Begynder med skoleåret 14/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begynder med skoleåret 14/15"

Transkript

1 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15

2 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien Grundskolereformen Som I sikkert alle ved, blev en ny folkeskolereform vedtaget sidste sommer. Den træder i kraft på folke-skoleområdet allerede fra august Det overordnede mål for folkeskolen er at styrke elevernes faglighed og kompetencer. Desuden ønskes at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (målet er på sigt at løfte elevernes vidensniveau, således at 9. klasses pensum nås med udgangen af 8. klasse) og sidst, men ikke mindst at lette overgangen til ungdomsuddannelserne. Disse mål tænkes i folkeskolen nået bl.a. via et væsentligt øget timetal samt mange undervisningsunderstøttende tiltag og ændrede SFO-strukturer. Sideløbende vil man styrke folkeskolens økonomi samt udbygge lærernes efteruddannelsesmuligheder. Beslutning På den baggrund besluttede vi at igangsætte en proaktiv proces, som skulle føre til vores egen fortolkning og gennemførelse af fremtidens skole og SFO på ESS. Vi besluttede at styrke udviklingen på Elise Smiths Skole på trods af tidens kraftige reducering i statslige og kommunale tilskud, således at undervisningen og SFOtilbuddet, også efter reformens gennemførelse, som minimum står mål med det offentlige grundskolesystem. Ønsket er at fastholde en sund og robust økonomi, der gør det muligt kontinuerligt at udvikle institutionen som et attraktivt og seriøst skoletilbud i velholdte og tidssvarende uden- og indendørs faciliteter. Ledelsesseminar På Elise Smiths Skoles årlige bestyrelses- og ledelsesseminar (september måned) drøftede vi skolereformens elementer og konsekvenser for ESS med fagfolk fra vores skoleorganisation, Danmarks Privatskoleforening (DP). 2

3 Fremtiden Proces Processer igangsættes Pædagogisk: En proces blev iværksat, og målet var igennem dialog og debat med skolens pædagogiske personale (lærere og pædagoger) at forstærke vores skoleidentitet, fagudbud og indsats, således at den med sikkerhed også vil stå mål med folkeskolens tilbud fremadrettet! Økonomisk: Parallelt skulle en høringsproces i repræsentantskab og blandt skolens pædagogiske personale være fundament for nødvendige beslutninger til sikring af skolens fremtidige drift og økonomi. Hvor er vi nu? Processerne er nu gennemført, og vi kan fra august 2014 se frem til et skoleår med væsentlige nyskabelser. Vi har altid sigtet mod og profileret os med markører som høj faglighed, personlig og social dannelse samt et tillidsfuldt, respektfuldt og forpligtende skole-hjem samarbejde. Sådan skal det også blive ved at være i fremtiden! Det er vigtigt, at vore børn får mulighed for at blive så dygtige, de kan i et dynamisk, udviklende og trygt miljø, der vægter både de faglige, kreativt/musiske og sociale kompetencer! 3

4 De væsentligste prioriteringer gældende fra august 2014 Som fri grundskole kan vi selv vælge, hvordan vi vil udvikle og styrke skolens profil. Herunder ses de væsentligste prioriteringer og forandringer: Der indføres ikke heldagsskole på Elise Smiths Skole Skolens mødetider og dagsstruktur justeres Skolens samlede timetal øges. I skoleåret 14/15 ansættes der derfor 2-3 nye lærere Klassens time vil blive fastholdt som et vigtigt dannelseselement (selvom den glider ud af folkeskolen) Som en del af skoledagen indføres undervisningsunderstøttende aktiviteter (UUA) for alle elever SFO s åbningstid udvides med en halv time, således at lukketiden flyttes fra kl til kl SFO indfører ny struktur med obligatoriske pædagogiske værksteder (PUA) i et årshjul foruden mange muligheder for legeaktiviteter Børn vil fremover kunne afhentes i SFO fra kl (0.-2. kl.) samt fra kl (3.-4 kl.). Fredage kan børnene afhentes umiddelbart efter endt skolegang Elise Smiths Skoles pædagogiske linje vil fra 2014 indebære, at skole og SFO vil være tæt forbundne som et samlet tilbud. Fra august 2014 forventes det derfor, at alle skolens børn på klassetrin er tilmeldt SFO Klassekvotienter fremover: klassetrin: 22 elever klassetrin: 24 elever Der etableres en ny 6.C Pr. 1. august 2014 hæves skolepengebetalingen ud over den almindelige indeksregulering med kr. 150,- pr. måned i 11 rater. SFO-prisen indeksreguleres som nu Pr. 1. august 2015 hæves skolepengebetalingen ud over den almindelige indeksregulering med kr. 50,- pr. måned i 11 rater. SFO-prisen indeksreguleres som nu Skole-hjemsamarbejde: Årligt pr. klasse: To forældremøder, to skole-hjem-samtaler, et vidnesbyrd Forældresamarbejde i øvrigt som hidtil Effekten af den nye struktur vil blive fulgt, vurderet og justeret i samarbejde med skolens pædagogiske personale 4

5 Skolens overordnede værdier fastholdes: Skolelivet er i sig selv værdifuldt Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder Vi vægter såvel faglige som sociale fællesskaber Vi søger at understøtte det enkelte barns personlige udvikling Skolegang er en alvorlig sag, men det må godt være sjovt Læring er en aktiv proces, der foregår i den enkelte i samspil med omverdenen Vi efterstræber at være udogmatiske Et godt forældresamarbejde er en afgørende forudsætning for en god skole Forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse Skolen har hovedansvaret for undervisningen 5

6 Timer og fag nu og i fremtiden Alle klassetrins samlede timetal følger folkeskolens, hvilket betyder et forøget timetal for de fleste klasser. Timer og fag vil dog på ESS blive anderledes sammensat ud fra skolens faglige overvejelser og blive prioriteret på de enkelte klassetrin, således at vore faglige, kreativt/musiske og dannelsesmæssige mål nås bedst muligt = Fordeling af timer før = Fordeling af timer i fremtiden KLASSETRIN 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. Dansk (0. kl. - ikke fagdelt) Matematik Kulturfag Naturfag Musik Billedkunst Håndarbejde/sløjd 2 2 Idræt Engelsk Klassens time Svømning SAMLET ANTAL TIMER

7 KLASSETRIN 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Dansk Matematik ,5 5 Kulturfag Naturfag Musik (6. kl. musical) Billedkunst Håndarbejde/sløjd 2 2 Hjemkundskab 1 1 Idræt Engelsk , Tysk ,5 3 3,5 3 Geografi Biologi Historie Samfundsfag Fysik/Kemi Klassens time Drama 1 1 IT 1 1 Interessefag SAMLET ANTAL TIMER

8 Ny dagsstruktur TID KLASSETRIN :40 UUA 08:40-10:10 1. MODUL 10:10-10:30 FRIKVARTER 10:30-12:10 2. MODUL (inkl. spisning) 12:10-12:40 FRIKVARTER 12:40-14:10 3. MODUL 14:10-14:20 FRIKVARTER 14:20-15:05 7. LEKTION TID :40 UUA KLASSETRIN 08:40-10:10 1. MODUL 10:10-10:40 FRIKVARTER 10:40-12:10 2. MODUL 12:10-12:40 FRIKVARTER 12:40-14:10 3. MODUL 14:10-14:20 FRIKVARTER 14:20-15:05 7. LEKTION* * klasses ekstra UUA-lektion afvikles som et løbende bånd i 7. lektion. Lektionerne kan periodevis samles i moduler morgen eller eftermiddag. 8

9 Tanker og visioner UUA Undervisnings Understøttende Aktiviteter klassetrin har UUA-tid hver morgen fra kl i 30 uger Desuden har klassetrin UUA-tid ugentligt 45 minutter i 30 uger Alt efter periode og aktivitet afvikles klasses ekstra UUA-lektion som et løbende bånd eller samles i moduler morgen eller eftermiddag Ideer til UUA-aktiviteter: læsetid, morgenrunde, morgensang, motion og bevægelse, træningsopgaver, repetition, fordybelse, film, åbne værksteder, projektopgave, lektiecafé. UUA-tid gennemføres ikke i fordybelses- og fleksuger eller på fag- og klasselærer-dage Disse dage møder alle elever kl UUA-aktiviteter afvikles i 3-4 årlige perioder med forskellige aktiviteter Skolens UUA-udvalg udarbejder et UUA-idékatalog og koordinerer klasse- og lærersammensætning Det tilstræbes, at klassernes UUAaktiviteter så vidt muligt varetages af lærere, der har tilknytning til klasserne UUA-tid gennemføres i almindelige skoleuger Fagdage fokus - helhed - fordybelse klassetrin afholder årligt 5 fagdage: 1. KULTURFAGSDAG 2. NATURFAGSDAG 3. SPROGDAG 4. KREATIV DAG 5. VENSKABSKLASSEDAG HERTIL KOMMER DE ALLEREDE KENDTE 3-4 ÅRLIGE FORDYBELSESUGER, 4 ÅRLIGE FLEKSUGER SAMT ÅRLIGE KLASSELÆRERDAGE jf. skolens program 9

10 SFO fra skoleåret SFO er en vigtig og integreret del af det samlede skoletilbud på Elise Smiths Skole. SFO understøtter børnenes tilegnelse af sociale og kreative kompetencer tillige med den frie leg. SFO har morgenåbent alle dage fra 7.00 og efter skoletid frem til kl I ferierne er åbningstiden SFO ens tid vil fremover blive delt op i to bånd hen over ugen: Pædagogisk Understøttende Aktiviteter (PUA) og alm. SFO med tilbud Klassetrin Mandag-torsdag Fredag PUA SFO SFO kl, Kælderen 12:30-14:30 14:30-17:00 12:30-17: kl, Stuen 12:30-15:00 15:00-17:00 12:30-17:00 PUA Pædagogisk Understøttende Aktiviteter foregår for den enkelte klasse eller i blandede børnegrupper efter undervisningens ophør og frem til kl.14.30/15.00 (mandag til torsdag), hvorefter børnene kan hentes. Årets 40 skoleuger deles op i 6 forskellige semestre med en overordnet temaoverskrift for hver periode. Disse sætter rammen for de aktiviteter, der planlægges, f.eks. Den nære relation, Naturen eller Musik, drama og bevægelse. Fredag er der efter undervisningens ophør almindelige SFO-tilbud, og børnene kan afhentes efter undervisningen. Tema 6. Tema 1. Årshjul PUA i 40 skoleuger Tema 5. Tema 4. Tema Tema 3.

11 ÅBNINGSTIDER SFO: Morgenåben fra kl Efter skoletid eftermiddagsåben indtil kl Åbningsdage SFO: se ferieplanen Skolen: På almindelige skoledage (30 uger årligt) i tidsrummet kl * I særlige uger kl *For kl. kan der periodisk være undervisning til kl SKOLEPENGE 14/15 Skole: Alle klassetrin Betaling pr. måned i 11 måneder (juli betalingsfri) 1575 kr. SFO: klassetrin 1390 kr. 4. klassetrin 1080 kr. Betaling pr. måned i 11 måneder (juli betalingsfri) SØSKENDEMODERATIONER OG FRIPLADSTILSKUD: Som hidtil -jf. skolens program Eventuelle spørgsmål kan rettes til skolens ledelse 11

12 Med venlig hilsen skolens bestyrelse og ledelse Maj 2014 Nutidens børn - fremtidens voksne

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014

Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014 Skolelederens beretning Elise Smiths Skole Den 22. maj 2014 Et år med MANGE UDFORDRINGER! Mange udfordringer passer vist meget fint som overskrift til min skolelederberetning for det forløbne år! Skoleåret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere