REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november EGU-strategi Udvikling i arbejdsstyrken Effekten af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Rebild Kommune Effektvurdering af løntilskud i Rebild Kommune Orientering om seniorjob Orientering 191 Underskriftsside

3 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/255 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Opgørelsen af ugens tal viser følgende tendenser: Der er fortsat en stigende sagsmængde på sygedagpenge, hvilket er i overensstemmelse med de udsving der er hen over et kalenderår, hvor perioden fra november til april er højsæson. Det er positivt at konstatere en relativt høj andel af borgere i delvis raskmelding eller tilknyttet arbejdsmarkedet via en virksomhedspraktik. Omvendt har der været en mindre stigning i antallet af borgere over 52 uger. På kontanthjælp og starthjælp har sagsantallet i den seneste periode ligget mellem 330 og 345 sager. Dette er et mindre fald ift. sommeren. I november måned er studieintro igangsat og forløbet er allerede fuld booket. Omkring 15 borgere fra Rebild Kommune deltager i forløbet. Det er positivt at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad er stigende og at det samtidig er lykkedes at nedbringe antallet af passive borgere til ca Samlet set er kontanthjælpsområdet fortsat en udfordring. Antallet af borgere på ledighedsydelse er svagt faldende. Det lykkes fortsat at få personer i fleksjob, omvendt er også dette område ramt af sæsonfyringer. Anden Aktør har indtil videre kun fået nogle få personer i fleksjob og der følges op herpå. Der er tilkendt 58 pensioner i indeværende år hvilket er mere end budgettets måltal på 50. Tilkendelse af pensioner til yngre borgere er en udfordring som jobcentret vil forsøge at arbejde med i I forhold til forsikrede ledige har der været en stigning på ca. 50 ledige i november måned. Der er fortsat god omsætning på arbejdsmarkedet. Aktiveringsprocenten svinger omkring 40 % for borgere med mere end 12 ugers ledighed hvilket er tilfredsstillende og væsentligt højere end i foråret. Resultatoversigten fra Jobindsats for september måned bekræfter de tendenser der kan ses i ugens tal. Det forsikrede område udvikler sig pænt især sammenlignet med Der er udfordringer ift. det samlede ungeområde og ikke mindst kontanthjælpsområdet. I forhold til rettidigheden ift. både samtaler og aktivering er der klar fremgang at spore sammenlignet med Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ovenstående udviklinger bekræfter seneste økonomivurdering om et samlet merforbrug på 4-5 mio. kr. 178

4 Indstilling: Forvaltningen indstiller At aktivitets- og økonomiopfølgningen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Ugens tal ultimo november og resultatoversigt 179

5 2. EGU-strategi J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/5439 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) er et væsentligt element på vejen mod opfyldelsen af 95 pct. målsætningen for de unge, der ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller som de traditionelle uddannelsestilbud ikke passer til. Uddannelsen kan gennemføres inden for alle fagområder og er fleksibel så den kan tilpasses den enkelte unge og virksomheden. Alle virksomheder, store som små, offentlige som private, kan have en egu-elev og det kræver ingen godkendelse. I dag har Rebild Kommune 3 igangværende EGU-forløb alle i privat regi. Til sammenligning har eksempelvis Hjørring Kommune 50 EGU-elever. Hjørring Kommune har et tæt samarbejde med Produktionsskolen omkring EGU. Rebild Kommune har tillige en samarbejdsaftale med Rebild Produktionsskole omkring etablering af EGU. Denne anbefales styrket og udbygget fremadrettet. Rebild Produktionsskole og Ungeenheden/Center Arbejdsmarked har i efteråret 2011 indledt et tættere og mere forpligtende samarbejde omkring etablering af flere EGU uddannelsespladser. Målsætninger: 1. Etablering af 12 EGU-lærepladser i Udbredelse af kendskabet til EGU-uddannelsen hos private og offentlige virksomheder. 3. Udbredelse af kendskabet til EGU-uddannelsen hos de unge. 4. Etablering af et systematisk samarbejde mellem Ungeenheden/Center Arbejdsmarked og Rebild Produktionsskole. 5. Månedsvis opfølgning på status på etablering af EGU-uddannelsespladser. 6. Etablering af minimum 5 offentlige EGU-uddannelsespladser primært til pigerne indenfor børnepasnings- og køkken-/kantineområdet. 7. Udarbejdelse af ansøgning til LBR i 2012 med henblik på at understøtte indsatsen med etablering af flere private EGU-uddannelsespladser her tænkes på informationsmateriale og opsøgende virksomhed. Handleplan: For at målsætningen skal kunne realiseres, er det nødvendigt at samle aktørerne omkring indsatsen med etablering af EGU-pladser. Derfor indgår EGU-vejleder fra Produktionsskolen i Ungeenheden 1 dag ugentligt med henblik på erfaringsudveksling, vidensdeling, samtaler med relevante unge samt drøftelse af unge potentielle EGU ere med ungebeskæftigelsesmedarbejderen. Herudover udvider Rebild Produktionsskole EGUvejledningsfunktionen med yderligere 1 vejleder. 180

6 EGU-vejlederne deltager desuden hver 4. uge i Uddannelsesafklaringsforløbet med henblik på information til de unge og involveres i Specialvejledningen i Specialklasserne med henblik på dels at øge informationsniveauet om EGU og dels at indgå i et samarbejde om relevante unge, der kan få en ungdomsuddannelse via EGU. EGU-vejlederne deltager i samtaler med relevante unge fra hhv. 10. klassecenteret og Erhvervsklassen på foranledning af UU-vejleder. Der tilknyttes en fast virksomhedskonsulent fra jobcenteret, der har til opgave at skabe åbninger til EGU-uddannelsespladser og systematisk videreformidle viden herom til EGUvejlederne, der også selv udarbejder en liste over virksomheder, der er blevet kontaktet med henblik på EGU-uddannelsespladser. Der holdes månedlige møder mellem EGU-vejledere, virksomhedskonsulent, UU-vejleder, ungebeskæftigelsesmedarbejder, UU-vejleder på Rebild Kommunes 10. klassecenter og Erhvervsklassen, leder af UU Rebild samt leder af Rebild Produktionsskole. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle merudgifter som følge af øget indsats vil blive søgt finansieret via LBR. Indstilling: Forvaltningen indstiller At EGU-strategien godkendes Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. 181

7 3. Udvikling i arbejdsstyrken J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/16182 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Nordjylland har undersøgt udviklingen i antallet af lønmodtagere, ledige og arbejdsstyrke i perioden februar 2008 til juli Ønsket har bl.a. været at afdække om den faldende ledighed det seneste halve år kan tilskrives en stigning i beskæftigelsen eller et fald i arbejdsstyrken altså om flere er kommet i arbejde eller om flere har forladt arbejdsmarkedet for at gå på efterløn, førtidspension mv. Konklusionen er umiddelbart at arbejdsstyrken er faldet i 10 ud af 11 kommuner i Nordjylland når juli 2011 sammenlignes med februar Det er kun Aalborg Kommune der har oplevet en stigende arbejdsstyrke. Nedenstående tabel viser indekstallet i juli 2011 sammenlignet med februar 2008 (februar 2008 = indeks 100). Udvikling i arbejdsstyrke Morsø 96,40 Thisted 97,91 Brønderslev 98,84 Frederikshavn 98,20 Vesthimmerland 97,30 Læsø 99,87 Rebild 98,92 Mariagerfjord 98,82 Jammerbugt 99,27 Aalborg 101,37 Hjørring 99,42 Region Nordjylland 99,50 For Rebild Kommune har der været et lille fald på godt 1 % i arbejdsstyrken i perioden. Som det fremgår af nedenstående graf, har der i perioden været store udsving i både ledighed og lønmodtagerbeskæftigelse. Der har været en stor stigning i ledigheden i 2009 med efterfølgende fald i Modsat har der været et stort fald i lønmodtagerbeskæftigelsen 2009 og efterfølgende stigning i En ubekendt i denne opgørelse ift. at vurdere den samlede ændring i arbejdsstyrken, er udviklingen i antallet af selvstændige. Udvikling i antallet af lønmodtagere, ledige og arbejdsstyrke

8 Erhvervsfrekvenser En vigtig parameter for kommunens arbejdsstyrke er erhvervsfrekvensen. Erhvervsfrekvensen er et udtryk for hvor stor en del af den samlede befolkning mellem 16 og 66 år der er i arbejdsstyrken. En opgørelse over erhvervsfrekvenserne i de danske kommuner (1. januar 2010) viser at den samlede erhvervsfrekvens i Rebild Kommune er så høj som 77,6 % hvilket er landets 8. højeste. Samlet set betyder en meget høj erhvervsfrekvens samt en næsten uændret arbejdsstyrke på trods af meget svingende konjunkturer, at Rebild Kommune er solidt rustet til at imødegå de demografiske udfordringer fremtiden vil bringe. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Nyt diagram udleveret til udvalgets medlemmer og lagt på sagen. Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. 183

9 4. Effekten af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/16434 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På baggrund af data fra Danmarks Statistik, DREAM og Jobindsats, har firmaet LG Insight analyseret den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats i de nordjyske kommuner. Analysen omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Analysen omfatter konkrete målepunkter, som gennemgås og sammenholdes med Rebilds resultater: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedstilknytningen belyses i forhold til erhvervsfrekvens (andelen af målgruppen som står til rådighed for arbejdsmarkedet som beskæftiget eller ledig) og beskæftigelsesfrekvens (andelen af målgruppen som er i beskæftigelse). Erhvervsfrekvens Rebild har en høj erhvervsfrekvens for flygtninge og indvandrere på 61 % og dermed den højeste i regionen. Analysen viser at hvis de øvrige kommuner lå på niveau med de fem bedste, ville Nordjylland kunne øge arbejdsstyrken med personer fra ikke-vestlige lande. Beskæftigelsesfrekvens Der er en sammenhæng mellem høj erhvervsfrekvens og høj beskæftigelsesfrekvens, så også her ligger Rebild bedst i regionen med en andel af målgruppen i beskæftigelse på 55 %. Uden for arbejdsstyrken Analysen har tillige målt på andelen af ikke-vestlige borgere, som er udenfor arbejdsstyrken (førtidspension eller uden forsørgelse). Her placeres Rebild igen bedst med den laveste andel i regionen på 42 %. Arbejdsmarkedstilknytningen for udvalgte grupper Kommunernes resultater er analyseret i forhold til nationalitet, alder og køn. Nationalitet Beskæftigelsesfrekvensen er analyseret i forhold til de fem største befolkningsgrupper i regionen: Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina, Somalia, Irak og Libanon. Da disse nationaliteter ikke er de største befolkningsgrupper i Rebild Kommune, fremgår Rebild ikke af statistikken udover en gennemsnitlig placering med hensyn til borgere fra Tyrkiet. Aldersgrupper Analysen er opdelt på 3 alderskategorier: under 30 år, år 0g år. Rebild markerer sig med den højeste erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens for unge samt henholdsvis bedste erhvervsfrekvens og tredjebedste beskæftigelsesfrekvens i forhold til 184

10 borgere over 50 år. Der imod viser analysen at der er en udfordring i forhold til gruppen af borgere mellem 30 og 49 år, hvor Rebild ikke viser mærkbare resultater. Køn Arbejdsmarkedstilknytningen opdelt på køn, synliggøre at Rebild kan øge fokus på kvinderne idet analysen viser en betydeligt større arbejdsmarkedstilknytning for mændene i målgruppen. Rebild har både regionens største erhvervsfrekvens og største beskæftigelsesfrekvens for mænd, mens resultaterne for kvinderne indplacerer kommunen på en henholdsvis 4. og 2. plads. Uddannelse Beskæftigelsesfrekvensen er analyseret i forhold til borgere med og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Rebild har den højeste beskæftigelsesfrekvens i regionen for borgere med uddannelse på 64 % og den tredjehøjeste for borgere uden uddannelse på 48 %. Afstande til arbejdsmarkedet Målgruppen er analyseret i forhold til matchkategorisering, langtidssygdom og førtidspensionering Analysen viser at Rebild har en forholdsvis mindre andel direkte jobklare end flere af de andre kommuner i regionen. Dette skal dog forholdes til kommunens høje erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens, som indikerer at de jobklare hurtigere overgår til beskæftigelse. Rebilds forholdsvis større andel af ikke-jobklare borgere synliggør at der skal fokuseres på indsatsen for denne gruppe. Analysen viser ikke desto mindre at kommunen opnår gode resultater af indsatsen for start- og kontanthjælpsmodtagere, som udgør den største andel af målgruppen, med en 43 % udslusning til beskæftigelse efter 6 måneder, hvilket er bedst i regionen og relateret til 32 % for gennemsnittet af regionen. Alt i alt viser analysen af regionens beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere, at Rebild Kommunes strategi om at servicere denne målgruppe på samme vis som jobcenterets øvrige grupper af ledige, at være rigtig og effektfuld. Det skal samtidig bemærkes at den samlede andel af borgere fra ikke-vestlige lande i Rebild Kommune udgør ca. 475 personer, svarende til en andel på 2,7 %. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats i region Nordjylland 185

11 5. Effektvurdering af løntilskud i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/16007 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i den sidste tids presseskriverier om løntilskudsordningen, har Jobcenter Rebild foretaget en analyse af effekten af redskabet i Rebild Kommune. Analysen viser at ansættelse med løntilskud i privat og kommunal virksomhed er et effektivt redskab til at opnå ordinær beskæftigelse. Analysen omhandler kun dagpengemodtagere. Kommunale løntilskud Der er i 2010/2011 (sep) afsluttet i alt 105 kommunale løntilskudsforløb. 67 personer, svarende til 64 %, fortsatte direkte i job eller uddannelse efter løntilskudsansættelsen. Heraf blev 64 % ansat i Rebild Kommune, 14 % i anden offentlig virksomhed og 18 % inden for det private. 29 % gik tilbage til ledighed og 7 % overgik til efterløn, sygedagpenge eller andet. Den gennemsnitlige varighed for ansættelse med løntilskud var i ,2 måneder og i 2011 ses en faldende tendens med et gennemsnit på 5,0 måneder. Faldet afspejler Center Arbejdsmarkeds beslutning fra sommeren 2011 om at nedbringe varigheden af tilskudsperioden som konsekvens af den nedsatte dagpengeperiode. Grafen viser udviklingen i varighed af løntilskudsansættelse inden for et år fordelt på kommunale og private forløb. Der er en svag faldende tendens i varigheden som resultat af en bevidst strategi på området. 186

12 Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt en kvote for ansættelse med løntilskud i kommunerne, regionerne og staten. Kvoten for Rebild var 83 i 2010 og 85 i Kvoten er årsforløb og ikke antal personer. Omregnet var der i Rebild Kommune 27,4 årsforløb i 2010, svarende til en udnyttelsesgrad på 33 % og 17 årsforløb i 2011 (jan-sep), svarende til forventet 27 %. Rebild har således ikke opfyldt kvoten i 2010 og kommer heller ikke til det i Baggrunden herfor er bl.a. at jobcenteret og de kommunale arbejdsgivere i høj grad prioriterer det rette match mellem arbejdstager og -sted frem for opfyldelse af aktiveringspladser. Dette er samtidig medvirkende til det positive resultat af løntilskudsforløbene, hvor en udslusning til job/uddannelse på 64 % er betydeligt bedre end landsgennemsnittet. Private løntilskud Der er i 2010/11 afsluttet i alt 184 private løntilskudsforløb. 147 personer, svarende til 80 %, fortsatte direkte i job eller uddannelse. Heraf blev 92 % ansat i samme virksomhed, som løntilskudsansættelsen var etableret. De resterende 20 % overgik til ledighed, sygedagpenge eller andet. Privat løntilskud er således, som andre undersøgelser også viser, det mest effektfulde redskab til at bringe ledige tilbage i ordinær beskæftigelse. 187

13 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : et tilkendegiver tilfredshed med de mange ordinære ansættelser efter endt løntilskud i såvel offentlig som privat regi. Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens Behandling. 188

14 6. Orientering om seniorjob J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/13927 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med Velfærdsforliget blev der mulighed for at ældre ledige, der mistede retten til dagpenge, kunne ansættes i seniorjob ved kommunen. Ordningen har levet et stille liv i Rebild Kommune, men er blevet aktualiseret ifm. reduktionen i dagpengeperioden samt den øgede ledighed. Målgruppe 1. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse hvis dagpengeperiode, jf. 55, stk. 1, i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, jf. 74 i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Det er en betingelse for retten til seniorjob, at medlemmet ved fortsat medlemskab af og indbetaling af efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse, vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen. Det er a-kasserne, der orienterer om muligheden for at ansøge kommunen om et seniorjob. Omvendt skal kommunen orientere personens a-kasse, når personen i seniorjob. Ansættelse Ansøgning om ansættelse skal sendes til bopælskommunen tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i seniorjob senest 2 måneder efter anmodningen, dog tidligst ved udløb af dagpengeperioden. Ansættelse til fuldtidsforsikrede skal ske på fuld overenskomstmæssig arbejdstid, og kommunen skal tilbyde deltidsansættelse til deltidsforsikrede. Ansættelse skal ske inden for kommunens egne institutioner og kan ikke ske på selvejende institutioner eller lign, hvor udgifterne dækkes med mere end 50 % offentlig tilskud. Det er præciseret i bemærkningerne til loven at jobcentret som myndighed ikke må ansætte borger i seniorjob. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige, og ansatte i seniorjob er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Ansættelse i seniorjob ophører, når personen når efterlønsalderen. Ansatte i seniorjob kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler. Ansættelse skal opfylde betingelserne om merbeskæftigelse. Ansættelse i seniorjob er støttet arbejde, og timerne kan ikke anvendes til genoptjening af dagpengeret. Personen har pligt til at stå til rådighed for formidlet arbejde og skal være registreret i jobcentret uden ydelse, ligesom personen skal have sit cv på Jobnet. Kompensation Kommunen skal betale kompensation til personen, hvis en person ikke ansættes i seniorjob inden for tidsfristerne. Kompensationen skal dække perioden fra det tidspunkt, hvor fristen for at ansætte personen udløber, og indtil pågældende ansættes i et seniorjob. Kompensationen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb fratrukket de arbejdsindtægter, som personen modtager i perioden med kompensation. Statsligt tilskud Kommunen får et årligt tilskud på kr. (2008-niveau) fra staten til ansatte i senior- 189

15 job. Omfang Jobcenter Rebild har pt. 12 potentielle borgere, som har mulighed for at søge seniorjob i Der skal dog tages det forbehold at borgeren i mellemtiden kan gå i arbejde, sygemelde sig og dermed udskyde falddato, få timer i perioder og dermed udskyde falddato, og såfremt nogle af borgerne vælger at få udbetalt deres efterløn, så bortfalder ligeledes muligheden for seniorjob. Jobcentret vil løbende følge udviklingen i antallet af borgere i målgruppen. Fremadrettet håndtering Når borgere søger om seniorjob forsøger jobcenteret at finde kommunal beskæftigelse til pågældende. Den ansættende institution aflønner seniorjobberen og modtager et tilskud fra jobcentret på ,- kr. pr. måned svarende til den statslige kompensation. Der vil blive arbejdet intensivt med at sikre borgeren ordinær beskæftigelse sideløbende med at der sker afklaring ift. seniorjob. Som supplement hertil foreslås der afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til ansættelse af borgere der mangler få timer i at kunne genoptjene dagpengeretten. Puljen kan finansieres af mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige i Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. i 2012 finansieret af mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige. Puljen og kompetencen til kompensation placeres ved arbejdsmarkedschefen. Indstilling: Forvaltningen indstiller At det afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. til kommunal ansættelse af borgere der mangler få timer i at genoptjene ny dagpengeret. Puljen finansieres af mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige At et får en status på ordningen i august 2012 Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. 190

16 7. Orientering J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/18699 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Udbud Sprogundervisning Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for fledige Tilfredshedsmåling: Quick Care Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Klaus Anker Hansen orienterede om møde med Produktionsskolen. Flemming Hansen orienterede om projekt vedrørende unge samt projekt vedrørende socialt svage familier, jf. aktuelle sager på dagsordenen for BUU og SU. Taget til efterretning. Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Quick Care - Tilfredshed Åben Referat og statistik - halvårsvurdering Quick Care Åben Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Åben Sager til behandling i udvalget Åben Status danskuddannelsen 191

17 Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Morten Lem - Medlem Søren Konnerup - Medlem Axel Rene Aubertin - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 192

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere