Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab."

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmøde 21. oktober Afholdt på Lokalcenter Sabro. Forud for dagsorden afholdes et oplæg med Landinspektør Hanne Kirstine Øster, Aarhus Kommune-Teknik og Miljø, om Friluftsplan i Aarhus Kommune, hvor Sabro havde været brugt som eksempel. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 3 Forretningsudvalgets beretning v/fmd. Ib Jensen 4 Behandling af indkomne forslag 5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde 6 Eventuelt Formand Ib Jensen åbnede mødet med en tidsplan for afvikling og gav ordet til Hanne Kirstine Øster, som fortalte om baggrund og rammerne for Friluftsplanen i Aarhus Kommune. Udover flotte målsætninger i projektet, tog hun udgangspunkt i et idekatalog, som lægger op til et egentligt samarbejde med lokalområdet, herunder: - oprettelse af knudepunkter - adgang til det åbne land - adgang til vand/vådområder - indretning af friluftsliv - nye skov/naturarealer - kommunale arealer - formidling Visse steder havde man oprettet sti- laug, kogræsserlaug, aktiverende landsbyprojekt mv. og pointerede kraftigt, at projekter, som ikke krævede regulære årlige driftsmidler havde fortrinsret og at der kunne ansøges om midler til Grønne Projekter i august måned til konkrete projekter. Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab. Fællesrådet har konkret 2 projekter, som indeholder ovenstående elementer, sti til Grusbjerg Skov og Sabro Naturpark. AD1 Valg af dirigent. Niels Ravnborg blev foreslået og valgt. AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. 20 foreninger af 40 mulige stillede med repræsentanter.

2 AD3 Forretningsudvalgets beretning v/fmd Ib Jensen. Lokalplan 904, bebyggelse på hjørnet af Sabrovej og Grønvej Der har de sidste par år været arbejdet med at lave en lokalplan for bebyggelse på hjørnet af Grønvej og Sabrovej. Ifm. lokalplanens høring tidligere på året har kommunen på baggrund af høringssvar fra Sabro-Fårup Beboerforening og fællesrådet ændret i indkørselsforholdene og sendt lokalplanen i ny offentlig høring frem til 23. oktober. Ændringen består i, at udkørslen laves som en rundkørsel på Sabrovej i stedet for et forsat kryds, som det i første omgang var fastlagt i forbindelse med lokal-planforslaget. Vi har ønsket dette for at sikre en glidende trafikafvikling og for at holde hastigheden på Sabrovej nede. Vi takker i vores fremsendte høringssvar kommunen for man har tilrettet udkørslen efter fællesrådets forslag, men fastholder fortsat vores indsigelser vedr. fordelingen af boliger mellem lavt etagebyggeri og fritliggende huse og vedr. de dårlige udkørselsforhold fra Sabrovej til Viborgvej. Ønsker til forbedrede forhold på veje m.m. i vores område Vi har været til vores årlige møde med Århus Kommune Trafik og Veje. Prioritet 1 er forsat et lyskryds i krydset Sabrovej-Viborg. Andre prioriterede ønsker er 40 km-zone i hele Sabro, en byportshelle på Stillingvej ved indkørslen nord fra til Sabro, cykelsti på Fårupvej mellem Grønvej og Gl. Viborgvej. P.t har disse ting dog meget lange udsigter da der kun er afsat meget lidt i de kommunale budgetter. Blot til vedligeholdelse er der underbudgetteret med et 3-cifret millionbeløb Mht. til vejforhold er det beskæmmende at konstatere, at man ved byrådets budgetbehandling i september ikke fandt anledning til at afsætte midler til løsning af køproblemerne på den kommunale del af Viborgvej Hovedproblemet er trafikafviklingen i rundkørslen ved Tilst Vestervej og i Bilkakrydset (Viborgvej - Anelystvej/Tilst Skolevej), når trafikmængden er stor. Løsningen er forholdsvis simpel: Der skal være flere og længere svingbaner i Bilka krydset. Det løste fx problemerne i McDonald s-krydset længere henne. I Tilst Vestervej-rundkørslen bør der enten etableres et tilsvarende lyskryds som i McDonald s-krydset; alternativt kan Viborgvej føres under rundkørslen. Endeligt kunne Vejdirektoratet med fordel forbedre til og afkørselsområdet ved Østjyske motorvej med flere og længere svingbaner. Derved ville der blive et bedre flow på Viborgvej. Og så vil nogen måske spørge hvad det kommer vores område ved. Svaret er, at meget af den trafik så går i stå på Viborgvej i Sabro, Lading m.fl. skyldes at trafikken ikke glider længere indad Ny rute 26 som motorvej Vi afventer p.t. den supplerende VVM-undersøgelse af den af Styregruppen foreslåede sydligere linje ved Mundelstrup bliver færdig. Ifm. høringen indkom

3 der ca. 100 høringssvar (herunder også et fra Fællesrådet), som de skal besvare i rapporten. Med lidt held vil Vejdirektoratet (VD) kunne nå at lave denne færdig i løbet af 2013, eftersom de har lovet den klar medio Jeg har i dag talt med VD og p.t. ved de ikke hvornår den foreligger, så vi får den nok i julepapir med gavebånd og fra-og-til-kort Men uanset, hvor man placerer en ny motorvej vil den medføre stærke støjgener for omgivelserne og det skal der naturligvis kompenseres for, så boligejerne ikke påføres et tab. Desværre baserer de nugældende regler for ekspropriation og erstatning for tab af ejendomsværdi sig på en praksis fra en tid, hvor man kørte med hestevogn og tager således ikke højde for, at nutidens store vejanlæg har et støjtryk, som rækker langt ud over anlæggets fysiske omfang. Fx kan man med de nugældende regler kun forvente ekspropriering af sin ejendom, hvis boligen ligger inden for 100 meters afstand af motorvejen på trods af, at støjen rækker betragteligt længere ved en motorvej. Uanset ovenstående finder vi en motorvej på strækningen skudt langt over målet, hvilket den negative forrentning i den reviderede VVM - undersøgelse tydeligt viser. Fællesrådet for Sabro-Fårup mener som tidligere udtalt, at der IKKE er behov for en motorvej på denne strækning i Aarhus Kommune, da rute 26, Viborgvej generelt kun er stærkt belastet på hverdage i tidsrummet kl. 7 9 og kl Det nuværende forslag vil alene fra Tilst til Sabro, medføre langt større trafikale gener for lokalsamfundet end de problemstillinger VVM-redegørelsen for rute 26 lægger op til at løse. Ved en tidligere henvendelse i marts 2011 fra Fællesrådet til Vejdirektoratet om køproblemerne på Viborgvej svarede VD endda, at disse overvejende skyldtes problemer på den kommunale rute 26 strækning fra/til rundkørslen. Hovedproblemet er i virkeligheden trafikafviklingen i rundkørslen ved Tilst Vestervej og Bilka-krydset (Viborgvej - Anelystvej/Tilst Skolevej), når trafikmængden er stor. Så må man uvægerligt spørge, hvorfor man vil bruge mere 2,5 mia. kr. til en motorvej! Forholdet til Borum-Lyngby Fællesråd Vi har desværre over sommeren måttet konstatere, at den fælles forståelse mellem fællesrådene i Århus, om at man ikke blandede sig i hinandens områder - og i fald det skete - tog man en dialog om det forinden, så man var enige om, hvad man evt. var uenig om. Men vi har beklageligvis måttet konstatere, at dette ikke omfattede vores naboer i fællesrådet for Borum-Lyngby. Baggrunden er, at Vejdirektoratets undersøgelse af den nye sydligere rute foreslået af Styregruppen i Mundelstrup blev sendt i høring før sommerferien med svarfrist

4 En artikel i Århus Stiftstidende (ÅS), den 9. juli om 3 af de ejendomme, som blev ramt af den nye sydligere linje, samt en tilhørende leder i avisen forårsagede en efterfølgende meget heftig og desværre også til tider noget personlig og uforsonlig - debat i ÅS. Parallelt med dette blev iværksat en underskriftsindsamling som protesterede mod den nye sydligere linjeføring i en tilsvarende noget aggressiv tone. Begge dele desværre iværksat af vores nabofællesråd i Borum-Lyngby, hvilket vi fandt - og finder - meget underligt. Ikke mindst når vi betænker, at den nye sydligere linjeføring ligger i Sabro-området meget langt fra Borum. Tilsammen betød det, at vi i fællesrådets forretningsudvalg så os nødsaget til at gå ind i debatten og mane til besindighed med følgende indlæg, som blev bragt i ÅS den 1. august: Overskrift: Motorvejen er skudt langt over målet Debatten omkring placeringen af motorvejen til Viborg ved Mundelstrup og Sabro har bølget i en længere række debatindlæg i Århus Stiftstidende, siden avisen tog emnet op den 9. juli. Uden at vi i øvrigt vil blande os i disse indlæg, skal vi dog udtrykke vores håb om at skribenterne, uanset den til tider meget hårde retorik, lægger sig på sinde, at vi alle skal kunne være her, uanset hvad man så sympatiserer for - og bagefter helst også skal kunne hilse på hinanden i Brugsen, på skolen eller hvor vi nu mødes. Resten omhandlede selv motorvejens placering. Det førte til en kontakt fra Fællesrådet i Borum-Lyngby om at finde frem til en mere forsonlig tone områderne imellem. Dette takkede vi naturligvis ja til, eftersom vi har den holdning at det altid er klogt at tale sammen og hvis man er uenige, være enige om, hvad man er uenige om. Den snak har vi nu haft og den var vel sådan set positiv, eftersom Borum- Lyngbys fællesråd erkendte at vi faktisk havde fælles interesse i fx at Borumvej skulle forblive åben ifm. placering af en motorvej uanset om det blev den ene eller anden linje. Vi har efterfølgende diskuteret det i forretningsudvalget og konkluderet: Vi vil meget gerne samarbejde, når dette er baseret på en gensidig respekt. P.t udestår en yderligere dialog med Borum-Lyngbys Fællesråd om dette. Møbelhuset på Damvej 1 Siden sidst er der sket det, at Netto har opgivet at placere sig i Sabro og i stedet opfører en butik ved rundkørslen ved Tilst Vestervej. I den forbindelse er Nettos udviklingschef Carsten Hadsbjerg er i Lokalavisen den citerer for følgende Jeg mener, det er en fremragende beliggenhed. Butikken kommer både til at henvende sig til Tilst-borgerne, Sabro-borgerne og alle de andre, som er på vej hjem - så butikken rækker altså ud over lokalområdet

5 Konklusionen må derfor være, at der ikke kommer en Netto-butik i Sabro og vi må derfor søge nye veje, hvis vi vil af med den rædsel det tidligere Møbelhus bygninger udgør som indgangsportal til centrum af Sabro Vi er derfor i gang med at se på nye veje, fx har der været foreslået et sundhedscenter med læge, tandlæge, fysioterapeut osv., men vil også gerne have forslag fra jer til hvad området kan bruges til. Under alle omstændigheder ejes området, af et ejendomsselskab repræsenteret ved CityByg i Aalborg, som naturligvis skal kunne se en bedre forretning end at udleje til Låsby-Svendsen og hans marked. Så kom med jeres ideer, så vi kan hjælpe dem Men er der ikke noget at glæde sig over? Ovenstående er noget, som vi ønsker anderledes og bedre, men det skal ikke afholde os fra at glæde os over ting der fungerer i Sabro. Bare for at nævne nogle ting: Vi har to velfungerende dagligvarebutikker, vi har velfungerende skole, masser af aktivt foreningsliv, meget beskedne ungdomsproblemer med kriminalitet. Dette skyldes nok ikke mindst at der er gode fritidstilbud med en velfungerende idrætsforening og en velfungerende rideklub som frontløbere. Vi er således på dette senest ved at få etableret et outdoor fitness område i Sabro Ifs regi og nu er vi også ved at få en friluftsplan, som Hanne Øster fortalte os om. Så alt i alt er der faktisk meget at være glade for og stolte af i Sabro. Hjemmesiden På sidste repræsentantskabsmøde blev alle opfordret til at komme med input til aktivitetskalenderen en opfordring som også er blevet fulgt Vi er derfor begyndt at kigge på, hvor vi gør hjemmesiden mere up-to-date i sit udseende og vores webredaktør Poul Øxenholdt er derfor blevet bedt om at komme med et oplæg til en modernisering til vores næste FU-møde i december. Vi håber derfor at kunne præsentere en ny hjemmeside senest til forårets repræsentantskabsmøde Facebook Vi er desværre repræsenteret på Facebook. Desværre - fordi det ikke er os selv, men via en unavngiven person, som ikke svarer på henvendelser. Hvis der er nogen som ved, hvem det er, vil vi således gerne vide det herunder også have bevis for hvem det er.

6 Elektronisk kommunikation Endeligt lidt om elektronisk kommunikation. Vi har nu to gang brugt indkaldelse til repræsentantskabsmøde via og indtrykket er at det fungerer som det skal - om end nogle glemmer at ændre mail-adresser Som det blev nævnt ved forårets repræsentantskabsmøde, ville vi også gå over til elektronisk opkrævning af kontingent for alle både af økonomiske og administrative årsager. Det har vi nu gjort 1. gang og blot én valgte at betale via girokort. Samtidigt er vi dog også opmærksomme at vores kommunikation skal være mere præcis, da flere repræsentere flere foreninger og de kan have svært ved at finde ud af hvilken opkrævningen vedrører. Så der har vi et forbedringspunkt. Afslutning Formanden takkede forretningsudvalget for det altid konstruktive og saglige samarbejde, med mange gode og berigende diskussioner. Udover et forslag om at indtænke ungdomsboliger i Møbelhuset og opfordring til at bruge fælleskalenderen, var der ikke yderligere kommentarer til beretningen. AD4 Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag rettidigt. AD5 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. Det blev overladt forretningsudvalget at finde egnet dato i april AD6 Eventuelt. Sabro Biblioteks Venner havde haft succes med arrangementet om Herbert Pundiks oplevelser som jøde i besættelsestiden. 22. januar 2014 vil blive arrangeret møde om en anden forfulgt befolkningsgruppe, romaer. I marts noget om Sprogets Magt og Magi. Der fremkom et ønske om udvidet åbning for småbørnsinstitutionerne. Lone Hansen vil undersøge mulighed herfor som et frivillighedsprojekt. Sabro Idræts Forening orienterede om behovet for en haludvidelse og en allerede indgået aftale om brugsret af dele af arealerne på spejdernes grund, forventet støtte til en multibane, eventuelt tilbud til seniorer i dagtimerne. Idrætsforeningen blev opfordret til at medtænke synergieffekter i forhold til de institutioner og foreninger, lokaler mv. der forefindes i lokalområdet. Formanden sluttede mødet med et forslag om en temadag om friluftstilbud.

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere