Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014"

Transkript

1 Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014 Et år med MANGE UDFORDRINGER! Mange udfordringer passer vist meget fint som overskrift til min skolelederberetning for det forløbne år! Skoleåret har i sandhed været et år præget af udfordringer! Udhuset En af de største udfordringer siden sidste års generalforsamling har uden sammenligning været færdiggørelsen af Udhuset, skolens nye undervisningsbygning til 9. kl. Huset stod ikke færdigt til skolestart i august 2014, som vores totalentreprenør havde troet muligt. Det gamle hus viste sig at rumme mange uforudsete og komplekse udfordringer, som måtte løses i den rækkefølge, de blev blotlagt; bl.a. viste det sig nødvendigt at forny store dele af tagkonstruktionen, bærende vægge blev flyttet og etageadskillelser forstærket..huset blev færdigt med et halvt års forsinkelse og kunne inddrages i januar måned Udhuset er i høj grad blevet, som vi håbede: et smukt, moderne og tidssvarende udskolingshus for vore 9. kl. elever et hus som elever og lærere allerede holder meget af, og som uden tvivl vil lette vore ældste elevers overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse! Tusind tak til alle involverede i ombygningsprojektet en særlig tak til Peter Risgaard fra bestyrelsen for en ihærdig, professionel og uundværlig indsats i byggeudvalget! Lokalaftale Blandt de mange udfordringer året har budt på er også udarbejdelse af en lokal arbejdstidsaftale for vore lærere. Den kendte centralt aftalte overenskomst, som har dannet fundament for to årtiers arbejdstidsaftaler, blev opsagt i 2013 som en konsekvens af sidste forårs arbejdskonflikt mellem stat, kommuner og lærerforeninger samt tillige pga. et stærkt politisk ønske om en grundskolereform. Fremadrettet skal arbejdstidsaftaler nu udarbejdes lokalt. Det har krævet mange arbejdstimer for lærernes tillidsmand og undertegnede at finde den rette og afbalancerede arbejdstidsmodel, som dels tilgodeser skolens effektivitet og produktivitet og dels sikrer mulighed for at gennemføre de ændringerne i skolestrukturen, der er planlagt iværksat fra august Desuden skal den nye lokalaftale gerne sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolens ledelse og lærerne og også være af en karakter, der på trods af effektiviseringer gør det muligt at bevare lærernes arbejdsglæde og engagement. Aftalen er på plads og skal nu vise sin duelighed i praksis. Den nye grundskolereform Som I sikkert alle ved, blev en ny grundskolereform vedtaget sidste sommer. Den træder i kraft på folkeskoleområdet allerede fra august Det overordnede mål for folkeskolen er at styrke elevernes faglighed og kompetencer. Desuden ønskes at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (målet er på sigt at løfte elevernes vidensniveau, således at 9. klasses pensum nås med udgangen af 8. klasse) og sidst, men ikke mindst at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. 1

2 Disse mål tænkes i folkeskolen nået bl.a. via et væsentligt øget timetal samt mange undervisningsunderstøttende tiltag og ændrede SFO-strukturer. Sideløbende vil man styrke folkeskolens økonomi samt udbygge lærernes efteruddannelsesmuligheder. Ledelsesseminar På Elise Smiths Skoles årlige bestyrelses- og ledelsesseminar (september måned) drøftede vi skolereformens elementer og konsekvenser for ESS med fagfolk fra vores skoleorganisation, Danmarks Privatskoleforening (DP). Beslutning På den baggrund besluttede vi at igangsætte en proaktiv proces, som skulle føre til vores egen fortolkning og gennemførelse af fremtidens skole og SFO på ESS. Vi besluttede at styrke udviklingen på Elise Smiths Skole på trods af tidens kraftige reducering i statslige og kommunale tilskud, således at undervisningen og SFO-tilbuddet, også efter reformens gennemførelse, som minimum står mål med det offentlige grundskolesystem. Ønsket er at fastholde en sund og robust økonomi, der gør det muligt kontinuerligt at udvikle institutionen som et attraktivt og seriøst skoletilbud i velholdte og tidssvarende uden- og indendørs faciliteter. Fremtidens Elise Smiths Skole Processerne er nu gennemført, og vi kan fra august 2014 se frem til et skoleår med væsentlige nyskabelser. Vi har altid sigtet mod og profileret os med markører som høj faglighed, personlig og social dannelse samt et tillidsfuldt, respektfuldt og forpligtende skole-hjem-samarbejde. Sådan skal det også blive ved at være i fremtiden! Det er vigtigt, at vore børn får mulighed for at blive så dygtige, de kan, i et dynamisk, udviklende og trygt miljø, der vægter både de faglige, kreativt/musiske og sociale kompetencer (læs i øvrigt om detaljerne i den netop udsendte pjece Fremtidens Elise Smiths Skole, som også kan findes på skolens hjemmeside). Økonomi Selvom statens tilskud pr. elev fortsat falder, har vi formået at omstille driften og derigennem sikret, at det stadig er muligt at drive en stabil og stærk institution. Vi har kontinuerligt justeret og effektiviseret, således at vi kan drive en dynamisk skole og også i fremtiden fastholde og udvikle vore pædagogiske muligheder til gavn for vore mange aktører - pædagoger, lærere, TAP er, elever og forældre. Jeg kan med glæde konstatere, at skolen har en stabil og robust økonomi (Jf. Fremtidens Elises Smiths Skole). Øvrige afgørende forvaltningsparametre: Skolens ledelse og bestyrelse følger de øvrige forvaltningsparametre tæt og kan med glæde konstatere, at udviklingen følger vore forventninger: Elevtallet udviklede sig som ønsket, således at der pr. 5. september 2013 var indskrevet 516 lever mod forventet

3 Elevfrafald. Som midtbyskole oplever vi naturligvis og forventeligt en vis mobilitet blandt vore familier. Vi har tidligere set, at en del af skolens elever har valgt at afslutte grundskolens 9. kl. på en af landets efterskoler. Vi følger udviklingen i denne trend og mener at kunne konstatere, at denne tendens er stærkt aftagende. Vi har således i skoleåret flere elever i 9. kl. end sædvanligt. Faglige standpunkter. Skolens elevers faglige standpunkter fra FSA 2013 var som forventet særdeles tilfredsstillende. Fravær. Der føres protokol for vore elever. For alle ansatte føres fraværsstatistikker. Skolen har en handleplan for såvel elevers som ansattes fravær. Skolen har en absolut tilfredsstillende fraværsstatistik. Arbejdstid. Under hensyntagen til ovennævnte effektivitets- og produktivitetsparametre sikrer vi ved planlægningen en passende afstemning af læreres sammensætning af undervisningstid, forberedelsestid og øvrig tid Sygefraværs-/fastholdelsespolitik. Der blev i årets løb udarbejdet en politik på dette område. Målet med sygefraværs-/fastholdelsespolitikken er at støtte og fastholde skolens medarbejdere samt at styrke arbejdsmiljøet og desuden at fastholde et lavt sygefravær, hvad enten det er relateret til forhold på arbejdspladsen, herunder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, eller det skyldes andre faktorer. Elise Smiths Skole ønsker samtidig gennem sygefraværs-/fastholdelsespolitikken at styrke skolens forebyggende arbejde og kere sig om alle ansatte. Skoleliv og skolens bygninger I er skolens fysiske rammer forbedret væsentligt. For skolens ledelse og bestyrelse er det af stor betydning at sikre, at vore faciliteter kontinuerligt forbedres og udstyres til at møde dagens og morgendagens udfordringer, så skolens rammer og pædagogiske tilbud hele tiden er tilpasset de mennesker, der skal fylde dem ud. Sammen med vores personale- og uddannelsespolitik skal bygninger og faciliteter være attraktive og opdaterede for at inspirere og fastholde personalet samt tiltrække nye og kvalificerede medarbejdere. Nyindkøb, renovering og ombygning i 2013 og 2014 Der er foretaget væsentlige lokalemæssige ombygninger og forandringer. Her kan bl.a.nævnes: Indretning af nyt fællesområde (SFO/skole) i Mellemhuset Ny indretning af SFO Stuen Renovering af gulve og trappeforløb i SFO Kælderen Biblioteksområdet renoveret med mørklægning, projektor, nye møbler og ny dobbelt glasdør. Nedgang nærmest Thunøgade renoveret - inkl. toilettet i området Fornyelse af 2 øvrige toiletter Renovering af Bodens depot og af et rengøringsrum Renovering af omklædningsrum, gang- og trappeforløb og af toilet/bad i underetagen Nye vinduer flere steder i skolens hovedbygning 3

4 Maling af vægge i gangarealerne i Mellemhuset Nyt tæppeophæng i Spejlsalen Skabe til skolens historiske materialer Nyt pedelskur Ny flisebelægning i Lille Gård Nye møbler i flere klasser Teknik: Renovering og fornyelse af skolens pedel-tekniklokale Renovering og forbedring af skolens IT-systemer Indkøb af ipads til brug i kl. samt i SFO Flere klasser har fået mørklægning Infoskærme Projektorer i kl. M.m. Udendørsarealer: Ny asfalt i skolegården Boden økologi I 1½ år har Boden, først på forsøgsbasis og siden som en del af det faste sortiment, indfaset økologiske produkter: Brød, frugt og grønt, pasta, juicer, smør og forskellige lune og varme retter. Det er dog endnu ikke muligt at få alle færdigretter i økologisk udgave, og derfor vil nogle produkter fortsat en tid endnu være konventionelt fremstillet. Selvom økologien har medført små prisstigninger og en ændret menuplan er den blevet særdeles positivt modtaget og er stadig populær hos både børn og voksne. Bærbare computere i kl. Siden skolestart 2013 har alle elever i 6. kl. obligatorisk medbragt egne bærbare pc er som en del af skoletaskens værktøj. Selvfølgelig var alle spændte på denne ordnings muligheder og udfordringer. Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at ordningen blev den succes, vi havde håbet på, og at IT nu indgår som en naturlig og vigtig del af undervisningen for alle vore store elever. For at kunne give alle skolens øvrige klasser en sikker og god indføring i anvendelse af computere, har skolen året igennem udvidet mængden af udstyr, som kan lånes og anvendes af kl., herunder flere pc er og mange nye ipads. Også i SFO en eksperimenteres med stort held med ipad ens mange muligheder. Fremadrettet vil SFOpædagogikken også omfatte brugen af ipad. Fysisk arbejdsmiljø Skolens arbejdsmiljøgruppe består af skolens arbejdsmiljørepræsentant, 1 TAP-repræsentant, TR- repræsentanter fra såvel SFO som lærergruppe samt undertegnede. Her drøftes fysiske og psykiske arbejdsforhold på en fastlagt møderække året igennem. I foråret 2014 gennemførtes en stor undersøgelse af skolens fysiske arbejdsmiljø (APV). 4

5 Undersøgelsen påviste, at skolen har et godt og udviklende arbejdsmiljø. Den gav naturligvis også stof til undersøgelser, forbedringer og nye perspektiver for fremadrettet udvikling. Handleplanen, der blev udarbejdet i den forbindelse, er igangsat og vil blive gennemført inden udgangen af Pædagogiske udfordringer: I skolen For at imødegå det faldende tilskud til inklusion af elever med særlige vanskeligheder igangsatte vi fra skoleårets start en ny model for inklusionsarbejdet på skolen. Et udvalg udarbejdede i foråret 2013 en beskrivelse af en ny model for dette arbejde. Den indhøstede erfaring med den nye strukturs pædagogiske effekt er særdeles positiv. Den har vist sig at give en både dynamisk og effektiv anvendelse af vore inklusions- og specialundervisningsmidler. Modellen er nu indfaset og vil blive videreudviklet over de kommende år. Det er mit håb, at vi trods færre lektioner til inklusionsarbejdet fortsat vil kunne tilbyde god og kompetent støtte til elever med særlige vanskeligheder. I det forløbne skoleår er der sket nyt i skolens internationale samarbejde. Vi har indledt samarbejde om udveksling med en skole i Decin (Tjekkiet) som nødvendigt supplement til vort traditionsrige samarbejde med skoler i Wurzburg (Tyskland). Vi har i denne uge genvisit fra de 3 skoler og må glædes over, at det nye trepartssamarbejde rummer helt nye dimensioner ikke mindst for kulturel forståelse på tværs af 3 lande! Ud over den almindelige skemabundne undervisning foregår der meget andet på skolen, som kan betegnes som anderledes skoledage eller er sociale arrangementer. I flæng kan nævnes højdepunkter som: Temauger - lejrskoler og rejser - 7. klassernes teambuildingtur til Skagen - juleklip - årets forårsudstilling - 6. kl. musical, som opføres på Filurens scene i Musikhuset - SFO s tiltag med en fast udedag. Glemmes skal heller ikke den årligt tilbagevendende SFOfodbold-turnering, hvor vore elever dyster med glade børn fra andre af byens private skoler. I SFO Personalet er p.t. optaget af drøftelse og beskrivelse af praksis samt formulering af pædagogiske overordnede strukturer og dagligt arbejde for kommende skoleår (se venligst Fremtiden Elise Smiths Skole ). Arbejdet er særdeles vigtigt, da SFO s rolle som socialt arnested i de kommende år vil blive langt mere synligt, end det er i dag. SFO har også stort fokus på anvendelsen af IT som supplement til de mange øvrige SFO-aktiviteter. ipads er kommet for at blive og vil få en tydelig plads blandt de mange SFO-elementer. Evalueringsudvalg Lovgivningen er ændret på tilsynsområdet, og dermed er også proceduren for skoleevaluering forandret i forhold til tidligere. Tilsynet varetages af en certificeret tilsynsførende, mens skolens evalueringsudvalg (sammensat af repræsentanter fra bestyrelsen(forældre), lærerne, pædagogerne og ledelsen) indsamler og udarbejder en årlig skoleevaluering, som skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Udvalget har på baggrund af årets tilbagemeldinger udarbejdet dette års skoleevaluering og handleplan. Materialet vil snarest blive tilgængeligt på skolens hjemmeside. 5

6 Tilsynsførende Leif Laursen er valgt som certificeret tilsynsførende. I sin tilsynserklæring for skolen konkluderer han bl.a. således: Det er således tilsynets vurdering, at Elise Smiths Skoles samlede undervisningstilbud til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskole. Jeg har under mine besøg på skolen haft samtaler med skolens leder John Flyvholm og nogle af lærerne. Det er mit helt klare indtryk, at skolen hele tiden har været på forkant med udviklingen og er klar til at kaste sig ud i de nye og store udfordringer som står for døren i skoleåret 2014/2015. I maj har bestyrelsen og ledelsen således udgivet et lille hæfte Fremtidens Elise Smiths Skole, hvor de redegør for, hvad der konkret kommer til at ske fra 1. august 2014 for såvel børn, personale samt forældre. Der orienteres ligeledes for, hvordan bestyrelse, ledelse og personale i samarbejde er nået frem til Fremtidens Elise Smiths Skole. Dette arbejde er eksemplarisk og lever i høj grad op til, hvordan man i folkeskolen tackler de samme udfordringer. Jeg er overbevist om, at elever, forældre og personale på Elise Smiths Skole går godt klædt på til at møde et nyt, udfordrende og spændende skoleår fra den 1. august 2014 Den samlede tilsynserklæring kan læses skolens hjemmeside Tak til Leif for et rigtigt frugtbart og seriøst samarbejde året igennem! Jeg håber, at samarbejdet vil fortsætte mange år fremover. Elise Puls Et helt nyt tiltag på skolen er idrætsforeningen Elise Puls, der netop i dette forår har set dagens lys som en forældreforening med særligt fokus på motion og bevægelse for børn i kl. Foreningens initiativtagere er to af ESS ildsjæle Kristian Rabjerg og Sørens Kuipers, som igennem ihærdigt arbejde og i godt samspil med nogle af skolens aktive forældre på rekordtid har realiseret dette nye fine tilbud! Tak for initiativet. Jeg glæder mig over de nye muligheder og fællesskabende aktiviteter, foreningen kan berige skolens børn med! Tak for godt samarbejde Tak for godt samarbejde til alle skolens aktive forældre og til involverede i de mange samarbejdsorganer: FU, INFO, Repræsentantskab, Arbejdsmiljøgruppen, TR, Lærerråd og lærerrådsformand, SFO Kælderen og Stuen, Elevrådet, Pædagogisk Udvalg m.fl. samt til de ansatte i administrationen, Boden, pedelfunktionen. På trods af de mange udfordringer året igennem har det været overordentligt positivt, udbytterigt og frugtbart at samarbejde med jer alle! En stor tak til skolens pædagogiske personale for et godt og givende samarbejde. Det har været et begivenhedsrigt og oplevelsesrigt år for os alle. I gør det fantastisk godt og er det sikre og solide fundament for skolens virke. I en tid, hvor skoleverdenens søkort er under pres og har mange udfordringer, er det godt at navigere fra et skib, der er lastet med stor faglighed, energi og kreativitet. Sammen med jer finder vi en god og sikker kurs i alt det nye, der venter os! Tak til lederkollegerne Jette, Torben og Kristian for et dynamisk og berigende teamsamarbejde i fælles bestræbelse på at sikre et stærkt skoletilbud og en attraktiv arbejdsplads, hvor man gør sig umage i et seriøst, positivt og forpligtende fællesskab bestående af børn, ansatte og forældre. 6

7 En stor tak til bestyrelsen for opbakning og mod til også at tage de svære diskussioner og beslutninger i denne udfordringernes tid og for altid at have et godt blik for de væsentlige værdier i skolen. I har i det forløbne år i dialog med ledelse, forældre og ansatte truffet vigtige og nødvendige beslutninger til sikring af skolens drift og fremtidige udvikling såvel pædagogisk som økonomisk. Slutteligt en stor tak skolens sekretær gennem mere en 3 årtier. Birgitte Lolck har valgt at forlade skolen og arbejdslivet denne sommer. Heldigvis vil hun dog i nogle uger i sommer og i forbindelse med skolestart fungere som konsulent og guide for skolens nye sekretær. Birgitte vil i sandhed blive savnet af alle på skolen: forældre, elever, ansatte og ikke mindst af skolens ledelse! Det er en institution, der forlader os! Birgitte har igennem årene indgået som sparringspartner for lærere, pædagoger og ledelse; hun har rådgivet forældre og andre, der måtte have brug for hjælp, og hun har håndteret de mange eksterne henvendelser tålmodigt og venligt, som en af skolens stærkeste ambassadører. Det er et vellidt, loyalt og pligtopfyldende menneske og en fantastisk og humørfyldt kollega, der denne sommer forlader os! Jeg takker Birgitte for enestående indsats på og for Elise Smiths Skole og ønsker hende alt godt i årene fremover! Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen. John Flyvholm, skoleleder 7

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Skolelederens beretning. Elise Smiths Skole. Den 25. maj 2011

Skolelederens beretning. Elise Smiths Skole. Den 25. maj 2011 Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 25. maj 2011 'Du kan og bør forme din egen fremtid. Hvis ikke du gør det, er der sikkert en anden der vil'. Citatet af Joel Barker (amerikansk forsker) passer

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Generalforsamling 2013 Skolelederens beretning

Generalforsamling 2013 Skolelederens beretning Generalforsamling 2013 Skolelederens beretning Kære forældre, kære medarbejdere, kære øvrige samarbejdspartnere og kære elever. Ledelsesberetningen er på vegne af daglig ledelse, men også som min oplevelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere