(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) 1 I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved 2 i lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»et rejsearrangement«til:»en rejseydelse«,»rejsearrangement«til:»rejseydelse«,»rejsearrangementer«til:»rejseydelser«og»rejsearrangementet«til:»rejseydelsen«. 2. Overalt i loven ændres»rejser«til:»rejseydelser«og»rejsen«til:»rejseydelsen«. 3. Overalt i loven ændres»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangøren«til:»rejseudbyderen«,»arrangørs«til:»rejseudbyders«,»arrangørens«til:»rejseudbyderens«og»rejsearrangør«til:»rejseudbyder«. 4. I 1, stk. 1, indsættes efter» 5«:», 5 a«. 5. 2, stk. 1, affattes således:»ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: a) Transport. b) Indkvartering. c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed på over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 4) Flytransport. 5) Billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder.«6. 3 affattes således: 1

2 » 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvist. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en indenlandsk rejseudbyders navn. Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.«7. I 5, stk. 1, indsættes efter:»aftale om et rejsearrangement,«:» jf. 2, stk. 1, nr. 1-3,«. 8. Efter 5 indsættes:» 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej. Stk. 3. Medfører en rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende hjemtransport, skal fonden inden rimelig tid sørge herfor. Stk. 4. Fonden kan endvidere yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en arrangørs økonomiske forhold.«9. I 6 ændres» 5«til:» 5 og 5 a«. 10. I 7, stk. 1, indsættes efter» 5, stk. 2-5,«:»og 5 a«. 11. I 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :»Registrerede rejseudbydere skal ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde oplyse, at de er registrerede i Rejsegarantifonden. Oplysningen skal være frit tilgængelig for kunderne.«12. I 8, stk. 3, ændres»stk. 4-6«til:»stk. 4-7«. 13. I 8, stk. 4, indsættes efter»rejsearrangementer«:», jf. 5 og 5 a«. 14. I 8, stk. 5, indsættes efter»stk. 6«:»og 7«. 15. I 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr.«stk. 6-9 bliver herefter stk affattes således:» 9. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere af pakkerejser, jf. 2, stk. 1, nr. 1-3, og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser, skal betale et bidrag til fonden pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, jf. 5.Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 2

3 Stk. 4. Fondens formue fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.« affattes således:» 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 6 medlemmer repræsenterer 3 de i fonden registrerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske arrangører og 3 medlemmer repræsenterer kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år.« affattes således:» 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder.«19. I 15 ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7«. 20. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7« , stk. 1, affattes således:»fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet.«22. I 23, stk. 2, ændres»stk. 3-6«til:»stk. 3-7«. 23. I 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»overtræder«:» 5 a, stk. 2, og«. 2 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, som ændret senest ved 1 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, foretages følgende ændring: 1. I 11, stk. 2, indsættes som nr. 12 :»12) Rejsegarantifonden.«Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets formål og baggrund 2. Gældende ret 3. Lovforslagets indhold 3.1. Rejseudbydere etableret i Danmark 3.2. Rejseydelser 3.3. Fondens størrelse 3.4. Finansiering af fonden 3.5. Informationskampagne 3.6. Fælles rejseankenævn 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at udvide konkursbeskyttelsen i forbindelse med ferierejser. Baggrunden for forslaget er, at rejsesektoren i de senere år har gennemgået væsentlige ændringer, og forbrugernes rejsemønstre har ændret sig. I det foreliggende forslag er der lagt op til at udvide ordningen til individuel flytransport og billeje i udlandet. Forslaget indebærer således, at forbrugerbeskyttelsen øges. Rejsegarantifonden administrerer rejsegarantiordningen, og den yder i dag dækning til kunder, der har købt en pakkerejse, hvor arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. Det foreslås, at det bliver obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden, men frivilligt om kunden mod betaling af et nærmere fastsat bidrag tilvælger dækningen. Den gældende lov blev indført i 1979, hvor forbrugernes typiske rejsemåde var pakkerejser. Siden da har forbrugernes rejsemønstre ændret sig, så der i dag er et stigende antal kunder, der selv sammensætter deres rejse typisk via internettet. Dette mønster blev allerede tydeligt i Forbrugerstyrelsens Analyse af finansieringsmodeller for konkurssikring af rejsekunder og mulighederne for at udvide Rejsegarantifondens dækningsområde fra 2005, hvoraf det fremgår, at den generelle rejseaktivitet er steget, mens antallet af pakkerejser er faldende. Dette tyder på, at relativt flere forbrugere i dag selv vælger at sammensætte deres ferie. Konsekvensen af ændringerne i forbrugernes adfærd på rejsemarkedet er, at stadig flere ferierejser ikke er dækket af Rejsegarantifonden. Kunder, der køber flytransport og billeje i udlandet separat, får ikke dækket eventuelle tab. Dette blev bl.a. aktuelt i oktober 2008, hvor et stort flyselskab gik konkurs, og de fleste kunder, der havde købt en flyrejse hos flyselskabet, mistede de penge, de havde forudbetalt for deres flyrejser. 4

5 Flytransport og billeje i udlandet er ikke dækket af pakkerejsedirektivet. Det er på nuværende tidspunkt uvidst, om og hvornår der kommer fælles europæiske regler på området. For at sikre forbrugerne en bedre beskyttelse ved konkurser i flybranchen indføres der derfor en national ordning. 2. Gældende ret Rejsegarantifonden yder som nævnt dækning til kunder, der har købt en pakkerejse, hvor arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtigelser. En pakkerejse er et rejsearrangement, hvor forbrugerne køber en kombination af minimum to af følgende elementer: a) transport, b) indkvartering eller c) anden væsentlig turistmæssig ydelse. For at være omfattet af lov om en Rejsegarantifond er det i dag en forudsætning, at rejsearrangøren eller formidleren er etableret i Danmark. Det vil sige, at vedkommende har et egentligt forretningssted eller en fast repræsentant i Danmark. Det afgørende, for om en virksomhed er etableret, er, om udbyderen har et fysisk kontor eller fast forretningssted i Danmark. En hjemmeside er ikke i sig selv nok til at statuere, at udbyderen er "etableret her i landet". Det betyder, at pakkerejser købt hos en udenlandsk arrangør, der ikke er etableret i Danmark, ikke er omfattet af den eksisterende garantiordning. Rejsegarantifonden finansierer og sekretariatsbetjener et rejseankenævn, jf. lovens 1, stk. 2. Indtil 1. april 2008 var der et godkendt, privat rejseankenævn, der behandlede klager over såvel pakkerejser som flyrejser og var finansieret via pakkerejsearrangørernes bidrag til Rejsegarantifonden. Pakkerejsearrangørerne og flyselskaberne kunne ikke nå til enighed om en fremtidig finansiering af et fælles nævn for både pakkerejser og flyrejser, og derfor oprettede Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RID) og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) den 1. april 2008 Pakkerejse-Ankenævnet. Nævnet behandler ikke klager over flyrejser. Klager over flyrejser behandles af Forbrugerklagenævnet. Rejsegarantifonden sekretariatsbetjener og finansierer Pakkerejse-Ankenævnet. Flytransport og billeje i udlandet er pt. ikke konkursdækket af Rejsegarantifonden. 3. Lovforslagets indhold Det foreslås, at forbrugerbeskyttelsen ved køb af flytransport og billeje i udlandet forbedres, således at det bliver obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje i udlandet at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden. Det bliver frivilligt om kunden mod betaling af et nærmere fastsat bidrag tilvælger dækningen. Lovforslaget omfatter ikke udenlandske udbydere, der ikke er etableret i Danmark. Bortset fra, at det for kunder, der køber flytransport og billeje i udlandet, bliver frivilligt at tilvælge dækning af Rejsegarantifonden, og at rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet højest kan stille garanti på 100 mio. kr., er udgangspunktet, at rejseudbydere af både pakkerejser samt flytransport og billeje er underlagt de samme regler. Ordningen skal evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden. Der vil på det tidspunkt bl.a. være data for, hvor mange der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden. Evalueringen vil blive oversendt til Folketingets Erhvervsudvalg Rejseudbydere etableret i Danmark Det foreslås, at forudsætningen i den nugældende lov, om at rejsearrangøren eller formidleren skal være etableret i Danmark for at være omfattet af loven, videreføres, således at det alene er rejseudbydere af flytransport m.v., der er etableret i Danmark, som bliver omfattet af loven. Det, som er afgørende for, om en rejseudbyder er etableret i Danmark, er, om arrangøren har et forretningssted eller en repræsentant i Danmark, som kunderne fysisk kan henvende sig til. En dansk hjemmeside på internettet er efter Rejsegarantifondens praksis ikke tilstrækkeligt til, at udbyderen kan siges at være etableret i Danmark. 5

6 Det er uden betydning, hvilket land rejseydelsen udgår fra, eller om ferien finder sted i udlandet eller i Danmark. Det er meget vanskeligt at komme med præcise tal for, hvor mange rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet, der vil blive omfattet af en udvidelse, og dermed er det vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser for erhvervslivet. For flytransports vedkommende skyldes dette, at det ikke alene kræver et overblik over de danske flyselskaber, men også over hvor mange udenlandske flyselskaber der er etableret i Danmark, samt hvor mange virksomheder der er etableret i Danmark, som udbyder flybilletter. Både danske og udenlandske flyselskaber etableret i Danmark, vil blive omfattet af ordningen og vil skulle foretage anmeldelse og registreres i Rejsegarantifonden. Derudover er der en række rejsebureauer og lignende virksomheder, der er formidlere for danske eller udenlandske flyselskaber. Der kan både være tale om store rejseudbydere, som både arrangerer pakkerejser og udbyder flytransport separat, og mindre formidlere for både danske og udenlandske rejseudbydere af flytransport. Branchen har oplyst, at de almindeligvis opererer med et tal påomkring udbydere af flytransport etableret i Danmark Rejseydelser Det foreslås, at fortolkningen af begrebet rejsearrangement opdateres, så det imødekommer forbrugernes nuværende rejsemønstre. Den nugældende lov blev som nævnt i pkt. 1 indført i 1979, hvor forbrugernes typiske rejsemåde var pakkerejser. Siden da har både forbrugerens måde at sammensætte rejser på og selve rejseformerne ændret sig. Et eksempel herpå er udbredelsen af krydstogtrejser, der i dag administreres som værende en pakkerejse i sig selv. Dette bør tydeligt fremgå, og derfor præciseres det, at sejlads med passagerer, suppleret med kahytsfaciliteter og andre faciliteter, af mere end 24 timers varighed (overnatning), som ikke er en regelmæssig eller fast passagerrute mellem to eller flere havne i henhold til denne lov er at anse som en pakkerejse. 3.3.Fondens størrelse Lovforslaget indebærer, at den nuværende Rejsegarantifond fortsætter, men udvides til også at skulle dække flytransport og billeje i udlandet, såfremt kunden har tilvalgt dette. Denne udvidelse skal afspejles i størrelsen på fonden. Det fremgår af 9, stk. 2, i den nugældende lov, at Rejsegarantifondens formue løbende skal svare til de to største tab, som fonden har lidt siden De seneste beregninger fra Rejsegarantifonden viser, at fondens formue for at leve op til dette krav bør være 50 mio. kr. Hvad angår tab på flytransport og billeje i udlandet, er der tale om en ordning, som det er frivilligt om kunderne vil tilvælge. Det er således ikke muligt at angive størrelsen på et eventuelt tab ved en konkurs hos et flyselskab eller en formidler for billeje i udlandet. Derudover findes der ikke, på samme måde som for den eksisterende Rejsegarantifond, data for, hvor store omkostningerne har været ved de sidste to konkurser i flybranchen og hos formidlere af billeje i udlandet. Det er Rejsegarantifondens bestyrelse med godkendelse af økonomi- og erhvervsministeren, der skal fastsætte fondens formue. Det må til at starte med baseres på et skøn, hvor stor en formue der er nødvendig, for at dække eventuelle tab på flytransport og billeje. Umiddelbart vurderes det, at markedet for flytransport er betydeligt større end markedet for pakkerejser, hvor fondens formue skal være på 50 mio. kr. Dertil kommer markedet for billeje i udlandet. Det vurderes umiddelbart, at der vil være behov for 150 mio. kr., til at dække tab på flytransport og billeje i udlandet. 6

7 Således vurderes fondens formue, der skal dække pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet, til at starte med skulle være på samlet 200 mio.kr. Da der for så vidt angår flytransport og billeje i udlandet er tale om en ordning, som kunderne fremover kan tilvælge, skal ordningen som nævnt evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden. Der vil på det tidspunkt fx være data for, hvor mange der tilvælger konkursordningen. Rejsegarantifonden forventes samtidig løbende at have fokus på, hvor mange kunder, der har tilvalgt dækningen, og i det omfang det er muligt, hvor store beløb, der er tilvalgt dækning for Finansiering af fonden Rejsegarantifonden er i dag finansieret ved bidrag opkrævet af pakkerejsearrangørerne og skal dække tab ved køb af pakkerejser. Efter flere konkurser hos pakkerejsearrangører i 2008 er rejsearrangører siden 1. januar 2009 blevet opkrævet 20 kr. pr. deltager i et pakkerejsearrangement, således at fondens formue kan blive opbygget og dermed opfylde lovens krav. Det er Rejsegarantifondens bestyrelse, der fastsætter bidragets størrelse for dækning af flytransport og billeje i udlandet. Udgangspunktet for dette bør være, at bidraget for dækning af flytransport og billeje i udlandet fastsættes på samme niveau som bidraget for pakkerejser, dvs. 20 kr. Fondens bestyrelse kan ikke beslutte, at kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flytransport eller billeje i udlandet, ikke skal betale bidrag. Konsekvensen ville være, at det ville være gratis at tilvælge dækningen. Fonden kan på den måde vokse sig større end den af Rejsegarantifonden fastsatte størrelse. I det tilfælde kan fonden fastsætte, at det bidrag som kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden, skal betale, nedsættes. Efter de nugældende regler skal der ikke længere betales et bidrag pr. rejsearrangement, når fondens formue opfylder lovens krav, der som nævnt ovenfor pt. er ca. 50 mio. kr. Da fonden udvides til også at dække flyrejser og billeje i udlandet, vil dette skulle afspejles i fondens størrelse. Udvidelsen vil også have indflydelse på, hvor lang tid der går før fondens formue når den fastsatte størrelse. Umiddelbart kan der således opstå en situation, hvor bidragene for pakkerejsende skal opretholdes gennem en længere periode, indtil fondes formue har nået det fastsatte højere niveau. Modsat skal de kunder, der køber flytransport og billeje i udlandet, og som tilvælger dækning af Rejsegarantifonden, betale et bidrag til fonden, uanset om fondens formue har nået den fastsatte størrelse. Lovforslaget indebærer endvidere, at udbyder af flytransport og billeje i udlandet, som udgangspunkt skal stille garanti svarende til deres omsætning på konkursbeskyttede rejser. Garantien er individuel og skal stilles uagtet såvel bidrag pr. rejse som størrelsen af Fondens formue i øvrigt. Derudover kan Rejsegarantifonden foretage en konkret vurdering af, hvor mange forudbetalinger den pågældende rejseudbyder ligger inde med, når de skal fastsætte den omsætning, som garantien skal stilles ud fra. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stor disse udbyderes omsætning på konkursbeskyttede rejser vil være, da det er uvist, hvor mange forbrugere der vil tilvælge konkursdækning. Derfor må garantien i første omgang baseres på et skøn. Det vurderes, at disse udbydere bør starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 mio. kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret Informationskampagne Det er vigtigt, at forbrugerne er informeret om, at de køber deres flyrejse hos et dansk etableret selskab, der er forpligtet til at udbyde konkursdækningen. Dette kan ske ved at stille krav om, at rejseudbydere, der er registreret i Rejsegarantifonden, skal skilte med det. Uanset, at der er tale om en frivillig ordning, skal forbrugerne vide, at de har mulighed for at tilvælge konkursdækning, når de køber en flyrejse af en dansk etableret rejseudbyder. Derfor bør Rejsegarantifonden informere forbrugerne om ændringen af dækningsområdet. 7

8 3.6.Fælles rejseankenævn Det nuværende Pakkerejse-Ankenævn finansieres gennem administrationsbidraget til fonden, jf. den nuværende lovs 9, stk. 1. Som en konsekvens af den foreslåede ændring af loven, vil udbydere af flytransport og billeje i udlandet, på lige fod med pakkerejsearrangører betale administrationsbidrag til Rejsegarantifonden. Det vil derfor være naturligt, at der oprettes et fælles rejseankenævn, der skal behandle klager over både pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet formidlet gennem en dansk udbyder. Som nævnt i pkt. 2, har Pakkerejse- Ankenævnet siden 1. april 2008 behandlet klager over pakkerejser, mens Forbrugerklagenævnet har behandlet klager over flyrejser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vil medføre øgede administrative konsekvenser for det offentlige, da arbejdet med løbende at føre tilsyn med fonden, fx godkendelse af fondens regnskab, bliver øget med forslaget. Økonomi- og erhvervsministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. Disse lån forudsættes tilbagebetalt af fonden selv, eventuelt gennem fastsættelse af højere bidrag. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af forslagets erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser. Forslaget indeholder direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser for de omfattede virksomheder, idet der stilles krav om garantistillelse baseret på virksomhedens omsætning på konkursbeskyttede rejser samt betaling af administrationsbidrag. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stor disse udbyderes omsætning på konkursbeskyttede rejser vil være, da det er uvist, hvor mange forbrugere der vil tilvælge konkursdækning. Derfor må garantien i første omgang baseres på et skøn. Det vurderes, at disse udbydere bør starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 mio. kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret. Forslaget medfører øgede erhvervsøkonomiske byrder, da flere virksomheder bliver omfattet af ordningen. CKR bemærker dog, at administrationsbidraget til fonden er omsætningsbestemt, hvilket er positivt, idet de erhvervsøkonomiske konsekvenser dermed vil stå i forhold til den enkelte virksomheds størrelse. Forslaget vurderes at medføre administrative konsekvenser for udbydere af flytransport og billeje i udlandet etableret i Danmark. De løbende byrder er tidligere opgjort i Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB)-mæssig sammenhæng. Kravet om anmeldelse og registrering samt kravet om løbende indsendelse af nøgletal og regnskabsoplysninger er begge tidligere målt i AMVAB-regi til at udgøre 3,5 timer årligt pr. virksomhed på samfundsniveau. Det har dog ikke været muligt at kvantificere de nøjagtige byrder, da man ikke på nuværende tidspunkt kender andelen af udenlandske flyselskaber, der er etableret i Danmark, danske formidlere for udenlandske udbydere af flytransport samt udbydere af pakkerejser, der også arrangerer flyrejser. Disse vil også blive omfattet af de nye regler og dermed øge populationen yderligere. Selskaberne har endvidere behov for at omstille sig til de nye regler, da kunden skal opgive nye oplysninger i forhold til hidtil. Dette medfører nye omstillingsbyrder for de omfattede virksomheder. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at kvantificere omstillingsbyrden. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8

9 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Lovforslaget har været i høring hos: 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BARD, Campingrådet, Cimber Sterling, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Den Danske Dommerforening, DFDS A/S, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (R.I.D.), Forsikring & Pension, Friluftsrådet, HK, HORESTA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse-Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Statens Luftfartsvæsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Økonomi- og erhvervsministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg stille garanti for lån optaget af fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. Hvis denne situation opstår, kan det i en periode medføre merudgifter for staten. Arbejdet med løbende at føre tilsyn med fonden vil med forslaget blive øget. Forslaget indeholder direkte økonomiske konsekvenser for de omfattede virksomheder, idet der stilles krav om garantistillelse samt betaling af administrationsbidrag. Udbydere bør starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret. Forslaget medfører øgede erhvervsøko- 9

10 Administrative konsekvenser erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at rejsearrangement overalt i loven ændres til rejseydelse. nomiske byrder, da populationen øges. Samlet set vurderes forslaget at medføre omkostninger for de nye virksomheder, der omfattes af ordningen. Ingen Definitionen af rejseydelse kommer herefter til at bestå af den nugældende lovs definition af rejsearrangement samt flytransport og billeje i udlandet, som nærmere beskrevet i forslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. Til nr. 2 Det foreslås, at rejse overalt i loven ændres til rejseydelse, jf. bemærkningerne til 1, nr. 1. Til nr. 3 Det foreslås, at arrangør overalt i loven ændres til rejseudbyder. Definitionen af rejseudbyder er nærmere beskrevet i lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Til nr. 5 Det foreslås, at definitionen af en rejseydelse kommer til at bestå af den nugældende definition af rejsearrangement, som formuleret i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr. 1-3, samt af flytransport og billeje i udlandet, som indsættes som nyt nr. 4 og nyt nr. 5. Den foreslåede 2, stk. 1, nr. 1-3, er en videreførelse af gældende lov, dog med den præcisering, at krydstogter, der defineres som sejlads med passagerer, suppleret med kahytsfaciliteter og andre faciliteter, af mere end 24 timers varighed (overnatning), som ikke er en regelmæssig eller fast passagerrute mellem to eller flere havne, i henhold til denne lov er at anse som en pakkerejse. Det forudsættes, at flytransport samt billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder er erhvervet som en separat ydelse. Til nr. 6 10

11 Begrebet arrangør er i den nugældende lov defineret, som enhver, der udbyder eller sælger rejsearrangementer. Formålet med loven er, at udbydere af flytransport og billeje i udlandet også skal udbyde dækning af Rejsegarantifonden. Det foreslås, at som rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger rejseydelser. Som nævnt i bemærkningerne til forslagets 1, nr. 4, og den nugældende lovs 2, stk. 1, er rejseydelser defineret som pakkerejser, ydelser der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er en pakkerejse, transport og anden turistmæssigt ydelse, som ikke har en varighed over 24 timer, men en samlet pris på over kr., flytransport eller billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder. Den foreslåede ændring indebærer således, at rejseudbydere, der udbyder flytransport eller billeje i udlandet, også bliver omfattet af loven. Derudover indsættes en definition af formidler for en udenlandsk rejseudbyder, da loven skelner mellem formidlere for nationale rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere. Til nr. 7 Forslaget indebærer, at 5 alene gælder for pakkerejser m.v., som defineret i den nugældende lovs 2, stk. 1, nr Konsekvensen af forslaget er, at der ikke ændres på dækningen af pakkerejser m.v. i forhold til den nugældende lov. Til nr. 8 Formålet med lovforslaget er at udvide konkursbeskyttelsen i forbindelse med ferierejser, ved at gøre det obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje at tilbyde kunder dækning af Rejsegarantifonden, men frivilligt om kunden mod betaling af et nærmere fastsat bidrag tilvælger dækningen. Det foreslås derfor, at der indsættes en ny 5 a, hvor muligheden for at tilvælge dækning af rejsegarantifonden er beskrevet. I stk. 1 foreslås det præciseret, at kunder, som køber flytransport eller billeje i udlandet, alene er dækket, hvis de har tilvalgt dækningen. Stk. 2 indebærer, at det tydeligt skal fremgå af rejsebeviset o.l., hvorvidt rejsen er dækket af Rejsegarantifonden eller ej. Det er vigtigt, at de forbrugere, der tilvælger konkursdækning af flytransport, har sikkerhed for, at de også er dækket af Rejsegarantiordningen. Hvis dette fremgår af rejsebeviset, vil forbrugeren ikke være i tvivl, om den konkrete rejse er dækket. Der kan også opstå situationer, hvor forbrugerne tilvælger konkursdækningen, men hvor rejseudbyderen ikke betaler gebyret herfor videre til Rejsegarantifonden. Rejsebeviset, hvoraf det fremgår om rejsen er konkursdækket eller ej, kan i en sådan situation bruges som bevis for, at forbrugeren har betalt gebyr for konkursdækningen, og at rejsen dermed er dækket. Forslagets 1, nr. 23, indebærer, at det vil være strafbelagt, hvis rejseudbyderen ikke sørger for, at det tydeligt fremgå af rejsebeviset o.l. om rejseydelsen er dækket af rejsegarantifonden eller ej. Hvis en erhvervsrejsende, uagtet at den pågældende ikke er forbruger, alligevel har tilvalgt konkursdækning, vil den pågældende ikke være dækket i tilfælde af konkurs. Såfremt forbrugeren har betalt gebyret til rejseudbyderen, men udbyderen ikke har betalt det videre til Rejsegarantifonden, vil forbrugeren alligevel være dækket. Bestemmelsen i stk. 3 svarer til den nugældende lovs 5, stk. 2, og medfører, at fonden inden rimelig tid skal sørge for hjemtransport til kunder, der er strandet. Bestemmelsen i stk. 4 svarer til den nugældende lovs 5, stk. 4, og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. 11

12 Til nr. 9 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Til nr. 10 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Til nr. 11 Forslaget indebærer, at rejseudbydere, der er registrerede i Rejsegarantifonden, skal skilte hermed. Det er vigtigt, at forbrugerne er informeret om, at de køber deres flyrejse hos et dansk etableret selskab, der er forpligtet til at udbyde konkursdækningen. Dette kan ske ved, at rejseudbydere, der er registrerede i Rejsegarantifonden, skal skilte med det. Da ikke alle de rejseydelser, som en rejseudbyder tilbyder kunder, nødvendigvis vil være omfattet, skal det af skiltningen klart fremgå, at registreringen i Rejsegarantifonden alene dækker pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet. Til nr. 12 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en ny 8, stk. 6, i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 15. Til nr. 13 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en 5 a i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 8. Forslaget indebærer, at udbyder af flytransport og billeje i udlandet, som er omfattet af 5 a, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, som udgangspunkt skal stille garanti svarende til deres omsætning på konkursbeskyttede rejser. Derudover kan Rejsegarantifonden foretage en konkret vurdering af, hvor mange forudbetalinger den pågældende rejseudbyder ligger inde med, når de skal fastsætte den omsætning, som garantien skal stilles ud fra. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stor disse udbyderes omsætning på konkursbeskyttede rejser vil være. Derfor skal disse udbydere starte med at stille garanti svarende til 25 pct. af deres årlige omsætning på flytransport og billeje i udlandet, dog max. 100 mio. kr. Når der foreligger tal for omsætning på konkursbeskyttede rejser, vil garantien efterfølgende blive reguleret. Til nr. 14 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at der indsættes en ny 8, stk. 6, i loven, jf. bemærkningerne til 1, nr. 15. Til nr. 15 Af den nugældende lov fremgår det af 8, stk. 3, at det er en betingelse for registrering, at arrangøren eller formidleren for en udenlandsk arrangør over for fonden stiller en omsætningsbestemt garanti i et pengeinstitut eller i et forsikringsselskab eller ved kontant deponering. Denne betingelse foreslås med dette forslag udvidet til også at gælde for rejseudbydere af flytransport og af billeje i udlandet. Udbydere af flytransport og formidlere af billeje i udlandet skal således stille garanti efter skalaen i den nugældende lovs 8, stk

13 Forslaget indebærer, at den garanti, som udbydere af flytransport og billeje skal stille, ikke kan overstige 100 mio. kr. Baggrunden herfor er, at det er frivilligt, om kunderne ønsker, at tilvælge ordningen. Det er derfor ikke muligt at komme med et bud på, hvor mange kunder, der vil benytte sig af denne mulighed. På den baggrund er der fastsat en grænse for, hvor stor en garanti en rejseudbyder af flytransport og billeje i udlandet kan risikere at skulle stille. Uanset om fonden finder, at der vil være en væsentlig risiko for, at den vil lide tab, jf. den nugældende lovs 19, kan der ikke kræves en højere garantistillelse end 100 mio. kr. Til nr. 16 Som en konsekvens af, at det bliver obligatorisk for udbydere af flytransport og billeje i udlandet at tilbyde dækning af Rejsegarantifonden, men frivilligt om kunderne tilvælger dækningen, foreslås det, at 9, der omhandler muligheden for at fastsætte bidrag og fondens størrelse, ændres. Den foreslåede 9, stk. 1, medfører, at også udbydere af flytransport og billeje i udlandet skal betale administrationsbidrag til fonden. Stk. 2 indebærer, at fonden kan fastsætte, at udbydere af pakkerejser, jf. den foreslåede 2, stk. 1, nr. 1-3, skal betale et bidrag pr. deltager til fonden. Bestemmelsen er en videreførelse af den nugældende lovs 9, stk. 2, 1. pkt. Stk. 3 medfører, at hvis en kunde vælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flyrejser eller billeje i udlandet, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen. Rejseudbyderen skal viderebetale bidraget til fonden. Fondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse. Udgangspunktet for dette bør være, at bidraget for dækning af flytransport og billeje i udlandet fastsættes på samme niveau, som bidraget for pakkerejser, dvs. 20 kr. Fondens bestyrelse kan ikke beslutte, at kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flytransport eller billeje i udlandet, ikke skal betale bidrag. Konsekvensen ville være, at det ville være gratis at tilvælge dækningen. Fonden kan vokse sig større end den af Rejsegarantifonden fastsatte størrelse. I det tilfælde kan fonden fastsætte, at det bidrag, som kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden, skal betale, nedsættes. I stk. 4 foreslås det, at fondens bestyrelse med godkendelse af økonomi- og erhvervsministeren fastsætter fondens formue. Det må til at starte med baseres på et skøn, hvor stor en formue, der er nødvendig, for at dække eventuelle tab på flytransport og billeje. Umiddelbart vurderes det, at markedet for flytransport er betydeligt større end markedet for pakkerejser, hvor fondens formue skal være på 50 mio. kr. Dertil kommer markedet for billeje i udlandet. Det vurderes umiddelbart, at der vil være behov for 150 mio. kr., til at dække tab på flytransport og billeje i udlandet. Således bør fondens formue, der skal dække pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet til at starte med være på samlet 200 mio.kr., idet den gradvis opbygges til dette niveau i takt med indbetaling af bidrag fra kunderne. Da der for så vidt angår flytransport og billeje i udlandet er tale om en ordning, som kunderne fremover kan tilvælge, skal ordningen som nævnt evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden. Der vil på det tidspunkt fx være data for, hvor mange der tilvælger konkursordningen. Rejsegarantifonden forventes at have løbende fokus på, hvor mange kunder, der har tilvalgt dækningen, og i det omfang det er muligt, hvor store beløb, der er tilvalgt dækning for. Opgørelsen og udviklingen i konkurser i øvrigt, kan give en indikation af hvor stor fondens formue bør være. Til nr

14 Som konsekvens af, at medlemmerne af fonden udvides også til at omfatte rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet, udvides fondens bestyrelse fra 5 til 7 medlemmer. Det forudsættes, at bestyrelsesposterne fordeles således, at foruden en formand er kunderne repræsenteret af 3 medlemmer, og rejseudbyderne af henholdsvis pakkerejser og flytransport af 3 medlemmer. Den nuværende bestyrelse består af en uafhængig formand og en stedfortræder for formanden. Rejseudbyderne er repræsenteret ved en repræsentant for Danmarks Rejsebureauforening og en repræsentant for Rejsearrangørerne i Danmark. Kunderne er repræsenteret ved en repræsentant for Forbrugerrådet og en repræsentant for HK. Til nr. 18 Bestemmelsen videreføres uændret, dog således, at det tilføjes at fonden også fremover skal kunne bestemme, at garanti eller bidrag kan nedsættes for en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder. Fonden har således fortsat adgang til at fastsætte regler om at undtage rejsearrangører og formidlere for garantistillelse og bidragspligt. Bestemmelsen forudsættes anvendt, hvor risikoen for fonden er uvæsentlig og ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne for arrangører og formidlere og fonden ved at kræve garantistillelse, bidrag, dokumentation m.v. Fonden kan endvidere give dispensation i andre tilfælde, fx hvor rejserne udbydes til en begrænset kreds, eller hvor risikoen skønnes at være lille. Når fonden skal tage stilling til, om en rejseudbyders garanti eller bidrag skal nedsættes, skal fonden stadig lægge vægt på, om der indgår transport eller om der på anden måde er tale om særlige typer af rejseydelser, jf. den nugældende lovs 14, stk. 1, nr. 1 og 2. Til nr. 19 Der er tale om en konsekvens af forslagets 1, nr. 15. Til nr. 20 Der er tale om en konsekvens af forslagets 1, nr. 15. Til nr. 21 Det foreslås, at 21 ændres således, at det klart fremgår, at fonden ikke dækker rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet. I den nugældende lov er dette udgangspunkt fraveget, for så vidt angår registreringspligtige arrangørers og formidleres salg af rejsearrangementer i udlandet, såfremt rejsearrangementet indeholder grænseoverskridende transport og udgår fra Danmark. Denne bestemmelse har givet Rejsegarantifonden anledning til en række fortolkningsproblemer, og det foreslås derfor, at den udgår. Hvis salget af rejseydelsen, der indeholder grænseoverskridende transport og som udgår fra Danmark, sker fra et EU-land, vil rejseydelsen være dækket af det pågældende lands rejsegarantiordning, da udgangspunktet er, at alle pakkerejser købt i et EU-land, i henhold til Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketureskal være konkursdækkede. Et af de kriterier, der kan indgå i vurderingen af om en rejseydelse er solgt i udlandet, er, om det af aftaledokumentet fremgår, at rejseudbyderens kontoradresse ikke er beliggende i Danmark. Til nr. 22 Der er tale om en konsekvens af forslagets 1, nr

15 Til nr. 23 Forslaget indebærer, at hvis det ikke tydeligt fremgår af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos rejsegarantifonden eller ej, vil udbyderen blive omfattet af den nugældende straffebestemmelse. Det betyder, at udbyderen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Til 2 Til nr. 1 Efter 11 i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver forsikringsvirksomhed have tilladelse som forsikringsselskab. Der er ikke i den finansielle lovgivning givet en definition af forsikringsvirksomhed eller forsikringsaftale, men der er i litteraturen generel enighed om, at en forsikringsaftale defineres som en aftale, hvor forsikringsselskabet (forsikringsgiver) overtager den økonomiske risikofor en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag (en præmie), der kan beregnes statistisk. Ved rejsegarantiordningen for flypassagerer er der tale om, at fonden overtager kundens økonomiske risiko for en uvis begivenheds indtræden (konkursen), i de tilfælde kunden har tilmeldt sig ordningen og betalt 20 kr. pr. rejseydelse. Udgangspunktet er således, at Rejsegarantifonden ville skulle efterleve reglerne i lov om finansiel virksomhed, herunder at de skal have tilladelse til at drive finansiel virksomhed. Dette udgangspunkt er fraveget i lov om finansiel virksomhed 11, stk. 2, for så vidt angår en række specifikke forsikringer som fx: Pensionskasser Begravelseskasser og ligbrændingsforeninger. De under statens tilsyn hørende anerkendte arbejdsløshedskasser m.v. Krigsforsikringsinstituttet efter lov om krigsforsikring af skibe. Falck Danmark A/S. Arbejdsmarkedets Tillægspension og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Barselsfonde. Formålet med udvidelsen af Rejsegarantifonden er ikke, at fonden skal drive forsikringsvirksomhed. Det foreslås derfor, at Rejsegarantifonden omfattes af undtagelsen i lov om finansiel virksomhed 11, stk. 2. Til 3 Det foreslås i 3, at loven træder i kraft den 1. januar Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttræden for Færøerne og Grønland. 15

16 Lovforslaget sammenholdt med gældende lovgivning Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, som ændret ved 2 i lov nr. 164 af 15. marts 2000, lov nr. 207 af 29. marts 2004 og lov nr. 513 af 17. juni 2008 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»et rejsearrangement«til:»en rejseydelse«,»rejsearrangement«til:»rejseydelse«,»rejsearrangementer«til:»rejseydelser«og»rejsearrangementet«til:»rejseydelsen«. 2. Overalt i loven ændres»rejser«til:»rejseydelser«og»rejsen«til:»rejseydelsen«. 3. Overalt i loven ændres»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangør«til:»rejseudbyder«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangører«til:»rejseudbydere«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangørers«til:»rejseudbyderes«,»arrangøren«til:»rejseudbyderen«,»arrangørs«til:»rejseudbyders«,»arrangørens«til:»rejseudbyderens«og»rejsearrangør«til:»rejseudbyder«. 1. Rejsegarantifonden er en privat selvejende institution, der skal yde kunder bistand. Fonden yder bistand i henhold til 5 og 6, når en kunde har indgået aftale om et rejsearrangement med en registreringspligtig arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør, jf. dog I 1, stk. 1,indsættes efter» 5«:», 5 a«. 5. 2, stk. 1,affattes således: 2. Ved et rejsearrangement forstås:»ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har være udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: a) Transport. a) Transport. b) Indkvartering. b) Indkvartering. c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. 16

17 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme arrangør eller formidlinger, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 3. Som arrangør anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejsearrangementer direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger et rejsearrangement i arrangørens navn. 5. Når en kunde har indgået en aftale om et rejsearrangement, kan kunden få beløb, der er erlagt som betaling for et arrangement, godtgjort af fonden, hvis arrangørens økonomiske forhold har medført, at et rejsearrangement ikke kan påbegyndes. Hvis rejsearrangementet af samme grund afbrydes, kan kunden kræve godtgørelse fra fonden for den del af vederlaget, som svarer til de ydelser, der ikke er opfyldt over for kunden. 2) En ydelse, der omfatter transport og indkvartering, som er aftalt med samme rejseudbyder eller formidler, men som ikke er omfattet af nr. 1. 3) Transport og anden turistmæssig ydelse, som ikke har en varighed på over 24 timer, men har en samlet pris på over kr. 4) Flytransport. 5) Billeje i udlandet formidlet af en dansk rejseudbyder.«6. 3 affattes således:» 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvist. Stk. 2. Som formidler anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en indenlandsk rejseudbyders navn. Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejseudbyder anses enhver, der udbyder eller sælger en rejseydelse i en udenlandsk rejseudbyders navn.«7. I 5, stk. 1, indsættes efter:»aftale om et rejsearrangement,«:» jf. 2, stk. 1, nr. 1-3,« Efter 5 indsættes:» 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej. Stk. 3. Medfører en rejseudbyders økonomiske forhold, at der ikke er sikret kunden passende hjemtransport, skal fonden inden rimelig tid sørge herfor. 17

18 Stk. 4. Fonden kan endvidere yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en arrangørs økonomiske forhold.«6. Anmodning fra kunden om godtgørelse i henhold til 5 skal fremsættes over for fonden inden rimelig tid, dog senest 1 år efter, at rejsen er afsluttet eller det er åbenbart, at rejsen ikke vil blive gennemført. 7. Fonden indtræder i kundens krav, i det omfang den har fyldestgjort disse. Fonden har ret til at få de udgifter, som den har afholdt i forbindelse med hjemtransport og anden bistand, jf. 5, stk. 2-5, godtgjort. 9. I 6ændres» 5«til:» 5 og 5 a«. 10. I 7, stk. 1,indsættes efter» 5, stk. 2-5,«:»og 5 a« I 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Stk. 2. Arrangører og formidlere for udenlandske arrangører må kun udbyde og sælge rejsearrangementer, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden. Stk. 3. Det er en betingelse for registrering, at arrangøren eller formidleren for den udenlandske arrangør over for fonden stiller en garanti, der er afhængig af dennes omsætning, i overensstemmelse med bestemmelserne i stk Garantien skal stilles i et pengeinstitut, i et forsikringsselskab, ved kontant deponering eller ved deponering af andre tilsvarende aktiver. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke andre tilsvarende aktiver end kontante beløb der kan deponeres. Garantibeløbet skal af fonden kunne kræves indbetalt til dækning af krav, som fonden får mod arrangøren eller formidleren for en udenlandsk arrangør. Stk. 4. Ved omsætning i stk. 3, 1. pkt., forstås den de seneste 4 kvartaler til kunderne fakturerede omsætning ved salg af de i loven omfattede rejsearrangementer. Stk. 5. En arrangør eller en formidler for en udenlandsk rejsearrangør skal stille en garanti, jf. dog stk. 6 og 23, stk. 2. Garantiens størrelse fastsættes således: 3) - 7) ---» Registrerede rejseudbydere skal ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde oplyse, at de er registrerede i Rejsegarantifonden. Oplysningen skal være frit tilgængelig for kunderne.«12. I 8, stk. 3, ændres»stk. 4-6«til:»stk. 4-7«. 13. I 8, stk. 4,indsættes efter»rejsearrangementer«:», jf. 5 og 5 a«. 14. I 8, stk. 5, indsættes efter»stk. 6«:»og 7« I 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: Stk

19 »Stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr.«stk Stk. 6 9 bliver herefter stk Arrangører og formidlere for en udenlandsk arrangør skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at arrangører og formidlere for en udenlandsk arrangør skal betale et bidrag pr. deltager i et rejsearrangement, der er omfattet af fondens dækning, til fonden med henblik på at sikre, at fondens formue løbende svarer til de to største tab, som fonden har lidt siden Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 4 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Af de 4 medlemmer repræsenterer 2 de i fonden registrerede og 2 kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år affattes således:» 9. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere af pakkerejser, jf. 2, stk. 1, nr. 1-3, og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser, skal betale et bidrag til fonden pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning, jf. 5. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse,jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidrages størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 4. Fondens formue fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.«17. 10affattes således:» 10. Fondens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Af de 6 medlemmer repræsenterer 3 de i fonden registrerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske arrangører og 3 medlemmer repræsenterer kunderne. Bestyrelsen og en stedfortræder for formanden udnævnes for 3 år.« affattes således: 19

20 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør, 1) for andre særlige typer af rejsearrangementer 2) for rejsearrangementer, hvori der ikke indgår transport, jf. 2, stk. 1, litra a, eller Stk. 2. Fonden kan bestemme, at garanti og bidrag i særlige tilfælde nedsættes eller bortfalder. 15. Har fonden søgt sig fyldestgjort i den af en arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør stillede garanti, slettes arrangøren eller formidlerens registrering i fonden, medmindre den stillede garanti er tilstrækkelig til at dække fondens fordringer og garantien inden en af fonden fastsat frist bringes op på den i 8, stk. 5 og 6, nævnte størrelse, jf. dog Undlader en registreret arrangør eller formidler for en udenlandsk arrangør at betale bidrag til fonden eller at bringe garantistillelse i overensstemmelse med 8, stk. 5 og 6, eller 19, eller modtager fonden ikke på forlangende de i 12a, 13 og 22, stk. 3, nævnte oplysninger, kan fondens bestyrelse beslutte, at registreringen i fonden slettes, hvis forpligtelserne ikke er opfyldt inden en fastsat frist. Stk Fonden dækker ikke rejsearrangementer, der er markedsført og solgt i udlandet. Registreringspligtige arrangørers og formidleres salg af rejsearrangementer i udlandet er dog dækket, såfremt rejsearrangementet indeholder grænseoverskridende transport og udgår fra Danmark. Stk » 14. Fonden kan fastsætte bestemmelser om, at garantien eller bidraget nedsættes eller bortfalder for en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder.«19. I 15ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7«. 20. I 17, stk. 1,ændres» 8, stk. 5 og 6«til:» 8, stk. 5-7« , stk. 1,affattes således:»fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet.« I 23, stk. 2, ændres»stk. 3-6«til:»stk. 3-7«. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter indstilling fra fonden, hvis prisudviklingen eller udviklingen i fondens formue tilsiger det, forhøje garantistillelsen, jf. 8, stk Stk

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderes

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 2014/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 Fremsat den 12.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt 9. marts 2009 08/08500-40 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1. Indledning Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) 2017/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 17/04546 Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til Beslutningsforslag B117 Henrik Specht Rejsearrangører i Danmark Maj 2013 Rejsearrangører i Danmark RIDs medlemmer sendte i 2012 1.078.000 danskere på ferie med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) (Sammensatte rejsearrangementer og

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende:

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende: Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att.: Sekr. Chef Kenneth Skov Jensen & Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Direktør Direkte telefon 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 210 Offentligt Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond.

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 3 Offentligt Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Den 18. februar 2009 Vedrørende: Lov om en rejsegarantifond Vi skal indledningsvis takke for muligheden

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det: Erhvervsankenævnet - 2009-0020881 - Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derf... Side 1 af 19 Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen.

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen. 2009/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 10/02438 Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Liv Ann Uggerhøj Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 1599197 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende:

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende: Kendelse af 22. april 1999. 98-103.251. Ikke pligt for Vandreforeningen Fodslaw til at stille garanti og betale bidrag m.v. til Rejsegarantifonden. Lov om en rejsegarantifond 25, stk. 5. 6 og 7 i bekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere