Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014"

Transkript

1 Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014 Et år med MANGE UDFORDRINGER! Mange udfordringer passer vist meget fint som overskrift til min skolelederberetning for det forløbne år! Skoleåret har i sandhed været et år præget af udfordringer! Udhuset En af de største udfordringer siden sidste års generalforsamling har uden sammenligning været færdiggørelsen af Udhuset, skolens nye undervisningsbygning til 9. kl. Huset stod ikke færdigt til skolestart i august 2014, som vores totalentreprenør havde troet muligt. Det gamle hus viste sig at rumme mange uforudsete og komplekse udfordringer, som måtte løses i den rækkefølge, de blev blotlagt; bl.a. viste det sig nødvendigt at forny store dele af tagkonstruktionen, bærende vægge blev flyttet og etageadskillelser forstærket..huset blev færdigt med et halvt års forsinkelse og kunne inddrages i januar måned Udhuset er i høj grad blevet, som vi håbede: et smukt, moderne og tidssvarende udskolingshus for vore 9. kl. elever et hus som elever og lærere allerede holder meget af, og som uden tvivl vil lette vore ældste elevers overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse! Tusind tak til alle involverede i ombygningsprojektet en særlig tak til Peter Risgaard fra bestyrelsen for en ihærdig, professionel og uundværlig indsats i byggeudvalget! Lokalaftale Blandt de mange udfordringer året har budt på er også udarbejdelse af en lokal arbejdstidsaftale for vore lærere. Den kendte centralt aftalte overenskomst, som har dannet fundament for to årtiers arbejdstidsaftaler, blev opsagt i 2013 som en konsekvens af sidste forårs arbejdskonflikt mellem stat, kommuner og lærerforeninger samt tillige pga. et stærkt politisk ønske om en grundskolereform. Fremadrettet skal arbejdstidsaftaler nu udarbejdes lokalt. Det har krævet mange arbejdstimer for lærernes tillidsmand og undertegnede at finde den rette og afbalancerede arbejdstidsmodel, som dels tilgodeser skolens effektivitet og produktivitet og dels sikrer mulighed for at gennemføre de ændringerne i skolestrukturen, der er planlagt iværksat fra august Desuden skal den nye lokalaftale gerne sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolens ledelse og lærerne og også være af en karakter, der på trods af effektiviseringer gør det muligt at bevare lærernes arbejdsglæde og engagement. Aftalen er på plads og skal nu vise sin duelighed i praksis. Den nye grundskolereform Som I sikkert alle ved, blev en ny grundskolereform vedtaget sidste sommer. Den træder i kraft på folkeskoleområdet allerede fra august Det overordnede mål for folkeskolen er at styrke elevernes faglighed og kompetencer. Desuden ønskes at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (målet er på sigt at løfte elevernes vidensniveau, således at 9. klasses pensum nås med udgangen af 8. klasse) og sidst, men ikke mindst at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. 1

2 Disse mål tænkes i folkeskolen nået bl.a. via et væsentligt øget timetal samt mange undervisningsunderstøttende tiltag og ændrede SFO-strukturer. Sideløbende vil man styrke folkeskolens økonomi samt udbygge lærernes efteruddannelsesmuligheder. Ledelsesseminar På Elise Smiths Skoles årlige bestyrelses- og ledelsesseminar (september måned) drøftede vi skolereformens elementer og konsekvenser for ESS med fagfolk fra vores skoleorganisation, Danmarks Privatskoleforening (DP). Beslutning På den baggrund besluttede vi at igangsætte en proaktiv proces, som skulle føre til vores egen fortolkning og gennemførelse af fremtidens skole og SFO på ESS. Vi besluttede at styrke udviklingen på Elise Smiths Skole på trods af tidens kraftige reducering i statslige og kommunale tilskud, således at undervisningen og SFO-tilbuddet, også efter reformens gennemførelse, som minimum står mål med det offentlige grundskolesystem. Ønsket er at fastholde en sund og robust økonomi, der gør det muligt kontinuerligt at udvikle institutionen som et attraktivt og seriøst skoletilbud i velholdte og tidssvarende uden- og indendørs faciliteter. Fremtidens Elise Smiths Skole Processerne er nu gennemført, og vi kan fra august 2014 se frem til et skoleår med væsentlige nyskabelser. Vi har altid sigtet mod og profileret os med markører som høj faglighed, personlig og social dannelse samt et tillidsfuldt, respektfuldt og forpligtende skole-hjem-samarbejde. Sådan skal det også blive ved at være i fremtiden! Det er vigtigt, at vore børn får mulighed for at blive så dygtige, de kan, i et dynamisk, udviklende og trygt miljø, der vægter både de faglige, kreativt/musiske og sociale kompetencer (læs i øvrigt om detaljerne i den netop udsendte pjece Fremtidens Elise Smiths Skole, som også kan findes på skolens hjemmeside). Økonomi Selvom statens tilskud pr. elev fortsat falder, har vi formået at omstille driften og derigennem sikret, at det stadig er muligt at drive en stabil og stærk institution. Vi har kontinuerligt justeret og effektiviseret, således at vi kan drive en dynamisk skole og også i fremtiden fastholde og udvikle vore pædagogiske muligheder til gavn for vore mange aktører - pædagoger, lærere, TAP er, elever og forældre. Jeg kan med glæde konstatere, at skolen har en stabil og robust økonomi (Jf. Fremtidens Elises Smiths Skole). Øvrige afgørende forvaltningsparametre: Skolens ledelse og bestyrelse følger de øvrige forvaltningsparametre tæt og kan med glæde konstatere, at udviklingen følger vore forventninger: Elevtallet udviklede sig som ønsket, således at der pr. 5. september 2013 var indskrevet 516 lever mod forventet

3 Elevfrafald. Som midtbyskole oplever vi naturligvis og forventeligt en vis mobilitet blandt vore familier. Vi har tidligere set, at en del af skolens elever har valgt at afslutte grundskolens 9. kl. på en af landets efterskoler. Vi følger udviklingen i denne trend og mener at kunne konstatere, at denne tendens er stærkt aftagende. Vi har således i skoleåret flere elever i 9. kl. end sædvanligt. Faglige standpunkter. Skolens elevers faglige standpunkter fra FSA 2013 var som forventet særdeles tilfredsstillende. Fravær. Der føres protokol for vore elever. For alle ansatte føres fraværsstatistikker. Skolen har en handleplan for såvel elevers som ansattes fravær. Skolen har en absolut tilfredsstillende fraværsstatistik. Arbejdstid. Under hensyntagen til ovennævnte effektivitets- og produktivitetsparametre sikrer vi ved planlægningen en passende afstemning af læreres sammensætning af undervisningstid, forberedelsestid og øvrig tid Sygefraværs-/fastholdelsespolitik. Der blev i årets løb udarbejdet en politik på dette område. Målet med sygefraværs-/fastholdelsespolitikken er at støtte og fastholde skolens medarbejdere samt at styrke arbejdsmiljøet og desuden at fastholde et lavt sygefravær, hvad enten det er relateret til forhold på arbejdspladsen, herunder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, eller det skyldes andre faktorer. Elise Smiths Skole ønsker samtidig gennem sygefraværs-/fastholdelsespolitikken at styrke skolens forebyggende arbejde og kere sig om alle ansatte. Skoleliv og skolens bygninger I er skolens fysiske rammer forbedret væsentligt. For skolens ledelse og bestyrelse er det af stor betydning at sikre, at vore faciliteter kontinuerligt forbedres og udstyres til at møde dagens og morgendagens udfordringer, så skolens rammer og pædagogiske tilbud hele tiden er tilpasset de mennesker, der skal fylde dem ud. Sammen med vores personale- og uddannelsespolitik skal bygninger og faciliteter være attraktive og opdaterede for at inspirere og fastholde personalet samt tiltrække nye og kvalificerede medarbejdere. Nyindkøb, renovering og ombygning i 2013 og 2014 Der er foretaget væsentlige lokalemæssige ombygninger og forandringer. Her kan bl.a.nævnes: Indretning af nyt fællesområde (SFO/skole) i Mellemhuset Ny indretning af SFO Stuen Renovering af gulve og trappeforløb i SFO Kælderen Biblioteksområdet renoveret med mørklægning, projektor, nye møbler og ny dobbelt glasdør. Nedgang nærmest Thunøgade renoveret - inkl. toilettet i området Fornyelse af 2 øvrige toiletter Renovering af Bodens depot og af et rengøringsrum Renovering af omklædningsrum, gang- og trappeforløb og af toilet/bad i underetagen Nye vinduer flere steder i skolens hovedbygning 3

4 Maling af vægge i gangarealerne i Mellemhuset Nyt tæppeophæng i Spejlsalen Skabe til skolens historiske materialer Nyt pedelskur Ny flisebelægning i Lille Gård Nye møbler i flere klasser Teknik: Renovering og fornyelse af skolens pedel-tekniklokale Renovering og forbedring af skolens IT-systemer Indkøb af ipads til brug i kl. samt i SFO Flere klasser har fået mørklægning Infoskærme Projektorer i kl. M.m. Udendørsarealer: Ny asfalt i skolegården Boden økologi I 1½ år har Boden, først på forsøgsbasis og siden som en del af det faste sortiment, indfaset økologiske produkter: Brød, frugt og grønt, pasta, juicer, smør og forskellige lune og varme retter. Det er dog endnu ikke muligt at få alle færdigretter i økologisk udgave, og derfor vil nogle produkter fortsat en tid endnu være konventionelt fremstillet. Selvom økologien har medført små prisstigninger og en ændret menuplan er den blevet særdeles positivt modtaget og er stadig populær hos både børn og voksne. Bærbare computere i kl. Siden skolestart 2013 har alle elever i 6. kl. obligatorisk medbragt egne bærbare pc er som en del af skoletaskens værktøj. Selvfølgelig var alle spændte på denne ordnings muligheder og udfordringer. Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at ordningen blev den succes, vi havde håbet på, og at IT nu indgår som en naturlig og vigtig del af undervisningen for alle vore store elever. For at kunne give alle skolens øvrige klasser en sikker og god indføring i anvendelse af computere, har skolen året igennem udvidet mængden af udstyr, som kan lånes og anvendes af kl., herunder flere pc er og mange nye ipads. Også i SFO en eksperimenteres med stort held med ipad ens mange muligheder. Fremadrettet vil SFOpædagogikken også omfatte brugen af ipad. Fysisk arbejdsmiljø Skolens arbejdsmiljøgruppe består af skolens arbejdsmiljørepræsentant, 1 TAP-repræsentant, TR- repræsentanter fra såvel SFO som lærergruppe samt undertegnede. Her drøftes fysiske og psykiske arbejdsforhold på en fastlagt møderække året igennem. I foråret 2014 gennemførtes en stor undersøgelse af skolens fysiske arbejdsmiljø (APV). 4

5 Undersøgelsen påviste, at skolen har et godt og udviklende arbejdsmiljø. Den gav naturligvis også stof til undersøgelser, forbedringer og nye perspektiver for fremadrettet udvikling. Handleplanen, der blev udarbejdet i den forbindelse, er igangsat og vil blive gennemført inden udgangen af Pædagogiske udfordringer: I skolen For at imødegå det faldende tilskud til inklusion af elever med særlige vanskeligheder igangsatte vi fra skoleårets start en ny model for inklusionsarbejdet på skolen. Et udvalg udarbejdede i foråret 2013 en beskrivelse af en ny model for dette arbejde. Den indhøstede erfaring med den nye strukturs pædagogiske effekt er særdeles positiv. Den har vist sig at give en både dynamisk og effektiv anvendelse af vore inklusions- og specialundervisningsmidler. Modellen er nu indfaset og vil blive videreudviklet over de kommende år. Det er mit håb, at vi trods færre lektioner til inklusionsarbejdet fortsat vil kunne tilbyde god og kompetent støtte til elever med særlige vanskeligheder. I det forløbne skoleår er der sket nyt i skolens internationale samarbejde. Vi har indledt samarbejde om udveksling med en skole i Decin (Tjekkiet) som nødvendigt supplement til vort traditionsrige samarbejde med skoler i Wurzburg (Tyskland). Vi har i denne uge genvisit fra de 3 skoler og må glædes over, at det nye trepartssamarbejde rummer helt nye dimensioner ikke mindst for kulturel forståelse på tværs af 3 lande! Ud over den almindelige skemabundne undervisning foregår der meget andet på skolen, som kan betegnes som anderledes skoledage eller er sociale arrangementer. I flæng kan nævnes højdepunkter som: Temauger - lejrskoler og rejser - 7. klassernes teambuildingtur til Skagen - juleklip - årets forårsudstilling - 6. kl. musical, som opføres på Filurens scene i Musikhuset - SFO s tiltag med en fast udedag. Glemmes skal heller ikke den årligt tilbagevendende SFOfodbold-turnering, hvor vore elever dyster med glade børn fra andre af byens private skoler. I SFO Personalet er p.t. optaget af drøftelse og beskrivelse af praksis samt formulering af pædagogiske overordnede strukturer og dagligt arbejde for kommende skoleår (se venligst Fremtiden Elise Smiths Skole ). Arbejdet er særdeles vigtigt, da SFO s rolle som socialt arnested i de kommende år vil blive langt mere synligt, end det er i dag. SFO har også stort fokus på anvendelsen af IT som supplement til de mange øvrige SFO-aktiviteter. ipads er kommet for at blive og vil få en tydelig plads blandt de mange SFO-elementer. Evalueringsudvalg Lovgivningen er ændret på tilsynsområdet, og dermed er også proceduren for skoleevaluering forandret i forhold til tidligere. Tilsynet varetages af en certificeret tilsynsførende, mens skolens evalueringsudvalg (sammensat af repræsentanter fra bestyrelsen(forældre), lærerne, pædagogerne og ledelsen) indsamler og udarbejder en årlig skoleevaluering, som skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Udvalget har på baggrund af årets tilbagemeldinger udarbejdet dette års skoleevaluering og handleplan. Materialet vil snarest blive tilgængeligt på skolens hjemmeside. 5

6 Tilsynsførende Leif Laursen er valgt som certificeret tilsynsførende. I sin tilsynserklæring for skolen konkluderer han bl.a. således: Det er således tilsynets vurdering, at Elise Smiths Skoles samlede undervisningstilbud til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskole. Jeg har under mine besøg på skolen haft samtaler med skolens leder John Flyvholm og nogle af lærerne. Det er mit helt klare indtryk, at skolen hele tiden har været på forkant med udviklingen og er klar til at kaste sig ud i de nye og store udfordringer som står for døren i skoleåret 2014/2015. I maj har bestyrelsen og ledelsen således udgivet et lille hæfte Fremtidens Elise Smiths Skole, hvor de redegør for, hvad der konkret kommer til at ske fra 1. august 2014 for såvel børn, personale samt forældre. Der orienteres ligeledes for, hvordan bestyrelse, ledelse og personale i samarbejde er nået frem til Fremtidens Elise Smiths Skole. Dette arbejde er eksemplarisk og lever i høj grad op til, hvordan man i folkeskolen tackler de samme udfordringer. Jeg er overbevist om, at elever, forældre og personale på Elise Smiths Skole går godt klædt på til at møde et nyt, udfordrende og spændende skoleår fra den 1. august 2014 Den samlede tilsynserklæring kan læses skolens hjemmeside Tak til Leif for et rigtigt frugtbart og seriøst samarbejde året igennem! Jeg håber, at samarbejdet vil fortsætte mange år fremover. Elise Puls Et helt nyt tiltag på skolen er idrætsforeningen Elise Puls, der netop i dette forår har set dagens lys som en forældreforening med særligt fokus på motion og bevægelse for børn i kl. Foreningens initiativtagere er to af ESS ildsjæle Kristian Rabjerg og Sørens Kuipers, som igennem ihærdigt arbejde og i godt samspil med nogle af skolens aktive forældre på rekordtid har realiseret dette nye fine tilbud! Tak for initiativet. Jeg glæder mig over de nye muligheder og fællesskabende aktiviteter, foreningen kan berige skolens børn med! Tak for godt samarbejde Tak for godt samarbejde til alle skolens aktive forældre og til involverede i de mange samarbejdsorganer: FU, INFO, Repræsentantskab, Arbejdsmiljøgruppen, TR, Lærerråd og lærerrådsformand, SFO Kælderen og Stuen, Elevrådet, Pædagogisk Udvalg m.fl. samt til de ansatte i administrationen, Boden, pedelfunktionen. På trods af de mange udfordringer året igennem har det været overordentligt positivt, udbytterigt og frugtbart at samarbejde med jer alle! En stor tak til skolens pædagogiske personale for et godt og givende samarbejde. Det har været et begivenhedsrigt og oplevelsesrigt år for os alle. I gør det fantastisk godt og er det sikre og solide fundament for skolens virke. I en tid, hvor skoleverdenens søkort er under pres og har mange udfordringer, er det godt at navigere fra et skib, der er lastet med stor faglighed, energi og kreativitet. Sammen med jer finder vi en god og sikker kurs i alt det nye, der venter os! Tak til lederkollegerne Jette, Torben og Kristian for et dynamisk og berigende teamsamarbejde i fælles bestræbelse på at sikre et stærkt skoletilbud og en attraktiv arbejdsplads, hvor man gør sig umage i et seriøst, positivt og forpligtende fællesskab bestående af børn, ansatte og forældre. 6

7 En stor tak til bestyrelsen for opbakning og mod til også at tage de svære diskussioner og beslutninger i denne udfordringernes tid og for altid at have et godt blik for de væsentlige værdier i skolen. I har i det forløbne år i dialog med ledelse, forældre og ansatte truffet vigtige og nødvendige beslutninger til sikring af skolens drift og fremtidige udvikling såvel pædagogisk som økonomisk. Slutteligt en stor tak skolens sekretær gennem mere en 3 årtier. Birgitte Lolck har valgt at forlade skolen og arbejdslivet denne sommer. Heldigvis vil hun dog i nogle uger i sommer og i forbindelse med skolestart fungere som konsulent og guide for skolens nye sekretær. Birgitte vil i sandhed blive savnet af alle på skolen: forældre, elever, ansatte og ikke mindst af skolens ledelse! Det er en institution, der forlader os! Birgitte har igennem årene indgået som sparringspartner for lærere, pædagoger og ledelse; hun har rådgivet forældre og andre, der måtte have brug for hjælp, og hun har håndteret de mange eksterne henvendelser tålmodigt og venligt, som en af skolens stærkeste ambassadører. Det er et vellidt, loyalt og pligtopfyldende menneske og en fantastisk og humørfyldt kollega, der denne sommer forlader os! Jeg takker Birgitte for enestående indsats på og for Elise Smiths Skole og ønsker hende alt godt i årene fremover! Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. John Flyvholm, skoleleder 7

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Skolelederens beretning. Elise Smiths Skole. Den 25. maj 2011

Skolelederens beretning. Elise Smiths Skole. Den 25. maj 2011 Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 25. maj 2011 'Du kan og bør forme din egen fremtid. Hvis ikke du gør det, er der sikkert en anden der vil'. Citatet af Joel Barker (amerikansk forsker) passer

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C SKOLENS KODE: 751.058

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C SKOLENS KODE: 751.058 Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Indledning Endnu et spændende skoleår nærmere sig sin afslutning, og jeg vil i min beretning komme ind på nogle af de ting, som bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014.

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Gode friskolevenner - endnu engang tak for jeres fremmøde. Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Mandag den 10.februar 2014 kl Husk formøde for forældrevalgte kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Mandag den 10.februar 2014 kl Husk formøde for forældrevalgte kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Rettelse til punkt 11: Et medlem af bestyrelsen er ikke enig i beslutningen om at indkøbe lockers. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene. Intet 4. Høring

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

TILBAGEMELDING 2013 Årets skoleevaluering på Elise Smiths Skole

TILBAGEMELDING 2013 Årets skoleevaluering på Elise Smiths Skole TILBAGEMELDING 2013 Årets skoleevaluering på Elise Smiths Skole Årets skoleevaluering er udarbejdet af skolens evalueringsudvalg på baggrund af tilbagemeldinger fra klasserepræsentanter og klasselærere.

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16 FREMTIDENS VERSION 2 Skoleåret 15/16 Kære forældre Første forsøgsår med skolens nye UUA- og PUA-model nærmer sig nu sin afslutning. De mange nye og givende tiltag er afprøvet i årets løb og i den seneste

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter?

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Hvem har vi været? Bestyrelsens sammensætning 7 forældrevalgte repræsentanter: Charlotte Koch Hess,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Handleplan i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen på Avedøre Skole og SFO

Handleplan i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen på Avedøre Skole og SFO Handleplan i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen på Avedøre Skole og SFO Hovedområde Beskrevet problematik fra kommentarerne Handleplan Tilfredshed med undervisningen Undervisningens kvalitet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Dagligdagen på skolen i skoleåret 2014/15 har overordnet set været præget af to afgørende ændringer. Det er implementering

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere