Økonomien i folkeskolereformen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomien i folkeskolereformen."

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor er den samlede betydning af folkeskolereformen for Helsingør Kommune vist for Effekten er gengivet for en årrække, da første år alene omfatter de sidste 5 måneder af 2014, Helhed og Sammenhæng falder bort fra 2015 og at der de første to år er forudsat dobbeltbemanding ifm frivillig lektiecafe. Tabel 1. Overblik over økonomien i folkeskolereformen Helårs Kr Udgifter Lærertid som anvendes til klassisk undervisning Lærertid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid - dobbeltbemanding ved frivillig lektiecafe (første 2 år) Udgifter i alt Finansiering Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i SFO/Klub Finansiering ved frigjort tid Balance I Uændret forældrebetalingsandel i SFO og Klub Undervisningstillæg Bortfald af Helhed og Sammenhæng fra Kompensation for bortfald af aldersreduktion Balance II DUT-beløb Afbureaukratisering Balance III Specialskoler - nettoeffekt Balance IV

2 Den samlede effekt udgør således en mindreudgift på 3,2 mio.kr. i 2014 stigende til 5,5 mio.kr. i 2017 og fremefter. Den væsentligste forklaring på at effekten af folkeskolereformen i Helsingør Kommune indebærer mindreudgifter er, at udover at lærernes undervisningstid øges med 2 timer og så reduceres åbningstiden i SFO erne og Klubberne tilsvarende den øgede skoletid, hvilket samlet set indebærer et overskud af pædagog- og lærer i Helsingør. I de første to år er lektiecafeen frivillig for eleverne. Det er indregnet i tabellen ovenover. Her er det forudsat, at der i alle SFO er og klubber den første ½ time af åbningstiden er tilstedeværelse af en voksen til at passe de børn, der ikke deltager i lektiecafeen. Såfremt et stort antal børn fravælger lektiecafeen, vil der være ledige ressourcer i skoledagen, der kan overføres til SFO/Klub, hvor presset fra mange børn den første ½ time vil være tilsvarende større. I aftalen er det forudsat at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Det vil medføre en mindreindtægt på ca. 5,6 mio. kr. En uændret andel af forældrebetalingen i SFO på 49 pct. vil medføre en månedlig forældrebetaling på omkring kr. mod kr. i dag. Tilsvarende vil en uændret forældrebetalingsandel på 20 pct. i klubberne medføre en månedlig forældrebetaling på omkring 450 kr. mod 520 kr. i dag. Helhed og Sammenhæng er forudsat stoppet med udgangen af 2014, jf. budgetaftalen for Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der vil være merudgifter på 1,7 mio. kr. til undervisningstillæg og 1,7 mio. kr. i kompensation til lærerne for bortfald af retten til aldersreduktion. Herudover bliver Helsingør kompenseret med 4,0 mio. kr. i DUT midler, mens aftalen ligeledes indeholder en forudsætning om afbureaukratisering for samlet set 100 mio. kr. i kommunerne svarende til omkring 1 mio. kr. for Helsingør. Endelig er der beregnet tilsvarende time/ressourceopgørelser for de tre specialskoler Team V, ADHD og H-klassen. Helårseffekten af skolereformen på specialskolerne er netto 1,5 mio.kr. i mindreudgifter. Samlet set vurderes der således at være et overskud på omkring 5,5 mio. kr., når reformen er fuldindfaset med de forudsætninger, der ligger til grund på nuværende tidspunkt. 2

3 Indledning Der blev den 7. juni 2013 indgået en politisk aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Der er mellem KL og Regeringen aftalt nogle økonomiske rammer for aftalen, som Byrådet skal tage stilling til. De overordnede forudsætninger for dette notat er: Folkeskolereformen gennemføres med den udvidelse af elevernes timetal, som fremgår af forligsteksten. Kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært. I Helsingør Kommune svarer det til en helårseffekt på 4 mio. kr., som forventes overført fuldt ud til skoleområdet. Der er afsat ekstra midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere og pædagoger. Alle tal og beregninger i notatet bygger på det netop afsluttede skoleår 2012/13. Dermed sikres der en realistisk sammenhæng mellem økonomi, børnetal, klassetal mv. Faglige rammer i folkeskolereformen Timetal i 0-3 klasse på 30 timer, hvilket medfører ca. 7 timer mere end i dag Timetal i 4-6 klasse på 33 timer, hvilket medfører ca. 6 timer mere end i dag Timetal i 7-9 klasse på 35 timer, hvilket medfører ca. 5 timer mere end i dag Ny understøttende undervisning Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer Økonomiske rammer i folkeskolereformen Omprioritering af lærernes arbejdstid undervisningsdelen forøges med 2 klokketimer Frigørelse af ressourcer i SFO og klubtilbud ved reduceret åbningstid Ændringer som følge af reformen Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne taget udgangspunkt i, at lærernes gennemsnitlige undervisning skal forøges med to klokketimer om ugen svarende til 80 timer om året. 3

4 Da udgangspunktet i Helsingør Kommune er et gennemsnit på undervisningstimer om året, vil en forøgelse på 80 timer betyde, at lærerne fremover vil få et gennemsnitligt undervisningstimetal på 748 timer. Det ændrede minimumstimetal betyder, at der i Helsingør samlet set skal leveres undervisningstimer mere end i dag, jf. tabel 2. Tabel 2. Ændring i undervisningstimetal Fremtidigt timetal Nuværende timetal Klassisk Understøttende I alt Stigning i timetal klasse klasse klasse I alt Fremover skal der leveres flere klassiske undervisningstimer og understøttende undervisningstimer i Helsingør. Med lærernes fremtidige undervisningsandel og den forudsatte undervisningsandel i den understøttende undervisning på timer vil det samlet set medføre et behov for yderligere 79. I skolereformen er det forudsat, at både pædagoger og lærere fremover skal anvende timer af et i den understøttende undervisning 2, og samtidig er det forudsat, at pædagogerne og lærerne hver underviser halvdelen af den understøttende undervisning. Tabel 3. Antal timer og Timer Årsværk Mertimetal - klassisk undervisning Mertimetal - understøttende undervisning Mertimetal i alt SFO Der er i dag 202 knyttet til SFO erne i Helsingør Kommune, og hver enkelt pædagog anvender timer sammen med børnene. I skolereformen er det forudsat, at pædagogerne fremover kan anvende timer i den understøttende undervisning. Det resterende timetal anvendes til forberedelse, møder mv. 1 Baserer sig på KL s opgørelse. 2 Er aftalt mellem KL og Finansministeriet. 4

5 Åbningstiden i SFO en er om eftermiddagen fra kl (fredag til kl ). Fremover vil skoledagen slutte kl for eleverne i 0-3 klasse, og åbningstiden i SFO en kan derfor reduceres med minimum 2 timer dagligt, så SFO en i stedet åbner kl Samlet set vil det medføre en reduceret åbningstid på 10 timer. Det er forudsat, at der i ferieperioder vil være fuld åbningstid som i dag, og at nye SFO-børn fortsat skal have udvidet pasningsmulighed i maj/juni. På den måde frigives der samlet set 38 pædagog, hvilket svarer til pædagogtimer. Disse timer kan anvendes i den understøttende undervisning. Klubberne Der er i dag 99 knyttet til Klubberne i Helsingør Kommune, og pædagogerne anvender timer sammen med børnene. I skolereformen er det forudsat, at pædagogerne fremover kan anvende timer i den understøttende undervisning. Åbningstiden i Klubberne er om eftermiddagen fra kl Enkelte dage er klubberne dog åbne til kl Fremover vil skoledagen slutte omkring kl for eleverne i 4-7 klasse, og åbningstiden i Klubberne kan derfor reduceres med minimum 2,0 timer dagligt, så Klubberne i stedet åbner kl Samlet set vil det medføre en reduceret åbningstid på minimum 10 timer. Det er forudsat, at der i ferieperioder vil være fuld åbningstid som i dag. Med en reduceret åbningstid på 10 timer frigives der samlet set 16 pædagog, hvilket svarer til pædagogtimer. Disse timer kan anvendes i den understøttende undervisning. Skolerne De ekstra klassiske undervisningstimer skal ifølge aftalen undervises af lærere, mens den understøttende undervisning kan undervises af både lærere og pædagoger. I aftalen er det forudsat, at den understøttende undervisning undervises 50 pct. af lærere og 50 pct. af pædagoger, og at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere end i dag. Med de nuværende 495 lærer giver de 2 ekstra timer ekstra lærertimer fremover. Det svarer til 53 ekstra med en fremtidig undervisningstid på 748 timer efter reformen. De 53 kan anvendes både til den klassiske undervisning med et årligt undervisningstimetal på 748 eller til den understøttende undervisning med et årligt undervisningstimetal på 1.019, jf. tabel 4. 5

6 Timeregnskab Tabel 4. Timeregnskab Timer Årsværksfaktor Årsværk Frigivne lærertimer Heraf skal undervises - Klassisk Understøttende Overskud af lærer Frigivne pædagogtimer sfa. kortere åbningstid Understøttende undervisningstid som pædagoger skal undervise Overskud af pædagog Overskud af 28 For lærernes vedkommende kan 47 levere de påkrævede undervisningstimer selvom de ekstra 2 undervisningstimer svarer til 53 nye. Det skyldes, at størstedelen af de nye timer skal leveres som understøttende undervisning, hvor undervisningstiden er væsentlig højere end i den klassiske undervisning. For pædagogernes vedkommende vil den kortere åbningstid i SFO erne og Klubberne frigøre 54 til den understøttende undervisning. Med en 50/50 fordeling er der dog kun behov for, at 32 pædagog anvendes i den understøttende undervisning. SFO erne og Klubberne i Helsingør har historisk haft en lang åbningstid sammenlignet med et par sammenlignelige kommuner (Furesø og Gladsaxe), hvilket er med til at give et relativt stort overskud af pædagog, når åbningstiden tilpasses den fremtidige undervisningstid i skolerne. På den måde vil folkeskolereformens muligheder for at øge lærernes undervisningstid med 2 timer og inddrage pædagogerne i den understøttende undervisning frigøre i alt 28. De frigjorte svarer samlet set til en udgift på 11,4 mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5. Værdi af frigjorte Frigivne Gnst. pris på Værdi til frigivne Lærere Pædagoger I alt

7 Ændret forældrebetaling I aftalen mellem KL og regeringen er det forudsat, at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Hvis den nuværende forældrebetalingstakst i kr./øre fastholdes vil det i sagens natur ikke ændre på ovenstående mindreudgift i det samlede regnestykke. Hvis forældrebetalingstaksten reduceres, så den stadig svarer til 49 pct. i SFO erne, og 20 pct. i Klubberne vil det medføre en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Undervisningstillæg Der skal ydes et undervisningstillæg svarende til 108 kr. ( niveau) til lærerne for de timer, som ligger udover 750 timer (gælder både for klassiske og understøttende timer). En præcis beregning af udgiften til undervisningstillæg afhænger af det endelige timetal, som lærerne skal undervise i skoleåret 2014/15 og frem. På baggrund af en undersøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal i 30 kommuner vurderer KL dog på nuværende tidspunkt, at ca. 40 pct. af de 2 ekstra undervisningstimer vil udløse undervisningstillæg. I Helsingør vil det betyde en merudgift på 1,7 mio. kr. Aldersreduktion Retten til aldersreduktion i timetallet ved det fyldte 60. år bortfalder med reformen. Dog vil lærere, der er fyldt 58 år pr. 1. august 2013 opretholde retten. De øvrige lærergrupper vil årligt blive kompenseret med kr. pr. fuldtidsstilling ( niveau) for bortfaldet af retten til aldersreduktion. I Helsingør vil det betyde en merudgift på 1,7 mio. kr. Bortfaldet af aldersreduktionen vil umiddelbart øge antallet af undervisningstimer pr. lærer i de kommende år. Denne effekt er dog allerede indregnet i opgørelsen i tabel 1, idet det her er forudsat at alle lærere underviser 748 timer. Så en person der i 2013 har reduceret undervisning med 175 timer tæller alene med i opgørelsen svarende til de aktive timer, og skal derfor ikke eksplicit trækkes ud. Det er alene lærere, der er fyldt 58 år pr. 1. august 2014 op til 60 år, der fremadrettet kan blive omfattet af aldersreduktion, hvor det kunne have udgiftsmæssige konsekvenser. Det er imidlertid uvist, i hvilket omfang dette vil blive ønsket. For personer mellem år er det udgiftsneutralt, da den enkelte lærer modregnes i lønnen. 7

8 Specialskoler Specialskolerne er i skolereformen underlagt de samme rammer som de almindelige folkeskoler. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være et overskud på 1,5 mio.kr. på specialskolerne, når reformen er gennemført. Tabel 6. Overblik over økonomien i folkeskolereformen - Specialskolerne Kr. Årsværk Udgift til Udgifter Lærertid som anvendes til klassisk undervisning Lærertid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning Div. løntillæg Udgifter i alt Finansiering Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i SFO/Klub Finansiering ved frigjort tid Balance Beregningerne vedr. specialskolerne er en smule mere komplekse end på folkeskolen, så der arbejdes fortsat på at kvalitetssikre beregningen. Helhed og Sammenhæng I 2014 indgår der 3,4 mio. kr. til Helhed og Sammenhæng i budgettet på skoleområdet. Disse midler bortfalder i 2015 ifølge budgetaftalen for 2014, og der er derfor korrigeret i det samlede regnestykke omkring skolereformen. Midlerne til Helhed og Sammenhæng svarer til 9 pædagog. Afbureaukratisering I aftalen er det forudsat, at der kan afbureaukratiseres for godt 100 mio. kr. på landsplan, hvilket svarer til ca. 1 mio. kr. i Helsingør. Bl.a. lempes reglerne for brug af holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, timetalsstyringen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles ledelse mv. Det er vigtigt, at der i det videre arbejde er fokus på at udnytte mulighederne i aftalen om afbureaukratisering. 8

9 SFO og Klub frekvens Der er i beregningerne ikke forudsat en ændring i antallet af børn, som vil anvende SFO og Klub tilbuddene, idet det på nuværende tidspunkt er vanskeligt, at estimere en ændring i antallet af børn. Et fald i antallet af børn vil alt andet lige medføre mindreudgifter for kommunen. 9

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Økonomi- og Digitaliseringscentret

Økonomi- og Digitaliseringscentret NOTAT Økonomi- og Digitaliseringscentret 29-08- Økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen 1. Baggrund Folkeskolereformen indebærer betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen,

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1.

Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og arbejdstid (side 7)

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Røsnæs Hotel og Kursuscenter Vedlagt bilag Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen. Folkeskolereformen

Røsnæs Hotel og Kursuscenter Vedlagt bilag Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen. Folkeskolereformen Budgetseminar 2013 Røsnæs Hotel og Kursuscenter Vedlagt bilag Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen DATO 14. august 2013 Folkeskolereformen Indhold, politiske målsætninger og finansiering Budgetseminar

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 2013 Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8 på KØF Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Direktør Per Aalbæk Nielsen 10. Januar 2014

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring. kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes

Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring. kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes Spørgeskema vedr. budget 2017 på skoleområdet Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes inklusionsindsats,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau NOTAT Udviklingen af folkeskolens serviceniveau 31. maj 2011 Danmarks Lærerforening har i perioden 17. 30. maj gennemført en undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau fra skoleåret 2010/2011

Læs mere

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49283728 mec11@helsingor.dk Dato 19.08.2015 Sagsbeh. Mikkel Elkjær Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Indledning Byrådet vedtog

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Thomas Astrup Bæk Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 2. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse. Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2 Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 142. Realisering af folkeskolereformen i Gladsaxe Dato: 11.12.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

77. Beslutning af finansiering af folkeskolereformen Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Lindholm Heilmann Sagsnr.:

77. Beslutning af finansiering af folkeskolereformen Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Lindholm Heilmann Sagsnr.: 77. Beslutning af finansiering af folkeskolereformen Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Lindholm Heilmann Sagsnr.: 2013-60840 Sagsfremstilling Børneudvalget behandlede på sit møde den 4. november finansiering

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune. Styregruppens forslag til rammer og principper fra 1. august 2014

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune. Styregruppens forslag til rammer og principper fra 1. august 2014 Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Styregruppens forslag til rammer og principper fra 1. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, side 4 2.Styregruppens indstillinger til Byrådet, side 5 2.1

Læs mere

Lønudgift, Solrød udvikling, index

Lønudgift, Solrød udvikling, index SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Skolereformen; en introduktion oplæg ved Vibeke Post Madsen, undervisningschef Vores udmøntning af reformen oplæg ved Vibeke Post Madsen,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Sager videresendt fra fagudvalg. Budget 2015-2018

Sager videresendt fra fagudvalg. Budget 2015-2018 Sager videresendt fra fagudvalg Budget 2015-2018 Sager videresendt fra fagudvalg I 1.000 kr. Sagsnr. Mødedato 2015 2016 2017 2018 Bemærkning Byråd 11.456 13.211 13.840 15.757 Rammer for implementering

Læs mere

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune. Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole

Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune. Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole 1 Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse Fremtidens skolevæsen i... 1 Furesø Kommune... 1 1.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret Samarbejdsgrundlag på skoleåret 2016-2017 Byrådet vedtog 25.02.14 samarbejdsgrundlaget for fremtidens folkeskole i Høje Taastrup kommune. Samarbejdsgrundlaget er en fælles ramme for fremtidens samarbejde

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Borgerservice har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Handicaprådet

Referat af tillægsdagsordenbr /> Handicaprådet Referat af tillægsdagsordenbr /> Handicaprådet Mødedato: Mandag den 18. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere