Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Rusmiddelpolitik - delpolitik Afbureaukratisering af Folkeskolen Vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler Placering af 10. klasse Udbetalingsfrekvens til private dagtilbud Juniorklubben v/stenstrup Skole, årsregnskab Orientering om udmøntning af rammebesparelse i budget Mødekalender Meddelelser...12

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 08/15199 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 2. Rusmiddelpolitik - delpolitik 08/111 Beslutningstema: Rusmiddelpolitik - delpolitik til Børn og Ungepolitik og tema fra Sundhedspolitikken. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune valgte i forbindelse med udmøntningen af Sundhedspolitikken og den sammenhængende Børn- og Ungepolitik at prioritere forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge på rusmiddelområdet. Ultimo 2007 vedtog Udvalget for Børn og Unge og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget en proces med udarbejdelse af en rusmiddelpolitik og iværksættelse af en række konkrete indsatser på rusmiddelområdet. I samarbejde mellem direktørområderne Børn & Unge og Social & Sundhed er der udarbejdet et udkast til en rusmiddelpolitik, der skal bidrage til at synliggøre de mål, der arbejdes efter på tværs af fagområderne. Der er nedsat en følgegruppe med bred repræsentation fra de involverede direktørområder, politiet, ungdomsuddannelserne, boligforeningerne, Natteravnene, SIS og Beværterforeningen. Følgegruppen er i den indledende fase kommet med input omkring udarbejdelse af rusmiddelpolitikken. Der er endvidere nedsat et ungepanel med repræsentanter for de unge mellem 12 og 20 år, som ligeledes er kommet med input til rusmiddelpolitikken. Følgegruppen og Ungepanelet vil fremadrettet blive inddraget i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af rusmiddelpolitikken. Rusmidler er i politikken defineret som værende både alkohol, hash og andre euforiserende stoffer, og målgruppen er alle unge fra år. Politikken henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, såvel internt som eksternt hvad enten de arbejder i folkeskolen, ungdomsklubberne, idrætsforeningerne, festmiljøet eller ungdomsuddannelserne. De overordnede mål i det foreliggende udkast til rusmiddelpolitik er at: Hæve debutalderen for afprøvningen af rusmidler Mindske tilgængeligheden af rusmidler Begrænse antallet af unge der afprøver hash og stoffer Mindske forbruget af alkohol blandt unge, så brug ikke bliver til misbrug Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde på området 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Rusmiddelpolitikken beskriver derudover en række målsætninger og delmål inden for de forskellige arenaer. Udkastet til Rusmiddelpolitikken har været til drøftelse i Børn- og Ungeudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på møderne i oktober 2008, og bemærkningerne fra de 2 udvalg er nu søgt indarbejdet i det foreliggende udkast til Rusmiddelpolitik. Udkastet til rusmiddelpolitik har samtidig med den politiske drøftelse i oktober 2008, været drøftet i følgegruppen og Ungepanelet, og deres bemærkninger er også søgt indarbejdet. Det reviderede forslag indeholder følgende væsentlige elementer: Side 2: En nærmere beskrivelse af deltagere der har været inddraget i udformning af politikken. Side 3: En uddybning af resultaterne fra Projekt "Narkoen ud af byen". Side 4: Under samarbejdspartnere: En præcisering af det frivilliges foreningsliv ansvar som rollemodel. Side 5: Udvidelse af delmål: Fokus på udarbejdelse af værkstøjskasse" til SSP konsulenterne, som de kan anvende til rusmiddeldrøftelser. Udvidelse af delmål: Der arbejdes for ændring af bevillingspraksis. Udvidelse af delmål: Udarbejdelse af guide, der kan benyttes af de forskellige arenaer til udarbejdelse af handleplaner. Side 6: Under målsætning. Inddragelse af klasseråd og skolebestyrelser og en skærpelse af folkeskolernes forpligtelse til udarbejdelse af handleplaner. Side 8: Udvidelse af delmål: Klubber, trænere mfl. har fokus på deres funktion som rollemodel i forbindelse med alkoholindtagelse i idrætsregi. Udvidelse af delmål: Det synliggøres hvordan haludvalg og folkeoplysningsudvalget kan understøtte forebyggelse. Udvidelse af delmål: Anvendelse af ung til ung metoden i relevante sammenhænge. 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Side 10: En tydeliggørelse af forankring af rusmiddelpolitikken i SSP regi. Det reviderede forslag til Rusmiddelpolitik sendes november 2008 til behandling i de to politiske udvalg, hvorefter det sendes i offentlig høring. Politikken forventes endeligt godkendt i Udvalget for Børn og Unge og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget primo Indstilling: Det indstilles, at udkast til rusmiddelpolitik godkendes og sendes i offentlig høring. Bilag: Politikudkast af Rusmiddelpolitik Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling godkendes. 3. Afbureaukratisering af Folkeskolen 08/12500 Beslutningstema: Mindre bureaukrati i folkeskolen - kommunerne kan søge om "frikommunestatus" er overskriften på pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet den 26. september I pressemeddelelsen redegøres for opfølgningen på resultatet af arbejdet i Udvalget til afbureaukratisering af folkeskolen - også kaldet Monsterudvalget. På baggrund af udvalgets rapport arbejder Undervisningsministeriet på ændringer på såvel lovniveau som på bekendtgørelsesniveau. Et af tiltagene er, at kommunerne får mulighed for at lave forsøg med lokale løsninger med blandt andet elevplaner og kvalitetsrapporter fra skoleåret 2009/2010. Undervisningsministeriet har i skrivende stund ikke udarbejdet rammer og vilkår for forsøgsarbejder på disse områder, ligesom de skitserede ændringer p.t. endnu ikke er vedtaget i Folketinget. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge har på sit sidste møde indstillet Kvalitetsrapporten til Byrådet. I indstillingen peges på de områder, der er vigtige for skolevæsenet at fokusere på for at sikre kvaliteten i skolen. Processen omkring arbejdet med Kvalitetsrapporten har indeholdt dialogmøde med skolebestyrelsesformænd og skolelederne i den periode, hvor rapporten var til høring i skolebestyrelserne. Den politiske 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den beslutning har dermed haft mulighed for at afspejle bestyrelsernes spørgsmål og holdninger. Når Byrådet har behandlet Kvalitetsrapporten den 28. oktober 2008 får Udvalget mulighed for at prioritere i indstillingens forskellige punkter: - Skolepolitiske målsætninger. - Kriterier for god undervisning. - Uddannelse til alle. Fokus på overgang til ungdomsuddannelserne. - Resursetildelingen. - Vejledende timetal. - Skoledistrikterne søges afstemt i forhold til elevtalsprognoser og de skolepolitiske mål. Der er en forventning til, at arbejdet med de skolepolitiske målsætninger vægtes højt, da det er i forhold til disse, at kvaliteten kan måles lokalt. Skolelederne og Distriktsteamet vil i følge planlægningen evaluere arbejdet med årets kvalitetsrapport december Evalueringen tilrettelægges, så processen, resultatet og effekten af samarbejdet om Kvalitetsrapporten vurderes i forhold til skolens kerneydelse, som er undervisning. I Undervisningsministeriets lovkatalog for folketingsåret oplyses, hvornår 1. trin i ændringer til afbureaukratisering vedtages af forligspartierne, Socialdemokraterne og SF: - lovændringer, som her (nedenstående pkt. 1-3) er gengivet fra Børne- og Kulturchefernes Nyhedsbrev 1. Vedrørende læseplaner (der beskriver indholdet af undervisningen) og beskrivelser (der beskriver udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for det enkelte fag), som fremover lægges sammen i ét dokument. (oktober 2008). 2. Elevplaner, hvor elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin slås sammen i ét dokument med navnet elev- og uddannelsesplan. (november 2008). 3. Henvisning til specialundervisning inden for skolens matrikel, hvor man fremover kan tilbyde specialundervisning og hjælp uden at indhente en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skole og forældre er enige om det. (november 2008). 4. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen, større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale forhold mv. Forslaget indebærer en præcisering af ansvars- og kompetenceforholdene i folkeskolen, således at kommunalbestyrelsens ansvar for folkeskolen fremgår klarere af folkeskoleloven og således, at skolelederens ledelsesrum klargøres og styrkes. (januar 2009). 5. Undervisningsministeriet vil give Folketinget en redegørelse for udviklingen på specialundervisningsområdet i maj og på bekendtgørelsesniveau sker følgende: 6. Tidsfristen for færdiggørelse af Kvalitetsrapporten er rykket fra den 15. oktober til den 31. december. 7. Procedurer ved fritagelse for test og prøver skal fremover ikke inddrage PPR, hvis skole og forældre er enige. (Kommunerne har ikke fået besked om den konkrete ændring endnu). 8. Skolerne skal kun indberette fraværsstatistik til kommunen ved bekymrende fravær. (Kommunerne har ikke fået besked om den konkrete ændring endnu). 4

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Udvalget til afbureaukratisering af folkeskolen peger endvidere på en række mulige forsøgsområder inden for elevplaner og kvalitetsrapporten. Mulige forsøg med elevplanerne kunne være: Byrådet beslutter vægtning af fag, der skal være omfattet af elevplanen. Kun elevplan i prøveforberedende fag. Kun elevplan i de år, hvor der er trinmål i fagene eller året forud herfor. Alene krav om udarbejdelse af elevplaner indenfor en fagblok. Skolen vurderer, hvad der er væsentligt at tage op i forbindelse med at forbedre effekten af undervisningen. Mulige forsøg med kvalitetsrapporten kunne være: At reducere i omfanget af nøgletal/oplysninger. At begrænse af antallet af obligatoriske indikatorer (rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater). At begrænse i hovedområder (Byrådet kan selv beslutte de områder, der skal belyses). At dele af områderne i Bekendtgørelsen kun indgår hvert andet år. Udarbejdelse af kvalitetsrapporten med flerårige intervaller Lovgrundlag: Folkeskoleloven LBK Nr af a Bekendtgørelse om Kvalitetsrapporten BEK. Nr. 162 af Et endnu ikke udarbejdet regelsæt om forsøgsbetingelser Indstilling: Det indstilles, at kommunen på nuværende tidspunkt holder sig til den planlagte tidsplan for arbejdet med indstillingen i Kvalitetsrapporten 2007/08. arbejdet med udvikling af skolepolitisk målsætning prioriteres højt. det er op til den enkelte skole at beslutte forsøg med elevplaner. Distriktsteam og skoleledere evaluerer de 2 første generationer af Kvalitetsrapporten med henblik på at skabe en 3. generation med fokus på dokumentation og evaluering, herunder benchmarking, ud fra lokale skolepolitiske mål og overordnede politiske præmisser. udvalget orienteres løbende om de første trin af afbureaukratiseringen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Det undersøges, hvorvidt det er muligt at få dispensation til udarbejdelse af Kvalitetesrapporten hvert andet år som forsøg. Teamet tages op på næstkommende dialogmøde. 4. Vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler. 08/12484 Beslutningstema: Aftale mellem Børn og Unge og Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler i Svendborg kommune. Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter fra skoler, repræsentanter fra Miljø og Teknik, Byggerådgivning, og fra Distriktsteam Børn og Unge har udarbejdet forslag til aftale hvor Miljø og Teknik står for udvendig vedligeholdelse (klimaskærm), tekniske installationer og terræn. Skolerne bibeholder ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og den daglige drift. Aftalen omhandler 19 kommunale folkeskoler på i alt m2 (brutto) og tre mindre ejendomme lejrskolen, færdselsskolen og naturskolen på i alt 586 m2. Byggerådgivningen udarbejder tilstandsrapporter på de enkelte skoler i efteråret 2008 og foråret Rapporterne danner grundlag for, at der årligt udarbejdes en prioriteret oversigt over vedligeholdelsesopgaver. Samarbejdsaftalen evalueres hvert år af parterne, første gang marts Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 20. august at sende aftalen mellem Miljø & Teknik og Børn & Unge om Vedligeholdelse og Energistyring på de kommunale skoler i Svendborg kommune til høring hos de berørte parter i perioden 25/8 til 19/ Der er modtaget 13 høringssvar fra skolerne og 1 høringssvar fra sektor MED, som er lagt ud på hjemmesiden. Høringssvarene er sammenskrevet i vedlagte bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i aftalen. Økonomiske konsekvenser: Den økonomiske ramme for bygningsvedligeholdelse m.v. på skoleområdet udgør 10,3 mio.kr., heraf 4 mio.kr. til udvendig vedligeholdelse (anlæg), ca. 3,1 mio.kr. til indvendig vedligeholdelse og 3,3 mio.kr. til servicekontrakter, diverse forsikringer, udendørsarealer m.v. Aftalen mellem Miljø og Teknik og Børn og Unge forventes at udgøre omkring 4 mio.kr. årligt svarende til skoleområdets anlægsramme til udvendig vedligeholdelse, men der er dog ikke taget endelig beslutning herom, idet dette afventer harmonisering af skolernes budgetter på området. Rammen til udvendig vedligeholdelse svarer til 34.kr./m2 (svarende til ca. 1/3 af anbefalet normal vedligehold). Til sammenligning har dagtilbudsområdet 120 kr./m2 til udvendig vedligeholdelse. Rammen til indvendig vedligeholdelse svarer til 26 kr./m2. Til sammenligning har daginstitutionsområdet 60kr./m2 til rådighed til formålet Det skal bemærkes, at en forøgelse af renoveringspuljen med 4 mio.kr. har været fremlagt som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for Indstilling: Det indstilles, at 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den aftalen godkendes. Bilag: Sammenskrivning af høringsmateriale Høringsmateriale til udsendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5. Placering af 10. klasse 07/55737 Beslutningstema: Placering af 10. klasse. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i skolestrukturanalysen besluttede Byrådet på sit møde den 26. november 2007 at samle 10. klasse på en selvstændig 10. klasses skole placeret i nærheden af andre ungdomsuddannelser, således at ungdomskulturen / miljøet kunne styrkes. Administrationen arbejdede derefter med at finde en egnet placering og fremsatte på udvalgsmødet den 9. januar 2008 tre mulige placeringer: Hømarkskolen Vestre Skole Erhvervsskolen på Skovsbovej. Der blev samtidig udarbejdet et notat vedr. økonomiske konsekvenser ved disse tre placeringsmuligheder. I forlængelse heraf blev muligheden af placeringen på Skovsbovej annulleret. Udvalget skulle samtidig forholde sig til administrationens indstilling, som bad om en indstilling i forhold til den foreslåede serviceudvidelse samt at placere 10. klasses skolen på Hømarkskolen. Udvalget indstillede, at spørgsmålet om serviceudvidelser blev oversendt til budgetforhandlingerne for 2009, hvilket betød, at den nye 10. klasses skole først kunne etableres På det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 22. januar 2008 besluttes det at tilbagesende sagen til Udvalget for Børn og Unge med henblik på en vurdering af alternative placeringsmuligheder. Efter udvalgsmødet den 6. februar 2008 anmodes administrationen om at undersøge andre konkrete muligheder for placering af den nye 10. klasses skole i Svendborg Vest. Efter denne beslutning blev en undersøgelse om etablering af 10. klasse på Ryttervej iværksat. Udvalget er løbende blevet orienteret om status i processen både på udvalgsmødet den 9. juni 2008 og på udvalgsmødet den 17. september Der vil i nærværende sagsfremstilling blive skitseret de 4 modeller til placering af 10. klasse. Model 1: Hømarkskolen Denne model har været forelagt Udvalget den 9. januar 2008, men der var på daværende tidspunkt ikke enighed i denne placering. 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den Model 2: Hømarkskolen og Vestre Skole 10. klasse etableres på 2 skoler. Det forudsættes, at de 100 elever, der er regnet med i beregningerne, fordeles i 2 klasser på Hømarkskolen og i 2 klasser på Vestre Skole. Model 3: Erhvervsskolen på Ryttervej 65 På nuværende tidspunkt er det usikkert, om det er muligt at leje en del af Erhvervsskolen til 10. klasse, da det endnu ikke er afklaret, hvem køber af Erhvervsskolen er, og til hvilket formål den skal anvendes. Der er tidligere udarbejdet økonomiske beregninger på denne placeringsmodel. Efter budgetforligsbeslutningen er det ikke længere muligt at overføre midler fra Skolestrukturanalysen som medfinansiering til denne placering. Model 4: En fastholdelse af den nuværende ordning med en placering på 4 skoler Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole. Fastholdes den nuværende placering på de 4 skoler, må der forventes en udgift svarende til niveauet i skoleåret 08/09, forudsat at elevtallet er uændret på ca.100 elever. Det bemærkes, at Svendborg kommunes nye 10.klasses tilbud skal tage udgangspunkt i den nye lov for 10. klasse, der i høj grad målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målretning understøttes af nye elementer i 10. klasse som obligatorisk brobygning, en række nye fag og forstærkede krav til uddannelsesvejledningen, herunder uddannelsesplanen. Ydermere bemærkes det, at Svendborg Kommune deltager i projekt "Ungdomsuddannelse til alle" sammen med 20 andre kommuner. I projektets målsætning understreges det blandt andet at: Kommunerne forpligter sig til at yde en aktiv indsats for at bidrage til at nå 95 pct. målsætningen. (Det lokalpolitiske mål i Svendborg kommune er, at 97 pct. af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse) Kommunerne kan og vil bidrage positivt til at flere unge får en ungdomsuddannelse Vedtager en politisk handleplan for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse Samarbejder tæt med eksterne aktører, herunder især lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv Indleder samarbejde med ungdomsuddannelserne for at fastholde unge med henblik på at reducere frafald. Deltagelsen i dette projekt og et samarbejde med primært Erhvervsskolen er med til at understøtte, at ovenstående målsætninger nås. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser er opgjort som de forventede mer / mindreudgifter i forhold til de nuværende afsatte midler til drift af 10. klasserne i skoleåret 08/09, hvor der er ca. 100 elever fordelt på 5 klasser. Den nuværende placering (model 4) koster årligt ca. 3,9 mio.kr. For de fire modeller forventes følgende i forhold til de nuværende afsatte midler (se også bilag): 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mer/mindreudg. Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Etablering Årlig drift (+: merudgift, -: mindreudgift) De forventede mindreudgifter i model 1 og model 2 skyldes primært en mindre tildeling af lærerressourcer i følge ressourcemodellen (4 klasser i stedet for 5). Det skal bemærkes, at der i forhold til tidligere beregninger ikke er medtaget indkøb af smartboards til klasselokalerne, ligesom antallet af PC er er nedsat fra 1 pr. elev til 1 pr. hver anden elev. Lovgrundlag: Lov nr. 560 af Loven er trådt i kraft 1.august Indstilling: Det indstilles, at model 4 besluttes med en fastholdelse af den nuværende ordning med en placering på 4 skoler: Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole for skoleåret 2009/10. der fortsat arbejdes på at samle 10. klasse tæt ved de øvrige ungdomsuddannelser Bilag: Tilrettet bilag til dagsordenspkt vedr plac.10.klasse Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Et flertal bestående af Masoum Moradi, Finn Olsen, Curt Sørensen og Hanne Klit anbefaler model 2 samt, at en del af driftsbesparelsen heri anvendes til at styrke etableringen på IT-området. Et mindretal bestående af Lise-Lotte Tilsted, Jeppe Ottosen og Svend Rosager anbefaler indstillingen. 6. Udbetalingsfrekvens til private dagtilbud 08/39203 Beslutningstema: Svendborg Kommune udbetaler á conto tilskud til private dagtilbud og selvejende daginstitutioner kvartalsvis forud. Med et stigende antal private dagtilbud, vil en ændring af udbetalingsfrekvensen fra en kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling af á conto tilskud påvirke kommunens likviditet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har syv private dagtilbud, der får kvartalsvis forudbetaling af driftstilskuddet. Kvartalsvis udbetaling af á conto driftstilskud har været praksis til selvejende daginstitutioner og tidligere puljeinstitution i gl. Svendborg Kommune, og er videreført til private dagtilbud. Der foretages en årlig opgørelse af det faktiske antal indskrevne 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den børn i forhold til á conto udbetalingerne. Ved opstart af nye private dagtilbud udbetales efter aftale ud fra det forventede antal børn i det kommende kvartal. I vejledningen til Dagtilbudsloven, kapitel 33, stk. 6 står anført, at det er kommunalbestyrelsen, der selv beslutter om tilskuddet skal udbetales månedsvis forud eller bagud. I de private dagtilbud kan antallet af indskrevne børn ændre sig fra måned til måned. Da udgangspunktet er, at pengene skal følge barnet, foreslås en ændring af udbetalingsfrekvensen til institutioner, hvor kommunen ikke har anvisningsret, fra kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling. Økonomiske konsekvenser: Med de nuværende kvartalsvise udbetalinger vil decemberudbetalingen for første kvartal i 2009 udgøre cirka 2,2 mio. kr. Ændres de kvartalsvise udbetalinger til månedlige vil udbetalingen i december udgøre cirka 0,7 mio. kr. Således vil ændringen forårsage en mindreudgift i 2008 på ca. 1,5 mio. kr. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 20 giver mulighed for etablering og drift af private dagtilbud. I Vejledning til Dagtilbudsloven afsnit 33.6, udbetaling af tilskud, er det en kommunal beslutning om udbetaling af tilskud sker månedligt forud eller bagud. Indstilling: Det indstilles, at udbetaling af á conto tilskud til private dagtilbud ændres fra kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling med udgangspunkt i det faktiske antal indmeldte børn med virkning fra 1. januar Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. 7. Juniorklubben v/stenstrup Skole, årsregnskab /6322 Beslutningstema: Godkendelse af årsregnskab for Juniorklubben v/stenstrup Skole, en privat klub for børn fra 3. til 5. klasse. Sagsfremstilling: Egebjerg Kommune indgik i 1993 en aftale med en gruppe forældre om etablering af Juniorklubben ved Stenstrup Skole. Der blev aftalt et fast driftstilskud, et tilskud pr. barn samt et ekstraordinært tilskud til specialklassebørn. Juniorklubben har fremsendt regnskab for perioden til Regnskabet er blevet gennemgået af Økonomiafdelingen og indgår som bilag. Økonomiske konsekvenser: 10

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den Økonomiafdelingen har gennemgået det indsendte regnskab. Det skal bemærkes, at Juniorklubben har haft forholdsvis store renteindtægter i 2007 ( kr.), og på mundtlig forespørgsel er det bekræftet, at der er tale om renter på indestående i pengeinstitutter og lign. Der er ikke til regnskabet vedlagt en balance, der viser aktiver og passiver. Kommunens tilskud til Juniorklubben var i 2007 på kr., og Juniorklubbens driftsoverskud i 2007 var på kr. Indstilling: Det indstilles, at Juniorklubbens regnskab for 2007 tages til efterretning. Bilag: Regnskab for 1/1-31/ Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 8. Orientering om udmøntning af rammebesparelse i budget /38266 Beslutningstema: Orientering om udmøntningen af rammebesparelse i budget Sagsfremstilling: På mødet den 1. oktober 2008 godkendte udvalget procesplanen for udmøntning af rammebesparelse i budget Jævnfør procesplanen er punktet til orientering på mødet den 5. november Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 9. Mødekalender /39102 Beslutningstema: Godkendelse af datoer for møder i Udvalget for Børn og Unge i Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: onsdag den 21. januar 2009 onsdag den 11. februar 2009 onsdag den 4. marts 2009 onsdag den 1. april 2009 onsdag den 29. april 2009 onsdag den 20. maj 2009 onsdag den 10. juni 2009 onsdag den 26. august 2009 onsdag den 23. september 2009 onsdag den 28. oktober 2009 onsdag den 18. november 2009 onsdag den 9. december 2009 Indstilling: Det indstilles, at mødedatoerne godkendes. Bilag: Foreløbig mødekalender for 2008 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 10. Meddelelser 07/49250 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Intet. 12

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Lise-Lotte Tilsted Svend Rosager Masoum Moradi Finn Olsen Jeppe Ottosen Curt Sørensen Hanne Klit 13

15 Bilag: 2.1. Politikudkast af Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

16 1 Indholdsfortegnelse: Indledning Baggrund Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik Svendborg Kommunes overordnede rolle Folkeskolen Ungdomsuddannelserne Fritidsliv Festmiljøet Evaluering

17 2 Indledning Svendborg Kommune prioriterer forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge på rusmiddelområdet og har derfor udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal bidrage til at synliggøre de mål, der på tværs af fagområder arbejdes efter. Rusmidler defineres som værende både alkohol, hash og andre euforiserende stoffer. Målgruppen omfatter alle unge fra år. De overordnede mål i Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik er, at: Hæve debutalderen for afprøvningen af rusmidler Mindske tilgængeligheden af rusmidler Begrænse antallet af unge der afprøver hash og stoffer Mindske forbruget af alkohol blandt unge, så brug ikke bliver til misbrug Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde på området Politikken henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, såvel internt som eksternt hvad enten de arbejder i folkeskolen, ungdomsklubberne, idrætsforeningerne, festmiljøet eller ungdomsuddannelserne. Politikken er udarbejdet i et samarbejde på tværs af direktørområder, med bred repræsentation fra de forskellige aktører på området. Der har været nedsat en følgegruppe, som har bidraget med sparring og konkrete handlepunkter til politikkens indhold. Der er via et bredt sammensat ungepanel bidraget med input fra de unge. Politikken bygger på og tager et naturligt afsæt i Svendborg Kommunes værdier: - helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling, trivsel.

18 3 Baggrund Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse iværksatte i efteråret 2004 model kommuneprojektet Narkoen ud af byen Formålet med projektet var at nedsætte tilgængeligheden af stoffer og begrænse de unges brug. Daværende Svendborg Kommune deltog i det tre årige projekt, hvor der blev gennemført en omfattende spørgeskema undersøgelse af unge i Svendborg Kommune i alderen år. Resultaterne af undersøgelsen viste behov for fortsat øget indsats på rusmiddelområdet. De unge er i en udviklingsfase, hvorfor de er særligt sårbare overfor de sociale, fysiske og psykiske følgevirkninger af for meget alkoholindtag og forbrug af stoffer. Flere undersøgelser har påvist sammenhæng mellem en tidlig debutalder for alkohol og risikoen for, at de unge senere bliver afhængige af alkohol samt prøver hash og andre stoffer.. Tilgængelighed til rusmidler spiller også en afgørende rolle for de unges afprøvning af og indtag af rusmidler, derfor fokuserer politikken på at udskyde debutalderen og begrænse tilgængeligheden.

19 4 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik Politikkens succes og forankring er afhængig af mange forskellige aktører. De væsentligste er de unge og forældrene. Svendborg Kommunes samarbejde med de unge og forældrene bygger på følgende principper: De unge: - Vi opfatter den enkelte unge som et individ med individuelle løsningsmuligheder - Vi inddrager de unge i rusmiddelforebyggelsen og behandlingen Forældrene: - Vi anser forældrene som hovedansvarlige for løbende at have dialog med deres børn og unge, også om rusmidler - Vi betragter forældrene som de primære grænsesættere på rusmiddelområdet - Vi vil gerne være i dialog med forældrene Samarbejdet med de øvrige aktører, internt såvel som eksternt i kommunen, ønsker vi skal foregå på følgende principper: Samarbejdspartnere: - Vi inddrager hinandens kompetencer på tværs - Vi samarbejder om at løse opgaverne på rusmiddelområdet - Vi har alle et medansvar for at skabe og opretholde et miljø og en kommunikation, der anerkender forskellighed. - Vi er alle rollemodeller og især de voksne i skoler, klub- og idrætslivet skal være opmærksomme på at overholde gældende lovgivning for udskænkning af alkohol

20 5 Svendborg Kommunes overordnede rolle Målsætning: Svendborg Kommune sikrer, at der løbende etableres forebyggelsesindsatser og behandlingstilbud på rusmiddelområdet, som modsvarer det behov, der er blandt de unge i kommunen Delmål: - Alle de relevante aktører inddrages, når der iværksættes indsatser på rusmiddelområdet. - Der nedsættes et unge-panel med repræsentanter for de unge mellem 12 og 20 år. Unge-panelet forankres fremadrettet under SSP-samarbejdet. - Det skal sikres at forældre, fagpersoner og de unge har let adgang til opdaterede og overskuelige informationer vedrørende rusmidler og behandling på Svendborg Kommunes hjemmeside. - Der etableres et tværfaglig samarbejde, som sikrer sammenhæng i tiltagene på rusmiddelområdet blandt unge. Arbejdet koordineres med kommunens Alkoholråd. - Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder evidensbaserede forslag til indsatser og undervisningsmateriale til folkeskolen, ungdomsskolen, idrætsklubberne og ungdomsuddannelserne. - Der udarbejdes materiale til forældrene der kan bruges til bl.a. forældremøder som udgangspunkt for rusmiddeldrøftelser. - Der skal være adgang til rådgivning for forældre og unge med rusmiddelproblematikker.

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere