Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014"

Transkript

1 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen som Børne- og Ungeudvalget blev præsenteret for i oktober 2013 er der foretaget følgende ændringer: En generel opdatering til 2014 niveau En stigning i frigjorte pædagog årsværk i SFO og Klubber fra 54 til 70 En ekstra tildeling på 5 mio. kr. til skolerne til pædagogisk personale En forøgelse af mindreindtægten fra forældrebetalingen Helhed og Sammenhæng udgår af regnestykket Udfasning af aldersreduktion indgår i regnestykket Ekstra udgifter til rengøring af skoler er medtaget i regnestykket Mindre gevinst i specialskoler Samlet set medfører ændringerne, at de frie midler i folkeskolereformen i 2014 går fra 3,2 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i 2014, og fra 3,6 mio. kr. til 0,1 mio. kr. i 2015, jf. oversigtstabellen. Oversigtstabel over Folkeskolereformen før og nu Kr Balance - oktober Balance - juni Forskel På den lange bane forventes det dog at de frie midler udgør 8,1 mio. kr., når udfasningen af aldersreduktionen er fuldt gennemført i Der er vedlagt et bilag, der opsummerer økonomien i folkeskolereformen frem til 2022.

2 Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor er den samlede betydning af folkeskolereformen for Helsingør Kommune vist for Effekten er gengivet for en årrække, da første år alene omfatter de sidste 5 måneder af 2014, og der er i de første to år forudsat dobbeltbemanding ifm frivillig lektiecafe. Tabel 1. Overblik over økonomien i folkeskolereformen Helårs årsværk Kr Udgifter Lærertid som anvendes til klassisk undervisning Lærertid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid - dobbeltbemanding ved frivillig lektiecafe (første 2 år) Ekstra tildeling til skolerne til pædagoger Udgifter i alt Finansiering Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i SFO Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i Klub Finansiering ved frigjort tid Balance I Uændret forældrebetalingsandel i SFO og Klub Undervisningstillæg Kompensation for bortfald af aldersreduktion Udfasning af aldersreduktion Ekstra udgifter til rengøring på skoler Balance II DUT-beløb Afbureaukratisering Balance III Specialskoler - nettoeffekt Balance IV Den samlede effekt udgør således en mindreudgift på 0,5 mio.kr. i 2014 stigende til 3,2 mio.kr. i Når alle effekter er fuldt indfaset i 2022 forventes mindreudgiften at udgøre 8,1 mio. kr. Den væsentligste forklaring på at effekten af folkeskolereformen i Helsingør Kommune indebærer mindreudgifter er, at udover at lærernes undervisningstid øges med 2 timer så reduceres åbningstiden i SFO erne og Klubberne tilsvarende den øgede skoletid, hvilket samlet set indebærer et overskud af pædagog- og lærer årsværk i Helsingør. I de første to år er lektiecafeen frivillig for eleverne. Det er indregnet i tabellen ovenover. Her er det forudsat, at der i alle SFO er og klubber den første ½ time af åbningstiden er tilstedeværelse af en voksen til at passe de børn, der ikke deltager i lektiecafeen. Såfremt et stort antal børn fravælger lektiecafeen, vil der være ledige ressourcer i skoledagen, der kan overføres til SFO/Klub, hvor presset fra mange børn den første ½ time vil være tilsvarende større. 2

3 I aftalen er det forudsat at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Det vil medføre en mindreindtægt på omkring 7,3 mio. kr. En uændret andel af forældrebetalingen i SFO på 49 pct. vil medføre en månedlig forældrebetaling på kr. mod kr. i det nye skoleår. Tilsvarende vil en uændret forældrebetalingsandel på 20 pct. i klubberne medføre en månedlig forældrebetaling på 445 kr. mod 525 kr. i dag. Helhed og Sammenhæng er forudsat stoppet med udgangen af 2014, jf. budgetaftalen for 2014, og indgår ikke længere i regnestykket vedr. økonomien i folkeskolereformen. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der vil være merudgifter på 1,7 mio. kr. til undervisningstillæg og 1,7 mio. kr. i kompensation til lærerne for bortfald af retten til aldersreduktion. Der forventes frem mod 2017 fortsat at være stigende udgifter i forbindelse med aldersreduktionen, mens udgifterne til aldersreduktion fra 2017 vil være faldende indtil 2022, hvor aldersreduktionen forventes at være fuldt udfaset. Folkeskolereformen medfører ekstra udgifter til rengøring på skolerne på 0,6 mio. kr., da den længere skoledag betyder, at rengøringen i højere grad skal finde sted på ydertidspunkter. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 10. april 2014 at tilføre skolerne 5 mio. kr. til pædagogisk personale fra klubber og SFO er til dobbeltbemandet undervisning. Disse midler er regnet ind i regnestykket. Herudover bliver Helsingør kompenseret med 4,0 mio. kr. i DUT midler, mens aftalen ligeledes indeholder en forudsætning om afbureaukratisering for samlet set 100 mio. kr. i kommunerne svarende til omkring 1 mio. kr. for Helsingør. Endelig er der beregnet tilsvarende time/ressourceopgørelser for de tre specialskoler Team V, ADHD og H-klassen. Helårseffekten af skolereformen på specialskolerne er netto 0,4 mio.kr. i mindreudgifter. Samlet set vurderes der således at være et overskud på omkring 3,2 mio. kr. i 2017 med de forudsætninger, der ligger til grund på nuværende tidspunkt. 3

4 Indledning Der blev den 7. juni 2013 indgået en politisk aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Der er mellem KL og Regeringen aftalt nogle økonomiske rammer for aftalen, som Byrådet skal tage stilling til. De overordnede forudsætninger for dette notat er: Folkeskolereformen gennemføres med den udvidelse af elevernes timetal, som fremgår af forligsteksten. Kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært. I Helsingør Kommune svarer det til en helårseffekt på 4 mio. kr., som forventes overført fuldt ud til skoleområdet. Der er afsat ekstra midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere og pædagoger 1. Alle tal og beregninger i notatet bygger på opdaterede tal til skoleåret 2013/14. Dermed sikres der en realistisk sammenhæng mellem økonomi, børnetal, klassetal mv. Faglige rammer i folkeskolereformen Timetal i 0-3 klasse på 30 timer, hvilket medfører ca. 7 timer mere end i dag Timetal i 4-6 klasse på 33 timer, hvilket medfører ca. 6 timer mere end i dag Timetal i 7-9 klasse på 35 timer, hvilket medfører ca. 5 timer mere end i dag Ny understøttende undervisning Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer Økonomiske rammer i folkeskolereformen Omprioritering af lærernes arbejdstid undervisningsdelen forøges med 2 klokketimer Frigørelse af ressourcer i SFO og klubtilbud ved reduceret åbningstid Ændringer som følge af reformen Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne taget udgangspunkt i, at lærernes gennemsnitlige undervisning skal forøges med to klokketimer om ugen svarende til 80 timer om året. 1 Med pædagoger menes der fremadrettet pædagogisk personale. 4

5 Da udgangspunktet i Helsingør Kommune er et gennemsnit på undervisningstimer om året, vil en forøgelse på 80 timer betyde, at lærerne fremover vil få et gennemsnitligt undervisningstimetal på 748 timer. Det ændrede minimumstimetal betyder, at der i Helsingør samlet set skal leveres undervisningstimer mere end i dag, jf. tabel 2. Tabel 2. Ændring i undervisningstimetal Fremtidigt timetal Nuværende timetal Klassisk Understøttende I alt Stigning i timetal klasse klasse klasse I alt Fremover skal der leveres flere klassiske undervisningstimer og understøttende undervisningstimer i Helsingør. Med lærernes fremtidige undervisningsandel og den forudsatte undervisningsandel i den understøttende undervisning på timer vil det samlet set medføre et behov for yderligere 78 årsværk. I skolereformen er det forudsat, at både pædagoger og lærere fremover skal anvende timer af et årsværk i den understøttende undervisning 3, og samtidig er det forudsat, at pædagogerne og lærerne hver underviser halvdelen af den understøttende undervisning. Tabel 3. Antal timer og årsværk Timer Årsværk Mertimetal - klassisk undervisning Mertimetal - understøttende undervisning Mertimetal i alt SFO Der er i dag 261 pædagogiske årsværk knyttet til SFO erne i Helsingør Kommune, og hver enkelt pædagogisk medarbejder anvender timer sammen med børnene. I skolereformen er det forudsat, at pædagogerne fremover kan anvende timer i 2 Baserer sig på KL s opgørelse. 3 Er aftalt mellem KL og Finansministeriet. 5

6 den understøttende undervisning. Det resterende timetal anvendes til forberedelse, møder mv. Åbningstiden i SFO en er om eftermiddagen fra kl (fredag til kl ). Fremover vil skoledagen slutte kl for eleverne i 0-3 klasse, og åbningstiden i SFO en kan derfor reduceres med minimum 2 timer dagligt, så SFO en i stedet åbner kl Samlet set vil det medføre en reduceret åbningstid på 10 timer. Det er forudsat, at der i ferieperioder vil være fuld åbningstid som i dag, og at nye SFO-børn fortsat skal have udvidet pasningsmulighed i maj/juni. På den måde frigives der samlet set 49 pædagog årsværk, hvilket svarer til pædagogtimer. Disse timer kan anvendes i den understøttende undervisning. Klubberne Der er i dag 98 pædagogiske årsværk knyttet til Klubberne i Helsingør Kommune, og det pædagogiske personale anvender timer sammen med børnene. I skolereformen er det forudsat, at pædagogerne fremover kan anvende timer i den understøttende undervisning. Åbningstiden i Klubberne er om eftermiddagen fra kl Enkelte dage er klubberne dog åbne til kl Fremover vil skoledagen slutte omkring kl for eleverne i 4-7 klasse, og åbningstiden i Klubberne kan derfor reduceres med minimum 2,0 timer dagligt, så Klubberne i stedet åbner kl Samlet set vil det medføre en reduceret åbningstid på minimum 10 timer. Det er forudsat, at der i ferieperioder vil være fuld åbningstid som i dag. Med en reduceret åbningstid på 10 timer frigives der samlet set 21 pædagog årsværk, hvilket svarer til pædagogtimer. Disse timer kan anvendes i den understøttende undervisning. Skolerne De ekstra klassiske undervisningstimer skal ifølge aftalen undervises af lærere, mens den understøttende undervisning kan undervises af både lærere og pædagoger. I aftalen er det forudsat, at den understøttende undervisning undervises 50 pct. af lærere og 50 pct. af pædagoger, og at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere end i dag. Med de nuværende 448 lærerårsværk giver de 2 ekstra timer ekstra lærertimer fremover. Det svarer til 48 ekstra årsværk med en fremtidig undervisningstid på 748 timer efter reformen. De 48 årsværk kan anvendes både til den klassiske undervisning med et årligt undervisningstimetal på 748 eller til den understøttende undervisning med et årligt undervisningstimetal på 1.019, jf. tabel 4. 6

7 Timeregnskab Tabel 4. Timeregnskab Timer Årsværksfaktor Årsværk Frigivne lærertimer Heraf skal undervises - Klassisk Understøttende Overskud af lærerårsværk Frigivne pædagogtimer sfa. kortere åbningstid Dobbeltbemanding som ikke frigives Understøttende undervisningstid som pædagoger skal undervise Overskud af pædagogårsværk Overskud af årsværk 34 For lærernes vedkommende kan 47 årsværk levere de påkrævede undervisningstimer selvom de ekstra 2 undervisningstimer svarer til 48 nye årsværk. Det skyldes, at størstedelen af de nye timer skal leveres som understøttende undervisning, hvor undervisningstiden er væsentlig højere end i den klassiske undervisning. For pædagogernes vedkommende vil den kortere åbningstid i SFO erne og Klubberne frigøre 70 årsværk til den understøttende undervisning. Med en 50/50 fordeling er der dog kun behov for, at 32 pædagog årsværk anvendes i den understøttende undervisning. SFO erne og Klubberne i Helsingør har historisk haft en lang åbningstid sammenlignet med et par sammenlignelige kommuner (Furesø og Gladsaxe), hvilket er med til at give et relativt stort overskud af pædagogårsværk, når åbningstiden tilpasses den fremtidige undervisningstid i skolerne. På den måde vil folkeskolereformens muligheder for at øge lærernes undervisningstid med 2 timer og inddrage pædagogerne i den understøttende undervisning frigøre i alt 34 årsværk. De frigjorte årsværk svarer samlet set til en udgift på 13,5 mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5. Værdi af frigjorte årsværk Frigivne årsværk Gnst. pris på årsværk Værdi til frigivne årsværk Lærere Pædagoger

8 I alt Ændret forældrebetaling I aftalen mellem KL og regeringen er det forudsat, at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Hvis den nuværende forældrebetalingstakst i kr./øre fastholdes vil det i sagens natur ikke ændre på ovenstående mindreudgift i det samlede regnestykke. Hvis forældrebetalingstaksten reduceres, så den stadig svarer til 49 pct. i SFO erne, og 20 pct. i Klubberne vil det medføre en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. i Undervisningstillæg Der skal ydes et undervisningstillæg svarende til 108 kr. ( niveau) til lærerne for de timer, som ligger udover 750 timer (gælder både for klassiske og understøttende timer). En præcis beregning af udgiften til undervisningstillæg afhænger af det endelige timetal, som lærerne skal undervise i skoleåret 2014/15 og frem. På baggrund af en undersøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal i 30 kommuner vurderer KL dog på nuværende tidspunkt, at ca. 40 pct. af de 2 ekstra undervisningstimer vil udløse undervisningstillæg. I Helsingør vil det betyde en merudgift på 1,7 mio. kr. Aldersreduktion Retten til aldersreduktion i timetallet ved det fyldte 60. år bortfalder med reformen. Dog vil lærere, der i dag er fyldt 58 opretholde retten. De øvrige lærergrupper vil årligt blive kompenseret med kr. pr. fuldtidsstilling ( niveau) for bortfaldet af retten til aldersreduktion. I Helsingør vil det betyde en merudgift på 1,7 mio. kr. Bortfaldet af aldersreduktionen vil umiddelbart øge antallet af undervisningstimer pr. lærerårsværk i de kommende år. Denne effekt er dog allerede indregnet i opgørelsen i tabel 1, idet det her er forudsat at alle lærere underviser 748 timer. Så en person der i 2013 har reduceret undervisning med 175 timer tæller alene med i opgørelsen svarende til de aktive timer, og skal derfor ikke eksplicit trækkes ud. Det er alene lærere, der er fyldt 58 år pr. 1. august 2014 op til 60 år, der fremadrettet kan blive omfattet af aldersreduktion, hvor det kunne have udgiftsmæssige konsekvenser. 8

9 Det er imidlertid uvist, i hvilket omfang dette vil blive ønsket. For personer mellem år er det udgiftsneutralt, da den enkelte lærer modregnes i lønnen. Udfasning af aldersreduktion På baggrund af det nuværende antal lærere, som fortsat vil være omfattet af aldersreduktionen og en antagelse om at disse lærere i gennemsnit vil gå på pension som 65 årige, forventes det, at der fortsat vil væres stigende udgifter til og med 2016, hvorefter udgifterne vil falde frem mod Mer-/mindreudgift Kr. ved aldersreduktion Ekstra udgifter til rengøring på skoler Folkeskolereformen medfører ekstra udgifter til rengøring på skolerne på 0,6 mio. kr., da den længere skoledag betyder, at rengøringen i højere grad skal finde sted på ydertidspunkter. Ekstra 5 mio. kr. til skolerne Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 10. april 2014 at tilføre skolerne 5 mio. kr. til pædagogisk personale fra klubber og SFO er til dobbeltbemandet undervisning. De ekstra midler fremkom ved, at de endelige budgetter i Klubberne og SFO erne blev lavere end oprindeligt forudsat i regnestykket omkring folkeskolereformens økonomi. Skolerne har foreløbigt fået tilført de 5 mio. kr. i budgettet for skoleåret 2014/15 i budgettildelingsmodellen, og de vil efterfølgende blive lagt permanent ind i budgettildelingsmodellen for skoleomådet. Specialskoler 9

10 Specialskolerne er i skolereformen underlagt de samme rammer som de almindelige folkeskoler. I det oprindelige notat var det vurderingen, at der ville være et overskud på 1,5 mio.kr. på specialskolerne, når reformen er gennemført. Dette beløb er efterfølgende blevet reduceret til et forventet overskud på 0,4 mio. kr. Det skyldes, at årsnormen i omregningen pædagogsårsværk var sat for lavt. Det skal bemærkes, at beregningen af folkeskolereformens effekt på specialskolerne er vanskeligere end på normalområdet. Der er derfor knyttet en meget stor usikkerhed til beregningen, og det bør derfor overvejes om ikke effekten på specialskolerne skal udgå af det samlede regnestykke. Afbureaukratisering I aftalen er det forudsat, at der kan afbureaukratiseres for godt 100 mio. kr. på landsplan, hvilket svarer til ca. 1 mio. kr. i Helsingør. Bl.a. lempes reglerne for brug af holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, timetalsstyringen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles ledelse mv. Det er vigtigt, at der i det videre arbejde er fokus på at udnytte mulighederne i aftalen om afbureaukratisering. SFO og Klub frekvens Der er i beregningerne ikke forudsat en ændring i antallet af børn, som vil anvende SFO og Klub tilbuddene, idet det på nuværende tidspunkt er vanskeligt, at estimere en ændring i antallet af børn. Et fald i antallet af børn vil alt andet lige medføre mindreudgifter for kommunen. 10

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Økonomi- og Digitaliseringscentret

Økonomi- og Digitaliseringscentret NOTAT Økonomi- og Digitaliseringscentret 29-08- Økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen 1. Baggrund Folkeskolereformen indebærer betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen,

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 2013 Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49283728 mec11@helsingor.dk Dato 19.08.2015 Sagsbeh. Mikkel Elkjær Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Indledning Byrådet vedtog

Læs mere

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8 på KØF Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Direktør Per Aalbæk Nielsen 10. Januar 2014

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Thomas Astrup Bæk Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Sager videresendt fra fagudvalg. Budget 2015-2018

Sager videresendt fra fagudvalg. Budget 2015-2018 Sager videresendt fra fagudvalg Budget 2015-2018 Sager videresendt fra fagudvalg I 1.000 kr. Sagsnr. Mødedato 2015 2016 2017 2018 Bemærkning Byråd 11.456 13.211 13.840 15.757 Rammer for implementering

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune. Styregruppens forslag til rammer og principper fra 1. august 2014

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune. Styregruppens forslag til rammer og principper fra 1. august 2014 Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Styregruppens forslag til rammer og principper fra 1. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, side 4 2.Styregruppens indstillinger til Byrådet, side 5 2.1

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Skolereformen; en introduktion oplæg ved Vibeke Post Madsen, undervisningschef Vores udmøntning af reformen oplæg ved Vibeke Post Madsen,

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER BAGGRUND OG OPGAVEFORSTÅELSE Frie Skolers Lærerforening ønsker at sætte fokus på den udvikling, hvor der over hele landet ses en tendens til,

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere