Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement EGU pulje Opfølgningsrapport Rebild 1. kvartal Aftale om arbejdsmarkedsydelse maj Status på akutindsatsen Oplæg til beskæftigelsesplan Orientering 15 2

3 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling I lighed med tidligere år foreslås der afholdt et virksomhedsarrangement i samarbejde mellem LBR og erhvervs- og turistkontoret. Arrangementet planlægges afviklet d. 10. september på Carnitech i Støvring. Der har tidligere deltaget mellem 60 og 120 personer i arrangementerne. Emnet for arrangementet er orientering om de nye regler og muligheder i fleksjoblovgviningen. Derudover vil der være fokus på digitale løsninger samt en præsentation af kommunens nye erhvervsportal. Endelig vil tidligere håndboldspiller Lars Christiansen holde et oplæg om motivation og glæde som drivkraft. Oplæg til program er vedhæftet. Målgruppen Virksomheder i og omkring Rebild Kommune Indhold Der vil komme en generel orientering om de nye regler for fleksjob med fokus på afbureaukratisering og muligheden for opnåelse af bonus. Endvidere vil der være fokus på digitalisering i forhold til jobcenter samt en præsentation af Rebild Kommunes nye erhvervsportal. Derudover vil arragementet blive brugt til networking mellem jobcenter, erhvervskontor og virksomheder. Rammer og økonomi Den samlede udgiftsramme til arrangementet skønnes at blive ,- kroner fordelt med ca kroner til oplægsholder, ,- kroner til forplejning og ,- kroner til annoncering mv Økonomi Der er for 2013 en samlet ramme på ,- kroner. Der er tidligere bevilget ,- kroner til fælles seminar. Der resterer således en samlet ramme på ,- kroner. Der ansøges om et tilskud på ,- kroner til fælles virksomhedsarrangement. Forvaltningen indstiller: at der bevilges ,- kroner til fælles virksomhedsarrangement som skal sætte fokus på nye regler for fleksjob samt digital kommunikation. Beslutning LBR godkender indstilling med bemærkning om: at markedsføringen gøres jobcenterrelevant. at målgruppen præciseres til virksomheder og faglige organisationer. 3

4 Bilag Invitation virksomhedsarrangement

5 24 EGU pulje 2013 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Et af beskæftigelsesministerens mål for 2013 og 2014 er, at så mange unge som muligt skal gennemføre en uddannelse. I Rebild Kommune er der via Ungeindsatsen stort fokus herpå. Det har imidlertid vist sig svært at få etableret det fornødne antal EGU-pladser. EGU er et 2-årigt kompetencegivende uddannelsesforløb som tilrettelægges så uddannelsen bedst muligt tilgodeser elevens kvalifikationer og ønsker, samt skræddersys til virksomhedens behov. Der kan laves EGU inden for alle brancher. EGU tager praktisk udgangspunkt og giver eleven solid arbejdserfaring på en virksomhed. Eleven er på skole i minimum 20 uger i løbet af uddannelsens 2 år. Skoleopholdet tager hensyn til evt. læse-, skrive- og regnevanskeligheder. EGU afsluttes med et uddannelsesbevis og eleven er klar til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Efter EGU kan eleven optages i a-kasse og er dagpengeberettiget. EGU retter sig mod elever under 30 år, der bl. a kan have svært ved at læse og regne eller har andre problemstillinger. Uddannelsen har derfor stor vægt på det praktiske arbejde i en virksomhed. EGU kan for flere være springbræt til en egentlig erhversuddannelse. Målgruppen Unge mennesker som ikke kan gennemføre en traditionel elevuddannelse. De unge vil typisk være tilknyttet produktionsskolen som har opgaven med at etablere EGU-forløb for Rebild Kommune. Der blev i 2012 etableret 11 EGU-forløb og der er indtil dato etableret 3 forløb i Flere unge har dog behovet for et EGU-tilbud og uddannelsen er et centralt element i at opnå målsætningen på 95 % der skal gennemføre af ungdomsuddannelse. Der er aktuelt 5-6 unge som mangler en EGU plads. Økonomisk er det en udfordring at etablere EGU-pladser da udgifterne svarer til almindelige elevpladser. En ekstra bonus til de arbejdsgivere, der ønsker at indgå elevaftaler, vil derfor kunne sikre flere åbninger for målgruppen. Indhold Der forelås at der gives en etableringsbonus pr. EGU-plads i 2013 på ,- kroner. Det er forventningen at dette vil kunne medvirke til at løse udfodringen med at få flere unge fra målgruppen i uddannelse. Rammer og økonomi Der foreslås afsat en samlet pulje på ,- kroner til indsatsen i For efterfølgende år vil Arbejdsmarkedsudvalget i Rebild Kommune finde finansiering til at videreføre initiativet. Tilskuddet fra LBR skal således ses som fødselshjælp til ordningen. Økonomi LBR har i 2013 en samlet ramme på ,- kroner. Der er tidligere bevilget ,- kroner til LBR-seminar. Der er endvidere ansøgt om tilskud på 50.00,- kroner til virksomhedsarrangement. Der resterer således en samlet ramme på kroner for indeværende år. Der søges om tilskud til etablering af en pulje på ,- kroner. 5

6 Forvaltningen indstiller: at LBR afsætter en pulje på til udbetaling af bonus til etablering af EGU pladser for unge fra Rebild Kommune. at der gives en status på indsatsen i d. 27. november Beslutning LBR kan ikke godkende en bonusmodel på området. Forvaltningen udarbejder et alternativt forslag til indsats på området indenfor en ramme på kr ,-. Konkret oplæg fremsendes til godkendelse ved LBR medlemmer inden d. 28. juni Sagen tages til efterretning på mødet i august. 6

7 25 Opfølgningsrapport Rebild 1. kvartal 2013 Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på jobcentrenes indsats. Der er udarbejdet er opfølgningsrapport med udgangen af 1. kvartal 2013 hvor der blandt andet følges op på Beskæftigelsesministerens fire mål for Flere unge skal have en uddannelse Måltallet for Rebild kommune er på 19,4%. Der er ikke opgjort et tal for 2013 endnu. Tallet akkumulerer hen over året og det er derfor vanskeligt at vurderere om måltallet nås i indeværende år. Det tilsvarende til for hele 2012 var på 16,4. Uddannelsesgraden er opgjort som det antal uger kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er i uddannelse i løbet af indeværende kalenderår. Borgere der eksempelvis vendes i døren til uddannelse tælles således ikke med i opgørelsen. 2. Tilgang til førtidspension Der er målet at der kun tilkendes 29 førtidspensioner i indeværende år. Til dato er der tilkendt 10 førtidspensioner hvoraf ca. halvdelen vedrører ansøgninger efter de gamle regler som var gældende inden 1. januar Det er forventningen at der maksimalt vil blive tilkendt 29 førtidspensioner i 2013 og måltallet vil dermed være nået. Rebild kommune har den laveste andel af befolkningen på førtidspension med 4,6% sammenlignet med både klyngen og Nordjylland. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Rebild Kommune har et mål om at der maksimalt skal være 135 langtidsledige med udgangen af december Det aktuelle tal er 128 personer så målet er realiseret. Det er forventningen at tallet vil falde yderligere hen over året i takt med at det er lykkedes at reducere den samlede ledighed. Langtidsledigheden er faldet med 28% i løbet af det seneste år hvilket dækker over et stort fald på dagpenge og en stigning på kontanthjælp. 4. Samarbejde med virksomhederne Der er ikke fastlagt et centralt mål for indsatsen. Lokalt er det dog målet at der skal etableres samarbejde med 50 nye virksomheder i løbet af året. Den samlede samarbejdsgrad med virksomhederne har været kraftigt stigende i løbet af de seneste år. En udfordring ved en del af statistikken om virksomhedssamarbejdet er at virksomhederne opgøres indenfor den enkelte kommune. Rebild Kommune samarbejder i meget høj grad også med virksomheder i andre kommuner. En tidligere opgørelse har bl.a. vist at ca 50% af alle praktikker og løntilskud blev etableret udenfor Rebild Kommune. Det er forventningen at det lokale mål nås. Ses der på den samlede udvikling i antallet af borgere på offentlig forsørgelse har der været et fald fra marts 2012 til marts 2013 på 5,3%. Det tilsvarende fald for Nordjylland er på 3,8%. Dette dækker over fald på især førtidspension og dagpenge, mens der er en stigning på kontanthjælp. Specifikt ift udviklingen på ungegruppen er der et samlet fald på 5,3% sammenlignet med et fald på 1,8% for Nordjylland. Igen er der tale om et stort fald på dagpenge som modsvares i mindre grad at en stigning på kontanthjælp. Udviklingen på ungeområdet udvikler sig således mere positivt end for Nordjylland som helhed. 7

8 Indstilling, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni pkt. 66: at opfølgningsrapporten tages til efterretning Beslutning, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 66: Taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt. Økonomi Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Bilag rapport-rebild-1-kv AMU

9 26 Aftale om arbejdsmarkedsydelse maj 2013 Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Med aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at det er nødvendigt at videreføre uddannelsesordningen i 2013 og at indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så også de mennesker, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge, er sikret et forsørgelsesgrundlag i form af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forlængelse af den særlige uddannelsesordning Den særlige uddannelsesordning forlænges med et ½ år. Forlængelsen omfatter: Forsikrede ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår Forsikrede ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår Den særlige uddannelsesydelse udgør fortsat 60 pct. af højeste dagpengesats (uafhængig af familie- og formueindkomst) for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere (uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue). Retten til den forlængede uddannelsesydelse opnås fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret/ret til den særlige uddannelsesordning er opbrugt. Den forlængede uddannelsesydelse kan opretholdes i 6 måneder inden for 12 måneder. Den samlede periode med dagpenge (herunder den midlertidige periodeforlængelse i 2. halvår 2012) og den særlige uddannelsesordning kan højst udgøre 4 år. Den eksisterende ret og pligt til uddannelse suppleres med en mulighed for, at ledige kan komme i virksomhedsrettede forløb (løntilskud og virksomhedspraktik, herunder fx i socioøkonomiske virksomheder), herunder så vidt muligt privat virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i private virksomheder. Ny arbejdsmarkedsydelse Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for personer, som opbruger retten til dagpenge og/eller uddannelsesydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter: Ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår Ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af højeste dagpengesats (uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue) for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere (uafhængig af ægtefælleindkomst og familieformue). Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige i op til 1¼ år. Herefter udfases ydelsen. Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år. Det er en betingelse for at bevare retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at 9

10 modtageren fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse, er tilmeldt som ledig hos jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder: o er aktivt arbejdssøgende. o kan og vil overtage arbejde med dags varsel. o kan og vil medvirke i den aktive indsats. Jobcentret indberetter til a-kassen, såfremt jobcentret vurderer, at rådighedsforpligtigelsen ikke er opfyldt. A-kassen udbetaler arbejdsmarkedsydelsen. Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse. Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed af mindst 13 uger af mindst 20 timer om ugen. Dette omfatter privat løntilskud, offentligt løntilskud (der fastsættes maksimal varighed på 13 uger), virksomhedspraktik (af højst 4 ugers varighed), nyttejob (fastsættes til 20 timer om ugen) og jobrotation efter både den ordinære og den supplerende ordning. Ledige uden en ungdomsuddannelse får ret til læse-, skrive- og regnekurser, såfremt en læse-, skrive- regnetest viser et behov herfor. For denne gruppe kan dette tilbud træde i stedet for det virksomhedsrettede tilbud. Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til 8 ugers uddannelse efter afslutningen af ret og pligt indsatsen. Valget af uddannelse aftales med jobcentret. Indstilling, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 69: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 69: Taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt. Økonomi Ikke afklaret endnu. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 10

11 27 Status på akutindsatsen Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Der er fulgt op de borgere, der er i risiko for at miste dagpengeretten. Der er gjort status på, hvor mange der er tilbage i akutindsatsen samt hvad der er sket med de borgere der har mistet retten til dagpenge fra januar til marts. Der har siden indsatsens start været 216 borgere, som har modtaget et brev om, at de er i risikogruppen for at miste dagpengeretten. Den 30. maj 2013 er der 35 borgere i risiko for at falde ud af dagpengesystemet og af disse har 23 en personlig jobformidler. Der er nu muligt at følge op på, hvad der sker med de borgere, der har mistet retten til dagpenge i januar, februar og marts. Nedenstående tabel viser, hvad der er sket for borgerne i Rebild. Samlet er der i årets tre første måneder 38 borgere der har mistet retten til dagpenge. 21 er overgået til den særlige uddannelsesordning. Dette svarer til 55%. Det tilsvarende tal på landsplan er 42%. 5 borgere ud af målgruppen er uden forsørgelse. Indstilling, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 70: At status på akutindsatsen tages til efterretning. Beslutning, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 70: Taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt. Økonomi Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. 11

12 Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 12

13 28 Oplæg til beskæftigelsesplan 2014 Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Jobcenter Rebild skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer jobcenteret ser for det kommende år og opsætte mål og strategier for indsatsen i forhold til udfordringerne. Udfordringerne analyseres og belyses på baggrund af resultatrevisionen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2014, den lokale erhvervsstruktur og -udvikling samt analyserapporter fra Beskæftigelsesregionen. Strategier og måludformning er udarbejdet med baggrund i fællesseminar mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) i april Flg. lokale målniveauer er opsat i forhold til ministermålene: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 21 %, svarende til en stigning på 4,6 procentpoint fra december 2012 til december Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 39 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 48 % fra december 2012 til december Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 100 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 30,5 % fra december 2012 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrker dialog med de lokale virksomheder Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt detaljerne for dette mål Beskæftigelsesplanen skal efter godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget, sendes i høring i LBR og Beskæftigelsesregionen, som skal afgive bemærkninger i august måned. Indstilling, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 71: At oplæg til beskæftigelsesplan 2014 godkendes og sendes i høring i LBR og Beskæftigelsesregion Nordjylland Beslutning, Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 71: Indstillingen godkendt. Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt. 13

14 Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at udarbejder høringssvar d. 28. august Beslutning Godkendt. Bilag Beskæftigelsesplan AMU

15 29 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal uge 21. Beretning 2012 fra Specialfunktionen Job & Handicap. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Bilag Ugens tal

16 Underskriftside Ivan Ziegler Mette Bonderup Aase Hupfeldt Nielsen Anne-Grethe Sveistrup Anne Grethe Andreasen Axel Rene Aubertin Klaus Anker Hansen Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen 16

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere