Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager"

Transkript

1 Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013

2 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets sammensætning 4 Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 5 Valg mellem to klagemuligheder 5 Sådan forløber sager ved Disciplinærnævnet 7 Hændelsesforløbet skal udredes 7 Disciplinærnævnet 7 Aktindsigt 8 Afgørelserne 8 Hvem orienteres om Disciplinærnævnets afgørelser? 9 Offentliggørelse af Disciplinærnævnets afgørelser med oplysning om sundhedspersonens navn 9 Sådan håndteres en klagesag 11 Svarfrister kan udsættes 11 Formulering af udtalelser 11 Hjælp fra Lægeforeningen 13 Lægefaglig bistand 13 Juridisk bistand 13 Advokatbistand 14 Særligt om politiafhøringer 15 Erstatningssager mod læger - forsikring mod lægeansvar 16 Det Kollegiale Netværk 17 Bilag 18 Standardramme for kommentering af klage 18 Standardramme for partshøringssvar 19 Den lokale dialog 20 Forretningsgang for Lægeforeningens bistand til læger, der rammes af klager 21 Rigsadvokatens meddelelse nr. 10/

3 Alle kan risikere en klage- eller en tilsynssag Formålet med denne vejledning er at give en orientering om, hvordan systemet ved klager over konkrete sundhedspersoner fungerer, og en vejledning om, hvordan man rent praktisk skal forholde sig, hvis man involveres i en klagesag i Patientombuddet/Disciplinærnævnet. Vejledningen omfatter også - og er direkte anvendelig - i de såkaldte tilsynssager, hvor embedslægen enten efter anmodning fra lægens kollega/overordnede/patient eller af egen drift iværksætter en undersøgelse i sin egenskab af tilsynsmyndighed i forhold til sundhedspersonalets faglige virksomhed. Siden dannelsen af Patientklagenævnet den 1. januar 1988 har antallet af klager over påståede fejl og forsømmelser fra sundhedspersoners side været støt stigende. I 2012 oprettede Patientombuddet nye sager, hvilket var en stigning på 10,6% i forhold til Af de sager vedrørte klager over behandling. De øvrige sager vedrørte patientrettigheder, der ikke tidligere var muligt for at klage over. Langt størstedelen af sagerne vedrører læger. Inden for psykiatrien gælder særlige regler for behandling af klager over frihedsberøvelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og beskyttelsesfiksering. Sådanne klager behandles i første instans af lokale psykiatriske patientklagenævn, hvis afgørelse kan indbringes for domstolene (frihedsberøvelse) eller Det Psykiatriske Ankenævn. Alle medlemmer, der får en klagesag, opfordres til at søge bistand hos Lægeansvarsudvalget, Lægeforeningens Juridiske Sekretariat, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, telefon

4 Lægeansvarsudvalgets sammensætning: Medlemmer: Ole Nørskov (formand) (udpeget af bestyrelsen), Klaus Friis Andersen (PLO), Jette Dam- Hansen (bestyrelsen), Camilla Fenst (YL), Joachim Torp Hoffmann-Petersen (YL), Torsten Møller (FAS), Ole Nørregaard (FAS), Flemming Skovsgaard (PLO) og Mogens Ydemann (YL). Tilknyttede advokater mfl.: Advokat Steen Bech, lektor i sundhedsret Kent Kristensen og advokat Hanne Rahbæk. Sekretariatsbetjening: Karin Mette Thomsen, Per Fraulund Sørensen, Elisabeth Hersby og Lene Mickelborg Petersen. 4

5 Patientombuddet og Disciplinærnævnet Per 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Formålet med det nye patientklagesystem er at styrke patienternes retsstilling ved at give patienterne bedre klagemuligheder, lettere klageadgang og mulighed for en hurtigere afgørelse af klagesager. Samtidig understøtter det nye patientklagesystem en øget læring i sundhedsvæsenet. Der er tale om en væsentlig udvidelse af patienters klageadgang. Patienter kan til Patientombuddet klage over manglende efterlevelse af en række patientrettigheder, herunder vedrørende frit og udvidet frit sygehusvalg, kontaktpersonordningen og betaling for sygehusbehandling i udlandet. Der er også en ny adgang til at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, uden at der samtidig klages over bestemte sundhedspersoner. Afgørelser i de nævnte klagesager træffes af Patientombuddet, som for at styrke grundlaget for læring varetager en række funktioner, der hidtil har været spredt på flere myndigheder. Hvis der klages over bestemte sundhedspersoner, skal afgørelse træffes af Disciplinærnævnet, som erstatter det tidligere Patientklagenævn. Det nye patientklagesystem indebærer endvidere, at patienter får tilbud om en lokal dialog med regionen, når de klager over en sundhedsperson eller en sundhedsydelse, som regionen helt eller delvis afholder udgifterne til. Tilbuddet om dialog vil således gælde med hensyn til klager vedrørende sygehusydelser og ydelser inden for praksissektoren. Patienten afgør selv, om patienten ønsker at tage imod tilbuddet. Den lokale dialog skal i givet fald gennemføres, inden klagen behandles og inden for 4 uger. Dialogen vil medvirke til en øget lokal læring af patienternes klager, ligesom dialogen vil give mulighed for at søge spørgsmål, der måtte bero på misforståelser, afklaret til alles tilfredshed. Klagesystemet skal kun anvendes der, hvor dialogen mellem patienten og behandlerne ikke kan afklare påklagede forløb. Valg mellem to klagemuligheder Patienten har selv indflydelse på, hvordan klagen skal behandles. Patienten kan vælge at klage: enten over den pågældende sygehusafdeling, klinik eller lignende eller over en eller flere konkrete sundhedspersoner 5

6 Hvis patienten klager over det pågældende behandlingssted afgøres klagen af Patientombuddet. Hvis klagen derimod retter sig mod konkrete sundhedspersoner, afgøres klagen af Disciplinærnævnet. Klager over aktindsigt i patientjournaler afgøres dog altid af Patientombuddet. 6

7 Sådan forløber sager ved Disciplinærnævnet Man kan blive involveret i en sag i Disciplinærnævnet som følge af klager fra patienter eller pårørende. Patientombuddet kan også overdrage en sag til videre behandling i Disciplinærnævnet. Endvidere kan embedslægeinstitutionerne iværksætte undersøgelser, der kan resultere i sager i Disciplinærnævnet imod læger - de såkaldte tilsynssager. En tilsynssag kan rejses af lægen selv, en kollega, den lægelige chef eller på baggrund af en indberetning i forbindelse med medico-legalt ligsyn. Sundhedsstyrelsen skal forelægge tilsynssager for Disciplinærmævnet i tilfælde, hvor der kan blive tale om, at læger skal tildeles en disciplinær sanktion. Hændelsesforløbet skal udredes Patientombuddet er sekretariat for sagsbehandlingen i Disciplinærnævnet. Når Patientombuddet modtager en klage over en offentligt ansat sundhedsperson, underrettes sundhedsforvaltningen i pågældende region. Undertiden underrettes også ledelsen på sygehuset, hvis klagen vedrører institutionen som sådan. Samtidig anmoder Patientombuddet den lokale region om at iværksætte de nødvendige undersøgelser af det hændelsesforløb, som klagen vedrører. Regionen indhenter udtalelser mv. fra de sundhedspersoner, der har været impliceret i behandlingen, og fremskaffer andet sagsmateriale, fx journalmateriale og røntgenbilleder, som kan belyse sagen. På sygehusene indhentes materialet via afdelingsledelsen. Læger er forpligtet til at medvirke ved sagens udredning og give de nødvendige oplysninger til regionen, herunder til at udlevere journalmateriale mv. på regionens anmodning. Disciplinærnævnet Når alle udtalelser og alt journalmateriale er indhentet, udsender Patientombuddet sagen til skriftlig vurdering hos en af de sagkyndige konsulenter, der er tilknyttet Disciplinærnævnet. Patientombuddet kan også indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, der har en række speciallægekonsulenter til at vurdere de lægefaglige spørgsmål. Sagen kan endvidere forelægges Retslægerådet. Dette sker i praksis kun, når der ikke kan opnås enighed på et nævnsmøde. På grundlag af de indhentede oplysninger, herunder den sagkyndiges vurdering udarbejder Patientombuddet et forslag til afgørelse. I de sager, hvor lægen indstilles til kritik (ca. 25% af sagerne), vil lægen blive partshørt over forslaget til afgørelse. I de tilfælde er det vigtigt, at den indklagede læge kontakter Juridisk Sekretariat før afgivelse af partshøringssvar. 7

8 Den endelige afgørelse bliver truffet efter behandling i Disciplinærnævnet. Disciplinærnævnet får forelagt alle de bemærkninger, som parterne er fremkommet med. Afgørelsen vil indeholde navnene på de nævnsmedlemmer, der har deltaget i sagens behandling. Hvis der ikke er enighed om en afgørelse, vil afgørelsen endvidere indeholde oplysning om, hvilke nævnsmedlemmer der har afgivet dissens (mindretalsudtalelse) og hvorfor. Aktindsigt Ved anmodning om aktindsigt i klagesager følger Patientombuddet forvaltningsloven, hvorefter den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, har ret til at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. I de sager (ca. 25%), hvor der indstilles til kritik, vil den indklagede læge få forelagt forslaget til afgørelse og den sagkyndiges udtalelse i forbindelse med partshøringen. I de øvrige sager, hvor der ikke indstilles til kritik, vil den sagkyndiges udtalelse og forslaget til afgørelse ikke blive forelagt den indklagede læge. Den sagkyndiges udtalelse vil formentlig kunne indhentes, når sagen er endelig afgjort. Afgørelserne En afgørelse fra Disciplinærnævnet kan tage stilling til følgende: 1. om vedkommende sundhedsperson har udvist omhu og samvittighedsfuldhed (autorisationslovens 17), 2. om der på grund af sagens alvor er grundlag for at indskærpe over for vedkommende sundhedsperson at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke (autorisationslovens 17 plus skærpelse), 3. om vedkommende sundhedsperson kan have gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed; i så fald kan Disciplinærnævnet anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale (autorisationslovens 75), 4. om vedkommende sundhedsperson har overholdt sin tavshedspligt (sundhedslovens 40), 5. om vedkommende sundhedsperson har overholdt sin journalføringspligt (sundhedslovens 21-25), 6. om vedkommende sundhedsperson har overholdt sin informationspligt (sundhedslovens 16), 8

9 7. om vedkommende sundhedsperson har udvist omhu og uhildethed ved sin udfærdigelse af lægeerklæring (autorisationslovens 20), 8. om en sag skal afvises. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Disciplinærnævnet kan dog i særlige tilfælde omgøre en afgørelse. Hvis lægen finder, at den afgørelse, Disciplinærnævnet er nået frem til, er forkert, eller der er vigtige oplysninger, der ikke er inddraget i Disciplinærnævnets beslutningsgrundlag, kan lægen bede Lægeansvarsudvalget om at vurdere sagen. Hvis Lægeansvarsudvalget er enig med lægen i, at afgørelsen er uacceptabel, kan udvalget være behjælpelig med at rette henvendelse til Disciplinærnævnet med anmodning om, at sagen tages op til fornyet behandling, eller der kan anlægges sag ved domstolene (anerkendelsessøgsmål) med påstand om, at Disciplinærnævnet tilpligtes at anerkende, at der er truffet en forkert afgørelse eller tildelt en uberettiget kritik. Hvem orienteres om Disciplinærnævnets afgørelser? Disciplinærnævnets afgørelser sendes til klageren og de sundhedspersoner, som har været involveret i behandlingsforløbet. Herudover orienteres Sundhedsstyrelsen, den lokale sygesikringsmyndighed samt lægens arbejdsgiver, som ofte er den region, hvor vedkommende arbejdede på tidspunktet for hændelsen. Offentliggørelse af Disciplinærklagenævnets afgørelser med oplysning om sundhedspersonens navn Folketinget har besluttet, at Disciplinærnævnet skal offentliggøre afgørelser uden anonymisering af sundhedspersoners titel og navn, hvor der er givet kritik af alvorlig eller gentagen forsømmelse eller givet kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb. En afgørelse vil blive offentliggjort, hvis den falder inden for ét eller flere af følgende 4 kriterier: 1. Hvis Disciplinærnævnet finder, at der er mistanke om, at en sundhedsperson har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i henhold til den pågældende sundhedspersons autorisationslov, og beslutter at sende sagen til politiet. Det bemærkes, at der ikke vil ske offentliggørelse af det forhold, at sagen sendes til politiet. 2. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik og samtidig finder grundlag for at indskærpe sundhedspersonen at vise større omhu og samvittighedsfuldhed i sit fremtidige virke. 9

10 3. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson, og nævnet derved 3 gange inden for 5 år har tildelt denne sundhedsperson en afgørelse med kritik. Dette gælder uanset, hvilket forhold kritikken vedrører (behandling, information, samtykke, journalføring, aktindsigt, tavshedspligt mv.). 4. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson for virksomhed udøvet i forbindelse med et kosmetisk indgreb, herunder således også information, samtykke og journalføring. Ved et kosmetisk indgreb forstås et indgreb, der hovedsageligt foretages af ikke-behandlingsmæssige årsager. Afgørelserne offentliggøres i 2 år på og Afgørelsen vil blive offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsid/fødselsdato på den person, der kritiseres af nævnet, jf. kriterierne ovenfor. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres. Dette gælder også stednavne og navne på sygehuse og afdelinger mv. Sundhedsstyrelsens liste over autoriserede sundhedspersoner under skærpet tilsyn kan ses på og 10

11 Sådan håndteres en klagesag Som nævnt vil en indklaget læge blive anmodet en udtalelse om sagen. Denne udtalelse har stor betydning for bedømmelsen af lægens handlemåde. Det er ikke altid, at det klart fremgår af klagen eller fremsendelsesskrivelsen, om lægen selv er omfattet af klagen, eller om lægen blot bliver hørt som led i den almindelige udredning. Man gør under alle omstændigheder sig selv en stor tjeneste ved fra starten at tage enhver klagesag alvorligt og fremsende et gennemarbejdet svar bilagt forskelligt materiale, fx journaler, skadesedler og lignende, som understøtter udtalelsen. Hvis det ikke klart fremgår af klagen, hvad der klages over, eller hvis der er tvivl om, hvad der ønskes kommentarer til, bør man bede om en præcisering af klagen. Det vil altid være en god idé at rådføre sig med Lægeforeningens Juridiske Sekretariat, inden svaret udarbejdes. Svarfrister kan udsættes I klagesagen bliver der normalt fremsendt en standardforespørgsel, der angiver en svarfrist på 2-3 uger. Man kan i reglen uden særlig begrundelse få udsat svarfristen, og denne mulighed bør udnyttes, hvis der er behov herfor. Den eneste frist, som ikke under nogen omstændigheder kan udsættes, er fristen for den lokale dialog på 4 uger. Dog kan klager på ethvert tidspunkt trække en klage tilbage, så man bør ikke afstå fra tilbuddet om dialog, selv om tidsfristen er overskredet. Formulering af udtalelser Udtalelser til Patientombuddet skal være skrevet på almindeligt og forståeligt dansk. I første omgang drejer det sig almindeligvis om en redegørelse for hændelsesforløbet, en såkaldt sagsfremstilling. Af og til kan lægen yderligere blive bedt om at kommentere specielle forhold i sagen. Visse klager kan forekomme helt ubegrundede og vække stærke følelser hos den indklagede. I den forbindelse må man være opmærksom på, at det er enhver patients ret at klage. Undgå derfor aggressive eller nedsættende udtalelser om, hvor grundløs du end synes klagen er, og angrib aldrig klageren på det personlige plan. Der er på den anden side heller ikke grund til at fremsætte negative vurderinger af sig selv. Man bør redegøre for egne synspunkter og handlemåder og ikke anlægge en videnskabelig, kritisk vurdering af forløbet. Man er på ingen måde forpligtet til selv at påpege fejl eller forhold, som kunne være gjort bedre eller anderledes. Giv i stedet en objektiv beskrivelse af forløbet og nævn også de forhold eller overvejelser, der lå til grund for handlingen. 11

12 De tilgrundliggende overvejelser skal beskrives, selv om de forekommer selvfølgelige for den indklagede læge. Svaret kan indledes med en kort beskrivelse af lægens stilling og position i sundhedsvæsenet og derefter en beskrivelse af lægens rolle i det aktuelle behandlingsforløb. Beskriv, hvordan klagen opfattes, og tag stilling til de konkrete klagepunkter, der vedrører egne handlinger. Beskriv nøgternt anamnesen og den objektive undersøgelse, der er foretaget. Redegør herefter for det lægelige skøn, som undersøgelsen resulterer i. Angiv til sidst, hvilke konsekvenser der er draget af undersøgelsen (behandling, observation, visitation, afventen, råd om at henvende sig igen, hvis symptomerne bliver værre, etc.). Henvis eventuelt til fremgangsmåden i afdelingsinstruks, hvis det kan støtte forklaringen. Beskrivelsen kan afsluttes med en sammenfatning og konklusion, eventuelt med en bemærkning om, at man ikke kan anerkende at have handlet forkert eller kritisabelt. Afslutningsvis bør man altid bede om at få lejlighed til at fremsætte en yderligere udtalelse, såfremt der fremkommer sagsmateriale, der giver anledning hertil. Eksempel på opbygning af udtalelser til Patientombuddet fremgår af bilagene Standardramme for kommentering af klage og Standardramme for partshøringssvar. Man kan ikke sige noget generelt om, hvor omfattende udtalelsen bør være. I almindelighed vil en udtalelse på 1-2 A4-ark være tilstrækkelig, men i komplicerede sager kan den være noget længere. Det er imidlertid vigtigt at koncentrere sig om det væsentlige og så vidt muligt undgå omfattende videnskabelige udredninger. Jo mindre grundlag der er for en klage, jo enklere kan svaret være. Hvis man slet ikke kan se, hvad en eventuel fejl skulle bestå i, må man nøjes med at udtale dette. Det er ikke afgørende, om lægen har skønnet rigtigt eller forkert. Lægen vil først og fremmest blive bedømt på, om han eller hun i den konkrete situation har levet op til autorisationslovens krav til omhu og samvittighedsfuldhed. 12

13 Hjælp fra Lægeforeningen Medlemmer, der involveres i en klagesag i Patientombuddet eller en tilsynssag, kan ved henvendelse til Lægeforeningens Juridiske Sekretariat få juridisk og lægefaglig hjælp gennem foreningens Lægeansvarsudvalg. Alle sager vedrørende enkeltmedlemmer behandles med diskretion. Normalt bliver lægen bedt om selv at udfærdige et udkast til svar til Patientombuddet, som herefter danner grundlag for Lægeforeningens rådgivning. Aktmateriale, der indsendes til udvalget, skal være i en form, så patienterne ikke kan identificeres, fx ved overstregning af de sidste fire cifre i cpr.nr., efternavn, adresse mv. Lægefaglig bistand Det anbefales alle medlemmer, der involveres i en klagesag at henvende sig tidligt til Lægeansvarsudvalget. Den indklagedes 2-3 søjlerepræsentanter i Lægeansvarsudvalget får tilsendt samtlige sagsakter og bistår gerne med lægefaglig rådgivning med hensyn til: Drøftelse af lægefaglige og behandlingsmæssige spørgsmål. Råd og støtte i den lægefaglige bedømmelse. Gennemgang af udkast til sagsfremstilling og partshøringssvar. Henvendelser til Lægeansvarsudvalgets søjlerepræsentanter skal ske i god tid, inden Patientombuddets svarfrist udløber. Hvis svarfristen er ved at udløbe, kan lægen anmode om udsættelse ved henvendelse til Patientombuddet. Juridisk bistand Den juridiske bistand omfatter: Drøftelse af de juridiske og forvaltningsretlige spørgsmål. Vejledning til udformning af sagsfremstilling samt gennemgang af udkast til svar. Oplysning om praksis på det pågældende område. En del forespørgsler er af rent juridisk karakter, fx sager som drejer sig om tavshedspligt, erklæringsafgivelse og autorisationsfratagelse. I sådanne sager vil Lægeforeningen undertiden tilbyde at føre den nødvendige korrespondance med diverse myndigheder for det pågældende medlem. I sager om fratagelse af lægelig autorisation ydes bistanden af vedkommende medlems delforening - dvs. Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger eller Praktiserende Lægers Organisation. 13

14 Advokatbistand Lægeansvarsudvalget yder advokatbistand i sager, hvor det ud fra en samlet juridisk og lægefaglig vurdering findes hensigtsmæssigt. Det drejer sig om sager, der er særligt principielle, eller som sandsynligvis vil ende med, at Disciplinærnævnet vil bede anklagemyndigheden om at rejse tiltale mod lægen for overtrædelse af autorisationslovens 75. Lægeansvarsudvalget yder advokatbistand i alle sager, hvor der rejses tiltale mod medlemmer med påstand om straf i anledning af lægelig virksomhed. På samme måde tildeles advokatbistand, hvis Lægeforeningens Bestyrelse beslutter at rejse principielle sager. Endelig ydes der advokatbistand i en række tilfælde, hvor læger indkaldes til politiafhøring, jf. nærmere under næste afsnit. I civilretlige sager, som oftest erstatningssager, henvises medlemmerne dog til at søge bistand gennem deres forsikringsselskab, som i reglen vil stille en advokat til rådighed. 14

15 Særligt om politiafhøringer Som tidligere nævnt kan Disciplinærnævnet beslutte, at en sag overdrages til politimesteren med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at rejse tiltale mod lægen for overtrædelse af autorisationslovens 75 eller andre straffebestemmelser. I sådanne tilfælde vil der blive rejst en formel sigtelse mod lægen, og vedkommende vil blive indkaldt til politiafhøring. Lægeansvarsudvalget stiller i sådanne tilfælde gratis en advokat til rådighed, som lægen kan rådføre sig med, og som kan ledsage lægen til politiafhøringen. Advokaten, som skal godkendes af Lægeansvarsudvalget, varetager også lægens interesser, hvis der senere rejses tiltale ved domstolene. I visse tilfælde bliver politiet bedt om at udrede omstændighederne ved et behandlingsforløb. Formålet er at finde ud af, om der skal placeres et strafferetligt ansvar hos en eller flere læger eller andet sundhedspersonale. Ofte er det et medico-legalt ligsyn eller en konkret behandling med ulykkelig udgang, der resulterer i, at politiet indleder en efterforskning. Det er vigtigt at være omhyggelig med at sikre en korrekt og fyldestgørende forklaring til politiet. Der er et eksempel på, at Disciplinærnævnet har ladet en læges forklaring til politirapporten erstatte lægens egen fremstilling af sagen. Enhver læge, der indkaldes til politiafhøring eller inddrages i en politimæssig efterforskning, anbefales at henvende sig til Lægeansvarsudvalget med henblik på vurdering af, om det er tilrådeligt at tage en advokat med som bisidder til afhøringen. I givet fald kan Lægeforeningen stille gratis advokatbistand til rådighed, og anmodninger herom bliver som oftest imødekommet. Er afhøringen umiddelbart forestående, kan den næsten altid udsættes, indtil en advokat kan være til stede. I modsat fald har lægen ikke pligt til at udtale sig. Rigsadvokaten har i meddelelse nr. 10/2007 beskrevet behandlingen af straffesager mod sundhedspersonale (læger, sygeplejersker mv.). 15

16 Erstatningsansvar mod læger forsikring mod lægeansvar Patienter, som påføres fysisk skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, er dækket af patientforsikringsordningen. Læger kan som altovervejende hovedregel ikke gøres personligt erstatningsansvarlige for behandlingsskader. Lægeforeningen har indgået en aftale med forsikringsselskabet Tryg om forsikringer, som imødekommer det relativt beskedne resterende forsikringsbehov, der gælder for forskellige lægegrupper. Lægeforeningen påtager sig principielt ikke at bistå medlemmer, der mødes med erstatningskrav fra patienter, idet Lægeforeningen forudsætter, at medlemmerne selv sørger for at forsikre sig mod sådanne krav. Har lægen problemer med forsikringsselskabet, kan bistand dog ydes af Juridisk Sekretariat. Nærmere oplysning om forsikring kan i øvrigt indhentes ved henvendelse til Lægeforeningens sekretariat. 16

17 Det Kollegiale Netværk Det Kollegiale Netværk er en selvstændig og fagligt uafhængig del af Lægeforeningen. Alle netværkets rådgivere er læger, der har meldt sig frivilligt til arbejdet, som er ulønnet. Det hænder, at læger, der involveres i en klage- eller straffesag, kommer ud i en personlig krise med behov for rådgivning og fortrolig samtale med en kollega. Gennem Det Kollegiale Netværk kan der etableres hurtig adgang til en kollegial og fuldstændig fortrolig samtale om problemer, som det er svært at klare alene. Netværket kan kontaktes via netværkslinien, telefon , hvor man anonymt kan blive sat i kontakt med en netværksrådgiver. 17

18 Standardramme for kommentering af klage Til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Vedr.: J.nr. 00/00. Klage indgivet af... Patientombuddet har anmodet mig om en udtalelse om ovennævnte klage. I denne anledning skal jeg udtale følgende: Jeg forstår klagen således, at der klages over Hvis en sagkyndig eller Patientombuddet senere opfatter klagen anderledes, ønsker jeg mulighed for at kommentere dette. (redegørelse) Jeg skal samtidig anmode om, at mine kommentarer indgår i Patientombuddets/ Disciplinærnævnets vurdering af sagen. Jeg går ud fra, at jeg får lejlighed til at fremsætte en yderligere udtalelse, såfremt der fremkommer sagsmateriale, der giver anledning hertil. Jeg anmoder samtidig om, at fremtidig korrespondance rettes til min privatadresse. Med venlig hilsen Niels Nielsen 18

19 Standardramme for partshøringssvar Til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Vedr.: J.nr. 00/00. Klage indgivet af... Jeg har modtaget meddelelse om min mulighed for at kommentere den foreliggende udtalelse fra sagkyndig konsulent XX, hvori jeg indstilles til kritik. Jeg har følgende kommentarer til udtalelsen: (redegørelse) Jeg skal anmode om, at mine kommentarer indgår i Disciplinærnævnets vurdering af sagen. Jeg skal endvidere anmode om, at mit partshøringssvar bliver nævnt i det endelige afgørelsesforslag med ovennævnte anbringender og med nævnssekretariatets stillingtagen til disse. Jeg går ud fra, at jeg får lejlighed til at fremsætte en yderligere udtalelse, såfremt der fremkommer sagsmateriale, der giver anledning hertil. Jeg anmoder samtidig om, at fremtidig korrespondance rettes til min privatadresse. Med venlig hilsen Niels Nielsen 19

20 Den lokale dialog I det nye patientklagesystem får patienterne tilbud om en lokal dialog med regionen, når de klager over en sundhedsperson eller en sundhedsydelse, som regionen helt eller delvis afholder udgifterne til. Tilbuddet om dialog gælder med hensyn til klager vedrørende sygehusydelser og ydelser inden for praksissektoren. Patienten afgør selv, om vedkommende ønsker at tage imod tilbuddet. Den lokale dialog skal i givet fald gennemføres, inden klagen behandles og inden 4 uger. Dialogen skal medvirke til en øget lokal læring af patienternes klager, ligesom dialogen giver mulighed for at søge spørgsmål, der måtte bero på misforståelser, afklaret til alles tilfredshed. Lægeforeningen har i samarbejde med Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd udarbejdet pjecen "Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale", som bl.a. beskriver formålet med den lokale dialog. Pjecen kan ses på og Etik/Vejledninger/Hvis du får en klage/den lokale dialog. Da procedurerne for gennemførelse af den lokale dialog er forskellig i de 5 regioner, har regionerne udarbejdet deres egne vejledninger til sundhedspersonalet. Disse vejledninger kan ligeledes ses på læger.dk på ovenstående adresse. 20

21 Forretningsgang for Lægeforeningens bistand til læger, der rammes af klager Udgangspunkt Et medlem kontakter Juridisk Sekretariat vedrørende en klagesag i Patientombuddet. Sekretariatet opfordrer medlemmet til at fremsende kopi af alle sagsakter i anonymiseret form. Kopi af sagsakterne fremsendes til søjlerepræsentanten (SR) (lægeligt medlem af Lægeansvarsudvalget (LAU) med ansvar for sagen efter søjle/geografi/speciale). Sagsbehandling 1. Alle sager gennemlæses af en sagsbehandler i Lægeforeningens Juridiske Sekretariat, der bl.a. betjener Lægeansvarsudvalget. Sagsbehandleren danner sig et overblik over klagens indhold og medlemmets besvarelse af sagen. 2. Sekretariatet vejleder om juridiske og praktiske forhold, der har betydning for sagen. Sekretariatet påser herudover, at indklagede læger formulerer deres udtalelser grundigt og relevant og udarbejder objektive fremstillinger. Det er vigtigt, at udtalelserne ikke indeholder udfald mod patienten, og at lægen ikke lader sig provokere af urimelige personlige beskyldninger. Sekretariatet kommenterer skriftligt de indkomne udkast til udtalelser, der samtidig udsendes til den/de relevante medlemmer af Lægeansvarsudvalget. 3. Sekretariatet oplyser medlemmet om, at sagen er udsendt til den pågældendes søjlerepræsentant i udvalget (SR), som medlemmet er velkommen til at kontakte med henblik på drøftelse af sagens lægefaglige aspekter. Hvis sagsbehandleren er i tvivl eller vurderer, at der mangler væsentlige informationer eller der er vanskelige lægefaglige problemstillinger, tydeliggøres denne opfordring (du bør kontakte...). 4. SR gennemser alle sine sager, så SR har indblik i indholdet af klagen og medlemmets besvarelse. SR kontakter sekretariatet i sager, hvor utilstrækkelig oplysning af sagen skønnes at kunne føre til påtale, eller i de tilfælde, hvor SR skønner, at der er behov for en drøftelse af sagens lægefaglige problemstillinger. Sekretariatet kontakter herefter medlemmet med opfordring til at kontakte SR. 5. Ved medlemmets kontakt til SR rådgiver denne om, at sagen skal dokumenteres med a) nedskrevne oplysninger b) beskrivelser af ikke journalførte handlinger og beslutninger c) beskrivelser af ikke journalførte overvejelser, der var grundlaget for handlinger og beslutninger 6. SR og sekretariatet kan anmode om, at sager tages op til drøftelse på et LAU-møde. Der kan være tale om sager, der indeholder komplekse eller specialiserede kliniske problemstillinger eller problemstillinger af principiel betydning for lægestanden. 21

22 7. LAU bevilger efter konkret vurdering advokatbistand til et medlem, der indkaldes til politiafhøring i forbindelse med udøvelse af lægegerning. Hvis det af sagen fremgår, at det ikke kan udelukkes, at sagen kan føre til sigtelse efter autorisationslovens 75, stilles der altid advokatbistand til rådighed ved politiafhøringer. Det samme gælder, når Disciplinærnævnet finder, at en sag skal oversendes til politiet med henblik på eventuel tiltalerejsning ved domstolene med påstand om straf for overtrædelse af autorisationslovens Disciplinærnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Når et medlem modtager en endelig afgørelse, som vedkommende finder urimelig eller urigtig, kan denne forelægges Lægeansvarsudvalget til vurdering af, om sagen bør søges genoptaget til fornyet behandling i Disciplinærnævnet eller forelægges domstolene i form af et anerkendelsessøgsmål, hvor domstolen skal afgøre, om Disciplinærnævnet skal anerkende at have truffet en forkert afgørelse eller have begået afgørende procedurefejl. Lægeforeningen stiller advokatbistand til rådighed, hvis Bestyrelsen godkender, at der skal anlægges anerkendelsessøgsmål. 9. Sekretariatet fører statistik over antallet af sager, hvor der er ydet bistand, antal sager, hvor foreningen har ydet advokatbistand, og forsøger at få afgørelser i alle sager, hvor der er ydet bistand, med henblik på løbende vurdering af Disciplinærnævnets praksis. 10. Forud for hvert møde i Lægeansvarsudvalget udarbejder sekretariatet en status over iværksættelse og effektuering af Lægeansvarsudvalgets beslutninger. 22

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet

Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet Lægeforeningen Februar 2008 Lægeforeningens oplæg: Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet Fremtidens klagesystem i sundhedsvæsenet skal være enkelt at bruge. Det skal være lærende, og patienterne skal

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere