Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014"

Transkript

1 Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014 Et år med MANGE UDFORDRINGER! Mange udfordringer passer vist meget fint som overskrift til min skolelederberetning for det forløbne år! Skoleåret har i sandhed været et år præget af udfordringer! Udhuset En af de største udfordringer siden sidste års generalforsamling har uden sammenligning været færdiggørelsen af Udhuset, skolens nye undervisningsbygning til 9. kl. Huset stod ikke færdigt til skolestart i august 2014, som vores totalentreprenør havde troet muligt. Det gamle hus viste sig at rumme mange uforudsete og komplekse udfordringer, som måtte løses i den rækkefølge, de blev blotlagt; bl.a. viste det sig nødvendigt at forny store dele af tagkonstruktionen, bærende vægge blev flyttet og etageadskillelser forstærket..huset blev færdigt med et halvt års forsinkelse og kunne inddrages i januar måned Udhuset er i høj grad blevet, som vi håbede: et smukt, moderne og tidssvarende udskolingshus for vore 9. kl. elever et hus som elever og lærere allerede holder meget af, og som uden tvivl vil lette vore ældste elevers overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse! Tusind tak til alle involverede i ombygningsprojektet en særlig tak til Peter Risgaard fra bestyrelsen for en ihærdig, professionel og uundværlig indsats i byggeudvalget! Lokalaftale Blandt de mange udfordringer året har budt på er også udarbejdelse af en lokal arbejdstidsaftale for vore lærere. Den kendte centralt aftalte overenskomst, som har dannet fundament for to årtiers arbejdstidsaftaler, blev opsagt i 2013 som en konsekvens af sidste forårs arbejdskonflikt mellem stat, kommuner og lærerforeninger samt tillige pga. et stærkt politisk ønske om en grundskolereform. Fremadrettet skal arbejdstidsaftaler nu udarbejdes lokalt. Det har krævet mange arbejdstimer for lærernes tillidsmand og undertegnede at finde den rette og afbalancerede arbejdstidsmodel, som dels tilgodeser skolens effektivitet og produktivitet og dels sikrer mulighed for at gennemføre de ændringerne i skolestrukturen, der er planlagt iværksat fra august Desuden skal den nye lokalaftale gerne sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolens ledelse og lærerne og også være af en karakter, der på trods af effektiviseringer gør det muligt at bevare lærernes arbejdsglæde og engagement. Aftalen er på plads og skal nu vise sin duelighed i praksis. Den nye grundskolereform Som I sikkert alle ved, blev en ny grundskolereform vedtaget sidste sommer. Den træder i kraft på folkeskoleområdet allerede fra august Det overordnede mål for folkeskolen er at styrke elevernes faglighed og kompetencer. Desuden ønskes at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (målet er på sigt at løfte elevernes vidensniveau, således at 9. klasses pensum nås med udgangen af 8. klasse) og sidst, men ikke mindst at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. 1

2 Disse mål tænkes i folkeskolen nået bl.a. via et væsentligt øget timetal samt mange undervisningsunderstøttende tiltag og ændrede SFO-strukturer. Sideløbende vil man styrke folkeskolens økonomi samt udbygge lærernes efteruddannelsesmuligheder. Ledelsesseminar På Elise Smiths Skoles årlige bestyrelses- og ledelsesseminar (september måned) drøftede vi skolereformens elementer og konsekvenser for ESS med fagfolk fra vores skoleorganisation, Danmarks Privatskoleforening (DP). Beslutning På den baggrund besluttede vi at igangsætte en proaktiv proces, som skulle føre til vores egen fortolkning og gennemførelse af fremtidens skole og SFO på ESS. Vi besluttede at styrke udviklingen på Elise Smiths Skole på trods af tidens kraftige reducering i statslige og kommunale tilskud, således at undervisningen og SFO-tilbuddet, også efter reformens gennemførelse, som minimum står mål med det offentlige grundskolesystem. Ønsket er at fastholde en sund og robust økonomi, der gør det muligt kontinuerligt at udvikle institutionen som et attraktivt og seriøst skoletilbud i velholdte og tidssvarende uden- og indendørs faciliteter. Fremtidens Elise Smiths Skole Processerne er nu gennemført, og vi kan fra august 2014 se frem til et skoleår med væsentlige nyskabelser. Vi har altid sigtet mod og profileret os med markører som høj faglighed, personlig og social dannelse samt et tillidsfuldt, respektfuldt og forpligtende skole-hjem-samarbejde. Sådan skal det også blive ved at være i fremtiden! Det er vigtigt, at vore børn får mulighed for at blive så dygtige, de kan, i et dynamisk, udviklende og trygt miljø, der vægter både de faglige, kreativt/musiske og sociale kompetencer (læs i øvrigt om detaljerne i den netop udsendte pjece Fremtidens Elise Smiths Skole, som også kan findes på skolens hjemmeside). Økonomi Selvom statens tilskud pr. elev fortsat falder, har vi formået at omstille driften og derigennem sikret, at det stadig er muligt at drive en stabil og stærk institution. Vi har kontinuerligt justeret og effektiviseret, således at vi kan drive en dynamisk skole og også i fremtiden fastholde og udvikle vore pædagogiske muligheder til gavn for vore mange aktører - pædagoger, lærere, TAP er, elever og forældre. Jeg kan med glæde konstatere, at skolen har en stabil og robust økonomi (Jf. Fremtidens Elises Smiths Skole). Øvrige afgørende forvaltningsparametre: Skolens ledelse og bestyrelse følger de øvrige forvaltningsparametre tæt og kan med glæde konstatere, at udviklingen følger vore forventninger: Elevtallet udviklede sig som ønsket, således at der pr. 5. september 2013 var indskrevet 516 lever mod forventet

3 Elevfrafald. Som midtbyskole oplever vi naturligvis og forventeligt en vis mobilitet blandt vore familier. Vi har tidligere set, at en del af skolens elever har valgt at afslutte grundskolens 9. kl. på en af landets efterskoler. Vi følger udviklingen i denne trend og mener at kunne konstatere, at denne tendens er stærkt aftagende. Vi har således i skoleåret flere elever i 9. kl. end sædvanligt. Faglige standpunkter. Skolens elevers faglige standpunkter fra FSA 2013 var som forventet særdeles tilfredsstillende. Fravær. Der føres protokol for vore elever. For alle ansatte føres fraværsstatistikker. Skolen har en handleplan for såvel elevers som ansattes fravær. Skolen har en absolut tilfredsstillende fraværsstatistik. Arbejdstid. Under hensyntagen til ovennævnte effektivitets- og produktivitetsparametre sikrer vi ved planlægningen en passende afstemning af læreres sammensætning af undervisningstid, forberedelsestid og øvrig tid Sygefraværs-/fastholdelsespolitik. Der blev i årets løb udarbejdet en politik på dette område. Målet med sygefraværs-/fastholdelsespolitikken er at støtte og fastholde skolens medarbejdere samt at styrke arbejdsmiljøet og desuden at fastholde et lavt sygefravær, hvad enten det er relateret til forhold på arbejdspladsen, herunder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, eller det skyldes andre faktorer. Elise Smiths Skole ønsker samtidig gennem sygefraværs-/fastholdelsespolitikken at styrke skolens forebyggende arbejde og kere sig om alle ansatte. Skoleliv og skolens bygninger I er skolens fysiske rammer forbedret væsentligt. For skolens ledelse og bestyrelse er det af stor betydning at sikre, at vore faciliteter kontinuerligt forbedres og udstyres til at møde dagens og morgendagens udfordringer, så skolens rammer og pædagogiske tilbud hele tiden er tilpasset de mennesker, der skal fylde dem ud. Sammen med vores personale- og uddannelsespolitik skal bygninger og faciliteter være attraktive og opdaterede for at inspirere og fastholde personalet samt tiltrække nye og kvalificerede medarbejdere. Nyindkøb, renovering og ombygning i 2013 og 2014 Der er foretaget væsentlige lokalemæssige ombygninger og forandringer. Her kan bl.a.nævnes: Indretning af nyt fællesområde (SFO/skole) i Mellemhuset Ny indretning af SFO Stuen Renovering af gulve og trappeforløb i SFO Kælderen Biblioteksområdet renoveret med mørklægning, projektor, nye møbler og ny dobbelt glasdør. Nedgang nærmest Thunøgade renoveret - inkl. toilettet i området Fornyelse af 2 øvrige toiletter Renovering af Bodens depot og af et rengøringsrum Renovering af omklædningsrum, gang- og trappeforløb og af toilet/bad i underetagen Nye vinduer flere steder i skolens hovedbygning 3

4 Maling af vægge i gangarealerne i Mellemhuset Nyt tæppeophæng i Spejlsalen Skabe til skolens historiske materialer Nyt pedelskur Ny flisebelægning i Lille Gård Nye møbler i flere klasser Teknik: Renovering og fornyelse af skolens pedel-tekniklokale Renovering og forbedring af skolens IT-systemer Indkøb af ipads til brug i kl. samt i SFO Flere klasser har fået mørklægning Infoskærme Projektorer i kl. M.m. Udendørsarealer: Ny asfalt i skolegården Boden økologi I 1½ år har Boden, først på forsøgsbasis og siden som en del af det faste sortiment, indfaset økologiske produkter: Brød, frugt og grønt, pasta, juicer, smør og forskellige lune og varme retter. Det er dog endnu ikke muligt at få alle færdigretter i økologisk udgave, og derfor vil nogle produkter fortsat en tid endnu være konventionelt fremstillet. Selvom økologien har medført små prisstigninger og en ændret menuplan er den blevet særdeles positivt modtaget og er stadig populær hos både børn og voksne. Bærbare computere i kl. Siden skolestart 2013 har alle elever i 6. kl. obligatorisk medbragt egne bærbare pc er som en del af skoletaskens værktøj. Selvfølgelig var alle spændte på denne ordnings muligheder og udfordringer. Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at ordningen blev den succes, vi havde håbet på, og at IT nu indgår som en naturlig og vigtig del af undervisningen for alle vore store elever. For at kunne give alle skolens øvrige klasser en sikker og god indføring i anvendelse af computere, har skolen året igennem udvidet mængden af udstyr, som kan lånes og anvendes af kl., herunder flere pc er og mange nye ipads. Også i SFO en eksperimenteres med stort held med ipad ens mange muligheder. Fremadrettet vil SFOpædagogikken også omfatte brugen af ipad. Fysisk arbejdsmiljø Skolens arbejdsmiljøgruppe består af skolens arbejdsmiljørepræsentant, 1 TAP-repræsentant, TR- repræsentanter fra såvel SFO som lærergruppe samt undertegnede. Her drøftes fysiske og psykiske arbejdsforhold på en fastlagt møderække året igennem. I foråret 2014 gennemførtes en stor undersøgelse af skolens fysiske arbejdsmiljø (APV). 4

5 Undersøgelsen påviste, at skolen har et godt og udviklende arbejdsmiljø. Den gav naturligvis også stof til undersøgelser, forbedringer og nye perspektiver for fremadrettet udvikling. Handleplanen, der blev udarbejdet i den forbindelse, er igangsat og vil blive gennemført inden udgangen af Pædagogiske udfordringer: I skolen For at imødegå det faldende tilskud til inklusion af elever med særlige vanskeligheder igangsatte vi fra skoleårets start en ny model for inklusionsarbejdet på skolen. Et udvalg udarbejdede i foråret 2013 en beskrivelse af en ny model for dette arbejde. Den indhøstede erfaring med den nye strukturs pædagogiske effekt er særdeles positiv. Den har vist sig at give en både dynamisk og effektiv anvendelse af vore inklusions- og specialundervisningsmidler. Modellen er nu indfaset og vil blive videreudviklet over de kommende år. Det er mit håb, at vi trods færre lektioner til inklusionsarbejdet fortsat vil kunne tilbyde god og kompetent støtte til elever med særlige vanskeligheder. I det forløbne skoleår er der sket nyt i skolens internationale samarbejde. Vi har indledt samarbejde om udveksling med en skole i Decin (Tjekkiet) som nødvendigt supplement til vort traditionsrige samarbejde med skoler i Wurzburg (Tyskland). Vi har i denne uge genvisit fra de 3 skoler og må glædes over, at det nye trepartssamarbejde rummer helt nye dimensioner ikke mindst for kulturel forståelse på tværs af 3 lande! Ud over den almindelige skemabundne undervisning foregår der meget andet på skolen, som kan betegnes som anderledes skoledage eller er sociale arrangementer. I flæng kan nævnes højdepunkter som: Temauger - lejrskoler og rejser - 7. klassernes teambuildingtur til Skagen - juleklip - årets forårsudstilling - 6. kl. musical, som opføres på Filurens scene i Musikhuset - SFO s tiltag med en fast udedag. Glemmes skal heller ikke den årligt tilbagevendende SFOfodbold-turnering, hvor vore elever dyster med glade børn fra andre af byens private skoler. I SFO Personalet er p.t. optaget af drøftelse og beskrivelse af praksis samt formulering af pædagogiske overordnede strukturer og dagligt arbejde for kommende skoleår (se venligst Fremtiden Elise Smiths Skole ). Arbejdet er særdeles vigtigt, da SFO s rolle som socialt arnested i de kommende år vil blive langt mere synligt, end det er i dag. SFO har også stort fokus på anvendelsen af IT som supplement til de mange øvrige SFO-aktiviteter. ipads er kommet for at blive og vil få en tydelig plads blandt de mange SFO-elementer. Evalueringsudvalg Lovgivningen er ændret på tilsynsområdet, og dermed er også proceduren for skoleevaluering forandret i forhold til tidligere. Tilsynet varetages af en certificeret tilsynsførende, mens skolens evalueringsudvalg (sammensat af repræsentanter fra bestyrelsen(forældre), lærerne, pædagogerne og ledelsen) indsamler og udarbejder en årlig skoleevaluering, som skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Udvalget har på baggrund af årets tilbagemeldinger udarbejdet dette års skoleevaluering og handleplan. Materialet vil snarest blive tilgængeligt på skolens hjemmeside. 5

6 Tilsynsførende Leif Laursen er valgt som certificeret tilsynsførende. I sin tilsynserklæring for skolen konkluderer han bl.a. således: Det er således tilsynets vurdering, at Elise Smiths Skoles samlede undervisningstilbud til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskole. Jeg har under mine besøg på skolen haft samtaler med skolens leder John Flyvholm og nogle af lærerne. Det er mit helt klare indtryk, at skolen hele tiden har været på forkant med udviklingen og er klar til at kaste sig ud i de nye og store udfordringer som står for døren i skoleåret 2014/2015. I maj har bestyrelsen og ledelsen således udgivet et lille hæfte Fremtidens Elise Smiths Skole, hvor de redegør for, hvad der konkret kommer til at ske fra 1. august 2014 for såvel børn, personale samt forældre. Der orienteres ligeledes for, hvordan bestyrelse, ledelse og personale i samarbejde er nået frem til Fremtidens Elise Smiths Skole. Dette arbejde er eksemplarisk og lever i høj grad op til, hvordan man i folkeskolen tackler de samme udfordringer. Jeg er overbevist om, at elever, forældre og personale på Elise Smiths Skole går godt klædt på til at møde et nyt, udfordrende og spændende skoleår fra den 1. august 2014 Den samlede tilsynserklæring kan læses skolens hjemmeside Tak til Leif for et rigtigt frugtbart og seriøst samarbejde året igennem! Jeg håber, at samarbejdet vil fortsætte mange år fremover. Elise Puls Et helt nyt tiltag på skolen er idrætsforeningen Elise Puls, der netop i dette forår har set dagens lys som en forældreforening med særligt fokus på motion og bevægelse for børn i kl. Foreningens initiativtagere er to af ESS ildsjæle Kristian Rabjerg og Sørens Kuipers, som igennem ihærdigt arbejde og i godt samspil med nogle af skolens aktive forældre på rekordtid har realiseret dette nye fine tilbud! Tak for initiativet. Jeg glæder mig over de nye muligheder og fællesskabende aktiviteter, foreningen kan berige skolens børn med! Tak for godt samarbejde Tak for godt samarbejde til alle skolens aktive forældre og til involverede i de mange samarbejdsorganer: FU, INFO, Repræsentantskab, Arbejdsmiljøgruppen, TR, Lærerråd og lærerrådsformand, SFO Kælderen og Stuen, Elevrådet, Pædagogisk Udvalg m.fl. samt til de ansatte i administrationen, Boden, pedelfunktionen. På trods af de mange udfordringer året igennem har det været overordentligt positivt, udbytterigt og frugtbart at samarbejde med jer alle! En stor tak til skolens pædagogiske personale for et godt og givende samarbejde. Det har været et begivenhedsrigt og oplevelsesrigt år for os alle. I gør det fantastisk godt og er det sikre og solide fundament for skolens virke. I en tid, hvor skoleverdenens søkort er under pres og har mange udfordringer, er det godt at navigere fra et skib, der er lastet med stor faglighed, energi og kreativitet. Sammen med jer finder vi en god og sikker kurs i alt det nye, der venter os! Tak til lederkollegerne Jette, Torben og Kristian for et dynamisk og berigende teamsamarbejde i fælles bestræbelse på at sikre et stærkt skoletilbud og en attraktiv arbejdsplads, hvor man gør sig umage i et seriøst, positivt og forpligtende fællesskab bestående af børn, ansatte og forældre. 6

7 En stor tak til bestyrelsen for opbakning og mod til også at tage de svære diskussioner og beslutninger i denne udfordringernes tid og for altid at have et godt blik for de væsentlige værdier i skolen. I har i det forløbne år i dialog med ledelse, forældre og ansatte truffet vigtige og nødvendige beslutninger til sikring af skolens drift og fremtidige udvikling såvel pædagogisk som økonomisk. Slutteligt en stor tak skolens sekretær gennem mere en 3 årtier. Birgitte Lolck har valgt at forlade skolen og arbejdslivet denne sommer. Heldigvis vil hun dog i nogle uger i sommer og i forbindelse med skolestart fungere som konsulent og guide for skolens nye sekretær. Birgitte vil i sandhed blive savnet af alle på skolen: forældre, elever, ansatte og ikke mindst af skolens ledelse! Det er en institution, der forlader os! Birgitte har igennem årene indgået som sparringspartner for lærere, pædagoger og ledelse; hun har rådgivet forældre og andre, der måtte have brug for hjælp, og hun har håndteret de mange eksterne henvendelser tålmodigt og venligt, som en af skolens stærkeste ambassadører. Det er et vellidt, loyalt og pligtopfyldende menneske og en fantastisk og humørfyldt kollega, der denne sommer forlader os! Jeg takker Birgitte for enestående indsats på og for Elise Smiths Skole og ønsker hende alt godt i årene fremover! Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. John Flyvholm, skoleleder 7

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere