Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Rusmiddelpolitik - delpolitik Afbureaukratisering af Folkeskolen Vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler Placering af 10. klasse Udbetalingsfrekvens til private dagtilbud Juniorklubben v/stenstrup Skole, årsregnskab Orientering om udmøntning af rammebesparelse i budget Mødekalender Meddelelser...12

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 08/15199 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 2. Rusmiddelpolitik - delpolitik 08/111 Beslutningstema: Rusmiddelpolitik - delpolitik til Børn og Ungepolitik og tema fra Sundhedspolitikken. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune valgte i forbindelse med udmøntningen af Sundhedspolitikken og den sammenhængende Børn- og Ungepolitik at prioritere forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge på rusmiddelområdet. Ultimo 2007 vedtog Udvalget for Børn og Unge og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget en proces med udarbejdelse af en rusmiddelpolitik og iværksættelse af en række konkrete indsatser på rusmiddelområdet. I samarbejde mellem direktørområderne Børn & Unge og Social & Sundhed er der udarbejdet et udkast til en rusmiddelpolitik, der skal bidrage til at synliggøre de mål, der arbejdes efter på tværs af fagområderne. Der er nedsat en følgegruppe med bred repræsentation fra de involverede direktørområder, politiet, ungdomsuddannelserne, boligforeningerne, Natteravnene, SIS og Beværterforeningen. Følgegruppen er i den indledende fase kommet med input omkring udarbejdelse af rusmiddelpolitikken. Der er endvidere nedsat et ungepanel med repræsentanter for de unge mellem 12 og 20 år, som ligeledes er kommet med input til rusmiddelpolitikken. Følgegruppen og Ungepanelet vil fremadrettet blive inddraget i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af rusmiddelpolitikken. Rusmidler er i politikken defineret som værende både alkohol, hash og andre euforiserende stoffer, og målgruppen er alle unge fra år. Politikken henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, såvel internt som eksternt hvad enten de arbejder i folkeskolen, ungdomsklubberne, idrætsforeningerne, festmiljøet eller ungdomsuddannelserne. De overordnede mål i det foreliggende udkast til rusmiddelpolitik er at: Hæve debutalderen for afprøvningen af rusmidler Mindske tilgængeligheden af rusmidler Begrænse antallet af unge der afprøver hash og stoffer Mindske forbruget af alkohol blandt unge, så brug ikke bliver til misbrug Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde på området 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Rusmiddelpolitikken beskriver derudover en række målsætninger og delmål inden for de forskellige arenaer. Udkastet til Rusmiddelpolitikken har været til drøftelse i Børn- og Ungeudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på møderne i oktober 2008, og bemærkningerne fra de 2 udvalg er nu søgt indarbejdet i det foreliggende udkast til Rusmiddelpolitik. Udkastet til rusmiddelpolitik har samtidig med den politiske drøftelse i oktober 2008, været drøftet i følgegruppen og Ungepanelet, og deres bemærkninger er også søgt indarbejdet. Det reviderede forslag indeholder følgende væsentlige elementer: Side 2: En nærmere beskrivelse af deltagere der har været inddraget i udformning af politikken. Side 3: En uddybning af resultaterne fra Projekt "Narkoen ud af byen". Side 4: Under samarbejdspartnere: En præcisering af det frivilliges foreningsliv ansvar som rollemodel. Side 5: Udvidelse af delmål: Fokus på udarbejdelse af værkstøjskasse" til SSP konsulenterne, som de kan anvende til rusmiddeldrøftelser. Udvidelse af delmål: Der arbejdes for ændring af bevillingspraksis. Udvidelse af delmål: Udarbejdelse af guide, der kan benyttes af de forskellige arenaer til udarbejdelse af handleplaner. Side 6: Under målsætning. Inddragelse af klasseråd og skolebestyrelser og en skærpelse af folkeskolernes forpligtelse til udarbejdelse af handleplaner. Side 8: Udvidelse af delmål: Klubber, trænere mfl. har fokus på deres funktion som rollemodel i forbindelse med alkoholindtagelse i idrætsregi. Udvidelse af delmål: Det synliggøres hvordan haludvalg og folkeoplysningsudvalget kan understøtte forebyggelse. Udvidelse af delmål: Anvendelse af ung til ung metoden i relevante sammenhænge. 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Side 10: En tydeliggørelse af forankring af rusmiddelpolitikken i SSP regi. Det reviderede forslag til Rusmiddelpolitik sendes november 2008 til behandling i de to politiske udvalg, hvorefter det sendes i offentlig høring. Politikken forventes endeligt godkendt i Udvalget for Børn og Unge og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget primo Indstilling: Det indstilles, at udkast til rusmiddelpolitik godkendes og sendes i offentlig høring. Bilag: Politikudkast af Rusmiddelpolitik Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling godkendes. 3. Afbureaukratisering af Folkeskolen 08/12500 Beslutningstema: Mindre bureaukrati i folkeskolen - kommunerne kan søge om "frikommunestatus" er overskriften på pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet den 26. september I pressemeddelelsen redegøres for opfølgningen på resultatet af arbejdet i Udvalget til afbureaukratisering af folkeskolen - også kaldet Monsterudvalget. På baggrund af udvalgets rapport arbejder Undervisningsministeriet på ændringer på såvel lovniveau som på bekendtgørelsesniveau. Et af tiltagene er, at kommunerne får mulighed for at lave forsøg med lokale løsninger med blandt andet elevplaner og kvalitetsrapporter fra skoleåret 2009/2010. Undervisningsministeriet har i skrivende stund ikke udarbejdet rammer og vilkår for forsøgsarbejder på disse områder, ligesom de skitserede ændringer p.t. endnu ikke er vedtaget i Folketinget. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge har på sit sidste møde indstillet Kvalitetsrapporten til Byrådet. I indstillingen peges på de områder, der er vigtige for skolevæsenet at fokusere på for at sikre kvaliteten i skolen. Processen omkring arbejdet med Kvalitetsrapporten har indeholdt dialogmøde med skolebestyrelsesformænd og skolelederne i den periode, hvor rapporten var til høring i skolebestyrelserne. Den politiske 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den beslutning har dermed haft mulighed for at afspejle bestyrelsernes spørgsmål og holdninger. Når Byrådet har behandlet Kvalitetsrapporten den 28. oktober 2008 får Udvalget mulighed for at prioritere i indstillingens forskellige punkter: - Skolepolitiske målsætninger. - Kriterier for god undervisning. - Uddannelse til alle. Fokus på overgang til ungdomsuddannelserne. - Resursetildelingen. - Vejledende timetal. - Skoledistrikterne søges afstemt i forhold til elevtalsprognoser og de skolepolitiske mål. Der er en forventning til, at arbejdet med de skolepolitiske målsætninger vægtes højt, da det er i forhold til disse, at kvaliteten kan måles lokalt. Skolelederne og Distriktsteamet vil i følge planlægningen evaluere arbejdet med årets kvalitetsrapport december Evalueringen tilrettelægges, så processen, resultatet og effekten af samarbejdet om Kvalitetsrapporten vurderes i forhold til skolens kerneydelse, som er undervisning. I Undervisningsministeriets lovkatalog for folketingsåret oplyses, hvornår 1. trin i ændringer til afbureaukratisering vedtages af forligspartierne, Socialdemokraterne og SF: - lovændringer, som her (nedenstående pkt. 1-3) er gengivet fra Børne- og Kulturchefernes Nyhedsbrev 1. Vedrørende læseplaner (der beskriver indholdet af undervisningen) og beskrivelser (der beskriver udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for det enkelte fag), som fremover lægges sammen i ét dokument. (oktober 2008). 2. Elevplaner, hvor elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin slås sammen i ét dokument med navnet elev- og uddannelsesplan. (november 2008). 3. Henvisning til specialundervisning inden for skolens matrikel, hvor man fremover kan tilbyde specialundervisning og hjælp uden at indhente en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skole og forældre er enige om det. (november 2008). 4. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen, større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale forhold mv. Forslaget indebærer en præcisering af ansvars- og kompetenceforholdene i folkeskolen, således at kommunalbestyrelsens ansvar for folkeskolen fremgår klarere af folkeskoleloven og således, at skolelederens ledelsesrum klargøres og styrkes. (januar 2009). 5. Undervisningsministeriet vil give Folketinget en redegørelse for udviklingen på specialundervisningsområdet i maj og på bekendtgørelsesniveau sker følgende: 6. Tidsfristen for færdiggørelse af Kvalitetsrapporten er rykket fra den 15. oktober til den 31. december. 7. Procedurer ved fritagelse for test og prøver skal fremover ikke inddrage PPR, hvis skole og forældre er enige. (Kommunerne har ikke fået besked om den konkrete ændring endnu). 8. Skolerne skal kun indberette fraværsstatistik til kommunen ved bekymrende fravær. (Kommunerne har ikke fået besked om den konkrete ændring endnu). 4

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Udvalget til afbureaukratisering af folkeskolen peger endvidere på en række mulige forsøgsområder inden for elevplaner og kvalitetsrapporten. Mulige forsøg med elevplanerne kunne være: Byrådet beslutter vægtning af fag, der skal være omfattet af elevplanen. Kun elevplan i prøveforberedende fag. Kun elevplan i de år, hvor der er trinmål i fagene eller året forud herfor. Alene krav om udarbejdelse af elevplaner indenfor en fagblok. Skolen vurderer, hvad der er væsentligt at tage op i forbindelse med at forbedre effekten af undervisningen. Mulige forsøg med kvalitetsrapporten kunne være: At reducere i omfanget af nøgletal/oplysninger. At begrænse af antallet af obligatoriske indikatorer (rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater). At begrænse i hovedområder (Byrådet kan selv beslutte de områder, der skal belyses). At dele af områderne i Bekendtgørelsen kun indgår hvert andet år. Udarbejdelse af kvalitetsrapporten med flerårige intervaller Lovgrundlag: Folkeskoleloven LBK Nr af a Bekendtgørelse om Kvalitetsrapporten BEK. Nr. 162 af Et endnu ikke udarbejdet regelsæt om forsøgsbetingelser Indstilling: Det indstilles, at kommunen på nuværende tidspunkt holder sig til den planlagte tidsplan for arbejdet med indstillingen i Kvalitetsrapporten 2007/08. arbejdet med udvikling af skolepolitisk målsætning prioriteres højt. det er op til den enkelte skole at beslutte forsøg med elevplaner. Distriktsteam og skoleledere evaluerer de 2 første generationer af Kvalitetsrapporten med henblik på at skabe en 3. generation med fokus på dokumentation og evaluering, herunder benchmarking, ud fra lokale skolepolitiske mål og overordnede politiske præmisser. udvalget orienteres løbende om de første trin af afbureaukratiseringen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Det undersøges, hvorvidt det er muligt at få dispensation til udarbejdelse af Kvalitetesrapporten hvert andet år som forsøg. Teamet tages op på næstkommende dialogmøde. 4. Vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler. 08/12484 Beslutningstema: Aftale mellem Børn og Unge og Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler i Svendborg kommune. Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter fra skoler, repræsentanter fra Miljø og Teknik, Byggerådgivning, og fra Distriktsteam Børn og Unge har udarbejdet forslag til aftale hvor Miljø og Teknik står for udvendig vedligeholdelse (klimaskærm), tekniske installationer og terræn. Skolerne bibeholder ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og den daglige drift. Aftalen omhandler 19 kommunale folkeskoler på i alt m2 (brutto) og tre mindre ejendomme lejrskolen, færdselsskolen og naturskolen på i alt 586 m2. Byggerådgivningen udarbejder tilstandsrapporter på de enkelte skoler i efteråret 2008 og foråret Rapporterne danner grundlag for, at der årligt udarbejdes en prioriteret oversigt over vedligeholdelsesopgaver. Samarbejdsaftalen evalueres hvert år af parterne, første gang marts Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 20. august at sende aftalen mellem Miljø & Teknik og Børn & Unge om Vedligeholdelse og Energistyring på de kommunale skoler i Svendborg kommune til høring hos de berørte parter i perioden 25/8 til 19/ Der er modtaget 13 høringssvar fra skolerne og 1 høringssvar fra sektor MED, som er lagt ud på hjemmesiden. Høringssvarene er sammenskrevet i vedlagte bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i aftalen. Økonomiske konsekvenser: Den økonomiske ramme for bygningsvedligeholdelse m.v. på skoleområdet udgør 10,3 mio.kr., heraf 4 mio.kr. til udvendig vedligeholdelse (anlæg), ca. 3,1 mio.kr. til indvendig vedligeholdelse og 3,3 mio.kr. til servicekontrakter, diverse forsikringer, udendørsarealer m.v. Aftalen mellem Miljø og Teknik og Børn og Unge forventes at udgøre omkring 4 mio.kr. årligt svarende til skoleområdets anlægsramme til udvendig vedligeholdelse, men der er dog ikke taget endelig beslutning herom, idet dette afventer harmonisering af skolernes budgetter på området. Rammen til udvendig vedligeholdelse svarer til 34.kr./m2 (svarende til ca. 1/3 af anbefalet normal vedligehold). Til sammenligning har dagtilbudsområdet 120 kr./m2 til udvendig vedligeholdelse. Rammen til indvendig vedligeholdelse svarer til 26 kr./m2. Til sammenligning har daginstitutionsområdet 60kr./m2 til rådighed til formålet Det skal bemærkes, at en forøgelse af renoveringspuljen med 4 mio.kr. har været fremlagt som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for Indstilling: Det indstilles, at 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den aftalen godkendes. Bilag: Sammenskrivning af høringsmateriale Høringsmateriale til udsendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5. Placering af 10. klasse 07/55737 Beslutningstema: Placering af 10. klasse. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i skolestrukturanalysen besluttede Byrådet på sit møde den 26. november 2007 at samle 10. klasse på en selvstændig 10. klasses skole placeret i nærheden af andre ungdomsuddannelser, således at ungdomskulturen / miljøet kunne styrkes. Administrationen arbejdede derefter med at finde en egnet placering og fremsatte på udvalgsmødet den 9. januar 2008 tre mulige placeringer: Hømarkskolen Vestre Skole Erhvervsskolen på Skovsbovej. Der blev samtidig udarbejdet et notat vedr. økonomiske konsekvenser ved disse tre placeringsmuligheder. I forlængelse heraf blev muligheden af placeringen på Skovsbovej annulleret. Udvalget skulle samtidig forholde sig til administrationens indstilling, som bad om en indstilling i forhold til den foreslåede serviceudvidelse samt at placere 10. klasses skolen på Hømarkskolen. Udvalget indstillede, at spørgsmålet om serviceudvidelser blev oversendt til budgetforhandlingerne for 2009, hvilket betød, at den nye 10. klasses skole først kunne etableres På det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 22. januar 2008 besluttes det at tilbagesende sagen til Udvalget for Børn og Unge med henblik på en vurdering af alternative placeringsmuligheder. Efter udvalgsmødet den 6. februar 2008 anmodes administrationen om at undersøge andre konkrete muligheder for placering af den nye 10. klasses skole i Svendborg Vest. Efter denne beslutning blev en undersøgelse om etablering af 10. klasse på Ryttervej iværksat. Udvalget er løbende blevet orienteret om status i processen både på udvalgsmødet den 9. juni 2008 og på udvalgsmødet den 17. september Der vil i nærværende sagsfremstilling blive skitseret de 4 modeller til placering af 10. klasse. Model 1: Hømarkskolen Denne model har været forelagt Udvalget den 9. januar 2008, men der var på daværende tidspunkt ikke enighed i denne placering. 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den Model 2: Hømarkskolen og Vestre Skole 10. klasse etableres på 2 skoler. Det forudsættes, at de 100 elever, der er regnet med i beregningerne, fordeles i 2 klasser på Hømarkskolen og i 2 klasser på Vestre Skole. Model 3: Erhvervsskolen på Ryttervej 65 På nuværende tidspunkt er det usikkert, om det er muligt at leje en del af Erhvervsskolen til 10. klasse, da det endnu ikke er afklaret, hvem køber af Erhvervsskolen er, og til hvilket formål den skal anvendes. Der er tidligere udarbejdet økonomiske beregninger på denne placeringsmodel. Efter budgetforligsbeslutningen er det ikke længere muligt at overføre midler fra Skolestrukturanalysen som medfinansiering til denne placering. Model 4: En fastholdelse af den nuværende ordning med en placering på 4 skoler Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole. Fastholdes den nuværende placering på de 4 skoler, må der forventes en udgift svarende til niveauet i skoleåret 08/09, forudsat at elevtallet er uændret på ca.100 elever. Det bemærkes, at Svendborg kommunes nye 10.klasses tilbud skal tage udgangspunkt i den nye lov for 10. klasse, der i høj grad målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målretning understøttes af nye elementer i 10. klasse som obligatorisk brobygning, en række nye fag og forstærkede krav til uddannelsesvejledningen, herunder uddannelsesplanen. Ydermere bemærkes det, at Svendborg Kommune deltager i projekt "Ungdomsuddannelse til alle" sammen med 20 andre kommuner. I projektets målsætning understreges det blandt andet at: Kommunerne forpligter sig til at yde en aktiv indsats for at bidrage til at nå 95 pct. målsætningen. (Det lokalpolitiske mål i Svendborg kommune er, at 97 pct. af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse) Kommunerne kan og vil bidrage positivt til at flere unge får en ungdomsuddannelse Vedtager en politisk handleplan for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse Samarbejder tæt med eksterne aktører, herunder især lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv Indleder samarbejde med ungdomsuddannelserne for at fastholde unge med henblik på at reducere frafald. Deltagelsen i dette projekt og et samarbejde med primært Erhvervsskolen er med til at understøtte, at ovenstående målsætninger nås. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser er opgjort som de forventede mer / mindreudgifter i forhold til de nuværende afsatte midler til drift af 10. klasserne i skoleåret 08/09, hvor der er ca. 100 elever fordelt på 5 klasser. Den nuværende placering (model 4) koster årligt ca. 3,9 mio.kr. For de fire modeller forventes følgende i forhold til de nuværende afsatte midler (se også bilag): 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mer/mindreudg. Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Etablering Årlig drift (+: merudgift, -: mindreudgift) De forventede mindreudgifter i model 1 og model 2 skyldes primært en mindre tildeling af lærerressourcer i følge ressourcemodellen (4 klasser i stedet for 5). Det skal bemærkes, at der i forhold til tidligere beregninger ikke er medtaget indkøb af smartboards til klasselokalerne, ligesom antallet af PC er er nedsat fra 1 pr. elev til 1 pr. hver anden elev. Lovgrundlag: Lov nr. 560 af Loven er trådt i kraft 1.august Indstilling: Det indstilles, at model 4 besluttes med en fastholdelse af den nuværende ordning med en placering på 4 skoler: Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole for skoleåret 2009/10. der fortsat arbejdes på at samle 10. klasse tæt ved de øvrige ungdomsuddannelser Bilag: Tilrettet bilag til dagsordenspkt vedr plac.10.klasse Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Et flertal bestående af Masoum Moradi, Finn Olsen, Curt Sørensen og Hanne Klit anbefaler model 2 samt, at en del af driftsbesparelsen heri anvendes til at styrke etableringen på IT-området. Et mindretal bestående af Lise-Lotte Tilsted, Jeppe Ottosen og Svend Rosager anbefaler indstillingen. 6. Udbetalingsfrekvens til private dagtilbud 08/39203 Beslutningstema: Svendborg Kommune udbetaler á conto tilskud til private dagtilbud og selvejende daginstitutioner kvartalsvis forud. Med et stigende antal private dagtilbud, vil en ændring af udbetalingsfrekvensen fra en kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling af á conto tilskud påvirke kommunens likviditet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har syv private dagtilbud, der får kvartalsvis forudbetaling af driftstilskuddet. Kvartalsvis udbetaling af á conto driftstilskud har været praksis til selvejende daginstitutioner og tidligere puljeinstitution i gl. Svendborg Kommune, og er videreført til private dagtilbud. Der foretages en årlig opgørelse af det faktiske antal indskrevne 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den børn i forhold til á conto udbetalingerne. Ved opstart af nye private dagtilbud udbetales efter aftale ud fra det forventede antal børn i det kommende kvartal. I vejledningen til Dagtilbudsloven, kapitel 33, stk. 6 står anført, at det er kommunalbestyrelsen, der selv beslutter om tilskuddet skal udbetales månedsvis forud eller bagud. I de private dagtilbud kan antallet af indskrevne børn ændre sig fra måned til måned. Da udgangspunktet er, at pengene skal følge barnet, foreslås en ændring af udbetalingsfrekvensen til institutioner, hvor kommunen ikke har anvisningsret, fra kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling. Økonomiske konsekvenser: Med de nuværende kvartalsvise udbetalinger vil decemberudbetalingen for første kvartal i 2009 udgøre cirka 2,2 mio. kr. Ændres de kvartalsvise udbetalinger til månedlige vil udbetalingen i december udgøre cirka 0,7 mio. kr. Således vil ændringen forårsage en mindreudgift i 2008 på ca. 1,5 mio. kr. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 20 giver mulighed for etablering og drift af private dagtilbud. I Vejledning til Dagtilbudsloven afsnit 33.6, udbetaling af tilskud, er det en kommunal beslutning om udbetaling af tilskud sker månedligt forud eller bagud. Indstilling: Det indstilles, at udbetaling af á conto tilskud til private dagtilbud ændres fra kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling med udgangspunkt i det faktiske antal indmeldte børn med virkning fra 1. januar Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. 7. Juniorklubben v/stenstrup Skole, årsregnskab /6322 Beslutningstema: Godkendelse af årsregnskab for Juniorklubben v/stenstrup Skole, en privat klub for børn fra 3. til 5. klasse. Sagsfremstilling: Egebjerg Kommune indgik i 1993 en aftale med en gruppe forældre om etablering af Juniorklubben ved Stenstrup Skole. Der blev aftalt et fast driftstilskud, et tilskud pr. barn samt et ekstraordinært tilskud til specialklassebørn. Juniorklubben har fremsendt regnskab for perioden til Regnskabet er blevet gennemgået af Økonomiafdelingen og indgår som bilag. Økonomiske konsekvenser: 10

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den Økonomiafdelingen har gennemgået det indsendte regnskab. Det skal bemærkes, at Juniorklubben har haft forholdsvis store renteindtægter i 2007 ( kr.), og på mundtlig forespørgsel er det bekræftet, at der er tale om renter på indestående i pengeinstitutter og lign. Der er ikke til regnskabet vedlagt en balance, der viser aktiver og passiver. Kommunens tilskud til Juniorklubben var i 2007 på kr., og Juniorklubbens driftsoverskud i 2007 var på kr. Indstilling: Det indstilles, at Juniorklubbens regnskab for 2007 tages til efterretning. Bilag: Regnskab for 1/1-31/ Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 8. Orientering om udmøntning af rammebesparelse i budget /38266 Beslutningstema: Orientering om udmøntningen af rammebesparelse i budget Sagsfremstilling: På mødet den 1. oktober 2008 godkendte udvalget procesplanen for udmøntning af rammebesparelse i budget Jævnfør procesplanen er punktet til orientering på mødet den 5. november Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 9. Mødekalender /39102 Beslutningstema: Godkendelse af datoer for møder i Udvalget for Børn og Unge i Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: onsdag den 21. januar 2009 onsdag den 11. februar 2009 onsdag den 4. marts 2009 onsdag den 1. april 2009 onsdag den 29. april 2009 onsdag den 20. maj 2009 onsdag den 10. juni 2009 onsdag den 26. august 2009 onsdag den 23. september 2009 onsdag den 28. oktober 2009 onsdag den 18. november 2009 onsdag den 9. december 2009 Indstilling: Det indstilles, at mødedatoerne godkendes. Bilag: Foreløbig mødekalender for 2008 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 10. Meddelelser 07/49250 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Intet. 12

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Lise-Lotte Tilsted Svend Rosager Masoum Moradi Finn Olsen Jeppe Ottosen Curt Sørensen Hanne Klit 13

15 Bilag: 2.1. Politikudkast af Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

16 1 Indholdsfortegnelse: Indledning Baggrund Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik Svendborg Kommunes overordnede rolle Folkeskolen Ungdomsuddannelserne Fritidsliv Festmiljøet Evaluering

17 2 Indledning Svendborg Kommune prioriterer forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge på rusmiddelområdet og har derfor udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal bidrage til at synliggøre de mål, der på tværs af fagområder arbejdes efter. Rusmidler defineres som værende både alkohol, hash og andre euforiserende stoffer. Målgruppen omfatter alle unge fra år. De overordnede mål i Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik er, at: Hæve debutalderen for afprøvningen af rusmidler Mindske tilgængeligheden af rusmidler Begrænse antallet af unge der afprøver hash og stoffer Mindske forbruget af alkohol blandt unge, så brug ikke bliver til misbrug Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde på området Politikken henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, såvel internt som eksternt hvad enten de arbejder i folkeskolen, ungdomsklubberne, idrætsforeningerne, festmiljøet eller ungdomsuddannelserne. Politikken er udarbejdet i et samarbejde på tværs af direktørområder, med bred repræsentation fra de forskellige aktører på området. Der har været nedsat en følgegruppe, som har bidraget med sparring og konkrete handlepunkter til politikkens indhold. Der er via et bredt sammensat ungepanel bidraget med input fra de unge. Politikken bygger på og tager et naturligt afsæt i Svendborg Kommunes værdier: - helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling, trivsel.

18 3 Baggrund Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse iværksatte i efteråret 2004 model kommuneprojektet Narkoen ud af byen Formålet med projektet var at nedsætte tilgængeligheden af stoffer og begrænse de unges brug. Daværende Svendborg Kommune deltog i det tre årige projekt, hvor der blev gennemført en omfattende spørgeskema undersøgelse af unge i Svendborg Kommune i alderen år. Resultaterne af undersøgelsen viste behov for fortsat øget indsats på rusmiddelområdet. De unge er i en udviklingsfase, hvorfor de er særligt sårbare overfor de sociale, fysiske og psykiske følgevirkninger af for meget alkoholindtag og forbrug af stoffer. Flere undersøgelser har påvist sammenhæng mellem en tidlig debutalder for alkohol og risikoen for, at de unge senere bliver afhængige af alkohol samt prøver hash og andre stoffer.. Tilgængelighed til rusmidler spiller også en afgørende rolle for de unges afprøvning af og indtag af rusmidler, derfor fokuserer politikken på at udskyde debutalderen og begrænse tilgængeligheden.

19 4 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik Politikkens succes og forankring er afhængig af mange forskellige aktører. De væsentligste er de unge og forældrene. Svendborg Kommunes samarbejde med de unge og forældrene bygger på følgende principper: De unge: - Vi opfatter den enkelte unge som et individ med individuelle løsningsmuligheder - Vi inddrager de unge i rusmiddelforebyggelsen og behandlingen Forældrene: - Vi anser forældrene som hovedansvarlige for løbende at have dialog med deres børn og unge, også om rusmidler - Vi betragter forældrene som de primære grænsesættere på rusmiddelområdet - Vi vil gerne være i dialog med forældrene Samarbejdet med de øvrige aktører, internt såvel som eksternt i kommunen, ønsker vi skal foregå på følgende principper: Samarbejdspartnere: - Vi inddrager hinandens kompetencer på tværs - Vi samarbejder om at løse opgaverne på rusmiddelområdet - Vi har alle et medansvar for at skabe og opretholde et miljø og en kommunikation, der anerkender forskellighed. - Vi er alle rollemodeller og især de voksne i skoler, klub- og idrætslivet skal være opmærksomme på at overholde gældende lovgivning for udskænkning af alkohol

20 5 Svendborg Kommunes overordnede rolle Målsætning: Svendborg Kommune sikrer, at der løbende etableres forebyggelsesindsatser og behandlingstilbud på rusmiddelområdet, som modsvarer det behov, der er blandt de unge i kommunen Delmål: - Alle de relevante aktører inddrages, når der iværksættes indsatser på rusmiddelområdet. - Der nedsættes et unge-panel med repræsentanter for de unge mellem 12 og 20 år. Unge-panelet forankres fremadrettet under SSP-samarbejdet. - Det skal sikres at forældre, fagpersoner og de unge har let adgang til opdaterede og overskuelige informationer vedrørende rusmidler og behandling på Svendborg Kommunes hjemmeside. - Der etableres et tværfaglig samarbejde, som sikrer sammenhæng i tiltagene på rusmiddelområdet blandt unge. Arbejdet koordineres med kommunens Alkoholråd. - Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder evidensbaserede forslag til indsatser og undervisningsmateriale til folkeskolen, ungdomsskolen, idrætsklubberne og ungdomsuddannelserne. - Der udarbejdes materiale til forældrene der kan bruges til bl.a. forældremøder som udgangspunkt for rusmiddeldrøftelser. - Der skal være adgang til rådgivning for forældre og unge med rusmiddelproblematikker.

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-02-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-02-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-02-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge i lokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Rusmiddelpolitik for aldersgruppen 12 24 år - tema 3. Anbringelser af børn og unge på døgninstitution og socialpædagogiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Gruppens medlemmer Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Mødeplan for gruppens arbejde Formål med arbejdsgruppen Formanden for arbejdsgruppen er Jesper Okholm, Sct. Jørgens Skole

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00 Dagsorden For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 19.00 21.00 Mødelokale 3, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 176 SAGER TIL EFTERRETNING:... 176 201. Orientering.... 176 202. Planlægningsfaciliteter...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere