Code of Ethics and Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of Ethics and Conduct"

Transkript

1 Cde f Ethics and Cnduct (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed. Kncernens ledelse frventer, at alle medarbejdere i deres daglige arbejde følger denne adfærdskdeks. Vi arbejder ligeledes på at udbrede principperne i kdeksen til alle de virksmheder, sm TeliaSnera har ejerandele i.

2 (6) 1. GRUNDLAGET ER DE FÆLLES VÆRDIER Sm førende leverandør af telekmmunikatinstjenester spiller TeliaSnera en vigtig rlle fr den sciale g øknmiske infrastruktur i de markeder, hvr vi pererer. Vi leverer tjenester, der hjælper mennesker g virksmheder med at kmmunikere på en enkel, effektiv g miljøvenlig måde når g hvr der er behv fr det. Vres frmål er at bringe verden tættere sammen på kundernes præmisser (Bringing the wrld clser n the custmer s terms). Vres fælles værdier Dare, Care g Simplify er grundlaget fr vres daglige arbejde: We dare t - gå frrest ved at engagere s med vres kunder g udfrdre s selv - skabe innvative løsninger ved at dele viden, tage chancer g udvikle s knstant - sige vres mening ved at udtrykke hldninger g bekymringer We care fr - vres knder ved at tidbyde løsninger, der er tilpasset deres behv - hinanden ved at være støttende, respektfulde g ærlige - vres samfund ved at handle ansvarligt g i verensstemmelse med vres etiske standarder We simplify - eksekvering ved at tage handlingsrettede beslutninger g sikre hurtig levering af høj kvalitet - vres samarbejde ved hjælp af åben kmmunikatin, aktivt samarbejde g videndeling - frretningen gennem effektive prcesser g et klart ejerskab. TeliaSnera har en lang traditin fr at drive en fair g etisk frretningspraksis. Vi støtter internatinale standarder fr menneskerettigheder, arbejdsbetingelser, miljø g antikrruptin. Vres handlinger efterlever ligeledes OECD 's retningslinjer fr multinatinale virksmheder TeliaSnera bestræber sig på at handle sm én virksmhed på grundlag af et sæt fælles værdier, frretningsprincipper g resultatstyring. Uanset hvr vi driver virksmhed, handler vi sm en lkal virksmhed, der identificerer g arbejder med lkale frretningsrisici g -muligheder. Det er vres mål at være en lvlydig g scialt ansvarlig virksmhed. 2. FORHOLDET TIL VORES INTERESSENTER Vi samarbejder med en række interessenter: kunder, frretningspartnere, knkurrenter, klleger, aktinærer, regeringer, ffentlige myndigheder samt de lkalsamfund, vi pererer i. Vres frhld g kmmunikatin skal være ærlig, faktabaseret g gennemsigtig inden fr rammerne af frretningsmæssig frtrlighed. Vi sætter pris på interaktin g pfrdrer derfr til knstruktiv dialg med alle vres interessenter. Vi går ind fr frihandel g samhandel på gensidige vilkår, idet vi tilstræber direkte knkurrence g høje etiske standarder inden fr de lvmæssige rammer i de lande, hvr vi er repræsenteret Frhldet til vres kunder Vi tilstræber at være vres nuværende g ptentielle kunders fretrukne valg g ønsker at levere sikre tjenester af høj kvalitet, sm giver værdi fr pengene g bidrager til kundernes succes. Hs TeliaSnera pririterer vi beskyttelse af kundernes privatliv meget højt. Vi skal præsentere vres tjenester g prdukter på ærlig vis, g vi benytter ikke unfair eller vildledende frretningsmetder.

3 (6) Vi bestræber s på at drive de sikreste kmmunikatinsnetværk i verden, g vi beskytter kundernes persnlige data g privatlivets fred. Vi træffer frhldsregler fr at frhindre uautriseret adgang til persnlige data g videregiver kun disse data, når lven kræver det. TeliaSnera lægger særlig vægt på at beskytte børn md misbrug af ngen art inden fr rammerne af vres tjenester. Herunder anvendelse af værktøjer, hvrmed kunderne kan beskytte sig md ulvligt eller uønsket indhld. Vi samarbejder med statslige g betrede rganisatiner m at blkere websteder med børneprngrafisk indhld. Vi frventer samtidig, at alle vres frretningspartnere mdarbejder udnyttelse af børn Frhldet til vres medarbejdere TeliaSnera anerkender, at vres medarbejdere er nøglen til virksmhedens succes. Det er vres mål at være en attraktiv arbejdsplads, g vi bestræber s på at tiltrække, udvikle g fasthlde kvalificerede g mtiverede medarbejdere i et prfessinelt arbejdsmiljø. TeliaSnera støtter de internatinale menneskerettigheder g alle arbejdstageres værdighed i verensstemmelse med FN s menneskerettighedserklæring g de centrale ILO-knventiner: Vi accepterer ikke ngen frm fr børnearbejde, gældsslaveri g tvangsarbejde. Alle medarbejdere skal behandles retfærdigt g lige. Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvr mennesker respekteres uanset deres frskelligheder, evner g persnlige egenskaber. Ingen medarbejdere eller ansøgere må frskelsbehandles eller chikaneres på grund af alder, race, køn, religin, handicap, natinalitet, seksuel rientering, ægteskabelig stilling, frældrestatus eller plitisk verbevisning. Vi respekterer, at medarbejderne med henblik på verenskmstfrhandling har ret til at vælge, m de vil være medlem af en fagfrening. Ingen medarbejder, der udøver denne ret, må frskelsbehandles. Alle medarbejdere skal kende deres grundlæggende ansættelsesvilkår. Den lvpligtige mindsteløn er altid udtryk fr et minimumslønniveau g ikke et anbefalet lønniveau. TeliaSnera tilstræber at skabe g løbende frbedre en sikker g sund arbejdsplads ved at sørge fr sikre arbejdsprcesser, frhindre g reagere på dårlige helbredsmæssige tilstande g støtte tiltag til fremme af medarbejdernes sundhed g velbefindende. Vi ønsker at sikre medarbejderne en narktikafri arbejdsplads g tlererer ikke ngen frm fr vld, grv sprgbrug eller mbning. Alle medarbejdere skal være meget mhyggelige fr at sikre, at uautriseret videregivelse eller upassende brug af virksmhedens frtrlige infrmatin frhindres. Vi går dg ind fr åbenhed g tilskynder til udveksling af viden g erfaringer inden fr frtrlighedens rammer. TeliaSneras medarbejdere skal til enhver tid undgå kntakter, der kan medføre eller antyde en interesseknflikt mellem persnlige aktiviteter g TeliaSneras frretning. Frretningsgaver g gratis frplejning må kun gives g mdtages i verensstemmelse med lkal lvgivning g frretningspraksis.

4 (6) 2.3. Frhldet til vres aktinærer TeliaSnera bestræber sig på at være et attraktivt investeringsbjekt fr en bred gruppe af aktinærer, g vi ønsker en langsigtet, bæredygtig frøgelse af aktinærværdien. Vi infrmerer mgående, samtidigt g åbent aktinærerne g markedet m enhver vigtig udvikling, der påvirker virksmhedens værdiansættelse. TeliaSneras aktier er nteret på NASDAQ OMX-børserne i Stckhlm g Helsinki. Vi sikrer, at de plysninger, der leveres til markedet, er nøjagtige g indberettes i verensstemmelse med de relevante lve, børsregler g reglerne fr gd virksmhedsledelse. Vi benytter ikke insiderviden hverken direkte eller indirekte i frbindelse med aktiehandel. Vres finansielle g ikke-finansielle kmmunikatin er pålidelig g afgivet efter vres bedste verbevisning. Vres mål er fuld ansvarlighed Frhldet til vres leverandører, frretningspartnere g knkurrenter TeliaSnera bestræber sig på at være en pålidelig partner fr leverandører g entreprenører. Vi fkuserer på et langsigtet g gdt frretningsfrhld g sundt samarbejde. Vi frventer, at vres leverandører g entreprenører støtter internatinale standarder fr menneskerettigheder, arbejdsfrhld, miljø g antikrruptin. Vi tilskynder vres leverandører til at drive virksmhed i verensstemmelse med principperne i denne kdeks vi betragter dette sm et vigtigt kriterium, når vi skal etablere eller videreføre et samarbejde. Vi betaler eller mdtager ikke bestikkelse eller andre ulvlige frmer fr betaling fr at pnå eller bevare frretning i frbindelse med vres internatinale aktiviteter. Vi anerkender TeliaSneras mfattende købekraft g dens mulige indflydelse på vres frretningsmæssige samarbejde. Vi udvælger udelukkende leverandører på grundlag af kvalifikatiner g gør det klart fr alle leverandører, at vi frventer, at de knkurrerer aktivt g fair fr vres virksmhed. Vi udvælger g evaluerer leverandører g entreprenører ud fra fastsatte kriterier sm kvalitet, pris, tilgængelighed, levering, pålidelighed, service g virksmhedsansvar, herunder scialt g miljømæssigt ansvar. Overhldelse af principperne i denne kdeks vil være en integreret del af juridiske kntrakter g aftaler med leverandører. Frretningsbeslutninger g aktiviteter skal varetage virksmhedens, kundernes g aktinærernes interesser. Beslutninger må derfr ikke være begrundet i persnlige frhld eller interesser, ligesm disse ikke må påvirke vres uafhængige g sunde dømmekraft. Vi bestræber s på at skabe et samarbejde med vres frretningspartnere (f.eks. knsulenter, bureauer, jint venture-partnere), der bygger på gensidig tillid, g sm er i verensstemmelse med denne kdeks. Vi deltager ikke i drøftelser eller aftaler med knkurrenter m prissætning, markedsandele eller lignende ulvlige aktiviteter.

5 (6) 2.5. Frhldet til samfundet TeliaSnera ønsker at bygge br ver den digitale kløft ved at udvikle infrastruktur g tjenester, der er tilgængelige på alle vres markeder. Vres tjenester driver vækst g øknmisk udvikling ved at skabe direkte g indirekte jbmuligheder g bidrage øknmisk i de lkalsamfund, vi pererer i. Det er vres mål at være en langsigtet investr g scialt ansvarlig virksmhed. Vi pererer med frskellige tilbud g prisniveauer fr at gøre teknlgien bredt tilgængelig g øknmisk verkmmelig. TeliaSnera beskæftiger sig med tiltag til fremme af digital frståelse g prjekter, der bidrager til bæredygtig udvikling i lkalsamfund. TeliaSnera anerkender bekymringerne fr stråling fra elektrmagnetiske felter på grund af det øgede antal mbiltelefner g mbilsites. Vi samarbejder med myndigheder, freninger g rganisatiner g støtter frskning i mrådet. TeliaSnera deltager ikke i plitik i de lande, vi pererer i, ligesm vi ikke giver plitiske dnatiner. Vi kmmenterer ikke plitik g kmmer ikke med plitiske udtalelser, når vi repræsenterer virksmheden. TeliaSnera indgår dg i dialg m bestemmelser, der berører vres virksmhed. TeliaSnera skal efterleve lvgivningsmæssige, administrative, tilladelsesmæssige g retshåndhævelseskrav, g vi anerkender de betænkeligheder, sm vres efterlevelse måtte give anledning til, da kravene kan påvirke privatlivets fred g ytringsfrihed fr det enkelte individ. Vres mål er, at gøre brgerne i stand til at udveksle ideer g give dem værktøjer til udvikling af mere åbne samfund. Ytringsfrihed g privatlivets fred er kernen i vres frretning Miljøet TeliaSnera er frpligtet til at drive virksmhed på en miljømæssigt bæredygtig måde. Vi bidrager til glbal bæredygtighed ved at udvikle, fremme g anvende ressurcebesparende g miljøvenlige tjenester g ved gennem vres handlinger at reducere vres aktiviteters miljøpåvirkning mest muligt. Vi frsøger løbende at udbrede best practice g udnytte synergier mellem vres virksmheder. I frbindelse med vres egne aktiviteter tilstræber vi effektiv anvendelse af råmaterialer g energi, ligesm vi så vidt muligt søger at reducere mængden af affald g CO2- udslip. Vres egne tjenester er det naturlige valg fr s i vres samarbejde med andre. Vi arbejder ligeledes aktivt på at prmvere disse tjenester ver fr vres kunder fr at sikre øget effektivitet g mindske rejseaktivitet, sm resulterer i mfattende CO2- udslip. Sammen med vres partnere g kunder søger vi at mindske vres CO2-fdaftryk g dermed bekæmpe klimafrandringerne.

6 (6) 3. OVERHOLDELSE AF KODEKSEN OG RAPPORTERING AF UREGELMÆSSIGHEDER TeliaSneras bestyrelse er ansvarlig fr kdeksen g gennemgår jævnligt dens indhld g verhldelsen af den. Daglig pfølgning med hensyn til verhldelse hører til alle lederes ansvarsmråde. Alle medarbejdere har pligt til at handle i verensstemmelse med kdeksen g pfrdres til at fremhæve eksempler på gd praksis g til at give udtryk fr deres bekymringer fr en evt. mislighldelse. Alle aktiviteter, der er mfattet af kdeksen, vil løbende blive gennemgået. Handlinger, der ikke er i verensstemmelse med kdeksen, skal mgående krrigeres g kan medføre knsekvenser lige fra disciplinære sanktiner til afskedigelse. Medarbejdere pfrdres til at indberette vertrædelser af kdeksen via whistleblwer-funktinen på nettet eller ved at kntakte deres nærmeste verrdnede, et medlem af den lkale direktin eller TeliaSnera Grup General Cuncil. Uanset hvilken kanal, der benyttes, vil alle påstande m mulige vertrædelser af kdeksen, sm fremsættes i gd tr, blive genstand fr en hurtig, fair g mfattende undersøgelse med relevant intern g/eller ekstern assistance.

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere