Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Rusmiddelpolitik - delpolitik Afbureaukratisering af Folkeskolen Vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler Placering af 10. klasse Udbetalingsfrekvens til private dagtilbud Juniorklubben v/stenstrup Skole, årsregnskab Orientering om udmøntning af rammebesparelse i budget Mødekalender Meddelelser...12

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 08/15199 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 2. Rusmiddelpolitik - delpolitik 08/111 Beslutningstema: Rusmiddelpolitik - delpolitik til Børn og Ungepolitik og tema fra Sundhedspolitikken. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune valgte i forbindelse med udmøntningen af Sundhedspolitikken og den sammenhængende Børn- og Ungepolitik at prioritere forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge på rusmiddelområdet. Ultimo 2007 vedtog Udvalget for Børn og Unge og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget en proces med udarbejdelse af en rusmiddelpolitik og iværksættelse af en række konkrete indsatser på rusmiddelområdet. I samarbejde mellem direktørområderne Børn & Unge og Social & Sundhed er der udarbejdet et udkast til en rusmiddelpolitik, der skal bidrage til at synliggøre de mål, der arbejdes efter på tværs af fagområderne. Der er nedsat en følgegruppe med bred repræsentation fra de involverede direktørområder, politiet, ungdomsuddannelserne, boligforeningerne, Natteravnene, SIS og Beværterforeningen. Følgegruppen er i den indledende fase kommet med input omkring udarbejdelse af rusmiddelpolitikken. Der er endvidere nedsat et ungepanel med repræsentanter for de unge mellem 12 og 20 år, som ligeledes er kommet med input til rusmiddelpolitikken. Følgegruppen og Ungepanelet vil fremadrettet blive inddraget i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af rusmiddelpolitikken. Rusmidler er i politikken defineret som værende både alkohol, hash og andre euforiserende stoffer, og målgruppen er alle unge fra år. Politikken henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, såvel internt som eksternt hvad enten de arbejder i folkeskolen, ungdomsklubberne, idrætsforeningerne, festmiljøet eller ungdomsuddannelserne. De overordnede mål i det foreliggende udkast til rusmiddelpolitik er at: Hæve debutalderen for afprøvningen af rusmidler Mindske tilgængeligheden af rusmidler Begrænse antallet af unge der afprøver hash og stoffer Mindske forbruget af alkohol blandt unge, så brug ikke bliver til misbrug Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde på området 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Rusmiddelpolitikken beskriver derudover en række målsætninger og delmål inden for de forskellige arenaer. Udkastet til Rusmiddelpolitikken har været til drøftelse i Børn- og Ungeudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på møderne i oktober 2008, og bemærkningerne fra de 2 udvalg er nu søgt indarbejdet i det foreliggende udkast til Rusmiddelpolitik. Udkastet til rusmiddelpolitik har samtidig med den politiske drøftelse i oktober 2008, været drøftet i følgegruppen og Ungepanelet, og deres bemærkninger er også søgt indarbejdet. Det reviderede forslag indeholder følgende væsentlige elementer: Side 2: En nærmere beskrivelse af deltagere der har været inddraget i udformning af politikken. Side 3: En uddybning af resultaterne fra Projekt "Narkoen ud af byen". Side 4: Under samarbejdspartnere: En præcisering af det frivilliges foreningsliv ansvar som rollemodel. Side 5: Udvidelse af delmål: Fokus på udarbejdelse af værkstøjskasse" til SSP konsulenterne, som de kan anvende til rusmiddeldrøftelser. Udvidelse af delmål: Der arbejdes for ændring af bevillingspraksis. Udvidelse af delmål: Udarbejdelse af guide, der kan benyttes af de forskellige arenaer til udarbejdelse af handleplaner. Side 6: Under målsætning. Inddragelse af klasseråd og skolebestyrelser og en skærpelse af folkeskolernes forpligtelse til udarbejdelse af handleplaner. Side 8: Udvidelse af delmål: Klubber, trænere mfl. har fokus på deres funktion som rollemodel i forbindelse med alkoholindtagelse i idrætsregi. Udvidelse af delmål: Det synliggøres hvordan haludvalg og folkeoplysningsudvalget kan understøtte forebyggelse. Udvidelse af delmål: Anvendelse af ung til ung metoden i relevante sammenhænge. 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Side 10: En tydeliggørelse af forankring af rusmiddelpolitikken i SSP regi. Det reviderede forslag til Rusmiddelpolitik sendes november 2008 til behandling i de to politiske udvalg, hvorefter det sendes i offentlig høring. Politikken forventes endeligt godkendt i Udvalget for Børn og Unge og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget primo Indstilling: Det indstilles, at udkast til rusmiddelpolitik godkendes og sendes i offentlig høring. Bilag: Politikudkast af Rusmiddelpolitik Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling godkendes. 3. Afbureaukratisering af Folkeskolen 08/12500 Beslutningstema: Mindre bureaukrati i folkeskolen - kommunerne kan søge om "frikommunestatus" er overskriften på pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet den 26. september I pressemeddelelsen redegøres for opfølgningen på resultatet af arbejdet i Udvalget til afbureaukratisering af folkeskolen - også kaldet Monsterudvalget. På baggrund af udvalgets rapport arbejder Undervisningsministeriet på ændringer på såvel lovniveau som på bekendtgørelsesniveau. Et af tiltagene er, at kommunerne får mulighed for at lave forsøg med lokale løsninger med blandt andet elevplaner og kvalitetsrapporter fra skoleåret 2009/2010. Undervisningsministeriet har i skrivende stund ikke udarbejdet rammer og vilkår for forsøgsarbejder på disse områder, ligesom de skitserede ændringer p.t. endnu ikke er vedtaget i Folketinget. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge har på sit sidste møde indstillet Kvalitetsrapporten til Byrådet. I indstillingen peges på de områder, der er vigtige for skolevæsenet at fokusere på for at sikre kvaliteten i skolen. Processen omkring arbejdet med Kvalitetsrapporten har indeholdt dialogmøde med skolebestyrelsesformænd og skolelederne i den periode, hvor rapporten var til høring i skolebestyrelserne. Den politiske 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den beslutning har dermed haft mulighed for at afspejle bestyrelsernes spørgsmål og holdninger. Når Byrådet har behandlet Kvalitetsrapporten den 28. oktober 2008 får Udvalget mulighed for at prioritere i indstillingens forskellige punkter: - Skolepolitiske målsætninger. - Kriterier for god undervisning. - Uddannelse til alle. Fokus på overgang til ungdomsuddannelserne. - Resursetildelingen. - Vejledende timetal. - Skoledistrikterne søges afstemt i forhold til elevtalsprognoser og de skolepolitiske mål. Der er en forventning til, at arbejdet med de skolepolitiske målsætninger vægtes højt, da det er i forhold til disse, at kvaliteten kan måles lokalt. Skolelederne og Distriktsteamet vil i følge planlægningen evaluere arbejdet med årets kvalitetsrapport december Evalueringen tilrettelægges, så processen, resultatet og effekten af samarbejdet om Kvalitetsrapporten vurderes i forhold til skolens kerneydelse, som er undervisning. I Undervisningsministeriets lovkatalog for folketingsåret oplyses, hvornår 1. trin i ændringer til afbureaukratisering vedtages af forligspartierne, Socialdemokraterne og SF: - lovændringer, som her (nedenstående pkt. 1-3) er gengivet fra Børne- og Kulturchefernes Nyhedsbrev 1. Vedrørende læseplaner (der beskriver indholdet af undervisningen) og beskrivelser (der beskriver udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for det enkelte fag), som fremover lægges sammen i ét dokument. (oktober 2008). 2. Elevplaner, hvor elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin slås sammen i ét dokument med navnet elev- og uddannelsesplan. (november 2008). 3. Henvisning til specialundervisning inden for skolens matrikel, hvor man fremover kan tilbyde specialundervisning og hjælp uden at indhente en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skole og forældre er enige om det. (november 2008). 4. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen, større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale forhold mv. Forslaget indebærer en præcisering af ansvars- og kompetenceforholdene i folkeskolen, således at kommunalbestyrelsens ansvar for folkeskolen fremgår klarere af folkeskoleloven og således, at skolelederens ledelsesrum klargøres og styrkes. (januar 2009). 5. Undervisningsministeriet vil give Folketinget en redegørelse for udviklingen på specialundervisningsområdet i maj og på bekendtgørelsesniveau sker følgende: 6. Tidsfristen for færdiggørelse af Kvalitetsrapporten er rykket fra den 15. oktober til den 31. december. 7. Procedurer ved fritagelse for test og prøver skal fremover ikke inddrage PPR, hvis skole og forældre er enige. (Kommunerne har ikke fået besked om den konkrete ændring endnu). 8. Skolerne skal kun indberette fraværsstatistik til kommunen ved bekymrende fravær. (Kommunerne har ikke fået besked om den konkrete ændring endnu). 4

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Udvalget til afbureaukratisering af folkeskolen peger endvidere på en række mulige forsøgsområder inden for elevplaner og kvalitetsrapporten. Mulige forsøg med elevplanerne kunne være: Byrådet beslutter vægtning af fag, der skal være omfattet af elevplanen. Kun elevplan i prøveforberedende fag. Kun elevplan i de år, hvor der er trinmål i fagene eller året forud herfor. Alene krav om udarbejdelse af elevplaner indenfor en fagblok. Skolen vurderer, hvad der er væsentligt at tage op i forbindelse med at forbedre effekten af undervisningen. Mulige forsøg med kvalitetsrapporten kunne være: At reducere i omfanget af nøgletal/oplysninger. At begrænse af antallet af obligatoriske indikatorer (rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater). At begrænse i hovedområder (Byrådet kan selv beslutte de områder, der skal belyses). At dele af områderne i Bekendtgørelsen kun indgår hvert andet år. Udarbejdelse af kvalitetsrapporten med flerårige intervaller Lovgrundlag: Folkeskoleloven LBK Nr af a Bekendtgørelse om Kvalitetsrapporten BEK. Nr. 162 af Et endnu ikke udarbejdet regelsæt om forsøgsbetingelser Indstilling: Det indstilles, at kommunen på nuværende tidspunkt holder sig til den planlagte tidsplan for arbejdet med indstillingen i Kvalitetsrapporten 2007/08. arbejdet med udvikling af skolepolitisk målsætning prioriteres højt. det er op til den enkelte skole at beslutte forsøg med elevplaner. Distriktsteam og skoleledere evaluerer de 2 første generationer af Kvalitetsrapporten med henblik på at skabe en 3. generation med fokus på dokumentation og evaluering, herunder benchmarking, ud fra lokale skolepolitiske mål og overordnede politiske præmisser. udvalget orienteres løbende om de første trin af afbureaukratiseringen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Det undersøges, hvorvidt det er muligt at få dispensation til udarbejdelse af Kvalitetesrapporten hvert andet år som forsøg. Teamet tages op på næstkommende dialogmøde. 4. Vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler. 08/12484 Beslutningstema: Aftale mellem Børn og Unge og Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring på de kommunale skoler i Svendborg kommune. Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter fra skoler, repræsentanter fra Miljø og Teknik, Byggerådgivning, og fra Distriktsteam Børn og Unge har udarbejdet forslag til aftale hvor Miljø og Teknik står for udvendig vedligeholdelse (klimaskærm), tekniske installationer og terræn. Skolerne bibeholder ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og den daglige drift. Aftalen omhandler 19 kommunale folkeskoler på i alt m2 (brutto) og tre mindre ejendomme lejrskolen, færdselsskolen og naturskolen på i alt 586 m2. Byggerådgivningen udarbejder tilstandsrapporter på de enkelte skoler i efteråret 2008 og foråret Rapporterne danner grundlag for, at der årligt udarbejdes en prioriteret oversigt over vedligeholdelsesopgaver. Samarbejdsaftalen evalueres hvert år af parterne, første gang marts Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 20. august at sende aftalen mellem Miljø & Teknik og Børn & Unge om Vedligeholdelse og Energistyring på de kommunale skoler i Svendborg kommune til høring hos de berørte parter i perioden 25/8 til 19/ Der er modtaget 13 høringssvar fra skolerne og 1 høringssvar fra sektor MED, som er lagt ud på hjemmesiden. Høringssvarene er sammenskrevet i vedlagte bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i aftalen. Økonomiske konsekvenser: Den økonomiske ramme for bygningsvedligeholdelse m.v. på skoleområdet udgør 10,3 mio.kr., heraf 4 mio.kr. til udvendig vedligeholdelse (anlæg), ca. 3,1 mio.kr. til indvendig vedligeholdelse og 3,3 mio.kr. til servicekontrakter, diverse forsikringer, udendørsarealer m.v. Aftalen mellem Miljø og Teknik og Børn og Unge forventes at udgøre omkring 4 mio.kr. årligt svarende til skoleområdets anlægsramme til udvendig vedligeholdelse, men der er dog ikke taget endelig beslutning herom, idet dette afventer harmonisering af skolernes budgetter på området. Rammen til udvendig vedligeholdelse svarer til 34.kr./m2 (svarende til ca. 1/3 af anbefalet normal vedligehold). Til sammenligning har dagtilbudsområdet 120 kr./m2 til udvendig vedligeholdelse. Rammen til indvendig vedligeholdelse svarer til 26 kr./m2. Til sammenligning har daginstitutionsområdet 60kr./m2 til rådighed til formålet Det skal bemærkes, at en forøgelse af renoveringspuljen med 4 mio.kr. har været fremlagt som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for Indstilling: Det indstilles, at 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den aftalen godkendes. Bilag: Sammenskrivning af høringsmateriale Høringsmateriale til udsendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5. Placering af 10. klasse 07/55737 Beslutningstema: Placering af 10. klasse. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i skolestrukturanalysen besluttede Byrådet på sit møde den 26. november 2007 at samle 10. klasse på en selvstændig 10. klasses skole placeret i nærheden af andre ungdomsuddannelser, således at ungdomskulturen / miljøet kunne styrkes. Administrationen arbejdede derefter med at finde en egnet placering og fremsatte på udvalgsmødet den 9. januar 2008 tre mulige placeringer: Hømarkskolen Vestre Skole Erhvervsskolen på Skovsbovej. Der blev samtidig udarbejdet et notat vedr. økonomiske konsekvenser ved disse tre placeringsmuligheder. I forlængelse heraf blev muligheden af placeringen på Skovsbovej annulleret. Udvalget skulle samtidig forholde sig til administrationens indstilling, som bad om en indstilling i forhold til den foreslåede serviceudvidelse samt at placere 10. klasses skolen på Hømarkskolen. Udvalget indstillede, at spørgsmålet om serviceudvidelser blev oversendt til budgetforhandlingerne for 2009, hvilket betød, at den nye 10. klasses skole først kunne etableres På det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 22. januar 2008 besluttes det at tilbagesende sagen til Udvalget for Børn og Unge med henblik på en vurdering af alternative placeringsmuligheder. Efter udvalgsmødet den 6. februar 2008 anmodes administrationen om at undersøge andre konkrete muligheder for placering af den nye 10. klasses skole i Svendborg Vest. Efter denne beslutning blev en undersøgelse om etablering af 10. klasse på Ryttervej iværksat. Udvalget er løbende blevet orienteret om status i processen både på udvalgsmødet den 9. juni 2008 og på udvalgsmødet den 17. september Der vil i nærværende sagsfremstilling blive skitseret de 4 modeller til placering af 10. klasse. Model 1: Hømarkskolen Denne model har været forelagt Udvalget den 9. januar 2008, men der var på daværende tidspunkt ikke enighed i denne placering. 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den Model 2: Hømarkskolen og Vestre Skole 10. klasse etableres på 2 skoler. Det forudsættes, at de 100 elever, der er regnet med i beregningerne, fordeles i 2 klasser på Hømarkskolen og i 2 klasser på Vestre Skole. Model 3: Erhvervsskolen på Ryttervej 65 På nuværende tidspunkt er det usikkert, om det er muligt at leje en del af Erhvervsskolen til 10. klasse, da det endnu ikke er afklaret, hvem køber af Erhvervsskolen er, og til hvilket formål den skal anvendes. Der er tidligere udarbejdet økonomiske beregninger på denne placeringsmodel. Efter budgetforligsbeslutningen er det ikke længere muligt at overføre midler fra Skolestrukturanalysen som medfinansiering til denne placering. Model 4: En fastholdelse af den nuværende ordning med en placering på 4 skoler Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole. Fastholdes den nuværende placering på de 4 skoler, må der forventes en udgift svarende til niveauet i skoleåret 08/09, forudsat at elevtallet er uændret på ca.100 elever. Det bemærkes, at Svendborg kommunes nye 10.klasses tilbud skal tage udgangspunkt i den nye lov for 10. klasse, der i høj grad målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målretning understøttes af nye elementer i 10. klasse som obligatorisk brobygning, en række nye fag og forstærkede krav til uddannelsesvejledningen, herunder uddannelsesplanen. Ydermere bemærkes det, at Svendborg Kommune deltager i projekt "Ungdomsuddannelse til alle" sammen med 20 andre kommuner. I projektets målsætning understreges det blandt andet at: Kommunerne forpligter sig til at yde en aktiv indsats for at bidrage til at nå 95 pct. målsætningen. (Det lokalpolitiske mål i Svendborg kommune er, at 97 pct. af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse) Kommunerne kan og vil bidrage positivt til at flere unge får en ungdomsuddannelse Vedtager en politisk handleplan for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse Samarbejder tæt med eksterne aktører, herunder især lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv Indleder samarbejde med ungdomsuddannelserne for at fastholde unge med henblik på at reducere frafald. Deltagelsen i dette projekt og et samarbejde med primært Erhvervsskolen er med til at understøtte, at ovenstående målsætninger nås. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser er opgjort som de forventede mer / mindreudgifter i forhold til de nuværende afsatte midler til drift af 10. klasserne i skoleåret 08/09, hvor der er ca. 100 elever fordelt på 5 klasser. Den nuværende placering (model 4) koster årligt ca. 3,9 mio.kr. For de fire modeller forventes følgende i forhold til de nuværende afsatte midler (se også bilag): 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mer/mindreudg. Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Etablering Årlig drift (+: merudgift, -: mindreudgift) De forventede mindreudgifter i model 1 og model 2 skyldes primært en mindre tildeling af lærerressourcer i følge ressourcemodellen (4 klasser i stedet for 5). Det skal bemærkes, at der i forhold til tidligere beregninger ikke er medtaget indkøb af smartboards til klasselokalerne, ligesom antallet af PC er er nedsat fra 1 pr. elev til 1 pr. hver anden elev. Lovgrundlag: Lov nr. 560 af Loven er trådt i kraft 1.august Indstilling: Det indstilles, at model 4 besluttes med en fastholdelse af den nuværende ordning med en placering på 4 skoler: Hømarkskolen, Vestre Skole, Byskolen og Gudme Skole for skoleåret 2009/10. der fortsat arbejdes på at samle 10. klasse tæt ved de øvrige ungdomsuddannelser Bilag: Tilrettet bilag til dagsordenspkt vedr plac.10.klasse Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Et flertal bestående af Masoum Moradi, Finn Olsen, Curt Sørensen og Hanne Klit anbefaler model 2 samt, at en del af driftsbesparelsen heri anvendes til at styrke etableringen på IT-området. Et mindretal bestående af Lise-Lotte Tilsted, Jeppe Ottosen og Svend Rosager anbefaler indstillingen. 6. Udbetalingsfrekvens til private dagtilbud 08/39203 Beslutningstema: Svendborg Kommune udbetaler á conto tilskud til private dagtilbud og selvejende daginstitutioner kvartalsvis forud. Med et stigende antal private dagtilbud, vil en ændring af udbetalingsfrekvensen fra en kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling af á conto tilskud påvirke kommunens likviditet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har syv private dagtilbud, der får kvartalsvis forudbetaling af driftstilskuddet. Kvartalsvis udbetaling af á conto driftstilskud har været praksis til selvejende daginstitutioner og tidligere puljeinstitution i gl. Svendborg Kommune, og er videreført til private dagtilbud. Der foretages en årlig opgørelse af det faktiske antal indskrevne 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den børn i forhold til á conto udbetalingerne. Ved opstart af nye private dagtilbud udbetales efter aftale ud fra det forventede antal børn i det kommende kvartal. I vejledningen til Dagtilbudsloven, kapitel 33, stk. 6 står anført, at det er kommunalbestyrelsen, der selv beslutter om tilskuddet skal udbetales månedsvis forud eller bagud. I de private dagtilbud kan antallet af indskrevne børn ændre sig fra måned til måned. Da udgangspunktet er, at pengene skal følge barnet, foreslås en ændring af udbetalingsfrekvensen til institutioner, hvor kommunen ikke har anvisningsret, fra kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling. Økonomiske konsekvenser: Med de nuværende kvartalsvise udbetalinger vil decemberudbetalingen for første kvartal i 2009 udgøre cirka 2,2 mio. kr. Ændres de kvartalsvise udbetalinger til månedlige vil udbetalingen i december udgøre cirka 0,7 mio. kr. Således vil ændringen forårsage en mindreudgift i 2008 på ca. 1,5 mio. kr. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 20 giver mulighed for etablering og drift af private dagtilbud. I Vejledning til Dagtilbudsloven afsnit 33.6, udbetaling af tilskud, er det en kommunal beslutning om udbetaling af tilskud sker månedligt forud eller bagud. Indstilling: Det indstilles, at udbetaling af á conto tilskud til private dagtilbud ændres fra kvartalsvis forudbetaling til månedsvis forudbetaling med udgangspunkt i det faktiske antal indmeldte børn med virkning fra 1. januar Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. 7. Juniorklubben v/stenstrup Skole, årsregnskab /6322 Beslutningstema: Godkendelse af årsregnskab for Juniorklubben v/stenstrup Skole, en privat klub for børn fra 3. til 5. klasse. Sagsfremstilling: Egebjerg Kommune indgik i 1993 en aftale med en gruppe forældre om etablering af Juniorklubben ved Stenstrup Skole. Der blev aftalt et fast driftstilskud, et tilskud pr. barn samt et ekstraordinært tilskud til specialklassebørn. Juniorklubben har fremsendt regnskab for perioden til Regnskabet er blevet gennemgået af Økonomiafdelingen og indgår som bilag. Økonomiske konsekvenser: 10

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den Økonomiafdelingen har gennemgået det indsendte regnskab. Det skal bemærkes, at Juniorklubben har haft forholdsvis store renteindtægter i 2007 ( kr.), og på mundtlig forespørgsel er det bekræftet, at der er tale om renter på indestående i pengeinstitutter og lign. Der er ikke til regnskabet vedlagt en balance, der viser aktiver og passiver. Kommunens tilskud til Juniorklubben var i 2007 på kr., og Juniorklubbens driftsoverskud i 2007 var på kr. Indstilling: Det indstilles, at Juniorklubbens regnskab for 2007 tages til efterretning. Bilag: Regnskab for 1/1-31/ Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 8. Orientering om udmøntning af rammebesparelse i budget /38266 Beslutningstema: Orientering om udmøntningen af rammebesparelse i budget Sagsfremstilling: På mødet den 1. oktober 2008 godkendte udvalget procesplanen for udmøntning af rammebesparelse i budget Jævnfør procesplanen er punktet til orientering på mødet den 5. november Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 9. Mødekalender /39102 Beslutningstema: Godkendelse af datoer for møder i Udvalget for Børn og Unge i Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: onsdag den 21. januar 2009 onsdag den 11. februar 2009 onsdag den 4. marts 2009 onsdag den 1. april 2009 onsdag den 29. april 2009 onsdag den 20. maj 2009 onsdag den 10. juni 2009 onsdag den 26. august 2009 onsdag den 23. september 2009 onsdag den 28. oktober 2009 onsdag den 18. november 2009 onsdag den 9. december 2009 Indstilling: Det indstilles, at mødedatoerne godkendes. Bilag: Foreløbig mødekalender for 2008 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 10. Meddelelser 07/49250 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Intet. 12

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Lise-Lotte Tilsted Svend Rosager Masoum Moradi Finn Olsen Jeppe Ottosen Curt Sørensen Hanne Klit 13

15 Bilag: 2.1. Politikudkast af Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 05. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

16 1 Indholdsfortegnelse: Indledning Baggrund Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik Svendborg Kommunes overordnede rolle Folkeskolen Ungdomsuddannelserne Fritidsliv Festmiljøet Evaluering

17 2 Indledning Svendborg Kommune prioriterer forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge på rusmiddelområdet og har derfor udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal bidrage til at synliggøre de mål, der på tværs af fagområder arbejdes efter. Rusmidler defineres som værende både alkohol, hash og andre euforiserende stoffer. Målgruppen omfatter alle unge fra år. De overordnede mål i Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik er, at: Hæve debutalderen for afprøvningen af rusmidler Mindske tilgængeligheden af rusmidler Begrænse antallet af unge der afprøver hash og stoffer Mindske forbruget af alkohol blandt unge, så brug ikke bliver til misbrug Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde på området Politikken henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge, såvel internt som eksternt hvad enten de arbejder i folkeskolen, ungdomsklubberne, idrætsforeningerne, festmiljøet eller ungdomsuddannelserne. Politikken er udarbejdet i et samarbejde på tværs af direktørområder, med bred repræsentation fra de forskellige aktører på området. Der har været nedsat en følgegruppe, som har bidraget med sparring og konkrete handlepunkter til politikkens indhold. Der er via et bredt sammensat ungepanel bidraget med input fra de unge. Politikken bygger på og tager et naturligt afsæt i Svendborg Kommunes værdier: - helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling, trivsel.

18 3 Baggrund Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse iværksatte i efteråret 2004 model kommuneprojektet Narkoen ud af byen Formålet med projektet var at nedsætte tilgængeligheden af stoffer og begrænse de unges brug. Daværende Svendborg Kommune deltog i det tre årige projekt, hvor der blev gennemført en omfattende spørgeskema undersøgelse af unge i Svendborg Kommune i alderen år. Resultaterne af undersøgelsen viste behov for fortsat øget indsats på rusmiddelområdet. De unge er i en udviklingsfase, hvorfor de er særligt sårbare overfor de sociale, fysiske og psykiske følgevirkninger af for meget alkoholindtag og forbrug af stoffer. Flere undersøgelser har påvist sammenhæng mellem en tidlig debutalder for alkohol og risikoen for, at de unge senere bliver afhængige af alkohol samt prøver hash og andre stoffer.. Tilgængelighed til rusmidler spiller også en afgørende rolle for de unges afprøvning af og indtag af rusmidler, derfor fokuserer politikken på at udskyde debutalderen og begrænse tilgængeligheden.

19 4 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik Politikkens succes og forankring er afhængig af mange forskellige aktører. De væsentligste er de unge og forældrene. Svendborg Kommunes samarbejde med de unge og forældrene bygger på følgende principper: De unge: - Vi opfatter den enkelte unge som et individ med individuelle løsningsmuligheder - Vi inddrager de unge i rusmiddelforebyggelsen og behandlingen Forældrene: - Vi anser forældrene som hovedansvarlige for løbende at have dialog med deres børn og unge, også om rusmidler - Vi betragter forældrene som de primære grænsesættere på rusmiddelområdet - Vi vil gerne være i dialog med forældrene Samarbejdet med de øvrige aktører, internt såvel som eksternt i kommunen, ønsker vi skal foregå på følgende principper: Samarbejdspartnere: - Vi inddrager hinandens kompetencer på tværs - Vi samarbejder om at løse opgaverne på rusmiddelområdet - Vi har alle et medansvar for at skabe og opretholde et miljø og en kommunikation, der anerkender forskellighed. - Vi er alle rollemodeller og især de voksne i skoler, klub- og idrætslivet skal være opmærksomme på at overholde gældende lovgivning for udskænkning af alkohol

20 5 Svendborg Kommunes overordnede rolle Målsætning: Svendborg Kommune sikrer, at der løbende etableres forebyggelsesindsatser og behandlingstilbud på rusmiddelområdet, som modsvarer det behov, der er blandt de unge i kommunen Delmål: - Alle de relevante aktører inddrages, når der iværksættes indsatser på rusmiddelområdet. - Der nedsættes et unge-panel med repræsentanter for de unge mellem 12 og 20 år. Unge-panelet forankres fremadrettet under SSP-samarbejdet. - Det skal sikres at forældre, fagpersoner og de unge har let adgang til opdaterede og overskuelige informationer vedrørende rusmidler og behandling på Svendborg Kommunes hjemmeside. - Der etableres et tværfaglig samarbejde, som sikrer sammenhæng i tiltagene på rusmiddelområdet blandt unge. Arbejdet koordineres med kommunens Alkoholråd. - Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder evidensbaserede forslag til indsatser og undervisningsmateriale til folkeskolen, ungdomsskolen, idrætsklubberne og ungdomsuddannelserne. - Der udarbejdes materiale til forældrene der kan bruges til bl.a. forældremøder som udgangspunkt for rusmiddeldrøftelser. - Der skal være adgang til rådgivning for forældre og unge med rusmiddelproblematikker.

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere