REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november EGU-strategi Udvikling i arbejdsstyrken Effekten af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Rebild Kommune Effektvurdering af løntilskud i Rebild Kommune Orientering om seniorjob Orientering 191 Underskriftsside

3 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/255 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Opgørelsen af ugens tal viser følgende tendenser: Der er fortsat en stigende sagsmængde på sygedagpenge, hvilket er i overensstemmelse med de udsving der er hen over et kalenderår, hvor perioden fra november til april er højsæson. Det er positivt at konstatere en relativt høj andel af borgere i delvis raskmelding eller tilknyttet arbejdsmarkedet via en virksomhedspraktik. Omvendt har der været en mindre stigning i antallet af borgere over 52 uger. På kontanthjælp og starthjælp har sagsantallet i den seneste periode ligget mellem 330 og 345 sager. Dette er et mindre fald ift. sommeren. I november måned er studieintro igangsat og forløbet er allerede fuld booket. Omkring 15 borgere fra Rebild Kommune deltager i forløbet. Det er positivt at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad er stigende og at det samtidig er lykkedes at nedbringe antallet af passive borgere til ca Samlet set er kontanthjælpsområdet fortsat en udfordring. Antallet af borgere på ledighedsydelse er svagt faldende. Det lykkes fortsat at få personer i fleksjob, omvendt er også dette område ramt af sæsonfyringer. Anden Aktør har indtil videre kun fået nogle få personer i fleksjob og der følges op herpå. Der er tilkendt 58 pensioner i indeværende år hvilket er mere end budgettets måltal på 50. Tilkendelse af pensioner til yngre borgere er en udfordring som jobcentret vil forsøge at arbejde med i I forhold til forsikrede ledige har der været en stigning på ca. 50 ledige i november måned. Der er fortsat god omsætning på arbejdsmarkedet. Aktiveringsprocenten svinger omkring 40 % for borgere med mere end 12 ugers ledighed hvilket er tilfredsstillende og væsentligt højere end i foråret. Resultatoversigten fra Jobindsats for september måned bekræfter de tendenser der kan ses i ugens tal. Det forsikrede område udvikler sig pænt især sammenlignet med Der er udfordringer ift. det samlede ungeområde og ikke mindst kontanthjælpsområdet. I forhold til rettidigheden ift. både samtaler og aktivering er der klar fremgang at spore sammenlignet med Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ovenstående udviklinger bekræfter seneste økonomivurdering om et samlet merforbrug på 4-5 mio. kr. 178

4 Indstilling: Forvaltningen indstiller At aktivitets- og økonomiopfølgningen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Ugens tal ultimo november og resultatoversigt 179

5 2. EGU-strategi J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/5439 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) er et væsentligt element på vejen mod opfyldelsen af 95 pct. målsætningen for de unge, der ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller som de traditionelle uddannelsestilbud ikke passer til. Uddannelsen kan gennemføres inden for alle fagområder og er fleksibel så den kan tilpasses den enkelte unge og virksomheden. Alle virksomheder, store som små, offentlige som private, kan have en egu-elev og det kræver ingen godkendelse. I dag har Rebild Kommune 3 igangværende EGU-forløb alle i privat regi. Til sammenligning har eksempelvis Hjørring Kommune 50 EGU-elever. Hjørring Kommune har et tæt samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU. Rebild Kommune har tillige en samarbejdsaftale med Rebild Produktionsskole omkring etablering af EGU. Denne anbefales styrket og udbygget fremadrettet. Rebild Produktionsskole og Ungeenheden/Center Arbejdsmarked har i efteråret 2011 indledt et tættere og mere forpligtende samarbejde omkring etablering af flere EGU uddannelsespladser. Målsætninger: 1. Etablering af 12 EGU-lærepladser i Udbredelse af kendskabet til EGU-uddannelsen hos private og offentlige virksomheder. 3. Udbredelse af kendskabet til EGU-uddannelsen hos de unge. 4. Etablering af et systematisk samarbejde mellem Ungeenheden/Center Arbejdsmarked og Rebild Produktionsskole. 5. Månedsvis opfølgning på status på etablering af EGU-uddannelsespladser. 6. Etablering af minimum 5 offentlige EGU-uddannelsespladser primært til pigerne indenfor børnepasnings- og køkken-/kantineområdet. 7. Udarbejdelse af ansøgning til LBR i 2012 med henblik på at understøtte indsatsen med etablering af flere private EGU-uddannelsespladser her tænkes på informationsmateriale og opsøgende virksomhed. Handleplan: For at målsætningen skal kunne realiseres, er det nødvendigt at samle aktørerne omkring indsatsen med etablering af EGU-pladser. Derfor indgår EGU-vejleder fra Produktionsskolen i Ungeenheden 1 dag ugentligt med henblik på erfaringsudveksling, vidensdeling, samtaler med relevante unge samt drøftelse af unge potentielle EGU ere med ungebeskæftigelsesmedarbejderen. Herudover udvider Rebild Produktionsskole EGUvejledningsfunktionen med yderligere 1 vejleder. 180

6 EGU-vejlederne deltager desuden hver 4. uge i Uddannelsesafklaringsforløbet med henblik på information til de unge og involveres i Specialvejledningen i Specialklasserne med henblik på dels at øge informationsniveauet om EGU og dels at indgå i et samarbejde om relevante unge, der kan få en ungdomsuddannelse via EGU. EGU-vejlederne deltager i samtaler med relevante unge fra hhv. 10. klassecenteret og Erhvervsklassen på foranledning af UU-vejleder. Der tilknyttes en fast virksomhedskonsulent fra jobcenteret, der har til opgave at skabe åbninger til EGU-uddannelsespladser og systematisk videreformidle viden herom til EGUvejlederne, der også selv udarbejder en liste over virksomheder, der er blevet kontaktet med henblik på EGU-uddannelsespladser. Der holdes månedlige møder mellem EGU-vejledere, virksomhedskonsulent, UU-vejleder, ungebeskæftigelsesmedarbejder, UU-vejleder på Rebild Kommunes 10. klassecenter og Erhvervsklassen, leder af UU Rebild samt leder af Rebild Produktionsskole. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle merudgifter som følge af øget indsats vil blive søgt finansieret via LBR. Indstilling: Forvaltningen indstiller At EGU-strategien godkendes Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. 181

7 3. Udvikling i arbejdsstyrken J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/16182 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Nordjylland har undersøgt udviklingen i antallet af lønmodtagere, ledige og arbejdsstyrke i perioden februar 2008 til juli Ønsket har bl.a. været at afdække om den faldende ledighed det seneste halve år kan tilskrives en stigning i beskæftigelsen eller et fald i arbejdsstyrken altså om flere er kommet i arbejde eller om flere har forladt arbejdsmarkedet for at gå på efterløn, førtidspension mv. Konklusionen er umiddelbart at arbejdsstyrken er faldet i 10 ud af 11 kommuner i Nordjylland når juli 2011 sammenlignes med februar Det er kun Aalborg Kommune der har oplevet en stigende arbejdsstyrke. Nedenstående tabel viser indekstallet i juli 2011 sammenlignet med februar 2008 (februar 2008 = indeks 100). Udvikling i arbejdsstyrke Morsø 96,40 Thisted 97,91 Brønderslev 98,84 Frederikshavn 98,20 Vesthimmerland 97,30 Læsø 99,87 Rebild 98,92 Mariagerfjord 98,82 Jammerbugt 99,27 Aalborg 101,37 Hjørring 99,42 Region Nordjylland 99,50 For Rebild Kommune har der været et lille fald på godt 1 % i arbejdsstyrken i perioden. Som det fremgår af nedenstående graf, har der i perioden været store udsving i både ledighed og lønmodtagerbeskæftigelse. Der har været en stor stigning i ledigheden i 2009 med efterfølgende fald i Modsat har der været et stort fald i lønmodtagerbeskæftigelsen 2009 og efterfølgende stigning i En ubekendt i denne opgørelse ift. at vurdere den samlede ændring i arbejdsstyrken, er udviklingen i antallet af selvstændige. Udvikling i antallet af lønmodtagere, ledige og arbejdsstyrke

8 Erhvervsfrekvenser En vigtig parameter for kommunens arbejdsstyrke er erhvervsfrekvensen. Erhvervsfrekvensen er et udtryk for hvor stor en del af den samlede befolkning mellem 16 og 66 år der er i arbejdsstyrken. En opgørelse over erhvervsfrekvenserne i de danske kommuner (1. januar 2010) viser at den samlede erhvervsfrekvens i Rebild Kommune er så høj som 77,6 % hvilket er landets 8. højeste. Samlet set betyder en meget høj erhvervsfrekvens samt en næsten uændret arbejdsstyrke på trods af meget svingende konjunkturer, at Rebild Kommune er solidt rustet til at imødegå de demografiske udfordringer fremtiden vil bringe. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Nyt diagram udleveret til udvalgets medlemmer og lagt på sagen. Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. 183

9 4. Effekten af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/16434 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af data fra Danmarks Statistik, DREAM og Jobindsats, har firmaet LG Insight analyseret den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats i de nordjyske kommuner. Analysen omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Analysen omfatter konkrete målepunkter, som gennemgås og sammenholdes med Rebilds resultater: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedstilknytningen belyses i forhold til erhvervsfrekvens (andelen af målgruppen som står til rådighed for arbejdsmarkedet som beskæftiget eller ledig) og beskæftigelsesfrekvens (andelen af målgruppen som er i beskæftigelse). Erhvervsfrekvens Rebild har en høj erhvervsfrekvens for flygtninge og indvandrere på 61 % og dermed den højeste i regionen. Analysen viser at hvis de øvrige kommuner lå på niveau med de fem bedste, ville Nordjylland kunne øge arbejdsstyrken med personer fra ikke-vestlige lande. Beskæftigelsesfrekvens Der er en sammenhæng mellem høj erhvervsfrekvens og høj beskæftigelsesfrekvens, så også her ligger Rebild bedst i regionen med en andel af målgruppen i beskæftigelse på 55 %. Uden for arbejdsstyrken Analysen har tillige målt på andelen af ikke-vestlige borgere, som er udenfor arbejdsstyrken (førtidspension eller uden forsørgelse). Her placeres Rebild igen bedst med den laveste andel i regionen på 42 %. Arbejdsmarkedstilknytningen for udvalgte grupper Kommunernes resultater er analyseret i forhold til nationalitet, alder og køn. Nationalitet Beskæftigelsesfrekvensen er analyseret i forhold til de fem største befolkningsgrupper i regionen: Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina, Somalia, Irak og Libanon. Da disse nationaliteter ikke er de største befolkningsgrupper i Rebild Kommune, fremgår Rebild ikke af statistikken udover en gennemsnitlig placering med hensyn til borgere fra Tyrkiet. Aldersgrupper Analysen er opdelt på 3 alderskategorier: under 30 år, år 0g år. Rebild markerer sig med den højeste erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens for unge samt henholdsvis bedste erhvervsfrekvens og tredjebedste beskæftigelsesfrekvens i forhold til 184

10 borgere over 50 år. Der imod viser analysen at der er en udfordring i forhold til gruppen af borgere mellem 30 og 49 år, hvor Rebild ikke viser mærkbare resultater. Køn Arbejdsmarkedstilknytningen opdelt på køn, synliggøre at Rebild kan øge fokus på kvinderne idet analysen viser en betydeligt større arbejdsmarkedstilknytning for mændene i målgruppen. Rebild har både regionens største erhvervsfrekvens og største beskæftigelsesfrekvens for mænd, mens resultaterne for kvinderne indplacerer kommunen på en henholdsvis 4. og 2. plads. Uddannelse Beskæftigelsesfrekvensen er analyseret i forhold til borgere med og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Rebild har den højeste beskæftigelsesfrekvens i regionen for borgere med uddannelse på 64 % og den tredjehøjeste for borgere uden uddannelse på 48 %. Afstande til arbejdsmarkedet Målgruppen er analyseret i forhold til matchkategorisering, langtidssygdom og førtidspensionering Analysen viser at Rebild har en forholdsvis mindre andel direkte jobklare end flere af de andre kommuner i regionen. Dette skal dog forholdes til kommunens høje erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens, som indikerer at de jobklare hurtigere overgår til beskæftigelse. Rebilds forholdsvis større andel af ikke-jobklare borgere synliggør at der skal fokuseres på indsatsen for denne gruppe. Analysen viser ikke desto mindre at kommunen opnår gode resultater af indsatsen for start- og kontanthjælpsmodtagere, som udgør den største andel af målgruppen, med en 43 % udslusning til beskæftigelse efter 6 måneder, hvilket er bedst i regionen og relateret til 32 % for gennemsnittet af regionen. Alt i alt viser analysen af regionens beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere, at Rebild Kommunes strategi om at servicere denne målgruppe på samme vis som jobcenterets øvrige grupper af ledige, at være rigtig og effektfuld. Det skal samtidig bemærkes at den samlede andel af borgere fra ikke-vestlige lande i Rebild Kommune udgør ca. 475 personer, svarende til en andel på 2,7 %. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats i region Nordjylland 185

11 5. Effektvurdering af løntilskud i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/16007 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i den sidste tids presseskriverier om løntilskudsordningen, har Jobcenter Rebild foretaget en analyse af effekten af redskabet i Rebild Kommune. Analysen viser at ansættelse med løntilskud i privat og kommunal virksomhed er et effektivt redskab til at opnå ordinær beskæftigelse. Analysen omhandler kun dagpengemodtagere. Kommunale løntilskud Der er i 2010/2011 (sep) afsluttet i alt 105 kommunale løntilskudsforløb. 67 personer, svarende til 64 %, fortsatte direkte i job eller uddannelse efter løntilskudsansættelsen. Heraf blev 64 % ansat i Rebild Kommune, 14 % i anden offentlig virksomhed og 18 % inden for det private. 29 % gik tilbage til ledighed og 7 % overgik til efterløn, sygedagpenge eller andet. Den gennemsnitlige varighed for ansættelse med løntilskud var i ,2 måneder og i 2011 ses en faldende tendens med et gennemsnit på 5,0 måneder. Faldet afspejler Center Arbejdsmarkeds beslutning fra sommeren 2011 om at nedbringe varigheden af tilskudsperioden som konsekvens af den nedsatte dagpengeperiode. Grafen viser udviklingen i varighed af løntilskudsansættelse inden for et år fordelt på kommunale og private forløb. Der er en svag faldende tendens i varigheden som resultat af en bevidst strategi på området. 186

12 Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt en kvote for ansættelse med løntilskud i kommunerne, regionerne og staten. Kvoten for Rebild var 83 i 2010 og 85 i Kvoten er årsforløb og ikke antal personer. Omregnet var der i Rebild Kommune 27,4 årsforløb i 2010, svarende til en udnyttelsesgrad på 33 % og 17 årsforløb i 2011 (jan-sep), svarende til forventet 27 %. Rebild har således ikke opfyldt kvoten i 2010 og kommer heller ikke til det i Baggrunden herfor er bl.a. at jobcenteret og de kommunale arbejdsgivere i høj grad prioriterer det rette match mellem arbejdstager og -sted frem for opfyldelse af aktiveringspladser. Dette er samtidig medvirkende til det positive resultat af løntilskudsforløbene, hvor en udslusning til job/uddannelse på 64 % er betydeligt bedre end landsgennemsnittet. Private løntilskud Der er i 2010/11 afsluttet i alt 184 private løntilskudsforløb. 147 personer, svarende til 80 %, fortsatte direkte i job eller uddannelse. Heraf blev 92 % ansat i samme virksomhed, som løntilskudsansættelsen var etableret. De resterende 20 % overgik til ledighed, sygedagpenge eller andet. Privat løntilskud er således, som andre undersøgelser også viser, det mest effektfulde redskab til at bringe ledige tilbage i ordinær beskæftigelse. 187

13 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : et tilkendegiver tilfredshed med de mange ordinære ansættelser efter endt løntilskud i såvel offentlig som privat regi. Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens Behandling. 188

14 6. Orientering om seniorjob J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/13927 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med Velfærdsforliget blev der mulighed for at ældre ledige, der mistede retten til dagpenge, kunne ansættes i seniorjob ved kommunen. Ordningen har levet et stille liv i Rebild Kommune, men er blevet aktualiseret ifm. reduktionen i dagpengeperioden samt den øgede ledighed. Målgruppe 1. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse hvis dagpengeperiode, jf. 55, stk. 1, i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, jf. 74 i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Det er en betingelse for retten til seniorjob, at medlemmet ved fortsat medlemskab af og indbetaling af efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse, vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen. Det er a-kasserne, der orienterer om muligheden for at ansøge kommunen om et seniorjob. Omvendt skal kommunen orientere personens a-kasse, når personen i seniorjob. Ansættelse Ansøgning om ansættelse skal sendes til bopælskommunen tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i seniorjob senest 2 måneder efter anmodningen, dog tidligst ved udløb af dagpengeperioden. Ansættelse til fuldtidsforsikrede skal ske på fuld overenskomstmæssig arbejdstid, og kommunen skal tilbyde deltidsansættelse til deltidsforsikrede. Ansættelse skal ske inden for kommunens egne institutioner og kan ikke ske på selvejende institutioner eller lign, hvor udgifterne dækkes med mere end 50 % offentlig tilskud. Det er præciseret i bemærkningerne til loven at jobcentret som myndighed ikke må ansætte borger i seniorjob. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige, og ansatte i seniorjob er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Ansættelse i seniorjob ophører, når personen når efterlønsalderen. Ansatte i seniorjob kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler. Ansættelse skal opfylde betingelserne om merbeskæftigelse. Ansættelse i seniorjob er støttet arbejde, og timerne kan ikke anvendes til genoptjening af dagpengeret. Personen har pligt til at stå til rådighed for formidlet arbejde og skal være registreret i jobcentret uden ydelse, ligesom personen skal have sit cv på Jobnet. Kompensation Kommunen skal betale kompensation til personen, hvis en person ikke ansættes i seniorjob inden for tidsfristerne. Kompensationen skal dække perioden fra det tidspunkt, hvor fristen for at ansætte personen udløber, og indtil pågældende ansættes i et seniorjob. Kompensationen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb fratrukket de arbejdsindtægter, som personen modtager i perioden med kompensation. Statsligt tilskud Kommunen får et årligt tilskud på kr. (2008-niveau) fra staten til ansatte i senior- 189

15 job. Omfang Jobcenter Rebild har pt. 12 potentielle borgere, som har mulighed for at søge seniorjob i Der skal dog tages det forbehold at borgeren i mellemtiden kan gå i arbejde, sygemelde sig og dermed udskyde falddato, få timer i perioder og dermed udskyde falddato, og såfremt nogle af borgerne vælger at få udbetalt deres efterløn, så bortfalder ligeledes muligheden for seniorjob. Jobcentret vil løbende følge udviklingen i antallet af borgere i målgruppen. Fremadrettet håndtering Når borgere søger om seniorjob forsøger jobcenteret at finde kommunal beskæftigelse til pågældende. Den ansættende institution aflønner seniorjobberen og modtager et tilskud fra jobcentret på ,- kr. pr. måned svarende til den statslige kompensation. Der vil blive arbejdet intensivt med at sikre borgeren ordinær beskæftigelse sideløbende med at der sker afklaring ift. seniorjob. Som supplement hertil foreslås der afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til ansættelse af borgere der mangler få timer i at kunne genoptjene dagpengeretten. Puljen kan finansieres af mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige i Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. i 2012 finansieret af mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige. Puljen og kompetencen til kompensation placeres ved arbejdsmarkedschefen. Indstilling: Forvaltningen indstiller At det afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. til kommunal ansættelse af borgere der mangler få timer i at genoptjene ny dagpengeret. Puljen finansieres af mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige At et får en status på ordningen i august 2012 Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. 190

16 7. Orientering J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/18699 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Udbud Sprogundervisning Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for fledige Tilfredshedsmåling: Quick Care Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Klaus Anker Hansen orienterede om møde med Produktionsskolen. Flemming Hansen orienterede om projekt vedrørende unge samt projekt vedrørende socialt svage familier, jf. aktuelle sager på dagsordenen for BUU og SU. Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Quick Care - Tilfredshed Åben Referat og statistik - halvårsvurdering Quick Care Åben Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Åben Sager til behandling i udvalget Åben Status danskuddannelsen 191

17 Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Morten Lem - Medlem Søren Konnerup - Medlem Axel Rene Aubertin - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 192

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 17:00 Sted: Comwell Rebild Bakker Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 Resultatrevision 2012 3 19 Status udfaldstruede dagpengemodtagere

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere