Program for intern overvågning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for intern overvågning"

Transkript

1 Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning

2 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring 4 Overvågningsprgrammet 6 Fretagne kntrller 7 Oversigt ver udestående mellemværender med Stevns Kmmune 8 Oversigt ver afviklede mellemværender med Stevns Kmmune 9

3 Indledning Stevns Spildevand A/S skal i medfør af vandsektrlven etablere et prgram fr intern vervågning. Ledelsen i Stevns Frsyning (samlet betegnelse fr Stevns Kmmune Hlding A/S, Stevns Frsyning A/S g Stevns Spildevand A/S) har valgt, at de kncernfrbudne selskaber Stevns Kmmune Hlding A/S g Stevns Frsyning A/S tillige er mfattet af prgrammet. Prgrammet fr intern vervågning skal medvirke til, at selskaberne i Stevns Frsyning ved aftaleindgåelse alene varetager egne øknmiske interesser g ikke andre selskabers eller interessenters interesser. Det er i vandsektrlven bestemt, at aftaler skal indgås på markedsvilkår aftaler skal freligge skriftligt på aftaletidspunktet Der skal på grundlag af prgrammet udarbejdes en årsberetning, sm indehlder: en beskrivelse af prgrammet, en beskrivelse af prgrammets gennemførelse, herunder den fretagne kntrl med verhldelsen af prgrammet, en versigt ver selskabets udestående mellemværender med kmmuner g en versigt ver de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet fr ffentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse m afvikling af mellemværender mellem kmmuner g vandselskaber. Årsberetningen fr et kalenderår skal ffentliggøres g indberettes til Frsyningssekretariatet senest den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. I medfør af bekendtgørelsen m prgrammet fr intern vervågning skal årsberetningen være ledsaget af en revisrerklæring. Denne årsberetning er gældende fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

4 Ledelseserklæring Ledelsen i Stevns Frsyning har i medfør af vandsektrlven g den tilhørende bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 etableret et prgram fr intern vervågning. Nærværende årsberetning mfatter periden 1. januar december Jeg skal hermed erklære, at: årsberetningen fr periden 1. januar 31. december 2014 er udarbejdet i verensstemmelse med vejledning m internt vervågningsprgram efter vandsektrlven dateret april Stre Heddinge, den 11. marts 2015 Jesper Kziara Adm. direktør

5 Beskrivelse af prgram fr intern vervågning Efter vandsektrlven skal vandselskabers aftaler m køb g salg indgås skriftligt på markedsvilkår. Frmålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, g at dette skal vervåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at Stevns Frsynings aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser g ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Virksmhederne skal drives mkstningseffektivt, g reglerne m intern vervågning skal frhindre, at der verføres midler til interessefrbundne virksmheder gennem accept af fr høje priser ved indkøb eller fr lav prissætning af vandselskabets egne prdukter. Stevns Frsyning skal med afsæt i venstående udarbejde et internt vervågningsprgram med en beskrivelse af de frhldsregler g prcedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelser. Overvågningen mfatter fruden selve prgrammets etablering gså en efterfølgende kntrl af, at selskabets knkrete aftaler rent faktisk pfylder de nævnte krav. Stevns Frsyning har iværksat følgende tiltag: Etablering af et vervågningsprgram med tilknyttede kntrlprcedurer fr at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår. Prcedurer fr sikring af dkumentatin fr, at væsentlige aftalers priser g vilkår kan dkumenteres. Prcedure fr kntrl af at indgåede aftaler er indgået g dkumenteret i verensstemmelse med vervågningsprgrammet Det interne vervågningsprgram mfatter i henhld til vandsektrlven alene vand- g spildevandsselskaber. Ledelsen i Stevns Frsyning har besluttet, at det interne vervågningsprgram mfatter samtlige selskaber i Stevns Frsyning-kncernen.

6 Overvågningsprgrammet Det interne vervågningsprgram, der er gdkendt af ledelsen, består af en frretningsgang med tilhørende prcedurebeskrivelser, sm beskriver selskabets verrdnede plitik fr indgåelse af aftaler g detaljerede plitikker fr undermråder. Der er udpeget en vervågningsansvarlig, sm løbende påser, at prgrammet følges. Prgrammet beskriver endvidere, hvilke dkumentatinskrav der frventes at være pfyldt ved aftaleindgåelser, g hvilke interne kntrlprcedurer, der er til løbende g pfølgende kntrl af prgrammets verhldelse. Til brug fr pfyldelsen af prgrammet er prettet en kntraktdatabase sm sikrer, at der kan gennemføres såvel løbende sm pfølgende kntrl af indgåede aftaler. Ligeledes er der udarbejdet et kntrlskema, sm medarbejderne skal udfylde i frbindelse med aftaleindgåelser. Det interne vervågningsprgram indehlder retningslinjer fr, hvrledes medarbejderne infrmeres m deres ansvar i frbindelse med det interne vervågningsprgram. Selve prgrammet er tænkt sm et dynamisk prgram, sm løbende skal udvikles i takt med, at der pnås erfaring med dets anvendelse g integratin i virksmheden.

7 Fretagne kntrller I henhld til det interne vervågningsprgram fr Stevns Frsyning er der fretaget følgende kntrller i løbet af 1. januar 31. december Løbende kntrl Der er fretaget løbende kntrl ved alle aftaleindgåelser på mere end kr. g ved indgåelse af aftaler, der er af afgørende betydning fr selskaberne. Ved den løbende kntrl er det sikret, at aftalerne er indgået skriftligt. Ved kntrllen er det endvidere påset, at der frud fr aftalernes indgåelse er fretaget en begrundet frretningsmæssig vurdering g afsøgning af markedet sm sandsynliggør, at aftaler indgås på markedsvilkår med henblik på at sikre, at Stevns Frsyning har pnået de bedst mulige priser g vilkår. Opfølgende kntrl Der er i år 2014 fretaget pfølgende kntrl af fire indgåede aftaler. Ved kntrllen er påset, at effektueringen af aftalerne er sket i verensstemmelse med de indgåede aftaler. Det har ikke været muligt at pnå en underskrevet aftale med Stevns Kmmune på køb af GIS, ESDH g IT. Ligeledes freligger ikke en underskrevet kntrakt m Stevns Kmmunes køb af frbrugsafregning g pkrævning aftalen består i et gdkendt, skriftligt budget. Knklusin på årets kntrller Fruden venstående bemærkninger har de interne kntrller i Stevns Frsyning ikke givet anledning til bemærkninger.

8 Oversigt ver udestående mellemværender med Stevns Kmmune Vandselskaber skal i medfør af bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 2010 årligt indberette en status ver selskabets udeståender med kmmuner. Udeståenderne skal være pgjrt inkl. renter på tidspunktet fr ffentliggørelse af nærværende årsberetning. Ved mellemværender frstås alle tilgdehavender/gældspster mellem henhldsvis kmmune g selskab, sm ikke skyldes frsyningsleverancer. Stevns Frsyning har indgået aftale med Stevns Kmmune m køb af visse administrative ydelser. Dette mfatter: GIS (er gældende) ESDH (Acadre) (er gældende) IT-supprt g infrastruktur (er gældende) Stevns Kmmune tilbyder ydelserne jf. kmmunalfuldmagtens regler m salg af verskudskapacitet.

9 Oversigt ver afviklede mellemværender med Stevns Kmmune Vandselskaber skal i medfør af bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 2010 årligt indberette en status ver selskabets helt eller delvist afviklede mellemværender med kmmuner. Ved mellemværender frstås alle tilgdehavender mellem henhldsvis kmmune g selskab, sm ikke skyldes frsyningsleverancer. Følgende mellemværender vedrørende periden 1. januar til 31. december 2014 er afviklet: Køb af administrative ydelser fra Stevns Kmmune er afviklet efter gældende betalingsbetingelser. Vejafvandingsbidrag fra Stevns Kmmune til Stevns Spildevand A/S fr år 2014 kr ekskl. mms., hvraf kr er afviklet den 30. januar Rest frfalder den 19. februar Salg af administrative ydelser fra Stevns Frsyning A/S til Stevns Kmmune i frbindelse med frbrugsafregning inkl. pkrævning fr renvatin g spildevandsafgift kr ekskl. mms, hvraf kr er afviklet 10. nvember Rest frfalder den 9. februar Løbende psteringer vedrørende frbrugsafregning er afviklet månedsvis. Bistand fra Stevns Frsyning A/S til Stevns Kmmune mhandlende ad hc tvinspektin g drift af enkelte kmmunale regnvandspumpestatiner er afviklet løbende efter gældende betalingsbetingelser.

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere