(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) 1 I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved 2 i lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»et rejsearrangement«til:»en rejseydelse«,»rejsearrangement«til:»rejseydelse«,»rejsearrangementer«til:»rejseydelser«og»rejsearrangementet«til:»rejseydelsen«. 2. Overalt i loven ændres»rejser«til:»rejseydelser«og»rejsen«til:»rejseydelsen«. 3. Overalt i loven ændres»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangøren«til:»rejseudbyderen«,»arrangørs«til:»rejseudbyders«,»arrangørens«til:»rejseudbyderens«og»rejsearrangør«til:»rejseudbyder«. 4. I 1, stk. 1, indsættes efter» 5«:», 5 a«. 5. 2, stk. 1, affattes således:»ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: a) Transport. b) Indkvartering. c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed på over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 4) Flytransport. 5) Billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder.«6. 3 affattes således: 1

2 » 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvist. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en indenlandsk rejseudbyders navn. Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.«7. I 5, stk. 1, indsættes efter:»aftale om et rejsearrangement,«:» jf. 2, stk. 1, nr. 1-3,«. 8. Efter 5 indsættes:» 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej. Stk. 3. Medfører en rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende hjemtransport, skal fonden inden rimelig tid sørge herfor. Stk. 4. Fonden kan endvidere yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en arrangørs økonomiske forhold.«9. I 6 ændres» 5«til:» 5 og 5 a«. 10. I 7, stk. 1, indsættes efter» 5, stk. 2-5,«:»og 5 a«. 11. I 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :»Registrerede rejseudbydere skal ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde oplyse, at de er registrerede i Rejsegarantifonden. Oplysningen skal være frit tilgængelig for kunderne.«12. I 8, stk. 3, ændres»stk. 4-6«til:»stk. 4-7«. 13. I 8, stk. 4, indsættes efter»rejsearrangementer«:», jf. 5 og 5 a«. 14. I 8, stk. 5, indsættes efter»stk. 6«:»og 7«. 15. I 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr.«stk. 6-9 bliver herefter stk affattes således:» 9. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere af pakkerejser, jf. 2, stk. 1, nr. 1-3, og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser, skal betale et bidrag til fonden pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, jf. 5.Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 2

3 Stk. 4. Fondens formue fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.« affattes således:» 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 6 medlemmer repræsenterer 3 de i fonden registrerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske arrangører og 3 medlemmer repræsenterer kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år.« affattes således:» 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder.«19. I 15 ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7«. 20. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7« , stk. 1, affattes således:»fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet.«22. I 23, stk. 2, ændres»stk. 3-6«til:»stk. 3-7«. 23. I 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»overtræder«:» 5 a, stk. 2, og«. 2 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, som ændret senest ved 1 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændring: 1. I 11, stk. 2, indsættes som nr. 12 :»12) Rejsegarantifonden.«Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets formål og baggrund 2. Gældende ret 3. Lovforslagets indhold 3.1. Rejseudbydere etableret i Danmark 3.2. Rejseydelser 3.3. Fondens størrelse 3.4. Finansiering af fonden 3.5. Informationskampagne 3.6. Fælles rejseankenævn 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at udvide konkursbeskyttelsen i forbindelse med ferierejser. Baggrunden for forslaget er, at rejsesektoren i de senere år har gennemgået væsentlige ændringer, og forbrugernes rejsemønstre har ændret sig. I det foreliggende forslag er der lagt op til at udvide ordningen til individuel flytransport og billeje i udlandet. Forslaget indebærer således, at forbrugerbeskyttelsen øges. Rejsegarantifonden administrerer rejsegarantiordningen, og den yder i dag dækning til kunder, der har købt en pakkerejse, hvor arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. Det foreslås, at det bliver obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden, men frivilligt om kunden mod betaling af et nærmere fastsat bidrag tilvælger dækningen. Den gældende lov blev indført i 1979, hvor forbrugernes typiske rejsemåde var pakkerejser. Siden da har forbrugernes rejsemønstre ændret sig, så der i dag er et stigende antal kunder, der selv sammensætter deres rejse typisk via internettet. Dette mønster blev allerede tydeligt i Forbrugerstyrelsens Analyse af finansieringsmodeller for konkurssikring af rejsekunder og mulighederne for at udvide Rejsegarantifondens dækningsområde fra 2005, hvoraf det fremgår, at den generelle rejseaktivitet er steget, mens antallet af pakkerejser er faldende. Dette tyder på, at relativt flere forbrugere i dag selv vælger at sammensætte deres ferie. Konsekvensen af ændringerne i forbrugernes adfærd på rejsemarkedet er, at stadig flere ferierejser ikke er dækket af Rejsegarantifonden. Kunder, der køber flytransport og billeje i udlandet separat, får ikke dækket eventuelle tab. Dette blev bl.a. aktuelt i oktober 2008, hvor et stort flyselskab gik konkurs, og de fleste kunder, der havde købt en flyrejse hos flyselskabet, mistede de penge, de havde forudbetalt for deres flyrejser. 4

5 Flytransport og billeje i udlandet er ikke dækket af pakkerejsedirektivet. Det er på nuværende tidspunkt uvidst, om og hvornår der kommer fælles europæiske regler på området. For at sikre forbrugerne en bedre beskyttelse ved konkurser i flybranchen indføres der derfor en national ordning. 2. Gældende ret Rejsegarantifonden yder som nævnt dækning til kunder, der har købt en pakkerejse, hvor arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. En pakkerejse er et rejsearrangement, hvor forbrugerne køber en kombination af minimum to af følgende elementer: a) transport, b) indkvartering eller c) anden væsentlig turistmæssig ydelse. For at være omfattet af lov om en Rejsegarantifond er det i dag en forudsætning, at rejsearrangøren eller formidleren er etableret i Danmark. Det vil sige, at vedkommende har et egentligt forretningssted eller en fast repræsentant i Danmark. Det afgørende, for om en virksomhed er etableret, er, om udbyderen har et fysisk kontor eller fast forretningssted i Danmark. En hjemmeside er ikke i sig selv nok til at statuere, at udbyderen er "etableret her i landet". Det betyder, at pakkerejser købt hos en udenlandsk arrangør, der ikke er etableret i Danmark, ikke er omfattet af den eksisterende garantiordning. Rejsegarantifonden finansierer og sekretariatsbetjener et rejseankenævn, jf. lovens 1, stk. 2. Indtil 1. april 2008 var der et godkendt, privat rejseankenævn, der behandlede klager over såvel pakkerejser som flyrejser og var finansieret via pakkerejsearrangørernes bidrag til Rejsegarantifonden. Pakkerejsearrangørerne og flyselskaberne kunne ikke nå til enighed om en fremtidig finansiering af et fælles nævn for både pakkerejser og flyrejser, og derfor oprettede Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RID) og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) den 1. april 2008 Pakkerejse-Ankenævnet. Nævnet behandler ikke klager over flyrejser. Klager over flyrejser behandles af Forbrugerklagenævnet. Rejsegarantifonden sekretariatsbetjener og finansierer Pakkerejse-Ankenævnet. Flytransport og billeje i udlandet er pt. ikke konkursdækket af Rejsegarantifonden. 3. Lovforslagets indhold Det foreslås, at forbrugerbeskyttelsen ved køb af flytransport og billeje i udlandet forbedres, således at det bliver obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje i udlandet at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden. Det bliver frivilligt om kunden mod betaling af et nærmere fastsat bidrag tilvælger dækningen. Lovforslaget omfatter ikke udenlandske udbydere, der ikke er etableret i Danmark. Bortset fra, at det for kunder, der køber flytransport og billeje i udlandet, bliver frivilligt at tilvælge dækning af Rejsegarantifonden, og at rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet højest kan stille garanti på 100 mio. kr., er udgangspunktet, at rejseudbydere af både pakkerejser samt flytransport og billeje er underlagt de samme regler. Ordningen skal evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden. Der vil på det tidspunkt bl.a. være data for, hvor mange der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden. Evalueringen vil blive oversendt til Folketingets Erhvervsudvalg Rejseudbydere etableret i Danmark Det foreslås, at forudsætningen i den nugældende lov, om at rejsearrangøren eller formidleren skal være etableret i Danmark for at være omfattet af loven, videreføres, således at det alene er rejseudbydere af flytransport m.v., der er etableret i Danmark, som bliver omfattet af loven. Det, som er afgørende for, om en rejseudbyder er etableret i Danmark, er, om arrangøren har et forretningssted eller en repræsentant i Danmark, som kunderne fysisk kan henvende sig til. En dansk hjemmeside på internettet er efter Rejsegarantifondens praksis ikke tilstrækkeligt til, at udbyderen kan siges at være etableret i Danmark. 5

6 Det er uden betydning, hvilket land rejseydelsen udgår fra, eller om ferien finder sted i udlandet eller i Danmark. Det er meget vanskeligt at komme med præcise tal for, hvor mange rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet, der vil blive omfattet af en udvidelse, og dermed er det vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser for erhvervslivet. For flytransports vedkommende skyldes dette, at det ikke alene kræver et overblik over de danske flyselskaber, men også over hvor mange udenlandske flyselskaber der er etableret i Danmark, samt hvor mange virksomheder der er etableret i Danmark, som udbyder flybilletter. Både danske og udenlandske flyselskaber etableret i Danmark, vil blive omfattet af ordningen og vil skulle foretage anmeldelse og registreres i Rejsegarantifonden. Derudover er der en række rejsebureauer og lignende virksomheder, der er formidlere for danske eller udenlandske flyselskaber. Der kan både være tale om store rejseudbydere, som både arrangerer pakkerejser og udbyder flytransport separat, og mindre formidlere for både danske og udenlandske rejseudbydere af flytransport. Branchen har oplyst, at de almindeligvis opererer med et tal påomkring udbydere af flytransport etableret i Danmark Rejseydelser Det foreslås, at fortolkningen af begrebet rejsearrangement opdateres, så det imødekommer forbrugernes nuværende rejsemønstre. Den nugældende lov blev som nævnt i pkt. 1 indført i 1979, hvor forbrugernes typiske rejsemåde var pakkerejser. Siden da har både forbrugerens måde at sammensætte rejser på og selve rejseformerne ændret sig. Et eksempel herpå er udbredelsen af krydstogtrejser, der i dag administreres som værende en pakkerejse i sig selv. Dette bør tydeligt fremgå, og derfor præciseres det, at sejlads med passagerer, suppleret med kahytsfaciliteter og andre faciliteter, af mere end 24 timers varighed (overnatning), som ikke er en regelmæssig eller fast passagerrute mellem to eller flere havne i henhold til denne lov er at anse som en pakkerejse. 3.3.Fondens størrelse Lovforslaget indebærer, at den nuværende Rejsegarantifond fortsætter, men udvides til også at skulle dække flytransport og billeje i udlandet, såfremt kunden har tilvalgt dette. Denne udvidelse skal afspejles i størrelsen på fonden. Det fremgår af 9, stk. 2, i den nugældende lov, at Rejsegarantifondens formue løbende skal svare til de to største tab, som fonden har lidt siden De seneste beregninger fra Rejsegarantifonden viser, at fondens formue for at leve op til dette krav bør være 50 mio. kr. Hvad angår tab på flytransport og billeje i udlandet, er der tale om en ordning, som det er frivilligt om kunderne vil tilvælge. Det er således ikke muligt at angive størrelsen på et eventuelt tab ved en konkurs hos et flyselskab eller en formidler for billeje i udlandet. Derudover findes der ikke, på samme måde som for den eksisterende Rejsegarantifond, data for, hvor store omkostningerne har været ved de sidste to konkurser i flybranchen og hos formidlere af billeje i udlandet. Det er Rejsegarantifondens bestyrelse med godkendelse af økonomi- og erhvervsministeren, der skal fastsætte fondens formue. Det må til at starte med baseres på et skøn, hvor stor en formue der er nødvendig, for at dække eventuelle tab på flytransport og billeje. Umiddelbart vurderes det, at markedet for flytransport er betydeligt større end markedet for pakkerejser, hvor fondens formue skal være på 50 mio. kr. Dertil kommer markedet for billeje i udlandet. Det vurderes umiddelbart, at der vil være behov for 150 mio. kr., til at dække tab på flytransport og billeje i udlandet. 6

7 Således vurderes fondens formue, der skal dække pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet, til at starte med skulle være på samlet 200 mio.kr. Da der for så vidt angår flytransport og billeje i udlandet er tale om en ordning, som kunderne fremover kan tilvælge, skal ordningen som nævnt evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden. Der vil på det tidspunkt fx være data for, hvor mange der tilvælger konkursordningen. Rejsegarantifonden forventes samtidig løbende at have fokus på, hvor mange kunder, der har tilvalgt dækningen, og i det omfang det er muligt, hvor store beløb, der er tilvalgt dækning for Finansiering af fonden Rejsegarantifonden er i dag finansieret ved bidrag opkrævet af pakkerejsearrangørerne og skal dække tab ved køb af pakkerejser. Efter flere konkurser hos pakkerejsearrangører i 2008 er rejsearrangører siden 1. januar 2009 blevet opkrævet 20 kr. pr. deltager i et pakkerejsearrangement, således at fondens formue kan blive opbygget og dermed opfylde lovens krav. Det er Rejsegarantifondens bestyrelse, der fastsætter bidragets størrelse for dækning af flytransport og billeje i udlandet. Udgangspunktet for dette bør være, at bidraget for dækning af flytransport og billeje i udlandet fastsættes på samme niveau som bidraget for pakkerejser, dvs. 20 kr. Fondens bestyrelse kan ikke beslutte, at kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flytransport eller billeje i udlandet, ikke skal betale bidrag. Konsekvensen ville være, at det ville være gratis at tilvælge dækningen. Fonden kan på den måde vokse sig større end den af Rejsegarantifonden fastsatte størrelse. I det tilfælde kan fonden fastsætte, at det bidrag som kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden, skal betale, nedsættes. Efter de nugældende regler skal der ikke længere betales et bidrag pr. rejsearrangement, når fondens formue opfylder lovens krav, der som nævnt ovenfor pt. er ca. 50 mio. kr. Da fonden udvides til også at dække flyrejser og billeje i udlandet, vil dette skulle afspejles i fondens størrelse. Udvidelsen vil også have indflydelse på, hvor lang tid der går før fondens formue når den fastsatte størrelse. Umiddelbart kan der således opstå en situation, hvor bidragene for pakkerejsende skal opretholdes gennem en længere periode, indtil fondes formue har nået det fastsatte højere niveau. Modsat skal de kunder, der køber flytransport og billeje i udlandet, og som tilvælger dækning af Rejsegarantifonden, betale et bidrag til fonden, uanset om fondens formue har nået den fastsatte størrelse. Lovforslaget indebærer endvidere, at udbyder af flytransport og billeje i udlandet, som udgangspunkt skal stille garanti svarende til deres omsætning på konkursbeskyttede rejser. Garantien er individuel og skal stilles uagtet såvel bidrag pr. rejse som størrelsen af Fondens formue i øvrigt. Derudover kan Rejsegarantifonden foretage en konkret vurdering af, hvor mange forudbetalinger den pågældende rejseudbyder ligger inde med, når de skal fastsætte den omsætning, som garantien skal stilles ud fra. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stor disse udbyderes omsætning på konkursbeskyttede rejser vil være, da det er uvist, hvor mange forbrugere der vil tilvælge konkursdækning. Derfor må garantien i første omgang baseres på et skøn. Det vurderes, at disse udbydere bør starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 mio. kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret Informationskampagne Det er vigtigt, at forbrugerne er informeret om, at de køber deres flyrejse hos et dansk etableret selskab, der er forpligtet til at udbyde konkursdækningen. Dette kan ske ved at stille krav om, at rejseudbydere, der er registreret i Rejsegarantifonden, skal skilte med det. Uanset, at der er tale om en frivillig ordning, skal forbrugerne vide, at de har mulighed for at tilvælge konkursdækning, når de køber en flyrejse af en dansk etableret rejseudbyder. Derfor bør Rejsegarantifonden informere forbrugerne om ændringen af dækningsområdet. 7

8 3.6.Fælles rejseankenævn Det nuværende Pakkerejse-Ankenævn finansieres gennem administrationsbidraget til fonden, jf. den nuværende lovs 9, stk. 1. Som en konsekvens af den foreslåede ændring af loven, vil udbydere af flytransport og billeje i udlandet, på lige fod med pakkerejsearrangører betale administrationsbidrag til Rejsegarantifonden. Det vil derfor være naturligt, at der oprettes et fælles rejseankenævn, der skal behandle klager over både pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet formidlet gennem en dansk udbyder. Som nævnt i pkt. 2, har Pakkerejse- Ankenævnet siden 1. april 2008 behandlet klager over pakkerejser, mens Forbrugerklagenævnet har behandlet klager over flyrejser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vil medføre øgede administrative konsekvenser for det offentlige, da arbejdet med løbende at føre tilsyn med fonden, fx godkendelse af fondens regnskab, bliver øget med forslaget. Økonomi- og erhvervsministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. Disse lån forudsættes tilbagebetalt af fonden selv, eventuelt gennem fastsættelse af højere bidrag. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af forslagets erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser. Forslaget indeholder direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser for de omfattede virksomheder, idet der stilles krav om garantistillelse baseret på virksomhedens omsætning på konkursbeskyttede rejser samt betaling af administrationsbidrag. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stor disse udbyderes omsætning på konkursbeskyttede rejser vil være, da det er uvist, hvor mange forbrugere der vil tilvælge konkursdækning. Derfor må garantien i første omgang baseres på et skøn. Det vurderes, at disse udbydere bør starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 mio. kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret. Forslaget medfører øgede erhvervsøkonomiske byrder, da flere virksomheder bliver omfattet af ordningen. CKR bemærker dog, at administrationsbidraget til fonden er omsætningsbestemt, hvilket er positivt, idet de erhvervsøkonomiske konsekvenser dermed vil stå i forhold til den enkelte virksomheds størrelse. Forslaget vurderes at medføre administrative konsekvenser for udbydere af flytransport og billeje i udlandet etableret i Danmark. De løbende byrder er tidligere opgjort i Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB)-mæssig sammenhæng. Kravet om anmeldelse og registrering samt kravet om løbende indsendelse af nøgletal og regnskabsoplysninger er begge tidligere målt i AMVAB-regi til at udgøre 3,5 timer årligt pr. virksomhed på samfundsniveau. Det har dog ikke været muligt at kvantificere de nøjagtige byrder, da man ikke på nuværende tidspunkt kender andelen af udenlandske flyselskaber, der er etableret i Danmark, danske formidlere for udenlandske udbydere af flytransport samt udbydere af pakkerejser, der også arrangerer flyrejser. Disse vil også blive omfattet af de nye regler og dermed øge populationen yderligere. Selskaberne har endvidere behov for at omstille sig til de nye regler, da kunden skal opgive nye oplysninger i forhold til hidtil. Dette medfører nye omstillingsbyrder for de omfattede virksomheder. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at kvantificere omstillingsbyrden. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8

9 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Lovforslaget har været i høring hos: 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BARD, Campingrådet, Cimber Sterling, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Den Danske Dommerforening, DFDS A/S, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (R.I.D.), Forsikring & Pension, Friluftsrådet, HK, HORESTA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse-Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Statens Luftfartsvæsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Økonomi- og erhvervsministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. Hvis denne situation opstår, kan det i en periode medføre merudgifter for staten. Arbejdet med løbende at føre tilsyn med fonden vil med forslaget blive øget. Forslaget indeholder direkte økonomiske konsekvenser for de omfattede virksomheder, idet der stilles krav om garantistillelse samt betaling af administrationsbidrag. Udbydere bør starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret. Forslaget medfører øgede erhvervsøko- 9

10 Administrative konsekvenser erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at rejsearrangement overalt i loven ændres til rejseydelse. nomiske byrder, da populationen øges. Samlet set vurderes forslaget at medføre omkostninger for de nye virksomheder, der omfattes af ordningen. Ingen Definitionen af rejseydelse kommer herefter til at bestå af den nugældende lovs definition af rejsearrangement samt flytransport og billeje i udlandet, som nærmere beskrevet i forslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. Til nr. 2 Det foreslås, at rejse overalt i loven ændres til rejseydelse, jf. bemærkningerne til 1, nr. 1. Til nr. 3 Det foreslås, at arrangør overalt i loven ændres til rejseudbyder. Definitionen af rejseudbyder er nærmere beskrevet i lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Til nr. 5 Det foreslås, at definitionen af en rejseydelse kommer til at bestå af den nugældende definition af rejsearrangement, som formuleret i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 1-3, samt af flytransport og billeje i udlandet, som indsættes som nyt nr. 4 og nyt nr. 5. Den foreslåede 2, stk. 1, nr. 1-3, er en videreførelse af gældende lov, dog med den præcisering, at krydstogter, der defineres som sejlads med passagerer, suppleret med kahytsfaciliteter og andre faciliteter, af mere end 24 timers varighed (overnatning), som ikke er en regelmæssig eller fast passagerrute mellem to eller flere havne, i henhold til denne lov er at anse som en pakkerejse. Det forudsættes, at flytransport samt billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder er erhvervet som en separat ydelse. Til nr. 6 10

11 Begrebet arrangør er i den nugældende lov defineret, som enhver, der udbyder eller sælger rejsearrangementer. Formålet med loven er, at udbydere af flytransport og billeje i udlandet også skal udbyde dækning af Rejsegarantifonden. Det foreslås, at som rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger rejseydelser. Som nævnt i bemærkningerne til forslagets 1, nr. 4, og den nugældende lovs 2, stk. 1, er rejseydelser defineret som pakkerejser, ydelser der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er en pakkerejse, transport og anden turistmæssigt ydelse, som ikke har en varighed over 24 timer, men en samlet pris på over kr., flytransport eller billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder. Den foreslåede ændring indebærer således, at rejseudbydere, der udbyder flytransport eller billeje i udlandet, også bliver omfattet af loven. Derudover indsættes en definition af formidler for en udenlandsk rejseudbyder, da loven skelner mellem formidlere for nationale rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere. Til nr. 7 Forslaget indebærer, at 5 alene gælder for pakkerejser m.v., som defineret i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr Konsekvensen af forslaget er, at der ikke ændres på dækningen af pakkerejser m.v. i forhold til den nugældende lov. Til nr. 8 Formålet med lovforslaget er at udvide konkursbeskyttelsen i forbindelse med ferierejser, ved at gøre det obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden, men frivilligt om kunden mod betaling af et nærmere fastsat bidrag tilvælger dækningen. Det foreslås derfor, at der indsættes en ny 5 a, hvor muligheden for at tilvælge dækning af rejsegarantifonden er beskrevet. I stk. 1 foreslås det præciseret, at kunder, som køber flytransport eller billeje i udlandet, alene er dækket, hvis de har tilvalgt dækningen. Stk. 2 indebærer, at det tydeligt skal fremgå af rejsebeviset o.l., hvorvidt rejsen er dækket af Rejsegarantifonden eller ej. Det er vigtigt, at de forbrugere, der tilvælger konkursdækning af flytransport, har sikkerhed for, at de også er dækket af Rejsegarantiordningen. Hvis dette fremgår af rejsebeviset, vil forbrugeren ikke være i tvivl, om den konkrete rejse er dækket. Der kan også opstå situationer, hvor forbrugerne tilvælger konkursdækningen, men hvor rejseudbyderen ikke betaler gebyret herfor videre til Rejsegarantifonden. Rejsebeviset, hvoraf det fremgår om rejsen er konkursdækket eller ej, kan i en sådan situation bruges som bevis for, at forbrugeren har betalt gebyr for konkursdækningen, og at rejsen dermed er dækket. Forslagets 1, nr. 23, indebærer, at det vil være strafbelagt, hvis rejseudbyderen ikke sørger for, at det tydeligt fremgå af rejsebeviset o.l. om rejseydelsen er dækket af rejsegarantifonden eller ej. Hvis en erhvervsrejsende, uagtet at den pågældende ikke er forbruger, alligevel har tilvalgt konkursdækning, vil den pågældende ikke være dækket i tilfælde af konkurs. Såfremt forbrugeren har betalt gebyret til rejseudbyderen, men udbyderen ikke har betalt det videre til Rejsegarantifonden, vil forbrugeren alligevel være dækket. Bestemmelsen i stk. 3 svarer til den nugældende lovs 5, stk. 2, og medfører, at fonden inden rimelig tid skal sørge for hjemtransport til kunder, der er strandet. Bestemmelsen i stk. 4 svarer til den nugældende lovs 5, stk. 4, og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. 11

12 Til nr. 9 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Til nr. 10 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Til nr. 11 Forslaget indebærer, at rejseudbydere, der er registrerede i Rejsegarantifonden, skal skilte hermed. Det er vigtigt, at forbrugerne er informeret om, at de køber deres flyrejse hos et dansk etableret selskab, der er forpligtet til at udbyde konkursdækningen. Dette kan ske ved, at rejseudbydere, der er registrerede i Rejsegarantifonden, skal skilte med det. Da ikke alle de rejseydelser, som en rejseudbyder tilbyder kunder, nødvendigvis vil være omfattet, skal det af skiltningen klart fremgå, at registreringen i Rejsegarantifonden alene dækker pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet. Til nr. 12 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en ny 8, stk. 6, i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 15. Til nr. 13 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Forslaget indebærer, at udbyder af flytransport og billeje i udlandet, som er omfattet af 5 a, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, som udgangspunkt skal stille garanti svarende til deres omsætning på konkursbeskyttede rejser. Derudover kan Rejsegarantifonden foretage en konkret vurdering af, hvor mange forudbetalinger den pågældende rejseudbyder ligger inde med, når de skal fastsætte den omsætning, som garantien skal stilles ud fra. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stor disse udbyderes omsætning på konkursbeskyttede rejser vil være. Derfor skal disse udbydere starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres årlige omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 mio. kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret. Til nr. 14 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en ny 8, stk. 6, i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 15. Til nr. 15 Af den nugældende lov fremgår det af 8, stk. 3, at det er en betingelse for registrering, at arrangøren eller formidleren for en udenlandsk arrangør over for fonden stiller en omsætningsbestemt garanti i et pengeinstitut eller i et forsikringsselskab eller ved kontant deponering. Denne betingelse foreslås med dette forslag udvidet til også at gælde for rejseudbydere af flytransport og af billeje i udlandet. Udbydere af flytransport og formidlere af billeje i udlandet skal således stille garanti efter skalaen i den nugældende lovs 8, stk

13 Forslaget indebærer, at den garanti, som udbydere af flytransport og billeje skal stille, ikke kan overstige 100 mio. kr. Baggrunden herfor er, at det er frivilligt, om kunderne ønsker, at tilvælge ordningen. Det er derfor ikke muligt at komme med et bud på, hvor mange kunder, der vil benytte sig af denne mulighed. På den baggrund er der fastsat en grænse for, hvor stor en garanti en rejseudbyder af flytransport og billeje i udlandet kan risikere at skulle stille. Uanset om fonden finder, at der vil være en væsentlig risiko for, at den vil lide tab, jf. den nugældende lovs 19, kan der ikke kræves en højere garantistillelse end 100 mio. kr. Til nr. 16 Som en konsekvens af, at det bliver obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje i udlandet at tilbyde dækning af Rejsegarantifonden, men frivilligt om kunderne tilvælger dækningen, foreslås det, at 9, der omhandler muligheden for at fastsætte bidrag og fondens størrelse, ændres. Den foreslåede 9, stk. 1, medfører, at også udbydere af flytransport og billeje i udlandet skal betale administrationsbidrag til fonden. Stk. 2 indebærer, at fonden kan fastsætte, at udbydere af pakkerejser, jf. den foreslåede 2, stk. 1, nr. 1-3, skal betale et bidrag pr. deltager til fonden. Bestemmelsen er en videreførelse af den nugældende lovs 9, stk. 2, 1. pkt. Stk. 3 medfører, at hvis en kunde vælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flyrejser eller billeje i udlandet, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen. Rejseudbyderen skal viderebetale bidraget til fonden. Fondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse. Udgangspunktet for dette bør være, at bidraget for dækning af flytransport og billeje i udlandet fastsættes på samme niveau, som bidraget for pakkerejser, dvs. 20 kr. Fondens bestyrelse kan ikke beslutte, at kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flytransport eller billeje i udlandet, ikke skal betale bidrag. Konsekvensen ville være, at det ville være gratis at tilvælge dækningen. Fonden kan vokse sig større end den af Rejsegarantifonden fastsatte størrelse. I det tilfælde kan fonden fastsætte, at det bidrag, som kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden, skal betale, nedsættes. I stk. 4 foreslås det, at fondens bestyrelse med godkendelse af økonomi- og erhvervsministeren fastsætter fondens formue. Det må til at starte med baseres på et skøn, hvor stor en formue, der er nødvendig, for at dække eventuelle tab på flytransport og billeje. Umiddelbart vurderes det, at markedet for flytransport er betydeligt større end markedet for pakkerejser, hvor fondens formue skal være på 50 mio. kr. Dertil kommer markedet for billeje i udlandet. Det vurderes umiddelbart, at der vil være behov for 150 mio. kr., til at dække tab på flytransport og billeje i udlandet. Således bør fondens formue, der skal dække pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet til at starte med være på samlet 200 mio.kr., idet den gradvis opbygges til dette niveau i takt med indbetaling af bidrag fra kunderne. Da der for så vidt angår flytransport og billeje i udlandet er tale om en ordning, som kunderne fremover kan tilvælge, skal ordningen som nævnt evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden. Der vil på det tidspunkt fx være data for, hvor mange der tilvælger konkursordningen. Rejsegarantifonden forventes at have løbende fokus på, hvor mange kunder, der har tilvalgt dækningen, og i det omfang det er muligt, hvor store beløb, der er tilvalgt dækning for. Opgørelsen og udviklingen i konkurser i øvrigt, kan give en indikation af hvor stor fondens formue bør være. Til nr

14 Som konsekvens af, at medlemmerne af fonden udvides også til at omfatte rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet, udvides fondens bestyrelse fra 5 til 7 medlemmer. Det forudsættes, at bestyrelsesposterne fordeles således, at foruden en formand er kunderne repræsenteret af 3 medlemmer, og rejseudbyderne af henholdsvis pakkerejser og flytransport af 3 medlemmer. Den nuværende bestyrelse består af en uafhængig formand og en stedfortræder for formanden. Rejseudbyderne er repræsenteret ved en repræsentant for Danmarks Rejsebureauforening og en repræsentant for Rejsearrangørerne i Danmark. Kunderne er repræsenteret ved en repræsentant for Forbrugerrådet og en repræsentant for HK. Til nr. 18 Bestemmelsen videreføres uændret, dog således, at det tilføjes at fonden også fremover skal kunne bestemme, at garanti eller bidrag kan nedsættes for en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder. Fonden har således fortsat adgang til at fastsætte regler om at undtage rejsearrangører og formidlere for garantistillelse og bidragspligt. Bestemmelsen forudsættes anvendt, hvor risikoen for fonden er uvæsentlig og ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne for arrangører og formidlere og fonden ved at kræve garantistillelse, bidrag, dokumentation m.v. Fonden kan endvidere give dispensation i andre tilfælde, fx hvor rejserne udbydes til en begrænset kreds, eller hvor risikoen skønnes at være lille. Når fonden skal tage stilling til, om en rejseudbyders garanti eller bidrag skal nedsættes, skal fonden stadig lægge vægt på, om der indgår transport eller om der på anden måde er tale om særlige typer af rejseydelser, jf. den nugældende lovs 14, stk. 1, nr. 1 og 2. Til nr. 19 Der er tale om en konsekvens af forslagets 1, nr. 15. Til nr. 20 Der er tale om en konsekvens af forslagets 1, nr. 15. Til nr. 21 Det foreslås, at 21 ændres således, at det klart fremgår, at fonden ikke dækker rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet. I den nugældende lov er dette udgangspunkt fraveget, for så vidt angår registreringspligtige arrangørers og formidleres salg af rejsearrangementer i udlandet, såfremt rejsearrangementet indeholder grænseoverskridende transport og udgår fra Danmark. Denne bestemmelse har givet Rejsegarantifonden anledning til en række fortolkningsproblemer, og det foreslås derfor, at den udgår. Hvis salget af rejseydelsen, der indeholder grænseoverskridende transport og som udgår fra Danmark, sker fra et EU-land, vil rejseydelsen være dækket af det pågældende lands rejsegarantiordning, da udgangspunktet er, at alle pakkerejser købt i et EU-land, i henhold til Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketureskal være konkursdækkede. Et af de kriterier, der kan indgå i vurderingen af om en rejseydelse er solgt i udlandet, er, om det af aftaledokumentet fremgår, at rejseudbyderens kontoradresse ikke er beliggende i Danmark. Til nr. 22 Der er tale om en konsekvens af forslagets 1, nr

15 Til nr. 23 Forslaget indebærer, at hvis det ikke tydeligt fremgår af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos rejsegarantifonden eller ej, vil udbyderen blive omfattet af den nugældende straffebestemmelse. Det betyder, at udbyderen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Til 2 Til nr. 1 Efter 11 i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver forsikringsvirksomhed have tilladelse som forsikringsselskab. Der er ikke i den finansielle lovgivning givet en definition af forsikringsvirksomhed eller forsikringsaftale, men der er i litteraturen generel enighed om, at en forsikringsaftale defineres som en aftale, hvor forsikringsselskabet (forsikringsgiver) overtager den økonomiske risikofor en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag (en præmie), der kan beregnes statistisk. Ved rejsegarantiordningen for flypassagerer er der tale om, at fonden overtager kundens økonomiske risiko for en uvis begivenheds indtræden (konkursen), i de tilfælde kunden har tilmeldt sig ordningen og betalt 20 kr. pr. rejseydelse. Udgangspunktet er således, at Rejsegarantifonden ville skulle efterleve reglerne i lov om finansiel virksomhed, herunder at de skal have tilladelse til at drive finansiel virksomhed. Dette udgangspunkt er fraveget i lov om finansiel virksomhed 11, stk. 2, for så vidt angår en række specifikke forsikringer som fx: Pensionskasser Begravelseskasser og ligbrændingsforeninger. De under statens tilsyn hørende anerkendte arbejdsløshedskasser m.v. Krigsforsikringsinstituttet efter lov om krigsforsikring af skibe. Falck Danmark A/S. Arbejdsmarkedets Tillægspension og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Barselsfonde. Formålet med udvidelsen af Rejsegarantifonden er ikke, at fonden skal drive forsikringsvirksomhed. Det foreslås derfor, at Rejsegarantifonden omfattes af undtagelsen i lov om finansiel virksomhed 11, stk. 2. Til 3 Det foreslås i 3, at loven træder i kraft den 1. januar Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden for Færøerne og Grønland. 15

16 Lovforslaget sammenholdt med gældende lovgivning Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved 2 i lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»et rejsearrangement«til:»en rejseydelse«,»rejsearrangement«til:»rejseydelse«,»rejsearrangementer«til:»rejseydelser«og»rejsearrangementet«til:»rejseydelsen«. 2. Overalt i loven ændres»rejser«til:»rejseydelser«og»rejsen«til:»rejseydelsen«. 3. Overalt i loven ændres»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangøren«til:»rejseudbyderen«,»arrangørs«til:»rejseudbyders«,»arrangørens«til:»rejseudbyderens«og»rejsearrangør«til:»rejseudbyder«. 1. Rejsegarantifonden er en privat selvejende institution, der skal yde kunder bistand. Fonden yder bistand i henhold til 5 og 6, når en kunde har indgået aftale om et rejsearrangement med en registreringspligtig arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør, jf. dog I 1, stk. 1,indsættes efter» 5«:», 5 a«. 5. 2, stk. 1,affattes således: 2. Ved et rejsearrangement forstås:»ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har være udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: a) Transport. a) Transport. b) Indkvartering. b) Indkvartering. c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 16

17 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme arrangør eller formidlinger, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 3. Som arrangør anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejsearrangementer direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger et rejsearrangement i arrangørens navn. 5. Når en kunde har indgået en aftale om et rejsearrangement, kan kunden få beløb, der er erlagt som betaling for et arrangement, godtgjort af fonden, hvis arrangørens økonomiske forhold har medført, at et rejsearrangement ikke kan påbegyndes. Hvis rejsearrangementet af samme grund afbrydes, kan kunden kræve godtgørelse fra fonden for den del af vederlaget, som svarer til de ydelser, der ikke er opfyldt over for kunden. 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed på over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 4) Flytransport. 5) Billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder.«6. 3 affattes således:» 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvist. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en indenlandsk rejseudbyders navn. Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.«7. I 5, stk. 1, indsættes efter:»aftale om et rejsearrangement,«:» jf. 2, stk. 1, nr. 1-3,« Efter 5 indsættes:» 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej. Stk. 3. Medfører en rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende hjemtransport, skal fonden inden rimelig tid sørge herfor. 17

18 Stk. 4. Fonden kan endvidere yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en arrangørs økonomiske forhold.«6. Anmodning fra kunden om godtgørelse i henhold til 5 skal fremsættes over for fonden inden rimelig tid, dog senest 1 år efter, at rejsen er afsluttet eller det er åbenbart, at rejsen ikke vil blive gennemført. 7. Fonden indtræder i kundens krav, i det omfang den har fyldestgjort disse. Fonden har ret til at få de udgifter, som den har afholdt i forbindelse med hjemtransport og anden bistand, jf. 5, stk. 2-5, godtgjort. 9. I 6ændres» 5«til:» 5 og 5 a«. 10. I 7, stk. 1,indsættes efter» 5, stk. 2-5,«:»og 5 a« I 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Stk. 2. Arrangører og formidlere for udenlandske arrangører må kun udbyde og sælge rejsearrangementer, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden. Stk. 3. Det er en betingelse for registrering, at arrangøren eller formidleren for den udenlandske arrangør over for fonden stiller en garanti, der er afhængig af dennes omsætning, i overensstemmelse med bestemmelserne i stk Garantien skal stilles i et pengeinstitut, i et forsikringsselskab, ved kontant deponering eller ved deponering af andre tilsvarende aktiver. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke andre tilsvarende aktiver end kontante beløb der kan deponeres. Garantibeløbet skal af fonden kunne kræves indbetalt til dækning af krav, som fonden får mod arrangøren eller formidleren for en udenlandsk arrangør. Stk. 4. Ved omsætning i stk. 3, 1. pkt., forstås den de seneste 4 kvartaler til kunderne fakturerede omsætning ved salg af de i loven omfattede rejsearrangementer. Stk. 5. En arrangør eller en formidler for en udenlandsk rejsearrangør skal stille en garanti, jf. dog stk. 6 og 23, stk. 2. Garantiens størrelse fastsættes således: 3) - 7) ---» Registrerede rejseudbydere skal ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde oplyse, at de er registrerede i Rejsegarantifonden. Oplysningen skal være frit tilgængelig for kunderne.«12. I 8, stk. 3, ændres»stk. 4-6«til:»stk. 4-7«. 13. I 8, stk. 4,indsættes efter»rejsearrangementer«:», jf. 5 og 5 a«. 14. I 8, stk. 5, indsættes efter»stk. 6«:»og 7« I 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: Stk

19 »Stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr.«stk Stk. 6 9 bliver herefter stk Arrangører og formidlere for en udenlandsk arrangør skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at arrangører og formidlere for en udenlandsk arrangør skal betale et bidrag pr. deltager i et rejsearrangement, der er omfattet af fondens dækning, til fonden med henblik på at sikre, at fondens formue løbende svarer til de to største tab, som fonden har lidt siden Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 4 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Af de 4 medlemmer repræsenterer 2 de i fonden registrerede og 2 kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år affattes således:» 9. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere af pakkerejser, jf. 2, stk. 1, nr. 1-3, og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser, skal betale et bidrag til fonden pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, jf. 5. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidrages størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 4. Fondens formue fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.«17. 10affattes således:» 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 6 medlemmer repræsenterer 3 de i fonden registrerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske arrangører og 3 medlemmer repræsenterer kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år.« affattes således: 19

20 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør, 1) for andre særlige typer af rejsearrangementer 2) for rejsearrangementer, hvori der ikke indgår transport, jf. 2, stk. 1, litra a, eller Stk. 2. Fonden kan bestemme, at garanti og bidrag i særlige tilfælde nedsættes eller bortfalder. 15. Har fonden søgt sig fyldestgjort i den af en arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør stillede garanti, slettes arrangøren eller formidlerens registrering i fonden, medmindre den stillede garanti er tilstrækkelig til at dække fondens fordringer og garantien inden en af fonden fastsat frist bringes op på den i 8, stk. 5 og 6, nævnte størrelse, jf. dog Undlader en registreret arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør at betale bidrag til fonden eller at bringe garantistillelse i overensstemmelse med 8, stk. 5 og 6, eller 19, eller modtager fonden ikke på forlangende de i 12a, 13 og 22, stk. 3, nævnte oplysninger, kan fondens bestyrelse beslutte, at registreringen i fonden slettes, hvis forpligtelserne ikke er opfyldt inden en fastsat frist. Stk Fonden dækker ikke rejsearrangementer, der er markedsført og solgt i udlandet. Registreringspligtige arrangørers og formidleres salg af rejsearrangementer i udlandet er dog dækket, såfremt rejsearrangementet indeholder grænseoverskridende transport og udgår fra Danmark. Stk » 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder.«19. I 15ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7«. 20. I 17, stk. 1,ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7« , stk. 1,affattes således:»fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet.« I 23, stk. 2, ændres»stk. 3-6«til:»stk. 3-7«. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter indstilling fra fonden, hvis prisudviklingen eller udviklingen i fondens formue tilsiger det, forhøje garantistillelsen, jf. 8, stk Stk

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere