et rejsearrangement, således at fondens formue kan blive opbygget og dermed opfylde lovens krav. Hvad angår den påtænkte fondskasse, der skal dække tab på flytransport og billeje i udlandet, findes der ikke, på samme måde som for den eksisterende Rejsegarantifond, data for, hvor store omkostningerne har været ved de sidste to konkurser i flybranchen og hos danske formidlere af billeje i udlandet. Det må derfor baseres på et skøn, hvor stor formuen i denne fondskasse skal være. Umiddelbart vurderes det, at markedet for flytransport er betydeligt større end markedet for pakkerejser, hvor fondens formue skal være på 50 mio. kr. Dertil kommer markedet for billeje i udlandet. Derfor foreslås det, at størrelsen på formuen i den fond, der skal dække tab på flytransport og billeje i udlandet, fastsættes til 200 mio. kr. Der er ikke tilgængelige data for, hvor mange flyrejser og hvor mange biler, lejet hos en dansk formidler til brug i udlandet til privat brug, der er købt hos rejseudbydere etableret i Danmark og som dermed vil blive omfattet af den foreslåede udvidelse af rejsegarantiordningen. For at sikre størst ensartethed mellem de to fondskasser, foreslås det, at bidraget pr. flyrejse og pr. bil lejet hos en dansk formidler til brug i udlandet fastsættes til 20 kr. Når fondens formue er på 200 mio. kr., skal der ikke længere betales bidrag. Hvis fondens formue kommer under 200 mio. kr., kan fondens bestyrelse fastsætte, at rejseudbydere af flytransport igen skal betale et bidrag til fonden. Bidragets størrelse fastsættes på dette tidspunkt af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Det foreslås, at administrationen af disse særskilte fondskasser varetages af den eksisterende Rejsegarantifond Fælles rejseankenævn Som en konsekvens af den foreslåede ændring af loven vil det være naturligt, at der oprettes et fælles rejseankenævn, der skal behandle klager over både pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet formidlet gennem en dansk udbyder. Som nævnt i pkt. 2 har Pakkerejseankenævnet siden 1. april 2008 behandlet klager over pakkerejser, mens Forbrugerklagenævnet har behandlet klager over flyrejser.

9 Det foreslås på denne baggrund, at Pakkerejseankenævnet bliver omdannet til et rejseankenævn, der både behandler klager over pakkerejser og flytransport. Rejseankenævnet finansieres gennem administrationsbidraget til fonden, jf. den nuværende lovs 9, stk. 1. Rejseankenævnet skal godkendes af Økonomi og Erhvervsministeriet i henhold til lov om forbrugerklager. Denne godkendelse sikrer, at rejseankenævnets vedtægter indeholder bestemmelser om ankenævnets sammensætning og sagsbehandling, som er betryggende for såvel forbrugerne som rejsebranchen. 4. Økonomi- og erhvervsministeriets overvejelser Den nuværende rejsegarantiordning indebærer som nævnt, at der ydes konkursdækning af pakkerejser, der består af minimum to af følgende elementer: a) transport, b) indkvartering eller c) anden væsentlig turistmæssig ydelse. Det er i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget blevet overvejet, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at yde dækning til kunder, der har købt separate ydelser i form af anden transport end flyrejser, indkvartering og anden væsentlig turistmæssig ydelse, hvis udbyderen af disse ydelser på grund af økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser Anden transport end flyrejser Det har været overvejet, om udvidelsen også bør omfatte anden separat erhvervet transport end flytransport og billeje i udlandet formidlet gennem en dansk udbyder, som fx bus-, tog- og skibsrejser. En sådan udvidelse af rejsegarantiordningen vil være en væsentlig udvidelse i forhold til den eksisterende garantiordning. Det vil blive svært at skelne mellem ferierejser og den almindelige dagligdags transport. Fx vil en weekendtur med toget eller bussen til København for at besøge familien kunne betegnes som en ferie, som dermed ville blive omfattet. Dette medfører en væsentlig udvidelse af formålet med at beskytte forbrugere, der har lidt tab i forbindelse med køb af ferierejser, da alle former for transport ville blive omfattet. En sådan udvidelse vil også betyde, at der vil blive stillet krav til en række små erhvervsdrivende, som vil være uforholdsmæssige i forhold til beskyttelsesbehovet. Fx vil den lokale færgeoverfart eller det lokale busselskab skulle foretage anmeldelse og registreres i fonden. Derudover vil den skulle stille garanti og betale administrationsbidrag. Der er blevet peget på, at ordningen ville blive mere gennemskuelig, hvis alle former for transport, som fx bus-, tog- og skibsrejser bliver omfattet. Både bus-, tog- og skibsrejser kan i nogle tilfælde have det samme turistmæssige formål som en flyrejse. Samtidig er der i dag pakkerejseselskaber, der sælger fx busrejser uden indkvartering, og som kører til de samme destinationer. Prismæssigt kan der også være en hvis lighed med flyrejser. Samlet set vil der være en række ulemper ved at udvide ordningen til også at omfatte anden transport end flytransport. Som nævnt vil det medføre væsentlige afgrænsningsvanskeligheder og dermed risiko for, at også almindelig dagligdags transport vil blive omfattet, det vil indebære en række uforholdsmæssige administrative byrder for de små transportudbydere, og endelig vil det medføre en væsentlig udvidelse af administrationen af ordningen. Hertil kommer, at denne type transport typisk ikke er forudbetalt, og at der sjældent foretages særskilt registrering af den enkelte kunde. På den baggrund er vurderingen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide loven til også at omfatte anden transport end flyrejser Indkvartering Det har været overvejet, om udvidelsen skulle omfatte separat erhvervet indkvartering, dvs. indkvartering i Danmark og indkvartering i udlandet solgt af en dansk etableret udbyder. Et sådant tiltag ville medføre væsentlige administrative byrder for udbydere af indkvartering. Det er ikke muligt at give et præcist billede af, hvor mange hoteller mv., der opererer med forudbetalt indkvartering og som i givet fald vil blive omfattet, men tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2006 var ca hoteller, vandrerhjem, campingpladser og anden værelsesudlejning. Dette tal dækker både over store hoteller, men også over små pensionater o.l., der alene lejer værelser ud om sommeren, og som derigennem er med til at variere udbuddet af indkvarteringsmuligheder og dermed gøre Danmark og lokalsamfundene mere attraktive

10 for turister. Udover udbydere af indkvartering i Danmark, vil en sådan udvidelse også omfatte udbydere af indkvartering i udlandet, som er etableret i Danmark. Hvis indkvartering bliver omfattet af rejsegarantiordningen, vil det således indebære, at op til 1600 udbydere af indkvartering vil blive pålagt væsentlige administrative byrder. Hvis op til 1600 nye virksomheder skal foretage anmeldelse og registreres i Rejsegarantifonden og eventuelt stille garanti, vil det medføre en betydelig udvidelse i forhold til det antal virksomheder, som er registreret i fonden i dag. Det vil medføre, at administrationen af ordningen bliver væsentligt udvidet, da antallet af registrerede virksomheder vil stige voldsomt. Det er blevet påpeget, at indkvartering er et element i en pakkerejse. Dette er udtryk for, at en ferie som udgangspunkt består af transport til et givent sted og indkvartering på dette sted. I forlængelse af dette, er det blevet anført, at kør-selv-ferier, hvor forbrugeren køber indkvartering i udlandet hos en dansk etableret udbyder, men selv sørger for transporten, er sammenlignelige med pakkerejser, og derfor bør være omfattet af rejsegarantiordningen. Samlet set vil en udvidelse af ordningen til også at omfatte indkvartering indebære, at op til 1600 virksomheder vil blive omfattet af ordningen. Dette vil medføre en række administrative byrder for virksomhederne, som i sidste ende kan være med til at mindske udbuddet af overnatningsmuligheder for turister i Danmark. Derudover vil det indebære væsentlige administrative byrder for danske udbydere af indkvartering, der ikke vurderes at stå mål med beskyttelseshensynet. På den baggrund er det vurderingen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide loven til også at omfatte indkvartering Anden væsentlig turistmæssig ydelse I den nugældende lov kan en del af pakkerejsen være anden turistmæssig ydelse, som ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. I praksis har Rejsegarantifonden fortolket det således, at ydelsen enten kan være væsentlig for kundens formål med rejsen eller væsentlig i økonomisk henseende. Ydelsen er væsentlig for kundens formål med rejsen, hvis det stort set kun er på grund af den turistmæssige ydelse, at kunden har købt rejsen. Ydelsen er som udgangspunkt økonomisk væsentlig, hvis den udgør mere end 25 pct. af det samlede produkt. I forhold til transport og indkvartering er det ikke muligt at opstille en præcis afgrænsning af, hvilke ydelser der har karakter af anden væsentlig turistmæssig ydelse, da det afhænger af formålet og/eller det økonomiske omfang af ydelsen. Det betyder, at alle serviceydelser som udgangspunkt kunne være omfattet, hvis anden væsentlig turistmæssig ydelse blev omfattet af loven. Eksempler på pakkerejser, hvor der indgår en anden væsentlig turistmæssig ydelse, kan fx være: a) Fly ud fredag, fodboldkamp lørdag og fly hjem søndag, hvor kunden selv sørger for indkvartering. Fodboldkampen vil i dette eksempel være en anden væsentlig turistmæssig ydelse. b) Hotel i to nætter samt operabillet, hvor kunden selv kører. Operabilletten vil i dette eksempel være en anden væsentlig turistmæssig ydelse. c) Indkvartering på en kro i en weekend og fx green-fee eller bridgekursus, hvor kunden selv kører. Green-fee eller bridgekurset vil i dette eksempel være en anden væsentlig turistmæssig ydelse. Samlet set er det således svært at opstille en præcis afgrænsning af, hvornår anden væsentlig turistmæssig ydelse er væsentlig, når den er købt som en enkeltstående ydelse, da det afhænger af formålet med rejsen. I nogle tilfælde kan fx en fodboldkamp, koncert eller en runde golf således være en turistmæssig ydelse. Hvis anden væsentlig turistmæssig ydelse blev omfattet af rejsegarantiordningen, vil det indebære, at alle udbydere af ydelser, der for én kunde ville have et væsentlig turistmæssigt formål, skulle være omfattet af ordningen. På den baggrund er det vurderingen, at hvis anden turistmæssig ydelse bliver omfattet af rejsegarantiordningen, vil det medføre væsentlige administrative byrder for erhvervslivet, der på ingen måde vurderes at stå mål med beskyttelseshensynet Frivillig tilslutning for udenlandske udbydere/formidlere Det er blevet overvejet, om loven skal udvides, således at udenlandske flyselskaber og udenlandske udbydere af flybilletter frivilligt kan tilslutte sig den danske ordning. Det vil i praksis være meget vanskeligt for

11 Rejsegarantifonden at håndhæve lovkravene over for udenlandske virksomheder, der har tilsluttet sig ordningen. Baggrunden for det nuværende krav om etablering i Danmark skyldes især håndhævelseshensyn. Det vil være meget vanskeligt for Rejsegarantifonden at føre et effektivt tilsyn med udenlandske rejseudbydere, der frivilligt lader sig registrere i fonden. Derudover vil det være meget svært for fonden at fastsætte og håndhæve kravene til garantistillelse over for udenlandske virksomheder. Samlet set vil muligheden for en frivillig tilslutning for udenlandske udbydere indebære store vanskeligheder i forhold til fondens håndhævelse af lovkravene fx i forhold til garantistillelse og krav om indsendelse af revisorpåtegnede regnskaber mv. over for de udenlandske rejseudbydere. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at give udenlandske flyselskaber og udenlandske udbydere af flybilletter mulighed for at tilslutte sig ordningen National ordning Det er blevet overvejet, hvorvidt man skal afvente eventuelle EU-regler på området. Det primære hensyn bag lovforslaget er at sikre forbrugerne den bedst mulige beskyttelse, hvis deres rejseudbyder går konkurs. Heroverfor står hensynet til, at dansk etablerede virksomheder har vilkår, som svarer til deres udenlandske konkurrenter. For at sikre dette er det blevet overvejet, om man skal afvente eventuelle fælles-europæiske regler på området. Dette skal også ses i lyset af, at den nuværende rejsegarantiordning bygger på et EF-direktiv. Kommissionen er ved at gennemgå pakkerejsedirektivet med henblik på at vurdere, om der er behov for opdateringer. Kommissionen forventes tidligst at komme med et forslag til et revideret pakkerejsedirektiv i 2010, som herefter skal behandles og først derefter vedtages. Danmark har i forbindelse med Kommissionens arbejde peget på, at Kommissionen bør undersøge, om enkeltydelser som flyrejser bør omfattes af pakkerejsedirektivet. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om og hvornår der vil komme fælles-euopæiske regler på området. Det kan virke uhensigtsmæssigt at etablere en ren national ordning, der udelukkende gælder for virksomheder etableret i Danmark. Markedet for flybilletter kan ikke afgrænses nationalt, og man får ikke beskyttet de mange danske forbrugere, som køber flybilletter på udenlandske hjemmesider, hvor selskabet ikke er etableret i Danmark. Samlet set er der tale om en balance i forhold til forbrugerbeskyttelseshensynet og virksomhedernes vilkår i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Udviklingen i rejsebranchen indenfor det sidste år tyder på, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at sikre forbrugerne mod konkurser i flybranchen. På den baggrund er den samlede vurdering, at hensynet til forbrugerbeskyttelsen og usikkerheden omkring eventuelle fælles-europæiske regler på området indebærer, at det er mest hensigtsmæssigt at indføre en national ordning på nuværende tidspunkt Forsikringsordning Det har været overvejet at kombinere en forsikringsmodel med en ændring af den nugældende lov. En sådan ordning ville indebære, at rejsearrangørerne/formidlerne ville få mulighed for at vælge, hvorvidt de enten vil lade sig omfatte af Rejsegarantifonden, eller om de vil udbyde en obligatorisk konkursforsikring til deres kunder. Det vurderes, at forsikringsbranchen kun vil kunne udbyde en sådan konkursforsikring til få virksomheder med en vis økonomisk soliditet, hvilket bl.a. ville medføre en urimelig skævvridning mellem små og store udbydere. Ordningen kan samtidig risikere at blive uigennemsigtig for forbrugerne, da det kan blive vanskeligt for forbrugerne at vide, om de er dækket hos et forsikringsselskab eller Rejsegarantifonden, hvis deres rejsearrangør går konkurs. Ordningen vil også kunne gøre det vanskeligt at etablere et fælles rejseankenævn, ligesom der vil skulle etableres et administrativt organ, der fører tilsyn med området. Samlet set vil der således være tale om en ordning, der kan gøre området uigennemsigtigt for forbrugeren og samtidig gøre det vanskeligt at oprette et fælles rejseankenævn. På den baggrund vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at kombinere en forsikringsmodel med en ændring af den nugældende lov.

12 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vil på den ene side medføre øgede administrative konsekvenser for det offentlige. Den foreslåede ordning vil i etableringsfasen kræve en række godkendelser mv. Derudover vil arbejdet med løbende at føre tilsyn med fonden, fx godkende fondens regnskab blive øget med forslaget. På den anden side vil forslaget medføre, at Forbrugerklagenævnet ikke længere skal behandle klager over flyrejser. Økonomi- og erhvervsministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. Disse lån forudsættes tilbagebetalt af fonden selv, eventuelt gennem fastsættelse af højere bidrag. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af forslagets erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser. I den forbindelse har CKR følgende bemærkninger: Økonomiske konsekvenser Forslaget indeholder direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser for de omfattede virksomheder, idet der stilles krav om garantistillelse samt betaling af administrationsbidrag. Forslaget medfører øgede erhvervsøkonomiske byrder, da populationen øges. CKR bemærker, dog at dette administrationsbidrag til fonden er omsætningsbestemt, hvilket er positivt, idet de erhvervsøkonomiske konsekvenser dermed vil stå i forhold til den enkelte virksomheds størrelse. Administrative konsekvenser Forslaget vurderes at medføre administrative konsekvenser for de omfattede virksomheder. Det vurderes, at kravet om forudbetaling, som en forudsætning for registrering og anmeldelse, er med til at lette de administrative byrder for de selskaber, der undtages fra anmeldelse og registrering. Der er dog samtidig tale om en forøgelse af populationen, idet flyrejser også omfattes, hvilket indebærer negative administrative konsekvenser for omfattede virksomheder. Det er CKR s opfattelse, at de fleste private flyrejser sker ved forudbetaling, hvorfor den øgede population vil blive omfattet af anmeldelses- og registreringspligten. De løbende byrder er tidligere opgjort i AMVAB-mæssig sammenhæng. Kravet om anmeldelse og registrering samt kravet om løbende indsendelse af nøgletal og regnskabsoplysninger er begge tidligere målt i AMVAB-regi til at udgøre 3,5 timer på årligt samfundsniveau svarende til henholdsvis kr. og kr. årligt. Disse målinger er foretaget ud fra en population på 530 registreringspligtige. Denne population forventes som minimum at øges med 23, hvilket beløber sig i en øget årlig byrde på ca kr. Det har dog ikke været muligt at kvantificere de nøjagtige byrder, da vi ikke på nuværende tidspunkt kender andelen af udenlandske flyselskaber, der er etableret i Danmark, danske formidler for udenlandske udbydere af flytransport samt udbydere af pakkerejser, der også arrangerer flyrejser. Disse vil også blive omfattet af de nye regler og dermed øge populationen yderligere. Forbrugerstyrelsen har oplyst, at selskaberne endvidere har behov for at omstille sig til de nye regler, da kunden skal opgive nye oplysninger i forhold til hidtil. Dette medfører nye omstillingsbyrder for de omfattede virksomheder. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at kvantificere omstillingsbyrden. Samlet set vurderes forslaget således at medføre omkostninger for de nye virksomheder, der omfattes af ordningen. Lovforslaget vil derfor blive inkluderet i den næste opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB-måling, hvor den endelige population vil blive opgjort. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Der vil være en yderst begrænset administrativ konsekvens for borgerne, idet forslaget indebærer, at de skal oplyse, hvorvidt rejsen er til privat eller erhvervsmæssig brug.

13 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været i høring hos: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BARD, Campingrådet, Cimber Sterling, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastikog Idrætsforeninger (DGI), Den Danske Dommerforening, DFDS A/S, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (R.I.D.), Forsikring & Pension, Friluftsrådet, HK, HORESTA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse-Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Statens Luftfartsvæsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser erhvervslivet 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Forslaget medfører, at Forbrugerklagenævnet ikke længere skal behandle klager over flyrejser. Ingen Det vurderes, at kravet om forudbetaling, som en forudsætning for registrering og anmeldelse, er med til at lette de administrative byrder for de selskaber, der undtages fra anmeldelse og registrering. Negative konsekvenser/merudgifter Økonomi- og erhvervsministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. Hvis denne situation opstår, kan det i en periode medføre merudgifter for staten. Forslaget vil medføre øgede administrative konsekvenser for det offentlige, da ordningen i etableringsfasen vil kræve en række godkendelser mv. Arbejdet med løbende at føre tilsyn med fonden vil med forslaget blive øget. Forslaget indeholder direkte økonomiske konsekvenser for de omfattede virksomheder, idet der stilles krav om garantistillelse samt betaling af administrationsbidrag. Forslaget medfører øgede erhvervsøkonomiske byrder, da populationen øges. Samlet set vurderes forslaget at medføre omkostninger for de nye virksomheder, der omfattes af ordningen. Lovforslaget vil derfor blive inkluderet i den næste opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVABmåling, hvor den endelige popu-

14 lation vil blive opgjort. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Der vil være en yderst begrænset administrativ konsekvens for borgerne, idet forslaget indebærer, at de skal oplyse, hvorvidt rejsen er til privat eller erhvervsmæssig brug. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at rejsearrangement overalt i loven udskiftes med rejseydelse. Definitionen af rejseydelse kommer herefter til at bestå af den nugældende lovs definition af rejsearrangement samt flytransport, som nærmere beskrevet i forslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. Til nr. 2 Det foreslås, at arrangør overalt i loven udskiftes med rejseudbyder. Definitionen af rejseudbyder er nærmere beskrevet i lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 3 Det foreslås, at den nugældende lovs 1, stk. 1, ændres således, at det alene er forudbetalte rejseydelser til privat brug, der er omfattet af loven. I henhold til den nugældende lov er alle rejsearrangementer omfattet af rejsegarantiordningen, uanset om de er forudbetalte eller erhvervet til privat eller erhvervsmæssig brug. Baggrunden, for at det alene er rejseydelser til privat brug, der skal være omfattet af loven, er, at formålet med den gældende garantiordning primært har været at beskytte forbrugerne. Afgrænsningen af hvorvidt der er tale om en rejseydelse til privat brug eller en erhvervsrejse, skal defineres i henhold til 4a i købeloven. Heraf fremgår det, at ved et forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Sælgeren har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb. Som forbrugerkøb anses endvidere køb fra ikkeerhvervsdrivende, hvis aftalen om køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende. Den enkelte forbruger skal oplyse, om der er tale om en rejse til privat eller erhvervsmæssig brug. Ordningen dækker alene de forbrugere, der har oplyst, at rejsen er til privat brug. Den foreslåede ændring af loven indebærer således, at udbydere og formidlere fremover skal kunne skelne mellem rejser til privat brug og rejser til erhvervsmæssig brug. Det vil imidlertid være frit for den enkelte udbyder og formidler at vælge den mest hensigtsmæssige løsning, herunder som led i indretningen af deres elektroniske system, til at skelne mellem rejser til privat brug og til erhvervsmæssig brug. Det vil på samme måde være frit for den enkelte udbyder og formidler at indrette deres system for så vidt angår opkrævning af gebyret til Rejsegarantifonden. Baggrunden, for at det alene er forudbetalte ydelser, der skal være omfattet af loven, er, at kunder kun har behov for dækning, hvis der er erlagt et beløb som betaling for rejseydelsen, jf. forslagets 1, nr. 7. I dag skal pakkerejsearangører i henhold til den nugældende lov foretage anmeldelse og registreres i Rejsegarantifonden, selvom de ikke modtager forudbetaling. Dette giver ikke mening i forhold til, at det alene er forudbetalte ydelser, der er beskyttet af rejsegarantiordningen. Og det er derudover forbundet med administrative

15 byrder for erhvervslivet. Derfor foreslås det, at loven ændres, så det alene er rejseudbydere, der opererer med forudbetaling, der skal foretage anmeldelse og registreres i fonden. Det foreslås, at ordene der skal yde kunder bistand udgår, da disse ikke bidrager til at oplyse om lovens formål. Det foreslås, at arrangør ændres til rejseudbyder, da formålet med lovforslaget er at udvide lovens anvendelsesområde til også at omfatte udbydere af flytransport. Denne ændring er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 6 og 7, hvor arrangør ændres til rejseudbyder, jf. i øvrigt bemærkningerne hertil. Til nr. 4 Det foreslås, at rejser ændres til rejseydelser. Det medfører, at rejseankenævnet, skal behandle klager over alle rejseydelser, som defineret i forslagets 1, nr. 5, det vil sige, også klager over flytransport. Indtil 1. april 2008 var der et godkendt, privat klagenævn, der behandlede klager over såvel pakkerejser som flyrejser og var finansieret via pakkerejsearrangørernes bidrag til Rejsegarantifonden. Danmarks Rejsebureau Forening, der var en af stifterne af rejseankenævnet, opsagde imidlertid vedtægterne for rejseankenævnet til udløb den 31. marts 2008, da foreningen ikke ønskede at medfinansiere behandlingen af klager over flyselskaber, fordi flyselskaberne ikke deltog i finansieringen af rejseankenævnet. Dette lovforslag medfører, at rejseudbydere af flytransport samt danske formidlere af billeje i udlandet gennem administrationsbidraget til Rejsegarantifonden, jf. forslagets 1, nr. 27, vil komme til at bidrage til ankenævnets drift. Derfor er det naturligt, at det nuværende Pakkerejseankenævn ændres til et rejseankenævn, der behandler klager over alle rejseydelser, herunder flytransport og billeje i udlandet. Til nr. 5 Det foreslås, at definitionen af en rejseydelse kommer til at bestå af den nugældende definition af rejsearrangement, som formuleret i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 1-3, samt af flytransport og billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder, som indsættes som nyt nr. 4 og nyt nr. 5. Det forudsættes, at flytransport samt billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder er erhvervet som en separat ydelse. Den foreslåede 2, stk. 1, nr. 1-3, er en videreførelse af gældende lov. Dog foreslås det med disse bemærkninger, at et krydstogt, jf. den foreslåede 2, stk. 1, nr. 1, skal betragtes som en pakkerejse i sig selv. Et krydstogt består af både transport, som er selve sejladsen, og indkvartering. En pakkerejse består netop af en kombination af transport og indkvartering. Derfor kan det virke selvmodsigende, at et krydstogt, der består af både transport og indkvartering, ikke i dag betragtes som en pakkerejse. Der ændres i øvrigt ikke ved bemærkningerne til den nugældende lovs 2, stk. nr Til nr. 6 Begrebet arrangør er i den nugældende lov defineret, som enhver, der udbyder eller sælger rejsearrangementer. Formålet med loven er, at flytransport og billeje i udlandet formidlet gennem en dansk udbyder også skal være omfattet. Det foreslås, at som rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger rejseydelser. Som nævnt i bemærkninger til forslagets 1, nr. 5, og den nugældende lovs 2, stk. 1, er rejseydelser defineret som pakkerejser, ydelser der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er en pakkerejse, transport og anden turistmæssigt ydelse, som ikke har en varighed over 24 timer, men en samlet pris på over 100 kr., flytransport eller billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder. Den foreslåede ændring indebærer således, at rejseudbydere, der udbyder flytransport eller billeje i udlandet, også bliver omfattet af loven.

16 Derudover indsættes en definition af formidler for en udenlandsk rejseudbyder, da loven skelner mellem formidlere for nationale rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere. Til nr. 7 Det foreslås, at den nugældende lovs 5, stk. 1, ændres, så det fremgår, at fonden alene yder dækning til rejseydelser erhvervet til privat brug. Der er således tale om en konsekvensrettelse i forhold til, at det alene er rejseydelser til privat brug, der skal være omfattet af loven. Der ændres ikke på kriterierne for, hvornår rejseudbyderens økonomiske forhold tilsiger, at fonden skal yde dækning. Derudover foreslås det, at den nugældende lovs 5, stk. 1-4, også skal gælde for formidlere for udenlandske rejseudbydere. Formidlere for udenlandske rejseudbydere skal foretage anmeldelse og lade sig registrere i fonden, og fonden yder også dækning til kunder, der har lidt tab, på grund af en formidler for en udenlandsk rejseudbyders økonomiske forhold. Til nr. 8 Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at fonden kan yde godtgørelse til en formidler, der efter en rejseudbyder af flytransports konkurs eller insolvens har opfyldt kundens krav. Bestemmelsen svarer til den nugældende lovs 5, stk. 5, som gælder for udbydere af pakkerejser. Der henvises derfor i øvrigt til bemærkningerne til den nugældende lovs 5, stk. 5. Til nr. 9 Der er i den nugældende lov en inkonsekvent brug af ordet rejsearrangement og rejse. Rejse og rejsearrangement er i den nugældende blevet fortolket ens. Det foreslås, at rejse erstattes med rejseydelse. Der er således tale om sproglig rettelse, der sikrer en konsekvent brug af i loven definerede begreber. Til nr. 10 Det foreslås, at Rejsegarantifonden kan indtræde i kundens krav mod internationale kortselskaber i forbindelse med rejseydelser købt med internationale betalingskort i det omfang fonden har fyldestgjort disse. Kunder, der har købt en rejseydelse med et internationalt betalingskort (fx MasterCard, Maestro, Visa Electron, American Express) direkte hos en rejseudbyder, kan gøre indsigelse via deres bank. Herefter vil banken sørge for at få dækket kortholders tab. Kortholder har, jf. de internationale kortselskabers regler, i mange tilfælde mulighed for at få tilbageført sin betaling for en forudbetalt billet, hvor rejsen er blevet aflyst som følge af en rejseudbyders konkurs. Hvis kunden, som har betalt med et international betalingskort, har fået dækning for sine tab hos Rejsegarantifonden, har det indtil nu været uklart, om fonden kan indtræde i kundens krav overfor betalingskortselskabet. Med denne bestemmelse præciseres, at fonden kan indtræde i kundens krav. Formålet er, at fonden får mindsket sit tab mest muligt. Til nr. 11 Det foreslås, at det klart fremgår af 8, stk. 1, at det kun er rejseudbydere, som modtager forudbetaling, der skal foretage anmeldelse til Rejsegarantifonden. Derudover præciseres det, at rejseydelsen skal være til privat brug. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3. Til nr. 12

17 Det foreslås, at det fremgår af 8, stk. 2, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der udbyder og sælger rejser til privat mod forudbetaling, skal være registrerede i fonden. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3. Til nr. 13 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den nugældende lovs 8, stk. 6, ophæves. Til nr. 14 Af den nugældende lov fremgår det af 8, stk. 3, at det er en betingelse for registrering, at arrangøren eller formidleren for en udenlandsk arrangør over for fonden stiller en omsætningsbestemt garanti i et pengeinstitut eller i et forsikringsselskab eller ved kontant deponering. Denne betingelse foreslås med dette forslag udvidet til også at gælde for rejseudbydere af flytransport og danske formidlere af billeje i udlandet. Det foreslås, at der indføres én skala for alle rejseudbyder og formidlere for udenlandske arrangører, således at den nugældende lovs 8, stk. 6, ophæves. Se bemærkningerne til 1, nr. 15. Det foreslås endvidere, at garantien ikke kan overstige 100 mio. kr. Det er vigtigt at sikre, at virksomheder omfattet af rejsegarantiordningen, uanset størrelsen af deres omsætning, har en mulighed for at få klarhed over det højeste beløb de kan blive pålagt at stille i garanti. Til nr. 15 Det foreslås, at der indføres en skala for alle rejseudbyder og formidlere for udenlandske arrangører, således at den nugældende lovs 8, stk. 6, ophæves. I henhold til den nugældende lovs 8, stk. 6, skal arrangører eller formidlere for udenlandske arrangører, hvor flycharterrejser udgør 50 % eller derover af omsætningen, stille forhøjet garanti i forhold til andre arrangører. Det fremgår af de almindelige bemærkninger hertil, at flycharterrejser anses for at udgøre en større risiko end andre typer af rejsearrangementer, og at der derfor gælder en forhøjet garantiskala for disse rejser. Det har i praksis vist sig ikke at være tilfældet, og det er kun 21 ud af de 607 registrerede rejsearrangører i Rejsegarantifonden, der stiller garanti efter skalaen i den nugældende lovs 8, stk. 6. Derudover fik Rejsegarantifonden med lov nr. 207 af 29. marts 2004 mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse af arrangører, der driver virksomhed på uforsvarlig økonomisk grundlag. Det betyder, at garantifonden, uanset om det er en speciel skala for arrangører, hvor flycharterrejser udgør 50 % eller derover, kan kræve forhøjet garantistillelse, hvis den vurderer, at virksomheden drives på et økonomisk uforsvarligt grundlag. Ophævelsen af den nugældende lovs 8, stk. 6, vil som udgangspunkt medføre, at de 21 registrerede rejsearrangører, der i dag stiller forhøjet garanti iht. denne bestemmelse, skal stille en lavere garanti efter skalaen i den nuværende lovs 8, stk. 5. Dette vil dog ikke forringe forbrugerbeskyttelsen og fonden kan som nævnt ovenfor kræve forhøjet garanti, såfremt den vurderer, at virksomheden drives på økonomisk uansvarligt grundlag. Forslaget indebærer således, at også udbydere af flytransport og formidlere af billeje i udlandet skal stille garanti efter skalaen i den nugældende lovs 8, stk. 5. Til nr. 16 Det foreslås, at den nugældende lovs 9, stk. 2, ændres således, at størrelsen på fondens formue ikke længere er fastlagt ved lov. Hensigten er, at bidragene pr. rejsedeltager i henholdsvis pakkerejser, flytransport pr. lejet bil i udlandet administreres særskilt. Det er tanken, at bidragene ligeledes skal gå til opbygningen af formuerne i særskilte fondskasser, for henholdsvis pakkerejser og flytransport samt billeje i udlandet, således at formuen i den ene fondskasse ikke kan bruges til at dække tab i den anden kasse.

18 Hvad angår fondskassen for pakkerejser, skal fondens formue løbende svare til de to største tab, som fonden har lidt siden Hvad angår fondskassen for flytransport og billeje i udlandet, er det baseret på et skøn, hvor stor formuen i denne fond skal være. Hvad angår markedet for flytransport, vurderes det umiddelbart, at er større en markedet for pakkerejser. Derfor foreslås det, at størrelsen på formuen i denne fond, der skal dække tab på flytransport og billeje i udlandet, fastsættes til 200 mio. kr. Der er ikke tilgængelige data for, hvor mange flyrejser til privat brug, der er købt hos rejseudbydere etableret i Danmark og som dermed vil blive omfattet af den foreslåede udvidelse af rejsegarantiordningen. For at sikre størst ensartethed mellem de to fondsklasser, foreslås det, at bidraget pr. flyrejse og pr. lejet bil i udlandet fastsættes til 20 kr. Når fondens formue er på 200 mio. kr. skal der ikke længere betales bidrag. Hvis fondens formue kommer under 200 mio. kr. kan fondens bestyrelse fastsætte, at rejseudbydere af flytransport og danske formidlere af billeje i udlandet igen skal betale et bidrag til fonden. Bidragets størrelse fastsættes på dette tidspunkt af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Såfremt udviklingen i konkurser tilsiger det, kan fondens bestyrelse indstille til økonomi- og erhvervsministeren, at formuernes størrelse ændres. Det samme gør sig gældende for bidraget. Til nr. 17 Som konsekvens af, at medlemmerne af fonden udvides også til at omfatte rejseudbydere af flytransport, udvides fondens bestyrelse fra 5 til 9 medlemmer. Det forudsættes, at fordelingen af bestyrelsesposterne fordeles således, at foruden en formand er kunderne er repræsenteret af 4 medlemmer, pakkerejsearrangørerne af 2 medlemmer og udbyderne af flytransport ligeledes af 2 medlemmer. Til nr. 18 Der foreslås en sproglig forenkling af 14. Fonden skal således også fremover kunne bestemme, at garanti eller bidrag kan nedsættes for en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder. Når fonden skal tage stilling til, om en rejseudbyders garanti eller bidrag skal nedsættes, skal fonden stadig lægge vægt på, om der indgår transport eller om der på anden måde er tale om særlige typer af rejseydelser, jf. den nugældende lovs 14, stk. 1, nr. 1 og 2. Derfor er bemærkningerne til den nugældende 14, stk. 1 og 2, fortsat gældende. Til nr. 19 Ændringen er en konsekvens af, at loven udvides til også at omfatte flytransport. Det foreslås, at den nugældende lovs 20 ændres således, at det alene er udbydere af forudbetalte rejseydelser, der er omfattet af loven. I henhold til den nugældende lov er alle rejsearrangementer omfattet af rejsegarantiordningen, uanset om de er forudbetalte. Baggrunden, for at det alene er forudbetalte ydelser, der skal være omfattet af loven, er, at kunder kun har behov for dækning, hvis der er erlagt et beløb som betaling for rejseydelsen, jf. forslagets 1, nr. 8. Uanset denne bestemmelse, skal pakkerejsearangører i henhold til den nugældende lov foretage anmeldelse og registreres i rejsegarantifonden, selvom de ikke modtager forudbetaling. Derved pålægges erhvervslivet i dag en administrativ byrde. Derfor foreslås det, at loven ændres, så det alene er rejseudbydere, der opererer med forudbetaling, der skal foretage anmeldelse og registreres i fonden. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2. Til nr. 20

19 Det foreslås, at 21 ændres således, at det klart fremgår, at fonden ikke dækker rejseydelser der er markedsført og solgt i udlandet. I den nugældende lov er dette udgangspunkt fraveget, for så vidt angår registreringspligtige arrangørers og formidleres salg af rejsearrangementer i udlandet, såfremt rejsearrangementet indeholder grænseoverskridende transport og udgår fra Danmark. Denne bestemmelse har givet Rejsegarantifonden anledning til en række praktiske fortolkningsproblemer, og derfor foreslås det, at den udgår. Hvis salget af rejseydelsen, der indeholder grænseoverskridende transport og som udgår fra Danmark, sker fra et EU-land, vil rejseydelsen være dækket af det pågældende lands rejsegarantiordning, da udgangspunktet, at alle pakkerejser købt i et EU-land, i henhold til Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure skal være konkursdækkede. Et af de kriterier, der kan indgå i vurderingen af om en rejseydelse er solgt i udlandet, er, om det af aftaledokumentet fremgår, at rejseudbyderens kontoradresse ikke er beliggende i Danmark. Til nr. 21 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den nugældende lovs 8, stk. 6, ophæves. Til 2 Det foreslås i 2, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden for Færøerne og Grønland.

20 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»et rejsearrangement«til:»en rejseydelse«,»rejsearrangement«til:»rejseydelse«,»rejsearrangementer«til:»rejseydelser«og»rejsearrangementet«til:»rejseydelsen«. 2. Overalt i loven ændres»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangøren«til:»rejseudbyderen«,»arrangørs«til:»rejseudbyders«,»arrangørens«til:»rejseudbyderens«,»rejsearrangør«til:»rejseudbyder« , stk. 1, affattes således: Rejsegarantifonden er en privat selvejende institution, der skal yde kunder bistand. Fonden yder bistand i henhold til 5 og 6, når en kunde har indgået aftale om et rejsearrangement med en registreringspligtig arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør, jf. dog 21. Stk. 2. Fonden finansierer og sekretariatsbetjener et rejseankenævn, der er oprettet og godkendt i henhold til lov om forbrugerklager. Rejseankenævnet behandler klager, der rejses af forbrugere vedrørende rejser. Nævnet drives og finansieres i overensstemmelse med lov om forbrugerklager.»rejsegarantifonden er en privat selvejende institution. Fonden yder kunder bistand i henhold til 5 og 6, når en kunde har indgået aftale om en forudbetalt rejseydelse til privat brug med en registreringspligtig rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, jf. dog 21.«4. I 1, stk. 2, ændres»rejser«til:»rejseydelser« , stk. 1, affattes således: Ved et rejsearrangement forstås:»ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 2014/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 Fremsat den 12.

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt 9. marts 2009 08/08500-40 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1. Indledning Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) 2017/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 17/04546 Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende:

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende: Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att.: Sekr. Chef Kenneth Skov Jensen & Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Direktør Direkte telefon 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) (Sammensatte rejsearrangementer og

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 210 Offentligt Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond.

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 3 Offentligt Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Den 18. februar 2009 Vedrørende: Lov om en rejsegarantifond Vi skal indledningsvis takke for muligheden

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til Beslutningsforslag B117 Henrik Specht Rejsearrangører i Danmark Maj 2013 Rejsearrangører i Danmark RIDs medlemmer sendte i 2012 1.078.000 danskere på ferie med

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond September 2014 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 14 2.1 Udvalgets opgaver...

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Liv Ann Uggerhøj Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 1599197 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det: Erhvervsankenævnet - 2009-0020881 - Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derf... Side 1 af 19 Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (1. samling) L 67 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 26. marts 2015

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden 2012/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen.

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen. 2009/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 10/02438 Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende:

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende: Kendelse af 22. april 1999. 98-103.251. Ikke pligt for Vandreforeningen Fodslaw til at stille garanti og betale bidrag m.v. til Rejsegarantifonden. Lov om en rejsegarantifond 25, stk. 5. 6 og 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere