1. Godkendelse af dagsorden / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg /29981 MTU - 2. budgetopfølgning DRIFT...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT..."

Transkript

1 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg /29981 MTU - 2. budgetopfølgning DRIFT /29981 BSK - 2. budgetopfølgning DRIFT /2289 Anmodning om ekstrabevilling - 360* Havn og Bælt - Realdania, Stedet Tæller /10703 Digitale infotavler ved indfaldsvejene i Assens Kommune /17138 Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger /17149 Ansøgningsmulighed om del i cyklistforbundets Pulje til Cykellegebaner /7133 Krydsombygning - Middelfartvej/Søndersøvej i Vissenbjerg /17737 Vejadgang og transportvej til ny grusgrav ved Akkerup /12518 Ny genbrugspladsstruktur /3680 Status for oplysninger om olietanke i BBR /31952 Godkendelse af takstblad for "tømning af husspildevandstanke", "samletanke" samt forassens Rensning A/S /28889 Tilbagemelding efter borgermøde og justering af projekt "Særlig indsats for lystfiskere og lystfiskerturismen ved Helnæs Bugt" /16208 Deltagelse i LIFE-projekt til finansiering af Natura 2000-planer /8281 Status Kyststi (Lukket sag)...32 Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 1 af 36

2 17. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos MTU (Lukket sag) Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Dagsordenen blev godkendt / budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2015 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i budgetmaterialet til budget netto kr. i 2016 og kr. i Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 2 af 36

3 Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning Anlæg tages til efterretning /29981 MTU - 2. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift på Miljø- og Teknikudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet forventes at holde. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 3 af 36

4 Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i Forventet regnskab kr.) Miljø og Teknik (minus=mindreforbrug) Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Overførsel til Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: 3) MTU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget tog 2. budgetopfølgning - Drift til efterretning /29981 BSK - 2. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift for Beredskabskommissionen forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at der forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget ligger inden for servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Beredskab (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 4 af 36

5 Bilag: 8) BSK Samlenotat Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 BSK Drift til efterretning /2289 Anmodning om ekstrabevilling - 360* Havn og Bælt - Realdania, Stedet Tæller Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at 360* Havn og Bælt molehovedet i Assens Havn tilføres en ekstrabevilling på 1,5 mio. kr., til reparation af molehovedet. Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om tilføres ekstra anlægsmidler, kr. 1,5 mio., til projekt 360* Havn og Bælt molehovedet i Assens Havn. Midlerne anvendes til reparation af molehovedet, så molehovedets bæreevne sikres til etablering af udsigtsplatform på denne. Sagsfremstilling: Projekt 360* Havn og Bælt er blevet bevilliget 3,3 mio. kr. fra Realdania, som led i kampagnen Stedet Tæller under fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer, svarende til 70 % af anlægsudgifterne. Den kommunale medfinansiering på 1,45 mio. kr. blev bevilliget af byrådet den 29. oktober Projektets grundidé er at etablere en udsigtsplatform på selve molehovedet, samt at etablere en adgangsbro/forbindelse til denne, langs læmolen. Siden bevillingen er molehovedets tilstand blevet undersøgt, og molehovedets bæreevne er forsøgt dokumenteret. Molehovedet er desuden blevet påsejlet og beskadiget under uddybning af indsejlingen. Alt i alt må følgende konkluderes: Molehovedet, fra 1969, fremstår nedslidt og må forventes at skulle renoveres i nær fremtid. Molehovedets bæreevne kan ikke dokumenteres, da der ikke kan fremskaffes tegningsmateriale eller anden dokumentation af molehovedets pæledybde. Af hensyn til folks sikkerhed, bør molehovedet renoveres, så udsigtsplatformen er beskyttet ved en eventuel påsejling. Det vurderes at reparation af molehovedet, og dermed sikring af dettes bæreevne, er en nødvendighed for at gennemføre projekt 360* Havn og Bælt. Det vurderes desuden at der vil være mange positive mereffekter, både økonomisk og æstetisk, ved at projektere, udbyde og udføre reparation af molehovedet sammen med projekt 360* Havn og Bælt. Realdania betragter ikke renoveringen af molehovedet som en del af det støttede projekt, og midlerne hertil skal derfor findes som en ekstrabevilling fra Assens Kommune. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 5 af 36

6 Adspurgt om et uforpligtende overslag på reparation af molehovedet, anslår rådgivende ingeniør på 360* Havn og Bælt en pris på op imod 1,5 mio. kr. Overslaget er baseret på et tilbud fra marts 2015 på fornyelse af et molehoved i nogenlunde tilsvarende størrelse mv., i forbindelse med et andet af Orbicons projekter. Følges tidsplanen for 360* Havn og Bælt, forventes anlægsentreprisen at blive udbudt i december, og selve anlægsarbejdet vil blive udført i Økonomi: Den samlede projektøkonomi bliver, med godkendelse af ekstrabevillingen, således: Tilskud fra Realdania (360* Havn og Bælt) = 3,3 mio. kr. Kommunal medfinansiering (360* Havn og Bælt) = 1,45 mio. kr. Ekstrabevilling til reparation af molehoved = 1,5 mio. kr. Samlet total anlægssum, inkl. reparation af molehoved = 6,25 mio. kr. Samlet kommunal medfinansiering = 2,95 mio. kr. Ny kommunal andel af den samlede bevilling = 47,2 % Økonomistabens bemærkninger Der resterer en bevilling på mio. kr. ex tilskud fra Real Dania på 3,3 mio. kr. Ekstrabevilling til molehoved på 1,5 mio. kr. vil derfor være en ny bevilling der forslås finansieret ved omprioritering af anlægsbeløb i 2015 som ikke anvendes i år. Omprioriteringen forelægges i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Beslutningskompetence: Byrådet. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 360* Havn og Bælt molehovedet i Assens Havn tilføres en ekstrabevilling på 1,5 mio. kr. til reparation af molehovedet /10703 Digitale infotavler ved indfaldsvejene i Assens Kommune Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at opsætning af digitale infotavler ved indfaldsvejene i Assens Kommune drøftes. Beslutningstema: Miljø- og Teknikudvalget drøfter muligheden for at opsætte digitale infotavler ved indfaldsvejene i Assens Kommune. Sagsfremstilling: Ved flere lejligheder er der foreslået elektronisk skiltning ved indfaldsvejene i Assens Kommune og til kommunens centerbyer. Det kan f.eks. være LED-skilte, der kan annoncere begivenheder og give mulighed for korte budskaber og lignende. Miljø- og Teknikudvalget er på mødet den 5. maj 2015 blevet informeret om, at der vil Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 6 af 36

7 blive udarbejdet et notat herom i juni Baggrund Lokal aktivitet har stor betydning i en land- og købstadskommune som Assens ikke mindst i forhold til at synliggøre det liv der leves og udviklingen af det, som et led i kommunens dedikerede indsats for øget vækst og bosætning. Der foregår rigtigt meget på Vestfyn i lokalsamfundene, i foreningerne, i kommunalt regi, i kulturinstitutionerne og i forbindelse med kommunens turistattraktioner. Det har stor betydning for sammenhængskraften, fællesskabet og det lokale engagement i vores by- og landsbysamfund. Og det er helt afgørende for arbejdet for øget erhvervsudvikling med tiltrækning af nye virksomheder, der kan skabe vækst og beskæftigelse. Byerne og landsbyerne i Assens Kommune ligger geografisk spredt ud over et stort areal, og da der samtidigt ikke er én stor hovedby i kommunen, er det vanskeligt at give aktiviteterne den nødvendige synlighed både over for lokalbefolkning og gæster/turister udefra. Vi har behov for at udnytte de eksisterende ressourcer, men også for at tænke nyt, og her kunne digitale infotavler være et oplagt element. Placeringsmuligheder Infotavlerne anvendes typisk ved f.eks. byzoner og kommunegrænser. Der er udarbejdet forslag til placering af i alt 17 digitale infotavler i Assens Kommune, ud fra følgende grundlæggende retningslinjer: 1) Indenfor byzone Af hensyn til trafiksikkerheden, og aflæseligheden af budskabet på tavler af begrænset størrelse, placeres tavlerne på steder hvor farten er lav, i byzone. Erfaringen fra de nuværende plakatstandere, placeret umiddelbart efter byskiltene i kommunens centerbyer, er at der skal bruges store bogstaver og få ord, hvis man skal nå af aflæse budskabet i forbifarten. Plakaterne i den nuværende løsning måler 120x80 cm. (0,96 m2) Leverandørerne af digitale infotavler, anbefaler skilte af ca. dobbelt størrelse (2,3 m2 eller 5,8 m2) til placeringer med en hastighed på 50 km/t. Ønskes tavlerne placeret udenfor byzone, anbefales større, og dermed også dyrere skilte, som er læsbare ved højere hastighed. Herudover kræves der en væsentlig større sikkerhedszone (6 m. til vejkant) ved hastigheder på 80 km/t, og/eller sikring med autoværn. Dermed undgår man næppe ekspropriering af markarealer. 2) Ved centerbyerne Skiltene skal både reklamere for de store arrangementer, og for mindre, lokale arrangementer. Det giver derfor mest mening at placere tavlerne i/ved centerbyerne. På den måde kan tavlerne indrettes med en karrusel der f.eks. reklamerer for Touren i Assens halvdelen af tiden, og i den anden halvdel reklamerer for et lokalt arrangement i Glamsbjerg, på tavlen i Glamsbjerg, imens tavlen i Aarup reklamerer for et Aaruparrangement. Det vurderes væsentligt at tavlernes indhold refererer til den by tavlen er placeret i. 3) På kommunalt ejede matrikler eller langs kommuneveje For at undgå eksproprieringer og tovtrækkeri med regionen og staten, placeres tavlerne på kommunal ejendom. Niveau og mulighed for opdeling i etaper Etape 1 - minimumsløsning, hvis vi skal i gang Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 7 af 36

8 Etape 1 er hvad der vurderes som den mindst mulige løsning, der giver mening i forhold til intentionerne. Løsningen består af i alt 8 tavler fordelt imellem alle centerbyerne, og placeret med henblik på maksimal eksponering ved ankomst til Assens Kommune. Etape 1 er markeret med rødt på vedhæftede kort. Tavlerne placeres som følger: Assens: Nord for Odensevej, ca. midt imellem Østre Ringvej og Korsvang, på arealet imellem vejbane og sti. Assens: På arealet imellem Rådhus Allé og Søndre Ringvej. Glamsbjerg: På arealet sydvest for rundkørslen Odensevej-Søndergade, eller areal sydvest for rundkørsel Odensevej-Faaborgvej. Haarby: Ved støjvold imellem Faaborgvej og Syrenvej, ca. ud for Roesbjergvej. Tommerup: Imellem Ryttergade og kommende cykelsti imellem Tommerup og Brylle. Tavlen kan placeres langs hele forløbet, men en placering i udkanten af Tommerup vurderes som mest central, i forhold til det samlede byvækstområde Tommerup St., Tommerup og Brylle. Vissenbjerg/Skallebølle: Umiddelbart øst for rundkørslen Odensevej- Tommerupvej. Placeringen ligger i tæt tilknytning til motorvejsafkørsel 53. Vissenbjerg: Ved Søndersøvej, syd for hovedvejen, ud for Vissenbjerg Skole Aarup: Imellem kørebane og cykelsti, på den tidligere rådhusgrund. Etape 2 mulighed for udbygning På kortet nedenfor, er yderligere 9 placeringer markeret med mørkeblåt. Disse placeringer forholder sig i højere grad til den interne trafik imellem centerbyerne, og i mindre grad til turister og pendlere fra andre kommuner. Placeringerne er kun udpeget på et overordnet niveau, og skal præciseres såfremt der ønskes gennemført en etape 2, 3 osv. De 9 placeringer behøver ikke nødvendigvis gennemføres som en samlet etape, men kan tilpasses specifikke ønsker/formål med efterfølgende etaper. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 8 af 36

9 Rød forslag minimalløsning Blå - etape II Absolut minimumsløsning Såfremt det ønskes at starte med et endnu mindre forsøgsprojekt, kan etape 1 reduceres til 5 skilte 1 stk. i hver af byerne Assens, Glamsbjerg, Haarby, Vissenbjerg og Aarup. Alternativ løsning De foreslåede placeringer og skiltetyper, er alle rettet imod biltrafikken til, fra og i kommunen. En helt sideløbende strategi kunne bestå i et antal mindre skilte, placeret på Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 9 af 36

10 togstationer og andre centrale pladser i kommunens byer. Dette vil i høj grad fokusere på formidling overfor kommunens egne borgere. Organisering og drift Den redaktionelle drift vil med fordel kunne placeres i Udvikling Assens, når projektet er sat i drift. Udvikling Assens vil kunne sikre, at såvel kommunale budskaber som oplysninger om f.eks. markedsdage, kulturfestivaler mv. uploades til skærmene. Der vil i forbindelse med indholdsdelen, være behov for at opstille krav til filtype og form af leveret indhold, samt finde en løsningsmodel for, hvem der validerer det leverede indhold og foretager opdateringen. Udvikling Assens og Assens Kommune skal i givet fald vurdere hvor meget tid, der skal bruges på opgaven og dermed også, om det er noget Udvikling Assens skal have vederlag for at håndtere. Anbefaling Det anbefales i første omgang at gennemføre etape 1 med udgangspunkt i en løsning, hvor der opsættes 6 små (50 km/t) og 2 store (80 km/t) skilte. Lovgrundlag: Intet. Økonomi: Investering Helt afhængig af ambitionsniveau, herunder valg af løsningsmodel og produkt, vil investeringen ligge i størrelsesordning: Etape 1: til kr. (anbefalet løsningsmodel) Etape 2: til kr. (eventuel udbygning) Absolut minimumsløsning: kr. For sammenligning af priser og produkter se bilag 1. Øvrig økonomi herunder drift Bemærk at der, ud over de anskaffelsespriser og det elforbrug, som er nævnt i bilag 1, skal der påregnes udgifter til fremføring af elkabler samt aflønning af det personale, som løbende skal sikre, at infotavlerne er opdateret med aktuel information (uddannelse er inkluderet i anskaffelsesprisen). Herudover skal der tages stilling til evt. tilkøb af serviceaftale, som samtidig forlænger garantiperioden fra 3 5 år. Prisniveauet for en serviceaftale ligger på kr. / måned / stk. - alt efter den valgte aftaletype. Ifølge leverandørerne er det vigtigt, at sikre viden om serviceaftalens indhold, og organisationen bag. Da infotavlerne forventeligt har en meget lang levetid, må konsekvenserne ved fravalg af serviceordning formodes at være begrænsede, og skulle der, mod forventning, opstå driftsstop eller andre problemer, kan der rekvireres en uddannet tekniker efter behov. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: 1 Lukket Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 10 af 36

11 Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget drøftede opsætning af digitale infotavler ved indfaldsvejene i Assens Kommune, og bad om yderligere oplysninger ift. tavlernes størrelse, lokalisering ift. trafiktal, placering i de seks byer, muligheden for sponsering mv /17138 Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget tager Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger til efterretning. Beslutningstema: Fælles retningslinjer for behandling af ansøgninger i forbindelse med opstilling af telemaster i Assens Kommune, fremlægges til Miljø- og Teknikudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Kommunerne bag Byregion Fyn samarbejdet er enige om, at der er behov for en bedre bredbånds- og mobildækning end den nuværende på Fyn. Kommunerne vedtog i den sammenhæng, at der skulle udarbejdes et forslag til fælles retningslinjer for behandling af masteansøgninger fra teleselskaberne. Hensigten med dette er at etablere en ensartet, effektiv behandling af ansøgninger overalt på Fyn, så kommunerne i videst mulig omfang bidrager til, at nødvendige telemaster kan opstilles. Der foreligger nu et forslag til sådanne retningslinjer. Forslaget indeholder overordnet tre hovedpunkter: En vejledning om ansøgningsproceduren i forbindelse med opstilling af master eller antenner. Der er en række forudsætninger for, at en ansøgning kan behandles endeligt i den kommunale administration. Vejledningen konkretiserer, hvad en ansøgning skal indeholde og have taget stilling til inden, den indsendes. Målet er at mindske sagsbehandlingstiden ved at ansøger i videst mulig omfang på forhånd er klar over vilkårene for ansøgning. En vejledning om, hvilke vilkår og forudsætninger der ligger til grund for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med en ansøgning. En række love og bestemmelser sætter grænser for, hvor og under hvilke vilkår der kan opstilles telemaster. Det gælder i såvel by- som landområder. Disse love og bestemmelser ligger til grund for kommunernes vurdering af muligheden for at imødekomme en konkret ansøgning. Vejledningen redegør for disse love og bestemmelser samt kommunernes fælles administrative praksis i forhold til at anvende dem. En vejledning om, hvordan kommunerne, såfremt masten ønskes opstillet på kommunal grund, fastsætter en lejepris. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 11 af 36

12 Vejledningen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Erhvervsstyrelsen, erfaringer fra Ringsted Kommune samt på anbefaling af teleselskaberne. Prisfastsættelse af lejen sker i den foreslåede model ud fra en vurdering af markedsværdien af det stykke jord, hvor masten ønskes opstillet. Hensigten er, at modellen sikrer en fair pris for at leje et stykke jord mv. til opstilling af en mast. Modellen er kun gældende for kommunal jord og kan selvsagt ikke pålægges andre at anvende. Forslaget er udarbejdet i løbet af foråret 2015 af medarbejdere fra kommunerne, medarbejdere fra Byregion Fyn sekretariatet og i dialog med teleselskaberne. Forslaget har i perioden 20. april 6. maj været i høring internt i kommunerne og ved teleselskaberne. Det er efterfølgende blevet behandlet af det fynske borgmesterforum, der anbefaler kommunerne at vedtage forslaget, og at Fælles fynske retningslinjer indarbejdes i kommuneplanerne. Lovgrundlag: Planloven og Byggeloven. Økonomi: Intet. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Forslag til fælles retningslinjer for masteansøgninger Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger tages til efterretning /17149 Ansøgningsmulighed om del i cyklistforbundets Pulje til Cykellegebaner Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte, hvorvidt Assens Kommune skal ansøge om del i Cyklistforbundets Pulje til Cykellegebaner. Beslutningstema: Skal Assens Kommune ansøge Cyklistforbundets om tilskud til etablering af en cykellegebane med en total anlægssum på 2,5 mio. kr. inkl. moms. Miljø- og Teknikudvalget forpligter sig dermed på at fremskaffe kommunal medfinansiering på 1,6 mio. (eks. moms) kr. samt efterfølgende årlige driftsudgifter på ca kr. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 12 af 36

13 Såfremt udvalget finder, at kommunen skal ansøge om del i puljen skal der tages stilling til, i hvilken by cykelbanen ønskes placeret. Sagsfremstilling: Cyklistforbundet og forbundets lokalafdeling Højfyn/Assens Kommune har fremsendt information om Cyklistforbundets Pulje til Cykellegebaner, og anbefalet Assens Kommune at ansøge om del i denne. Hvad er en cykellegebane? En cykellegebane er, kort fortalt, et sted hvor man kan træne sin cykelsikkerhed dvs. basale manøvrer, som at holde balancen, starte og bremse sikkert, styre med én hånd, bestemme fart og retning, se til siden og tilbage uden for meget slinger, orientere sig i forhold til andre og aflæse hvad andre gør, og handle derefter. En cykellegebane henvender sig primært til børn i alderen 2-12 år, men også større børn og voksne med behov for cykeltræning. En dybdegående beskrivelse kan læses i det vedhæftede Ansøgningsmateriale Pulje til Cykellegebaner. Udvælgelseskriterier: Kommunen skal afsætte et areal på min m2, hvoraf 20 x 40 m. reserveres til en asfalteret multilegebane. Kommunen skal have egenfinansieringen på plads, eller udsigt til at få det. Kommunen skal sikre fremtidig drift og vedligeholdelse af cykellegebanen i min. 5 år. Der stilles desuden krav til bl.a. At cykellegebanen placeres et lettilgængeligt sted, med et omfattende brugeropland. At cykellegebanen er åben for offentligheden, og at skole og dagsinstitutioner får mulighed for at booke banen i dagtimerne. At cykellegebanen kan tages i brug inden udgangen af Mulige placeringer i Assens Kommune Ud fra cyklistforbundets udvælgelseskriterier har administrationen udpeget mulige placeringer i kommunens 6 hovedbyer; Placeringerne er udpeget på vedhæftede kortbilag (blå ramme). Assens: To udpegede placeringsmuligheder A: På markarealet ved Assensskolen, matr. 6c (op til ca m2) B: På bådoplagspladsen bag kolonihaverne, matr. 264a (ca m2) Begge matrikler ejes af Assens Kommune Glamsbjerg: Ved Glamsbjergskolen A: Syd for skolen. Placeringen inddrager den eksisterende multibane, men vil have størst synlighed i byen (ca m2) B: Nord for skolen (ca m2) Matriklen ejes af Assens Kommune Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 13 af 36

14 Haarby: I den grønne kile syd for eksisterende legeplads (op til ca m2) Matriklen ejes af Assens Kommune Tommerup: Ved Tommerup Skole (Der findes ikke egnede placeringsmuligheder i Tommerup St.) A: Syd for skolen, matr. 53t (ca m2) Matriklen ejes af Assens Kommune B: Bag skolehallen (ca m2) Matriklen ejes af Danske Leasing A/S Vissenbjerg: Syd for biblioteket (tidligere rådhus), matr. 2bz (ca m2) Matriklen ejes af Assens Kommune Aarup: Nord for Aarupskolen, matr. 18n (ca m2) Matriklen ejes af Assens Kommune Økonomi Baseret på de, i ansøgningsmaterialet, eksempler på udformning og anlægsoverslag, samt efter samtale med cyklistforbundet, vurderes det at den forventede anlægssum for en cykellegebane i Assens Kommune, bliver 2,5 mio. kr. (inkl. moms). Anlægspriserne på cyklistforbundets eksempel-skitser er vurderet i forhold til et areal, hvor stedets beskaffenhed matcher behovet f.eks. med et allerede asfalteret felt på 20 x 40 m. til multilegebanen. Det vurderes ikke at der i Assens Kommune er arealer der lever op til dette, og derfor vurderer administrationen at den samlede anlægssum bør sættes til 2,5 mio. kr., for at kunne gennemføre projektet tilfredsstillende for alle parter. Ved udvælgelse bidrager cyklistforbundets pulje med 0,5 mio. kr. hvoraf der skal betales fondsafgift på 17,5 %. Kommunens egenfinansiering bliver dermed 1,6 mio. kr. (ekskl. moms). Assens Kommune forpligter sig dermed desuden til drift og vedligeholdelse i min. 5. år, af ca kr. p.a. Lovgrundlag: Intet. Økonomi: Forventet samlet anlægssum inkl. moms = 2,5 mio. kr. Forventet fondstilskud inkl. fondsafgift på 17, 5% = 0,5 mio. kr. Nødvendig kommunal medfinansiering inkl. moms = 2 mio. kr. (1,6 mio. kr. ekskl. moms) Efterfølgende driftsudgifter i min. 5 år. = kr. p.a. Der er ikke afsat midler til formålet, men en evt. finansiering ville kunne ske via prioritering af trafiksikkerhedsmidler og midler afsat til cykelstier. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: Aarup Vissenbjerg Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 14 af 36

15 Tommerup Haarby Glamsbjerg Assens Ansøgningsmateriale til pulje til cykellegebaner Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget finder initiativet spændende, men besluttede at Assens Kommune ikke kan prioritere midler hertil /7133 Krydsombygning - Middelfartvej/Søndersøvej i Vissenbjerg Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at der igangsættes et skitseprojekt for udbygning af signalanlægget i krydset Søndersøvej/Middelfartvej i Vissenbjerg. Skitseprojektet skal danne grundlag for realisering af en lokalplan for området nordvest for krydset. Beslutningstema: Igangsætning af skitseprojekt for udbygning af signalanlæg i krydset Middelfartvej/Søndersøvej i Vissenbjerg for realisering af lokalplan for området nordvest for krydset. Sagsfremstilling: Assens Kommune har fået udarbejdet et notat fra rådgiver Tetraplan, for at belyse muligheder ved en ombygning af krydset Middelfartvej/Søndersøvej i Middelfart. Ombygningen skal danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for et nyt lokalcenter nordvest for krydset, som bl.a. muliggør etablering af en dagligvareforretning. Signalanlæg Signalanlægget er blevet opgraderet i foråret 2015 med radarteknologi i forbindelse med kørebane-udskiftning i krydset. Trafikken til det gamle signalanlæg blev detekteret via detektorspoler, som er fræset ned i asfalten. Etablering af den nye belægning gjorde, at alle spoler i krydset skulle udskiftes, eller at man skulle vælge en radarteknologi. Da merprisen for radar ikke var særlig stor, og da radarbaserede anlæg er mere fleksible, hvad angår udbygningsmuligheder samt har mindre driftsomkostninger, faldt valget på radar. Tetraplan-rapporten peger på, at signalanlægget skal udbygges for at sikre den fremtidige afvikling i krydset samt for at forbedre sikkerheden i krydset. En udbygning af anlægget med ekstra/længere svingbaner vil således være en lettere opgave end ved et traditionelt spolebaseret signalanlæg. Tællingen mellem kl og 9.00 viste, at der ikke var den store cykeltrafik gennem krydset. Cykeltrafikken vil givetvis blive øget, når der etableres en dagligvarebutik tæt på krydset og Vissenbjerg by. Et separat signal for cyklister i krydset bør vurderes i forbindelse med et konkret projekt for krydset. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 15 af 36

16 Et signalanlæg i krydset vil kunne afvikle større uensartede trafikmængder end en rundkørsel - som fx kan opstå ved eventuelle uheld på motorvejen. En god trafikafvikling i en rundkørsel kræver nogenlunde ligeværdige trafikmængder fra alle 4 ben i rundkørslen. Udbygning af signalanlægget vurderes til at kunne etableres indenfor eksisterende skel uden arealerhvervelse. Ombygning af krydset vurderes til at koste 3-4 mio. kr. Rundkørsel Etablering af en rundkørsel i krydset vil medføre den laveste uheldsrate i forhold til et signalreguleret kryds. Dette forhold skyldes den lave hastighed, som motorkøretøjer forcerer rundkørslen med. Typiske uheld i rundkørsler er blikskader uden personskade. For at få den bedste sikkerhed for cyklister i rundkørslen, bør der etableres en separat sti omkring rundkørslen, hvor krydsende cyklister får vigepligt. For yngre cyklister i rundkørslen vil denne udformning give en udfordring, men der er ikke nogle alternativer i samme prisklasse. En rundkørsel i krydset giver mulighed for at etablere et ekstra ben i krydset, således at butik og tank kan vejbetjenes via denne tilslutning. Denne løsning bør kun etableres ved større dagligvareforretninger og til lokalplanområde, som vil generere noget mere trafik end det udlagte. Et femte ben i rundkørslen vil betyde nedsat fremkommelighed for den øvrige trafik gennem krydset, og i trafikbelastede situationer vil trafik fra det udlagte lokalplanområde få svært ved at komme ud i rundkørslen på grund af de meget uens belastede ben i rundkørslen. Derfor bør rundkørslen ikke etableres med et femte ben. En rundkørsel vil ligeledes kræve arealerhvervelse for at kunne etableres, og et femte ben vil medføre yderligere arealerhvervelse. En 4-benet rundkørsel i krydset vurderes til at koste ca. 6-7 mio. kr. Trafikafvikling i lokalplanområdet og ved ny overkørsel til Søndersøvej For at sikre trafikafviklingen til og fra det nye lokalplanområde bør tilslutningen etableres ca. 100 meter fra krydset. De 2 eksisterende overkørsler til tanken bør indgå i en samlet plan for den interne trafik i lokalplanområdet, hvor der skal tages højde for ikke at give mulighed for gennemkørende trafik i området. Mulighed for gennemkørende trafik mellem Søndersøvej og Middelfartvej vil medføre uhensigtsmæssig kørsel, især når krydset er belastet, hvor bilister vil forsøge at skyde genvej over lokalplanområdet. Denne færdsel vil være til stor gene for lokalplanområdet og trafiksikkerheden i området. Ved etablering af ny overkørsel til lokalplanområdet bør etableres en venstresvingsbane til området for at imødegå bagende-kollisioner på Søndersøvej mod nord. Administrationens anbefaling Administrationen har på baggrund af notatet fra Tetraplan vurderet, hvad der kunne være den bedste løsning, når alle parametre bliver taget i betragtning. Ud fra fordele og ulemper ved begge projekter samt hvad kommunen har fokus på ved andre projekter, vil administrationen anbefale, at der arbejdes videre med udbygning af eksisterende signalanlæg, med nedenstående bemærkninger: Projektet vurderes til at være noget billigere end etablering af en rundkørsel, samt at en udbygning af signalanlægget vil kræve noget mindre plads end etablering af en rundkørsel. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 16 af 36

17 Administrationen vurderer således, at man bør gå videre med skitseprojektet for ombygning af eksisterende signalanlæg med henblik på at få en eksakt anlægspris for ombygningen af krydset samt grundlag for udarbejdelse af lokalplanområde for området. Det videre arbejde Når der foreligger et skitseprojekt for krydset, som tilfredsstillende løser de trafikale problemer og tager højde for den kommende lokalplans aktiviteter, kan et endeligt projekt igangsættes til projektering. Benzintanken på hjørnet bør i denne fase inddrages i planlægningen, da vejbetjeningen af benzintanken vil afhænge af trafikale løsninger i lokalplanområdet. Lovgrundlag: Projekt kræver politiets samtykke efter Færdselslovens 100. Politiet bør derfor inddrages på et tidligt tidspunkt ved udarbejdelsen af lokalplanen. Økonomi: Ombygningen af krydset forventes at blive finansieret af provenuet fra salget af arealet til dagligvareforretning, hvor lokalplan ønskes realiseret. Der er af mægler foretaget en vurdering af det ubebyggede areal (ejet af Assens Kommune) nordvest for krydset Middelfartvej/Søndersøvej, som sætter arealets markedsværdi til kr ud fra følgende forudsætninger: Der er udarbejdet lokalplan (af sælger), som udlægger området til etablering af op til m2 dagligvarebutik med tilhørende 200 m2 lager. Arealet er på ca m2. Sælger etablerer adgangsvej via Søndersøvej til skel. Arealet er ikke forurenet i henhold til miljølovgivningen. Det skal bemærkes, at arealets faktiske værdi først kendes efter gennemført offentligt udbud af arealet, hvilket først vil ske, når der er sikret det nødvendige plangrundlag for arealet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: Trafikanalyse - Vissenbjerg Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget besluttede at der igangsættes udarbejdelse af et skitseprojekt for udbygning af signalanlægget i krydset Søndersøvej/Middelfartvej i Vissenbjerg. Skitseprojektet skal danne grundlag for realisering af en lokalplan for området nordvest for krydset /17737 Vejadgang og transportvej til ny grusgrav ved Akkerup Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 17 af 36

18 Indstilling: Direktøren for By, Plan og Kultur indstiller, at der træffes beslutning om overkørsel og vejadgang til grusgrav i Akkerup med tilslutning til Silkehusvej via Mellemvej og Akkerupvej. Beslutningstema: Beslutning om placering af overkørsel og valg af transportvej til ny grusgrav ved Akkerup se bilag oversigtskort. Sagsfremstilling: Assens Kommune giver i 2013 råstoftilladelse til ny grusgrav ved Akkerup og modtager i juni 2015 anmodning fra ejer om at få godkendelse til etablering af overkørsel til grusgraven fra Silkehusvej og transport via Mellemvej/Akkerupvej, således at råstoftilladelsen kan udnyttes. I forbindelse med kommunens besigtigelse af ny overkørsel og vejadgang til grusgraven, bliver borgere på strækningen opmærksomme på, at grusgravning snart vil blive en realitet. På den baggrund fremsender borgere til de berørte veje klage af 1. juni 2015 til kommunen samt forslag til alternativ vejadgang. Administrationens vurdering Den kommende grusgrav ved Akkerup er placeret på et vanskeligt tilgængeligt areal, hvad angår transportvejen til og fra grusgraven til det overordnede vejnet. Adgangsvejen via Mellemvej (350 meter) og Akkerupvej (850 meter) til den overordnede vej Skallebjergvej er umiddelbart det bedste valg. Transportvejen vil være ca. 1,2 km, hvor transporten passerer ca. 7 huse indenfor ca. 50 meter. Både Mellemvej og Akkerupvej er meget smalle henholdsvis 3,5 meter og 3,8 meter og vil kræve en udvidelse af disse. Kommunen kan umiddelbart ikke kræve de 2 veje udvidet for ansøgers regning, men kan kræve tiltag i umiddelbar nærhed af grusgraven, som skal sikre trafikafvikling og sikkerhed. Borgernes alternativ med adgang mod nord via Højrupvej har primært nogle problemer. Der skal anlægges en ca. 1 km vej over eksisterende marker for at få forbindelse til Højrupvej. Højrupvej har en bredere vejprofil end Mellemvej og Akkerupvej, men tilstanden på vejen er ikke særlig god. Vejtilslutningen ved transformerstationen ligger meget tæt på kommunegrænsen til Faaborg Midtfyn Kommune (mod øst) og vil sende en del trafik gennem Nørre Broby, som er beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Trafik via Højrupvej mod vest vil sende trafik gennem Højrup, hvor den vil genere flere borgere end alternativet Mellemvej og Akkerupvej. Administrationen afholder møde med politiet den 5. august 2015, hvor det skal afklares, hvilke tiltag, der skal igangsættes, før en evt. overkørselstilladelse kan gives. Politiets krav til adgangen kan indskrives i overkørselstilladelsen, hvad angår tiltag i umiddelbar nærhed af overkørslen, som kan sikre trafikafvikling og sikkerhed. Udvidelse af hele vejen kan umiddelbart ikke lovmæssigt kræves af ejer af grusgraven. Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med transportvej via Mellemvej og Akkerupvej, da denne transportvej vil genere mindst mulige beboelser på ruten samt at ruten er den korteste til det overordnede vejnet. Sagsresumé Regionen udlagde i Råstofplan 2012 råstofgraveområder. De blev udlagt på baggrund af en miljøvurdering, som det fremgår af Råstofplan 2012 retningslinje 4.3.1: Indenfor råstofplanens graveområder har råstofindvinding førsteprioritet. Det betyder at en ansøgning ikke kan afvises under henvisning til andre generelle interesser, såsom Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 18 af 36

19 landbrugsjordens dyrkningsværdi, generelle natur- og landskabsinteresser, generelle hensyn til grundvand eller hensyn til fremtidig byudvikling I april 2011 blev der ansøgt om tilladelse til indvinding på matr.1 a Filstrup, Haarby. I august 2013 blev der sendt høringsbrev ud til naboer med beboelse ca. 100 m fra det ansøgte område. Høringen drejede sig om selve råstoftilladelsen. Det der drejede sig om vejadgangen, blev ikke behandlet i gravetilladelsen. Gravetilladelsen blev meddelt december 2013, hvor der i forbindelse med tilladelsen indkom en klage, som blev trukket tilbage igen. Assens Kommune har haft uformelle drøftelse med ejeren af grusgraven i forbindelse med forespørgsel om adgangsvej, hvor problemstillinger i forbindelse med forskellige adgangsveje er blevet diskuteret. Det er således blevet undersøgt, om det ville være muligt i praksis at etablere en adgangsvej over eksisterende grusgrav ved Akkerup, men det har vist sig umuligt blandt andet pga. grusgravssøen, som er ca. 15 meter dyb, hvilket betyder, at en evt. ny vej skal anlægges i ca. 50 m afstand fra søen. Ejeren af den eksisterende grusgrav har ligeledes ikke været interesseret i at lægge jord til en transportvej for den anden grusgrav. Assens Kommune har i den forbindelse undersøgt mulige adgangsveje for grusgraven samt muligheden for udbygning af Mellemvej og Akkerupvej Assens Kommune har den 19. juni 2015 modtaget en officiel anmodning om tilladelse til overkørsel til Silkehusvej, som administrationen på nuværende tidspunkt ikke har givet svar på. Efterfølgende har kommunen indhentet oplysninger om antallet af transporter til den nye grusgrav. Ejeren oplyser, at han forventer ca. 30 transporter fra grusgraven (60 ture i døgnet). Assens Kommune har den 1. juni 2015 modtaget en henvendelse fra beboere på Silkehusvej/Mellemvej og Akkerupvej vedr. adgangsvej til grusgraven. Beboerne mener, at Silkehusvej og Akkerupvej ikke kan bruges til transportvej, da vejen bruges af lette trafikanter samt skolebus. Beboerne foreslår i stedet en alternativ transportvej for grustransporten, som er en ny vej mod nord på ca. 1 km med tilslutning til Højrupvej ved transformerstationen mellem Højrup og Nørre Broby. Denne løsning vurderer beboerne vil give bedre sikkerhed og genere et mindre antal beboere. Borgerne på Mellemvej og Akkerupvej har ligeledes rettet henvendelse til politiet i mail af 28. maj 2015, hvor de spørger til politiets vurdering af kørsel med grus på Mellemvej og Akkerupvej. Politiet har videresendt mailen til besvarelse ved kommunen den 29. maj Vilkår til overkørselstilladelse forventes at blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 1. september 2015, hvor anlægsskøn for kommunens andel af udgifterne bliver beskrevet. Besvarelse af henvendelsen til politiet den 28. maj samt henvendelse af 1. juni vedr. vejadgang bliver forelagt MTU til orientering (samme skrivelse). Lovgrundlag: Lov om Offentlige veje m.v. 8. Færdselsloven. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 19 af 36

20 Bilag: Henvendelse vedr. sikkerhed og alternativ vejadgang Henvendelse vedr. trafiksikkerhed i forbindelse med grusgrav - fremsendt via politiet Juridisk notat vedr. vejadgang til grusgrav Oversigtskort Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget drøftede sagen vedrørende vejadgang og transportvej til ny grusgrav ved Akkerup. Udvalget ønsker forelagt en sag for en løsning ved udkørsel ad Mellemvej /12518 Ny genbrugspladsstruktur Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Byrådet vedtager: 1 Et af forslagene til ny genbrugspladsstruktur: Forslag 1-3 supergenbrugscentre og 3 minigenbrugscentre (Nuværende struktur) Forslag 2-2 supergenbrugscentre, 2 maxigenbrugscentre og 2 døgngenbrugscentre Forslag 3-3 supergenbrugscentre og 4-6 døgngenbrugscentre Forslag 4 3 supergenbrugscentre, 3 minigenbrugscentre og 2 døgngenbrugscentre. Nyt forslag 2 Vissenbjerg genbrugsplads flyttes til ny lokalitet: Placering 1 Erhvervsområdet ved Energivej 3 Åbningstider for både borgere og virksomheder udvides: Søndag Hverdage Døgnåbent på døgngenbrugscentre Mandag fredag for virksomheder på supergenbrugscentre og maxigenbrugscentre Beslutningstema: Ny genbrugspladsstruktur skal vedtages tillige med udvidede åbningstider og ny placering af Vissenbjerg genbrugsplads. Sagsfremstilling: Nyt siden sidst Forslaget til ny struktur for genbrugspladserne blev behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 2. juni Miljø- og Teknikudvalget vedtog: Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 20 af 36

21 at der laves yderligere beregninger på etablering af 3 supergenbrugscentre (Assens, Haarby og Vissenbjerg), døgngenbrugscentre (Barløse og på Helnæs) og minicentre i (Aarup, Glamsbjerg og Tommerup) forinden der træffes beslutning i sagen. Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har på deres bestyrelsesmøde den 10. juni 2015 behandlet det nye forslag nr. 4. De har også set på andre forslag og bestyrelsens anbefaling er vedlagt som notat. Oprindeligt dagsordenpunkt med tilføjelse af nyt forslag Forslaget til nyt koncept for genbrugsplads fremsendes fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug til Byrådets beslutning. Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har valgt ikke at pege på en enkelt løsning, men at lægge det åbent op til politikerne ved kommunen for hvilken model, der skal arbejdes videre med. Miljø- og Teknikudvalget har sammen med Assens Forsyning A/S bestyrelse den 2. juni 2015 drøftet forslagene til ny genbrugspladsstruktur. I Affaldshåndteringsplanen , som Assens Byråd godkendte i marts 2015, er et af initiativerne ny struktur for genbrugspladserne: Genbrugspladserne skal forbedres, så der tages yderligere hensyn til brugervenlighed. Den nye struktur bør omfatte udvidede åbningstider (borger ønske), mulighed for døgnåbent, tage hensyn til manglende udvidelsesmuligheder for de enkelte pladser og give bedre arbejdsforhold for genbrugsmedarbejderne. En ny struktur for genbrugspladserne skal også tage højde for, at lovgivningen vil komme med yderligere krav til opdeling i flere fraktioner, f.eks. bygningsaffald med og uden PCB, som er meget pladskrævende. Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har derfor set på flere modeller for et nyt koncept for genbrugspladserne, hvor nogle pladser kan rumme alle affaldsfraktioner, andre pladser de hyppigste affaldsfraktioner og en ny type pladser med døgnåbent. I modellerne er der tillige tænkt på anden placering af Vissenbjerg genbrugsplads, da den eksisterende plads ikke kan udvides og dermed rumme flere fraktioner. Endvidere har Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug tænkt på muligheden for selv at have areal til at kunne finsortere nogle affaldsfraktioner. Her ved kan opnås bedre afsætningspriser og minimeres på mængderne til forbrænding og deponi. Status De fleste genbrugspladser er i dag nedslidte både med hensyn til maskinel, belægning og bygninger. Den sidste etape af renoveringen af Assens Genbrugsplads vil være færdig i 2015, hvor der vil blive taget højde for større sorteringskrav. Pladserne i Assens, Vissenbjerg og Haarby er mest belastet med 76 % af besøg og affaldsmængder. Haveaffald er den affaldsfraktion, som der kommer mest ind af. Genbrugspladsen i Vissenbjerg kan vanskeligt udvides på den nuværende lokalitet. Pladsen ligger i umiddelbar nærhed til boliger i et område planlagt til Blandet bolig og erhverv. Ved udvidede åbningstider vil der komme mere støj fra både transport til og fra pladsen samt fra håndtering af affaldet på pladsen. Hvilket det vil blive vanskeligt, at opnå miljøgodkendelse til, da al støjen ikke kan ind skærmes. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 21 af 36

22 Forslag 1: 3 supergenbrugscentre og 3 minigenbrugscentre (Nuværende struktur) Vil kræve ny plads i Vissenbjerg, renoveret plads i Haarby og tilpasning på de øvrige. Bygningsfaciliteterne i Aarup og Glamsbjerg kan udnyttes til egen finsortering for nogle af affaldsfraktionerne. Forslag 2: 2 supergenbrugscentre, 2 maxigenbrugscentre og 2 døgngenbrugscentre Vil kræve ny plads i Vissenbjerg, renoveret plads i Haarby og tilpasning på de øvrige. Bygningsfaciliteterne i Aarup og Glamsbjerg kan udnyttes til egen finsortering for nogle af affaldsfraktionerne. Forslag 3: 3 supergenbrugscentre og 4-6 døgngenbrugscentre Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 22 af 36

23 Vil kræve ny plads i Vissenbjerg, Helnæs og Barløse, renoveret plads i Haarby og tilpasning på de øvrige. Bygningsfaciliteterne i Aarup og Glamsbjerg kan udnyttes til egen finsortering for nogle af affaldsfraktionerne. Forslag 4: 3 supergenbrugscentre, 3 minigenbrugscentre og 2 døgngenbrugscentre. Nyt forslag Vil kræve ny plads i Vissenbjerg, Helnæs og Barløse, renoveret plads i Haarby og tilpasning på de øvrige. Bygningsfaciliteterne i Aarup og Glamsbjerg kan udnyttes til egen finsortering for nogle af affaldsfraktionerne. Ny Vissenbjerg genbrugsplads Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 23 af 36

24 Den nye placering for Vissenbjerg genbrugsplads kan være i erhvervsområdet ved Energivej. Matriklen er kommunal udstykning med barmarks-projekt. Grundarealet er ca m 2 og er derfor fremtidssikret. Pladsen kan indrettes med ny viden og teknologi, og der kan opnås miljøgodkendelse til udvidede åbningstider. Økonomi overslag Forslag Driftsudgifter [mio. kr./år] Afskrivninger [mio. kr./år] Årlig udgift [mio. kr./år] Takst per husstand [kr. inkl. moms] Forslag Forslag Forslag Forslag 4 nyt Genbrugspladstyper Beskrivelser af de enkelte typer genbrugspladser følger her. For større overblik er vedlagt et sammenligningsskema. Supergenbrugscenter Supergenbrugscentre vil komme til at omfatte genbrugspladserne i Assens, Vissenbjerg og Haarby afhængig af forslag. Stillepladser for medarbejderne. Centrale pladser med alle affaldsfraktioner herunder farligt affald, asbest og PCB bygningsaffald. Adgang for virksomheder. Indrettes med omklædning og mødefacilitet efter behov. Informationscenter for private og virksomheder. Åbningstider: Mandag fredag ( virk. ) Lørdag Søndag Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 24 af 36

25 Kan indrettes med aflevering af haveaffald uden for åbningstiderne. Maxigenbrugscenter Maxigenbrugscentre vil komme til at omfatte genbrugspladserne i Tommerup og Haarby afhængig af forslag. Centrale pladser med mange affaldsfraktioner. Dog ikke asbest, PCB bygningsaffald og andet problemaffald. Adgang for virksomheder. Indrettes med mindre omklædning og mødefacilitet efter behov (ikke fast mødested). Informationscenter for private og virksomheder. Åbningstider: Mandag fredag ( virk. ) Lørdag Søndag Kan indrettes med aflevering af haveaffald uden for åbningstiderne. Minigenbrugscenter Minigenbrugscentre vil komme til at omfatte genbrugspladserne i Tommerup, Glamsbjerg og Aarup afhængig af forslag. Håndtering af affald fra lokalområdet med begrænset bemanding. Informationscenter for private. Åbningstider: 2 hverdage Lørdag Søndag Kan indrettes med aflevering af haveaffald uden for åbningstiderne. Døgngenbrugscenter Døgngenbrugscentre vil komme til at omfatte genbrugspladserne i Tommerup, Glamsbjerg og Aarup. Og nye pladser i Barløse-området og på Helnæs. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 25 af 36

26 Håndtering af affald fra lokalområdet uden fast bemanding. Døgnåbent. Aflevering af haveaffald. Indrettes som nærgenbrugsplads med delvis nedgravede affaldsbeholdere til de mindre fraktioner. Udvidet åbningstider Søndag for alle brugere og pladser på nær døgngenbrugscentre. Hverdage for alle bruger og pladser på nær døgngenbrugscentre. Døgnåbent på døgngenbrugscentre for alle brugere med bom for høje lastbiler Mandag - fredag for virksomheder på supergenbrugscentre og maxigenbrugscentre med bom og kort som adgangskontrol. Lovgrundlag: Affaldsbekendtgørelsen nr af 18. december Økonomi: Genbrugspladserne er gebyrfinansieret. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Notat fra Assens Forsynings bestyrelse Skema over genbrugspladstyper.pdf Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget anbefaler en fremadrettet løsning således: 1) At der etableres 3 supergenbrugscentre, 3 minigenbrugscentre og 2 døgngenbrugscentre (forslag 4). 2) At Vissenbjerg genbrugsplads flyttes til ny lokalitet, og at der arbejdes videre med lokalisering. 3) At åbningstiderne for både borgere og virksomheder udvides således: Supergenbrugscentre Hverdage Lørdage 9-17 Søndag lukket Minigenbugscentre 2 hverdage Lørdag 9-17 Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 26 af 36

27 Søn- og helligdage lukket Døgnåbent på døgngenbrugscentre. Der ønskes mulighed aflevering af haveaffald også uden for åbningstiderne alle steder. 4) Virksomheder får adgang til supergenbrugscentrene Rie Nielsen (V) tog forbehold, idet hun ønsker søndagsåbent på supergenbrugspladser /3680 Status for oplysninger om olietanke i BBR Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at orientering om status for projekt med at ajourføre oplysninger om olietanke i BBR tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om status for projekt med at ajourføre oplysninger om olietanke i BBR. Sagsfremstilling: I august 2012 besluttede Miljø- og Teknikudvalget, at administrationen sender breve ud til alle ejendomme, der i BBR har registreret olietanke, der kan være ulovlige at anvende. I brevet gøres ejer opmærksom på pligt til at anmelde olietankændringer og regler for olietanke, bl.a. at de små tanke kun må anvendes en vis årrække efter fabrikationsåret. Der er nu sendt 2002 breve ud til ejere af små olietanke (mindre end 6000 l), der kan være blevet for gamle at anvende inden 1. januar Indtil nu har godt 56 % svaret, og BBR er ajourført med de nye tankoplysninger. I 2012 var der registreret ca. 220 mellemstore olietanke (6.000 l l), der skulle inspiceres mindst hver 10. år. Efter henvendelse til ejerne, er ca. 50 % af tankene fjernet eller registreret afblændet i BBR. Der er nu ca. 22 tanke, hvor der mangler svar/afklaring. Administrationen vil fortsat sende påmindelser ud til ejere af registrerede olietanke, der kan være blevet for gamle i løbet af det foregående år. Kommunen sender kun en gang brev til ejer med oplysning om mulig ulovlig tank. Det er ejer eller bruger af olietanke, der er ansvarlig for at regler om olietanke er overholdt. Det kan erfaringsmæssigt være forbundet med endog betydelige omkostninger at få oprenset forurenet jord, hvis f. eks. olietank eller rørføring bliver utæt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Økonomi: Opgaven løses indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 27 af 36

28 Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning /31952 Godkendelse af takstblad for "tømning af husspildevandstanke", "samletanke" samt forassens Rensning A/S Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Assens Forsyning A/S takstblad for tømning af husspildevandstanke, samletanke samt for Assens Rensning A/S godkendes. Beslutningstema: Der skal tages stilling til, om Assens Spildevand A/S takstblad for tømning af husspildevandstanke, samletanke samt for Assens Rensning A/S kan godkendes. Sagsfremstilling: En gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af deres bestyrelse. Efterfølgende skal taksterne godkendes af Byrådet. Taksterne skal holdes inden for det prisloft, som er fastsat af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takstblad for tømningsordning for husspildevandstanke, samletanke og for Assens Rensning A/S for Assens Forsyning A/S har nu fremsendt takstbladet til myndighedsgodkendelse i Assens Kommune (vedlagt som bilag). Fastsættelse af disse takster har afventet et udbud og godkendes derfor først nu. Byrådets godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatet udmeldte principper for takstfastsættelse er overholdt og, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven. Taksten for en ordinær tømning af husspildevandstank er 431,25 kr. i 2015 mod 600 kr. i 2014 (svarende til et prisfald på ca. 40 %). Taksten for forgæves kørsel stiger fra 250 kr. i 2014 til 312,50 i 2015 (svarende til en prisstigning på 25 %). Prisen for at aflevere spildevand fra samletanke til et af Assens Forsynings renseanlæg er prisfremskrevet med 1,5 % i henhold til Forsyningssekretariatets prisfremskrivning. Vedrørende takster for Assens Rensning A/S så omhandler det udelukkende betaling for rensning af spildevand på et af spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg. Dvs. i de tilfælde, hvor en forbruger afleder spildevand direkte til et renseanlæg uden brug af spildevandsforsyningsselskabets ledningsanlæg. Lovgrundlag: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskabet m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010). Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 28 af 36

29 Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskabet m.v. (LOV nr. 902 af 4. juli 2013). Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009). Økonomi: Intet. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Takster tømningsordning mv. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Assens Forsyning A/S takstblad for tømning af husspildevandstanke, samletanke samt for Assens Rensning A/S godkendes /28889 Tilbagemelding efter borgermøde og justering af projekt "Særlig indsats for lystfiskere og lystfiskerturismen ved Helnæs Bugt" Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget orienteres om det afholdte borgermøde udvalget tager stilling til justeringer af projektet Beslutningstema: Tilbagemelding fra borgermøde og stillingtagen til justeringer af projektet. Sagsfremstilling: Der blev den 25. juni afholdt borgermøde om projekt Særlig indsats for lystfiskere og lystfiskerturismen ved Helnæs Bugt. På borgermødet deltog fra politisk side Søren Steen Andersen og Hans Bjergegaard, mens Finn G. Johansen var ordstyrer.. Over 100 mennesker mødte op i Strandby forsamlingshus. Mødet indledtes med en fremlæggelse af status for projektet og indbød til borgerinddragelse i forbindelse med de foreslåede aktiviteter omkring formidling og faciliteter. Der blev efterlyst forslag til placering af bænke, læskure og shelters. Der blev fremlagt et forslag for et informationsområde ved Agernæs Havn med en ryge/røgovn, bord/bænk sæt og informationsskilte, samt en markering af områdets fantastiske fiskemuligheder ved opsætning af en sten/træfisk. Der blev nævnt muligheden for en parkeringsplads ved dæmningen og en lystfiskerapp. Efter præsentationen indledtes en livlig debat omkring især garnfiskeri. Der var mange spørgsmål omkring dette emne og der blev fra mange sider ytret utilfredshed og bekymring omkring en eventuel fremtidig regulering af garnfiskeri i Helnæs Bugt. Det Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 29 af 36

30 blev fra såvel Hans Bjergegaard som Søren Steen Andersen tilkendegivet at en eventuel regulering af garnfiskeri i Helnæs Bugt ikke er en del af dette projekt. På mødet og efterfølgende er der indkommet flere forslag som bidrager til projektet og medfører enkelte justeringer: Forslag om sti fra Helnæs sommerland rundt om Fyret til Maden. Naturstyrelsens toilet på Feddet er lukket for sommeren pga. reparation, der orienteres kun om dette på dansk, teksten på skiltet bør oversættes til tysk og engelsk. Stenrev, invitation til sparring Kanal, invitation til sparring omkring undersøgelse af behov og konsekvenser Cykelstativ ved Fyret Bord/bænksæt ændres så det ikke ødelægges af engangsgrill. Helårsåbning af toiletter Omdøb projektet til at omhandle kystfiskeri og ikke lystfiskeri Kyststi rundt om Helnæs Markedsføring på messe i Tyskland De udvalgte punkter som foreslås indlejret i projektet er: Naturstyrelsens toilet på Feddet er lukket for sommeren pga. reparation, der orienteres kun om dette på dansk, teksten på skiltet bør oversættes til tysk og engelsk NST kontaktes. Stenrev, invitation til sparring der inviteres til møde med de relevante parter. Kanal, invitation til sparring omkring undersøgelse af behov og konsekvenser - der inviteres til møde med de relevante parter, hvis det bliver aktuelt. Cykelstativ ved Fyret der tages kontakt med henblik på indkøb af cykelstativ. Bord/bænksæt ændres så det ikke ødelægges af engangsgrill. Markedsføring på messe i Tyskland Desuden var der spørgsmål til den planlagte kyststi og til hvilke fonde man forventede at søge til en evt. kanal. Justeringerne indskrives i projektet og igangsættes i det omfang det er muligt indenfor det planlagte budget. Lovgrundlag: Intet. Økonomi: Intet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget tog orientering om det afholdte borgermøde til efterretning og besluttede at der arbejdes videre med de i sagen nævnte elementer. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 30 af 36

31 15. 15/16208 Deltagelse i LIFE-projekt til finansiering af Natura 2000-planer Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Miljø og Natur fremsender ansøgning til EU s LIFE-fond til realisering af et fuglebeskyttelsesprojekt i samarbejde med fem andre kommuner, Fugleværnsfonden og Kystdirektoratet. Beslutningstema: Miljø- og Teknikudvalget bedes beslutte om ansøgning til LIFE-fond skal fremsendes med henblik på implementering af Natura 2000-handleplan for Lillebælt. Sagsfremstilling: Der er igangsat et forarbejde til et projekt, der skal forbedre kystfuglenes leveforhold i Natura 2000-områder omkring Fyn, ned gennem Lillebælt og til det nordlige Tyskland. Projektet skal medvirke til at sikre implementering af Natura 2000-handleplanen for Lillebælt, og derved medvirke til målopfyldelsen af bl.a. Natura 2000-planen for Lillebælt. På nuværende tidspunkt er der 8 partnere i projektet: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Kolding og Sønderborg kommuner, Kystdirektoratet samt Fugleværnsfonden. Middelfart Kommune er projektleder på Fugle-projektet, og har påtaget sig at udarbejde ansøgningen til EU i samarbejde med en konsulent og en fuglekyndig. Der er søgt og fået kr fra 15. juni Fonden til finansiering af en stor del af projektleders timeforbrug samt konsulentbistand. Ansøgningsfristen til EU er 7. oktober Tidligst sidst på foråret 2016 har EU besluttet, om kystfugleprojektet er et af de projekter, der vil kunne opnå støtte på 60 % via EU s LIFE-program. Når LIFE-ansøgningen er færdig, igangsættes arbejdet med fundraising til restfinansieringen. Lillebælt fuglelokalitet af international betydning I Natura 2000 basisanalyse ( ) for Lillebælt er der kortlagt 41 levesteder for 7 ud af de 10 ynglefugle, der er på udpegningsgrundlaget til Fuglebeskyttelsesområde, Lillebælt. På Bågø er der kortlagt levesteder for hhv. havterne (arten har de vigtigste ynglepladser i Lillebælt på Bågø (inkl. Egholm)), brushane (er sidst fundet ynglende på Bågø i 1993), klyde (har i dag 3 faste ynglepladser på Bågø), dværgterne (har nu 2 ynglepladser på Bågø med 2-3 par), fjordterne (har ynglet på Bågø med en koloni på op til 25 par i 2003, men arten er ustadig) og rørhøg. I 2011 er der registreret ét ynglepar af mosehornugle på Bågø, som det eneste sted i Lillebælt. Bågø er således af særlig høj betydning i forhold til at prioritere indsatsen for de ynglefugle, som er på udpegningsgrundlaget for Lillebælt. Ifølge Forslag til Natura 2000-plan for Lillebælt er en af de overordnede målsætninger for Natura 2000-området: Levestederne for de truede fuglearter plettet rørvagtel, dværgterne, mosehornugle, brushane (ynglefugle) samt ederfugle (rastende fugl) prioriteres højt, sikres og udvides om nødvendigt. Naturprojekterne som der søges LIFE-midler til er med til at sikre ovenstående målsætning, idet der skabes nye mulige yngleområder samtidig med at eksisterende ynglelokaliteter forbedres. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 31 af 36

32 Lovgrundlag: Planloven Naturbeskyttelsesloven Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Projektet gennemføres yderligere som del af Natura 2000-handleplan for Lillebælt og med hjemmel i miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner (Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/ og bekendtgørelse nr af 15. december 2014). Økonomi: Såfremt projektet opnår støtte fra EU s LIFE-program, vil LIFE-finansieringen være på 60 % af det samlede budget, som på nuværende tidspunkt er ca. 50 mio. kr. Assens kommunes andel af budgettet udgør ca. 13 mio. kr. Der vil mangle finansiering til 40 % af udgifterne, svarende til ca. 5,2 mio. kr. I den 6-årige projektperiode svarer det til kr kr. pr. år. Når LIFE-ansøgningen er færdig, igangsættes arbejdet med fundraising til restfinansieringen. Udgangspunktet er at restfinansiering søges dækket af fonde. En mindre medfinansiering kan komme på tale og vil blive forelagt MTU. I aftalen mellem KL og Miljøministeriet om finansiering af indsatsen i Natura planerne forudsættes, at landdistriktsmidlerne suppleres med andre EU midler, herunder LIFE-midler. I Grøn Vækst aftalen forudsættes, at indsatsen i Natura 2000-planerne i videst muligt omfang finansieres af landdistriktsmidler. En række indsatser kan dog ikke, som det ser ud passes ind i landdistriktsordningerne, da der ingen landbrugsmæssige interesser er i dem. Det drejer sig bl.a. om indsatsen for fugle. Her kan LIFE-midler være en væsentlig finansieringskilde. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget godkendte, at der fremsendes ansøgning til EU s LIFE-fond til realisering af et fuglebeskyttelsesprojekt i samarbejde med fem andre kommuner, Fugleværnsfonden og Kystdirektoratet /8281 Status Kyststi (Lukket sag) Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 32 af 36

33 17. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos MTU (Lukket sag) 18. Orientering Sagsfremstilling: 1) Pløjning langs veje Assens Kommune oplever løbende, at jordbrugere pløjer for tæt på vejene, og ikke anvender de etablerede overkørsler. Konsekvensen er, at veje og vejbrønde ødelægges. Derfor er der i år taget initiativ til at iværksætte ekstra kontrol hen over sommeren, og i den anledning er der sendt information ud til 4 relevante landboforeninger med opfordring til at henstille til jordbrugerne, at passe på vejene. Se vedhæftede bilag. 2) LIFE-projekt omhandlende tykskallet malermusling Til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 3. februar 2015 blesluttede udvalget at administrationen kunne arbejde videre på en ansøgning om EU-midler til naturforbedrende tiltag for tykskallet malermusling, der er beskyttet af Habitatdirektivet. I arbejdet med ansøgningen til EU er der hentet ekspertise på området og en konsulent har dermed bistået under ansøgningsarbejdet. Konsulenten fandt ud af, at der er sket ændringer i forhold til hvordan EU forholder sig til udsætning af arter i forhold til at opnå tilsagn fra LIFE. Ændringerne går på, at EU kræver at udsætning af arter sker inden for Natura 2000 eller at projektområder, der indgår i et LIFE-projekt, efterfølgende udpeges som Natura Idet de projektområder Assens Kommune har budt ind med til malermusling-projektet ligger uden for Natura 2000, og da Naturstyrelsen ikke pt. udpeger nye Natura områder i Danmark er det ikke muligt at tilgodese EU s krav. Grundet ovennævnte omstændigheder vil kommunens fortsatte deltagelse i projektgruppen forringe de øvrige projektparters mulighed for at opnå tilsagn fra LIFE. Af den grund har de kommuner, der har projekter uden for Natura 2000, herunder Assens Kommune, valgt at trække sig fra projektet. 3) Adgangsforhold Glamsbjerg Friskole I forbindelse med etablering af kørselsordning til skolerne har der været diskussion af og ønsker til adgangsforholdene ift. Glamsbjerg Friskole. Administrationen opsummerer status. 4) Støvmåling på Assens Havn Jf. kommunens påbud af 9. juli 2014 skal Assens Havn lade foretage støvmåling af støvemission fra flis på havnen. Pga. manglende aktivitet på havnen, dårlige vejrforhold, mv. er der indtil nu kun udført én måling, og ikke mindst 3, som planlagt. Opgaven er nu foreløbigt afrapporteret, da det ikke vides hvornår de sidste målinger vil kunne gennemføres. Målingen viser et relativt højt støvniveau tæt på kilden (flishugger, flisstak), men at mængden falder hurtigt, og der kunne ved denne ene måling ikke konstateres forhøjede niveauer ved naboerne (DLG og ud for Ved Stranden 20). Det skal dog bemærkes, at Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 33 af 36

34 vinden kom fra syd ved målingerne og dermed ikke forventeligt ville bære støv fra flishåndtering ind over målestederne. 5) Sandfodring ved Løgismose Camping Den 19. september 2014 meddelte Naturstyrelsen dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til sandfodring af et areal på ca m² ved Løgismose Strand. Afgørelsen blev efterfølgende påklaget af Beboerforeningen Løgismosestrand. Den 30. juni 2015 stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet Naturstyrelsens afgørelse om, at der kan sandfordres med op til ca. 350 m². Kystdirektoratet har den 9. oktober 2014 meddelt afgørelse til sandfodring denne blev også påklaget (31. oktober 2014). Miljø og Natur har 1. juli 2015 rettet henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnet for at høre til status i sagen vedr. påklaget afgørelse fra Kystdirektoratet. Klagenævnet kunne ikke komme med konkrete oplysninger, men kun at de har stor sagspukkel. Sandfodringen vil ske når alle nødvendige tilladelser foreligger herunder den sidste afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. 6) Temamøde om pendlerstrategi for Fyn FynBus inviterer til fællesmøde om en pendlerstrategi for Fyn. Mødet afholdes den 27. oktober 2015 kl , på adressen Tolderlundsvej 9 i Odense. Mødet henvender sig til såvel administrative medarbejdere inden for området som udvalgsmedlemmer med ansvar for kollektiv trafik mv. Programmet er vedlagt. Tilmelding inden den 9. oktober 2015 direkte til FynBus. 7) Orientering om Tillægsregulativ for Ulvebækken der efter orientering af udvalget sendes i 8 ugers offentlig høring i august Miljø og Natur har udarbejdet et tillægsregulativ for Ulvebækken. Ulvebæk er et fælleskommunalt vandløb med udløb i Odense Å, hvor Assens Kommune, efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, foretager kontrol af vandføringsevnen samt foretager vandløbsvedligeholdelsen. Den nedre del af Ulvebæk er omfattet af et Vandmiljøplan II projekt for Odense Å med tilløb. Den nedre del af vandløbet er således omdannet til vådområde ved etablering af et 125 m langt stenstryg umiddelbart før udløb til Odense Å. Der er derfor lavet en ny teoretisk geometrisk skikkelse for vandløbet. Tillægsregulativet ændrer ikke på afvandingsforholdene, men alene på målemetoderne som følge af de ændringer de tidligere godkendte vådområdeprojekter har medført. 8) Badevandskvaliteten på Sandagernæs strand. 9) Udkast til svarskrivelse på brev af 1. juni 2015 vedr. råstofindvinding på matr. nr. 1a Filstrup, Hårby se bilag. Miljø- og Teknikudvalgets beslutning vedr. overkørsel og vejadgang til grusgraven vil blive tilføjet brevet. 10) Orientering om økonomi vedr. forundersøgelse af Aborg Minde vådområde 11) Fremkommelighed Verninge Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 34 af 36

35 Udvalget besluttede tidligere på året, at der skulle igangsættes et trafikprojekt, der på en og samme gang skulle sikre fremkommeligheden ad vej 168 og fastholde sikkerheden ved Verninge. Konkret besluttede udvalget opsætning af variable hastighedstavler, der skulle fastsætte en lavere hastighed på hovedvejen ved trafik på sidevejene i forbindelse med de to vejkrydsninger. Politiet godkendte efterfølgende projektet. Der er nu givet gravetilladelser og arbejdet forventes færdiggjort i 4. kvartal. 12) Status på landevej 501, rundkørsel i Grønnemose i krydset Gl. Hovedvej/Bogensevej: I 2012 blev der eksproprieret de nødvendige arealer til en 2-sporet rundkørsel i Grønnemose. Rundkørslen blev på dette tidspunkt skitseprojekteret. Projektet detailprojekteres i indeværende år med forventet licitation sidst på året, således rundkørslen kan udføres i Bilag: Pkt. 1 - Pløjning langs veje Pkt. 4 - Støvundersøgelse 26 feb 2015 flishugning Pkt. 6 - Invitation - Pendlerstrategi Fyn Pkt. 9 - Udkast til svarskrivelse på brev af 1. juni 2015 Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 19. Eventuelt Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 35 af 36

36 Underskriftsside Hans Bjergegaard Leif Rothe Rasmussen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Rie Nielsen Arno Termansen Poul Poulsen Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Kl. 14:00 Assens Kommune, 36 af 36

37 Bilag: 2.1. Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 11. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

38 Samlenotat for anlæg 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for anlæg, at der forventes et mindre forbrug på i alt kr., som primært skyldes overførsler til 2016 og På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. i Overførsler til 2016 på kr. og 2017 på kr. indarbejdes i budgetmaterialet til budget Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af 2015 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation IT og velfærdsteknologi Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Kultur og fritid Visiterede tilbud børn og voksne Familie, unge og uddannelse Dagtilbud Skole Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Anlæg i alt Område (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning Salg af byggegrunde og erhvervsjord Jordforsyning i alt Anlæg og jordforsyning i alt

39 2. IT og velfærdsteknologi (I kr.) IT og velfærdsteknologi Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling IT-Fællesadministration Digitalisering - Fællesadministration Lync & Unified Communication - telefoniløsning Ny server- og storageinstallation Digital infrastruktur Velfærdsteknologi Anlæg i alt Digital infrastruktur Der søges om en tillægsbevilling på kr. fordelt med kr. til mobildækning, kr. til hotspots og kr. til bredbånd/fiber. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under IT-Fællesadministration Konsekvens for budget 2016: Ingen Velfærdsteknologi: Der søges om overførsel af kr. fra 2015 til 2016, da tre af projekterne ikke gennemføres, som forventet, i henhold til planen drøftet i IMU i februar. Det drejer sig om følgende projekter: 1-3 projekter i Fællesoffentlige strategi for digital velfærd I strategien står der, at der hvert år vil komme 1-3 nye projekter (afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger), som ligger ud over de allerede beskrevne projekter. Dette er dog ikke sket endnu i indeværende år, og derfor forventes de afsatte midler på kr. ikke at blive anvendt. Robotrengøring af servicearealerne Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere robotrengøring af servicearealerne som først planlagt. Det skyldes, at den nødvendige teknologi ikke findes eller at den eksisterende teknologi ikke er moden nok til at indgå i en drift. Derfor bliver de afsatte midler på kr. ikke anvendt i Handlingsplan for velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv (Sundhedsstrategisk Forum) Arbejdet med den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner er i marts 2015 blevet sat standby, hvorfor Assens Kommunes deltagelse i referencegrupperne for forflytning og lægemiddelhåndtering pt. ikke er i gang. Så vidt det vides, arbejder Sundhedsstrategisk Forum på et nyt koncept for arbejdet med velfærdsteknologi. Indtil videre anvendes de kr. til projektet derfor ikke. Konsekvens for budget 2016: Budget 2016 forøges med kr.

40 3. Miljø og natur (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Miljø og natur Vandløbsområdet Vand og naturplaner Bassinarealer ved Assens Natur og friluftsstrategi Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Grundvandssikring (2014 skovrejsning) Klimatilpasning LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) Anlæg i alt Vand og naturplaner Til egenfinansiering af projektet LIFE70, søges overført kr. fra Natur- og vandplaner. Konsekvens for budget 2016: Ingen 4. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering af bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania

41 Oprensning af sejlrende ved Assens Havn Anlæg i alt Pulje trafiksikkerhed m.v. Restbevillingen på kr. søges overført til projekt Cykelstier og kantbaner. Følgende strækninger forventes udført i 2015: Glamsbjerg-Køng og Tommerup-Brylle. Konsekvens for budget 2016: Ingen Opdatering bymidter Der er af denne bevilling tidligere overført kr. til Den Grønne Platform. For at færdiggøre Grøn strøm i Algade, Haarby søges kr. fremrykket fra 2016 til Konsekvens for budget 2016: Reduceres med kr. (Projektet er i 2016 omdøbt til: Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse). Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Restbevillingen søges overført med kr. til budget 2016, da hele projektet ikke igangsættes i Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Projektet er sat i bero og restbevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania Restbevillingen på kr. anvendes ikke i 2015 og søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr.

42 5. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I kr.) Vedligeholdelse kommunale bygninger Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Indsatspuljen Nedrivning af faldefærdige ejendomme Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger Byfornyelse Pulje til bygningsbevaring Anlæg i alt Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm projektet, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen Energimærkning af kommunale bygninger Projektet kan ikke færdiggøres i 2015 og restbevillingen søges overført med kr. til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Fortsat områdefornyelse Der foreligger pt. ikke konkrete projekter for resten af 2015 og restbevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr.

43 6. Kultur og fritid (I kr.) Kultur og fritid Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport & fritid Terrariet i Vissenbjerg Pulje til forsamlingshuse & klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. halstrategi Aaruphal - udvidelse Danmarks Fugle Zoo Udendørsanlæg ved Arena Assens Netball, Linjen 2, Haarby Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Den grønne platform (Skole+) Anlæg i alt Ungdomskulturhus Glamsbjerg Projektet forventes ikke igangsat i 2015, bevillingen søges overført med kr. til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Lånetilsagn modtaget fra kreditforening. Hermed samlet tilsagn på kr. Der er dog stadig en række betingelser som skal forhandles mellem HaarbyHallerne og kreditforening. Den samlede finansiering forventes at udgøre kr. som ikke er endelig på plads. Det vil medføre en ny fordeling af nuværende bevilling som den kommunale medfinansiering af halbyggeriet: 2015: kr. forventes til rådgivere, køb af mejerigrund samt anlæggelse af P-plads 2016: kr. forventes til opførelse af hal 2017: kr. forventes til svømmehal Halbestyrelsen fremsender redegørelse til politikerne, når økonomien er forhandlet endeligt på plads.

44 Restbevillingen i 2015 på kr. søges overført til budget 2017, samt overførsel af kr. fra budget 2016 til Konsekvens for budget 2016: Formindskes med kr. Konsekvens for budget 2017: Forhøjes med kr. Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. Halstrategi Det er ikke pt. afklaret, hvornår projektforslaget er klar til forelæggelse. Højst sandsynligt kommer byggeprojektet først i gang til næste år, med den konsekvens, at bevillingen på kr. skal overføres til budget Endelig afklaring forventes inden 3. budgetopfølgning. Aaruphal udvidelse Der er usikkerhed om opstartstidspunktet. Der forventes at være mere tydelighed efter sommerferien Konsekvensen er sandsynligvis, at størstedelen af bevillingen på kr. skal overføres til budget 2016, hvilket afklares inden 3. budgetopfølgning. Den grønne platform (Skole+) Projektet er i udviklingsfasen og kan ikke færdiggøres i 2015, restbevillingen på kr søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. 7. Familie, unge og uddannelse (I kr.) Familie, unge og uddannelse Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Anlæg i alt Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Der søges om tillægsbevilling på kr. til renovering af tag på tandklinikken i Tommerup, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen

45 8. Sundhed (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Sygeplejeklinikker Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Anlæg i alt Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Der søges om overførsel af kr. fra 2016 til 2015, da projektet skal udføres i en sammenhæng og dermed ikke kan deles over to budgetår. Konsekvens for budget 2016: Reduceres med kr. 9. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Plejecentre, bosteder og aktivitet Handicapbil -Bostedet Stærevænget (fra drift) Handicapbil -Bostedet Østerbo (fra drift) Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé Klargøring af grøntsagsrum Erhvervs- og Aktivitetscenter isolering af lagerhal (fra drift) Madservice (fra drift) Kildebakken - kapitaltilførsel Televagtsystem plejecentre (fra drift) Anlæg i alt Televagt system (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen

46 10. Jordforsyning (I kr.) Jordforsyning Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål Køb af jord Salg af jord Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) Forskønnelse af arealer v/arena Assens Anlæg i alt Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedr. salgsfremmende tiltag erhvervsjord. I forbindelse med overførsel fra 2014 til 2015 blev det ikke forbrugte beløb på kr. ikke overført til Konsekvens for budget 2016: Ingen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere